OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN"

Transkript

1 OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN 1

2 DEL 1 INFORMASJON 2

3 NAVN : ADRESSE : TLF.NR : E-POST : 3

4 INFORMASJON. Som lærebedrift/lærested har vi ansvar for at du som lærling og nyansatt får informasjon og kunnskap om en hel rekke områder. Hvem som har ansvar for å informere om hva vil variere mellom Opplæringskontoret, administrativ ledelse, faglig leder og instruktør. Nedenfor har vi laget en liste over punkter du skal ha fått informasjon om i starten av læretiden din. Slik at du selv kan følge med og registrere når du har fått informasjonen. Det kan ta 1-2 mnd. før alle punktene er gjennomgått. Følgende punkter skal orienteres om: Orientering om lærebedriften, oppgaver og organisasjon. Orientering om opplæringskontorets oppgaver og ansatte. Orientering om hvem som er faglig leder. Orientering om hvem som er fagansvarlig på lærestedet. Orientering om hvem som er instruktør. Orientering om hvordan læretiden er organisert. Læreløp og opplæringsplan. Orientering om føring av opplæringsbok. Orientering om plikter og rettigheter. Orientering om forventinger til lærlingen. Orientering om/utdrag fra Opplæringsloven. Orientering om lærekontrakten. Orientering om taushetsløfte/plikten. Orientering om Personal og arbeidsreglement, lønn, ferie, fravær, sykdom m.m. Orientering om helse, miljø og sikkerhet. Orientering om plasstillitsvalgte og verneombud på lærestedet. Gjennomført, dato: 4

5 Innledning. Velkommen som lærling i helsearbeiderfaget. Opplæringsboken du nå skal bli kjent med vil følge deg gjennom hele læretiden. Og vil bli din og lærebedriften sin skriftlige dokumentasjon på at du har fått den opplæringen du har krav på etter Opplæringsloven og læreplanen for faget du er lærling i. Videre vil lærebedriften bli omtalt som lærested. Opplæringsboken er Bergen kommunes lokale læreplan for faget Opplæringsboken skal medvirke til at du får praksis og opplæring innenfor kompetansemålene i læreplanen og den skal sikre at bredden i målene blir ivaretatt. Arbeidet med opplæringsboken skal hjelpe deg til å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Og få deg til å se sammenhengen mellom opplæringen i skole og opplæringen i bedrift. Den skal medvirke til at du som lærling deltar aktivt og tar ansvar for egen læring, samt kvalitetsikre at alle får en likeverdig opplæring. Gjennom denne prosessen skal du utvikle deg til å bli en dyktig fagarbeider og det legges derfor stor vekt på at arbeidet med opplæringsboken blir utført. Opplæringsboken er utviklet for å kunne brukes både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Vanlige læresteder vil være sykehjem, hjemmesykepleie, bofellesskap, dagsenter og sykehus. Instruktøren/veilederen er din støtte i arbeidet med opplæringsboken og sammen skal dere lage en periodeplan over når du skal jobbe med de enkelte kompetansemål i løpet av læretiden. Som vedlegg 1 finner du en sjekkliste over en del viktige prosedyrer du bør ha opplæring i. Der kan du også fylle inn viktige faktorer selv. Sjekklisten er laget for å kvalitetsikre opplæringen din. Vi har også lagt ved en forklaring på begrepene nevn, forklar/beskriv, redegjør, drøft og vurder til hjelp i oppgaveskriving, se vedlegg 2. For å kvalitetssikre opplæringen din innfører vi mappevurdering. Da vil du få en delprøve ca. hver tredje/fjerde måned. En delprøve er en minifagprøve som instruktøren din utarbeider. I tillegg til mappevurdering vil arbeidet med opplæringsboken forberede deg til den praktiske fagprøven og være et godt verktøy å ha med seg på fagprøven. Arbeidet med opplæringsboken skal forberede deg til den praktiske fagprøven og vil bli et godt verktøy å ha med seg på fagprøven. Lykke til! 5

6 DEL 2 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING. Planlegging og gjennomføringsdelen av opplæringsboken er et verktøy for å sikre gode arbeidsrutiner og dokumentere at du som lærling får opplæring i samsvar med læreplanen. EKSEMPEL PÅ EN PERIODEPLAN. 6

7 Periode : Kompetansemål Læreplass 1 Kompetansemål Læreplass 2 Kompetansemål Læreplass 3 August 1 1, 7 September 7, 29 13, 21, 25 Oktober 16, 17, 18 5, 9 + delprøve November 2, 27 + delprøve 11, 22, 26, Desember 3, 23, 30 6, 31, 36 Januar 10, 20, 29 24, 32 + delprøve Februar 5, 19 + delprøve 1, 7 Mars 12, 33, 5, 8, 28 April 14, 15, 35 10, 34 + delprøve Mai 4 + delprøve 4, 19, 15 Juni 18, 20 Juli August delprøve PERIODEPLANLEGGING. 7

8 Periode : Kompetansemål Læreplass 1 Kompetansemål Læreplass 2 Kompetansemål Læreplass 3 August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August 8

9 BLI KJENT MÅL. 1. Mitt lærested. Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: HELSEFREMMENDE ARBEID. 2. Tilberede måltider som ivaretar Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: brukerens helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. 3. Planlegge, gjennomføre og vurdere Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: forebyggende og rehabiliterende pleieog omsorgstiltak. 4. Iverksette og begrunne tiltak ved Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper. 5. Utføre grunnleggende sykepleie. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: 6. Pleie alvorlig syke og døende. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: 7. Følge gjeldende regelverk for hygiene Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: på arbeidsplassen. 8. Planlegge og gjennomføre tiltak som Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet. 9. Vurdere faktorer som kan fremme Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: psykisk helse. 10. Planlegge og gjennomføre aktiviteter i Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå. 11. Bruke kultur og kulturopplevelser som Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: helsefremmende tiltak. 12. Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: 13. Vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak. 14. Utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling. 15. Observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler. 16. Følge ergonomiske prinsipper for yrkesutøvelsen. 17. Følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: 9

10 KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING. 18. Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende. 19. Kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne. 20. Observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov. 21. Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren. 22. Veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål. 23. Orientere bruker og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten. 24. Bruke ulike strategier for konflikthåndtering samt håndtere aggressive og truende personer. 25. Utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: Signatur instruktør: YRKESUTØVELSE. 26. Planlegge, gjennomføre, dokumentere Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak. 27. Identifisere, underernæring og Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse. 28. Yte profesjonell helsehjelp i tråd med Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: gjeldende regelverk. Følge gjeldende regelverk for bruk av tvang. 29. Utføre arbeide i tråd med yrkesetiske Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: retningslinjer og drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen. 30. Utføre arbeidet på en måte som ivaretar Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet. 31. Delta i tverrfaglig samarbeid. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: 32. Ivareta brukermedvirkning. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: 10

11 33. Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren. 34. Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv. 35. Følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering. 36. Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere. Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: Opplæring er gitt: Signatur lærling: Signatur instruktør: 11

12 1. Mitt lærested. Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner. Skriv ned litt om lærestedets historikk, målsetting, oppbygging og funksjon. Bruk gjerne tilgjengelig informasjons materiell. Sett deg inn i og lag en oversikt over lærestedets regler og rutiner med begrunnelser. (Denne oppgaven gjennomføres ved hvert nytt lærested) 12

13 2. Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. Finn ut og skriv ned hva som er norske anbefalinger for ernæring. Reflekter rundt ulike faktorer som har innvirkning på trivsel knyttet til måltider. Finn ut, skriv kort ned og begrunn hva som er riktig sammensatt kost ved ulike helsetilstander som for eksempel diabetes type 1/type 2, ved anitbiotika behandling, dårlig tannstatus, oppkast diare, feber, urinveisinfeksjon, nyresvikt, kognitiv svikt, decubitus (alvorlige sår) osv. Foreslå tiltak når en beboer/bruker/pasient har svelgvansker. Begrunn Dere har en overvektig beboer/bruker/pasient som har hatt et hjerteinfarkt, har høyt blodtrykk, mavesår og lever og galle betennelse. Beskriv og begrunn hva som vil være riktig sammensatt kost for beboeren/brukeren/pasienten. Bruk planleggingsskjema! 13

14 3. Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak. Definer hva et forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak er. Finn ut hvilke forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak som finnes på lærestedet i henhold til beboerne/brukerne/pasientene. Planlegg, gjennomfør og evaluer et eller flere forebyggende og rehabiliterende pleieog omsorgstiltak hvor brukermedvirkning og samarbeid mellom yrkesgrupper er en del av målet. Bruk planleggingsskjema! 14

15 4. Iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper. Bruk faglitteratur fra humanbiologi og sykdomslære og sett deg inn i symptomer på funksjonssvikt og de vanligste sykdommene. Skriv kort ned og begrunn hva som vil være viktig å observere. F. eks. ved beboerens/brukerens/pasientens hud, inntak/diurese (drikke, intravenøs, urin), avføring, flatus, kvalme/oppkast, operasjonssår/bandasjer, temperatur osv. Velg ut en beboer/bruker/pasient som skal mobiliseres etter en operasjon eller gjennomgått sykdom og kartlegg helsetilstanden. Foreslå behandlingstiltak, begrunn. Hvilke yrkesgrupper samarbeider om behandlingen? Hvem har ansvar for hva? Bruk kunnskapen du har fått gjennom å arbeide med dette kompetansemålet og planlegg, gjennomfør og evaluer et av behandlingstiltakene innenfor ditt kompetanseområde. Bruk planleggingsskjema! 15

16 5. Utføre grunnleggende sykepleie. Bruk lærebøkene fra VG2 og beskriv hva grunnleggende sykepleie er. Innenfor dette fagområdet, hva utføres av sykepleierer og hva utføres av helsefagarbeidere? Planlegg, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave innenfor dette fagområdet. Bruk planleggingsskjema! 16

17 6. Pleie alvorlig syke og døende. Bruk teori og beskriv hvordan en kan legge til rette for at brukeren/beboeren/pasienten får best mulig pleie med tanke på livskvalitet og en verdig avslutning på livet. Hvilke reaksjoner er vanlige hos mennesker som vet eller får vite at de skal dø? Vurder hvordan du som helsefagarbeider kan vise omsorg til pårørende? Bruk teori, beskriv og begrunn hvordan stell av døde utføres. Redegjør for hvilken prosedyre lærestedet har i henhold til dette. 17

18 7. Følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen. Redegjør for hva god hygiene er. Beskriv hvilke hygieniske retningslinjer som finnes på lærestedet og forklar hvordan de praktiseres, begrunn. Redegjør for hvilken betydning personlig hygiene har i henhold til smitte. Planlegg, gjennomfør og evaluer et stell etter lærestedets hygieniske retningslinjer. Bruk planleggingsskjema! 18

19 8. Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet. Kartlegg ulike typer tiltak (opplevelser, aktiviteter) som kan fremme trivsel og bidra til økt livskvalitet. Hvem av brukerne/beboerne/pasientene vil de ulike tiltakene passe for? Planlegg, gjennomfør og evaluer et eller flere av tiltakene for en eller flere av brukerne/beboerne/pasientene hvor målet er trivsel og livskvalitet. Bruk planleggingsskjema! 19

20 9. Vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse. Bruk teori og beskriv de grunnleggende psykiske og sosiale behov hos mennesker. Med bakgrunn i dette, vurder hvilke faktorer du mener kan fremme psykisk helse hos mennesker? Velg ut en eller flere brukere/beboere/pasienter og planlegg, gjennomfør og evaluer et eller flere tiltak som fremmer brukerens/beboerens/pasientens psykiske helse. Bruk planleggingsskjema! 20

21 10. Planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå. Drøft hva som menes med dagliglivets aktiviteter. Forklar hva ADL - trening er. Velg ut en beboer/bruker/pasient. Kartlegg dens funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter og foreslå tiltak tilpasset brukerens/beboerens/pasientens funksjonsnivå. Planlegg, gjennomfør og evaluer minst to av tiltakene. Bruk planleggingsskjema! 21

22 11. Bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak. Drøft hva kultur er. Beskriv hvordan kulturopplevelser kan brukes som helsefremmende tiltak. Velg ut en eller flere brukere/beboere/pasienter. Planlegg, gjennomfør og evaluer en eller flere kulturopplevelser som helsefremmende tiltak. Bruk planleggingsskjema! 22

23 12. Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler. Sett deg inn i hvilke hjelpemidler som finnes knyttet til den brukergruppen du arbeider med. Beskriv hvordan saksgangen for å få hjelpemidler er. Forklar hvor en henvender en seg og hvem som har ansvar for å søke. Velg ut en beboer/bruker/pasient som du vil veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler. Bruk planleggingsskjema! 23

24 13. Vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak. Bruk faglitteratur og internett. Finn ut hvilke typer ulykker/skader som i størst grad forekommer i hjemmet og beskriv forebyggende tiltak. Velg ut en bruker/beboer/pasient. Undersøk om det er slukke utstyr i hjemmet, hva det er, hvordan det brukes og hvor det står. Finn videre ut av rømningsveier. Kartlegg hjemmet og foreslå tiltak for å hindre brann og ulykker/skader, begrunn forslagene. 24

25 14. Utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling. Bruk litteratur og velg ut noen områder innenfor førstehjelp du mener er spesielt viktig i forhold til den brukergruppen du arbeider med. Skriv litt om hvert av områdene og begrunn valgene. Finn også eksempler fra lærestedet ditt. Sett deg inn i og beskriv lærestedets prosedyrer for varslingsrutiner. Finn ut hvilke tiltak lærestedet har for de ansatte med tanke på opplæring og oppdatering innenfor emnet. 25

26 15. Observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler. Definer hva det vil si å observere. Kartlegg hvilke legemidler beboerne/brukerne/pasientene du arbeider med bruker. Beskriv hvilken virkning det enkelte legemiddelet skal gi og hvilke bivirkninger som kan forekomme. Hvilke rutiner har arbeidsstedet for rapportering av virkninger/bivirkninger av legemidler? Hva skal en rapport inneholde? Velg ut en bruker/beboer/pasient som du skal observere. Lag en rapport med dine observasjoner og legg den frem for din instruktør/veileder. 26

27 16. Følge ergonomiske prinsipper for yrkesutøvelsen. Finn ut og skriv kort ned hva ergonomi er. Hvorfor bør en arbeide etter ergonomiske prinsipper? Har lærestedet utarbeidet arbeidsinstrukser og eller andre tiltak for de ansatte i henhold til ergonomi? Hvis ja, beskriv og fortell hvordan de anvendes i praksis og drøft om de er gode nok med tanke på de ansattes rettigheter og plikter innenfor dette området. Hvis nei, diskuter hva lærestedet burde utarbeide av arbeidsinstrukser og andre tiltak for å ivareta ergonomiske prinsipper og de ansattes rettigheter og plikter innenfor dette området. 27

28 17. Følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet. Bruk internett. Les om hva Arbeidslivsloven (tidligere Arbeidsmiljøloven) sier om helse-, miljø og sikkerhet for arbeidstakere. Med bakgrunn i denne lov skal arbeidsgiver ha lokale regelverk i henhold til helse-, miljø og sikkerhet. Ta kontakt med leder eller verneombud for informasjon og veiledning vedrørende dette. Sett deg inn i det lokale regelverket og beskriv eksempler som viser at det daglige arbeidet utføres i henhold til dette. Planlegg, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave hvor en del av målet er at du skal arbeide etter gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet. Bruk planleggingsskjema! 28

29 18. Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende. Definer hva tillit, troverdighet og empati er. Beskriv hvordan du som helsefagarbeider kan bruke empati som en metode for å skape positiv dialog. Reflekter over og skriv ned hvordan kroppsspråk påvirker tilliten, troverdigheten og dialogen med brukerne/beboerne/pasientene og pårørende. Hva betyr reminesens? Er dette et viktig fokus for å forstå brukeren/beboeren/pasienten? Skriv ned og begrunn. Hva betyr validering? Er dette et viktig fokus for å forstå brukeren/beboeren/pasienten? Skriv ned og begrunn. 29

30 19. Kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne. Redegjør for hva kommunikasjon er. Bruk litteratur og finn ulike former for nedsatt kommunikasjonsevne. Ta for deg hver og en av formene for nedsatt kommunikasjonsevne og beskriv hvordan du som helsefagarbeider vil kommunisere for å sikre og ivareta brukeren/beboerens/pasientens vilje og evne til å kommunisere med omverden. 30

31 20. Observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov. Velg ut en bruker/beboer/pasient og kartlegg miljøet rundt han/henne. Observer brukeren/beboeren/pasienten ut i fra han/hennes helhetlige behov. Bruk skjema eller andre hjelperedskap under observasjonen, begrunn valg av hjelperedskap. Reflekter over hvordan du vil skille viktige observasjoner fra mindre viktige observasjoner. Definer hva det vil si å være objektiv og subjektiv. Skriv en rapport med bakgrunn i dine observasjoner av brukeren/beboeren/pasienten. Presenter rapporten muntlig til din instruktør/veileder og gå sammen igjennom rapportens innhold. 31

32 21. Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren. Sett deg inn i Forvaltningsloven 13 og forklar begrepene taushetsplikt og personvern Finn ut og skriv ned hvilke rutiner og systemer lærestedet har for å imøtekomme kravet om taushetsplikt og personvern. 32

33 22. Veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål. Definer hva det vil si å veilede. Innenfor hvilke områder skal en helsefagarbeider veilede brukere/beboere/pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål. Beskriv med eksempler fra praksis. Bruk internett og/eller tilgjengelig faglitteratur. Finn ulike veiledningsmetoder og velg ut en metode, begrunn valget. Lag en kortfattet beskrivelse av metoden. Planlegg, gjennomfør og evaluer en veiledningssamtale i forhold til en bruker/beboer/pasient eller pårørende. Bruk planleggingsskjema! 33

34 23. Orientere bruker og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten. Finn ut hvilke grunnleggende rettigheter brukere/beboere/pasienter og pårørende har innenfor helse- og sosialtjenesten. Beskriv ulike typer rettigheter innen helse- og sosialtjenesten. Finn ut hvilke rutiner lærestedet har for orientering om rettigheter? Velg ut en beboer/bruker/pasient. Planlegg, gjennomfør og evaluer en orienteringssamtale om beboerens/brukerens rettigheter. Bruk planleggingsskjema! 34

35 24. Bruke ulike strategier for konflikthåndtering samt håndtere aggressive og truende personer. Beskriv noen kommunikasjonsteknikker som kan anvendes i arbeidet med brukerne/beboerne/pasientene i henhold til konflikthåndtering. F. eks. LØFT metoden, samtale og veiledning, Marte Meo metoden, TMV (terapautisk mestring av vold) osv. Reflekter sammen med instruktør/veileder i henhold til de enkelte brukerne/beboerne/pasientene, om hvordan de vanligvis bør håndteres og om hva du skal gjøre hvis du skulle komme opp i en situasjon hvor brukeren/beboeren/pasienten opptrer aggressivt og truende. Skriv ned. 35

36 25. Utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger. Finn ut og beskriv hva de miljøterapeutiske målsettinger er. Beskriv hvordan lærestedet ditt arbeider med dette området og hvordan du utfører arbeidet ditt i tråd med miljøterapeutiske målsettinger. 36

37 26. Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak. Ta frem 4-5 planleggingsskjema du har utført i henhold til andre kompetansemål. Vurder eget arbeid og foreslå forbedringstiltak. Med bakgrunn i dette lag et veiledningsgrunnlag som du leverer til instruktør. 37

38 27. Identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse. Finn ut og beskriv hva feilernæring er og hva underernæring er. Finn ut og beskriv symptomer på feilernæring og symptomer på underernæring. Redegjør for tiltak som kan forebygge og behandle disse. 38

39 28. Yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk. Følge gjeldende regelverk for bruk av tvang. Finn ut og skriv ned aktuelle lover og forskrifter rettet mot tjenestemottaker. Beskriv kort om formålet til de enkelte lover og forskrifter. Forklar hva det vil si å være profesjonell. Beskriv hvordan lærestedet forholder seg til lover og forskrifter i det daglige arbeidet, hvis med eksempler. Les Sosialtjenesteloven og beskriv formålet med lovens 4a. Definer hva tvang er og beskriv eksempler når tvang er lov å bruke. 39

40 29. Utføre arbeide i tråd med yrkesetiske retningslinjer og drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen. Redegjør for hva etikk er. Finn yrkesetiske retningslinjer og drøft sammen med instruktør etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen. Skriv referat av samtalen. Velg ut en bruker/beboer/pasient. Planlegg, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave hvor de etiske retningslinjene er viktig. Bruk planleggingsskjema! 40

41 30. Utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet. Reflekter over hvordan dine egenskaper, din respekt for andre mennesker og dine holdninger kan påvirke deg i jobbutførelsen din. Beskriv hvordan du som person og helsefagarbeider kan bidra til å ivareta brukerne/beboernes/pasientenes selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet gjennom samhandling. Velg ut en bruker/beboer/pasient og planlegg, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave/tiltak hvor en del av målet er å ivareta brukeren/beboeren/pasienten i henhold til selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet. 41

42 31. Delta i tverrfaglig samarbeid. Forklar hva tverrfaglig samarbeid er. Skriv ned de ulike yrkesgruppene du/dere samarbeider med og fortell litt om de enkelte yrkesgruppenes kompetanseområde. Beskriv helsefagarbeiderens kompetanseområde. Drøft når helsefagarbeideren skal innhente annen kompetanse? Nevn to eksempler fra din arbeidspraksis. Hvilke rutiner har lærestedet for tverrfaglig samarbeid? Planlegg, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave med fokus på tverrfaglig samarbeid. Bruk planleggingsskjema! 42

43 32. Ivareta brukermedvirkning. Redegjør for hva brukermedvirkning er. Beskriv hvordan lærestedet ivaretar brukernes/beboernes/pasientenes brukermedvirkning. Hvordan kan du som helsefagarbeider motivere og stimulere til brukermedvirkning? Nevn noen eksempler. Planlegg, gjennomfør og evaluer en arbeidsoppgave/aktivitet hvor brukermedvirkning ivaretaes. Bruk planleggingsskjema! 43

44 33. Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren. Kartlegg beboers/brukers/pasientens funksjonsnivå og bistandsbehov i henhold til daglige aktiviteter og gjøremål. Beskriv hvordan en går frem for å søke om hjelpemidler. Velg ut en bruker/beboer/pasient. Planlegg, gjennomfør og evaluer et eller flere tiltak i samhandling med brukeren/beboeren/pasienten med fokus på mestring, velvære og hjelp til selvhjelp. 44

45 34. Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv. Definer helse ut i fra flere perspektiver som fysisk helse, psykisk helse osv. Drøft hva et aktivt liv er med tanke på den brukergruppen du arbeider med og skriv ned hvordan du kan stimulere brukerne/beboerne/pasientene til aktivitet. Diskuter hvordan du som helsefagarbeider kan fremme mestring, helse og trivsel. Finn ut og informer beboerne/brukerne/pasientene om ulike frivillighets organisasjoner, dagsenter, fotpleier, frisør, osv. Planlegg, gjennomfør og evaluer et eller flere tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og et aktivt liv. Bruk planleggingsskjema!!!! 45

46 35. Følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for legemiddelhåndtering. Hvilket lovverk er gjeldende for legemiddelhåndtering? Hvor finner du det på ditt lærested? Sett deg inn i lovverket og beskriv hvilke rutiner/prosedyrer lærestedet har rundt medikament håndtering, med tanke på istandgjøring/dosering, kontrollering og utdeling. Hvem utfører oppgavene og hvorfor? Nevn eksempler på avvik. I hvilke tilfeller er det behov for tvangsmedisinering? Finn ut og nevn gjeldende lovparagrafer og regelverk knyttet til tvang. 46

47 36. Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere. Forklar hva det vil si å ha ansvar. Forklar hva det vil si å ha myndighet. Med bakgrunn i dette drøft sammen med instruktør hva begrepet myndiggjorte medarbeidere betyr. Innenfor hvilke kompetanseområder er helsefagarbeideren en myndiggjort medarbeider? Skriv ned. 47

48 DEL 3 VURDERING 48

49 VURDERING / VEILEDNING UNDERVEIS. Som lærling har du etter Opplæringsloven rett på vurdering/veiledning etter behov i læretiden din. Denne løpende vurderingen/veiledningen foregår mellom deg og instruktør/veileder på lærestedet. Det skal settes av en fast tid og det som er mest vanlig er en halv time i uken eller en time annenhver uke. Både lærling og instruktør skal forberede seg til veiledning. Og det er derfor viktig at du noterer deg noen punkt om hva du ønsker at vurderingen/veiledningen skal fokusere på. SKRIFTLIG HALVÅRSVURDERING. Som lærling har du etter Opplæringsloven rett på en skriftlig tilbakemelding hvert halvår. Den skal gi deg informasjon om i hvilken grad du har nådd de mål som det arbeides mot. Halvårsvurderingen legges frem i en samtale mellom deg, instruktør/veileder og faglig leder/fagansvarlig. Den har som mål å skape et godt samarbeidsforhold og legge grunnlaget for et godt lærings-og arbeidsmiljø. Samtalene skal gi deg veiledning med sikte på eventuelle forbedringstiltak for å nå målene i læreplanen/opplæringsboken og medvirke til at du utvikler deg til en dyktig fagarbeider. For at vi skal få dette til sammen er vi avhengig av at du som lærling deler dine kunnskaper, erfaringer og meninger med lærestedet. Vi ber deg derfor om lage en skriftlig egenvurdering til hver halvårsvurdering gjennom hele læretiden som skal innleveres til faglig leder/fagansvarlig og Opplæringskontoret. Skriv egenvurderingen ut i fra følgende punkter : Hvordan ble du mottatt på lærestedet? Hvordan var overgangen fra skole til arbeidsliv/et lærested til et annet? Hva gjorde du selv for å bli kjent med lærestedet? Tar du initiativ? I tilfelle hvordan? Arbeider du selvstendig? Får du nok utfordringer? Har du spesielle ansvarsområder? Hva har du lært og fått erfaring med i denne perioden? Hva er dine kvaliteter/egenskaper i forhold til faget du utdanner deg i? Føler du deg som en del av personalet på lærestedet ditt? Hvordan er samarbeidet mellom deg og din instruktør/veileder? Hvordan er samarbeidet mellom deg og de øvrige ansatte? Hvordan er kontakten mellom deg og faglig leder/fagansvarlig? Får du tilstrekkelig med informasjon? Får du tilstrekkelig med tilbakemelding og veiledning? Hvordan foregår dette? Hvordan arbeider du med opplæringsboken og hvor langt er du kommet? Hvor mange dager/timer fravær har du hatt i perioden? Har dette hatt innvirkning på opplæringen din? Hva har vært bra for deg i denne perioden? Hva burde/kunne vært bedre? På en skala fra 1-10 hvor 1 er ikke bra læreforhold og 10 er meget bra læreforhold hvor vil du plassere læreforholdet ditt? Hvis du skulle komme med et forslag til endring/forbedring i ditt læreforhold. Hva ville du da foreslå? Annet.? Husk å ta med opplæringsboken til halvårsvurderingene!!!!!! LYKKE TIL!!!!!!!!!!!! 49

50 SJEKKLISTE Vedlegg 1 Det vil være ulikt fra lærested til lærested hvilke prosedyrer som det er aktuelt å få opplæring i. Det er viktig å merke seg at prosedyrene det gis opplæring i inngår i begrepet " grunnleggende sykepleie" i henhold til læreplan. Noen av oppgavene er i utgangspunktet delegerte legeoppgaver og skal derfor gjennomgås med sykepleier / vernepleier - Se under merknader. Instruktør legger forholdene til rette for dette. Oppgavene reguleres blant annet av helsepersonelloven, samt lokale retningslinjer. Målet er forsvarlig helsehjelp. Oppgave Assistere / observere ved administrering av sondemat Utføre munnstell / munn/ tannhygiene Måle blodtrykk Måle blodsukker Legemiddelhåndtering etter gjeldende lovverk / retningslinjer på arbeidsplassen. Krever kurs / bestått prøve Observere ved injeksjon av insulin Tømt/skiftet kateterpose Tømt/skiftet stomipose Assistere / observere ved kateterisering av mann Assistere / observere ved kateterisering av kvinner Legge støttebandasje / kompresjonsbandasje Vask av hår i seng Tiltak for å unngå trykksår / liggesår = decubitusprofylakse Håndtering av høreapparat Tiltak for unngå spredning av sykdomsfremkallende mikrober (smitteregime / isolasjonsregimer) Gjennomført dato: Merknader Sign. lærling Sign. instruktør *Opplæring gis av sykepleier / vernepleier *Opplæring gis av sykepleier / vernepleier *Opplæring gis av sykepleier / vernepleier *Signatur spl / vernepl. *Signatur spl./ vernepl. * Signatur spl./ vernepl. 50

51 NIVÅBESTEMMELSER I BEGREPER VED OPPGAVEFORMULERING OG LØSNING. Vedelegg 2 1. NEVN Det er å gi fra seg kunnskap i stikkordsform. 2. FORKLAR / BESKRIV Det er å gi fra seg kunnskap i beskrivende form Vi beskriver det som skjer 3. REDEGJØRE Eleven skal forklare og begrunne fakta i sin beskrivelse Det betyr at fakta en beskriver, må kunne etterprøves 4. DRØFT Gi fra deg kunnskap i beskrivende form Sette det aktuelle i et saksforhold opp mot andres saksforhold Krever at du analyserer En drøfting skal være nøytral 5. VURDERE Gi fra deg kunnskap i beskrivende form Sette et eller flere saksforhold opp mot andre saksforhold Krever analyse Forut for en vurdering må en drøfting av saksforholdene ha funnet sted. En vurdering skal gi uttrykk for personlig oppfatning. 51

52 Planleggingsskjema Vedlegg 3 A Aktivitet / arbeidsoppgave / utfordring Metode / tiltak - hva vil du gjøre? Begrunn tilakene - hvorfor? Ansvar Mål: Hjelpeseger Skjema benyttes som verktøy når du skal arbeide med opplæringsboken, ved delprøver og fagprøve 52

53 Hjelpesetninger ved evaluering Vedlegg 3 B Nådde du målet du hadde satt deg? Hvordan virket aktiviteten / utfordringen på brukeren / pasienten/ beboeren som var med? Hva gikk bra, og hvorfor gikk det bra? Hva lærte du? Hva gikk eventuelt mindre bra, og hvorfor gikk det mindre bra? Måtte du forandre på planen underveis? Begrunn Hvordan opplevde du utfordringen/ aktiviteten i sin helhet? Hva vil du eventuelt gjøre annerledes neste gang? Begrunn. Hvilke faktorer var avgjørende for resultatet av utfordringen / arbeidsoppgaven/ aktiviteten? Forslag til oppfølgingstiltak: 53

54 Slik skal delprøven gjennomføres - kortversjon Vedlegg 4 Dag 1 Lærlingen får utlevert delprøven til avtalt tid Instruktør gir beskjed på avdelingen om hvilket tidspunkt lærlingen blir borte Veileder / instruktør finner et egnet rom hvor lærlingen kan sitte uforstyrret Lærlingen får ca.15. minutter til å lese igjennom delprøven Lærlingen får mulighet til å stille avklarende spørsmål i forhold til oppgaven Når alt er oppklart, skal lærlingen skrive under på at delprøven er forstått Lærlingen skriver planleggingsdelen, og skisserer hvordan oppgaven er tenkt gjennomført i praksis Når lærlingen er ferdig med den skriftlige planleggingsdelen, tas det kopi av denne Veileder / instruktør beholder originalen, kopi til lærling Husk å avtale klokkeslett for møte angående den praktiske gjennomgangen på dag 2. Dag 2 Lærlingen starter den praktiske utførelsen av delprøven Veileder / instruktør er observatør under utførelsen Veileder / instruktør gir ingen kommentarer underveis Dag 3 Når lærlingen er ferdig med den praktiske gjennomføringen, trekker lærlingen seg tilbake til tildelt sted og foretar en egenevaluering Hva gikk etter planen og hvorfor? Kunne noe vært gjort annerledes i så fall hvordan? Alle valg skal begrunnes Lærlingen tar kopi av evalueringen. Originalen til veileder / instruktør. Kopi til seg selv Veileder instruktør går igjennom den totale oppgaven: Planlegging, gjennomføring og evaluering Veileder / instruktør gir en kortfattet skriftlig tilbakemelding / evaluering og karaktersetter oppgaven (Bestått meget godt, bestått, ikke bestått - se veiledningsmal side10) PS: Dersom det er mer hensiktsmessig kan dag 2 og tre slås sammen. Lærlingen kan foreta egenevalueringen etter den praktiske gjennomføringen. For utfyllende opplysninger - se retningslinjer for utforming og evaluering av delprøve Bergen kommune

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid Nr. 1 Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. Planlegg og gjennomfør et måltid. Kartlegg ulike

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget

Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget 20.09.11 1 Fagprøven gjennomføres i/på: - Sykehjem - Sykehus (somatisk) - Hjemmesykepleie / hjemmebaserte tjenester Fagprøven består av 4 deler: 1. Planleggingsdel

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Kandidaten skal vurderes i forhold til de kompetansemål som er gitt i fagprøveoppgaven. Flere av delpunktene kan oppnås under ulike

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering Skolekonkurranse Halvårs-vurdering HELSEFAGARBEIDER 2015/2016 Kirkenes Videregående Skole Innholdsfortegnelse Del 1 Tema Pasientopplysninger Case Livshistorie Arbeidsoppgaver Del 2 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: VG2 Helsearbeiderfag. Fag: Helsearbeider

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: VG2 Helsearbeiderfag. Fag: Helsearbeider NM-OPPGAVE WorldSkills Norway 2017 Programområde: VG2 Helsearbeiderfag Fag: Helsearbeider OPPGAVE FOR SKOLE- INNHOLD 1. Forord 2. Beskrivelse av konkurranseformen 3. Veiledning og instruks til deltakerne

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

Beg som lærling og ikke tenkt så mye på oppgaver de første 14 dager. Stor overgang fra å være elev til å begynne å jobbe. Bli kjent med avdelingen du

Beg som lærling og ikke tenkt så mye på oppgaver de første 14 dager. Stor overgang fra å være elev til å begynne å jobbe. Bli kjent med avdelingen du Beg som lærling og ikke tenkt så mye på oppgaver de første 14 dager. Stor overgang fra å være elev til å begynne å jobbe. Bli kjent med avdelingen du er på, bli kjent med rutiner og kolleger på arbeidsstedet.

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET. Stord kommune

OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET. Stord kommune OPPLÆRINGSBOK for HELSEARBEIDARFAGET i Stord kommune februar 2009 Forord. Bergen kommune har i fleire år arbeida med helsearbeidarfaget som prosjekt. I samband med prosjektet har dei utarbeida ny opplæringsbok.

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 ArcticSkills 2016 Fylkesuttak til Arctic Skills 2016 Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 1 INNHOLSFORTEGNELSE Del 1 o Tema for begge oppgavene. o Pasientopplysninger

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav nokså god/god - gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102 - privatisteksamen Hovedemner: VG3 Kompetansemål: Nøkkelbegreper Lav måloppnåelse Karakter: 2 Pedagogisk arbeid planlegge, gjennomføre, vurdere

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------ Uke Helsefremmende arbeid 1 og 2 Håndbok og filmnettsted Yrkesutøvelse Kommunikasjon Kapittel: Kapittel: Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill 2 Helsefagarbeideren og sykepleie

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV Aktivitørfaget Aktivisering KOMPETANSEMÅL Nr. 1 innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei Samtale med bruker Samtale

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole VG2 HELSEARBEIDERFAG Helsefagarbeideren En yrkesrettet utdanning Erstatter det som før var utdanningene «Hjelpepleier» og «Omsorgsarbeider»

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03.

Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03. Rogaland fylkeskommune Realkompetansevurdering i praksis i videregående opplæring for voksne Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03.2015 Retningslinjer/bestemmelser som er viktige i arbeidet med realkompetansevurdering

Detaljer

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. for. Stord kommune BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET. mai 2014

OPPLÆRINGSBOK. for. Stord kommune BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET. mai 2014 OPPLÆRINGSBOK for BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET i Stord kommune mai 2014 Forord. Fleire kommunar har arbeidd med utarbeiding av ny Opplæringsbok i barne og ungdomsarbeidarfaget etter at dette vart påkrevd

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse 27.08.09 side 1 Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse Her presenteres 4 forslag til årsplaner. De ulike delene av bøkene kan behandles i den rekkefølgen

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA Bjørkelangen videregående skole Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA 28/03/2014 Vg2 HAF 1 Største endringer i yrkesfag på 20 år Stortingsmelding

Detaljer

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil:

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E - E R FA R I N G E R F R A K U R S E T Y R K E S R E T T E T S P R Å K O P P L Æ R I N G I H E L S E A R B E I D E R FA G 2 påfølgende

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK for. Stord kommune

OPPLÆRINGSBOK for. Stord kommune OPPLÆRINGSBOK for BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET i Stord kommune august 2016 Opplæringsbok Barne- og ungdomsarbeidarfaget Stord kommune 1 Forord Fleire kommunar har arbeidd med utarbeiding av ny Opplæringsbok

Detaljer