Mye helse i god tannhelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mye helse i god tannhelse"

Transkript

1 Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt

2 Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten i Vestfold. Norsk Tannvern har omarbeidet, kvalitetssikret og tilpasset opplegget til Kunnskapsløftet og dagens skolesituasjon. Arbeidet er økonomisk støttet av Tannhelsetjenesten i Vestfold og Helsedirektoratet. Bildene er kun tillatt brukt i undervisning. Ansvarlig utgiver: Norsk Tannvern 2008, Prosjektleder: Grete Evensen Øvrum as Design og produksjon: Trine Suphammer as, Vg1 Helse- og sosialfag 2

3 Innledning Bakgrunn Stortingsmelding 35 ( ) «Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester» gir tydelige føringer om at tannhelse skal være en del av folkehelsearbeidet. Norsk Tannvern ønsker med dette undervisningsopplegget å bidra til at tannhelsetjenesten i samarbeid med videregående skole kan gi elever ved Helse- og sosialfag nødvendig kunnskap og opplæring, slik at de kan bidra til at deres framtidige pasienter/brukere opprettholder en forsvarlig tannhelse Tannpleierne bør i samarbeid med faglærerne tilpasse opplegget, slik at det passer inn i klassens øvrige undervisningsopplegg. Lærerne er også ansvarlig for veiledning av elevene underveis. Faglig innhold Undervisningsopplegget bygger på kompetansemålene i læreplanen for de enkelte programfagene: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse. Opplegget gir en beskrivelse av hensikten med disse tre programfagene, tar utgangspunkt i kompetansemålene og konkretiserer disse til mål om tannhelse. Utgangspunktet er at elever i videregående skole som går Vg1 Helse- og sosialfag skal ha relevant opplæring innenfor temaet: «Tenner og egenomsorg». Elevene på Vg2: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helseservicefag og Helsearbeiderfag skal få kompetanse i hvilken betydning tannhelse har for helsen generelt, og til sist skal elever på Vg3: Helsesekretær og Apotekteknikk ha kompetanse som er spesielt rettet mot det yrke de skal ut i og de tannhelserelaterte oppgaver de vil stå overfor. Mål Alle elever som har gjennomført videregående skole, innenfor nevnte program på Helse- og sosialfag, skal ha kunnskap om og en bevisst holdning til tannhelse og vite hvilke konsekvenser det kan ha for den generelle helsen når tannhelsen ikke blir ivaretatt og holdt ved like. I tillegg til dette skal de ha ferdigheter til å opprettholde eller forbedre tannhelsen til dem de har det daglige ansvaret for og kunne gi forsvarlig informasjon om tannhelse til de menneskene de kommer i kontakt med i sine fremtidige jobber. 3

4 Mye helse i god tannhelse Til start

5 Mye helse i god tannhelse Til start Programoversikt Programmets tannhelsemål Vg1: Helse- og sosialfag Ren og sunn framtidens munn Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Forslag til bilder fra Norsk Tannvern Klikk på bildet. Bildet ligger i et arkiv bestående av 44 bilder. Eksempler på de andre bildene finner du ved å klikke deg inn på ulike programmene. Se programoversikten. Vg1 Helse- og sosialfag 5

6 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET HELSEFREMMENDE ARBEID: Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenheng mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget. Kompetansemål i programfaget: Forklare sammenhengen mellom livsstil og helse. Forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner. Sette sammen enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnholdet i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene om et sunt kosthold. Drøfte helse-, livsstil og kostholdsinformasjon og reklame i media. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kjennskap til hvordan en god munn- og tannhelse ivaretas, inkludert aktuelle hjelpemidler Ha kunnskap om hva risikofaktorer i livsstil betyr for tannhelsen røyking og snus rus spiseforstyrrelser Ha kunnskap om enkel tannanatomi Kunne forklare spyttets betydning for tennene Ha kunnskap om og komme med forslag til hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre folkehelsen med vekt på ernæring, spesielt vann og sukker Ha kjennskap til hvordan reklame kan påvirke den enkeltes tannhelse og selvbilde Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Vg1 Helse- og sosialfag 6

7 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING: Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukerne. Det handler også om de krav samfunnet setter til yrkesutøverne innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren; at det vises sosial kompetanse og ansvar, ytes service og legges vekt på brukermedvirkning. Kompetansemål i programfaget: Forklare hva som kjennetegner kommunikasjon som fremmer helse, trivsel og velvære, og hvordan en selv kan medvirke til det. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Kunne forklare hvordan en god rollemodell skal være når målet er å få barn og unge til å ivareta egen tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET YRKESUTØVING: Programfaget yrkesutøving handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøving og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet. Kompetansemål i programfaget: Forklare hvordan oppvekst-, helseog sosialtjenestene i samfunnet er organisert. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om de forskjellige yrkesgruppene i Den offentlige tannhelsetjenesten og hvordan tjenesten jobber tverrfaglig Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Vg1 Helse- og sosialfag 7

8 Programforside Konkretisering av mål innenfor tannhelse Eleven skal: Ha kjennskap til hvordan en god munn- og tannhelse ivaretas, inkludert aktuelle hjelpemidler Ha kunnskap om hva risikofaktorer i livsstil betyr for tannhelsen røyking og snus rus spiseforstyrrelser Ha kunnskap om enkel tannanatomi Kunne forklare spyttets betydning for tennene Ha kunnskap om og komme med forslag til hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre folkehelsen med vekt på ernæring, spesielt vann og sukker Ha kjennskap til hvordan reklame kan påvirke den enkeltes tannhelse og selvbilde Kunne forklare hvordan en god rollemodell skal være når målet er å få barn og unge til å ivareta egen tannhelse Ha kunnskap om de forskjellige yrkesgruppene i Den offentlige tannhelsetjenesten og hvordan tjenesten jobber tverrfaglig Vg1 Helse- og sosialfag 8

9 Slutt på Vg1: Helse- og sosialfag

10 Programmets tannhelsemål Vg2: Helsearbeiderfag Sunn munn for gammel og ung Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Forslag til bilder fra Norsk Tannvern Klikk på bildet. Bildet ligger i et arkiv bestående av 44 bilder. Eksempler på de andre bildene finner du ved å klikke deg inn på ulike programmene. Se programoversikten. Vg2 Helsearbeiderfag 10

11 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET HELSEFREMMENDE ARBEID: Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Programfaget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår. Kompetansemål i programfaget: Gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie. Lage trygge og sunne måltider for ulike brukere i tråd med norske anbefalinger om ernæring. Gjøre rede for symptomer på ulike sykdommer og lidelser knyttet til allmenntilstand, næringsopptak, utskilling av avfallstoffer og allergier, og foreslå tiltak. Gjøre rede for de mest brukte legemidlene og forklare virkninger og bivirkninger. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Kunne utføre riktig munn- og tannstell på andre og kjenne til prosedyrer som blir brukt i slike situasjoner Ha kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og tannhelse Ha kunnskap om sykdom i tenner og munnhule og beskrive grunnleggende munn- og tannstell for å forebygge disse Ha kjennskap til de vanligste sykdommer og legemidler som kan gi problemer i tenner og munnhule. Foreslå tiltak som kan motvirke dette Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Vg2 Helsearbeiderfag 11

12 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING: Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår. Kompetansemål i programfaget: Drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Kunne forklare hvordan god kommunikasjon, trygghet og tillit kan fremme god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET YRKESUTØVING: Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. Kompetansemål i programfaget: Diskutere betydningen av tverrfaglig samarbeid og gi eksempler på yrkesgrupper helsefagarbeideren samarbeider med. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kjennskap til tannhelsetjenestens rolle i tverrfaglig samarbeid og hvilke grupper tannhelsetjenesten tilbyr fri tannbehandling Kjenne det mest relevante regelverk og yrkesetiske retningslinjer som er styrende i samarbeidet med tannhelsetjenesten Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Vg2 Helsearbeiderfag 12

13 Mye helse i god tannhelse Til start Programoversikt Programforside Konkretisering av mål innenfor tannhelse Eleven skal: Kunne utføre riktig munn- og tannstell på andre og kjenne til prosedyrer som blir brukt i slike situasjoner Ha kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og tannhelse Ha kunnskap om sykdom i tenner og munnhule og beskrive grunnleggende munn- og tannpleie for å forebygge disse Ha kjennskap til de vanligste sykdommer og legemidler som kan gi problemer i tenner og munnhule. Foreslå tiltak som kan motvirke dette Kunne forklare hvordan god kommunikasjon, trygghet og tillit kan fremme god tannhelse Ha kjennskap til tannhelsetjenestens rolle i tverrfaglig samarbeid og hvilke grupper tannhelsetjenesten tilbyr fri tannbehandling Kjenne det mest relevante regelverk og yrkesetiske retningslinjer som er styrende i samarbeidet med tannhelsetjenesten Vg2 Helsearbeiderfag 13

14 Slutt på Vg2: Helsearbeiderfag

15 Programmets tannhelsemål Vg2: Barne- og ungdomsarbeiderfag Sunn munn for liten og stor Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Forslag til bilder fra Norsk Tannvern Klikk på bildet. Bildet ligger i et arkiv bestående av 44 bilder. Eksempler på de andre bildene finner du ved å klikke deg inn på ulike programmene. Se programoversikten. Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 15

16 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET HELSEFREMMENDE ARBEID: Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Videre handler faget om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag for barn og unges vekst og utvikling inngår i faget. Videre handler faget om trygg og sunn mat for barn og unge. Kompetansemål i programfaget: Drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rusog kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Gjøre rede for hva fysisk aktivitet og kosthold betyr for barn og unges helse, og foreslå helsefremmende tiltak. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om hvordan gode holdninger til tobakk og rus kan være med på å forebygge problemer i tenner og munnhule for barn og unge Kunne utføre god munnhygiene på andre og forklare betydningen av dette Kjenne til retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole Ha kunnskap om hvordan førstehjelp utføres når et barn har slått tennene sine Ha kunnskap om hvilke rutiner tannhelsetjenesten har ved mistanke om omsorgsvikt Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 16

17 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING: Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler videre om de voksne som rollemodeller og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering. Kompetansemål i programfaget: Drøfte ulike former for kommunikasjon og gjør rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om hvordan man kan kommunisere for å fremme trygghet i tannbehandlingssituasjonen og kjenne til hvordan barne- og ungdomsarbeidere kan samarbeide med tannhelsetjenesten i en slik situasjon BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET YRKESUTØVING: Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg samt yrkesforståelse, inngår i faget. Kompetansemål i programfaget: Drøfte barne- og ungdomsarbeideren som rollemodell for barn og unge Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Kunne beskrive sin rolle som barne- og ungdomsarbeider når det gjelder motivasjon, læring og utvikling med tanke på god tannhelse Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 17

18 Mye helse i god tannhelse Til start Programoversikt Programforside Konkretisering av mål innenfor tannhelse Eleven skal: Ha kunnskap om hvordan gode holdninger til tobakk og rus kan være med på å forebygge problemer i tenner og munnhule for barn og unge Kunne utføre god munnhygiene på andre og forklare betydningen av dette Kjenne til retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole Ha kunnskap om hvordan førstehjelp utføres når et barn har slått tennene sine Ha kunnskap om hvilke rutiner tannhelsetjenesten har ved mistanke om omsorgsvikt Ha kunnskap om hvordan man kan kommunisere for å fremme trygghet i tannbehandlingssituasjonen og kjenne til hvordan barne- og ungdomsarbeidere kan samarbeide med tannhelsetjenesten i en slik situasjon Kunne beskrive sin rolle som barne- og ungdomsarbeider når det gjelder opplæring og motivasjon med tanke på god tannhelse Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 18

19 Slutt på Vg2: Barne- og ungdomsarbeiderfag

20 Programmets tannhelsemål Vg2: Helseservicefag Sunn munn for gammel og ung Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Forslag til bilder fra Norsk Tannvern Klikk på bildet. Bildet ligger i et arkiv bestående av 44 bilder. Eksempler på de andre bildene finner du ved å klikke deg inn på ulike programmene. Se programoversikten. Vg2 Helseservicefag 20

21 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET HELSEFREMMENDE ARBEID: Programfaget handler om hvordan levevaner, fysisk aktivitet, kosthold og miljø påvirker helsen. Førstehjelp, grunnleggende sykdomsforståelse, ergonomi og hvordan service fremmer helse, hører med. Programfaget omfatter også helse, miljø og sikkerhet (HMS), med særlig vekt på smittevern og hygienetiltak. Kompetansemål i programfaget: Drøfte sammenhenger mellom helse, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold. Beskrive symptomer og allmenntilstand ved infeksjoner, forgiftninger og allergiske reaksjoner og gi eksempler på aktuelle tiltak. Gjøre greie for bruksområde og de vanligste bivirkningene for de mest brukte reseptfrie legemidlene. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om sammenheng mellom tannhelse, levevaner og kosthold Ha kunnskap om sykdom i munnhule og tenner og kunne beskrive grunnleggende munn- og tannstell for å forebygge disse Ha kjennskap til de vanligste legemidler og sykdommer som kan gi munn- og tannproblemer og foreslå tiltak som kan motvirke dette BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING: Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, kunder og samarbeidspartnere. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte overfor pasienter og kunder, og hva respekt, toleranse og omsorg for andre har å si i yrkesutøvelsen. Videre dreier det seg om observasjon av pasienter og kunder i tillegg til relevant regelverk om taushetsplikt og personvern. Kompetansemål i programfaget: Redegjøre for ulike måter å kommunisere på og diskutere hva som fremmer god kommunikasjon. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Kunne forklare hvordan god kommunikasjon kan gi trygghet og tillit og fremme god tannhelse Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Vg2 Helseservicefag 21

22 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET YRKESUTØVING: Programfaget yrkesutøving handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er oppbygd, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet. Kompetansemål i programfaget: Drøfte hva profesjonell yrkesutøving innebærer for helseservicefagene. Utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen. Drøfte hva ulike bruker- og kundegrupper forventer av god service. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kjennskap til tannhelsetjenestens rolle i tverrfaglig samarbeid Kunne gi førstehjelp ved tannskade Ha kunnskap om hvilke grupper tannhelsetjenesten tilbyr fri tannbehandling Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Vg2 Helseservicefag 22

23 Programforside Konkretisering av mål innenfor tannhelse Eleven skal: Ha kunnskap om sammenheng mellom tannhelse, levevaner og kosthold Ha kunnskap om sykdom i munnhule og tenner og kunne beskrive grunnleggende munn- og tannstell for å forebygge disse Ha kjennskap til de vanligste legemidler og sykdommer som kan gi munn- og tannproblemer og foreslå tiltak som kan motvirke dette Kunne forklare hvordan god kommunikasjon kan gi trygghet og tillit og fremme god tannhelse Ha kjennskap til tannhelsetjenestens rolle i tverrfaglig samarbeid Kunne gi førstehjelp ved tannskade Ha kunnskap om hvilke grupper tannhelsetjenesten tilbyr fri tannbehandling Vg2 Helseservicefag 23

24 Slutt på Vg2: Helseservicefag

25 Programmets tannhelsemål Vg3: Helsesekretær Fra elev til veileder Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Forslag til bilder fra Norsk Tannvern Klikk på bildet. Bildet ligger i et arkiv bestående av 44 bilder. Eksempler på de andre bildene finner du ved å klikke deg inn på ulike programmene. Se programoversikten. Vg3 Helsesekretær 25

26 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET HELSEFREMMENDE ARBEID: Faget handler om sammenheng mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene. Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kompetansemål i programfaget: Informere pasienter om hvordan sunt kosthold, fysisk aktivitet, uavhengighet av røyk kan medvirke til å forebygge livsstilssykdommer, psykiske lidelser, infeksjoner og smerte. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kjennskap til de vanligste sykdommer og lidelser som kan gi munn- og tannproblemer og foreslå tiltak og hjelpemidler som kan motvirke dette kosthold og tannhelse sykdom/medikamentbruk og tannhelse tobakk, rus og tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING: Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid samt tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og rettledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesker med ulike behov. Kompetansemål i programfaget: Kommunisere og samhandle med helsepersonell og pasienter i ulike livssituasjoner. Drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om hvordan samarbeid med tannhelsetjenesten kan brukes for å fremme god helse Kunne veilede og hjelpe pasienter og brukere til å få kontakt med tannhelsetjenesten Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Vg3 Helsesekretær 26

27 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET YRKESUTØVING: Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvingen, service, estetikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten inkludert taushetsplikt og personvern. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanseog ekspedisjonsarbeid samt korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med. Kompetansemål i programfaget: Legge til rette for og assistere andre yrkesgrupper. Rettlede pasienter, brukere og pårørende om ulike instanser i helseog sosialtjenesten. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kjennskap til effektiv bruk av tannpleiemidler og hvordan brukerne kan stimuleres til å ta vare på egen tannhelse Ha kunnskap om hvordan tannhelsetjenesten er organisert og hvor de er lokalisert i kommunen Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Vg3 Helsesekretær 27

28 Programforside Konkretisering av mål innenfor tannhelse Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kjennskap til de vanligste sykdommer og lidelser som kan gi tann- og munnproblemer og foreslå tiltak og hjelpemidler som kan motvirke dette kosthold og tannhelse sykdom/medikamentbruk og tannhelse tobakk, rus og tannhelse Ha kunnskap om hvordan samarbeid med tannhelsetjenesten kan brukes for å fremme god helse Kunne veilede og hjelpe pasienter og brukere til å få kontakt med tannhelsetjenesten Ha kjennskap til effektiv bruk av tannpleiemidler og hvordan brukerne kan stimuleres til å ta vare på egen tannhelse Ha kunnskap om hvordan tannhelsetjenesten er organisert og hvor de er lokalisert i kommunen Vg3 Helsesekretær 28

29 Slutt på Vg3: Helsesekretær

30 Programmets tannhelsemål Vg3: Apotekteknikk Fra elev til veileder Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Forslag til bilder fra Norsk Tannvern Klikk på bildet. Bildet ligger i et arkiv bestående av 44 bilder. Eksempler på de andre bildene finner du ved å klikke deg inn på ulike programmene. Se programoversikten. Vg3 Apotekteknikk 30

31 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET HELSEFREMMENDE ARBEID: Faget handler om veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer. Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk står sentralt. I faget inngår også tekniske hjelpemidler, sykepleieartikler, naturlegemidler, naturmidler, andre apotekvarer og førstehjelp. Kompetansemål i programfaget: Veilede kunder om bruksområder for reseptfrie legemidlers virkning og aktuelle bivirkninger. Veilede kunder i valg og bruk av apotekvarer. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om sammenhengen mellom sykdom/medikamentbruk og tannhelse Ha kunnskap om ulike produkter som kan bedre tannhelsen og kunne veilede i bruk, virkning og eventuelle bivirkninger av disse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING: Faget handler om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Sentralt står kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere. Videre dekker faget etisk refleksjon og konflikthåndtering. Kompetansemål i programfaget: Drøfte apotekteknikerens rolle i det tverrfaglige samarbeidet. Formidle informasjon til kunder i ulike livssituasjoner og med ulike behov. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kjennskap til hvordan tannhelsetjenesten kan bidra i tverrfaglig samarbeid Ha kunnskap i å veilede i ulike situasjoner der det er nødvendig å søke hjelp/henvise til fagpersoner i tannhelsetjenesten og ha kjennskap til hvor tannhelsetjenesten er lokalisert i kommunen Beskrivelse av Programfaget yrkesutøving Vg3 Apotekteknikk 31

32 Mye helse i god tannhelse BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGET YRKESUTØVING: Faget handler om legemiddelframstilling, logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer. Bruk av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og intern kontroll og relevant regelverk inngår også. Kompetansemål i programfaget: Selge reseptfrie legemidler og handelsvarer basert på produktkunnskap og i samsvar med gjeldende regelverk og etiske retningslinjer. Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om innhold i ulike reseptfrie produkter som kan gi bedre tannhelse Beskrivelse av Programfaget helsefremmende arbeid Beskrivelse av Programfaget kommunikasjon og samhandling Vg3 Apotekteknikk 32

33 Mye helse i god tannhelse Til start Programoversikt Programforside Konkretisering av mål innenfor tannhelse Forslag til konkretisering av mål innenfor tannhelse. Eleven skal: Ha kunnskap om sammenhengen mellom sykdom/medikamentbruk og tannhelse Ha kunnskap om ulike produkter som kan bedre tannhelsen og kunne veilede i bruk, virkning og eventuelle bivirkninger av disse Ha kjennskap til hvordan tannhelsetjenesten kan bidra i tverrfaglig samarbeid Ha kunnskap i å veilede i ulike situasjoner der det er nødvendig å søke hjelp/henvise til fagpersoner i tannhelsetjenesten og ha kjennskap til hvor tannhelsetjenesten er lokalisert i kommunen Ha kunnskap om innhold i ulike reseptfrie produkter som kan gi bedre tannhelse Vg3 Apotekteknikk 33

34 Slutt på Vg3: Apotekteknikk

35 Design: Heidi Asdahl 35

36 Foto: Anne-Line Biberg 36

37 Foto: Anne-Line Biberg 37

38 Foto: Anne-Line Biberg 38

39 Foto: Anne-Line Biberg 39

40 Foto: Anne-Line Biberg 40

41 Foto: Anne-Line Biberg 41

42 Foto: Anne-Line Biberg 42

43 Foto: Anne-Line Biberg 43

44 44

45 Foto: Anne-Line Biberg 45

46 Foto: Anne-Line Biberg 46

47 Foto: Anne-Line Biberg 47

48 Foto: Anne-Line Biberg 48

49 Foto: Anne-Line Biberg 49

50 Foto: Anne-Line Biberg 50

51 Foto: Anne-Line Biberg 51

52 Foto: Anne-Line Biberg 52

53 Foto: Anne-Line Biberg 53

54 Foto: Anne-Line Biberg 54

55 Foto: Anne-Line Biberg 55

56 Foto: Anne-Line Biberg 56

57 Foto: Anne-Line Biberg 57

58 Foto: Anne-Line Biberg 58

59 Foto: Anne-Line Biberg 59

60 Foto: Anne-Line Biberg 60

61 Foto: Sissel Koller Sundnes 61

62 Foto: Morguefile.com 62

63 Foto: Reidun Stenvik 63

64 Snus Foto: Tony Axell 64

65 Foto: Anne-Line Biberg 65

66 Foto: Anne-Line Biberg 66

67 67

68 Foto:Tony Axell 68

69 Foto:Vibeke Kjærheim 69

70 Illustrasjon: Tandvärnet 70

71 Illustrasjon: Tandvärnet 71

72 72

73 73

74 74

75 Illustrasjon: Tandvärnet 75

76 Illustrasjon: Dansk Tandlægeforening 76

77 Foto: Anne-Line Biberg 77

78 Foto: Photodisc 78

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav nokså god/god - gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Denne årsplanen må justeres hvert år i forhold til ferier og andre fridager. Lag ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil du hele tiden

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 (=gjentakelser) (=gjentakelser) (=gjentakelser) Uke Helse Yrke KOS PTF Prosjekt 33 Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart/ Samtaler

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjøre rede for individuelle og miljømessige faktorer

Detaljer

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Formål med programfaget Samfunnet har behov for tydelige og kompetente voksne. Barn og unges hverdag er i stadig endring og fagarbeideren må være bevisst sin rolle

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03.

Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03. Rogaland fylkeskommune Realkompetansevurdering i praksis i videregående opplæring for voksne Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03.2015 Retningslinjer/bestemmelser som er viktige i arbeidet med realkompetansevurdering

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjør rede for individuelle og miljømessige faktorar

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil:

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjøre rede for individuelle og miljømessige faktorer

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent:

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid Nr. 1 Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. Planlegg og gjennomfør et måltid. Kartlegg ulike

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Kandidaten skal vurderes i forhold til de kompetansemål som er gitt i fagprøveoppgaven. Flere av delpunktene kan oppnås under ulike

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 Uke Helse Yrke Kos PTF Prosjekt 2 4 H3 Mobbing: Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 5 7 H5 Seksualitet Drøfte

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID

HELSEFREMMENDE ARBEID HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål 1 Planlegge, gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kan redegjøre for forskjellen på psykisk og fysisk helse. Kan

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Helse og sosialfag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Helse og sosialfag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Helse og sosialfag, Vg1 UB-året Helse og sosialfag Norsk* Matte Etablering Introduksjon Yrkesutøving Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne drøfte

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering Skolekonkurranse Halvårs-vurdering HELSEFAGARBEIDER 2015/2016 Kirkenes Videregående Skole Innholdsfortegnelse Del 1 Tema Pasientopplysninger Case Livshistorie Arbeidsoppgaver Del 2 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Kokk- og servitørfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Restaurant- og matfag Råstoff og produksjon Kode: RMF1001 Mål for opplæringen er

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole VG2 HELSEARBEIDERFAG Helsefagarbeideren En yrkesrettet utdanning Erstatter det som før var utdanningene «Hjelpepleier» og «Omsorgsarbeider»

Detaljer

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse 27.08.09 side 1 Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse Her presenteres 4 forslag til årsplaner. De ulike delene av bøkene kan behandles i den rekkefølgen

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA Bjørkelangen videregående skole Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA 28/03/2014 Vg2 HAF 1 Største endringer i yrkesfag på 20 år Stortingsmelding

Detaljer

Kompetansemål for produksjonen: FETT

Kompetansemål for produksjonen: FETT Kompetansemål for produksjonen: FETT - Norsk, samfunnsfag, medier og kommunikasjon, språk, samfunn og økonomi, helse og sosialfag, musikk-dans-drama Målgruppe: Videregående opplæring 1. 2. og 3. trinn.

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2003 Yrkesutøvelse

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2003 Yrkesutøvelse Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2003 Yrkesutøvelse Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helseservicefagene

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 ArcticSkills 2016 Fylkesuttak til Arctic Skills 2016 Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 1 INNHOLSFORTEGNELSE Del 1 o Tema for begge oppgavene. o Pasientopplysninger

Detaljer

Lokal læreplan I Barne- og ungdomsarbeiderfaget Programfagene VG 2

Lokal læreplan I Barne- og ungdomsarbeiderfaget Programfagene VG 2 Lokal læreplan I Barne- og ungdomsarbeiderfaget Programfagene VG 2 Formål: Programfagene skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN 1 DEL 1 INFORMASJON 2 NAVN : ADRESSE : TLF.NR : E-POST : 3 INFORMASJON. Som lærebedrift/lærested har vi ansvar for at du

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06

ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06 Hudpleiefaget Formål med programfaget Samfunnet etterspør fagpersoner som ivaretar fysisk og psykisk helse. Hudpleieren forebygger, vedlikeholder og behandler hud og hudproblemer innenfor ansikts- og kroppsbehandling.

Detaljer

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER

STILLINGSBESKRIVELSER STILLINGSBESKRIVELSER Barne- og ungdomsarbeidere og barnepleiere ansatt i BARNEHAGER Forslag til stillingsbeskrivelse for barne- og ungdomsarbeidere og barnepleiere i barnehager. Utarbeidet av Null til

Detaljer

Læreplan i mat og helse, samisk plan

Læreplan i mat og helse, samisk plan Læreplan i mat og helse, samisk plan Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/mhe2-01 Formål Mat og måltider er viktig for fysisk, psykisk, og sosial velvære. Kunnskap om sammenhengen mellom matvaner,

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2003 Yrkesutøvelse

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2003 Yrkesutøvelse Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2003 Yrkesutøvelse Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helseservicefagene

Detaljer

Noen perspektiver på vurdering og veksling. Vekslingskonferanse Kuben 13.-14. oktober 2014 ivar.svensson@udir.no

Noen perspektiver på vurdering og veksling. Vekslingskonferanse Kuben 13.-14. oktober 2014 ivar.svensson@udir.no Noen perspektiver på vurdering og veksling Vekslingskonferanse Kuben 13.-14. oktober 2014 ivar.svensson@udir.no Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet (LK06): Reform 94: LK06: VKII VKII VKII VKII Vg2 Vg1 Vg2

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepets relevans for realkompetansevurdering Realkompetansevurdering skal ta utgangspunkt i kompetansemålene Læreplanene for fag angir læringsutbyttet (kompetanser),

Detaljer

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage

læring lek glede trygghet REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage lek læring trygghet glede REIPÅ BARNEHAGE En helsefremmende barnehage KRITERIER FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER Nordland fylkeskommune har utarbeidet kriterier for helsefremmende barnehager. God helse er

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Barne- og ungdomsarbeider Programfag: BUA2003 Yrkesutøvelse

Vurderingskriterier for programområde: Barne- og ungdomsarbeider Programfag: BUA2003 Yrkesutøvelse Vurderingskriterier for programområde: Barne- og ungdomsarbeider Programfag: BUA2003 Yrkesutøvelse Drøfte hva profesjonell Definere hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer i yrkesutøvelse innebærer og

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV Aktivitørfaget Aktivisering KOMPETANSEMÅL Nr. 1 innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei Samtale med bruker Samtale

Detaljer

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø Foto: Lars Åke Andersen Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø Skoleåret 2014/2015 Velkommen! Hva har trening, forelskelse, musikk, sex, spill og matinntak til felles med nikotin, alkohol,

Detaljer