PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5"

Transkript

1 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt som bestemmer godkjenning av praksis og prøveformer. Det er fylkeskommunen som godkjenner praksis i forbindelse med oppmelding til praktisk prøve. Alle som avlegger fagprøve må melde seg opp til fag-/svenneprøve i sitt bostedsfylke. Formål: Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- og sosialtjenesten i kommunene, privat sektor og i spesialisthelsetjenesten. Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter. Kompetanse: Etter bestått fagprøve utstedes det fagbrev. Yrkesbetegnelsen: Helsefagarbeider Krav til praksis: 60 måneder. allsidig praksis innen faget. (100 % stilling) (Dvs. ordinær utdanningstid 48 måneder % =60 måneder Praksisperiodene må være på minst 3 måneder og over 30% stilling for å kunne telle med. Et månedsverk tilsvarer 145 timer / et årsverk er 1740 timer. Praksisen skal være opparbeidet de siste 10 årene. All praksis omregnes til 100% stilling. Kandidaten lager et oppsett/regnskap som viser totalt 60 måneder i 100 % stilling. Dette legges ved oppmeldingen til fagprøve. Relevant praksis som kan godkjennes: - Institusjon - Hjemmebaserte tjenester - Rusomsorg - Omsorgslønn, gir full godskriving tilsvarende stillingsstørrelsen - Stell og pleie av foreldre/slektninger der dette kan dokumenteres og beskrives godt - Hjemmehjelp, støttekontakt, fosterforeldre og barnehage (godskrives med inntil 6 måneder) 2. Arbeidsgiver Arbeidsgiver/sted Periode fra - til stilling i % Godskr. mnd. bfk.no Side 1 av 8 NO-3007 Drammen

2 Krav til teori: Praksiskandidaten må ha bestått tverrfaglig eksamen for praksiskandidater i helsearbeiderfag, med kode HEA3102 før man kan melde seg opp til fagprøve. Tverrfaglig eksamen kan avlegges to ganger pr år. Info om oppmelding fås på våre nettsider under utdanning og eksamen. For oppmelding gå inn på Læreplanen: Sett deg inn i læreplanen for faget. Læreplan finner du på /grep Helsearbeiderfaget Vg3/opplæring i bedrift Fradrag for skolegang: Ved utregning av opparbeidet praksis i faget, kan du få fradrag for tidligere skolegang. I helsearbeiderfaget er det følgende skolegang som gir fradrag: Type utdanning Godskrives Grunnkurs helse- og sosialfag eller Vk1/Vg1 helse- og oppvekstfag 12 måneder Vg2 helsearbeiderfag 12 måneder Andre VK1 innen helse- og sosialfag 6 måneder Eksamen fra samtlige programfag helse- og oppvekst Vg1 6 måneder Eksamen fra samtlige programfag helsearbeiderfag Vg2 6 måneder Fellesfag Vg1 3 måneder Fellesfag Vg2 3 måneder Maksimal godskriving for tidligere skolegang er 24 mnd. 3. Utdanning Kurs Type/linje Eksamensår Godskr. mnd. Når kan du melde deg opp til fagprøve? Du har 60 måneder relevant og allsidig praksis rettet mot læreplanen Vg3 helsearbeiderfaget Du har bestått tverrfaglig eksamen for praksiskandidater kode HEA 3102 Du har satt deg godt inn i læreplanen i faget (se vedlegg) Du har fått en skriftlig bekreftelse fra den bedriften du skal gjennomføre prøven og lagt ved bekreftelse på dette Du har betalt prøveavgift og lagt ved kvittering på dette Du har laget en CV og lagt ved utfyllende attester Du har lagt ved vitnemål/kompetansebevis fra videregående skole Opplysninger som må fremkomme på attestene er: bfk.no Side 2 av 8

3 arbeidssted stillingsprosent / evt. timer i tillegg ansettelsesperiode brukergruppe beskrivelse av arbeidsoppgavene Når alle overnevnte punkter er oppfylt kan du fylle ut oppmeldingsskjema og legge vedleggene med. Oppmeldingsskjemaet ligger - fag/ svenneprøver VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG- /SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg selv. Din nærmeste leder på nåværende arbeidssted skal attestere på dette. Kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift i helsearbeiderfaget. Sett kryss Ikke kjenn- skap til har aldri arbeidet innenfor dette området Noe kjennskap har arbeidet litt innenfor dette området God kjennskap har arbeidet mye innenfor dette området Helsefremmede arbeid Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring - vise hjelp i spisesituasjoner - tilberede og servere mat og drikke til brukere/pasienter med ulike sykdomstilstander Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak - innhente informasjon om bruker - samarbeid med andre yrkesgrupper - daglig omsorg og stell av pasienter med ulike sykdomstilstander og mobilitet - Kjenne til habilitering og rehabilitering bfk.no Side 3 av 8

4 Iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper - Observasjon og tiltak/stell av pasient/bruker med ulike sykdommer, skader og med ulik funksjonssvikt - Kjenne til de ulike yrkesgruppene og deres ansvarsområde Utføre grunnleggende sykepleie - Utførelsen av prosedyrer i forhold til helsefagarbeiderens kompetanseområde - pasientdokumentasjon Pleie alvorlig syke og døende - omsorg og pleie som fremmer livskvalitet og en verdig avslutning på livet - omsorg for pårørende - kjenne til reaksjoner som er vanlig hos mennesker som skal dø og deres pårørende - kjenne til ulike typer for komplikasjoner og funksjonssvikt - stell av døde - ta hensyn til ulike kulturers rutiner og prosedyrer Følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen - kjenne til hygieniske retningslinjer innenfor helsefagarbeiderens arbeidsområde, samt personlig hygiene - arbeidsstedets hygieniske retningslinjer Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet - identifisere brukers interesser/ønsker - tilrettelegge og gjennomføre ulike helsefremmende og /eller trivselstiltak i og utenfor hjemmet - kreativitet Vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse - ulike tiltak/aktivitet som kan fremme psykisk helse - identifisere brukers interesser, ønsker og behov - brukermedvirkning og mestring Planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå - kartlegging - lage planer - ADL-trening - Kreativitet bfk.no Side 4 av 8

5 Bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak - ulike kulturelle tiltak/aktiviteter og nyttiggjøre seg av disse i det helsefremmende arbeidet - livskvalitet og livsglede - identifisere brukers interesse og livssyn Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler - kartlegge behov for ulike hjelpemidler - søknadsprosedyrer Vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak - brann og ulykkesårsaker - risikovurdering av brukerens hjem Utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling - førstehjelp - varslingsrutiner Observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler - virkning/bivirkninger av de mest brukte legemidlene - legemiddelhåndtering; lover, forskrifter og arbeidsplassens retningslinjer Følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen - ergonomi - bruk av hjelpemidler - forflytningsteknikk Følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet (HMS) - arbeidsmiljøloven - hms - avviksrapportering Kommunikasjon og samhandling Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende - evne kommunikasjon og samhandling med brukere og pårørende Kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne - kommunikasjon tilpasset bruker Observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov - kartlegging av brukers behov - observere og rapportere bfk.no Side 5 av 8

6 Følge gjeldene regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren - helsepersonell loven - lov om pasientrettigheter håndtere dokumentasjon elektronisk journalføring Veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål - utføre veiledning - innhenter kunnskap Orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse og sosialtjenesten - pasientrettighetsloven - helsepersonelloven - lov om tjenester Bruke ulike strategier for konflikthåndtering - kjenne igjen en konfliktsituasjon - kjenne til ulike strategier - kommunikasjonsregler Håndtere aggressive og truende personer - brukergrupper med ulike tilstander - forebyggende tiltak - kommunikasjon og betydningen av kroppsspråk - miljøregler og rutiner - varslingsrutiner - lovverk Utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsetninger - gjøre deg kjent med den enkelte pasients terapeutiske målsetting - tilrettelegge betingelser i miljøet for å nå en målsetting - opprettholde /(re)habilitere funksjoner og ferdigheter Yrkesutøvelse Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak - alle delene i fagprøven- planlegge, gjennomføre, vurdering og dokumentering Identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse - kjennetegn på under og feilernæring - behandling av disse - kjenner til arbeidsplassens kartleggingsverktøy bfk.no Side 6 av 8

7 Yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk - gjeldende lovverk - egen profesjonalitet - utføre arbeidet forsvarlig Utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer - yrkesetiske retningslinjer Drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen - drøfte ulike problemstillinger Utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkeltes brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet - grunnleggende verdier og holdninger - brukermedvirkning - samhandling Følge gjeldende regelverk for bruk av tvang - lovverket som regulerer bruk av tvang Delta i tverrfaglig samarbeid - eget kompetanseområde - kjenne til andre gruppers kompetanseområder - samarbeider med andre faggrupper Ivareta brukermedvirkning - gjeldende lovverk og forskrift - tar hensyn til brukers selvbestemmelse Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren - evne til å kartlegge funksjonsnivå og behov - gjennomføring av tiltak - samhandling med bruker Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv - tiltak og aktiviteter i forhold til brukers interesser og funksjonsnivå Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner - lovverk - arbeidsplassens planer, målsettinger og rutiner Følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering - lovverk og rutiner - egen rolle og ansvar Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere - forståelse av eget kompetanseområde - evne til å ta ansvar for fag og arbeidsmiljø bfk.no Side 7 av 8

8 Bekreftelse på prøvested og kompetansemål Praksiskandidater har selv ansvaret for å finne et egnet sted der man kan gjennomføre fagprøven. Ved oppmelding til fagprøve sendes denne bekreftelsen inn til oss sammen med oppmeldingsskjemaet. Attestasjon av leder på arbeidsstedet: Kandidaten kan gå opp til fagprøve i vår virksomhet Dato: Tlf.nr: Underskrift av leder m/stempel Attestasjon av praksiskandidat: Jeg har satt meg inn i kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift i helsearbeiderfaget. Dato: Underskrift av praksiskandidat Navn Adresse Epost adr. NB! Side 3-8 returneres sammen med oppmeldingsskjemaet til fag-/svenneprøve til: bfk.no Side 8 av 8

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Til: Landets fylkesleger Landets kommuner RUNDSKRIV IK-14/2001

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer