LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG"

Transkript

1 LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevant utdanningsprogram, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3 og programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram (forskrift av 31.januar 2007 Prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanningsprogram ) Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. I Prosjekt til fordypning skal elevene allerede i Vg1 bli kjent med hva som kreves av dem for å kunne bli gode barne- og ungdomsarbeidere. De skal få kunnskaper om hvilke rammebetingelser som gjelder for yrkeslivet og hva som kjennetegner det yrket de sikter mot. Elevene skal bli kjent med barne- og ungdomsarbeiderens plass i et samarbeidende fellesskap. Gjennom arbeidet med Prosjekt til fordypning skal elevene trenes opp til å se er mellom teori og praksis. De skal ta del i yrkesrelaterte aktiviteter og utvikle egen yrkesutøvelse ved å planlegge, gjennomføre, reflektere over og dokumentere arbeidet sitt. Formålet med faget er å gi elevene innsikt i arbeid med barn og unge. Elevene skal i dette faget reflektere over hva rollen som barne- og ungdomsarbeider innebærer. 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Årstimeramme i 45 minutters enheter 224 Timer pr. uke i gjennomsnitt 6,0 Årstimeramme i 60 minutters enheter 168 Timer pr. uke i gjennomsnitt 4,5 Skolen organiserer opplæringen slik den finner det formålstjenlig. 1

2 3. KOMPETANSEMÅL DEL 1 Kompetansemål relatert til yrkesetikk, samhandling og refleksjon 1. Eleven skal kunne vise respekt og ydmykhet i sitt arbeid med mennesker. 2. Eleven skal kunne være god rollemodell i samvær med barn og unge. 3. Eleven skal kunne være punktlig, ansvarlig og vise god yrkesetikk, og forstå kravene til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Forankret i læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfag Vg3/Opplæring i bedrift Lærlingen skal kunne Legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet. Veilede barn og unge i etiske spørsmål. Kommunisere og samhandle med barn og unge. Drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess. Utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern. Drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess. 4. Eleven skal kunne vise evne til å ta imot veiledning, samt vurdere egen egnethet i yrket. 5. Eleven skal kunne dokumentere planlegging, gjennomføring og refleksjon over eget pedagogisk arbeid. Samarbeid med foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere om tiltak for barn og unge. Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon. 2

3 DEL 2 Kompetansemål relatert til praktisk yrkesutøvelse og hygiene 6. Eleven skal kunne delta i omsorg og aktiviteter for barn i alderen 0-12 år. Forankret i læreplan i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3/Opplæring i bedrift Lærlingen skal kunne Planlegge, og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. 7. Eleven skal kunne utøve god hygiene, og vite hvordan man hindrer smitte, samt ha kunnskap om sikkerhet på arbeidsplassen. 8. Eleven skal kunne observere, motivere og delta i lek og aktiviteter ute og inne. 9. Eleven skal kunne delta i observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge. 10. Eleven skal kunne tilberede måltider som tar hensyn til ernæring, trivsel, estetikk og kultur. Foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte. Gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet. Tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø. Legge til rette for lek ut fra den betydningen lek har for barns læring, utvikling og sosialisering. Bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon. Bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet Tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider. 3

4 4. VURDERING Elevene skal som en del av opplæringen i Prosjekt til fordypning dokumentere arbeidet underveis. Dokumentasjonen skal være et vedlegg til elevenes kompetansebevis og skal kunne legges fram ved inngåelse av lærekontrakt. Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering Årstrinn: Vg1 Eksamen for elever Årstrinn: Vg1 Eksamen for privatister Årstrinn: Vg1 Ordning: Elevene skal ha standpunktvurdering Ordning: Det er ingen eksamen for elever som følger lokale læreplaner. Når eleven har valgt fellesfag eller programfag fra det studiespesialiserende utdanningsprogrammet, skal vurderingsordningen i disse læreplanene følges Ordning: Privatistene må ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner som samsvarer med totalt 168 årstimer i Vg1 De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til Opplæringslova. 4

5 VEDLEGG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Kjennetegn på måloppnåelse i kompetansemål relatert til DEL 1 yrkesetikk, samhandling og refleksjon (kompetansemål 1-5) Lav kompetanse God kompetanse (2) (3-4) Eleven deltar i Eleven tar initiativ til praktiske oppgaver praktiske oppgaver blir fortalt og gjør ser og gjør selv 1. Eleven skal kunne vise respekt og ydmykhet i sitt arbeid med mennesker. Eleven bidrar positivt i samarbeid med brukere, kolleger, medelever og lærer, - dette innebærer for eksempel å vise respekt, være høflig, lytte og forholde seg til arbeidsstedets retningslinjer. Eleven samhandler med brukere, kolleger og lærere på en respektfull måte Meget god kompetanse (5-6) praktiske oppgaver og vet hvorfor Eleven skal ha forståelse for hvordan egen væremåte påvirker samhandlingen med bruker, kolleger og lærere. 2. Eleven skal kunne være god rollemodell i samvær med barn og unge. 3. Eleven skal kunne være punktlig, ansvarlig og vise god yrkesetikk, og forstå kravene til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Eleven skal vite hva som er en god rollemodell. Eleven viser gode holdninger på skole/praksissted, - dette innebærer for eksempel å møte i tide, overholde avtaler, bruke et egnet språk, følge praksisstedets kleskode, være positiv og overholde taushetsplikten. Eleven skal være en god rollemodell Eleven arbeider etter etiske retningslinjer og overholder taushetsplikten. Eleven er en god rollemodell og viser forståelse for betydningen av dette i sitt arbeid overfor barn og unge. Eleven viser forståelse for en mellom etiske retningslinjer, taushetsplikten og eget arbeid og kravene til barne- og ungdomsarbeiderfaget. 4. Eleven skal kunne vise evne til å ta imot veiledning, samt vurdere egen egnethet i yrket. 5. Eleven skal kunne dokumentere planlegging, gjennomføring og refleksjon over eget pedagogisk arbeid. Eleven tar imot veiledning på skole/praksissted. Eleven beskriver eget arbeid i logg Eleven tar imot veiledning på skole/praksissted. Eleven skriver logg som viser mellom mål og eget arbeid Eleven tar imot veiledning, viser evne til endring og forstår hensikten med endringen Eleven reflekterer over eget arbeid, og ser mellom mål, logger og begrunnelser 5

6 Kjennetegn på måloppnåelse i kompetansemål relatert til DEL 2 praktisk yrkesutøvelse og hygiene (kompetansemål 6-10) Lav kompetanse God kompetanse (2) (3-4) Eleven deltar i Eleven tar initiativ til praktiske oppgaver praktiske oppgaver blir fortalt og gjør ser og gjør selv 6. Eleven skal kunne delta i omsorg og aktiviteter for barn i alderen 0-12 år. 7. Eleven skal kunne utøve god hygiene, og vite hvordan man hindrer smitte, samt ha kunnskap om sikkerhet på arbeidsplassen. 8. Eleven skal kunne observere, motivere og delta i lek og aktiviteter ute og inne. 9. Eleven skal kunne delta i observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge. Eleven deltar i og utfører enkle praktiske oppgaver på praksisstedet. Arbeidsoppgavene utføres under veiledning eller instruksjon. Eleven kan gjengi relevant fagstoff uten å kunne anvende det. Eleven observerer og kan komme med forslag til aktiviteter. Deltar i barnas lek. Gjennomfører planlagte aktiviteter. Gjengir relevant fagstoff uten å kunne anvende det i praksis. Eleven ser oppgaver som skal gjøres på praksisstedet, tar initiativ og utfører arbeidsoppgaver på egen hånd. Eleven viser forståelse for aktuelt fagstoff gjennom praktiske oppgaver og ved bruk av egne ord. Eleven motiverer barna til lek, og deltar. Ser hvor det er behov for ekstra hjelp. Observerer og kan komme med refleksjoner over det hun/han har sett. Viser forståelse for fagstoff ved å vise initiativ og komme med enkle vurderinger av pedagogiske opplegg og aktiviteter. Meget god kompetanse (5-6) praktiske oppgaver og vet hvorfor enkle arbeidsoppgaver på praksisstedet, og utmerker seg med tanke på selvstendighet. Eleven viser evne til refleksjon og ser mellom teori og praksis. oppgaver, og jobber selvstendig og målrettet. Har god forståelse for arbeidet og ser mellom observasjon, vurdering og gjennomføring av pedagogiske oppgaver og aktiviteter. Viser evne til refleksjon over fagstoffet og ser mellom teori og praksis. 10. Eleven skal kunne tilberede måltider som tar hensyn til ernæring, trivsel, estetikk og kultur. Eleven bidrar til tilbereding av måltider - gjør det hun/han får beskjed om. Gjengir relevant fagstoff. Eleven viser initiativ til tilberedelse av måltider. Viser forståelse for relevant fagstoff og kan komme med refleksjoner over hvorfor dette er viktig. tilberedelse av måltider, planlegger og gjennomfører. Viser forståelse for fagstoff og ser mellom teori og praksis. Viser forståelse for hvordan ulike kulturer kan påvirke hva barn kan spise. 6

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Kokk hotell- og restaurantfag

Kokk hotell- og restaurantfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG Kokk hotell- og restaurantfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold,

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

SKOLEKONKURRANSE SOM UNDERVISNINGSMETODE I HELSEARBEIDERFAG

SKOLEKONKURRANSE SOM UNDERVISNINGSMETODE I HELSEARBEIDERFAG SKOLEKONKURRANSE SOM UNDERVISNINGSMETODE I HELSEARBEIDERFAG VEILEDNINGSHEFTE FOR LÆRERE I VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsfortegnelse: 1. Historien. Hvordan begynte det? 2. Hvorfor skolekonkurranser? 3. Hvordan

Detaljer

LÆREPLAN VG2 MATFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Butikkslakter

LÆREPLAN VG2 MATFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Butikkslakter LÆREPLAN VG2 MATFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Butikkslakter Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Metodebok. Gode praksisplasser. - for elever på VG1 Helse- og sosialfag GLEMMEN SYKEHJEM

Metodebok. Gode praksisplasser. - for elever på VG1 Helse- og sosialfag GLEMMEN SYKEHJEM Gode praksisplasser - for elever på VG1 Helse- og sosialfag GLEMMEN SYKEHJEM FORORD Glemmen videregående skole og Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold - har gjennomført prosjektet Gode

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06

ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06 Hudpleiefaget Formål med programfaget Samfunnet etterspør fagpersoner som ivaretar fysisk og psykisk helse. Hudpleieren forebygger, vedlikeholder og behandler hud og hudproblemer innenfor ansikts- og kroppsbehandling.

Detaljer

Rammeplan. Prosjekt til fordypning

Rammeplan. Prosjekt til fordypning Rammeplan Prosjekt til fordypning Vedtatt av HKU 22.10. 2013 2 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. BAKGRUNN...5 3. ORGANISERING OG INNHOLD...6 4. REGIONALE PRIORITERINGER OG VIRKSOMHETSMÅL...5 5. FRA FORSKRIFT

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 Uke Helse Yrke Kos PTF Prosjekt 2 4 H3 Mobbing: Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 5 7 H5 Seksualitet Drøfte

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer