Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram."

Transkript

1 Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling /612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. BAKGRUNN FOR ENDRINGSFORSLAGENE I FORSKRIFTEN SOM REGULERER PROSJEKT TIL FORDYPNING Prosjekt til fordypning ble innført med Kunnskapsløftet for at elevene på yrkesfag skulle få arbeide med det lærefaget de ønsket så tidlig i opplæringen som mulig. Oppsummering av forskningen på fag- og yrkesopplæringen konkluderer med at prosjekt til fordypning er den faktoren i Kunnskapsløftet som har den tydeligste effekten på elevenes yrkesvalg, motivasjon for utdanning, mulighet for læreplass og forståelsen av sammenhengen mellom teori og praksis. Gjeldende regulering av prosjekt til fordypning, er at prosjekt til fordypning er fastsatt på lignende måte som læreplanene på yrkesfagene, og disse er skolene forpliktet til å følge jf. Forskrift til opplæringsloven 1-3. Forskningsresultater og signaler fra partene i arbeidslivet og sektor generelt viser imidlertid et behov for justeringer. Meld. St.20 «På rett vei», side 131 oppsummerer behovene for endring i prosjekt til fordypning. 1. Det er behov for mer faglig fordypning 2. Det er behov for bedre vurderingsrutiner 3. Det er behov for forankring hos skoleeier og skoleleder. Det er behov for å endre navnet på prosjekt til fordypning

2 Side 2 av 7 På denne bakgrunn foreslås det i Meld. St. nr. 20, «På rett vei» å: «Endre forskrift til opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift.» 2. FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 1, FORMÅLET MED PROSJEKT TIL FORDYPNING I forslag til revidert forskrift som regulerer prosjekt til fordypning har Utdanningsdirektoratet foreslått felles tekst for Vg1 og Vg2. Første avsnitt i formålet fokuserer på muligheten for elever å veksle mellom læringsarenaer slik at de får mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. Dette for å imøtekomme forskningsresultatene som indikerer at praksis ute i arbeidslivet øker elevenes motivasjon, læring og gjennomføringsgrad. Det er imidlertid usikkert om endring av forskriften som regulerer prosjekt til fordypning er nok til at mer av opplæringen vil foregå i bedrift. Utdanningsdirektoratet har ingen mulighet til å pålegge bedrifter å ta imot elever i prosjekt til fordypning. Endring av forskrift som regulerer prosjekt til fordypning er kun ett tiltak som kan bidra til at elevene får veksle mellom læringsarenaer. Videre tydeliggjør formålsteksten samarbeid mellom skoler og arbeidsliv. Regionalt og lokalt arbeidsliv skal i samarbeid med skoler få mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov. Formålsteksten omhandler på denne måten forankring av Prosjekt til fordypning. Det er i dag store fylkesvise forskjeller i hvordan faget forankres. Utdanningsdirektoratet ønsker gjennom formålsteksten å bidra til at fylkeskommunene utvikler en god forankringspraksis. Opplæringsloven 12- slår fast at yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringen, blant annet skal yrkesopplæringsnemnda gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og samarbeidet mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling. Prosjekt til fordypning kan være et fag som binder sammen innholdet i skolen og regionale kompetansebehov. Formålets to siste avsnitt er ikke vesentlig endret. Faget skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Prosjekt til fordypning skal også gi elevene mulighet til å ta programfag i de studiespesialiserende utdanningsprogrammene dersom det er relevant for fremtidig yrkesutøvelse. I forslag til revidert forskrift gis det ikke lenger mulighet til å ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogram med sikte på påbygging til generell studiekompetanse. Unntaket er for elever som tilbys både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse i løpet av ordinær opplæringstid, den såkalte TAF modellen. Forslaget fokuserer på at valg av innhold i prosjekt til fordypning skal være relevant for det yrke som skal utøves etter endt opplæring. En slik tilnærming til prosjekt til fordypning er mer i tråd med intensjonen om at elevene på yrkesfag skal få arbeide med det lærefaget de ønsker så tidlig i opplæringen som mulig. Hvor enige eller uenige er dere i endringsforslagene i formålet med prosjekt til fordypning

3 Side 3 av 7 HELT ENIG DELVIS ENIG HVERKEN ELLER DELVIS UENIG HELT UENIG Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslag til endringer i formålet med prosjekt til fordypning. 3. FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 3, VALG AV INNHOLD I PROSJEKT TIL FORDYPNING I forslag til revidert forskrift som regulerer prosjekt til fordypning i kapittelet om valg av innhold har utdanningsdirektoratet endret strukturen på kapittelet. Kapittelet inneholder 5 underpunkter som inkluderer en særskilt formulering om tilbud om både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse (for eksempel TAF-modellen): På Vg1 skal fordypningsfag brukes til: 3.1. Opplæring i kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole eller 3.2. Opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift fra andre utdanningsprogram, når det er faglig relevant På Vg2 skal fordypningsfag brukes til: 3.3. Opplæring i kompetansemål fra læreplanene fra eget programområde for opplæring bedrift og/eller Vg3 i skole Elever som følger utdanningsprogrammene for elektrofag, helse- og oppvekstfag, naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon, kan på Vg2 bruke fordypningsfag til opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift fra eget og andre utdanningsprogrammer når det er faglig relevant. I arbeidet med forskrift for prosjekt til fordypning i 2006 hadde de faglige rådene ulike synspunkt på valg av innhold i faget, faglig fordypning versus bredde og fleksibilitet. Utdanningsdirektoratet åpnet for at elever innen noen utdanningsprogrammer skulle kunne velge kompetansemål fra andre utdanningsprogram dersom det faglige rådet ga sin tilslutning til dette. Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk, faglig råd for Design og håndverk og faglig råd for Medier og kommunikasjon ønsket ikke at elevene skulle velge kompetansemål fra andre utdanningsprogram i prosjekt til fordypning på Vg2. Opplæring i programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram Når timene til prosjekt til fordypning brukes til programfag fra de studiespesialiserende utdanningsprogrammene, gjelder kompetansemål og timetall for disse fagene slik de er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når timetallet i programfaget er lavere enn timene som er satt av til fordypningsfag, må resten av timene brukes til fordypningsfag etter punkt 3.1., 3.2. eller 3.3.

4 Side av Opplæring i programfag fra de studiespesialiserende utdanningsprogrammene, realfag og språk, samfunnsfag og økonomi Dersom det er relevant for utdanningsprogrammet kan det også være mulig å ta programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi Opplæring som gir tilbud om både yrkeskompetanse og studiekompetanse Dersom det gis tilbud om både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse i løpet av ordinær opplæringstid kan eleven velge fag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Kapittelet om «generelle bestemmelse for valg av innhold» er integrert i beskrivelsen av de ulike valgene elevene kan ta i prosjekt til fordypning. Bakgrunnen for Utdanningsdirektoratets forslag er at tilbudet i prosjekt til fordypning bør omfatte fag med relevans for de yrkene de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fører fram til. Gjennom økt fokus på relevans for yrkesutøvelsen etter gjennomført fagopplæring imøtekommes forskningens resultater knyttet til bedriften som læringsarena, blant annet at elevene ser sammenhengen mellom programfagene i skolen og praksis ute i bedriften. Relevans for yrkesutøvelsen betyr at innholdet i prosjekt til fordypning bør være relatert til det yrke opplæringen skal føre fram til. Et innhold basert på kompetansemål fra læreplanene for Vg3 innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene vil gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene. Opplæring i fag fra de studiespesialiserende utdanningsprogrammene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi kan også være en viktig kompetanse for flere yrkesfag. Målet med opplæringen i prosjekt til fordypning bør være et fag- /svennebrev. Videre kan endringsforslaget bidra til økt «spissing» av faget knyttet til det enkelte yrkesfag slik partene i arbeidslivet etterlyser. Elevene får mulighet til tidlig fordypning dersom de har foretatt et valg, og det kan gi elever som er usikre på valg økt motivasjon for læring i bedrift og videre satsing på fag- eller svennebrev. Forslaget innebærer at et generelt tilbud om opplæring i fellesfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse tas ut av forskriften med begrunnelse i relevans for yrkesutøvelsen. Dersom målet med prosjekt til fordypning er å oppnå generell studiekompetanse og ikke fag-/ yrkeskompetanse, vil det etter Utdanningsdirektoratets vurdering være i strid med formålet med prosjekt til fordypning. Unntaket er elever som får tilbud om opplæring i både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse i løpet av ordinær opplæringstid, som for eksempel TAF modellen. Utdanningsdirektoratet sendte ut på høring våren 201 forslag om innføring av fleksibilitet i fag- og timefordelingen. Dersom denne fleksibiliteten blir innført vil elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammer få mulighet til å ta fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse gjennom bruk av fleksibiliteten i fag og timefordelingen. Videre foreslår Utdanningsdirektoratet at tilbud om de studieforberedende utdanningsprogrammene idrettsfag og musikk, dans og drama tas ut av forskriften med begrunnelse i relevans for yrkesutøvelsen opplæringen fører frem til. Hvor enige eller uenige er dere i endringsforslagene i kapittelet om valg av innhold i prosjekt til fordypning

5 Side 5 av 7 HELT ENIG DELVIS ENIG HVERKEN ELLER DELVIS UENIG HELT UENIG Vi ber om høringsinstansene synspunkter på forslag til endringer i kapittelet om valg av innhold i prosjekt til fordypning.. FORSLAG TIL ENDRING I KAPITTEL, VURDERING AV PROSJEKT TIL FORDYPNING I forslag til revidert forskrift som regulerer prosjekt til fordypning har Utdanningsdirektoratet foreslått felles tekst i bestemmelser for sluttvurdering. Tekst som omhandler standpunktkarakterer på Vg1 og Vg2 og eksamen for elever på Vg1 og Vg2 er identisk. Utdanningsdirektoratet foreslår å beholde dagens vurderingsordning. Utdanningsdirektoratet mener det vil tjene faget og elevene mer å satse på å få til enn god vurderingspraksis, enn å endre fagets vurderingsordning/karakterskala. For å få til en bedre vurderingspraksis må det satses på tiltak for å øke samarbeidet mellom skole og bedrift. Ett mulig tiltak kan være å knytte prosjekt til fordypning opp mot videreføring av satsing på vurdering oppfølging av vurdering for læring. Ønsker dere å beholde dagens vurderingsordning i prosjekt til fordypning Ø JA NEI VET IKKE Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på dagens vurderingsordning i prosjekt til fordypning..1. FORSLAG TIL UTDYPENDE TEKST I KAPITTEL, OM VURDERING AV PROSJEKT TIL FORDYPNING. Kapittelet om «generelle bestemmelse for valg av innhold» i gjeldende forskrift er integrert i beskrivelsen av de ulike valgene elevene kan ta i prosjekt til fordypning i høringsutkast til revidert forskrift. Kapittel 5 om vurdering av prosjekt til fordypning blir kapittel i forslag til revidert forskrift. Utdanningsdirektoratet foreslår å innlede vurderingskapittelet i revidert forskrift med en henvisning til Forskrift til opplæringsloven kapittel 3 som handler om vurdering. Videre foreslår vi en formulering som forsterker samarbeid mellom skole og bedrift knyttet til vurdering. Følgende tekst foreslås:

6 Side 6 av 7 «De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Det er lærer som har ansvaret for både underveisvurdering og for å sette standpunktkarakter som er sluttvurdering for fordypningsfag. Dersom prosjekt til fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal skoleeier legge til rette for at lærer samarbeider med opplæringsansvarlig i bedrift om vurdering.» For å oppnå en forsvarlig vurderingspraksis har skolen et ansvar for å samarbeide med lokalt arbeidsliv for å sikre et vurderingsgrunnlag. I prosjekt til fordypning vil kompetansemålene i den lokale læreplanen være utarbeidet på grunnlag av læreplanen for aktuelt Vg3. Den lokale læreplanen vil da ligge til grunn for vurdering av elevens kompetanse. For å få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag må samarbeidet mellom skole og bedrift være av en slik karakter at eleven blir vurdert ut fra måloppnåelse. Signaler fra sektor tyder på at lærer vurderer ut fra elevenes dokumentasjon, rapport eller blogg om praksis i bedriften. Utdanningsdirektoratet mener formuleringene om vurdering kan bidra til at elevens måloppnåelse knyttet til lokal læreplan blir grunnlag for vurdering. Elever som velger å bruke prosjekt til fordypning til å ta programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram skal følge vurderingsordningen for nasjonale læreplaner. Hvor enige eller uenige er dere i endringsforslagene i kapittelet om vurdering i prosjekt til fordypning HELT ENIG DELVIS ENIG HVERKEN ELLER DELVIS UENIG HELT UENIG Vi ber om høringsinstansene synspunkter på forslag til endringer i vurderingskapittelet i prosjekt til fordypning. 5. FORSLAG OM Å ENDRE NAVNET "PROSJEKT TIL FORDYPNING" TIL "FORDYPNINGSFAG" Signaler fra sektor og partene i arbeidslivet sier at begrepet «prosjekt» oppleves som misvisende i forhold til fagets formål. Aktører i sektor opplevde utfordringer med et navn med både «fordypning» og «prosjekt» i seg. Fagbetegnelsen bør gi en mer intuitiv forståelse av hva faget dreier seg om. Utdanningsdirektoratet foreslår å endre navnet til Fordypningsfag. Støtter dere navneendringsforslaget Ø JA NEI VET IKKE

7 Side 7 av 7 Vi ber om høringsinstansene synspunkter på navneendringsforslaget. Vennlig hilsen Eli-Karin Flagtvedt avdelingsdirektør Unni Teien rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. VEDLEGG: a Forslag til forskrift i fordypningsfag.doc a Høringsinstanser.docx LEGG TIL GENERELL KOMMENTAR LAGRE OG SEND INN LAGRE UTKAST s VIDERESEND T»Om direktoratet»kontaktinformasjon» Tlf: » av informasjonskapsler Ansvarlig redaktør: Helge Lund

Fra prosjekt til fordypning til yrkesfaglig fordypning Bedriften som læringsarena. Unni Teien rådgiver

Fra prosjekt til fordypning til yrkesfaglig fordypning Bedriften som læringsarena. Unni Teien rådgiver Fra prosjekt til fordypning til yrkesfaglig fordypning Bedriften som læringsarena Unni Teien rådgiver Jeg skal snakke om: hvorfor prosjekt til fordypning hva sier forskningen etter 8 år med Prosjekt til

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Rapport fra. Utredningsgruppen for. årstimetall og eksamen

Rapport fra. Utredningsgruppen for. årstimetall og eksamen Rapport fra Utredningsgruppen for årstimetall og eksamen Overlevert til Utdanningsdirektoratet 4. februar 2010 Innhold 1 INNLEDNING 2 1.1 BAKGRUNN FOR UTREDNINGSGRUPPEN 2 1.2 MANDAT OG SAMMENSETNING 2

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer