Fagskoleutdanning i rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskoleutdanning i rehabilitering"

Transkript

1 Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT:

2 Innhold 1 Innledning Læringsmål for utdanningen Opptakskrav Organisering og omfang Faglig innhold Fordypningsoppgaven Praksis Tilrettelegging Undervisningsformer og arbeidsmetoder Undervisning Innsendingsoppgaver Fordypningsoppgave Praksisrapport Samlinger Veiledning og vurderingsordninger Innsendingsoppgavene Fordypningsoppgaven Praksis Eksamen og vitnemål Litteratur... 5

3 1 Innledning NKS Nettstudier har siden1994 hatt tilbud om videreutdanninger for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Tilbudene ble i perioden revidert i tråd med læreplaner utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet i påvente av lov om fagskoleutdanning. Denne loven trådte i kraft i juni Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har i oppdrag å godkjenne all høyere utdanning, og siden januar 2004 har de også hatt i oppdrag å godkjenne alle fagskoler og fagskoleutdanninger. I vedtak i NOKUT 23. juni 2006 ble NKS Nettstudier sin fagskoleutdanning i rehabilitering godkjent som fagskoleutdanning for helsefagarbeidere/hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. I tillegg til denne fagsoleutdanningen, tilbyr NKS Nettstudier NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen psykisk helsearbeid og eldreomsorg. I tillegg er en fagskoleutdanning innen ernæring under utvikling. 2 Læringsmål for utdanningen Fagskoleutdanningene har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med en høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen er tverrfaglig, og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig menes det at den er rettet mot arbeidstakere med forskjellig bakgrunn innen helse- og sosialfagene i videregående opplæring. Utdanningen er yrkesrettet og praksisrelatert. Yrkesutøvelsen foregår i et samspill av praktiske erfaringer og relevant teori. Etter endt utdanning skal studenten ha tilegnet seg breddekompetanse innen rehabilitering på individnivå så vel som på systemnivå. Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om å bidra til større brukerinnflytelse i rehabiliteringsprosessen, og om hvordan man legger til rette for brukermedvirkning på systemnivå. Kunnskapen om aktuelt lovverk og forvaltningsnivåene, og om samhandlingskompetanse, skal ha økt. Videre skal studenten etter endt utdanning ha videreutviklet sin etiske grunnholdning til arbeid med mennesker i en rehabiliteringsprosess, og ha blitt bevisst på egne grenser, både faglig og personlig. Studenten skal ha fått økt trygghet i å organisere tiltak, og i å være personlig koordinator i individuelle planprosesser. 3 Opptakskrav a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. b) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. c) det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Realkompetanse er all formell og ikke formell kompetanse en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid (lønnet eller ikke lønnet) og fritid. For å bli vurdert etter real- Fagskoleutdanning i rehabilitering Side 1 av 6

4 kompetanse bør du som hovedregel ha fylt 23 år, ha minst 3 års yrkeserfaring, og fylle grunnskolens kompetansekrav. Har du ytterligere spørsmål om opptak kan du ringe NKS Nettstudier sitt Servicesenter på telefonnummer , eller sende en e-post til 4 Organisering og omfang Utdanningen har en normert studietid på ett skoleår (1600 timer), men er organisert som et deltidsstudium over to år. Utdanningen er delt inn i fem moduler: Modul 1: Grunnelementer i helse- og sosialfaglig arbeid Modul 2: Modul 3: Fagspesifikke emner Modul 4: Modul 5: Avsluttende modul med en praksisrettet fordypningsoppgave Modulene skal normalt tas i rekkefølge, men studenter som kan dokumentere at de har tilsvarende kunnskaper som innholdet i en modul, kan søke fritak fra den modulen. I tillegg skal studenten i løpet av utdanningen, og fortrinnsvis mot slutten av den (etter modul 4), gjennomføre en 10 ukers obligatorisk praksisperiode. Tidligere yrkeserfaring kan ikke erstatte denne praksisperioden. 4.1 Faglig innhold Modul 1: Grunnelementer i helse- og sosialfaglig arbeid Den modulen tar for seg grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet, etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, og samfunnsfaglige emner som helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi. Modul 2, 3 og 4: Fagspesifikke emner Innholdet i de tre fagspesifikke modulene er: Målgruppen for rehabilitering - Funksjonshemming og funksjonsnedsettelse - Deltakelse og likestilling Rehabilitering som virksomhet - Hva er habilitering og rehabilitering? - Lovverk - Aktører og tiltak - Organisering Rehabiliteringsprosess og individuell plan - Individuell prosess - Brukerrollen og tjenesteyterrollen - Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt enkeltpersoner - Individuell plan Fagskoleutdanning i rehabilitering Side 2 av 6

5 Modul 5: Avsluttende modul med en praksisrettet fordypningsoppgave I denne modulen skal studenten skrive en fordypningsoppgave over et selvvalgt tema. Oppgaven skal bære preg av en faglig fordypning tilknyttet egen yrkesfunksjon, og skal være relatert til både praksis og til ett eller flere temaer i teorimodulene. Praksis: Praksisstedet må være faglig relevant. Det innebærer at tjenestetilbudet må være rettet mot bruker-/pasientgrupper som hører til fagfelt som er aktuelle for denne fagskoleutdanningen. 4.2 Fordypningsoppgaven Hele den siste modulen, modul 5, skal studenten bruke på å skrive en fordypningsoppgave. Oppgavens tema og problemstilling skal godkjennes av nettveilederen før oppgaven skrives. 4.3 Praksis Praksisperioden på 10 uker (350 timer inkludert pauser) er en obligatorisk del av utdanningen. Studentene velger selv praksissted, og er selv ansvarlige for å avtale praksis med praksisstedet. Eksempler på aktuelle praksissteder finnes i nettkurset. Studenten frarådes å velge egen arbeidsplass/avdeling som praksissted, selv om utdanningen er direkte rettet mot brukergruppene på det stedet. Praksis på egen arbeidsplass/avdeling kan lett redusere praksisperiodens faglige utbytte fordi studenten lett blir gående med de vanlige arbeidsoppgavene sine i stedet for å fokusere på målsettingen for praksisperioden. Men praksis på egen arbeidsplass/avdeling kan bli godkjent dersom alle, både de generelle og de fagspesifikke kravene, er tilfredsstillende dekket. Det finnes tre skjemaer som må fylles ut i forbindelse med praksis (disse kan lastes ned fra nettkurset): 1) Skjema for søknad om godkjenning av praksissted. Her skal personlige mål for praksisstudiene skrives inn. Søknaden må sendes senest seks uker før praksisstart. 2) Evalueringsskjema for gjennomført praksis. Mot slutten av praksisperioden skal studenten sammen med praksisveileder på praksisstedet fylle ut et evalueringsskjema. Det er viktig at alle punktene er nøyaktig besvart. 3) Informasjonsskjema til praksisstedet med krav til gjennomføring og godkjenning av praksis. Dette skjemaet skal leveres til det stedet studenten søker om praksisplass. Skjemaet inneholder komprimerte opplysninger som gjør det lettere å få en rask oversikt over innholdet i utdanningen og hvilke krav som stilles til praksistiden. Vi anbefaler at det gis en kopi av dette skjemaet både til praksisveilederen og til hans/hennes nærmeste overordnede. 4.4 Tilrettelegging Studenter med særskilte behov, som f.eks. hørselshemming, synshemming, lesevansker eller skrivevansker, kan henvende seg til NKS Nettstudier sitt Servicesenter på telefonnummer , eller e-post for informasjon om mulig tilrettelegging i forbindelse med utdanningen. Fagskoleutdanning i rehabilitering Side 3 av 6

6 5 Undervisningsformer og arbeidsmetoder Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Arbeidsformene er utformet slik at de nyttiggjør seg studentenes egne erfaringer, og kombinerer disse med problemstillinger fra praksis, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. 5.1 Undervisning Nettundervisning er kjernen i alle NKS Nettstudier sine utdanningstilbud. Denne fleksible studieformen gjør det mulig for studenten å kombinere jobb og/eller omsorgsoppgaver med det å skaffe seg en utdanning. Studenten får undervisning gjennom lærestoff på nettet, spesielt tilrettelagt for selvstudier, samt råd om hvordan og i hvilken rekkefølge fagstoffet bør leses. I tillegg får studenten en nettveileder som er tilgjengelig for å gi faglig råd og veiledning gjennom hele utdanningen. Lærestoffet er delt inn i studieenheter, slik at studenten hele tiden har et mål å se frem til som ikke er for langt unna. Hver modul består av flere studieenheter, og hver studieenhet avslutts med en innsendingsoppgave. 5.2 Innsendingsoppgaver Det er totalt 11 innsendingsoppgaver i løpet av utdanningen. Innsendingsoppgavene bygger på pensumet i den aktuelle studieenheten, og skal sendes til en nettveileder for vurdering. 5.3 Fordypningsoppgave Det skal skrives en fordypningsoppgave over et selvvalgt tema mot slutten av utdanningen (modul 5). Oppgaven kan skrives individuelt, eller i en gruppe. En gruppe kan bestå av maksimalt 4 studenter. 5.4 Praksisrapport Når hele praksisperioden er fullført skal studenten skrive en praksisrapport etter fastsatte kriterier. Praksisrapporten skal sendes til NKS Nettstudier sin praksisveileder for vurdering. 5.5 Samlinger Flere steder i landet tilbys det samlinger med en lokal lærer/veileder, i tillegg til nettundervisningen. Enten ved deltagelse i et klasserom eller via sanntid på nett. Samlingene er ment som en ekstra støtte til de studentene som ønsker det, og kommer altså i tillegg til (og ikke i stedet for) nettundervisningen. 6 Veiledning og vurderingsordninger Det gis ulike veilednings- og vurderingsformer gjennom utdanningen. Veiledningen varierer i forhold til undervisningsform og arbeidsmetode, mens vurderingsformen enten er bestått/ikke bestått eller en karakter innenfor karakterskalaen A-F (der A er best, E er dårligst, og F er ikke bestått). Fagskoleutdanning i rehabilitering Side 4 av 6

7 6.1 Innsendingsoppgavene Innsendingsoppgavene veiledes og vurderes av en nettveileder. Hver innsendingsoppgave kan leveres inn inntil to ganger før den karaktersettes, og karakterskalaen som benyttes er A-F. Alle innsendingsoppgavene må være levert og bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 6.2 Fordypningsoppgaven Fordypningsoppgaven veiledes og vurderes av en nettveileder. Studenten er selv ansvarlig for å kontakte nettveileder ved behov for veiledning, og det forventes at studenten selv forteller veilederen hva vedkommende ønsker veiledning på. Innlevert fordypningsoppgave vurderes ut fra karakterskalaen A-F, og oppgaven må være levert og bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 6.3 Praksis Ett av kriteriene for å få godkjent et sted som praksisplass, er at stedet har en praksisveileder som kan gi studenten veiledning gjennom hele praksisperioden, og minimum 1 individuell veiledningstime hver uke. Mot slutten av praksisperioden skal studenten og praksisveilederen sammen fylle ut et evalueringsskjema, og i evalueringsskjemaet skal det går frem om studenten har bestått eller ikke bestått praksisperioden sin. 7 Eksamen og vitnemål Utdanningen avsluttes med en femtimers skriftlig skoleeksamen som vurderes i forhold til karakterskalaen A-F (der A er best, E er dårligst, og F er ikke bestått). Alle innsendingsoppgavene, fordypningsoppgaven og praksis må være bestått før studenten får ta eksamen. Eksamen tilbys to ganger i året, i januar og i mai/juni, og studenten må selv melde seg opp til eksamen via NKS Nettstudier sin nettside Oppmeldingsfristene er 1. november for eksamen i januar, og 1.april for eksamen i mai/juni. Eksamen avholdes flere steder i landet, og en oversikt over faste eksamensarrangører finnes i eksamensinformasjon som sendes ut til studenten automatisk i god tid før oppmeldingsfristene. Ved bestått eksamen mottar studenten et fagskolevitnemål fra NKS Nettstudier. Vitnemålet inneholder både eksamenskarakteren, og modulkarakterer basert på vurderingen av innsendingsoppgavene i hver modul. Studenter med særskilte behov, som f.eks. med hørselshemming, synshemming, lesevansker eller skrivevansker, kan søke om tilrettelagt eksamen, og bes henvende seg til NKS Nettstudier sitt Servicesenter på telefonnummer , eller e-post 8 Litteratur Pensumlistene ligger på NKS Nettstudier sin nettside Fagskoleutdanning i rehabilitering Side 5 av 6

8 I tillegg til de ordinære pensumbøkene består pensum av en del fagartikler, hefter, lovtekster og lignende. Disse får studenten en oversikt over når vedkommende er kommet inn på nettkurset, samt en oppskrift på hvordan kan bestilles/lastes ned fra Internett. Utgifter til pensumlitteratur, med forbehold om endringer, er estimert til ca. kr. 2200,-. Fagskoleutdanning i rehabilitering Side 6 av 6

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer