Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland"

Transkript

1 Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Kandidaten skal vurderes i forhold til de kompetansemål som er gitt i fagprøveoppgaven. Flere av delpunktene kan oppnås under ulike deler av fagprøven og formuleringene i sdokumentet er veiledende for prøvenemnda. Kommentarfeltet brukes for utfyllende kommentarer og viktige observasjoner. Prøvenemnda i Hordaland

2 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I helsearbeiderfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i helsearbeiderfaget innebærer å rapportere og informere andre på korrekt og hensiktsmessig måte. Det vil også si å kunne fylle ut skjemaer og utarbeide planer. Videre innebærer det å kunne kommunisere og legge til rette for dialog i møte med pasienter, brukere, pårørende og kollegaer. Å kunne lese i helsearbeiderfaget innebærer å forstå innholdet i ulike tekster og skjemaer, pasientdokumenter og planer, statistikk og relevant regelverk. Å kunne lese innebærer også å kunne forstå og sette seg inn i faglitteratur for å holde seg faglig oppdatert. Å kunne regne i helsearbeiderfaget innebærer å beregne og vurdere kostnader knyttet til ulike aktiviteter i boliger og institusjoner. Tallforståelse innebærer også å kunne vurdere mengde, mål og vekt i måltider. Å kunne bruke digitale verktøy i helsearbeiderfaget innebærer å utveksle dokumentasjon og informasjon i faglig arbeid. Det vil si å kunne kommunisere med andre og utføre kontortekniske rutiner. Prøvenemnda i Hordaland

3 Hovedområder Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. I hovedområdet inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier hovedområdet seg om sammenhenger mellom kroppens oppbygning og funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet. Kandidaten skal kunne: 1. tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring 2. planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak 3. iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper 4. utføre grunnleggende sykepleie 5. pleie alvorlig syke og døende 6. følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen 7. planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet 8. vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse 9. planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå 10. bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak 11. veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler 12. vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak 13. utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling 14. observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler 15. følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen 16. følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet Prøvenemnda i Hordaland

4 Kommunikasjon og samhandling Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår i hovedområdet. Kandidaten skal kunne: 17. utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende 18. kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne 19. observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov 20. følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren 21. veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål 22. orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helseog sosialtjenesten 23. bruke ulike strategier for konflikthåndtering 24. håndtere aggressive og truende personer 25. utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger Yrkesutøvelse Hovedområdet handler om hvordan det helhetlige menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. Kandidaten skal kunne: 26. planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak 27. identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse 28. yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk 29. utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer 30. drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen 31. utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet 32. følge gjeldende regelverk for bruk av tvang 33. delta i tverrfaglig samarbeid 34. ivareta brukermedvirkning 35. kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren 36. foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv 37. utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner 38. følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering 39. gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere Prøvenemnda i Hordaland

5 VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn:... Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven Planlegging: 2. dag av fagprøven Gjennomføring: 3. dag av fagprøven Dokumentasjon: Egen: : Prøvenemndsleder Prøvenemndsmedlem Prøvenemnda i Hordaland

6 Kompetansemål fra læreplanen i Helsearbeiderfaget Dag 1 Planlegging Dag 2 Gjennomføring Dag 3 Evaluering/dokumentasjon 1: tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring Planlegger måltidene med tanke på brukers behov, ønsker og ressurser og kan begrunne dette i norske anbefalinger for ernæring med fokus på betydningen av de vesentlige næringsstoffene Tilrettelegger og tilpasser måltidene og bruker måltidet bevisst som trivselsskapende tiltak. Har høyt fokus på brukermedvirkning og viser fleksibilitet og kreativitet i gjennomføringen. Bruker dokumentasjon som et verktøy for å oppnå riktig ernæring Direkte stryk Har god forståelse for og reflekterer over betydningen av et godt kosthold tilpasset brukers diagnose/helsetilstand, aktivitetsnivå, allmenntilstand og ønsker Planlegger måltidene med tanke på brukers behov, ønsker og ressurser og kan begrunne dette i norske anbefalinger for ernæring Tilrettelegger og tilpasser måltidene og bruker måltidet bevisst som trivselsskapende tiltak. Har fokus på brukermedvirkning og viser fleksibilitet i gjennomføringen Dokumenterer Forstår betydningen av et godt kosthold tilpasset brukers diagnose/helsetilstand, aktivitetsnivå, allmenntilstand og ønsker Mangelfull planlegging med tanke på kost og ernæring Tilbereder måltider og serverer uten fokus på brukers behov, ønsker og ressurser. Mangelfull dokumentasjon Har liten forståelse for godt kosthold i forhold til den enkelte brukers helse og trivsel Tilbereder eller serverer ikke måltider til bruker når dette er påkrevd. Graverende brudd på krav til matsikkerhet. 2: planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak Har realistiske og tydelige mål og forslag til tiltak for forebygging og/eller rehabilitering med gode faglige begrunnelser. Viser svært gode evner til å observere og kartlegge brukers ressurser/behov. Har høyt fokus på brukermedvirkning og viser fleksibilitet ved endring av situasjonen Vurderer og reflekterer over tiltakene og brukers helhetlige situasjon Har mål og forslag til tiltak for forebygging og/eller rehabilitering med begrunnelser. Viser evne til å observere og kartlegge brukers ressurser/behov. Har fokus på brukermedvirkning og viser fleksibilitet Vurderer tiltakene og brukers helhetlige situasjon. Har ikke relevante forslag til mål eller tiltak for forebygging og/eller rehabilitering i planlegging av arbeidet. Viser liten evne til å observere og kartlegge brukers ressurser/behov. Gjennomfører få eller ingen forebyggende og/eller rehabiliterende tiltak. Ser ikke tiltakene i sammenheng med brukers helhetlige situasjon. Direkte stryk Setter i gang tiltak som er til fare for brukers helse og/eller sikkerhet Prøvenemnda i Hordaland

7 3: iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper Kjenner eget og andres ansvars- og kompetanse og myndighetsområde. Viser god faglig innsikt i forhold til brukers diagnose og allmenntilstand og gjør relevante tiltak. Viser svært god evne til samarbeid. Følger opp vedtak og prosedyrer. Begrunner og reflekterer. Direkte stryk Kjenner eget ansvars- og kompetanse og myndighetsområde. Viser noe faglig innsikt i forhold til brukers diagnose og allmenntilstand og gjør relevante tiltak. Viser god evne til samarbeid. Følger opp vedtak og prosedyrer. Begrunner tiltak. Er lite bevisst sitt ansvars- og kompetanse og myndighetsområde. Følger i liten grad opp vedtak og prosedyrer. Viser liten faglig innsikt i forhold til brukers diagnose og allmenntilstand. Går utenfor sitt ansvars- og kompetanse og myndighetsområde på en måte som vil føre til alvorlige konsekvenser for bruker. 4: utføre grunnleggende sykepleie Har meget god forståelse for brukers grunnleggende behov. Observerer og velger aktuelle tiltak for den enkelte bruker både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Viser svært god oversikt og planlegger eget arbeid i henhold til gjeldende rutiner og prosedyrer Bistår bruker i gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse med noe han eller hun kunne gjort uten hjelp dersom han eller hun hadde tilstrekkelig krefter eller vilje og kunnskaper. Gjøre dette på en slik måte at han eller hun gjenvinner selvstendighet om mulig. Forbereder praktisk og utfører eget arbeid i henhold til gjeldende rutiner og prosedyrer. Viser gode praktiske ferdigheter Reflekterer over egen praksis Har forståelse for brukers grunnleggende behov. Observerer og velger tiltak for den enkelte bruker både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig Planlegger eget arbeid i henhold til gjeldende rutiner og prosedyrer Bistår bruker i gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse. Viser praktiske ferdigheter og utfører eget arbeid i henhold til gjeldende rutiner og prosedyrer. Begrunner eget arbeid Har liten forståelse for brukers grunnleggende behov. Bistår bruker i gjøremål Forbereder praktisk og utfører eget arbeid, men følger i liten grad gjeldende rutiner og prosedyrer. Mangelfulle praktiske ferdigheter Prøvenemnda i Hordaland

8 5: pleie alvorlig syke og døende Har meget god forståelse for brukers grunnleggende behov. Observerer og velger aktuelle tiltak utfra brukers helhetlige behov Foreslår, planlegger og gjennomfører relevante tiltak i samsvar med avdelingens rutiner Viser respekt og fremstår som trygg i utførelsen av arbeidet og samarbeider godt med kolleger, bruker og pårørende. Bistår bruker i gjøremål som bidrar til helbredelse eller en verdig avslutning på livet. Reflekterer over ivaretagelse av brukers verdighet utfra brukers livssituasjon, valg, verdier, kultur, religion o.l Har forståelse for brukers grunnleggende behov. Observerer og velger tiltak utfra brukers behov Planlegger og gjennomfører tiltak i samsvar med avdelingens rutiner Samarbeider godt med kolleger, bruker og pårørende. Bistår bruker i gjøremål som bidrar til helbredelse eller en verdig avslutning på livet. Viser respekt for brukers verdighet utfra brukers livssituasjon, valg, verdier, kultur, religion o.l Har liten/ingen forståelse for brukers grunnleggende behov. Bistår bruker i gjøremål ved å utføre pålagte oppgaver Viser noe evne til samarbeid med kolleger, bruker og pårørende. Viser mangelfull eller ingen evne til å ivareta bruker. 6 følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen Viser god forståelse for smittekjeden og hvordan den kan brytes. Kjenner og følger rutinene på arbeidsplassen. (f.eks innsikt i evt hygieneperm og behandling av rent og skittent. Bruker verneutstyr) Praktiserer god og hensiktsmessig egenhygiene og motiverer bruker til god egenhygiene når behovet er tilstede. Begrunner og reflekterer over betydningen av hygieniske tiltak. Viser noe forståelse for smittekjeden og hvordan den kan brytes.. Følger rutiner på arbeidsplassen med tanke på egenhygiene og behandling av rent/skittent Praktiserer god egenhygiene og motiverer bruker til god egenhygiene når behovet er tilstede. Begrunner hygieniske tiltak Viser liten forståelse for smittekjeden og hvordan den kan brytes Tilsynelatende tilfeldig gjennomføring av hygieniske tiltak. Har ingen klare begrunnelser for hygieniske tiltak. Direkte stryk Graverende brudd på krav til hygiene. 7: planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet Viser svært gode evner til kreativitet, fleksibilitet og planlegger tiltak tilpasset brukers ønsker, behov og ressurser. Gjennomfører planlagte tiltak, viser fleksibilitet og tilpasning til den aktuelle situasjon. Reflekterer over betydningen av og muligheten for å øke trivsel og livskvalitet med tilgjengelige ressurser for den enkelte bruker. Begrunner og evaluerer tiltak. Planlegger og gjennomfører nye eller allerede eksisterende tiltak som kan øke livskvalitet eller fremme trivsel Gjennomfører planlagte tiltak tilpasset til den aktuelle situasjon. Begrunner og evaluerer tiltak. Planlegger få eller ingen tiltak som bidrar til økt trivsel eller livskvalitet utfra brukerens behov. Gjennomfører få eller ingen tiltak som bidrar til økt trivsel eller livskvalitet utfra brukerens behov Ser ikke sammenhengen mellom tiltak og brukers trivsel og livskvalitet Prøvenemnda i Hordaland

9 8: vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse Tar hensyn til og vektlegger faktorer som kan fremme psykisk helse i planlegging og gjennomføring Observerer og kartlegger brukers psykiske helse og ressurser og behov i forhold til dette. Reflekterer over faktorer i brukers livssituasjon som har innvirkning på brukers psykiske helse, f.eks fysisk helse, nettverk, bomiljø, økonomi, trygghet, hjelpebehov Reflekterer over hvordan samspill kan ha innvirkning på brukers psykiske helse: f.eks brukermedvirkning, kommunikasjon, forståelse, respekt, selvfølelse, mestringsfølelse, o.l. Tar hensyn til faktorer som kan fremme psykisk helse i planlegging og gjennomføring Observerer brukers psykiske helse og ressurser og behov i forhold til dette. Viser forståelse for at faktorer i brukers livssituasjon har innvirkning på brukers psykiske helse, f.eks fysisk helse, nettverk, bomiljø, økonomi, trygghet, hjelpebehov Viser forståelse for at samspill kan ha innvirkning på brukers psykiske helse: f.eks brukermedvirkning, kommunikasjon, forståelse, respekt, selvfølelse, mestringsfølelse, o.l Tar lite hensyn til faktorer som kan fremme psykisk helse i planlegging og gjennomføring Viser manglende forståelse for hvordan faktorer i brukers livssituasjon har innvirkning på brukers psykiske helse Viser manglende forståelse for hvordan omgivelser/samspill har innvirkning på brukers psykiske helse 9: planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå Kjent med ADL-begrepet (primær/instrumentell(sekundær)adl) Observerer og kartlegger brukers ressurser og behov med tanke på evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Har fokus brukermedvirkning og planlegger tiltak slik at bruker kan mestre aktiviteter i dagliglivet. Gjennomfører planlagte tiltak. Viser svært gode evner til kreativitet, fleksibilitet, Reflekterer over hvordan det å mestre aktivitetene i dagliglivet påvirker den fysiske og psykiske helse. Kjent med ADL-begrepet Observerer og kartlegger brukers ressurser og behov med tanke på evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Planlegger tiltak slik at bruker kan mestre aktiviteter i dagliglivet. Gjennomfører planlagte tiltak, med nødvendig fleksibilitet. Viser forståelse for hvordan tiltakene bidrar til at bruker mestrer aktivitetene i dagliglivet. Observerer og kartlegger brukers ressurser og behov Planlegger tiltak uten fokus på at bruker kan mestre aktiviteter i dagliglivet Gjennomfører tiltak uten fokus på at bruker kan mestre aktiviteter i dagliglivet Viser liten forståelse for hvordan tiltakene bidrar til at bruker mestrer aktivitetene i dagliglivet Prøvenemnda i Hordaland

10 10 bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak Orienterer seg om muligheter i miljøet rundt bruker og viser svært gode evner til kreativitet, fleksibilitet og finner gode tiltak Viser oppriktig interesse for brukers kulturbakgrunn og verdier Gjennomfører gode tiltak tilpasset brukers ønsker, behov og ressurser Reflekterer over betydningen av å bruke kultur som helsefremmende tiltak for bruker i aktuell situasjon Orienterer seg om muligheter i miljøet rundt bruker og finner tiltak tilpasset bruker Bruker kultur som helsefremmende tiltak for bruker i aktuell situasjon og gjennomfører tiltak tilpasset bruker Viser kunnskap om brukers kulturbakgrunn og verdier Orienterer seg om muligheter i miljøet rundt bruker og finner tiltak uten hensyn til brukers ønsker, behov og ressurser Gjennomfører tiltak uten hensyn til brukers ønsker, behov og ressurser Mangler kunnskap om brukers kulturbakgrunn og verdier 11: veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler Viser i planlegging god kunnskap om brukers behov for hjelpemidler, forutsetning for å kunne bruke disse. Har gode praktiske ferdigheter og viser trygghet i bruken av hjelpemidler, evt. innhenter informasjon eller assistanse ved behov. Informerer, motiverer og veileder bruker om riktig bruk av relevante hjelpemidler ved høyt fokus på brukers situasjon og behov. Vurdere hva som er rett og galt ved bruk av aktuelle hjelpemidler. Ser konsekvenser for bruker og kan ved behov ha forslag til endring. Viser i planleggingen noe kunnskap om brukers behov for hjelpemidler, forutsetning for å kunne bruke disse. Har praktiske ferdigheter og viser trygghet i bruken av hjelpemidler, evt. innhenter informasjon eller assistanse ved behov. Informerer, motiverer og veileder bruker om riktig bruk av relevante hjelpemidler ved behov. Vurdere hva som er rett og galt ved bruk av aktuelle hjelpemidler. Har ikke med aktuelle hjelpemidler i plan Tar ikke i bruk hjelpemidler, eller bruker dem feil. Assisterer uten å veilede, eller bruker hjelpemiddelet uten å veilede og informere underveis ved behov. Har lite eller ingen kunnskap om bruk av aktuelle hjelpemidler. Direkte stryk Bruke hjelpemidler på en måte som setter brukers sikkerhet i fare Prøvenemnda i Hordaland

11 12: vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak Viser i plan god oversikt over potensiell fare for brann eller hjemmeulykke utfra brukers bosituasjon, helse og funksjon Se og vurdere potensiell fare for brann eller hjemmeulykke utfra brukers bosituasjon, helse og funksjon Kommer med relevante og praktiske forebyggende løsningsforslag ut fra risiko. Potensiell fare for brann eller hjemmeulykke utfra brukers bosituasjon, helse og funksjon er med i plan Se og vurderer potensiell fare for brann eller hjemmeulykke Har forslag til forebyggende tiltak Risiko for brann eller hjemmeulykker utfra aktuell situasjon er ikke nevnt i plan Har liten eller ingen fokus på faren for brann og hjemmeulykker i gjennomføring Identifiserer få eller ingen risikofaktorer. Har får eller ingen relevante forslag til forebygging i aktuell situasjon Direkte stryk Overser umiddelbar fare for bruker 13: utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling Er godt forberedt på situasjoner som kan oppstå og har ved behov planlagt tiltak utfra dette. Kjenner varslingsrutiner og kan bruke disse. Tar initiativ og handler trygt og sikkert hvis situasjoner oppstår. Er i stand til å ta ledelse i en akutt situasjon. Er forberedt på situasjoner som kan oppstå og har ved behov planlagt tiltak utfra dette. Kjenner varslingsrutiner og kan bruke disse. Kan utføre førstehjelp hvis situasjoner oppstår. Er lite forberedt på situasjoner som kan oppstå. Har noe kjennskap til varslingsrutiner. Direkte stryk Hverken varsler eller utfører førstehjelp hvis situasjoner oppstår. 14: observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler Viser i plan kunnskap om aktuelle legemidlers virkning og bivirkning, og er i stand til å innhente nødvendig informasjon. Gjør observasjoner og setter disse i sammenheng med aktuell legemiddelbruk. Rapporterer og dokumenterer relevante observasjoner i rett tid og på rett måte. Reflekterer over og er bevisst sin egen rolle i legemiddelhåndteringen. Viser i plan noe kunnskap om aktuelle legemidlers virkning og bivirkning, og er i stand til å innhente nødvendig informasjon. Observerer virkning og bivirkning av legemidler i aktuell situasjon Rapporterer og dokumenterer observasjoner i rett tid og på rett måte Er bevisst sin egen rolle i legemiddelhåndteringen. Viser i plan lite kunnskap om aktuelle legemidlers virkning og bivirkning, og etterspør ikke nødvendig informasjon Lite fokus på virkning og bivirkning av legemidler i aktuell situasjon Rapporterer og dokumenterer observasjoner Er usikker på sin egen rolle i legemiddelhåndteringen. Direkte stryk Unnlater å rapportere vesentlige observasjoner og med dette setter bruker i fare Prøvenemnda i Hordaland

12 15: følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen Identifiserer ergonomiske utfordringer og begrunner bruk av tiltak, hjelpemidler og teknikker. Utfører oppgavene på en ergonomisk tilfredsstillende måte, viser fleksibiltet og kreativitet Gjør rede for betydningen av ergonomiske prinsipper både i et person- og samfunnsperspektiv, og reflekterer over dette. Viser til ergonomiske prinsipp i plan, begrunner bruk av tiltak, hjelpemidler og teknikker Utfører oppgavene på en ergonomisk tilfredsstillende måte Viser forståelse for betydningen av riktig ergonomi Ergonomi er ikke tatt med i plan eller er ikke satt i sammenheng med aktuell situasjon Arbeider ikke bevisst etter ergonomiske prinsipper. Viser liten eller ingen forståelse for betydningen av riktig ergonomi 16: følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Viser i planlegging god kjennskap og forståelse av regelverk på arbeidsplass og generelt HMSarbeid, med tanke på personale og brukere. Identifiserer risikofaktorer, forslår tiltak til rette instans og viser praktisk ansvar i forhold til HMS Er trygg på internkontroll og avviksregistrering. Reflekterer over betydningen av HMS både i et person- og samfunnsperspektiv. Viser i planlegging kjennskap og forståelse av regelverk på arbeidsplass og generelt HMSarbeid Ser noen risikofaktorer, forslår tiltak til rette instans og viser praktisk ansvar i forhold til HMS. Kjenner til internkontroll og avviksregistrering Viser kjennskap til og forståelse av regelverk på arbeidsplass og generelt HMS-arbeid Nevner ikke regelverk på arbeidsplass eller generelt HMS-arbeid i planlegging Utfører arbeidet på en måte som viser manglende forståelse for risikofaktorer Registrerer eller rapporterer ikke avvik når det er aktuelt Viser liten kjennskap og forståelse av regelverk på arbeidsplass og generelt HMS-arbeid. Direkte stryk Alvorlig brudd på internkontroll rutiner, med fare for liv og helse Kommunikasjon og samhandling 17: utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende Identifiserer i plan aktuelle utfordringer i møte med bruker. Viser kjennskap til arbeidsmetoder som vekker tillit, skaper troverdighet. Kan identifisere faktorer som har betydning for en positiv dialog. Viser imøtekommenhet, trygghet og respekt i møte med bruker og omgivelser. Er lyttende og oppriktig interessert i brukers ytringer. Samsvar mellom verbal/non-verbal kommunikasjon Kunne reflektere over egen kommunikasjon. Viser i plan kjennskap til arbeidsmetoder som vekker tillit, skaper troverdighet. Kan identifisere faktorer som har betydning for en positiv dialog. Viser imøtekommenhet, trygghet og respekt i møte med bruker og omgivelser. Følger opp brukers ytringer og behov. Samsvar mellom verbal/non-verbal kommunikasjon. Har egen av gjennomført arbeid Lite eller ingen fokus på arbeidsmetoder med tanke på å skape tillit, troverdighet eller positiv dialog. Arbeider på en måte som fører til utrygghet, stress, nedstemthet eller konflikt Har liten eller ingen fokus på brukers behov og det bruker formidler. Ikke samsvar mellom verbal og nonverbal kommunikasjon Mangelfull av eget arbeid Prøvenemnda i Hordaland

13 18: kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne Direkte stryk Forståelse for hva god kommunikasjon er, planlegger kommunikasjonen utfra brukers evne til å kommunisere og redegjør for relevante metoder/verktøy Oppnår god kommunikasjon ved å bruke ulike metoder/verktøy tilpasset den enkelte brukers kommunikasjonsevne, viser kreativitet og fleksibilitet ved tilpassing til situasjonen. Forsikrer seg om at budskapet er oppfattet, innhenter assistanse ved behov Reflekterer over og har forståelse for hva god kommunikasjon er, og ser dette i sammenheng med brukers evne til kommunikasjon Planlegger kommunikasjon utfra brukers evne til å kommunisere Oppnår god kommunikasjon ved å bruke ulike verktøy/teknikker tilpasset den enkelte brukers kommunikasjonsevne. Innhenter assistanse ved behov Begrunner valg av verktøy/metoder og forstår følgene av egen kommunikasjon Kommunikasjon ikke omtalt i plan Har liten eller ingen fokus på brukers evne til kommunikasjon, har ikke evne til å forstå eller bli forstått av bruker Tilfeldig og lite målrettet kommunikasjon Har liten forståelse for følgene av egen kommunikasjon Oppfatter ikke eller tar ikke til følge det bruker gir uttrykk for i situasjoner der dette medfører alvorlige konsekvenser 19: observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov Viser i plan bruk av informasjon som er gitt og forholder seg til vedtak som er gjort. Viser forståelse for aktuelle observasjoner og brukers helhetlige behov. Gjør svært gode observasjoner i brukers omgivelser og i samhandling med bruker. Gir en beskrivende, enkel og presis rapport. IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Forstår betydningen av gode observasjoner og rapportering. Reflektere over brukers helhetlige behov utover informasjon som er gitt og vedtak som er gjort Viser i plan bruk av informasjon som er gitt og forholder seg til vedtak som er gjort. Planlegger observasjon. Gjør relevante observasjoner i brukers omgivelser og i samhandling med bruker. Gir en beskrivende rapport. Forstår betydningen av gode observasjoner og rapportering Tar i liten grad ikke hensyn til informasjon som er gitt og vedtak som er gjort. Ikke fokus på nødvendig observasjon i plan Mangelfull eller tilfeldige observasjoner. Gir ufullstendig rapport uten relevans. Lite observant for brukers behov. Rapporterer ikke videre det som observeres i situasjoner der dette kan medføre alvorlige konsekvenser 20: følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren Tilkjennegir kunnskap om og overholder taushetsplikten i plan Tilkjennegir kunnskap om og overholder taushetsplikten i praksis Reflekterer over betydningen av taushetsplikten og opplysningsplikt. Overholder taushetsplikten, men nevner den ikke i plan Overholder taushetsplikten Overholder taushetsplikten, men nevner den ikke i egen Bryter taushetsplikten, for egen bruker eller annen bruker i plan Bryter taushetsplikten, for egen bruker eller annen bruker i gjennomføring Bryter taushetsplikten, for egen bruker eller annen bruker i dokumentasjon eller egen Prøvenemnda i Hordaland

14 21: veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål Kartlegger bruker med tanke på behov for informasjon. Planlegger den evt. veiledningens innhold og form. Gir relevant informasjon om hva som er bra å gjøre eller unngå sett i sammenheng med brukers helsetilstand, behov og ressurser Reflekterer over behov for veiledning Ser evt behov for veiledning i enkelte helsefaglige spørsmål Gir generell informasjon om hva som er bra å gjøre eller som bør unngås Gir generelle begrunnelser. Gir lite uttrykk for betydningen av veiledning Gir ingen, feil eller mangelfull informasjon om helsefaglige spørsmål 22: orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten Har kjennskap til grunnleggende rettigheter Ser behovet for og tar initiativ til å gi relevant og tydelig informasjon til bruker/pårørende. Reflekterer over hva som er relevant for den enkelte bruker Har noe kjennskap til grunnleggende rettigheter. Formidler informasjon på generell basis. Liten kjennskap til rettighetene. uklar formidling i forhold til brukers/pårørendes informasjonsbehov. 23: bruke ulike strategier for konflikthåndtering Kan se og identifisere en konflikt eller hva som kan føre til konflikt. Setter seg godt inn i og følger eventuelle prosedyrer Er problemløsende. Bruker strategier for å forebygge, begrense og håndtere en konflikt. Reflekterer over og begrunner valg av tiltak Kjenner til og følger eventuelle prosedyrer Bruker strategier for å forebygge, begrense og håndtere en konflikt. Begrunner valg av tiltak Viser liten forståelse for og kjennskap til strategier/prosedyrer for konflikthåndtering. Lite bevisst egne handlinger og væremåte. 24: håndtere aggressive og truende personer Kjenner til regelverk og rutiner på den enkelte arbeidsplass og prosedyrer og strategier i behandlingen av den enkelte bruker. Fremstår som rolig og trygg i situasjonen og innhenter assistanse ved behov Er løsningsorientert og reflekterer over situasjonen og egen handling. Har noe kunnskap om regelverk og rutiner på den enkelte arbeidsplass og prosedyrer i behandlingen av den enkelte bruker. Håndterer situasjonen og innhenter assistanse ved behov. Reflekterer over situasjonen og egen handling Viser liten evne til å håndtere situasjonen, eller innhente nødvendig assistanse Viser liten forståelse for situasjonen og egen handling IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Håndterer situasjonen på en måte som kan føre til fare for liv og helse. Prøvenemnda i Hordaland

15 25: utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger Følger opp miljøterapeutiske mål i planleggingen Gjennomfører tiltak i samarbeid med andre yrkesgrupper som kan gi måloppnåelse hos den enkelte bruker Observerer og dokumenterer på en objektiv og tydelig måte. Ser og reflekterer over hvordan miljøet påvirker den enkeltes helsesituasjon og utvikling. Følge opp miljøterapeutiske mål. Gjennomføre tiltak i samarbeid med andre yrkesgrupper som kan gi måloppnåelse hos den enkelte bruker. Observerer og dokumenterer. Begrunner hvordan miljøet påvirker den enkeltes helsesituasjon og utvikling Tar lite eller ingen hensyn til miljøterapeutiske mål i planleggingen Arbeider ikke bevisst i samsvar med miljøterapeutiske målsetninger. Har manglende eller ingen observasjoner Har manglende eller ingen begrunnelser for miljøterapeutiske tiltak Yrkesutøving: 26: planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert med en realistisk tidsplan. Gjennomfører i tråd med plan og viser fleksibilitet ved endring av situasjonen. Tar initiativ og arbeider selvstendig Dokumentasjonen gir god oversikt over gjennomført arbeid. Er objektiv og tydelig. Egenen uttrykker meget god innsikt i faget, reflekterer rundt utfordringer og er kreativ, fleksibel og finner nye løsninger. Planleggingen er gjennomarbeidet. Har en realistisk tidsplan Gjennomfører i tråd med plan eller intensjon og viser fleksibilitet ved endring av situasjonen. Tar initiativ og arbeider selvstendig Dokumentasjonen gir oversikt over gjennomført arbeid Egenen uttrykker innsikt i faget, ser utfordringer og foreslår løsninger. Planleggingen er uklar eller mangelfull. Gjennomføringen har liten tilknytning til planen og bærer preg av manglende faglig innsikt. Manglende initiativ og selvstendighet Dokumentasjonen er uklar eller mangelfull Egenen avdekker mangelfull forståelse for faget og liten innsikt i eget arbeid Mangler planleggings-, gjennomførings-, dokumentasjons- og/eller evalueringsdelen av fagprøven innenfor oppgitt tidsramme Prøvenemnda i Hordaland

16 27: identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse Gjøre rede for kjennetegn og årsaker ved underernæring og feilernæring. Ser helheten og knytter dette mot eventuelle diagnoser/problemområder og kommer med forslag til tiltak tilpasset brukers behov og ønsker. Tilrettelegger, veileder og motiverer bruker med tanke på riktig kosthold med fokus på brukers situasjon og aktuelle behov. Reflekterer over betydningen av riktig kosthold Identifiserer noen kjennetegn på og årsaker til underernæring og feilernæring. Kommer med forslag til tiltak tilpasset brukers behov og ønsker. Tilrettelegger, veileder eller motiverer bruker med tanke på riktig kosthold. Begrunner Har lite kjennskap til tegn på underernæring og feilernæring Mangler forståelse for årsaker til dette og har få eller ingen forslag til tiltak Serverer mat i henhold til prosedyre Har mangelfull eller ingen begrunnelse for tiltak 28: yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Ha kjennskap til og kunne gjøre rede for gjeldende lovverk og regelverk på det aktuelle arbeidssted og i gitt situasjon. Lojal mot gjeldende lovverk, regelverk og lokale rutiner, uavhengig av egne private meninger og synspunkt. Yter helsehjelp i tråd med vedtak. Vurderer resultat av tiltak, har ved behov aktuelle forslag til endring. Reflekterer over hva det innebærer å yte profesjonell helsehjelp Ha kjennskap til gjeldende lovverk og regelverk på det aktuelle arbeidssted og i gitt situasjon. Lojal mot gjeldende lovverk, regelverk og lokale rutiner. Yter helsehjelp i tråd med vedtak, og kan vurdere behov for og foreslå endringer. Begrenset kjennskap til gjeldende lovverk og regelverk Vansker med å relatere det til aktuell situasjon. Yter helsehjelp i tråd med vedtak brudd på aktuell lov med alvorlig konsekvens 29: utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer Er trygg på og reflekterer over egen yrkesutøving og rolle i samspill med kollegaer, brukere og pårørende. Samarbeider godt og har respekt for faget, kolleger, profesjoner, brukere og pårørende Viser gode holdninger i planlegging og praksis Identifiserer og tar ansvar for endring ved uverdige og uforsvarlige arbeidsforhold Er trygg på egen yrkesutøving og rolle i samspill med kollegaer, brukere og pårørende Samarbeider og har respekt for faget, kolleger, profesjoner, brukere og pårørende Viser gode holdninger Identifiserer uverdige og uforsvarlige arbeidsforhold Utrygg på egen rolle, mangelfull oppfølging av vedtak Viser liten respekt for faget, kolleger, profesjoner, brukere eller pårørende. Viser liten forståelse for yrkesetikk DIREKTE STRYK Alvorlig brudd på yrkesetikk Prøvenemnda i Hordaland

17 30: drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen Har høy bevissthet i forhold til etiske problemstillinger i planlegging. Bruker etisk refleksjon til å begrunne handling og evt foreslå endring i egen væremåte og holdning. Identifiserer begges perspektiv, bruker og hjelper, og er i stand til å skifte perspektiv Identifiserer aktuelle etiske problemstillinger Viser forståelse for etiske problemstillinger i aktuelle situasjoner. Kan drøfte aktuelle etiske problemstillinger. Identifiserer begges perspektiv, bruker og hjelper. Identifisere ikke etiske problemstillinger i plan. Ikke fokus på etiske er i gjennomføring Har vansker med å drøfte situasjoner med tanke på etiske problemstillinger 31: utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet Viser respekt, interesse og engasjement for bruker, brukers avgjørelser, historie, ressurser og behov. Viser kreativitet og utfører arbeidet tilpasset brukers behov og ressurser ved å legge til rette for at bruker får brukt sitt potensiale Vurderer gjennomført arbeid og vurderer ulike muligheter med tanke på brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet Viser respekt og interesse for bruker, brukers avgjørelser, historie, ressurser og behov Utfører arbeidet tilpasset brukers behov og ressurser ved å legge til rette for at bruker får brukt sitt potensiale Vurderer gjennomført arbeid med tanke på brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet Har lite fokus på brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet Utfører arbeidet på generelt grunnlag etter prosedyrer og vedtak Vurderer i liten grad eget gjennomført arbeid med tanke på brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet 32: følge gjeldende regelverk for bruk av tvang Oppmerksom på maktbalansen bruker/hjelper. Kjenne til aktuell brukers samtykkekompetanse. Gode praktiske ferdigheter i relevante tiltak for å unngå bruk av tvang. Kreativ og løsningsorientert i vanskelige situasjoner. Viser god kjennskap til grunnlaget for bruk av tvang, og følger fastsatte prosedyre IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). God kunnskap om relevante tiltak for å unngå bruk av tvang. Kan begrunne valg og har god faglig refleksjon Kjenne til aktuell brukers samtykkekompetanse. Kjenner til grunnlaget for bruk av tvang og følger fastsatte prosedyre Har praktiske ferdigheter i relevante tiltak for å unngå bruk av tvang. Er løsningsorientert i vanskelige situasjoner. Viser praktisk forståelse for grunnlaget for bruk av tvang og følger fastsatte prosedyre Kan begrunne valg Vet hva samtykkekompetanse innebærer, men kjenner ikke status til aktuell bruker Ikke bevisst i forhold til relevante tiltak for å unngå bruk av tvang Trekker seg ut av vanskelige situasjoner Liten kunnskap om forutsetningene for bruk av tvang Alvorlige brudd på regelverket Prøvenemnda i Hordaland

18 33: delta i tverrfaglig samarbeid Har en klar forståelse for eget og andres ansvarsområde, kompetanse og myndighet Innhenter nødvendig informasjon, gjør gode observasjoner og gir relevante rapporter. Følger opp vedtak og prosedyrer. IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Viser respekt, tillit og imøtekommenhet overfor sine kolleger gjennom kommunikasjon og praktiske gjøremål Tar initiativ til tverrfaglig samarbeid for å gi bruker faglig god hjelp på alle områder, innhenter assistanse ved behov Reflekterer rundt og begrunner viktigheten av tverrfaglig samarbeid Har en klar forståelse for eget ansvarsområde, kompetanse og myndighet Innhenter rapport, observerer og rapporterer. Følger opp vedtak og prosedyrer. Samarbeider med ulike yrkesgrupper for å gi bruker faglig god hjelp på alle områder, innhenter assistanse ved behov Begrunner viktigheten av tverrfaglig samarbeid Er lite bevisst sitt ansvars- og kompetanse og myndighetsområde Følger i liten grad opp vedtak og prosedyrer. Mangelfull observasjon og rapportering Viser liten imøtekommenhet overfor sine kolleger gjennom kommunikasjon og praktiske gjøremål Innhenter ikke assistanse ved behov Går utenfor sitt ansvars- og kompetanse og myndighetsområde på en måte som gir alvorlige konsekvenser for bruker 34: ivareta brukermedvirkning Har fokus på og respekterer den enkeltes rettigheter og forutsetning til å påvirke sitt individuelle hjelpe- eller behandlingstilbud Har fokus på og viser forståelse for viktigheten av å respektere brukerkompetanse ved å la bruker aktivt delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak Tilrettelegger for og motiverer til økt egenomsorg gjennom kommunikasjon, hjelpemidler, tid og praktiske gjøremål og lar den enkelte bruker utføre egenomsorgen selv så langt det lar seg gjøre Reflektere rundt brukermedvirkning utfra ulike perspektiv. Både på samfunns- og individnivå Respekterer den enkeltes rettigheter og forutsetninger til å påvirke sitt individuelle hjelpe- eller behandlingstilbud Tilrettelegger for og motiverer til egenomsorg gjennom kommunikasjon, hjelpemidler, tid og praktiske gjøremål og lar den enkelte bruker utføre egenomsorgen utfra egne forutsetninger Lar bruker utfra sine forutsetninger delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak Viser liten forståelse for viktigheten av å ivareta brukermedvirkning Lar bruker i liten grad delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak utfra sine forutsetninger IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Graverende mangel på brukermedvirkning i planleggings- og gjennomføringsdelen Prøvenemnda i Hordaland

19 35: kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren Innhenter og bruker nødvendige opplysninger fra relevant dokumentasjon, kolleger, bruker og evt. pårørende. Kandidaten oppgir i hvor stor grad bruker kan utføre ulike funksjoner alene og med bistand. Har høyt fokus på å motivere til bruk av egne ressurser og bistår utfra brukers bistandsbehov. Gjennomfører og dokumenterer praktiske og relevante tiltak og justerer disse i samhandling med bruker. Reflekterer over betydningen av samhandling mellom bruker og hjelper. Innhenter nødvendige opplysninger fra dokumentasjon, kolleger, bruker og evt. pårørende Kandidaten tar hensyn til hvilke funksjoner bruker kan utføre alene og med bistand. Motiverer til bruk av egne ressurser og bistår utfra brukers bistandsbehov. Gjennomfører praktiske og relevante tiltak i samhandling med bruker Innhenter informasjon Kandidaten oppgir hvilke funksjoner bruker kan utføre alene og med bistand. Gjennomfører praktiske tiltak. 36: foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv Foreslår og utfører relevante tiltak som stimulerer til et aktivt liv Tar initiativ til relevante tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel. Tiltakene bevarer, forbedrer eller endrer levevaner og er tydelige på hva som skal gjøres, og hva en ønsker å oppnå hos den aktuelle bruker Har gode faglige begrunnelser og reflekterer over hva bruker klarer, hva som er sunt for bruker, hva som er kjekt for bruker og hva som er et aktivt liv for bruker. Foreslår og utfører tiltak som stimulerer til et aktivt liv. Tar initiativ til realistiske og konkrete tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel Har faglige begrunnelser for tiltak. Foreslår og utfører tiltak. Tiltakene har manglende eller liten sammenheng med brukers forutsetninger og situasjon Mangler faglige begrunnelser for tiltak 37: utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner Setter seg godt inn i aktuelle regelverk, planer og rutiner Følger opp aktuelle regelverk, planer og rutiner IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Reflekterer over og kommer med relevante forslag til endring i rutiner og følger eventuelt opp endringsforslag i praksis Setter seg inn i aktuelle planer og rutiner Følger opp aktuelle regelverk, planer og rutiner Kan foreslå og begrunne forbedringstiltak Innhenter lite eller ingen informasjon om aktuelle planer og rutiner Tar lite hensyn til planer og rutiner. Kjører sololøp. Lite forståelse for planer og rutiner. Brudd på gjeldende regelverk eller rutiner som kan medføre fare for liv og helse. Prøvenemnda i Hordaland

20 38: følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering Setter seg godt inn i og følger opp aktuelle regelverk og rutiner. Reflekterer over arbeidsplassens og egen praksis og rutiner for medikamenthåndtering. Setter seg inn i og følger opp aktuelle regelverk og rutiner. Reflekterer over egen praksis i forbindelse med rutiner for medikamenthåndtering. Liten kjennskap til rutiner for medikamenthåndtering. Følger i liten grad opp rutiner for medikamenthåndtering. IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Brudd på gjeldende regelverk eller rutiner som kan medføre fare for liv og helse. 39: Gjøre rede for begrepet myndigjorte medarbeidere IKKE BESTÅTT (Direkte stryk). Viser i plan og i avklaring av assistanse kjennskap til eget og andres ansvarsområde, kompetanse og myndighet Identifiserer utfordringer, tar ansvar og følger opp overfor bruker, kollegaer og ledelse Trygg på egen rolle, tar tak og viser evne og vilje til gjennomføring av tiltak Viser god fagkompetanse, fleksibilitet og kreativitet. Reflekterer over eget ansvarsområde, kompetanse og myndighet Viser i plan og i avklaring av assistanse kjennskap til eget ansvarsområde, kompetanse og myndighet Identifiserer utfordringer og synliggjør disse overfor kollegaer og ledelse Trygg på egen rolle i møte med brukere, kollegaer og ledelse Viser god fagkompetanse Viser i plan og i avklaring av assistanse lite fokus på eget ansvarsområde, kompetanse og myndighet Utrygg på å ta selvstendige avgjørelser i møte med bruker, kollegaer og leder Viser utrygghet i forhold til egen rolle. Går utenfor sitt ansvars-, kompetanse og myndighetsområde eller unnlater å utføre nødvendige tiltak Utilstrekkelig fagkompetanse Går utenfor sitt ansvars-, kompetanse og myndighetsområde eller unnlater å utføre nødvendige tiltak slik at det fører til alvorlige konsekvenser for bruker. Prøvenemnda i Hordaland

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid Nr. 1 Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. Planlegg og gjennomfør et måltid. Kartlegg ulike

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget

Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget 20.09.11 1 Fagprøven gjennomføres i/på: - Sykehjem - Sykehus (somatisk) - Hjemmesykepleie / hjemmebaserte tjenester Fagprøven består av 4 deler: 1. Planleggingsdel

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN 1 DEL 1 INFORMASJON 2 NAVN : ADRESSE : TLF.NR : E-POST : 3 INFORMASJON. Som lærebedrift/lærested har vi ansvar for at du

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: VG2 Helsearbeiderfag. Fag: Helsearbeider

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: VG2 Helsearbeiderfag. Fag: Helsearbeider NM-OPPGAVE WorldSkills Norway 2017 Programområde: VG2 Helsearbeiderfag Fag: Helsearbeider OPPGAVE FOR SKOLE- INNHOLD 1. Forord 2. Beskrivelse av konkurranseformen 3. Veiledning og instruks til deltakerne

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering Skolekonkurranse Halvårs-vurdering HELSEFAGARBEIDER 2015/2016 Kirkenes Videregående Skole Innholdsfortegnelse Del 1 Tema Pasientopplysninger Case Livshistorie Arbeidsoppgaver Del 2 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102 - privatisteksamen Hovedemner: VG3 Kompetansemål: Nøkkelbegreper Lav måloppnåelse Karakter: 2 Pedagogisk arbeid planlegge, gjennomføre, vurdere

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV Aktivitørfaget Aktivisering KOMPETANSEMÅL Nr. 1 innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei Samtale med bruker Samtale

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav nokså god/god - gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Dok.id.: 2.14.4.1.6 O-S-11-HSHSF1 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 05.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 6 LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID

HELSEFREMMENDE ARBEID HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål 1 Planlegge, gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kan redegjøre for forskjellen på psykisk og fysisk helse. Kan

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil:

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget Forstå, vurdere, reflektere, kritisere: Bestått Anvende, gjøre rede for, forklare: Ikke bestått: Kun gjengivelse og

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 ArcticSkills 2016 Fylkesuttak til Arctic Skills 2016 Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 1 INNHOLSFORTEGNELSE Del 1 o Tema for begge oppgavene. o Pasientopplysninger

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjøre rede for individuelle og miljømessige faktorer

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjør rede for individuelle og miljømessige faktorar

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03.

Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03. Rogaland fylkeskommune Realkompetansevurdering i praksis i videregående opplæring for voksne Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03.2015 Retningslinjer/bestemmelser som er viktige i arbeidet med realkompetansevurdering

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent:

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjøre rede for individuelle og miljømessige faktorer

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AMBULANSEARBEIDERFAGET

AMBULANSEARBEIDERFAGET AMBULANSEARBEIDERFAGET PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål/ Kompetansemål solid fagkunnskap, og kan knytte denne til kompetansemålene i læreplanen.

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging:

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring - oppstart/slutt: Nemdas Leder: Leders telefon nr: VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Vurderingskriterium betongfaget Side 1

Vurderingskriterium betongfaget Side 1 Vurderingskriterium betongfaget Side 1 Planleggingsdel Framdriftplan/Dagbok (Logg) Planlegging er godt Det er utarbeidet en Planlegging er uklar eller gjennomarbeidd og arbeidsplan der tidsbruk, mangelfull.

Detaljer

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Prøvekandidat: Bedrift: Gjennomføringsted: Dato: Tidspunkt: VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Fremdriftsplan HMS Tilrettelegging

Detaljer

AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå

AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelorutdanningen i sykepleie Student: Studentummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå Bachelor

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Årsplanen er satt opp med totalt 38 uker. Vi anbefaler at dere lager detaljerte ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil dere hele tiden

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 (=gjentakelser) (=gjentakelser) (=gjentakelser) Uke Helse Yrke KOS PTF Prosjekt 33 Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart/ Samtaler

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HELSEARBEIDERFAGET

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HELSEARBEIDERFAGET Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i helsearbeiderfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer