PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5"

Transkript

1 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt som bestemmer godkjenning av praksis og prøveformer. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksis. Praksis godkjennes/godkjennes ikke i forbindelse med oppmelding til praktisk prøve. Det er derfor nødvendig at du setter deg inn i praksiskravene og skaffer deg dokumentasjon på dette før du melder deg opp til nevnte prøve. -Alle som avlegger fagprøve må melde seg opp til fag-/svenneprøve i sitt bostedsfylke. Formål: Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter. Kompetanse: Etter bestått fagprøve utstedes det fagbrev. Yrkesbetegnelsen: Barne- og ungdomsarbeider Krav til praksis 60 måneder allsidig praksis innen faget i100 % stilling. (Dvs. ordinær utdanningstid 48 måneder + 25 % =60 måneder) Praksisperiodene må være på minst 3 måneder og 30 % for å kunne telle med. Et månedsverk tilsvarer 145 timer / et årsverk er 1740 timer. Praksisen skal være opparbeidet de siste 10 årene. All praksis omregnes til 100% stilling. Kandidaten lager et oppsett/regnskap som viser totalt 60 måneder i 100 % stilling. Dette legges ved oppmeldingen til fagprøve. Relevant praksis som kan godkjennes: Barnehage, evt. familiebarnehager frivillige organisasjoner Barneskole/ SFO Ungdomsskole fra 7. klasse Videregående skole Ungdomsklubber Boliger eller arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede Institusjoner for rusmisbrukere Fosterhjem Organisasjonsarbeid, trener/oppmann m.m Evt. annet arbeid som omfattes av læreplanen for opplæring i bedrift BUA bfk.no Side 1 av 7 NO-3007 Drammen

2 2. Arbeidsgiver Arbeidsgiver/sted Periode fra - til stilling i % Godskr. mnd. Krav til teori: Praksiskandidaten må ha bestått tverrfaglig eksamen for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget, med kode BUA3102 før man kan melde seg opp til fagprøve. Tverrfaglig eksamen kan avlegges to ganger pr år. Info om oppmelding fås på våre nettsider under utdanning og eksamen. For oppmelding gå inn på Læreplanen: Sett deg inn i læreplanen for faget. Læreplan finner du på Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3/opplæring i bedrift Fradrag for skolegang: Ved utregning av opparbeidet praksis i faget, kan du få fradrag for tidligere skolegang. I barne- og ungdomsarbeiderfaget er det følgende skolegang som gir fradrag: Type utdanning Godskrives Grunnkurs helse- og sosialfag eller Vg1 helse og sosialfag 12 måneder VK1 barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget 12 måneder Andre VK1 innen helse- og sosialfag 6 måneder Eksamen fra samtlige programfag helse og oppvekst Vg1 6 måneder Eksamen fra samtlige programfag barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg2 6 måneder Fellesfag Vg1 3 måneder Fellesfag Vg2 3 måneder Maksimal godskriving for tidligere skolegang er 24 mnd. Når kan du melde deg opp til fagprøve? Du har 60 måneder relevant og allsidig praksis rettet mot læreplanen Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget Du har bestått tverrfaglig eksamen for praksiskandidater kode BUA3102 Du har satt deg godt inn i læreplanen i faget Du har fått en skriftlig bekreftelse fra den bedriften hvor du skal gjennomføre fagprøven. Du har betalt prøveavgift og lagt ved kvittering på dette Du har lagt ved utfyllende dokumentasjon på arbeid og arbeidsoppgaver. Du har lagt ved vitnemål/kompetansebevis fra videregående skole bfk.no Side 2 av 7

3 Opplysninger som må fremkomme på dokumentasjonen/attestene er: arbeidssted stillingsprosent / evt. timer i tillegg ansettelsesperiode brukergruppe beskrivelse av arbeidsoppgavene Når alle overnevnte punkter er oppfylt kan du fylle ut oppmeldingsskjema og legge vedleggene med. Oppmeldingsskjemaet finner du på - fag/ svenneprøver VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG- /SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg selv. Sett et kryss. Din nærmeste leder på nåværende arbeidssted skal attestere på dette. Kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Sett kryss Ikke kjenn- skap til har aldri arbeidet Noe kjennskap har arbeidet litt God kjennskap har arbeidet mye Helsefremmede arbeid Planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Legge merke til avvik Observere de ulike behov og sette inn tiltak Gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet. Kjenner til skrevne og uskrevne regler Med på å utarbeide nye og gode rutiner Veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold. Være god rollemodell Kunne gi god forklaring tilpasset hver enkelt bfk.no Side 3 av 7

4 Utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Vurdere skadeomfang og allmenntilstand Foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte. Tilrettelegge for gode rutiner som hindrer smittespredning Gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering. Aktiv, tydelig voksen som er tilstede Se hver enkelt person og komme med forslag på tiltak Gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet. Kjenne til lover og regler Kunne veilede og skape gode alternativer Gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk. Kjenne til lover og regler Være gode rollemodeller Aktivt kjenne barn/ungdommens rollemodeller fra film, tv og tv- spill Identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk. Være oppmerksom på endret adferd Kjenne til varslingssystemet Ha en god objektiv observasjonsteknikk I samråd med leder, sette i gang strakstiltak og følge det opp i de rette instanser Kommunikasjon og samhandling Kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte. Være tydelig, positiv og naturlig interessert Aktivt lyttende samarbeidspartner Knytte og relatere hendelser på en positiv måte Legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet. Positivt anerkjenne og respektere. Aktiv og deltakende veileder og tilpasse aktivitet. Ikke kjenn- skap til har aldri arbeidet Noe kjennskap har arbeidet litt God kjennskap har arbeidet mye bfk.no Side 4 av 7

5 Legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar. Vise initiativ og se behov Hjelp til selvhjelp Veilede barn og unge i etiske spørsmål. Kjenne regelverk og være samfunnsorientert Være fordomsfri og åpen for nye løsninger Bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter. Kjenne til strategier og sette det ut i praksis Evaluere håndteringen og dele erfaringene Samarbeide med foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere om aktiviteter og tiltak for barn og unge. Delta aktivt på møter og produsere aktivitet på bakgrunn av samarbeidet Iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse. Er stødig i teori og praksis og finne passende tiltak Drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess. Kjenne til mål for en god rollemodell Trygg, ansvarlig og tydelig voksen Yrkesutøvelse Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon. Teori knyttes til alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon Inneha god samfunnsfaglig bakgrunn hvor arbeidsmetoder for aktivitet og teori baserer seg på en åpen og inkluderende fremgangsmåte Bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet. Bruke aktivt observasjonsteknikk i det daglige arbeid og gjennomføre planlagte tiltak Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. God kjennskap til teori samt evne til å sette i gang gjennomtenkte og passende tiltak /aktivitet bfk.no Side 5 av 7

6 Legge til rette for lek ut fra den betydningen lek har for barns læring, utvikling og sosialisering. Delta aktivt og lage gode rammer for aktivitet Kjenne betydningen av aktivitetens læring, utvikling og sosialiseringen Tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø. Kjenne til nærmiljøet og se mulighetene for aktivitet gjennom årstiden og bruke dette aktivt Gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur. Bruke teknikk og innehar kunnskap om kunst og kultur Tilrettelegger for aktivitet etter årstid Bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte. Inneha teori og i praksis bruke metoder for å bygge positive relasjoner Sette i gang planlagte prosesser og fullføre dette i samarbeid med de berørte parter Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern. Fokus holdes på taushetserklæringen Ikke snakke om andre i andres nærvær. Tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider. Gjennomføre en matlagingsaktivitet med fokus på sunn sammensetning Se gode løsninger for matrutinene og de gjøres til et positivt tilskudd i hverdagen Gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester. Gjenkjennbare aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Kjenne til hvordan ulike hjelpemidler brukes Kjenne til regelverket Kunnskapsrik og gjennomfører aktiviteter på en overbevisende og sikker måte Bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett. Kjennskap til regelverk og ivareta distribusjon Beskytte navn ved observasjoner og annen dokumentasjon Tillatelser ved fotografering og offentliggjøring av bilder bfk.no Side 6 av 7

7 utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Kjenne til arbeidsmiljølov og lokal arbeidsinstruks Bidrar til et godt arbeidsmiljø Forstå at det stilles forventninger og krav til det arbeidet arbeidstaker gjør i hverdagen Bekreftelse på prøvested og kompetansemål Praksiskandidater har selv ansvaret for å finne prøvested for fagprøve. Ved oppmelding til fagprøve sendes denne bekreftelsen inn sammen med oppmeldingsskjemaet til fag-/svenneprøve. Attestasjon av leder på arbeidsstedet: Jeg bekrefter herved at arbeidstaker er skikket for yrket. Jeg kan anbefale han/henne ut fra de krav som stilles i læreplanen om helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Kandidaten kan gå opp til fagprøve i vår virksomhet/bedrift Dato: Tlf.nr: Underskrift av leder m/stempel Attestasjon av praksiskandidat: Jeg har satt meg inn i kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dato: Underskrift av praksiskandidat Navn Adresse Epost adr. NB! Side 3-7 returneres sammen med oppmeldingsskjemaet til fag-/svenneprøve til bfk.no Side 7 av 7

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer