OM ARBEIDSKRAVENE. Emne HSSOS (høst 2017) Praksis 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM ARBEIDSKRAVENE. Emne HSSOS (høst 2017) Praksis 1"

Transkript

1 OM ARBEIDSKRAVENE Emne HSSOS (høst 2017) Praksis 1 Arbeidskrav som må være vurdert til godkjent for å få praksisperioden bestått, er følgende: 1. Ukentlig veiledning med praksisveileder må være gjennomført 2. Fravær må være innenfor godkjente grenser. 3. Kvaliteten på utførelsen av praksisarbeidet må være godkjent av praksisveileder og skoleveileder gjennom en sluttvurdering. 4. Skriftlig praksisoppgave/fagartikkel må godkjennes av skoleveileder. Oppgaven/fagartikkelen skal være på inntil 2000 ord. Arbeidskrav 1 ukentlig veiledning Studenten har en praksisveileder på praksisstedet. Det kreves en forberedt veiledningstime med praksisveileder pr. uke i tillegg til fortløpende veiledning i ulike situasjoner. Med «forberedt veiledning» menes at studenten skal ha som vane å innlevere et skriftlig veiledningsgrunnlag til praksisveileder. Dette skal inneholde informasjon om hva studenten ønsker å bruke veiledningstimen til, slik at praksisveileder kan være forberedt. Forventningen om et skriftlig veiledningsgrunnlag kan fravikes kun dersom dette er et uttalt ønske fra praksisveileder. Ved vanskeligheter ved å kunne gjennomføre ukentlig veiledning, tas det kontakt med skoleveileder. Gjennomført ukentlig veiledning dokumenteres i Praksisdokumentets oppsummerende vurdering avslutningsvis. Dersom ukentlig veiledning ikke er gjennomført, kommenteres årsaken i den oppsummerende vurderingen. Studenten har også en av høgskolens ansatte som skoleveileder. Skoleveileders ansvar er knyttet til godkjenning av utformede læringsmål/aktiviteter/begrunnelser i Praksisdokumentet, vurdering av skriftlige arbeider, deltakelse i halvtidsevaluering av studenten og kontakt med student og praksissted/-veileder dersom det er behov samt den endelige vurderingen av praksis. Arbeidskrav 2 fravær Praksis 1 er på 8 uker, i perioden fra og med 31.oktober til 22. desember Det godtas inntil 10% fravær i hver praksisperiode, eksempelvis 24 timer i en praksisperiode på 8 uker. 1

2 Fravær rapporteres fortløpende til praksisveileder, og til skoleveileder ved halvtidsbesøket. Ved slutten av praksisperioden rapporteres fraværet skriftlig i Praksisdokumentets oppsummerende vurdering avslutningsvis. Ved fravær utover 10 %: se Emnehefte generell del, s 14. I situasjoner med fravær utover 10 %, skal det tas kontakt med skoleveileder. Det skal utarbeides en avtale/plan over hvordan fraværet kan tas igjen. Denne avtales skal godkjennes av både praksisveileder og skoleveileder og henvises til på oppsummerende vurdering. Arbeidskrav 3 kvaliteten på utførelsen Til å vurdere kvaliteten på studentens utførelse av praksis, anvendes Praksisdokumentet. Som det framgår av Emnehefte generell del, s 12-14, skjer det vurdering av utførelsen ved halvgått praksisperiode og ved slutten av perioden, i tillegg til de fortløpende vurderingene som skjer mellom praksisveileder og student. Ved halvgått periode, skal studenten ha en omfattende muntlig og skriftlig halvtidsvurdering sammen med praksisveilederen og skoleveilederen. Til dette anvendes Praksisdokumentet. Det er viktig at praksisveilederen er konkret mht. hva studenten gjør bra/mindre bra. Er praksisveileder og skoleveileder i minste tvil om studentens fagutøvelse står til "Godkjent" skal Rutinene ved tvil om bestått/ikke bestått praksis følges.» Disse rutinene står i emnehefte generell del, s Ved tvil om studentens fagutøvelse, skal det tas kontakt med skoleveileder. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke godkjent selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Ved sluttvurderingen anvendes også Praksisdokumentet. Praksisveileder fyller også ut den oppsummerende vurderingen avslutningsvis i dokumentet. Både student og praksisveileder skal signere den oppsummerende vurderingen og studenten har ansvaret for at hele Praksisdokumentet oversendes i papir til skoleveileder ved praksisslutt. Studenten kan på forhånd ta en kopi til egen oppbevaring. Arbeidskrav 4 skriftlig praksisoppgave Studenten kan velge mellom to ulike typer skriftlig praksisoppgaver: 1) Praksisstedets dokumenter eller 2) Faglig oppgave. 2

3 Enten: 1. Praksisstedets dokumenter Studenten er på et praksissted hvor det drives forvaltningsarbeid og hvor det utformes ulike saksbehandlingsdokumenter. Innleveringen består da av fem saksdokumenter og et refleksjonsnotat. 1) «Minst 5 saksdokumenter som du selv har utført. Det må være minst tre ulike typer saksdokumenter, som for eksempel journalnotat, møtereferat, vedtak, arbeidsevnevurdering, IP osv. Dokumentene kan innleveres på pdf-fil eller på annen måte. Alle data (navn, fødselsnummer, adresse oa) som kan identifisere en bruker, må tas bort eller anonymiseres på annen måte. Også praksisstedet må anonymiseres ved at det fjernes hvilket NAV-kontor, hvilket barnevernskontor osv. (ikke la det stå at dokumentet kommer fra NAV Fredrikstad, men kun fra NAV). Praksisveileder har ansvar for å vurdere om dokumentene er tilstrekkelig anonymisert. Studenten oppgir hvilken fagperson(navn) som har godkjent anonymisering og når denne godkjenningen fant sted (dato) innledningsvis på refleksjonsnotatet. 2) Et kort refleksjonsnotat (ca 1 side) hvor studenten reflekterer over følgene elementer: 1. Hvordan det framgår av dokumentene hva det faglige skjønnet faktisk bygger på. Dette kan handle om hvordan følgende er i varetatt: a. Konkret, individuell vurdering b. Vektlegging av barns/unges behov c. De faktiske forhold som er avgjørende d. Hvilke hovedhensyn det er lagt vekt på 2. Om du mener det er gjort faglige gode vurderinger/vedtak/beslutninger, gi begrunnelse. 3. Om faktiske opplysninger er skilt fra vurderingene 4. Om dokumentene er formulert med et språk som er forståelig for klienten» Denne skriftlige oppgaven vil bli vurdert etter følgende kriterier: Skoleveileder vurderer om anonymiseringen i saksdokumentene er ivaretatt og dokumentert Det vurderes om studenten har reflektert over de oppgitte fire punktene. På bakgrunn av skoleveileders gjennomlesning av de fem saksdokumentene kan det gis kommentarer på dem for å øke studentens læring. Kvaliteten på de ulike dokumentene, anses i varetatt av praksisveileder som har veiledet studenten i utformingen av dem. Kravet om at den skriftlige oppgaven ikke skal overskyte 2000 ord modereres og kan overskrides. Dokument skal ikke avkortes pga denne ordbegrensningen. Det er ikke krav til bruk 3

4 av teoretiske kilder i denne oppgaveformen. Det kan være noen korte og noen lengre dokumenter. Eller: 2. Faglig oppgave «Du skal ta utgangspunkt i et tema som er relatert til arbeidet på praksisstedet. Dersom du ønsker det, kan det formuleres en anonymisert situasjonsbeskrivelse med utgangspunkt i en bruker. Det må da framgå av oppgaven at anonymiseringen av personer og arbeidssted er godkjent av praksisveileder. Ut fra det valgte temaet, skal du skrive en oppgave som oppfyller kravene nedenfor.» Faglige krav: Innledningen inneholder: Anonymisert beskrivelse av praksisstedet, mandat og kort beskrivelse av tjenester og brukergruppe(r) En kort situasjonsbeskrivelse om dette velges. Tema, mål for oppgaven Problemstilling formulert som et spørsmål som skal undersøkes Redegjørelse for hvorfor det er viktig og interessant for sosialt arbeid/sosionom å undersøke problemet Beskrivelse av metode, dvs hvilken framgangsmåte som brukes for å undersøke problemet, hvilken litteratur, eventuelt hvilke metoder (kartlegging, observasjoner, intervjuer eller annet, tekstanalyse oa) som anvendes Oversikt over teksten som følger Hoveddel inneholder: Resultatdel som beskriver hva som er funnet ut om problemet, for eksempel redegjørelse for teori og evt resultater fra kartlegging, observasjoner, intervjuer eller annet. Diskusjonsdel. Dette innebærer generalisering og kritisk tenking. Spørsmål som bør tas opp i diskusjonen er: o Hvor pålitelige er resultatene? Er det andre måter å forstå dette på? o Hvilke mulige følger har undersøkelsen? Dette har å gjøre med hva resultatene kan brukes til. o Hvor vellykket var undersøkelsen? I denne delen er det viktig å holde kritisk distanse. Siden det er en diskusjon, er det viktig å ta hensyn til motargumenter og resultater som ikke støtter hypotesen din eller konklusjonen du trekker. Konklusjon inneholder: Konklusjonen er avslutningen på teksten. Den skal ikke inneholde ny informasjon. Her oppsummerer du hovedpunktene i teksten og knytter forbindelsen til innledningen. Hva kom du egentlig fram til? Ble spørsmålene/problemstillingen besvart? Ble eventuelle antagelser bekreftet? Konklusjonen bør være et speilbilde av innledningen. 4

5 Formkrav: Mens innledningen går fra det generelle (tema) til det spesifikke (problemstillingen), går konklusjonen fra det spesifikke (problemstillingen) til det generelle (ny kunnskap om temaet). I besvarelsen skal reglene følges for: o Marger, skrift og linjeavstand, samt skriveflate og avsnitt o Sidenummerering o Ordtelling. Oppgaven er på inntil 2000 ord. Her medregnes IKKE tittelblad, innholdsfortegnelse og litteraturliste. o Overskrifter o Kildehenvisninger og litteraturliste etter Apa-style. Ved innlevering skal besvarelsen bestå av: o Tittelblad. Bruk eget navn. o Tekstdel som inneholder en innholdsfortegnelse, innledning, hoveddel (som kan bestå av ulike temaoverskrifter) og konklusjon og litteraturliste Innleveringsfrist: 18. des 2017 innen kl I Fronter-rom HSSOS Den skriftlige oppgaven vurderes av skoleveileder til godkjent/ikke-godkjent gjennom en tilbakemelding til studenten. Både de faglige kravene og formkravene tillegges vekt i vurderingen. Ved ikke-godkjent gis det tilbakemelding på hva som må utbedres. Oppgaven som ikke blir godkjent, kan omarbeides én (1) gang. Frist for innlevering av omarbeidet oppgave framgår av Undervisningsplanen. Ikke innlevert skriftlig oppgaven anses som ikke godkjent. Studenten har ikke anledning til å omarbeide oppgaven dersom den ikke er innlevert ved første innleveringstidspunkt. Det tas plagiatkontroll på innleveringen. Studenten kan be skoleveileder om veiledning på oppgaven. Samlet vurdering av praksisemnet: Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent. Ved vurdering til ikke bestått, må alle arbeidskrav gjennomføres og godkjennes på nytt. Skoleveileder har ansvaret for at Konklusjonen, Praksisdokumentets siste del, fylles ut, signeres og overleveres til praksisteamet for arkivering på studentens mappe. Skoleveileder overleverer resten av Praksisdokumentet (alt unntatt Konklusjonen) til emneansvarlig for praksisemnet, til oppfølging av studenten i neste praksisperiode. 5