Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid"

Transkript

1 Helsefremmende arbeid Nr. 1 Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. Planlegg og gjennomfør et måltid. Kartlegg ulike nærings og hjelpebehov. Helhetlig observasjon av brukeren under måltidet. Tilbereder og serverer måltid etter rutiner og instruksjoner. Observerer og rapporterer uten refleksjon/uten forslag til tiltak. Planlegger, tilbereder og serverer måltid ut fra brukers behov for næringsstoffer, hjelp og trivsel. Viser forståelse for kostens betydning i begrepet god helse og trivsel. Observerer, foreslår og iverksetter eventuelle tiltak. Reflekterer og drøfter valg av matvarer ut fra brukerens spesielle behov. Kommer med forslag til variasjon og forbedringer som ivaretar brukers kosthold, helse og trivsel. Nr. 2 Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak. Innhent informasjon om bruker. Hva legges i begrepene forebygging, habilitering/rehabilitering. Tverrfaglig samarbeid. Gjennomfører planlagte tiltak. Observerer og rapporterer uten refleksjon/uten forslag til tiltak. Planlegger og gjennomfører tiltak i samråd med bruker og eventuelt andre. Gjør rede for forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tiltak. Vurderer eget arbeid og ser alternative løsninger. Vurderer og reflekterer over viktigheten av forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tiltak. Utviser selvstendighet innenfor eget kompetanseområdet.

2 Helsefremmende arbeid Nr. 3 Iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper. Kjennskap til humanbiologi og sykdomslære. Kartlegging av bruker. Kjenne til ulike yrkesgrupper og deres ansvarsområder. Observering, dokumentering og rapportering. Utfører arbeidet etter rutiner og instruksjoner. Observerer og rapporterer uten refleksjon/forslag til tiltak. Gjøre rede for og begrunne tiltak. Vurderer, foreslår og iverksetter tiltak, eventuelt i samarbeid med andre yrkesgrupper. Har kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi og sykdomslære. Observerer og rapporterer sykdom og skade. Vurderer eget arbeid og ser alternative løsninger. Reflekterer og drøfter i henhold til gjeldende prosedyrer. Nr. 4 Utføre grunnleggende sykepleie. Kjennskap til: Begrepene: fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Sykepleieprosedyrer. Utfører arbeidet etter rutiner og instruksjoner. Observerer og rapporterer uten refleksjon/forslag til tiltak. Vurderer og gjennomfører sykepleieprosedyrer ut fra brukers behov. Har helhetlig forståelse i utførelsen av grunnleggende sykepleieprosedyrer, og gri faglige begrunnelser for valg av tiltak.

3 Helsefremmende arbeid Nr. 5 Utfører grunnleggende sykepleie etter gjeldende rutiner og instrukser. Pleie alvorlig syke og døende. Ha kunnskap om sorgreaksjoner og prosedyrer ved alvorlig sykdom og dødsfall. Kulturell/religiøs bakgrunn Respekt og kommunikasjon Egne og andres reaksjoner/refleksjoner Observerer og gjennomfører sykepleieprosedyrer ut fra behov til brukere og pårørende. Veileder og forklarer pasient/pårørende under gjennomføring av tiltakene. Reflekterer og begrunner de valg av tiltak som tas, ut fra helhetlig og pleie. Ivaretar pasient og pårørendes behov ut fra kulturell og religiøs bakgrunn. Nr. 6 Følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen. Hygieniske retningslinjer Smittevern Utfører tiltak etter de hygieniske retningslinjer som gjelder for arbeidsplassen. Følger smittevernprosedyrer. Observerer, begrunner og gjennomfører tiltak etter de gjeldende hygieniske retningslinjene for arbeidsplassen. Reflekterer og drøfter eget arbeid og ser alternative løsninger.

4 Helsefremmende arbeid Nr. 7 Gjennomfører planlagte tiltak etter rutiner og instrukser. Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet. Gjør rede for tiltak som fremmer trivsel og som gir økt livskvalitet uavhengig av alder kulturell bakgrunn og fysiske forutsetninger. Kartlegge brukers behov og ønsker. Planlegger og gjennomfører tiltak som fremmer trivsel og økt livskvalitet. Foreslår, planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak som dekker åndelige, psykiske og sosiale behov. Nr. 8 Vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse. Trygghet. Forutsigbarhet. Trivsel. Velvære. Kommunikasjon. Hemmende faktorer. Kjenner til begrepet psykisk helse i utførelse av tiltak. Observerer og rapporterer uten refleksjon. Begrunner faktorer som fremmer/hemmer psykisk helse Er bevisst egen rolle i møte med andre mennesker, og hvordan denne rollen fremmer/hemmer trygghet, trivsel og velvære. Reflekterer og drøfter tiltak i henhold til brukers livssituasjon.

5 Helsefremmende arbeid Nr. 9 Planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå. ADL. Kartlegging. Tverrfaglig samarbeid. Gjennomfører planlagte ADL tiltak etter rutiner og instrukser. Observerer og rapporterer uten refleksjon og forslag til tiltak. Planlegger og gjennomfører ADL -tiltak sammen med bruker. Planlegger og gjennomfører tiltak. Reflekterer/begrunner ADL tiltakene i samarbeid med bruker og andre yrkesgrupper. Nr. 10 Bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak. Kartlegge brukers interesser. Livskvalitet og livsglede. Kulturtiltak -/aktiviteter som helsefremmende tiltak. Utfører arbeidet etter rutiner. Observerer og rapporterer uten refleksjon og forslag til tiltak. Gjennomfører og begrunner kulturelle tiltak som gir økt livskvalitet og livsglede i samarbeid med bruker. Reflekterer og drøfter betydningen av kulturopplevelser i forhold til trivsel, dekking av sosiale og åndelige behov og forebygging av isolasjon.

6 Helsefremmende arbeid Nr. 11 Kan bruke enkle hjelpemidler, som er tilstede. Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler. Ulike hjelpemidler. Bruk av hjelpemidler. Formidling av hjelpemidler. Søkeprosessen. Veiledning. Har kjennskap til hjelpemidler, og motiverer til bruk. Kjenner til søkeprosessen. Ser behov for hjelpemidler, veileder og motiverer. Kan vurdere evt nye hjelpemidler og evaluere bruken av disse. Deltar aktivt i søkeprosessen. Nr. 12 Gjør seg kjent med beredsskapsplan og prosedyrer. Vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak. Risikokartlegging. Kunnskap om beredsskapsplan og prosedyrer. Kunnskap om forbyggende tiltak ved brann og hjemmeulykker. Observerer og rapporterer mulige farer for brann og hjemmeulykker. Begrunner og gjennomfører tiltak i samarbeid med bruker. Vurderer, foreslår og gjennomfører tiltak for å hindre brann og hjemmeulykker.

7 Helsefremmende arbeid Nr. 13 Varsler og innhenter kompetanse ved behov for førstehjelp. Utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling. Førstehjelp. Varslingsrutiner. Har generell kunnskap om og kan utføre grunnleggende førstehjelp. Utøver korrekt førstehjelp, kan ta ledelse og vurdere situasjonen. Ser helheten i en førstehjelpssituasjon. Kjenner til samtlige prosedyrer for varsling og hvor skjema finnes. Nr. 14 Observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler. Eget kompetanse område. Legemiddelhåndtering: lover og forskrifter. Avvikshåndtering. Kjenner til hvor informasjon om legemidler finnes. Er kjent med at det finnes rapporteringsrutiner. Kan bruke relevant informasjon. Kan observere og rapportere mulige virkninger og bivirkninger av de vanligste legemidler. Forklarer hvordan de mest vanlige legemidler brukes, og har god kjennskap om hvordan legemidler administreres i henhold til eget kompetansenivå.

8 Helsefremmende arbeid Nr. 15 Følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen. Ergonomi og ergonomiske prinsipper. Er kjent med og vet hva ergonomiske prinsipper innebærer. Utfører arbeidet etter rutiner og instruksjoner. Jobber etter ergonomiske prinsipper. Observerer, foreslår og iverksetter tiltak. Vurderer eget arbeid og ser alternative løsninger. Ser aktuelle problemstillinger/begrensninger. Drøfter mulige forbedringstiltak. Nr. 16 Følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet. Arbeidslivsloven. HMS. Intern kontrollsystem. Avvikskontroll. Verneutstyr. Kjenner til arbeidslivsloven, HMS og intern kontrollsystem. Er kjent med tilgjengelig verneutstyr. Ser nytten av HMS- arbeidet og verneombudets rolle. Har kjennskap til utstyr og prosedyrer for HMS på arbeidsplassen. Kjenner til avvikshåndtering. Bruker HMS aktivt og kan evaluere HMS-tiltak på arbeidsplassen. Gjør rede for konsekvenser av mangelfull bruk av HMS. Kan melde avvik.

9 Kommunikasjon og samhandling Nr. 1 Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende. Kommunikasjon. Trygghet. Respekt. Engasjement. Toleranse. Empati. Kjenner til hva disse begrepene innebærer. Utfører arbeidet under veiledning Kan forklare og vise at forståelse for begrepene. Visre eksempler på hvordan dette utføres. Begrunner valgene som tas.. Utfører arbeidet på en selvstendig måte. Faglige begrunnelser og vurderinger av valg og eget arbeid. Nr. 2 Kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne. Enveiskommunikasjon.. Toveiskommunikasjon.. Verbal/Nonverbal. Aktiv/passiv lytting. Dobbelkommunikasjon. Støy/hindringer. Kjenner til begrepet kommunikasjon og de enkelte ledd i kommunikasjons- prosessen. Observerer hvordan de ansatte kommuniserer med brukerne. Kommuniserer med en bruker. Tar eget initiativ til å kommunisere med brukere med ulik kommunikasjonsevne. Kan beskrive hvordan kommunikasjonen ble utført og hvordan det gikk. Kan forklare begrepet kommunikasjon og ser noe sammenheng mellom teori og praksis. Bruker kunnskaper om verbal og nonverbal kommunikasjon i det praktiske arbeidet med brukerne. Reflekterer over og begrunner faglig om kommunikasjon er god eller dårlig. Ser sammenheng med hva som er utgangspunkt for god kommunikasjon, og er bevisst på egen kommunikasjon med andre.

10 Kommunikasjon og samhandling Nr. 3 Observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov. Fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Kjenner til og definerer begrepet helhetlig behov. Kjenner til hva det vil si å observere og rapportere. Kan vise og gi eksempler på hvordan lærlingen observerer og rapporterer ut i fra brukerens helhetlige behov. Ser betydningen av observasjoner og rapportering av brukerens helhetlige behov og begrunner dette faglig. Reflekterer og utviser kritisk sans til eget arbeid. Nr. 4 Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren. Taushetsplikt. Personvern. Helsepersonelloven. Opplysningsplikt. Forvaltningsloven. Kjenner til og definerer begrepene. Kan forklare og vise hvordan lærlingen forholder seg til regelverket i praktiske situasjoner. Begrunne valg. Gi eksempler på hva begrepene innebærer. Forklarer og gir faglige begrunnelser for hvorfor vi har taushetsplikt, opplysningsplikt og personvern. Argumenterer for viktigheten av å overholde taushetsplikt og hvordan utøve opplysningsplikt og ivareta personvern.

11 Kommunikasjon og samhandling Nr. 5 Veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål. Kompetanse. Kompetanseområde. Veiledning -/ veilederrollen. Kommunikasjon. Kjenner til hva veiledning innebærer. Kjenner til veilederrollen. Kan gi enkle råd og veiledning innenfor eget kompetanseområde. Kan forklare og begrunne hva veiledning innebærer. Kan gjennomføre veiledning til brukere, pasienter og pårørende innenfor eget kompetanseområde. Kan veilede brukere, pasienter og pårørende selvstendig, innenfor eget kompetanseområde. Gir faglige begrunnelser på veiledning. Nr. 6 Orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten. Forvaltningsloven. Pasientrettighetsloven. Rutiner på lærestedet. Lov om sosiale tjenester. Andre gjeldende lover og forskrifter. Andre yrkesgrupper/ instansers ansvarsområde. Kjenner til de mest relevante lover og forskrifter. Kjenner til rettigheter og muligheter for å klage på vedtak. Er med og observerer på møter med brukere og pårørende. Kan gi eksempler på grunnleggende rettigheter og klagemuligheter innen helse- og sosialtjenesten, og hvordan dette ivaretas innenfor eget lærested. Rapporter fra møtet. Kan orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten. Gir faglige begrunnelser ifht fattet vedtak. Reflekterer og utviser kritisk sans ifht lovverket.

12 Kommunikasjon og samhandling Nr. 7 Bruke ulike strategier for konflikthåndtering. Lovverk. Kommunikasjon. Forebyggende tiltak. Strategier. Arbeidsmiljø. Samhandling. Holdninger. Definerer eller kjenne til begrepet konflikt, ulike typer konflikter og konfliktstrategier. Identifiserer en konflikt. Innhenter hjelp eller støtte i en konfliktsituasjon. Overser konflikten. Kan forklare og bruke ulike strategier for konflikthåndtering. Beskriver hvordan ulike situasjoner kan takles. Kan forklare hvorfor konflikter oppstår og hvordan konflikter kan forebygges. Prøve ut ulike strategier for konflikthåndtering og kunne gi faglige begrunnelser for valg av strategi. Refleksjon over egen væremåte og egne holdninger. Nr. 8 Håndtere aggressive og truende personer. Kommunikasjon. Miljøregler og rutiner. Prosedyrer. Lovverk. Kompetanse. Trygghet. Kjenner til prosedyrer for handtering av møte med vold og trusler. Trekkre seg vekk fra situasjoner. Innhenter hjelp i en truende situasjon. Kan forklare og gi eksempler på hvordan man kan håndterer en situasjon og kommuniserer med aggressive og truende personer. Opptrer rolig og bruke radekvate kommunikasjonsmetoder. Gjøre rede for miljøregler og rutiner. Kan håndtere aggressive og truende personer. Kan forklare og begrunne faglig valg av strategi og kommunikasjons- metoder. Drøfter ulike situasjoner

13 Kommunikasjon og samhandling Nr. 9 Utfører rutinemessige oppgaver uten refleksjon. Utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger. Individuell plan. Dagsplan. Ukesplan. Tverrfaglig samarbeid. Kommunikasjon. Kan forklare begrepet miljøterapi og terapeutisk miljø. Kan planlegge, gjennomføre, aktiviteter som fremmer et terapeutisk miljø. Har god kommunikasjons- og samhandlingsevne. Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter som fremmer et terapeutisk miljø. Kan gi faglige begrunnelser på de valg som gjøres. Reflekterer og vurderer egen rolle i det terapeutiske miljø.

14 Yrkesutøvelse Nr. 1 Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak. Observasjon og kartlegging. Kommunikasjon og brukermedvirkning. Behov for assistanse. Beskrivelse av mål for arbeidet. Valg av tiltak og begrunnelse. Informasjonsinnhenting. Helhetstenkning. Framdriftsplan. Deltar i planlegging og utfører arbeidsoppgaver og dokumenterer arbeidet med mye hjelp og veiledning underveis. Deltar i vurdering sammen med kontaktperson/veileder. Planlegger arbeidet med noe veiledning. Gjennomfører arbeidsoppgavene i trå med det som er planlagt. Ber om hjelp ved behov. Dokumenterer og vurderer utført arbeid. Planlegger og utfører arbeidsoppgavene selvstendig. Viser evne til fleksibilitet. Tar ansvar for å dokumentere arbeidet og peker på mulige forbedringer. Vurderer og reflekterer over kvaliteten på eget arbeid. Nr. 2 Identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Symptomer. Kartlegge. Behandle. Dokumentasjon. Forebygge. Kjenner til gjeldende retningslinjer og symptomer for under- og feilernæring. Kan foreslå tiltak. Kan observere, foreslå og iverksette tiltak i tråd med gjeldende retningslinjer. Kan begrunne og vurdere tiltak. Foreslår eventuelle nye tiltak.

15 Yrkesutøvelse Nr. 3 Yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk. Lovverk. Tiltak. Samhandling. Kjenner til gjeldende lovverk. Utfører rutinemessig arbeid uten hensyn til lover og regler for yrkesutøvelsen. Begrunner og gjennomfører eget arbeid etter gjeldende lover og forskrifter. Gjør rede for og forklarer lovene og grunnlaget og rapporterer brudd på loven/avvik. Observerer og foreslår eventuelle tiltak. Vurderer eget arbeid og foreslår alternative løsninger. Utviser kritisk vurdering ved yrkesutøvelsen i forhold til gjeldende regelverk. Reflekterer og drøfter i forhold til gjeldende prosedyrer. Utviser selvstendighet og respekt for lovverket. Nr. 4 Utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer. Taushetsplikt. Kjennskap til gjeldende regelverk. Respekt. Punktlighet. Samarbeid. Positiv. Pålitelig. Initiativ. Viser liten forståelse for etiske retningslinjer. Utfører arbeidet på rutinemessig måte. Observerer og rapporterer uten refleksjon/forslag til tiltak. Viser forståelse for og anvender etiske retningslinjer. Refleksjon over eget arbeid. Observerer, foreslår og iverksetter eventuelle tiltak. Rapporterer. Viser god forståelse for etiske retningslinjer og viser evne til kritisk refleksjon over egen yrkesutøvelse. Utviser selvstendighet.

16 Yrkesutøvelse Nr. 5 Viser liten evne til forståelse av etiske problemstillinger og deltar ikke aktivt i drøftinger. Drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen. Holdninger. Samhandling. Viser forståelse for etiske problemstillinger. Forklarer ulike utfordringer og dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen. Reflekterer og drøfter i henhold t il gjeldende etiske problemstillinger. Nr. 6 Utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet. Samhandling. Observasjoner. Holdninger. Respekt. Kommunikasjon. Tiltak. Utfører arbeidet uten brukermedvirkning. Observerer og rapporterer uten refleksjon/forslag til tiltak. Gjøre rede for og begrunner tiltak. Skaper tillit. Tar hensyn til brukers individuelle forutsetninger. Forstår sammenhengen mellom. Vurderer eget arbeid og ser andre løsninger. Reflekterer og drøfter viktigheten av god samhandling. Vurderer aktuelle problemstillinger og utviser kritisk sans.

17 Yrkesutøvelse Nr. 7 Gjennomfører arbeidet uten refleksjon til lover om tvang. Følge gjeldende regelverk for bruk av tvang. Gjeldende lover. Samtykke kompetanse. Rutiner ved bruk av tvang. Dokumentasjon. Har en reflektert holdning til lovene og anvendelse av disse. Kan redegjøre for hva som er tvang. Anvender prosedyrer ved bruk av tvang. Vet hva samtykkekompetanse er. Reflekterer og drøfter tvang i henhold til gjeldende lover. Utviser selvstendighet og nøyaktighet i forhold til lovene, og er bevisst på ansvaret.. Kan vurdere og reflektere innholdet i samtykkekompetanse/ikke samtykkekompetanse. Nr. 8 Delta i tverrfaglig samarbeid. Samhandling. Kompetanse. Tiltak. Grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Deltar i tverrfaglig samarbeid uten refleksjon. Tar på seg ansvar ut over eget ansvarsområde/myndighet. Ser ikke behov for andre yrkesgrupper/kompetanse. Har en positiv oppfatning av samarbeid med andre yrkesgrupper. Bidrar aktivt i et slikt samarbeid. Ser viktigheten av samarbeide med andre. Reflekterer rundt ulik kompetanse og samarbeid. Forstår viktigheten av et slikt samarbeid. Kan vurdere egen og andres kompetanse til felles hjelp.

18 Yrkesutøvelse Nr. 9 Ivareta brukermedvirkning. Hva er brukermedvirkning? Kommunikasjon. Samhandling. Pasientrettigheter. Motivasjon. Etiske retningslinjer. Utfører arbeidet etter rutiner. Observerer og rapporterer uten refleksjon/forslag til tiltak. Observerer, foreslår og iverksetter eventuelle tiltak. Skaper tillit. Tar hensyn til brukers individuelle forutsetninger. Forstår sammenhengen mellom ulike typer kommunikasjon. Viser respekt/empati for pas/bruker og pårørende. Rapporterer. Vurderer eget arbeid og ser andre løsninger. Reflekterer og drøfter viktigheten av god samhandling. Ser aktuelle problemstillinger og utviser kritisk sans. Nr. 10 Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren. Observasjon. Tverrfaglig samarbeid. Kommunikasjon. Individuelle behov og vedtak. Gjennomfører tiltak uten ivaretakelse av brukerens behov og ønsker. Gjennomfører tiltak uten kartlegging av brukerens funksjonsnivå. Gjør rede for og begrunner tiltak. Skaper tillit. Tar hensyn til brukers individuelle behov. Viser respekt og empati for bruker. Vurder eget arbeid og ser andre løsninger. Reflekterer og drøfter viktigheten av kartlegging og tiltak på bakgrunn av brukerens funksjonsnivå. Ser aktuelle problemstillinger og utviser kritisk sans i forhold til lært hjelpeløshet.

19 Yrkesutøvelse Nr. 11 Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv. Kartlegging. Samhandling. Livskvalitet. Utfører rutinemessig arbeid. Observerer og rapporterer uten refleksjon og forslag til tiltak. Utfører relevante tiltak og aktiviteter. Gjør rede for hensikten med aktivitetene i forhold til helse og mestring. Observerer, foreslår og iverksetter tiltak. Rapporterer. Reflekterer over igangsatte tiltak og aktiviteter. Vurderer andre tiltak og aktiviteter i forhold til helse, mestring og livskvalitet. Nr. 12 Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner. HMS. Kvalitetspermer på arbeidsplassen. Interne rutiner ved avvik. Lærestedets planer og satsningsområder. Utfører arbeidet uten refleksjon. Kjennskap til regelverk, planer og rutiner. Usikker i bruk av rutiner ved avvik. Begrunner og gjennomfører i tråd med arbeidsplassens interne HMS rutiner. Gjør rede for og forklarer HMS og kvalitetsperm/interne rutiner. Rapporterer om brudd på rutiner/avvik i tråd med gjeldende retningslinjer. Drøfter viktigheten av HMS. Ser aktuelle problemstillinger og utviser kritisk sans. Forstår og vurderer behov for prosedyrer på arbeidsplassen. Forstår betydningen av og gjennomfører arbeidet i tråd med lærebedriftens planer og satsningsområder.

20 Yrkesutøvelse Nr. 13 Følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering. Lovverk. Rutiner/prosedyrer. Avviks håndtering. Kjenne eget kompetanseområde. Lite kjennskap til eget kompetanseområde. Observerer og rapporterer uten refleksjon/forslag til tiltak. Begrunner og gjennomfører legemiddelhåndteringen etter gjeldene lover og forskrifter. Gjør rede for og forklarer tvangsmedisinering. Observerer og foreslår eventuelle tiltak. Rapporterer. Reflekterer og drøfter i henhold til prosedyrer. Kritisk sans i forhold til rutiner for medisinering. Utvise kritisk vurdering ved tvangsmedisinering. Nr. 14 Kjennskap til begrepet myndiggjort medarbeider, men mangler forståelse for innhold. Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere. Helhetlig ansvarsområde. Initiativ/tiltak. Egen kompetanse. Ledelse. Delegering av oppgaver. HMS. Prioritering av arbeidsoppgaver. Tillit. Gjør rede for hensikten med arbeidsoppgaver i forhold til instrukser og rutiner. Reflekterer over igangsatte arbeidsoppgaver. Vurderer andre tiltak og arbeidsoppgaver. Viser helhetlig forståelse.

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland

Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Vurderingsdokument for Helsearbeiderfaget for Prøvenmnda i Hordaland Kandidaten skal vurderes i forhold til de kompetansemål som er gitt i fagprøveoppgaven. Flere av delpunktene kan oppnås under ulike

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL HELSEARBEIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG

VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG VURDERINGSSKJEMA I HELSEARBEIDERFAG Navn: Kandidaten har ved oppstart bekreftet at hun har forstått oppgaven og er gjort kjent med hvilke mål i læreplanen som vil bli vektlagt ved en. 1. dag av fagprøven

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN

OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN OPPLÆRINGSBOK HELSEARBEIDERFAGET KOMMUNEHELSETJENESTEN SPESIALISTHELSETJENESTEN 1 DEL 1 INFORMASJON 2 NAVN : ADRESSE : TLF.NR : E-POST : 3 INFORMASJON. Som lærebedrift/lærested har vi ansvar for at du

Detaljer

Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget

Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget Informasjon om fagprøve i helsearbeiderfaget 20.09.11 1 Fagprøven gjennomføres i/på: - Sykehjem - Sykehus (somatisk) - Hjemmesykepleie / hjemmebaserte tjenester Fagprøven består av 4 deler: 1. Planleggingsdel

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: VG2 Helsearbeiderfag. Fag: Helsearbeider

NM-OPPGAVE. WorldSkills Norway Programområde: VG2 Helsearbeiderfag. Fag: Helsearbeider NM-OPPGAVE WorldSkills Norway 2017 Programområde: VG2 Helsearbeiderfag Fag: Helsearbeider OPPGAVE FOR SKOLE- INNHOLD 1. Forord 2. Beskrivelse av konkurranseformen 3. Veiledning og instruks til deltakerne

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering

Skolekonkurranse Halvårs-vurdering Skolekonkurranse Halvårs-vurdering HELSEFAGARBEIDER 2015/2016 Kirkenes Videregående Skole Innholdsfortegnelse Del 1 Tema Pasientopplysninger Case Livshistorie Arbeidsoppgaver Del 2 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav nokså god/god - gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102 - privatisteksamen Hovedemner: VG3 Kompetansemål: Nøkkelbegreper Lav måloppnåelse Karakter: 2 Pedagogisk arbeid planlegge, gjennomføre, vurdere

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BARNE- OG UNGDOMSAREBIDERFAGET. Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Helsefremmende arbeid Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID

HELSEFREMMENDE ARBEID HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål 1 Planlegge, gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kan redegjøre for forskjellen på psykisk og fysisk helse. Kan

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9

Fylkesuttak til Arctic Skills 2016. Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark. Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 ArcticSkills 2016 Fylkesuttak til Arctic Skills 2016 Fylkeskonkurranse for helsearbeiderfag i Finnmark Onsdag 2.mars 2016 UKE 9 1 INNHOLSFORTEGNELSE Del 1 o Tema for begge oppgavene. o Pasientopplysninger

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV Aktivitørfaget Aktivisering KOMPETANSEMÅL Nr. 1 innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei Samtale med bruker Samtale

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå

AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelorutdanningen i sykepleie Student: Studentummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: AssCE*-Assessment of Clinical Education, Bachelornivå Bachelor

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent:

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------ Uke Helsefremmende arbeid 1 og 2 Håndbok og filmnettsted Yrkesutøvelse Kommunikasjon Kapittel: Kapittel: Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill 2 Helsefagarbeideren og sykepleie

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Årsplanen er satt opp med totalt 38 uker. Vi anbefaler at dere lager detaljerte ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil dere hele tiden

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Dok.id.: 2.14.4.1.6 O-S-11-HSHSF1 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 05.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 6 LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere Yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta organiserer: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag

Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Forslag til tverrfaglig årsplan for VG1 Helse- og oppvekstfag Denne årsplanen må justeres hvert år i forhold til ferier og andre fridager. Lag ukeplaner med utgangspunkt i årsplanen, da vil du hele tiden

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse 27.08.09 side 1 Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse Her presenteres 4 forslag til årsplaner. De ulike delene av bøkene kan behandles i den rekkefølgen

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 (=gjentakelser) (=gjentakelser) (=gjentakelser) Uke Helse Yrke KOS PTF Prosjekt 33 Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart/ Samtaler

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjøre rede for individuelle og miljømessige faktorer

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjør rede for individuelle og miljømessige faktorar

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse og omsorgskonferansen i Hordaland

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse og omsorgskonferansen i Hordaland Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 12.5.17 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil:

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget Forstå, vurdere, reflektere, kritisere: Bestått Anvende, gjøre rede for, forklare: Ikke bestått: Kun gjengivelse og

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HELSEARBEIDERFAGET

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HELSEARBEIDERFAGET Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i helsearbeiderfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA

Detaljer

AMBULANSEARBEIDERFAGET

AMBULANSEARBEIDERFAGET AMBULANSEARBEIDERFAGET PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål/ Kompetansemål solid fagkunnskap, og kan knytte denne til kompetansemålene i læreplanen.

Detaljer

Systematisk etikkarbeid og utvikling av etisk kompetanse

Systematisk etikkarbeid og utvikling av etisk kompetanse Systematisk etikkarbeid og utvikling av etisk kompetanse KS oppstartkonferanse, 6. og 7.oktober 2009 Et eksempel fra Bærum kommune Lillian Lillemoen lillian.lillemoen@medisin.uio.no Målsettinger Overordnede

Detaljer

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke

Detaljer

Strukturert miljøbehandling. Irene Røen, sykepleier, stipendiat. Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF

Strukturert miljøbehandling. Irene Røen, sykepleier, stipendiat. Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF Strukturert miljøbehandling Irene Røen, sykepleier, stipendiat. Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF Kap.4.1.3 Tiltak 2008 Miljøterapi og miljøbehandling Det skal i 2008 iverksettes et 3-årig utviklingsprogram

Detaljer