HELSEFREMMENDE ARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEFREMMENDE ARBEID"

Transkript

1 HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål 1 Planlegge, gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kan redegjøre for forskjellen på psykisk og fysisk helse. Kan redegjøre for hva som fremmer god psykisk og fysisk helse Planlegger og gjennomfører aktiviteter og tiltak som fremmer psykisk og fysisk helse i henhold til teori og lærestedets overordnede planer. Tilrettelegger aktiviteter og tiltak som passer det enkelte barn/unges modning, interesse, og behov Gir positive tilbakemeldinger til barn og unge. Er observant, vurdere om barn/unge trenger ekstra oppfølging. Er positiv til å tar ansvar for aktiviteter og tiltak. Er tilstede, er et godt forbilde og har et positivt syn på alle barn og unge.

2 Kompetansemål 2 Gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til og ta ansvar for egen helse og sikkerhet Kan redegjøre for viktigheten av helse og sikkerhet. Vet hvilke tiltak som er aktuelle på lærestedet Lærer barn og unge hvordan en tar vare på egen helse og sikkerhet gjennom lek og samtale og viser dette gjennom daglige rutiner. Er positiv til arbeidsplassens normer /regler og følger dens HMS perm. Er tydelig rollemodell med hensyn til sin egen og barn/unges helse og sikkerhet.

3 Kompetansemål 3 Veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold. Kunnskap: Vet hva slags påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold. Vet hva som er god veileding, og hvordan man legger fram temaet for barn/unge. Tar hensyn til alder, gruppesammensetning, modenhetsgrad osv. Stimulerer og veileder barn/unge til å vurdere og tenke selv, og lar dem kjenne på kroppen hva som er best. Kan belyse temaet på en god/interessant og spennende måte.. Kjenner til viktigheten av at barn/unge forstår muligheten til egen tenking og vurdering. Er god rollemodell og kler seg fornuftig.

4 Kompetansemål 4 Utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Vet hva førstehjelp er og når er det viktig. Kjenner til lærestedets prosedyrer. Følger lærestedets prosedyrer ved ulykker og skader. Kan anvende teori i praksis. Er positiv til å lære om førstehjelp, stiller spørsmål og er aktiv i opplæringen. Er medmenneskelig mot alle som trenger hjelp og trøst.

5 Kompetansemål 5 Foreslå tiltak som fremmer hygiene forebygger sykdommer og hindrer smitte. Har kunnskap om de vanligste smittsomme sykdommene. Kjenner til de vanligste smitteveiene og prosedyrer på lærestedet. Viser gode vaner for hygiene og renhold. Presenterer temaet på en interessant måte og tilpasset barn/unges alder. Foreslår tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte. Er et godt forbilde, og er positiv til å lære om smitte, sykdommer og hygiene.

6 Kompetansemål 6 Gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering. Vet hva ensomhet, mobbing og diskriminering er, og hva dette kan føre til for den som utsettes for dette. Har sosial kompetanse Skaper trygghet og trivsel Legger tilrette for vennskap. Er god rollemodell. Er observant og tar barn/unges signaler på alvor. Gjennomfører aktuelle tiltak som forebygger ensomhet, mobbing og diskriminering. Er åpen og positiv i måten å omgås barn/unge, deres familie og kollega. Viser at mobbing og diskriminering ikke aksepteres, og at alle er like mye verd. Er en god venn ivaretar og støtter

7 Kompetansemål 7 Gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet. Har kunnskap om hva som kan forårsake kriminalitet, og tiltak om forebygging. Er god rollemodell. Er observant og tar barn/unges signaler på alvor. Gjennomfører tiltak som kan forebygge kriminalitet. Er en tydelig voksen og konsekvent i grensesetting. Viser respekt og toleranse Har forståelse for andres livssituasjon.

8 Kompetansemål 8 Gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk. Er informert om tobakk og ulike typer rusmidler og hva bruk av dette kan føre til. Vet hvilke tiltak som kan forebygge bruk av rusmidler og tobakk. Er en god rollemodell. Er bevisst og nyansert om informasjon som gis til andre om dette emnet. Er observant og forslår tiltak som forebygger bruk av rusmidler og tobakk. Er bevisst og tydelig i sin rolle. Følger lærestedets regler for bruk av tobakk og rusmidler.

9 Kompetansemål 9 Identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldene regelverk. Kjenner til ulike tegn på omsorgssvikt. Gjenkjenner adferdsmønster hos barn og unge som kan være tegn på omsorgssvikt. Har kjennskap til opplysningsplikten ved mistanke om mishandling eller omsorgssvikt. Kjenner til meldeplikten i tilfeller hvor det er grunn til bekymring. Tilegner seg kunnskap om rett tjenestevei. Er observant, ser barn/unge og deres livssituasjon. Melder fra om bekymringsverdige forhold Er fordomsfri i forhold til barn/unges familie. Er empatisk og har fokus på barn/unges beste.

10 KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Kompetansemål 10 Kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte. Har kunnskap om hvordan vi kommuniserer og samhandler med: o Barn og unge o Kollegaer o Foresatte Har kunnskap om hvorfor kommunikasjon er viktig Har kunnskap om barn/unges språklige kompetanse språklig utvikling. Kommuniserer med barn, unge, kollegaer og foresatte på en positiv måte. Viser ulike måter å kommunisere/samhandle på. Gir og tar imot informasjon fra foresatte og formidler beskjedene til sine kollegaer. Har et kroppsspråk som innbyr til kommunikasjon Viser åpenhet og tillit til foresatte. Er til stede i kommunikasjonen Har respekt for alle typer mennesker Er anerkjennende over andre Har en holdning om at alle mennesker er likeverdige

11 Kompetansemål 11 Legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet. Vet hva selvfølelse og identitet er og hvordan barn og unges selvfølelse kan utvikles. Vet noe om de ulike måter barn/unge sosialiseres på. Legger til rette for aktiviteter utfra barn/unges utviklingsnivå, ønsker og interesse Gir trygghet og viser tillitt Støtter og veileder barn/unge i sine valg og gjøremål. Gir positive tilbakemeldinger Er bevisst på nødvendigheten av anerkjennende kommunikasjon og bør kunne komme med forslag til tiltak i denne sammenheng. Er observant overfor barn/unge som trenger å bli sett. Legger til rette for aktiviteter som styrker barn/unges selvfølelse og identitet Alle bar/unge er unike og har krav på å bli møtt med respekt og toleranse Er imøtekommende og interessert i barn/unges hverdag Ansatte er først og fremst tilstede for barn/unge

12 Kompetansemål 12 Legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar. Vet hva som ligger i begrepet barn og unges medvirkning Har kunnskap om viktigheten av barn/unges medbestemmelse Har kjennskap til barn og unges utvikling for å kunne tilpasse brukermedvirkning til deres modningsnivå. Kan observere, planlegge og kommunisere med barn på ulike alderstrinn og med ulik funksjonsnivå. Oppfordrer barn/unge å være aktører i eget liv, ta egne valg, og lærer dem at deres valg får konsekvenser. Er tydelig i sine beskjeder og følger beskjeder som er gitt Barn/unge har medbestemmelsesrett Viser respekt for barn/unge og deres forslag.

13 Kompetansemål 13 Veilede barn og unge i etiske spørsmål. Kan forklare begrepet etikk. Har kunnskap om andre kultur og ulike etiske regler og normer. Veileder barn/unge i hva som er rett og galt Har evnen til å undre seg sammen med barn/unge over ulike etiske problemstillinger Går inn i konflikter og hjelper/veileder når det trengs. Er en tydelig voksen med klare grenser. Er en god lytter. Innhenter informasjon der det trengs. Er bevisst på rett og galt, godt og ondt, likeverd. Er tolerant overfor andres meninger Har respekt og interesse for andre mennesker og deres levemåter.

14 Kompetansemål 14. Bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter. Vet hva som kan forårsake en konflikt er og kjenner til ulike strategier for konfliktløsning. Kjenner prinsipper for veiledning og viktigheten av kommunikasjon i konflikthåndtering. Bruker de ulike strategiene for konflikthåndtering. Viser evne til å kommunisere og lytte. Er observant i forhold til ulike konfliktsituasjoner Er løsningsfokusert og kreativ Er bevisst sin voksenrolle - er upartisk / nøytral

15 Kompetansemål 15 Samarbeide med foresatte, kollega og andre samarbeidspartnere om aktiviteter og tiltak for barn og unge. Kan definere hvem som er andre samarbeidspartnerer. Har kjennskap til arbeidsplassens arbeidsinstruks. Kan ta imot og delta på veiledning. Kjenne til lover og regler som gjelder. Kjenner til arbeidsstedets overordnede målsetting og lovverk (kunnskapsløfte/rammeplan). Deltar på møter og mottar/videreformidler informasjon. Har klarhet i ansvarsfordeling, og hvilke arbeidsoppgaver alle har. Tørr å spørre om man er usikker, og går inn i diskusjoner. Tilpasser seg arbeidsstedets regler, normer og verdier. Har godt humør Er engasjement Tar initiativ. Er empatisk og innlevelsesevne Observerer, vurderer og stiller kritiske spørsmål til utført arbeid Planlegger, gjennomfører og evaluerer aktiviteter og tiltak. Har positiv holdning til samarbeid og er motivert for arbeidsoppgaver. Lydhør og åpen for andres innspill Har respekt for andre

16 Kompetansemål 16 Iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse. Kan redegjøre for hva som er sosial kompetanse Kan forklare betydningen av sosial kompetanse. Kan formidle hva som styrker barn/ unges sosiale kompetanse Innhenter informasjon og observerer enkeltbarn og grupper Setter i gang / gjennomfører tiltak som styrker barn/unges sosiale kompetanse. Er en god rollemodell og er inkluderende. Har humor og viser glede. Er positiv og har en positiv samhandling.

17 Kompetansemål 17 Drøfte hva rollemodell betyr i barn og unges sosialiseringsprosess. Lærlingen må være interessert i hva som skjer i barn og unges liv. Lærlingen må også kunne forsvare sine pluss og minus sider. Under drøftingen bør lærlingen vise respekt for andres drøfting/mening. Lærlingen må vise interesse, være aktiv og deltakende. Vet hva sosialisering er. Har kunnskap om ulike rollemodeller og hvordan disse påvirker sosialiseringsprosessen Har kunnskap om kulturforskjeller og samfunnets normer og regler Er en god rollemodell / tydelig voksen Er aktiv, deltakende og viser interesse. Viser engasjement for barn og unge uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn Har evne til å se sine positive og evt mindre positive sider (selvinnsikt) Viser respekt for andres kultur og synspunkter Ser det unike og verdifulle ved alle barn/unge Ser det enkelte barn/unge utfra sin livssitasjon

18 YRKESUTØVLSE Kompetansemål 18. Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon. Har kunnskaper om utviklingsteori Vet noe om hvilke aktiviteter som passer til det enkelte barns/unges alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon. Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere pedagogisk aktiviteter Stimulerer til aktivitet i forhold til barnets modning, interesse, og behov Er anerkjennende og vet betydningen av dette i forhold til barn/unges selvtillit /selvbilde og identitet. Kan reflektere, vurdere eget arbeid og kan peke på nye løsninger Er motivert, positiv og engasjert

19 Kompetansemål 19. Bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planlegging og gjennomføring av arbeid. Forklarer hva observasjon er, og hvilke ulike metoder som kan brukes Kjenner til barn/unge ulike forutsetninger som alder, modning og bakgrunn. Kan si noe om viktigheten av motivasjon, og kunne litt om ulike motivasjonsmetoder. Forklarer hvordan observasjon og motivasjon brukes som redskaper i planlegging og gjennomføring av arbeid. Kan bruke forskjellige typer observasjonsmetoder. Kan gjennomføre og evaluere observasjonene Er objektiv i observasjonen (ikke tolke) Skaper motivasjon, entusiasme og begeistring Er observant og nøytral

20 Kompetansemål 20 Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. Innhenter informasjon og skjønner betydningen av målet, og ordenes betydning. Vet hva som stimulerer de forskjellige områdene. Gjennomføre en aktivitet som stimulerer: o Språklig o intellektuell o emosjonell o motorisk utvikling. Ser hvilke barn/unge som trenger stimulering på de forskjellige utviklingsområdene. Kan anvende teorien i praksis. Har engasjement for alle barn og unges utvikling. Har empati

21 Kompetansemål 21 Legge til rette for lek ut fra den betydning lek har for barns læring, utvikling og sosialisering. Forklarer hva lek er, og hva som karakteriserer ulike former for lek. Viser at han/hun har kunnskap om barn/unges utvikling, læring og sosialisering. Sier noe om betydningen av lek for læring, utvikling og sosialisering. For å kunne legge til rette for lek må man vite hva slags lek som passer på forskjellige stadier i barn/unges utvikling og modenhetsgrad. Har kunnskap om lærestedets inn- og utemiljø + nærmiljø. Bruker kunnskapen i praktisk arbeid. Deltar i lek på barn/unges premisser, har fantasi og innlevelsesevne, er positiv og lydhør for innspill. Organiserer og legger til rette for lek for hele gruppa eller smågrupper. Ser muligheter i barnehagens/skolens ute-og innemiljø, samt i nærmiljøet. Forstår viktigheten av lek for barn/unges utvikling, læring og sosialisering. Respekt for lekens egenart og at leken skal foregå på barn/unges premisser

22 Kompetansemål 22 Tilpasse leke- idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø. Har kunnskap om forskjellige leke-, idretts- og friluftsaktiviteter som kan brukes til ulike årstider. Kjenner til årstidenes muligheter og begrensinger Har kjennskap til nærmiljøet og samspillet i naturen Kjenner til regler for ferdsel i naturen Vurderer aktiviteter som kan gjøres ute og inne, og til ulike årstider. Ser muligheter og hvilke aktiviteter som passer innenfor natur og miljø. Bruker teori og lærestedets arbeidsredskap til målet. Er bevisst over hvordan vi bruker naturen og miljøet ved aktivitetene. Er en god rollemodell i forhold til fysisk aktivitet. Har respekt for naturen

23 Kompetansemål 23. Gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur. Kjenner begrepene kunst og kultur Gjennomfører aktiviteter og viser interesse/entusiasme for de ulike estetiske fagene. Tar i bruk lærestedets arbeidsredskaper og vet hvilke aktiviteter som passer til det enkelte barn/unges behov. Oppmuntrer, støtter og veileder barn/unge under aktiviteten. Motiverer barn/ unge til å tørre uttrykke seg kunstnerisk Er positiv til å kunne utvide kunst / kultur begrepet sitt. Viser engasjement og glede over barn/unges kunstneriske uttrykk

24 Kompetansemål 24. Bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte. Kan forklare hva som menes med sosialt nettverk. Vet viktigheten av at barn/ unge har et sosialt nettverk Har kunnskap om hva som kan gjøres for å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte Legger til rette for vennskap og velger aktiviteter som stimulerer til bygging av sosiale nettverk. Kommuniserer med barna/unges foresatte på en god måte. Lærer barn/unge sosial kompetanse og knytter vennskap. Har respekt for alle barn/unge og deres foresatte Er imøtekommende.

25 Kompetansemål 25 Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern. Må vite hva taushetspliktet innebærer og hva konsekvenser ved brudd på taushetsplikten kan medføre. Kjenner til lærestedets regler for personvern. Redegjører for hva betydningen av taushetsplikt og personvern innebærer på lærestedet Følger gjeldene regelverk i henhold til taushetsplikt og personvern. Er bevisst på hva vi prater om og hvor samtalen foregår. Har respekt for arbeidsstedets regelverk.

26 Kompetansemål 26 Tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider. Har kunnskap om sunn og enkel hverdagskost Kjenner til retningslinjene for tilbereding av mat på lærestedet Har grunnleggende kunnskaper om hygiene i forhold til matlaging. Har kjennskap til ulike former for matintoleranse / sykdommer Følger barnehagens rutiner/regler for måltid og matstell. Kan planlegge mat og måltid. Tar i bruk gjeldende regler/retningslinjer for mat/måltid og hygiene. Innhenter informasjon ved behov. Ivaretar barn med matintoleranse / sykdommer. Er god rollemodell - viser gode vaner om kost, måltid og hygiene. Har en positiv holdning til sunt kosthold.

27 Kompetansemål 27 Gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester. Forklare hva som ligger i begrepet universell utforming Sier noe om hvordan det legges til rette for universell utforming på lærestedet. Har kunnskap om barn/unge og deres behov for tilrettelegging. Gjennomfører en aktivitet som alle barn/unge i gruppen kan være med på. Melder fra til ledelsen dersom det avdekkes forhold som ikke er universell utformet på lærestedet. Viser at alle barn/unge er like mye verd, og har lik rett til å være med på aktiviteter.

28 Kompetansemål 28 Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Tilegner seg kunnskap om hva som ligger i begrepene i kompetansemålet Har kjennskap til HMS - permen og dens innhold. Anvender helse, miljø og sikkerhet ut fra kunnskapene lærlingen har tilegnet seg. Foreslår tiltak for ergonomiske prinsipper. Er en god rollemodell i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Er positiv til bruk av hjelpemidler og en god kollega.

29 Kompetansemål 29 Bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett. Definere ordene i oppgaveteksten. Vet noe om konsekvensene ved evt. feil/misbruk. Kan og viser interesse for og lære seg å bruke ulike typer digitale verktøy. Viser at de tar hensyn til personvern og opphavsrett. Kan bruke/veilede barn/unge i bruk av digitalt verktøy Viser interesse og initiativ til og lærer mere/nytt,men er også kritisk til overbruk/misbruk ved bruk av digitale verktøy.

30 Kompetansemål 30 Utføre arbeid i henhold til gjeldene regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Har kjennskap til lover/regler og yrkesetiske retningslinjer som gjelder for lærestedet. Tilegner seg kunnskap også om uskrevne regler som gjelder. Skaffer seg kunnskap om gjeldene regelverk og yrkesetiske retningslinjer Stiller forberedt til møter, og deltar aktivt i veiledningstimen. Jobber aktivt for å gli inn i eksisterende arbeidsmiljø. Tar ansvar for egen læring. Følge lover, regler og retningslinjer Er var for uskrevne regler og arbeidsmoral og våger å stille kritiske spørsmål. Er kritisk til det som strider mot egen moral.

31

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102 - privatisteksamen Hovedemner: VG3 Kompetansemål: Nøkkelbegreper Lav måloppnåelse Karakter: 2 Pedagogisk arbeid planlegge, gjennomføre, vurdere

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent:

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil:

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Formål med programfaget Samfunnet har behov for tydelige og kompetente voksne. Barn og unges hverdag er i stadig endring og fagarbeideren må være bevisst sin rolle

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER- FAGET

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER- FAGET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER- FAGET kvalitet - innhold - mangfold Innledning Denne opplæringsboka er laget med en målsetting: At våre barne- og ungdomsarbeiderlærlinger blir faglig sterke slik at de kan bidra

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 (=gjentakelser) (=gjentakelser) (=gjentakelser) Uke Helse Yrke KOS PTF Prosjekt 33 Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart/ Samtaler

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid Nr. 1 Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. Planlegg og gjennomfør et måltid. Kartlegg ulike

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 Uke Helse Yrke Kos PTF Prosjekt 2 4 H3 Mobbing: Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 5 7 H5 Seksualitet Drøfte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Kandidaten skal vurderes i forhold til de kompetansemål som er gitt i fagprøveoppgaven. Flere av delpunktene kan oppnås under ulike

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Rammeplan for SFO i Enebakk

Rammeplan for SFO i Enebakk Rammeplan for SFO i Enebakk Et sted der barna gjerne vil være 2016-2020 Innhold 1. FORMÅLET...3 2. OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...3 SFO skal:...3 Verdigrunnlag...3 SFO kjennetegnes:...3 På SFO arbeider

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Bra Br V a o! V «Bra voksne»

Bra Br V a o! V «Bra voksne» BraVo! «Bra voksne» Informasjon Barnehagen er en unik arena for barns danning og utvikling. Det forutsettes at det er bevisste voksne til stede. Voksne som har kompetanse om, og evnen til å møte mennesker

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Plan for sosial kompetanse, Førland barnehage. Dagen i dag skal bli den beste!

Plan for sosial kompetanse, Førland barnehage. Dagen i dag skal bli den beste! Plan for sosial kompetanse, Førland barnehage. Dagen i dag skal bli den beste! Materiell: Være sammen Du og jeg og vi to, Truls og Trine Fantorangen Draco og Drusilde Bø og Bæ o.l. Gjennom benevning er

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE 1 Innledning I 2013 og 2014 har personalet i Ervik barnehage reflektert mye rundt voksnes holdninger, adferd og verdier i arbeidet med barna. Dette har resultert i et

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer