Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du bli lærling i kommune Rælingen"

Transkript

1 Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1

2 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling... 4 Lærekontrakt... 4 Arbeidsavtale... 4 Læretiden... 5 Faglig leder og instruktør... 5 Arbeidssted... 5 Lønn... 5 Jobbmuligheter... 6 Fagområder for lærlinger ) Helsefagarbeider ) Barne- og ungdomsarbeider ) IKT-servicemedarbeider... 8 Spørsmål og svar... 8 Når er det søknadsfrist?... 8 Kan jeg sende inn søknad i posten?... 8 Hvor mange tar dere inn som lærlinger?... 9 Hvem kan bli lærling?... 9 Har alle like store sjanser til å bli lærlinger hos dere?... 9 Hvorfor betyr fravær så mye?... 9 Får jeg fast jobb etter læretida?... 9 Tar noen imot meg den dagen jeg starter læretiden? Flere spørsmål? Sist oppdatert:

3 Målgruppe for denne informasjonen: Elever som søker lærlingplass i kommunen Lærling i Rælingen kommune Hvordan bli lærling i Rælingen kommune? Du søker plass både gjennom og via kommunes hjemmeside direkte til Rælingen kommune. Søknadsfrist begge plasser er 1.mars hvert år. Rælingen kommune er også med på en fellesannonse i Romerikes blad i samarbeid med Opplæringsringen på Romerike. Kandidatene blir valgt ut fra følgende kriterier: Standpunktkarakterer/ lærlingen må ha bestått i alle fellesfag (Vg1) og yrkesteoretiske fag som er fastsatt i det aktuelle lærefaget (Vg2). Lavt fravær gjennom skoletiden i videregående skole. Lavt fravær defineres som mindre enn 14 dager i ett skoleår. Dette tallet ses i sammenheng med at kommunen har et mål på at sykefraværet ikke skal overstige 7,2 % i året. Gyldig grunn for høyere fravær må dokumenteres. Ordenskarakterer Søkers geografiske tilhørighet Personlig egnethet til type stilling. Kandidaten må vise motivasjon for yrket, være ærlig, ansvarsbevisst, serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. Det er en målsetting at intervjurunder og utsending av tilbud er normalt sett fullført i begynnelsen av april og senest medio mai. Hvis du får lærlingplass i Rælingen kommune, vil det bli opprettet en skriftlig lærekontrakt mellom deg og kommunen. Du vil få en instruktør som sammen med den faglige lederen skal ha ansvar for deg og din faglige utvikling. Instruktøren skal også hjelpe deg slik at du blir kjent med arbeidsmiljøet og kollegaer. Men husk du må selv være aktiv både sosialt og faglig. Vi kan gi deg fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. 3

4 Hvordan er det å være lærling? Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike Rælingen kommune er med i Opplæringsringen på Romerike. Opplæringsringens funksjoner er å være et koordineringsorgan for medlemsbedriftene, den skal bistå bedriftene med lærlingeordningen generelt. Ansvarsoppgaver: Bistand med den praktiske gjennomføringen ved inntak, administrasjon og oppfølging av lærlingene. Lager kompetansemål for hvert fag. Generelt å bidra til videreutvikling og kvalitetssikring av lærlingeordningen og fagopplæring i medlemsbedriftene. Holder samlinger og treff for å informere og skolere lærlinger og instruktører. Ringkoordinator reiser også rundt på bedriftene for å følge opp lærlingene for de som ønsker det. Arbeidstaker og lærling Som lærling har man rettigheter og plikter etter opplæringsloven og etter arbeidsmiljøloven, tariffavtale og arbeidsreglement. Lærlingen er vanlig arbeidstaker så lenge arbeidskontrakten varer, men har også krav på opplæring tilpasset den enkeltes behov, jfr. opplæringsloven 4-2 første ledd, læreplan for faget jfr. 4-4 første ledd og opplæringsloven. Lærlingen må derfor gjøres kjent med hvilke rettigheter og plikter som følger med det å være arbeidstaker i Rælingen kommune, samt hvilke rettigheter og plikter som følger med det å være lærling i kommunen. Lærekontrakt Når man har gjort en avtale om å bli lærling i en bedrift skal man skrive under en lærekontrakt. Dette er et juridisk bindende dokument. Denne kontrakten skal signeres av deg som lærling og din faglige- og ansvarlige leder. Kontrakten fylles ut i tre eksemplarer og sendes inn til Akershus fylkeskommune for godkjenning, senest en måned etter oppstart på lærestedet. Organisasjonsenheten i Rælingen kommune har ansvaret for å sende inn lærekontrakten til godkjenning. På lærekontrakten står også ev. rotasjon i læretiden. Arbeidsavtale Som lærling er du også arbeidstaker, derfor må du skrive under en arbeidsavtale med bedriften som følger læreperioden/lærekontrakten. Arbeidskontrakten regulerer arbeidstid og lønn. En kopi av arbeidsavtalen skal legges ved lærekontraktene før godkjenning. 4

5 Læretiden De fleste ordinære yrkesforberedende utdanningsprogrammene er organisert etter en 2 +2 modell, som vil si at eleven etter to års opplæring i skole skal ha to år som lærling i bedrift. Når disse fire årene er gjennomført, kan eleven/lærlingen gå opp til en fag-/svenneprøve Oppstart som lærling i bedrift er mellom 1. august og 1. september. Faglig leder og instruktør Du vil få en faglig leder som er hovedansvarlig for opplæringen og organiserer opplæringen slik at det er mulig å oppfylle læreplanens krav innenfor rammen til det aktuelle lærestedet/enheten/avdelingen. Faglig leders rolle i opplæringen avhenger av størrelsen på enheten og organiseringen av arbeidet. Faglig leder kan delegere ansvaret for selve opplæringen til instruktører. Han/hun kan velge flere instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. Faglig leder og instruktør kan være samme person. I de fleste tilfeller er det en faglig leder og en instruktør som følger din daglige opplæring. Instruktøren er en viktig rollemodell for deg som lærling, både i forhold til faglighet og arbeidsmoral. Faglig leder og instruktør vil også veilede og hjelpe deg til å bli kjent med arbeidsmiljøet og med dine nye kollegaer. Arbeidssted Lærlingen kan per dags dato fullføre den 2-årige lærlingtiden på ett sted, eller velge en rotasjon der man har flere opplæringssteder. Rælingen kommune ser det som ønskelig at lærlingen deler opp læretiden på ulike læresteder slik at vedkommende får bredest mulig kompetanse. Det vanlige er å være ett år på hvert lærested, f.eks. ett år i barnehage og ett år på SFO/ med en dag/uken på ungdomsklubb. Som lærling i helsefagarbeider kan man f.eks. jobbe ett år på bolig som yter bo- og miljøarbeidertjenester, og ett år på et omsorgssenter/somatisk avdeling. Rotasjonen avtales og skrives ned i merknadsfeltet på læreplanen. Lønn Læretiden i bedrift deles inn i 50 % opplæring og 50 % verdiskapning. Med verdiskaping menes at lærlingen skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby kundene eller brukerne sine. Som lærling får man en fagarbeiders årslønn. KS minstelønn fagarbeider er per 1. mai 2013: Man kan velge mellom to alternative lønnsmodeller: 5

6 1) Avlønning fastsettes som en prosentvis andel av begynnerlønnen til en fagarbeider med fagbrev (eksklusive tillegg) 1. halvår: 30 % 2. halvår: 40 % 3. halvår: 50 % 4. halvår: 80 % 2) Avlønning fastsettes som 50 % andel av begynnerlønnen til en fagarbeider med fagbrev (eksklusive tillegg) Form for avlønning avtales i arbeidsavtalen, det er et eget felt for dette. Ved å underskrive på arbeidsavtalen forplikter lærlinger seg til gjeldende avlønning i hele læreperioden. Jobbmuligheter Mange vil få tilbud om jobb i kommunen etter endt læretid, men du er ikke garantert jobb. Et positivt inntrykk øker dine muligheter for fast jobb i kommunen, enten umiddelbart etter læretiden eller ved en senere anledning. Hvis du får tilbud om fortsatt jobb i bedriften må ny arbeidsavtale inngås. Fagområder for lærlinger For tiden tilbyr vi læreplasser i tre ulike fag. Det varierer fra år til år hvilke fag vi trenger. Vi tar i mot lærlinger innen helse- og oppvekstfag og IKT-servicearbeider. Nedenfor står det litt om de ulike fagområdene våre, kilde er 1) Helsefagarbeider Aktuelle arbeidssteder Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. Sentrale arbeidsoppgaver Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er: utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren 6

7 å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk journalføring, dokumentasjon og rapportering Personlige egenskaper Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være: omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon flink til å kommunisere god til å samhandle med andre 2) Barne- og ungdomsarbeider Aktuelle arbeidssteder Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Sentrale arbeidsoppgaver Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 18 år. Sentrale arbeidsområder er: planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell Personlige egenskaper Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst. Du bør være: 7

8 omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon og flink til å kommunisere god til å samhandle med andre Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn. 3) IKT-servicemedarbeider Aktuelle arbeidssteder Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er: drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer informasjonssikkerhet etikk og personvern installasjon, bruk og vedlikehold av programvare rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer service og brukerstøtte Personlige egenskaper Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig, og du må kunne behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi. Spørsmål og svar Når er det søknadsfrist? Søknadsfristen er 1.mars hvert år. Kan jeg sende inn søknad i posten? Nei, vi tar kun imot søknader som er sendt inn via nettet. Lærlingen søker plass både gjennom og via kommunes hjemmeside direkte til Rælingen kommune/organisasjonsenheten. Søknadsfrist begge plasser er 1.mars hvert år. 8

9 Hvor mange tar dere inn som lærlinger? Rælingen kommune skal til enhver tid ha 16 lærlinger, fordelt på barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og IKT-servicemedarbeider. Opptak og antall læreplasser varierer noe for hvert år, i takt med endt læretid for de lærlingene vi til enhver tid har inne. Hvem kan bli lærling? Elever som har påbegynt sin yrkesfaglige utdanning og har fullført/bestått VG1 og VG2 i videregående norsk skole og som deretter tar praksisperioden for utdanningen sin som lærling i bedrift. Har alle like store sjanser til å bli lærlinger hos dere? Vi stiller flere krav til dem vi ønsker som lærlinger: Standpunktkarakterer/ lærlingen må ha bestått i alle fellesfag (Vg1) og yrkesteoretiske fag som er fastsatt i det aktuelle lærefaget (Vg2). Lavt fravær gjennom skoletiden i videregående skole. Lavt fravær defineres som mindre enn 14 dager i ett skoleår. Dette tallet ses i sammenheng med at kommunen har et mål på at sykefraværet ikke skal overstige 7,2 % i året. Gyldig grunn for høyere fravær må dokumenteres. Ordenskarakterer Søkers geografiske tilhørighet Personlig egnethet til type stilling. Kandidaten må vise motivasjon for yrket, være ærlig, ansvarsbevisst, serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. Det er en fordel med gode karakterer. Vi ser likevel på helheten når vi vurderer søkerne. Når det gjelder fravær er det viktig for oss er at du ikke har mye ubegrunnet fravær. Dersom du har hatt en lengre sykdomsperiode og har lovlig fravær på grunn av det, betyr ikke det at vi ikke tar deg inn som lærling. Hvorfor betyr fravær så mye? Vi må kunne stole på at de som jobber i kommunen kommer på jobb og gjør den jobben de skal. Når vi ansetter lærlinger, må vi vite at lærlingene går inn for å ta fagprøven. Får jeg fast jobb etter læretida? Vi lover ingen fast jobb, men mange vil få det. I de kommende år har kommunal sektor et økende behov for kvalifisert arbeidskraft særlig i helsesektoren og man ser det som viktig å bruke lærlingeordningen som en viktig rekrutteringskanal. 9

10 Tar noen imot meg den dagen jeg starter læretiden? Alle lærlinger blir tatt imot av sin faglige leder. Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen og skal organisere opplæringen slik at det er mulig å oppfylle læreplanens krav innenfor rammen til det aktuelle lærestedet/enheten/avdelingen. Faglig leders rolle i opplæringen avhenger av størrelsen på enheten og organiseringen av arbeidet. Faglig leder kan delegere ansvaret for selve opplæringen til instruktører. Han/hun kan velge flere instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. Faglig leder og instruktør kan være samme person. Faglig leder og/eller instruktør vil veilede og hjelpe deg til å bli kjent med arbeidsmiljøet og med dine nye kollegaer. Ved et ev. skifte av lærested vil du bli møtt av ny faglig leder og/eller instruktør. Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling i kommunen og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Flere spørsmål? Har du ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med: Rælingen kommune/organisasjonsenheten v/ Anne Røine, tlf Opplæringsringen på nedre Romerike v/ Britt Eikrem, tlf Akershus Fylkeskommune, tlf

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Innhold Innledning.... 3 Hvorfor ansette en lærling?.... 4 Læring i bedrift - hva innebærer

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer