TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014"

Transkript

1 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 Uke Helse Yrke Kos PTF Prosjekt 2 4 H3 Mobbing: Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 5 7 H5 Seksualitet Drøfte sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse, og drøfte hvordan en kan veilede barn og unge i slike spørsmål 8 9 H3 Flerkulturelt prosjekt Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak Y4 Lovverk Forklare hvordan gjeldende regelverk, rammefaktorer og målsettinger for pedagogiske virksomheter har betydning for yrkesutøvelsen Y10 Lek Drøfte hva lek kan bety, og gi eksempler på tiltak som kan fremme lek og kreativitet tilpasset alder, modningsnivå og funksjonsevne Y6 + Y12 Flerkulturelt prosjekt Y6 Drøfte hvordan barn og unges ulike kulturelle og religiøse bakgrunn kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet Y12 Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur og fysisk aktivitet K3 Språk, identitet og pers. Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen K7 Samspill og samhandling Gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og voksne kan utvikles K3 Flerkulturelt prosjekt Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen Planlegge og gjennomføre evaluere Aktiviteter Uke 4: Skidag Planlegge og gjennomføre evaluere Aktiviteter Flerkulturelt prosjekt BUD SFO overtakelse 10 Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie

2 11 13 H4 Ungdom Drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og kriminalitetsforebygge nde tiltak rettet mot barn og unge Y5 +Y3 Ungdom Ungd.kultur Y5 Gjøre rede for hvordan oppvekstmiljøet påvirker utviklingsmulighetene for barn og unge Y3 Gjøre rede for hva pedagogisk arbeid er, og drøfte hvilke holdninger som er viktige i pedagogisk arbeid K6 Ungdom Konflikthåndtering Drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og prøve noen strategier i praksis 14 Tverrfaglig Tverrfaglig Tverrfaglig Tverrfaglig Ansv. lærere: Tverrfaglig 15 H12 HMS H9 Førstehjelp H12 Drøfte hva helse, miljø og sikkerhet betyr for arbeids- og læringsmiljøet H9 Utføre førstehjelp ved fall-, druknings- og trafikkulykker Y13 Måltider Lage enkle måltider for barn og unge som del av et pedagogisk arbeid K8 Brukermedvirkning Gjøre rede for hva brukermedvirkning innebærer, og gi eksempler på hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget HT- BUC 16 Påske Påske Påske Påske

3 Påske H12 HMS H9 Førstehjelp H12 Drøfte hva helse-, miljø og sikkerhet betyr for arbeids- og læringsmiljøet H9 Utføre førstehjelp ved fall-, druknings- og trafikkulykker H10 Krav til sikkerhet ute og inne Påske Y7 Mediehverdag Drøfte tiltak som kan fremme barn og unges evne til å vurdere medienes påvirkning Y14 Universell utforming Y15 Ergonomi Påske K8 Brukermedvirkning Gjøre rede for hva brukermedvirkning innebærer, og gi eksempler på hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget Prosjekt K 7 Diagnoser PÅSKE Fri Antistigma Italia BUA Gjøre rede for krav til sikkerhet der barn og unge oppholder seg, og drøfte hvordan barn og unge kan ta medansvar for egen sikkerhet Y14 Gjøre rede for prinsippene for universell utforming Y15 Gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen Gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og voksne kan utvikles 21 Repetisjon Repetisjon Repetisjon 22 Repetisjon Repetisjon Rep Fri Eksamen Eksamen Eksamen Eksamen Ansv. lærer: 24 Aktivitetsdag 25 HT BUD

4 Halvårsplan V 2014: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene merket med rødt: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12 Uke Kompetansemål: Eleven skal kunne... Kapittel, tema, side Diverse 2 4 H3 Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 5 7 H5 Drøfte sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse, og drøfte hvordan en kan veilede barn og unge i slike spørsmål 8 9 H3 Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 10 Vinterferie H4 Drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge 3 MOBBING S SEKSUALITET S RASISME S RUS S Tverrfaglig tema: ungdom Film: Skoleklassen eller Bully. Oppgaver til filmene. Miniprosjekt: Hvordan jobber barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og vgs med mobbing? Vurderes i grupper. Film: Kos og kaos, Barns seksuelle utvikling, ev. andre. Brosjyre: Barns seksualitet fra rfsu (individuelt) Film: De andre Flerkulturelt prosjekt. Gruppearbeid som vurderes som gruppe. Film: Til ungdommen, Tarnation, Precious, Ungdommens råskap, De usynlige. Ev. fengselsbesøk, Samsen kulturhus, KUP (Kirkens ungdomsprosjekt). Lærer prøver å få tak i en som kan snakke om dagens ungdom.

5 14 Tverrfaglig prøve mandag og tirsdag. 15 H12 Drøfte hva helse, miljø og sikkerhet betyr for arbeids- og læringsmiljøet 12 HMS S Gjennomgang av teori. Lage et praktisk opplegg der elevene jobber ute og i grupper. H9 Utføre førstehjelp ved fall-, druknings- og trafikkulykker 9 Førstehjelp S Påskeferie H12 Utføre førstehjelp ved fall-, druknings- og trafikkulykker H9 Drøfte hva helse, miljø og sikkerhet betyr for arbeids- og læringsmiljøet 12 HMS S Førstehjelp S Avsluttes med individuell prøve H10 Gjøre rede for krav til sikkerhet der barn og unge oppholder seg, og drøfte hvordan barn og unge kan ta medansvar for egen sikkerhet Oppsummering 10 Krav til sikkerhet ute og inne S Feltarbeid: Ut å se hvordan ulike lekeplasser er i forhold til sikkerhet. 23 EKSAMEN?

6 Helsefremmende arbeid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1 gjøre rede for aktiviteter for barn og unge som kan fremme god fysisk og psykisk helse 2 drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldrer 3 forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 4 drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge 5 drøfte sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse, og drøfte hvordan en kan veilede barn og unge i slike spørsmål 6 gjøre rede for hva fysisk aktivitet og kosthold betyr for barn og unges helse, og foreslå helsefremmende tiltak 7 lage trygge og sunne måltider for barn og unge i tråd med norske anbefalinger for ernæring og relevant regelverk 8 gjøre rede for betydningen av god hygiene og foreslå tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer 9 utføre førstehjelp ved fall-, druknings- og trafikkulykker 10 gjøre rede for krav til sikkerhet der barn og unge oppholder seg, og drøfte hvordan barn og unge kan ta medansvar for egen sikkerhet 11 gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold, og gjøre rede for ansvar og tjenestevei 12 drøfte hva helse, miljø og sikkerhet betyr for arbeids- og læringsmiljøet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I barne- og ungdomsarbeiderfaget forstår en grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer kommunikasjon med barn og unge, deres foreldre og foresatte og andre samarbeidspartnere. Det vil si å kunne skrive planer, referater og dokumentasjon, oppfatte og overbringe muntlig og skriftlig informasjon på en presis måte, og å kunne bruke skriftspråket til å produsere egne tekster til bruk i arbeidet. Å kunne lese i barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer å forstå og sette seg inn i faglitteratur for å holde seg faglig oppdatert. Det innebærer å kunne forstå innholdet i tekster og planer for virksomheten og i relevant regelverk som gjelder for arbeidsplassen. Det innebærer å kunne holde seg orientert om barne- og ungdomslitteratur. Å kunne regne i barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer budsjett- og økonomiforståelse og beregning av kvantum ved matlaging. Det innebærer også å kunne forstå tall og logikk, sortering og systematisering. Å kunne bruke digitale verktøy i barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer kreativ bruk av digitale medier i den praktiske yrkesutøvingen. Digitale verktøy anvendes i dokumentasjon, prosjektbeskrivelser og referater, og ved innhenting av fagstoff.

7 Halvårsplan V 2014: Yrkesutøvelse (Y) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Yrkesutøvelse, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 105 timer): Omhandler kompetansemålene merket med rødt: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15 Uke Kompetansemål: Eleven skal kunne... Kapittel, tema, side Metode Vurdering 2 4 Y4 Forklare hvordan gjeldene regelverk rammefaktorer og målsetninger for pedagogisk virksomheter har betydning for yrkesutøvelsen. 5 7 Y10 Drøfte hva lek kan bety, og gi eksempler på tiltak som kan fremme lek og kreativitet tilpasset alder, modningsnivå og funksjonsevne 8 9 Y6 Drøfte hvordan barn og unges ulike kulturelle og religiøse bekgrunn, kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet Y12 Planlegge og gjennomføre enkel aktiviteter for barn og unge innen for kultur og aktivitet. 10 Vinterferie Y5 Gjør rede for hvordan oppvekstmiljøet påvirker utviklingsmulighetene for barn og unge. Y3 Gjøre rede for hva pedagogiske arbeid er og drøfte hvilke holdninger som er viktige i det pedagogiske arbeidet. 14 Tverrfaglig 4 Lovverk S Lek S Flerkulturelt prosjekt 6 Kultur og religion S Planlegging og gjennomføring... S Klubb, ungdom Ungdomskultur 5 Oppvekst S Pedagogisk arbeid S Teori. Individuelt. Gruppearbeid. Film om lek. Gruppearbeid praktisk gjennomføring av lekeformer. Teori. Samlingsstund «Vise dag». Teori gjennomgang avklaring av begreper. Gruppearbeid Filmtips: De andre Ørkenblomsten Film Ungdomseske Besøk på Samsen kulturhus. Forelesning. Fremlegg i gruppe med karakter. Individuell prøve i lek. Individuell prøve og fagsamtale. Underveisvurdering.

8 15 Y13 Lage enkle måltider for barn og unge som en del av det pedagogiske arbeidet. 13 Å lage enkle måltider S Teoriundervisning. Feltarbeid. Underveisvurdering. 16 Påskeferie Y7 Drøfte tiltak som kan fremme barn og unges evne til å vurdere medienes påvirkning 7 Medier S Feltarbeid undersøkelse om barn og unges mediebruk. Underveisvurdering Y14 Gjøre rede for prinsippene for universell utforming Y15 Gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen Repetisjon 23 EKSAMEN? 14 Universell utforming S Ergonomiske prinsipper S Feltarbeid. Fremlegg av feltundersøkelsen.

9 Halvårsplan V 2014: Kommunikasjon og samhandling (K) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Kommunikasjon og samhandling, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer) Omhandler kompetansemålene merket med rødt: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 Uke Kompetansemål: Eleven skal kunne... Kapittel, tema, side Diverse 2 5 K3 Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen 6 7 K7 Gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og voksne kan utvikles 8 9 K3 Gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen 10 Vinterferie 3 SPRÅK-, IDENTITETS- OG PERSONLIGHETSUTVIKLING S Hva ligger i begrepene personlighetsutvikling, språk og språklig kompetanse? Sammenheng mellom språk-, identitets- og personlighetsutvikling. Sammenhengen mellom språkets utvikling og de øvrige utviklingsområdene. Vite noe generelt om barn og unges språk- og tankeutvikling. Hva ligger i begrepene forventet språkutvikling og reell språkutvikling? 7 SAMSPILL OG SAMHANDLING S Hva ligger i begrepet samhandling, samspill og relasjon? Betydningen av relasjonskompetanse og tilstedeværelseskompetanse. Å kunne skille mellom det private og profesjonelle i ditt møte med barn og unge. Hvordan møte barn og unge med samhandlingsvansker, samspillsvansker og relasjonsvansker. Hva ligger i begrepet speiling og turtaking? 3 SPRÅK-, IDENTITETS- OG PERSONLIGHETSUTVIKLING S Språkutvikling sett i forhold til barne- og unge med flerkulturell bakgrunn. Gjennomgang av teorien. Gruppearbeid om ulike alderstrinn. 1 times prøve. Forelesning. Sette seg inn i begreper. Filmen: I am Sam. Forslag til vurderinger: Individuell prøve på 2 timer (uke 7). Ellers løpende vurdering i forhold til muntlig og skriftlig aktivitet i timene. Refleksjoner til temaet. Jobbe videre med samspill og samhandling. Film: De andre Flerkulturelt prosjekt. Gruppearbeid: vurderes som gruppe.

10 11 13 K6 Drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og prøve noen strategier i praksis 6 KONFLIKTHÅNDTERING S Tverrfaglig tema: ungdom 14 Tverrfaglig prøve mandag og 15 K8 Gjøre rede for hva brukermedvirkning innebærer, og gi eksempler på hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget Påskeferie K8 Brukermedvirkning Fortsette. 8 BRUKERMEDVIRKNING S Hva ligger i begrepet brukermedvirkning? Hva er viktig å tenke på i forhold til voksenrollen i brukermedvirkning? Brukermedvirkning i de ulike aldrer, psykisk utviklingshemmede. Hvordan gjennomføre det i praksis? Etikk i brukermedvirkning. Lovverket og brukermedvirkning. Konsekvenser av å bruke brukermedvirkning. Barns/unges og foreldres rettigheter. tirsdag. Gjennomgang av teorien. Undersøkelse på hvordan brukermedvirkning fungerer i barnehager og skoler. Innleveringsoppgave Hver elev setter seg inn i et syndrom. Reflekterer hvordan samfunnet møter dette barnet gjennom samspill og samhandling. Innlevering av oppgave på its. Måloppnåelse. Alle må fortelle om «sitt» syndrom i klassen Repetisjon 23 EKSAMEN?

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer