OPPLÆRINGSBOK for. Stord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSBOK for. Stord kommune"

Transkript

1 OPPLÆRINGSBOK for BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET i Stord kommune august 2016 Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 1

2 Forord Fleire kommunar har arbeidd med utarbeiding av ny Opplæringsbok i barne og ungdomsarbeidarfaget etter at dette vart påkrevd i samband med innføring av kunnskapsløftet. Fagleg ansvarleg innan Barne- og ungdomsarbeidarfaget i Stord Kommune har saman med Opplæringskontoret for kommunale fag tatt utgangspunkt i Stavanger kommune si opplæringsbok, justert innhaldet og layouten noko, og oversett til nynorsk. Det er lagt vekt på å få fram ei tydeleg forventning om korleis lærlingen og instruktøren skal jobba med det einskilde målet, sjølv om det vert rom for individuelle tilpassingar og kreative løysningar. Me starta bruken av den nye opplæringsboka våren 2009 og denne er noko revidert etter nedlegging av opplæringskontoret for kommunale fag. Stord 15. august 2016 Denne opplæringsboka tilhøyrer lærling: NAMN : ADRESSE : TLF.NR : E-POST : Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 2

3 INNHALD: DEL 1 INFORMASJON Sjekkliste for gjennomgang av viktig informasjon 4 Innleiing 5 DEL 2 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING Døme på periodeplan 7 Periodeplan til utfylling 8 Kompetansemål Helsefremjande arbeid 9 Kompetansemål Kommunikasjon og samhandling 10 Kompetansemål Yrkesutøving 11 alle mål DEL 3 VURDERING Vurdering/rettleiing undervegs 43 Skriftlig midt og sluttvurdering 43 Evaluering av lærestaden 44 VEDLEGG: Vedlegg 1: Viktige omgrep 45 Vedlegg 2: Evalueringsskjema lærling 46 Vedlegg 3: Hjelpesetningar til evaluering 50 Vedlegg 4: Kva Korleis Kvifor -skjema 51 Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 3

4 DEL 1 NFORMASJON Som lærebedrift/lærestad har me ansvar for at du som lærling og nytilsett får informasjon og kunnskap om mange områder. Kven som har ansvar for å informere om kva vil variera mellom instruktør/rettleiar, administrativ leiing, fagleg ansvarleg og Opplæringskontoret. Nedanfor finn du ei liste over punkt du skal ha fått informasjon om i starten av læretida di. Slik kan du sjølv følgja med og registrera når du har fått informasjonen. Det kan ta 1-2 mnd. før alle punkta er gjennomgått. Følgjande punkt skal orienterast om: Orientering om lærebedrifta, oppgåver og organisasjon. Orientering om opplæringskontoret sine oppgåver. Orientering om kven som er fagleg ansvarleg. Orientering om kven som er næraste leiar på lærestaden. Orientering om kven som er instruktør. Orientering om korleis læretida er organisert. modular og opplæringsplan. Orientering om føring av opplæringsbok. Orientering om plikter og rettar. Orientering om forventingar til lærlingen. Orientering om/utdrag frå Opplæringslova. Orientering om lærekontrakten. Orientering om teieplikta. Orientering om personal og arbeidsreglement, løn, ferie, fråvær, sjukdom m.m. Orientering om helse, miljø og tryggleik (HMT). Orientering om plasstillitsvalde og verneombod på lærestaden Orienterast om på kvar lærestad Gjennomført, dato: Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 4

5 Innleiing Velkommen som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Opplæringsboka du no skal bli kjent med vil følgja deg gjennom heile læretida. Den vil bli di og lærebedrifta sin dokumentasjon på at du har fått den opplæringa du har krav på. Vidare vil lærebedrifta bli omtala som lærestad. Opplæringsboka skal medverka til at du får praksis og opplæring innanfor kompetansemåla i læreplanen. Den skal sikra at bredda i måla vert ivaretekne. Arbeidet med opplæringsboka skal hjelpe deg til å forstå samanhengen mellom teori og praksis. Den skal medverka til at du som lærling deltek aktivt og tar ansvar for eiga læring, samt kvalitetssikrar at alle får ei likeverdig opplæring. Gjennom denne prosessen skal du utvikla deg til å bli ein dyktig fagarbeidar og det vert difor lagt stor vekt på at arbeidet med opplæringsboka blir utført. Opplæringsboka er utvikla for å kunne brukast både i barnehage, skule, SFO og andre verksemder som er naturlige arbeidsstadar for ein barneog ungdomsarbeidar. Instruktøren er støtta di i arbeidet med opplæringsboka og saman skal de laga en periodeplan for kor tid du skal jobba med dei einskilde kompetansemåla i løpet av læretida. Me har lagt ved ei forklaring på omgrepa: nemn, forklar/omtal, gjer greie for, drøft og vurder,- til hjelp i oppgåveskriving, sjå vedlegg 1. Arbeidet med opplæringsboka skal førebu deg til den praktiske fagprøven og vil bli et godt verktøy å ha med seg på fagprøven. Du skal bruka Kva Korleis Kvifor - skjema på alle oppgåver der du skal gjennomføra eller utføre ein aktivitet eller eit tiltak. Sjå vedlegg 4. Alt du gjer skal dokumenterast skriftleg og samlast i permen, slik det også står på planleggingsskjema under kvart mål. Lukke til! Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 5

6 DEL 2 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING Planlegging og gjennomføringsdelen av opplæringsboka er eit verktøy for å sikra gode arbeidsrutinar og dokumentera at du som lærling får opplæring i samsvar med læreplanen. Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 6

7 DØME PÅ EIN PERIODEPLAN Mål 4 Mål 25 Periode : Første lærestad Første lærestad Kompetansemål Læreplass 0 6 år Kompetansemål Læreplass 6 18 år August September 11, 30 11, 30 Oktober 5, 28 2, 3 November 19, 20 16, 19 Desember 23, 16 23, 29 Januar 12, 26 12, 22 Februar 13, 21 14, 27 Mars 14, 18 18, 24 April 1, 17 7, 17 Mai 10, 15 6, 8 Juni 6, 9 10 Juli Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 7

8 PERIODEPLANLEGGING Periode : Kompetansemål Læreplass 0 6år Kompetansemål Læreplass 6 18 år August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 8

9 KOMPETANSEMÅL ETTER VG3 - OPPLÆRING I BEDRIFT Læreplanen vedtatt av Utdanningsdepartementet gjeldande frå 01.august 2008 Helsefremjande arbeid Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunna 1 planleggja og gjennomføra tiltak og aktivitetar som kan fremja psykisk og fysisk helse hos barn og unge BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 2 gjennomføra tiltak som utviklar barn og unges evne til å ta ansvar for eiga helse og tryggleik BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR 3 rettleia barn og unge i påkledning som passar for den einskilde aktivitet, årstid og vêrforhold BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR 4 utføre fyrstehjelp knytt til yrkesutøvinga BERRE FØRSTE LÆRESTAD 5 foreslå tiltak som fremjar hygiene, førebyggjer sjukdom og hindrar smitte BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 6 gjennomføra tiltak som kan bidra til å førebyggja einsemd, mobbing og diskriminering 7 gjennomføra tiltak som kan bidra til å førebyggje kriminalitet BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR 8 gjennomføra tiltak som kan bidra til å førebyggje bruk av rusmidlar og tobakk BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR 9 identifisera teikn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldande regelverk BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 9

10 Kommunikasjon og samhandling Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunna 10 kommunisera og samhandla med barn, unge og føresette 11 legge til rette for utvikling av barn og unges sjølvkjensle og identitet 12 legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medverknad og til å ta ansvar 13 rettleia barn og unge i etiske spørsmål BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 14 bruka strategiar for konflikthandtering og rettleia barn og unge i å handtera konfliktar 15 samarbeida med føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar om aktivitetar og tiltak for barn og unge BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 16 iverksettje tiltak som bidreg til å styrkje barn og unges sosiale kompetanse 17 drøfte kva rollemodellar betyr i barn og unges sosialiseringsprosess Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 10

11 Yrkesutøving Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunna 18 planleggja, gjennomføra, vurdera og dokumentera pedagogiske aktivitetar tilpassa alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon 19 bruke observasjon og motivasjon som reiskap i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet 20 gjennomføra aktivitetar som stimulerer barn si språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 21 leggja til rette for leik ut frå den betydningen leik har for barn si læring, utvikling og sosialisering BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 22 tilpassa leike-, idretts- og friluftsaktivitetar til ulike årstider, natur og miljø BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR 23 gjennomføra aktivitetar knytt til kunst og kultur 24 bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deira føresette BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR 25 følgja gjeldande regelverk for teieplikt og personvern BERRE FØRSTE LÆRESTAD 26 laga til mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldande regelverk og retningslinjer for mat og måltider BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 27 gjennomføra aktivitetar i tråd med universell utforming av produkt og tenester BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 11

12 28 utføra arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik BERRE LÆRESTAD 0 6 ÅR 29 bruka digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta omsyn til personvern og opphavsrett BERRE LÆRESTAD 6 18 ÅR 30 utføra arbeidet i henhold til gjeldande regelverk og yrkesetiske retningslinjer Lærebedrifta skal ha ein kopi av skjema. Både lærlingen og bedrifta sitt skjema skal signerast. Dette skjema skal følgja med lærlingen til neste praksisstad. Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 12

13 HELSEFREMJANDE ARBEID 1. Lærlingane skal kunna planlegga og gjennomføra tiltak og aktivitetar som kan fremma psykisk og fysisk helse hos barn og unge Gjer greie for di forståing av omgrepa fysisk og psykisk helse. Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum eit tiltak som kan fremma fysisk helse og eit tiltak som kan fremma psykisk helse. Ta omsyn til den aldersgruppa du er tilknytt. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 13

14 2. Lærlingen skal gjennomføra tiltak som utviklar barn og unge si evne til å ta ansvar for eiga helse og tryggleik Foreslå tiltak som utviklar barn og unges evne til å ta ansvar for eiga helse og tryggleik Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to av de ulike tiltaka. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve til gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 14

15 3. Lærlingen skal kunna rettleia barn og unge i påkledning som passar for den einskilde aktivitet, årstid og vêrforhold Omtal kva som er viktig å tenkje på når du rettleiar barn og unge i påkledning. Drøft med instruktør. Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to situasjonar kor du rettleiar barn og unge i påkledning. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve til gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 15

16 4. Lærlingen skal kunna utføre fyrstehjelp knytt til yrkesutøvinga Finn ut kva tiltak lærestaden har for dei tilsette med tanke på opplæring og oppdatering innanfor emnet, og delta på dette. Set deg inn i lærestadens prosedyrar ved ulukker på lærestaden og ute på tur. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktige i høve til gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 16

17 5. Lærlingen skal kunna foreslå tiltak som fremjar hygiene, førebyggjer sjukdom og hindrar smitte Set deg inn i hygieniske retningslinjer som finnes på lærestaden. Gjer greie for kva betyding personlig hygiene har for førebygging av sjukdom og hindring av smitte. Foreslå eventuelle nye tiltak som du ser bør innførast. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve til gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 17

18 6. Lærlingen skal kunna gjennomføra tiltak som kan bidra til å førebyggje einsemd, mobbing og diskriminering Gjer greie for kva du legg i omgrepa. Foreslå tiltak som kan førebyggje einsemd, mobbing og diskriminering. Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to av disse tiltaka i den gruppa du no er i. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 18

19 7. Lærlingen skal kunna gjennomføra tiltak som kan bidra til å førebyggje kriminalitet Planlegg, gjennomfør og evaluer ein kampanje/eit prosjekt for å førebyggja kriminalitet i samarbeid med ei gruppe ungdommar. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 19

20 8. Lærlingen skal kunna gjennomføra tiltak som kan bidra til å førebyggja bruk av rusmidler og tobakk Planlegg, gjennomfør og evaluer ein kampanje/eit prosjekt for å førebyggja bruk av rusmidlar og tobakk i samarbeid med ei gruppe ungdommar. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve til gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 20

21 9. Lærlingen skal kunna identifisera teikn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsla i tråd med gjeldande regelverk Gjer greie for kva omsorgssvikt er og kjenneteikn på omsorgssvikt. Gjer greie for prosedyrar ved mistanke om omsorgssvikt på lærestaden. Omtal og drøft med instruktøren din kva andre moglege bekymringsfulle forhold ein bør varsla om. Tenk igjennom følgjande punk og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 21

22 KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING 10. Lærlingen skal kunna kommunisera og samhandla med barn, unge og føresette Reflekter over og drøft saman med rettleiaren din korleis det kan påverka barn og unge dersom kommunikasjonen ikkje er tilpassa deira alder eller modningsnivå. Med utgangspunkt i gruppa på lærestaden, kva må du ta omsyn til i forhold til kommunikasjon? Drøft med rettleiaren din kva du må ta omsyn til i kommunikasjon og samhandling med føresette. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 22

23 11. Lærlingen skal kunna leggja til rette for utvikling av barn og unge si sjølvkjensle og identitet Gjer greie for kva du legg i omgrepet sjølvkjensle, og korleis denne vert utvikla. Gjer greie for kva du legg i omgrepet identitet, og korleis denne vert utvikla. Forklar korleis du kan bidra til å styrke barn og unge si sjølvkjensle. Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to aktivitetar som hjelper barna i utviklinga av eigen identitet. Tenk igjennom følgjande punk og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve til gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 23

24 12. Lærlingen skal kunna leggja til rette for tiltak som styrker barn og unge si evne og vilje til medverknad og til å ta ansvar Gjer greie for omgrepet medverknad. Drøft med rettleiaren din korleis barn og unge sin medverknad kan komme til uttrykk i kvardagen med den aldersgruppa du er knytt til. Planlegg, gjennomfør og evaluer eit prosjekt/ein aktivitet der barn og unges medverknad står i sentrum. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 24

25 13. Lærlingen skal kunna rettleia barn og unge i etiske spørsmål Gjer greie for omgrepet etikk. Drøft med instruktøren din i kva situasjonar det er naturlig å rettleia barn og unge i etiske spørsmål. Beskriv en situasjon du har opplevd og grunngi kvifor du gjorde som du gjorde. Tenk igjennom følgjande punk og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 25

26 14. Lærlingen skal kunna bruka strategiar for konflikthandtering og rettleia barn og unge i å handtera konfliktar Sett deg inn i ulike konflikthandterings- strategiar og undersøk praksis på din lærestad. Omtal og evaluer situasjonar kor du har rettleia barn og unge i å handtera konfliktar, og vurder di eiga rolle. Drøft dette med rettleiaren din. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktige i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 26

27 15. Lærlingen skal kunna samarbeida med føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar om aktivitetar og tiltak for barn og unge Foreslå aktivitetar og tiltak for barn og unge, der det blir naturlig å samarbeida med føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar. Drøft med instruktøren din kva som er viktig å leggja vekt på i samarbeidet med kollegaer, med spesielt fokus på eiga rolle. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram Kva må du være med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktige i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 27

28 16. Lærlingen skal kunna iverksetja tiltak som bidreg til å styrkje barn og unges sosiale kompetanse Gjer greie for omgrepet sosial kompetanse. Foreta observasjonar og lag ein tiltaksplan for eit av barna, med tanke på å styrkje barnets sosiale kompetanse. Vel ut minst to tiltak i samarbeid med resten av personalet, som de prioriterer å gjennomføra. Evaluer Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 28

29 17. Lærlingen skal kunna drøfte kva rollemodellar betyr i barn og unges sosialiseringsprosess Gjer greie for omgrepet rollemodell. Gjer greie for kva faktorar som påverkar sosialiseringsprosessen Omtal ulike rollemodellar sin verdi i sosialiseringsprosessen. Drøft spesielt di rolle som barne- og ungdomsarbeidar og kva du vil legge vekt på i møte med barn og unge Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 29

30 YRKESUTØVING 18. Lærlingen skal kunna planleggje, gjennomføra, vurdera og dokumentera pedagogiske aktivitetar tilpassa alder, funksjonsnivå, kulturtilhøyring /livssituasjon Finn ut kva omsyn du må ta i den gruppa du er i for å kunne gjennomføra målet Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to ulike pedagogiske aktivitetar med utgangspunkt i det du har funnet ut. Dokumenter den pedagogiske prosessen Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 30

31 19. Lærlingen skal kunna bruka observasjon og motivasjon som reiskap i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet Gjer greie for korleis vil du bruke observasjon som reiskap både i planlegging og gjennomføringa av arbeidet med barnegruppa. Gjer greie for korleis du vil bruke motivasjon som eit reiskap både i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet med barnegruppa Bruk observasjon og motivasjon som reiskap i planlegginga og gjennomføringa av minimum ein aktivitet. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 31

32 20. Lærlingen skal kunna gjennomføra aktivitetar som stimulerer barna si språklege, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling Foreslå ulike aktivitetar som stimulerer barns utvikling på de ulike områda med utgangspunkt i barnas alder. Planlegg, gjennomfør og evaluer ein aktivitet på kvart av områda. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 32

33 21. Lærlingen skal kunna legge til rette for leik ut frå den betydningen leik har for barn si læring, utvikling og sosialisering Gjer greie for leikens verdi for barns læring, utvikling og sosialisering Reflekter over den vaksne si rolle i leiken Planlegg, gjennomfør og evaluer ulike former for leik i den gruppa du er i, som stimulerer barns utvikling, læring og sosialisering. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram Kva må du vera med på eller gjennomføre for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 33

34 22. Lærlingen skal kunna tilpassa leike-, idretts- og friluftsaktivitetar til ulike årstider, natur og miljø Foreslå ulike leike-, idretts- og friluftsaktivitetar som er tilpassa årstider, natur og miljø. Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to av disse aktivitetane. Tenk gjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 34

35 23. Lærlingen skal kunna gjennomføra aktivitetar knytt til kunst og kultur Foreslå ulike aktivitetar knytt til kunst og kultur. Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum en av disse aktivitetane. Tenk gjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 35

36 24. Lærlingen skal kunna bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deira føresette Foreslå aktivitetar som bidreg til å byggja sosiale nettverk for barn og unge, kor føresette er involvert. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 36

37 25. Lærlingen skal kunna følgja gjeldande regelverk for teieplikt og personvern. Gjer greie for kva teieplikta inneber. Finn ut kva regelverket for personvern betyr for din lærestad. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 37

38 26. Lærlingen skal kunna førebu og laga måltider for barn og unge i tråd med gjeldande regelverk og retningslinjer for mat og måltider Gjer deg kjent med kva helsemyndigheitene sine retningslinjer for kosthald i barnehage og skule seier om matlaging og måltid. Tilbered mat for barn i tråd med gjeldande regelverk og retningslinjer. Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to måltider. Tenk gjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 38

39 27. Lærlingen skal kunna gjennomføra aktivitetar i tråd med universell utforming av produkt og tenester Gjer greie for kva universell utforming av produkt og tenester inneber Planlegg, gjennomfør og evaluer minimum to aktivitetar i tråd med dette. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 39

40 28. Lærlingen skal kunna utføra arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik Set deg inn i HMS-rutinar på lærestaden, og gjeldande regelverk for HMS. Kva ergonomiske prinsipp er viktige for å ivareta di eiga helse. Observer instruktøren din i yrkesutøvinga ein arbeidsdag med tanke på ergonomiske prinsipp. Gi tilbakemelding på det du har observert. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 40

41 29. Lærlingen skal kunna bruka digitale verktøy, utøva kjeldekritikk og ta omsyn til personvern og opphavsrett Set deg inn i regelverk som finnes for opphavsrett. Ved hjelp av digitale verktøy skal du annonsere ein planlagt aktivitet på førehand til føresette, gjennomføra og dokumentera aktiviteten. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du vera med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meiner du er viktige i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 41

42 30. Lærlingen skal kunna utføra arbeidet i henhold til gjeldande regelverk og yrkesetiske retningslinjer Gjer greie for lovar og reglar som er styrande for lærestaden Set deg inn i dei yrkesetiske retningslinjer som er styrande for lærestaden. Drøft med instruktøren din dei yrkesetiske problemstillingane som er knytt til yrkesutøvinga på lærestaden din. Tenk igjennom følgjande punkt og skriv ned (i stikkordsform) i arbeidsplanen korleis du vil gå fram: Kva må du væra med på eller gjennomføra for å nå målet? Kva andre kompetansemål meinar du er viktig i høve gjennomføringa av dette Signatur Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 42

43 DEL 3 VURDERING VURDERING / RETTLEIING UNDERVEGS Som lærling har du etter Opplæringslova rett på vurdering/rettleiing etter behov i læretida di. Regelmessig vurdering/rettleiing føregår mellom deg og instruktør på lærestaden. Det skal setjast av ei fast tid. Det som er mest vanleg er en time annakvar veke, eventuelt ein halv time kvar veke. Både lærling og instruktør skal førebu seg til rettleiingstida. Det er difor viktig at du har notert/ tenkt gjennom på førehand kva du ønskjer at vurderinga/rettleiinga skal fokusere på. SKRIFTLEG MIDT- OG SLUTTVURDERING Som lærling har du etter Opplæringsloven rett på skriftleg tilbakemelding kvart halvår. Den skal gi deg informasjon om i kva grad du har nådd måla som du har arbeidd mot. I Stord kommune gir instruktør deg ei skriftleg halvårsvurdering (Vedlegg 2) midt i praksisperioden på kvar praksisplass og ei sluttvurdering ( Vedlegg 2)når du er ferdig. Vurderingane vert lagt fram i ein samtale mellom deg, rettleiar/instruktør. Den har som mål å skapa eit godt samarbeidsforhold og leggja grunnlaget for eit godt lærings- og arbeidsmiljø. Samtalane skal gi deg rettleiing med sikte på eventuelle forbetringstiltak for å nå måla i læreplanen og medverke til at du utviklar deg til en dyktig fagarbeidar. Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 43

44 EVALUERING AV LÆRESTADEN For at me skal få dette til saman er me avhengig av at du som lærling deler kunnskapen din, erfaringar og meiningar med lærestaden. Me ber deg difor om å laga ei skriftleg eigenvurdering til kvar sluttvurdering. Denne skal leverst til instruktør som vidaresender den til fagleg ansvarleg og Opplæringskontoret. Eigenvurderinga skal skrivast ut frå følgjande punkt: Korleis vart du mottatt på lærestaden? Korleis var overgangen frå skule til arbeidsliv/ evt frå ein lærestad til ein annan? Kva gjorde du sjølv for å bli kjend med lærestaden? Tar du initiativ? I tilfelle korleis? Arbeider du sjølvstendig? Får du nok utfordringar? Har du spesielle ansvarsområde? Kva har du lært og fått erfaring med i denne perioden? Kva er dine kvalitetar/eigenskapar i forhold til faget du utdannar deg i? Kjenner du deg som ein del av personalet på lærestaden din? Korleis er samarbeidet mellom deg og instruktøren din? Korleis er samarbeidet mellom deg og dei andre tilsette? Får du tilstrekkeleg med informasjon? Får du tilstrekkeleg med tilbakemelding og rettleiing? Korleis føregår dette? Korleis arbeider du med opplæringsboka og kor langt har du kome? Kor mange dagar/timar fråver har du hatt i perioden?har dette hatt innverknad på opplæringa di? Kva har vore bra for deg i denne perioden? Kva burde/kunne vore betre? På ein skala frå 1-10 kor 1 er ikkje bra læreforhold og 10 er mykje bra læreforhold vil du plassera læreforholdet ditt? Dersom du skulle komma med eit forslag til endring /forbetring i læreforholdet ditt. Kva ville du foreslå? Anna..? Husk å ta med opplæringsboka til midt- og sluttvurderingane! LUKKE TIL! Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 44

45 Vedlegg 1 NIVÅFØRESEGN I OMGREP VED OPPGÅVEFORMULERING OG LØYSING 1. NEMN Det er å gi frå seg kunnskap i stikkordsform. 2. FORKLAR / OMTAL Det er å gi frå seg kunnskap i beskrivande form Me omtaler det som skjer 3. GJERA GREIE FOR Lærlingen skal forklare og grunngi fakta i sin omtale Det betyr at fakta ein omtaler, må kunne etterprøvast 4. DRØFT Gi frå deg kunnskap i beskrivande form Setja det aktuelle i eit saksforhold opp mot andre sine saksforhold Krev at du analyserar Ei drøfting skal vera nøytral 5. VURDERA Gi frå deg kunnskap i beskrivande form Setja eit eller fleire saksforhold opp mot andre sine saksforhold Krev analyse Forut for ei vurdering må ei drøfting av saksforholda ha funne stad. Ei vurdering skal gi uttrykk for personleg oppfatning. Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 45

46 Vedlegg 2 - til kopiering EVALUERING AV LÆRLING Lærlingen sitt namn: Lærestad: Tidsperiode: Fagleg utvikling Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Frammøte og korleis lærlingen held arbeidstid Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Orden og kor ryddig lærlingen er Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Bidreg til miljøet på arbeidsplassen Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 46

47 Innsats og motivasjon i høve arbeidet med faget Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Samarbeid med fagleg ansvarlig/instruktør og medarbeidarar Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Samarbeid med føresette og andre samarbeidspartnarar Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Initiativ og sjølvstende i arbeidet Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Fleksibilitet og evne til å omstilla seg Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 47

48 Rutinar for helse, miljø og tryggleik Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Samspel med barn og unge Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Arbeid og ansvar i forhold til målretta arbeid med opplæringsboken Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Evne til refleksjon over eiga rolle Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Evne til å nyttiggjøre tidlegare erfaringar/rettleiing Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått Kommentar: Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 48

49 Eventuelle problemområde i læreforholdet: Konfliktar og konflikthandteringar: Områder lærlingen må arbeide meir med: Stad og dato:... Underskrift fagleg ansvarlig:... Underskrift... Underskrift lærling:... Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 49

50 Vedlegg 3 Hjelpesetningar ved evaluering: Nådde du målet/-a du hadde sett deg? Korleis verka aktiviteten/utfordringa på barna som var med? Kva gjekk bra og kvifor gjekk det bra? Kva gjekk mindre bra og kvifor gjekk det mindre bra? Måtte du endra på planen din undervegs? Kvifor? Korleis opplevde du utfordringa/aktiviteten totalt sett? Kva vil du gjera annleis neste gong og kvifor? Kva faktorar var avgjerande for korleis utfordringa/aktiviteten utspelte seg? Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 50

51 Vedlegg 4 til kopiering Mål : Kva vil eg at barna skal oppleva/læra/meistra? Situasjon:. Tid Kva skal eg/me gjera (aktivitet) Korleis skal eg/me gjera det? (metodar) Kvifor gjer eg dette/ kva er det eg vil at barna skal oppleva/læra/meistra (grunngjeving) Kva treng eg av hjelpemidlar? Kva vil eg at de andre vaksne skal bidra med? 51

52 52

OPPLÆRINGSBOK. for. Stord kommune BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET. mai 2014

OPPLÆRINGSBOK. for. Stord kommune BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET. mai 2014 OPPLÆRINGSBOK for BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET i Stord kommune mai 2014 Forord. Fleire kommunar har arbeidd med utarbeiding av ny Opplæringsbok i barne og ungdomsarbeidarfaget etter at dette vart påkrevd

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102 - privatisteksamen Hovedemner: VG3 Kompetansemål: Nøkkelbegreper Lav måloppnåelse Karakter: 2 Pedagogisk arbeid planlegge, gjennomføre, vurdere

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET

OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET OPPLÆRINGSBOK KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Forord Etter Kunnskapsløftet var det påkrevd å tilpassa ny Opplæringsbok til den nye Læreplanen. Me har lagt vekt på å få fram ein tydeleg forventning om korleis

Detaljer

Vurderingskriterium i barne- og ungdomsarbeidarfaget

Vurderingskriterium i barne- og ungdomsarbeidarfaget Vurderingskriterium i barne- og ungdomsarbeidarfaget Formål Barne- og ungdomsarbeidarfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbod for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent:

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil:

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET. Stord kommune

OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET. Stord kommune OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET i Stord kommune februar 2009 Forord. Bergen kommune har i fleire år arbeida med helsearbeidarfaget som prosjekt. I samband med prosjektet har dei utarbeida ny opplæringsbok.

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Vurderingssamtale. Planlegging og gjennomføring av samtale om personleg og fagleg utvikling i læreforhold (lærlingar og opplæringskandidatar)

Vurderingssamtale. Planlegging og gjennomføring av samtale om personleg og fagleg utvikling i læreforhold (lærlingar og opplæringskandidatar) Vurderingssamtale Planlegging og gjennomføring av samtale om personleg og fagleg utvikling i læreforhold (lærlingar og opplæringskandidatar) Versjon 5 Mai 2008 Prestebøen 8, postboks 173, 6801 Førde Telefon:

Detaljer

I dette dømet er det kompetansemål frå læreplan frå Vg3 helseabeidarfaget som ligg til grunn.

I dette dømet er det kompetansemål frå læreplan frå Vg3 helseabeidarfaget som ligg til grunn. Progresjon ved opplæring i bedrift Dømet viser progresjon gjennom ein praksisperiode på ein sjukeheim for elevar frå Vg2 helsearbeidarfag. Det legg vekt på at eleven sin kompetanse vert utvikla i eit samspel

Detaljer

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling Lærebedriftsundersøkinga Innhald 1. Fagleg støtte... 2 2. Medverknad... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagde samtalar... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Førebudd på læretida... 5 7. Kompetansemåla

Detaljer

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Saman om Ørstabarnehagen

Saman om Ørstabarnehagen Saman om Ørstabarnehagen 2017-2019 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen - Ny rammeplan for barnehagen 13.09.17 Reidun Mo, seksjonsleiar barnehage Ørsta 1 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID

HELSEFREMMENDE ARBEID HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål 1 Planlegge, gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kan redegjøre for forskjellen på psykisk og fysisk helse. Kan

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkinga... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmoglegheiter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Skjema for eigenvurdering

Skjema for eigenvurdering Skjema for eigenvurdering arbeidet med språk og språkmiljø i barnehagen I denne delen skal du vurdere påstandar om noverande praksis i barnehagen opp mot slik du meiner det bør vere. Du skal altså ikkje

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Undervegs KVALITETSPLAN FOR SFO BØ KOMMUNE

Undervegs KVALITETSPLAN FOR SFO BØ KOMMUNE Undervegs KVALITETSPLAN FOR SFO BØ KOMMUNE 2016 2019 Innleiing Barn er undervegs og det er mykje å lære på vegen. Som vaksen i SFO har du jobben som barnerettleiar. Men kvalitetsutvikling tyder også at

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i reiselivsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i reiselivsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i reiselivsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne.

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne. Vurderingskriterier for aktivitørfaget Planleggingsdel Bestått meget Bestått Ikke bestått - Innsamling av info -Dagsplan - Mål og observasjonsmuligheter av bruker og aktivitet - Motivasjon av brukere -

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovudmål: Barnehagane i Fusa har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsette skal jobba aktivt for å oppretthalda eit mobbefritt oppvekstmiljø. Kva er mobbing? Mobbing er

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN - IUP

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN - IUP KONFIDENSIELT INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN - IUP FOR BARN I FØRSKULEALDER BRUKARRETTLEIING OS KOMMUNE 1 HEI! Eg heiter: Namn, alder, avdeling i barnehagen, litt om familien om ønskeleg. Når eg er glad, viser

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT

Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT Kjetil Andreas Hansen Leder, Karmøy PPT Opplæringsloven 5-6 Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Rettleiar for gjennomføring av vennegrupper på HBUS. «Jo mere vi er sammen» Utarbeida av Arbeidsgruppe 1 ved HBUS 1. Innføring av vennegrupper som strategisk

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Seljord kommune. Retningsliner for arbeid med lærlingar i Seljord kommune

Seljord kommune. Retningsliner for arbeid med lærlingar i Seljord kommune Seljord kommune Retningsliner for arbeid med lærlingar i Seljord kommune 23.05.2014 1 Innhald 1. Forord s. 3 2. Generelle retningsliner s. 4 3. Ansvar og roller s. 5 3.1. Lærlingekoordinator s. 5 3.2.

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar

Rettleiar. Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Rettleiar Undervisningsvurdering ein rettleiar for elevar og lærarar Til elevar og lærarar Føremålet med rettleiaren er å medverke til at elevane og læraren saman kan vurdere og forbetre opplæringa i fag.

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER- FAGET

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER- FAGET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER- FAGET kvalitet - innhold - mangfold Innledning Denne opplæringsboka er laget med en målsetting: At våre barne- og ungdomsarbeiderlærlinger blir faglig sterke slik at de kan bidra

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i rørleggerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i rørleggerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i rørleggerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Læreplan i industritekstilfaget, fiskereiskapar Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industritekstilfaget, fiskereiskapar Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industritekstilfaget, fiskereiskapar Vg3 / opplæring i Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Oppbygging av presentasjonen Oppsummering Tilretteleggjing Retningsliner i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov og avtaleverk Grunnleggjande om konflikt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

AVLEVERINGSRAPPORT ETTER FOKUSOMRÅDE NR. 6. FOKUSOMRÅDE: VAKSENROLLA I HENTESITUASJONEN STANDARD: BESTE PRAKSIS

AVLEVERINGSRAPPORT ETTER FOKUSOMRÅDE NR. 6. FOKUSOMRÅDE: VAKSENROLLA I HENTESITUASJONEN STANDARD: BESTE PRAKSIS AVLEVERINGSRAPPORT ETTER FOKUSOMRÅDE NR. 6. BARNEHAGE: Helland barnehage AVDELING: Havhesten FOKUSOMRÅDE: VAKSENROLLA I HENTESITUASJONEN STANDARD: KVALITETEN I HENTESITUASJONEN ER GOD NÅR DEN VAKSNE: Legg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO

Kvalitetsplan for SFO Kvalitetsplan for SFO Klepp kommune Innleiing I 2013 blei det laga ei «SFO handbok». Handboka er ein reiskap for SFO-leiarane, der ein skal kunne finna det meste av informasjon som det gjeld skulefritidsordningane

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN 1 DEL 1 INFORMASJON 2 NAVN : ADRESSE : TLF.NR : E-POST : 3 INFORMASJON. Som lærebedrift/lærested har vi ansvar for at du

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på: D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på:  D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis Ståstadsanalyse for Innleiing Ståstadsanalysen for kan nyttast av barnehagar og oppvekstsenter som ønskjer å drøfte og vurdere eigen praksis som eit grunnlag for felles forbetringsarbeid. Ståstadsanalysen

Detaljer

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015 BARNEOMBODET Kunnskapsdepartementet E-post: postmottak@kd.dep.no Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00875-2 Morten Hendis 11. oktober 2015 Svar på høyring av NOU 2015: 8 «Fremtidens skole - fornyelse

Detaljer

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule Rutinar - Overgang Barneskule - ungdomsskule Forord Plan og rutinar for overgang barneskule til ungdomsskule vart endeleg vedteken i levekårsutvalet 28.september 2010. Siktemålet med planen er å sikra

Detaljer