Veileder for utfylling av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for utfylling av"

Transkript

1 Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen. Skriv mest mulig informasjon inn i rubrikkene, men bruk vedlegg dersom det er nødvendig. Da må det vises til disse i vedleggslista som ligger lengst bak i skjemaet. Generelt: Når du skriver i et felt, vil feltet utvide seg etter hvert som du skriver. Avkryssingsbokser: ( f.eks. Ja: Nei: ) Du krysser av ved å dobbeltklikke i den ruta du vil sette kryss. Du får da opp en dialogboks som heter Alternativer for avmerkingsboks. Der setter du standardverdi til aktivert og klikker OK. Hvis det trengs flere rader: (f.eks. for å skrive inn flere navn, medikament e.l.) Trykk på tabulator ()-tasten når du står i siste rute i siste rad. Saksgang Det er den som har det overordnete faglige ansvaret for tjenesten i kommunen/bydelen, som har myndighet til å fatte vedtaket (jf. 9-7 andre avsnitt, se også rubrikk 5.1 i skjemaet). Etter at kommunen/bydelen har fattet vedtak, skal Fylkesmannen overprøve vedtaket, jf. 9-8: Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter 9-5 tredje ledd bokstavene b og c, jf. 9-7 fjerde ledd. Fylkesmannen skal prøve alle sider av saken. Fylkesmannen skal gi vergen eller hjelpevergen og pårørende opplysning om retten til å klage etter 9-11 annet ledd. Fornying av vedtak bør sendes i god tid innen vedtaket går ut. Fylkesmannen har også tilsynsmyndighet når kommunen skal gjennomføre vedtaket, jf. 12-3, første avsnitt: Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og 11-2, 11-3 og Ved tiltak etter 9-5 tredje ledd bokstavene b og c skal det også føres stedlig tilsyn. Saksgangen i slike vedtak er ellers beskrevet i 9-7 tredje og fjerde avsnitt. 1. Personopplysninger 1.1 Hvem gjelder tiltaket for? Vedrørende verge/hjelpeverge: Når det er aktuelt å fatte vedtak om bruk av tvang og makt, krever loven at det skal oppnevnes en hjelpeverge (jf. 9-3 tredje avsnitt). Hvis tjenestemottaker ikke har fått oppnevnt hjelpeverge, må kommunen fremme krav om at det blir oppnevnt. Det må fremgå særskilt at hjelpevergens mandat også omhandler oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Legg ved kopi av hjelpevergefullmakt. Hvis tjenestemottaker

2 fyller 18 år i løpet av perioden det er søkt vedtak for, må det være oppnevnt hjelpeverge fra denne dato. Mer om verge/hjelpeverges funksjoner finner du i 9-3 andre avsnitt, 9-7 fjerde avsnitt, 9-8 andre avsnitt, 9-11 første avsnitt og 9-12 andre avsnitt. 1.2 Tjenestemottakers pårørende. Pårørende kan være ektefelle, samboer, myndige barn, foreldre, myndige søsken og besteforeldre. Disse skal listes opp i prioritert rekkefølge når det gjelder hvem som er kontaktperson, jf. 9-3 fjerde avsnitt. Hvis pårørende ikke ønsker å benytte retten til innsyn og medvirkning, kan de reservere seg. Dette gjelder ikke hvis pårørende er oppnevnt som hjelpeverge. Mer om rollen til de pårørende finner du i 9-3 andre avsnitt, 9-7 fjerde avsnitt, 9-8 andre avsnitt, 9-11 første avsnitt og 9-12 andre avsnitt. 1.3 Hvilke medisinske diagnoser foreligger? Her skal det føres opp hvilke(- n) diagnose(- r) tjenestemottaker har. Reglene i dette lovverket gjelder bare personer med diagnosen psykisk utviklingshemming, jf. 9-2 første avsnitt. Denne diagnosen skal bekreftes av ansvarlig lege. Legg ved epikrise, journalnotat eller lignende som bekrefter dette. 1.4 Medikamentell behandling. Her skal det føres opp hvilke medikament tjenestemottaker bruker. 1.5 Kort om tjenestemottakers historie. Her skal det kort føres opp en oversikt over tjenestemottakers historie, skoler, bosituasjon, flyttinger, tidligere utfordringer og vesentlige hendelser som kan ha påvirket tjenestemottaker frem til den hun/han er i dag. 1.6 Kort funksjonsbeskrivelse. Her skal det gis en kort funksjonsbeskrivelse. Det kan krysses av for flere felt. Bruk merknadsfeltet for å forklare nærmere. 1.7 Hvilke enkeltvedtak foreligger? jf. 9-2 første avsnitt Kapittel 9 gjelder bare under ytelse av tjenester etter lov om helse- og omsorgstjenester 3-2, nr. 6 bokstav a d. Her skal det skrives opp hvilke vedtak tjenestemottaker har, hva de gjelder, hvor lenge de gjelder og hvor de gjelder. F.eks. om det er tjenester i bolig, utenfor bolig, på dagsenter etc. Helse- og omsorgstjenestene etter 3-2 nr.6 omfatter: a) helsetjenester i hjemmet,

3 b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c) plass i institusjon, herunder sykehjem, d) avlastningstiltak. Legg ved kopi av enkeltvedtakene. 1.8 Hvilke andre tjenester, tilbud eller aktiviteter har tjenestemottaker? 1.9 Har tjenestemottaker evne til å forstå konsekvenser av egne handlinger og valg? Her skal det gjøres rede for dette, gjerne med eksempler, og vurderingen skal begrunnes Antallet skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner siste året. 2. Opplysninger om tjenestemottakers situasjon og den utfordrende adferden/forhold som gjør at man må bruke tvang og makt 2.1 Gi en detaljert beskrivelse av den utfordrende adferden/forhold som gjør at man må bruke tvang og makt. 2.2 Mulige årsaker som utløser den utfordrende adferden Her skal det beskrives og gjøres rede for både utløsende faktorer og eventuelle bakenforliggende årsaker. 2.3 Konsekvenser/skadefølger av adferden Gi en faglig begrunnelse for at dette er vesentlig skade, jf. 9-5 andre avsnitt siste setning. Det må også gjøres rede for hvor ofte og/eller hvor sannsynlig det er at denne skadefølgen vil oppstå. Legg gjerne ved uttalelse fra lege/tannlege dersom det gjelder skade på psykisk og fysisk helse eller tannhelse. 2.4 Gi en beskrivelse av tjenestemottakers nåværende situasjon. Beskriv og gi en faglig vurdering. jf. 9-7 tredje avsnitt pkt. b Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av tjenestemottakers situasjon og hvilke forhold som har innvirkning på tiltaket(-a) som skal iverksettes. Den faglige vurderingen skal støtte opp under beskrivelsen. Legg også ved individuell plan og andre relevante dokument. 3. Opplysninger om tiltaket 3.1 Når ble tiltaket overprøvd og godkjent første gang?

4 3.2 Hvilken type tiltak dreier det seg om? (Kryss av i feltet til venstre.) Vedtaket kan inneholde flere ulike tiltak; kryss av for de som er aktuelle. 3.3 Gi en beskrivelse av hvilke(- t) tiltak som skal iverksettes etter kapittel 9. Her skal det beskrives hvilket tiltak som skal gjennomføres. Beskriv hvordan tiltaket konkret vil gjennomføres, hvilken prosedyre som skal følges og hvilken metode som skal brukes. 3.4 Gi en faglig begrunnelse for tiltaket (- ene). Både valg av tiltak og valg av metode må begrunnes faglig. Se 9-7 tredje avsnitt bokstav c. Faglig forsvarlighet handler om hvilke metoder som er valgt og hvordan tiltaket (- ene) er utformet. Tiltaket (- ene) må gjennomføres i samsvar med målsettingen og av personale som er kvalifisert til dette. 3.5 Gi en begrunnet vurdering av om tiltaket er etisk forsvarlig. Etisk forsvarlighet handler om hvor mye tiltaket griper inn i tjenestemottakers liv. Tiltaket (- ene) må ikke gå lenger enn det som er nødvendig, og må stå i forhold til det formålet som skal ivaretas. 3.6 Hva er formålet med tiltaket? 3.7 Hva skal til for at man skal ta i bruk tvangstiltaket (iverksettingskriterier), og evt. hva skal man gjøre før tiltaket blir iverksatt? Ut fra kravene i 9-7 tredje avsnitt, skal det være en presis beskrivelse av tiltaket. Det skal derfor på forhånd være fastsatt hvilke forhold som gjør at tiltaket skal tas i bruk. Her skal det også føres opp hva som skal gjøres før man tar tiltaket i bruk, f.eks. avledelse, muntlig instruksjon etc. 3.8 Hva skal til for at tiltaket (- ene) skal avbrytes (kriteriene for å avslutte)? Ut fra kravene i 9-9 fjerde avsnitt skal tiltaket vurderes kontinuerlig og avbrytes straks dersom: vilkåra for vedtaket ikke lenger er til stades det viser seg å ikke ha de virkninger som man hadde regnet med det viser seg å ha uventa, negative virkninger Det skal derfor på forhånd være fastsatt hvilke forhold som gjør at tiltaket skal avbrytes. 3.9 Hvor skal tiltaket (- ene) gjennomføres?

5 Skriv inn hvor tiltaket (- ene) skal gjennomføres, for eksempel i egen bolig, på offentlig sted, i jobb/aktivitet osv. Hvis det er flere typer tiltak (jf. rubrikk 3.2), må det spesifiseres hvilket tiltak som gjelder hvor Hva er gjort av forebyggende arbeid, og hvordan har det fungert? Jf. 9-4 Her skal det forebyggende arbeid som er gjort beskrives. Det skal også beskrives hvordan dette har fungert (jf. krav i 9-4). Eksempler på forebyggende tiltak: tilrettelegging av tjenestetilbudet etter 9-1 andre avsnitt tilrettelegging av fysiske rammevilkår endring i bruk av personale opplæring av ansatte 3.11 Hvilke andre løsninger er prøvd, og hvordan har disse fungert? Jf. 9-5 første avsnitt Det er et vilkår etter 9-5 første avsnitt at andre løsninger enn bruk av tvang og makt skal være prøvd før tiltak etter kapittel 9 settes i verk. Det må derfor beskrives hvilke andre løsninger som har vært prøvd, og hvilken effekt disse har hatt. Et eksempel på slike løsninger kan være en annen tilnærming til kommunikasjon og samhandling, eller andre tiltak som er mer direkte rettet mot de problemene og den adferden som dette vedtaket omhandler Hvilke andre løsninger er ikke prøvd før tiltak etter kapittel 9 settes i verk, og hva er begrunnelsen for dette? Jf. 9-5 første avsnitt Kravet om å prøve eller sette i verk andre løsninger før bruk av tvang og makt kan bare fravikes i særlige tilfeller, og det må i så fall begrunnes hvorfor løsningene ikke er prøvd, jf. 9-5 første avsnitt Hvor lenge skal tiltaket(- ene) vare? jf. 9-7 tredje avsnitt bokstav d Det kan fattes vedtak for inntil tolv måneder om gangen, jf. 9-7 andre avsnitt Hvilken holdning har tjenestemottaker til tiltaket (- ene)/hvilke reaksjoner har han/hun på tiltaket? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f Her skal både den generelle reaksjonen tjenestemottaker har på tiltaket og de reaksjonene som han/hun vil kunne ha når tiltaket blir gjennomført, beskrives. Tjenestemottaker har krav på en forklaring av hva tiltaket går ut på.

6 3.15 Har pårørende/hjelpeverge/tjenestemottaker vært hørt før vedtak er gjort, og hadde de merknader til tiltaket (- ene)? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f Det skal fremgå hvilken kontakt faglig ansvarlig har hatt med pårørende og verge/hjelpeverge, og det skal beskrives hvilken holdning pårørende og verge/hjelpeverge har til tiltaket. Så langt det er mulig og ønskelig, skal disse private partene delta aktivt i arbeidet med å utarbeide tiltaket og vedtaket. Dersom det ikke er mulig å få fram tjenestemottakers holdning på grunn av kognitivt funksjonsnivå eller andre forhold, må dette begrunnes. Se også 9-3 andre avsnitt. 4. Evaluering av tiltaket ved fornying 4.1 Hvem har deltatt på evaluering av tiltaket? Her skal det føres opp hvilke personer som har deltatt i evalueringen av tiltaket. Det kan være ansatte på tjenestestedet og i kommunen ellers, og det kan være eksterne parter, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten. 4.2 Hvilke endringer har skjedd i tjenestemottakers situasjon i inneværende periode? Beskriv og gi en faglig vurdering. jf. 9-7 tredje avsnitt pkt. b 4.3 Hvilket forebyggende arbeid er gjort i inneværende periode, og hvordan har det fungert? Se veiledning under punkt Hvilke andre løsninger er prøvd i inneværende vedtaksperiode, og hvordan har disse fungert? Se veiledning under punkt I hvilket omfang har tiltaket (- ene) vært gjennomført i vedtaksperioden? Her skal det gis en oppsummering av forekomst, tidsbruk og omfang av gjennomførte tiltak i vedtaksperioden. 4.6 Hvordan har tiltaket (- ene) (jf. rubrikk 4.5) fungert? Her skal det gis en vurdering /evaluering av hvordan tiltaket (- ene) har fungert i vedtaksperioden. 4.7 Beskriv hvordan tiltaket (- ene) eventuelt har endret seg i inneværende vedtaksperiode? Gi en faglig begrunnelse.

7 4.8 Hvis et tiltak har blitt avbrutt under gjennomføring i inneværende periode, hvilke (- t) forhold førte til avbrytingen? Ut fra kravene i 9-9 fjerde avsnitt skal tiltaket vurderes kontinuerlig og avbrytes straks dersom: det viser seg ikke å ha de konsekvenser som man hadde regnet med det viser seg å ha uventete, negative virkninger Det skal derfor på forhånd være fastsatt hvilke forhold som gjør at tiltaket skal avbrytes. Se veiledning under punkt Hvilken holdning har tjenestemottaker til at tiltaket skal fornyes, og hvilke reaksjoner har han/hun hatt på tiltaket? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f Se veiledning under punkt Hvilken holdning har pårørende/hjelpeverge til fornying av tiltaket, og hvordan er de tatt med i evalueringen av tiltaket? jf. 9-3 andre avsnitt og 9-7 tredje avsnitt bokstav f Det skal fremgå hvilken kontakt faglig ansvarlig har hatt med pårørende og verge/hjelpeverge, og det skal beskrives hvilken holdning pårørende og verge/hjelpeverge har til tiltaket. Så langt det er mulig og ønskelig, skal disse private partene delta aktivt i arbeidet med å utarbeide tiltaket og vedtaket. Se også 9-3 andre avsnitt. 5. Opplysninger om tjenesteyterne 5.1 Hvem er overordnet faglig ansvarlig for tjenesten? jf. 9-7 andre avsnitt I alle kommuner er det én overordnet faglig ansvarlig for tjenesten som blir omfattet av kapittel 9. Det er denne personen som formelt fatter vedtak om bruk av tvang og makt. 5.2 I hvilken grad har den overordnete faglig ansvarlige deltatt i utarbeidelse/vurdering av tiltaket (- ene)? Her skal det gjøres rede for hvordan den overordnete faglig ansvarlige har deltatt i evalueringen av tiltaket. Hvilke problemstillinger har vært tatt opp med overordnet faglig ansvarlig i inneværende vedtaksperiode? Det må være klare ansvarslinjer når det gjelder hvem som har det overordnete faglige ansvaret i kommunen. Det er viktig at den som er faglig ansvarlig også har myndighet til å disponere økonomiske ressurser og personell på en slik måte at det er mulig å hindre og forebygge bruk av tvang og makt, jf. 9-7.

8 5.3 Navn på tjenestested (- er) og kontaktinformasjon 5.4 Hvem er faglig ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket (- ene)? jf. 9-7 tredje avsnitt bokstav g Her skal det oppgis hvem som er faglig ansvarlig for selve gjennomføringen av tiltaket. Det vil som regel være den personen som har det daglige og faglige ansvaret på tjenestestedet, det vil si leder i bofellesskap eller lignende. Vedkommende må være tilgjengelig for andre tjenesteytere på den arenaen tiltaket skal gjennomføres. Dersom tiltaket skal gjennomføres på flere ulike arenaer, for eksempel i bolig og på dagsenter, må det pekes ut en ansvarlig på hver arena. 5.5 Hvordan skal tiltaket evalueres? 5.6 Hvem skal delta i evalueringen av tiltaket? Her skal det føres opp hvilke personer som skal delta i evalueringen av tiltaket. Det kan være ansatte på tjenestestedet eller i kommunen, og det kan være eksterne parter, for eksempel fra spesialisthelsetjenesten. 5.7 Hvem av tjenesteyterne skal gjennomføre tiltaket? 5.8 Hvordan skal tjenesteyterne veiledes og følges opp faglig? I denne rubrikken skal det føres opp hvem som skal veilede og følge opp tjenesteyterne. Før også opp hvilke (- t) tema som vil bli behandlet, og i hvilket omfang. Bydelen eller kommunen har plikt til å gi faglig veiledning og oppfølging, jf Personalet er forpliktet til å delta i den opplæringen som blir bestemt, og som blir vurdert som nødvendig for å holde kvalifikasjonene deres ved like (jf. 8-2). Det må sikres at alle tjenesteytere som deltar i tiltaket får tilstrekkelig veiledning og oppfølging. Det må derfor utarbeides en særskilt plan for dette. Denne planen skal legges ved dette vedtaket. 5.9 Hvem medvirker fra spesialisthelsetjenesten? 9-7 andre avsnitt, 9-9 første avsnitt og 9-13 Spesialisthelsetjenesten skal medvike når tiltaket (- ene) blir utformet og gjennomført. Det skal fremgå om rådene fra spesialisthelsetjenesten er i tråd med tiltaket (- ene), eller om de har gitt andre råd som ikke er fulgt. Hvis det er råd som ikke er fulgt, må dette begrunnes Er det nødvendig å søke dispensasjon fra krav til kompetanse? jf. 9-9 tredje avsnitt Loven krever at den ene av de to tjenesteyterne som gjennomfører tiltaket har særskilt kompetanse. De spesifikke kravene er beskrevet i 9-9 tredje avsnitt. Når bemanningsplanen

9 blir satt opp, må det synliggjøres at dette kravet er oppfylt. Hvis ikke kravet er oppfylt, må det søkes om dispensasjon. Dersom det er nødvendig å søke om dispensasjon fra kravet til kompetanse, skal dette gjøres i et eget vedlegg. Fyll ut og legg ved skjemaet Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet, som du finner på Dersom det blir vurdert at det vil være en ulempe for tjenestemottaker at to tjenesteytere er til stede, må dette redegjøres særskilt for under denne rubrikken. Loven krever ( 9-9 andre avsnitt) at det skal være to tjenesteytere til stede når et tiltak blir gjennomført, hvis det ikke til ugunst for tjenestemottaker. Dersom det blir vurdert slik at det vil være til ulempe for tjenestemottaker at to tjenesteytere er til stede, må dette redegjøres for i denne rubrikken. 6. Opplysninger om registrering og dokumenthåndtering jf. 9-10, og forskrift om pasientjournal. 6.1 Hvordan blir opplysninger om tiltaket (- ene) dokumentert? Her skal det redegjøres for hvordan kommunen dokumenterer opplysninger om tiltaket (- ene). Det er strenge krav til registrering og dokumentasjon ved gjennomføring av planlagte tiltak etter dette lovverket. Hvert tilfelle av tvangsbruk skal registreres, og både omfang og problematikk må skrives ned. Dokumentasjonen må inneholde alle de nødvendige opplysningene, og dessuten være så systematisk at data lett kan overføres til statistikk for oppsummering. Se også forskrift om pasientjournal. Hvilke forhold som skal registreres vil være avhengig av tiltakets art. Følgende punkt vil kunne være relevante: tid, sted og varighet for situasjonen/tiltaket situasjonsbeskrivelse, mulige utløsende årsaker adferd, problem som utløser tiltaket tiltak som ble iverksatt tjenestemottakers reaksjon, grad av motstand, resultat av tiltaket, hva som skjer i etterkant av tiltaket oppfølging av tjenestemottaker oppfølging av tjenesteyterne navn og underskrifter fra tjenesteyterne som gjennomførte tiltaket, utdanning, dispensasjon Registreringsskjemaet må vedlegges. 6.2 Hvem har ansvar for dokumenthåndtering og kontroll av opplysningene? Den faglig ansvarlige for tiltaket (rubrikk 5.1) vil vanligvis også ha ansvaret for dokumenthåndtering og kontroll av opplysningene. Men det kan også være oppnevnt andre ansvarlige for dette for å sikre en forsvarlig håndtering og kontroll.

10 6.3 Hvor blir opplysningene oppbevart? Registreringsskjema skal oppbevares forsvarlig, slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Se også forskrift om pasientjournal. 7. Vedlegg og bekreftelse på hvem vedtak blir sendt til 7.1 Vedlegg 7.2 Hvor skal vedtaket sendes? Kryss av for at vedtaket blir sendt til de ulike partene. Partene har som hovedregel rett til innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven 18 og Andre forhold Kommunens vedtak skal sendes til Fylkesmannen for obligatorisk overprøving. Kommunens vedtak kan ikke iverksettes før Fylkesmannen har behandlet saken ferdig. Tjenestemottakeren, verge eller hjelpeverge og pårørende vil i de fleste tilfeller kunne klage Fylkesmannens vedtak til fylkesnemnda for sosiale saker. Nærmere opplysninger om rett til å klage og klagefrist vil framgå av Fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen har tilsynsmyndighet i saker etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming

Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Vedtak om bruk av tvang og makt mot enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Kommune/bydel: 1. Personopplysninger 1.1 Hvem gjelder tiltaket for? Etternavn, fornavn Fødselsdato Boligadresse Telefon

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

1. Personopplysninger

1. Personopplysninger KOMMUNE / BYDEL: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf helse- og omsorgstjenesteloven 12-1 VEDTAK OM TVANG OG MAKT ETTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 9-5 TREDJE LEDD BOKSTAVENE B OG C Dersom

Detaljer

VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5

VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5 VEILEDNING I UTFYLLING AV SKJEMA FOR VEDTAK v.1.5 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING KAP. 9 I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOV 9-5, tredje

Detaljer

Rettleiar for utfylling av

Rettleiar for utfylling av Rettleiar for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Rettleiaren kommenterer ikkje dei punkta som gjer seg sjølv utifrå rubrikkane i vedtaksmalen.

Detaljer

Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming

Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming Kommune/bydel: 1. Personopplysningar 1.1 Kven gjeld tiltaket for? Etternamn, fornamn Fødselsdato Bustadadresse Telefon

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Dagssamling lov om kommunale helse og omsorgstjenester (hol.) kapittel 9. Saksbehandling

Dagssamling lov om kommunale helse og omsorgstjenester (hol.) kapittel 9. Saksbehandling Dagssamling lov om kommunale helse og omsorgstjenester (hol.) kapittel 9 Saksbehandling Nye og/eller endrede føringer og krav til innhold i meldinger, vedtak og dispensasjonssøknader 19. oktober 2017 v/

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

1.1 Namn på personen som det skal nyttast tvang og makt mot?

1.1 Namn på personen som det skal nyttast tvang og makt mot? KOMMUNE: VEDTAKSDATO: Unnteke offentlegheit: Offl. 13, jf. hotl. 12-1 VEDTAK OM BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR EINSKILDE PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING Lov om kommunale helse- og omsorgstenester

Detaljer

LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9

LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9 MIUH, Årsmøtet 27.oktober 2013 LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, KAPITTEL 9 Nils Olav Aanonsen avdelingsleder Avdeling for nevrohabilitering OUS Formål KHOL Kapittel 9-1 Hindre at personer med

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål)

Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes for å melde fra om behov

Detaljer

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn Fylkesmannen Vi er statens representant i fylket, og vi utfører oppdrag på vegne av ulike direktorat. Oppdragene våre knyttet til helse og omsorgstjenesteloven utføres på vegne av helsedirektoratet og

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Bruk av «a-melding» noen momenter 1

Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Jørn Kroken, Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark Kapittel 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og makt kan brukes overfor personer med

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning ROLF MAGNUS GRUNG Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Legalitetsprinsippet All inngripen i menneskers rettssfære

Detaljer

Retningslinje for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Retningslinje for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Internserien 7/2011, revidert 2017. Utgitt av Statens helsetilsyn Retningslinje for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Internserien 7/2011, revidert 2017 Saksbehandlere:

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Ingunn Midttun/Thomas

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S,

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, 2 0 1 6 FAGLIGE UTFORDRINGER Mulig nye utfordringer i forhold til nytt rundskriv (Rundskriv IS-10/2015) De samme velkjente utfordringene

Detaljer

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni 2008 1 Rettsikkerhet for utviklingshemmede? Erfaringer fra tilsyn V/ Lars E Hanssen, Statens helsetilsyn: Innledning Statens helsetilsyn

Detaljer

Jørn Kroken Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Hanne Engelstoft Bruk av «a-melding» noen momenter 1

Jørn Kroken Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Hanne Engelstoft Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Illustrasjonsfoto: Hanne Engelstoft Bruk av «a-melding» noen momenter 1 Jørn Kroken Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark Kapittel 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og

Detaljer

Saksbehandling av vedtak etter 3-2 nr. 6

Saksbehandling av vedtak etter 3-2 nr. 6 Saksbehandling av vedtak etter 3-2 nr. 6 Av seniorrådgiver Eilin Reinaas og rådgiver Karin Sjåholm Iversen Lovens virkeområde, jf. 9-2 Vedtak om tvang og makt gjelder som ledd i tjenester etter 3-2 nr.

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED Seksjon for habilitering av barn og unge, Ålesund: Monica Giske og Elisabeth Hagen Fagerheim, vernepleiere/fagkonsulenter. Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Helseavdelingen Tilsyn med private aktører 2014 Tjenester til personer med utviklingshemming Tilsyn med private aktører Rapport 2014 Forord Denne rapporten beskriver gjennomførte planlagte tilsyn med private

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Lov om kommunale helseog omsorgstjenester kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning

Lov om kommunale helseog omsorgstjenester kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning Sosial og familieavdelingen Lov om kommunale helseog omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning Rapport 2013 Lov om kommunale helse-

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Rapport 2012 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Ett skritt frem og to tilbake? fredag 5. mai 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn, Seniorrådgiver Hege Kylland 1

Ett skritt frem og to tilbake? fredag 5. mai 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn, Seniorrådgiver Hege Kylland 1 Ett skritt frem og to tilbake? fredag 5. mai 2017 Foredrag av Statens helsetilsyn, Seniorrådgiver Hege Kylland 1 Nye tvangshjemler i helse og omsorgstjenesten: Rettsikkerhet i keiserens nye? https://vernepleier.no/2016/10/

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Rettigheter for personer med demens, og deres pårørende. Bjørgene utviklingssenter Prosjektleder og cand. san Kristin Bie

Rettigheter for personer med demens, og deres pårørende. Bjørgene utviklingssenter Prosjektleder og cand. san Kristin Bie Rettigheter for personer med demens, og deres pårørende Bjørgene utviklingssenter Prosjektleder og cand. san Kristin Bie Er det eget lovverk for eldre? Nei, egentlig ikke. Som norske borgere omfattes både

Detaljer

Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs

Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs Kompetansebehov erfaring frå tilsyn Fagkoordinator Janne Bjørsnøs Kva tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester gjennomførte Fylkesmannen i 2017? Systemrevisjoner: Tvungen helsehjelp etter pasient-

Detaljer

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Klage på karakterer Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Gjelder Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Rapport publisert 19.12.2014. Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten Rapport publisert 19.12.2014 Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Åssiden helse- og omsorgsdistrikt... 4 3. Modell for samtykkevurdering.... 5

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

Tilsynserfaringer med dokumentasjon

Tilsynserfaringer med dokumentasjon Tilsynserfaringer med dokumentasjon Omsorgskonferansen 25.09.14 Ålesund Christian Bjelke Fylkeslege/direktør Sentrale lover: Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Problemstillinger i forhold til henvisninger - ulike lovverk Berit Herlofsen Juridisk avdeling Helse Sør-Øst RHF Aktuelle spørsmål/sjekkliste

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger

Retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger Retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger I tråd med pasient- og brukerrettighetsloven Fredrikstad kommune 14.02.2016 Dette er kun et hjelpemiddel. En må gjøre seg kjent med Lov om pasient-

Detaljer

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål)

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) GA 8029 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Helseavdelingen Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Rapport 2016 Forord Innledning Lov

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Bente Hustad Rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SELVBESTEMMELSE OG BESLUTNINGSKOMPETANSE PÅ

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging

Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging 1 Helse- og omsorgstjenesteloven 9-4 Krav til forebygging Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. 2 Tilretteleggingen skal være i overensstemmelse

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

OFA-samling helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

OFA-samling helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 OFA-samling helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 2. april 2014, kl. 09-12 Innledning 5.min: Presentasjon av deltakere fra embetet Presentasjon av deltakere fra kommunene Arve 1 Tid Tema Ansv 09.00-09.10

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

IS-10/2015. Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkt i nytt rundskriv.

IS-10/2015. Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkt i nytt rundskriv. IS-10/2015 Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkt i nytt rundskriv. 1 Innhold De viktigste klargjøringene, presiseringene og endringene med noe utdyping, og med henvisning til aktuelle punkt

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001 Utfylling av kontrollskjemaer jf. Lov om barneverntjenester 6-9 Revidert mars 2010 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9. Angelmans syndrom

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9. Angelmans syndrom Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Angelmans syndrom Marius Kallerud Beck og Lene Haugen

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Eilin Reinaas og Janne Bjørsnøs

Eilin Reinaas og Janne Bjørsnøs Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Eilin Reinaas og Janne Bjørsnøs Kristiansund 21.10.2014 Ålesund 22.10.2014 Grunnlaget: Utgangspunktet er

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål)

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) GA-8025 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast dersom det

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer