Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud"

Transkript

1 Vedlegg til ØF-rapport 15/2012 Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

2

3 Innhold 1 Strukturendringer i landbruket - Buskerud Utviklingstrekk i jordbruket Jordbruksbedrifter Jordbruksareal Planteproduksjon, areal pr jordbruksbedrift Husdyr Strukturutviklingstrekk i skogbruket Sysselsetting i landbruket Figurer Figur 1: Utvikling i antall jordbruksbedrifter. Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark samt Landet/ til Figur 2. Jordbruksbedrifter i kommunene i Buskerud og Rangert avtakende etter antall Figur 3. Endring i antall jordbruksbedrifter 2000 og kommuner i Buskerud Figur 4. Jordbruksareal i drift og Rangert avtakende etter areal i drift i Figur 5. Jordbruksareal i drift pr jordbruksbedrift i Landet, Buskerud og kommunene i Buskerud og Rangert kommunevis etter avtakende areal i Figur 6. Korn og oljevekster. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal Figur 7. Potet. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal Figur 8. Anna eng og beite. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal Figur 9. Jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland 2000 og Rangert kommunevis etter avtakende antall Figur 10. Grønnsaksareal på friland. Dekar og Rangert kommunevis etter avtakende areal Figur 11. Grønnsaker på friland. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal Figur 12. Jordbruksbedrifter med husdyr. Buskerud Figur 13. Mjølkekyr, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Figur 14. Ammeku, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Figur 15. Avlssvin, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Figur 16. Vinterfora sau, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Figur 17. Høner, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Figur 18. Produktivt skogareal i Buskerud i dekar Rangert kommunevis etter avtakende areal Figur 19. Avvirkning for salg.m Rangert kommunevis etter avtakende avvirkning

4 Figur 20. Sysselsatte i landbruket etter arbeidssted og Rangert kommunevis etter avtakende sysselsetting i Figur 21. Andel sysselsatte i landbruket i Tabeller Tabell 1: Antall landbrukseiendommer, jordbruksareal i drift, produktivt skogareal, samlet landareal og folketall Tabell 2: Utvikling i arealer. Buskerud. Antall 1000 dekar og prosent av landet Tabell 3. Jordbruksbedrifter med produksjon av grønnsaker på friland som ikke er med i figur 9 og Tabell 4. Jordbruksbedrifter med mjølkekyr som ikke er med i figur Tabell 5. Jordbruksbedrifter med ammekyr som ikke er med i figur Tabell 6. Jordbruksbedrifter med avlssvin som ikke er med i figur Tabell 7. Jordbruksbedrifter med vinterfora sauer som ikke er med i figur Tabell 8. Jordbruksbedrifter med høner som ikke er med i figur

5 1 STRUKTURENDRINGER I LANDBRUKET - BUSKERUD I forbindelse med prosjektet Framtidsretta kompetansebehov i landbruket ble det innhentet en del statistikk for å belyse utviklingen innenfor landbruket i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. For å begrense omfanget på sluttrapporten og øke leservennligheten ble det besluttet å utarbeide egne fylkesvise vedlegg med statistikken for hvert av fylkene. Vedleggene er først og fremst utarbeidet for å utdype informasjonen presentert i ØF-rapport 15/2012, kapittel 3. For å øke brukervennlighet og leservennlighet i vedlegget, har vi valgt å ta med noe av materialet presentert i sluttrapporten kapittel 3. Dette vedlegget gir en oversikt over noen sentrale utviklingstrekk i jord- og skogbruket, først og fremst i Buskerud. Oversiktene er basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Materialet presenteres i all hovedsak på fylkesnivå. Vi har valgt å presentere data på kommunenivå for et fylke. Tilsvarende data er utarbeidet for alle fylkene og lagt til vedlegg. For å gjøre disse mer leservennlig er det utarbeidet fylkesvise vedlegg. Den mest grunnleggende ressursen for landbruk er produktivt landareal. Det samlede landarealet er på om lag 305 tusen km 2 for fastlands-norge. Jordbruksareal i drift utgjør drøye 3 prosent av samlet landareal, tilsvarende utgjør produktivt skogareal 22 prosent. Av tabell 1 framgår landbrukseiendommer, jordbruksareal i drift, produktivt skogareal, samlet landareal og folketall pr Buskerud fylkes landareal utgjør 5 prosent av samlet landareal i Norge og 5 prosent av folketallet. Av tabellen framgår at Buskerud har 5 prosent av alle landbrukseiendommer og 5 prosent av jordbruksarealet i drift, men 8 prosent av det produktive skogarealet. Tabell 1: Antall landbrukseiendommer, jordbruksareal i drift, produktivt skogareal, samlet landareal og folketall Totalt antall landbrukseiendommer Jordbruksareal i drift (km2) Produktivt skogareal (km2) Landareal (km 2 ) Folketall pr Landet Buskerud av Landet 5 % 5 % 8 % 5 % 5 % Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

6 1.1 Utviklingstrekk i jordbruket I det følgende vil vi se nærmere på utvikling i antall jordbruksbedrifter og areal, planteproduksjon og husdyrproduksjon Jordbruksbedrifter Antall landbrukseiendommer er relativt stabilt over tid mens antall jordbruksbedrifter 1 er redusert. Av figur 1 framgår utviklingen i antall jordbruksbedrifter i perioden 2000 til 2010 i fylkene samt i Landet (Landet/20). Av figuren framgår at utviklingen i fylkene er i tråd med utviklingen i landet. For perioden 2000 til 2010 har nedgangen i antall jordbruksbedrifter vært på 32 prosent for Landet. I Buskerud har reduksjonen i perioden vært på 35prosent. Figur 1: Utvikling i antall jordbruksbedrifter. Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark samt Landet/ til Kilde: Statistikkbanken i SSB Flest jordbruksbedrifter i Buskerud i 2010, finner vi i kommunene Ringerike og Modum med hhv 275 og 234 stk. Færrest finner vi i Drammen (42 stk), Flå (36 stk) og Nedre Eiker (33 stk). 1 Verksemd med jordbruksdrift, medrekna hagebruk og husdyrhald. Bedrifta omfattar alt som blir drive som ei eining under ei leiing og med felles bruk av produksjonsmidlar. Jordbruksbedrifta er uavhengig av kommunegrenser. Ei jordbruksbedrift skal ha eit driftssenter på ein landbrukseigedom.

7 Figur 2. Jordbruksbedrifter i kommunene i Buskerud og Rangert avtakende etter antall Kilde: Statistikkbanken i SSB I figur 3 er det vis endringer i antall jordbruksbedrifter i den enkelte kommune. Størst reduksjon i antall bedrifter har det vært i kommunene Flå og Flesberg.

8 Figur 3. Endring i antall jordbruksbedrifter 2000 og kommuner i Buskerud. Kilde: Statistikkbanken i SSB Jordbruksareal Ser vi derimot på jordbruksareal i drift, finner vi ikke samme nedgang som for jordbruksbedriftene. Jordbruksareal i drift er redusert for Landet når en sammenligner 2000 og Reduksjonen er på 3 prosent. Tilsvarende reduksjon i Buskerud er 2 prosent. Av figur 4 framgår jordbruksareal i drift for kommunene i Buskerud. Av figuren framgår at det er to kommuner med mer enn dekar i drift. Disse står for 24 prosent av fylkets samlede jordbruksareal. Jordbruksarealet i drift har økt i kommunene Ål, Gol, Hemsedal, Hol og Nes. Størst økning i areal, målt som årlig prosentvis endring finner vi i Ål (1,6

9 prosent). Størst nedgang i jordbruksareal, målt i årlig prosentvis endring, har det vært i Flå (3,5 prosent) og Drammen (2,9 prosent). Figur 4. Jordbruksareal i drift og Rangert avtakende etter areal i drift i Ringerike Modum Øvre Eiker Ål Lier Kongsberg Sigdal Gol Hole Hemsedal Hol Nore og Uvdal Nes (Busk.) Røyken Hurum Flesberg Drammen Krødsherad Rollag Nedre Eiker Flå Kilde: Statistikkbanken i SSB Reduksjonen i jordbruksareal har vært mindre enn reduksjonen i antall jordbruksbedrifter, noe som har medført at brukene som er i drift er blitt større. For Landet har gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift økt fra 152 dekar i 2000 til 216 dekar i I Buskerud har arealet økt fra 142 til 215 dekar. Sammenlignes alle fylkene i landet, er det Akershus og Oslo (321 dekar) som har størst gjennomsnittsareal pr jordbruksbedrift i Ser vi nærmere på kommunene i Buskerud, er det 12 av 21 kommuner som har større areal i gjennomsnitt pr jordbruksbedrift enn om en sammenligner med landsgjennomsnittet (216 dekar). De samme 12 kommunene har et større gjennomsnittlig areal enn gjennomsnittet for Buskerud fylke. Størst absolutt endring finner vi i kommunene Ål og Nedre Eiker, hvor gjennomsnittlig areal har økt med 96 dekar.

10 Figur 5. Jordbruksareal i drift pr jordbruksbedrift i Landet, Buskerud og kommunene i Buskerud og Rangert kommunevis etter avtakende areal i Kilde: Egne beregninger basert på Statistikkbanken i SSB Av tabell 2 framgår utviklingen i bruken av arealene i Buskerud. Ved tolking av tallene må det tas hensyn til digitalisering av kart og ny oppmåling. Dette har gitt mer korrekte kart, og kan bidra til å forklare noe av arealreduksjonen. Til grunn for tabellen ligger kun de som har søkt om produksjonstilskudd pr Det innebærer at disse arealene avviker noe fra arealene som framgår bl.a. av figur 7 i sluttrapporten. Av tabellen framgår at det fulldyrka arealet reduseres, mens jordbruksareal i drift er tilnærmet uendret. Det er særlig en reduksjon i åker og hage arealet, mens fulldyrka eng og beite øker. Denne økningen i fulldyrka eng og beite er mindre enn reduksjonen i arealet til åker og hage. Arealet til Anna eng og beite øker også i perioden. Økte arealer til eng og beite kan henge sammen med økt tilskudd til beiting som ble vedtatt i jordbruksoppgjøret 2006.

11 Tabell 2: Utvikling i arealer. Buskerud. Antall 1000 dekar og prosent av landet Buskerud Åker og hage Prosent av Landet 8 % 7 % Fulldyrka eng og beite Prosent av Landet 3 % 4 % Fulldyrka i alt Prosent av Landet 5 % 5 % Anna eng og beite Prosent av Landet 3 % 4 % Jordbruksareal i drift Prosent av Landet 5 % 5 % Planteproduksjon, areal pr jordbruksbedrift For landet sett under ett har arealet med korn og oljevekster gått opp fra 157 dekar i 2000 til 223 dekar pr jordbruksbedrift i 2010 (jf. figur 5 i ØF-rapport 15/2012). I Buskerud er gjennomsnittlig areal med korn og oljevekster økt til 192 dekar pr jordbruksbedrift. Kommunene Hole, Hurum, Drammen, Ringerike, Røyken og Nedre Eiker har et gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift som er større enn gjennomsnittet for landet. Figur 6. Korn og oljevekster. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal 2010.

12 Vi har sett på tilsvarende når det gjelder potetarealer. Gjennomsnittlig potetareal pr jordbruksbedrift er økt fra 16 dekar i 2000 til 47 dekar i Tilsvarende er gjennomsnittlig potetareal pr jordbruksbedrift i Buskerud 37 dekar. Av figur 7 framgår at det er stor variasjon i gjennomsnittlig areal i fylket. Krødsherad skiller seg ut med et gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift på 104 dekar. Kommunene Ringerike (92 dekar), Nedre Eiker (70 dekar) og Kongsberg (64 dekar) har alle et gjennomsnittlig areal som er større enn gjennomsnittet i fylket og i Landet. Figur 7. Potet. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal Når vi ser på gjennomsnittlig areal for anna eng og beite er gjennomsnittet for Buskerud mindre enn gjennomsnittet for landet, hhv. 172 dekar og 183 dekar. Det er fire kommuner som har et gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift som et større enn landsgjennomsnittet. Størst av disse er Hemsedal med 285 dekar pr jordbruksbedrift. Det er ytterligere tre kommuner som har et gjennomsnittlig areal som et større enn gjennomsnittet for fylket. Minst gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift er det i Nedre Eiker (59 dekar).

13 Figur 8. Anna eng og beite. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal Ser vi for Landet er det litt mer enn 40 prosent av jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland som har 50 dekar eller med. Tilsvarende andel i Buskerud er over 60 prosent. Av figur 9 framgår utvikling i antall jordbruksbedrifter med grønnsaksproduksjon på friland. Av figuren framgår at det er klart flest jordbruksbedrifter med denne produksjonen i Lier. Fra 2000 til 2010 er antall jordbruksbedrifter med denne produksjonen redusert med 20 stk. I alle kommuner med unntak av Ringerike er antall bedrifter med denne produksjonen redusert, jf. figur 9. Av tabell 3 framgår at det i 2000 i Flå og Hol ikke var jordbruksbedrifter med denne produksjonen. I 2010 er det jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Data publiseres ikke da det er færre enn 3 bedrifter. Av figur 10 framgår utviklingen i samlet areal av grønnsaker på friland. Samlet for Landet var det i dekar med grønnsaksproduksjon på friland. Av figuren framgår at det er Lier som har klart størst areal med i overkant av dekar. Grønnsaksarealet i Lier utgjorde i ,2 prosent av det samla grønnsaksarealet i Landet.

14 Figur 9. Jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland 2000 og Rangert kommunevis etter avtakende antall Kilde: Statistikkbanken SSB Figur 10. Grønnsaksareal på friland. Dekar og Rangert kommunevis etter avtakende areal Kilde: Statistikkbanken SSB

15 Tabell 3. Jordbruksbedrifter med produksjon av grønnsaker på friland som ikke er med i figur 9 og Kommune Ant bedrifter Areal Ant bedrifter Areal Drammen <3 <3 <3 <3 Flå 0 0 <3 <3 Nes <3 <3 0 0 Hol 0 0 <3 <3 Krødsherad <3 <3 <3 <3 Flesberg 3 24 <3 <3 Rollag <3 <3 0 0 Kilde: Statistikkbanken SSB Det er i Hole det har vært klart størst økning i gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift. Gjennomsnittlig areal for jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland i Hole er 267 dekar. Tilsvarende i Lier er 173 dekar. Også i Røyken er gjennomsnittlig areal større enn 100 dekar (112 dekar). Figur 11. Grønnsaker på friland. Areal pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende areal Husdyr I kommuner hvor det er tre eller færre jordbruksbedrifter innenfor en produksjon, offentliggjøres ikke tallene. I det følgende presenteres antall kyr pr jordbruksbedrift, tilsvarende presentasjonen for planteproduksjon. For å synliggjøre alle kommuner med produksjon innenfor den enkelte produksjon, har vi valgt å supplere med en tabell hvor det framgår hvilke kommuner det ikke offentliggjøres data fra. 22 Tall kan ikke offentliggjøres, dvs. at det er færre enn 3.

16 I det følgende presenteres utviklingen for mjølkekyr, ammeku, avlssvin, sau og høner. I figur 12 er det vist en oversikt over antall jordbruksbedrifter med husdyr i Av denne framgår at det er flest jordbruksbedrifter med husdyr i kommunene Ål (159 stk), Nore og Uvdal (120 stk), Ringerike (110 stk), Modum (109 stk) og Hol (83 stk). Figur 12. Jordbruksbedrifter med husdyr. Buskerud Kilde: Statistikkbanken i SSB I 2010 var det 491 jordbruksbedrifter med kyr i Buskerud. Fra 2000 til 2010 har det vært en reduksjon på 258 jordbruksbedrifter. I 2000 var det gjennomsnittlig 14 mjølkekyr pr jordbruksbedrift. Dette er i 2010 økt til 21 kyr. I Buskerud er gjennomsnittlig antall mjølkekyr pr jordbruksbedrift omtrent som gjennomsnittet for landet, 20 mjølkekyr. Av figur 13 framgår at gjennomsnittlig mjølkekyrbesetning i Lier og Gol tilsvarer gjennomsnittet for landet (21 mjølkekyr). Minst gjennomsnittlig besetning er det i Nore og Uvdal (11 mjølkekyr). Flest jordbruksbedrifter med mjølkekyr er det i Ål (43 jordbruksbedrifter).

17 Figur 13. Mjølkekyr, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Av tabell 4 framgår kommuner som i perioden har hatt jordbruksbedrifter med mjølkekyr. Av tabellen framgår at det i Hole, Krødsherad og Nedre Eiker er tre eller færre jordbruksbedrifter med mjølkekyr. I kommunene Flå og Hurum er mjølkeproduksjonen avviklet i perioden 2000 til Tabell 4. Jordbruksbedrifter med mjølkekyr som ikke er med i figur Kommune Ant bedrifter Ant dyr pr bedrift Ant bedrifter Hole 4 15 <3 Flå <3 0 Krødsherad 9 9 <3 Nedre Eiker <3 <3 Hurum <3 0 Ant dyr pr bedrift Av figur 14 framgår antall ammekyr pr jordbruksbedrift. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse for landet er 13 ammekyr, mens gjennomsnittet for Buskerud er noe høgere, 16 ammekyr. Størst gjennomsnittlig besetning er det i Røyken (31 ammekyr). Minst

18 gjennomsnittlig besetning er det i Hol (5 ammekyr). Flest besetninger med ammeku er det i Ringerike (38 besetninger). Av tabell 5 framgår at det i Drammen, Hole, Flå og Krødsherad er mindre enn tre jordbruksbedrifter med ammeku. I Nedre Eiker er ammekuproduksjonen avviklet i perioden, ved at det ikke er jordbruksbedrifter i 2010 med denne produksjonen. I Hurum er antallet jordbruksbedrifter med ammekuproduksjon økt i perioden. I 2010 er det 4 jordbruksbedrifter i Hurum med ammeku produksjon. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse er 26 ammekyr. Figur 14. Ammeku, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Tabell 5. Jordbruksbedrifter med ammekyr som ikke er med i figur 14 Kommune Ant bedrifter Ant dyr pr bedrift Ant bedrifter Ant dyr pr bedrift Drammen 5 13 <3 Hole 6 11 <3 Flå <3 <3 Krødsherad 5 10 <3 Nedre Eiker <3 0 Hurum <3 4 26

19 Av figur 15 framgår antall avlssvin pr jordbruksbedrift. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse for landet er 67 avlssvin, mens gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Buskerud er 53 avlssvin. Størst gjennomsnittlig besetning er det i Ringerike (87 avlssvin). Minst gjennomsnittlig besetning er det i Hurum (23 avlssvin). Flest besetninger med avlssvin er det i Sigdal og Hurum (4 besetninger i hver kommune). Figur 15. Avlssvin, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Av tabell 6 framgår at det i Flå, Nes og Ål er mindre enn tre jordbruksbedrifter med avlssvin. I Hol er avlssvinproduksjonen avviklet i perioden, ved at det ikke er jordbruksbedrifter i 2010 med denne produksjonen. I Hole er antallet jordbruksbedrifter med avlssvinproduksjon økt i perioden, fra færre enn tre i 2000 til tre jordbruksbedrifter i Gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Hole er 26 ammekyr. Tabell 6. Jordbruksbedrifter med avlssvin som ikke er med i figur Kommune Ant bedrifter Ant dyr pr bedrift Ant bedrifter Ant dyr pr bedrift Hole < Flå <3 <3 Nes (Busk.) 5 64 <3 Ål 3 35 <3 Hol <3 0 Av figur 16 framgår antall vinterfora sau pr jordbruksbedrift. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse for landet er 62 vinterfora sauer, mens gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Buskerud er 64 vinterfora sauer. Størst gjennomsnittlig besetning er det i Lier (117 vinterfora sauer). Minst gjennomsnittlig besetning er det i Hole (27 vinterfora sauer). Flest besetninger med vinterfora sauer er det i Ål (96 stk).

20 Figur 16. Vinterfora sau, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Sau Av tabell 7 framgår at det i Drammen og Nedre Eiker er mindre enn tre jordbruksbedrifter med vinterfora sauer. Dette har ikke endret seg i perioden. Tabell 7. Jordbruksbedrifter med vinterfora sauer som ikke er med i figur Kommune Ant bedrifter Ant dyr pr bedrift Ant bedrifter Drammen <3 <3 Nedre Eiker <3 <3 Ant dyr pr bedrift Av figur 17 framgår antall høner pr jordbruksbedrift. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse for landet er høner, mens gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Buskerud er høner. Størst gjennomsnittlig besetning er det i Ringerike (4 180 høner). Også Hole har en gjennomsnittlig besetning som er større enn landsgjennomsnittet (3 115 høner). Flest besetninger med høner er det i Ringerike (18 stk). Av tabell 8 framgår at det i Drammen, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Sigdal og Lier

21 er mindre enn tre jordbruksbedrifter med høner i I Nedre Eiker er høneproduksjonen avviklet i perioden, ved at det ikke er jordbruksbedrifter i 2010 med denne produksjonen. I Lier er antallet jordbruksbedrifter redusert fra 11 i 2000 til mindre enn tre i Figur 17. Høner, antall pr jordbruksbedrift og Rangert kommunevis etter avtakende antall Høner Landet 2140 Buskerud 1497 Ringerike 4180 Hole 3115 Kongsberg 1161 Øvre Eiker 1128 Krødsherad Modum Hurum Rollag Nore og Uvdal Ål Hol Flesberg Tabell 8. Jordbruksbedrifter med høner som ikke er med i figur Kommune Ant bedrifter Ant dyr pr bedrift Ant bedrifter Drammen <3 <3 <3 Flå <3 <3 <3 Nes (Busk.) <3 Gol <3 Hemsedal 5 9 <3 Sigdal <3 Nedre Eiker <3 <3 0 Lier <3 Røyken <3 Ant dyr pr bedrift

22 1.2 Strukturutviklingstrekk i skogbruket Buskerud er fylket med størst produktivt skogareal, jf.figur 19 i ØF-rapport 15/2012, fulgt av Telemark. I figur 18 er produktivt skogareal i kommunene i Buskerud presentert. Av figuren framgår at Ringerike er den kommunen med klart størst produktivt skogareal. Arealet i Ringerike utgjør nær 20 prosent av fylkets produktive skogareal. Minst produktivt skogareal er det i Hemsedal med dekar. Figur 18. Produktivt skogareal i Buskerud i dekar Rangert kommunevis etter avtakende areal I figur 19 framgår avvirkning for salg i I 2010 var avvirkningen for salg i overkant av 1 million m 3. Klart størst avvirkning var det i Ringerike ( m 3 ). Avvirkningen i Ringerike utgjorde i prosent av samlet avvirkning i fylket. Minst avvirkning var det i Hol med m 3.

23 Figur 19. Avvirkning for salg.m Rangert kommunevis etter avtakende avvirkning. 1.3 Sysselsetting i landbruket Det har i perioden 2000 til 2010 vært en reduksjon i antall sysselsatte i landbruket på 492 personer. Av figur 20 framgår sysselsettingen i landbruket i den enkelte kommune. Av figuren framgår at landbruket sysselsetter klart flest i Lier (312 stk) i Færrest sysselsatte er det i Flå (19 stk).

24 Figur 20. Sysselsatte i landbruket etter arbeidssted og Rangert kommunevis etter avtakende sysselsetting i Kilde: Statistikkbanken SSB Av figur 21 framgår andel sysselsatte i landbruket i Buskerud i Av figuren framgår at andelen varierer innad i fylket. Høgest andel sysselsatte er det i Hemsedalkommune, hvor landbruket sysselsetter 8,54 prosent. I Nore og Uvdal sysselsetter landbruket 7,01 prosent.

25 Figur 21. Andel sysselsatte i landbruket i 2010 Kilde: Statistikkbanken SSB

26

27 Vedlegg til ØF-rapport 15/2012

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden For samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen 19 november, Notodden Knut Vareide Telemarksforsking 1 NæringsNM Kongsbergregionen har framgang i NæringsNM,

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Store kommuner gir bedre service

Store kommuner gir bedre service Valg 2011: Store kommuner gir bedre service Fem store kommunetester fra Forbrukerrådet viser at størrelsen betyr mer enn politikken for kommunenes service. I Buskerud er det Hol og Hemsedal som deler førsteplassen.

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes

Detaljer

Landbruks- og næringsavdelingen. Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver

Landbruks- og næringsavdelingen. Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver Landbruks- og næringsavdelingen Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver 2012 INNHOLD REGNSKAPSOVERSIKTER 2012 1. Regnskapsoversikt skogfond 2. Spesifikasjon av tilskudd 3. Regnskapsoversikt tilbakebetalt

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

SKOGFONDSREGNSKAPET OG STATISTIKKOPPGAVER

SKOGFONDSREGNSKAPET OG STATISTIKKOPPGAVER SKOGFONDSREGNSKAPET OG STATISTIKKOPPGAVER 2014 Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER 2014 1 Regnskapsoversikt skogfond 2 Spesifikasjon av tilskudd 3 Regnskapsoversikt for tilbakebetalt skogfond spesifisert på formål

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 234 246 229 233 220 224 240 243 224 224 228 251 256 241 269 742 680 667 647 667 636 689

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Bosted Besøk Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 4 593 4 636 4 490 4 393 4 169 3 976 3 984

Detaljer

Utfordringer og reformer

Utfordringer og reformer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer og reformer Departementsråd Eivind Dale Buskerud 25. april 2017 Lavere oljeinntekter Eldre befolkning Migrasjon og proteksjonisme Digitalisering og

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

SKOGFONDSREGNSKAPET OG STATISTIKKOPPGAVER

SKOGFONDSREGNSKAPET OG STATISTIKKOPPGAVER SKOGFONDSREGNSKAPET OG STATISTIKKOPPGAVER 2016 Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER 2016 1 Regnskapsoversikt skogfond 2 Spesifikasjon av tilskudd 3 Regnskapsoversikt for tilbakebetalt skogfond spesifisert på formål

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

UTVIKLING OG STATUS FOR LANDBRUKET I LILLEHAMMER- REGIONEN

UTVIKLING OG STATUS FOR LANDBRUKET I LILLEHAMMER- REGIONEN Andel(%) Andel (%) Antall UTVIKLING OG STATUS FOR LANDBRUKET I LILLEHAMMER- REGIONEN Bakgrunn Det ble i 21 gjennomført en ny landsomfattende landbrukstelling, den første siden 1999. Tellingen er gjennomført

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3 Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Økonomiforvaltning Ny kommunelov på høring Forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid

Detaljer

Handlingsplan for Buskerud

Handlingsplan for Buskerud Handlingsplan for Buskerud 2015-2018 KOMMUNE id Fylke Region Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Ressurs bruk Partsfordelt ko Finansiering Sum kostnad V Delsummer 2 704 078 BU 0600

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2007 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken i ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL INNHALDSOVERSYN 1. NEDDEMT AREAL I HOL KOMMUNE SOM FØLGJE AV VASSDRAGSREGULERINGA. 2. ROVVILTERSTATNINGAR I HOL KOMMUNE 1992-2003. 3. PROSEDYRE VED UTLEIGE AV OMRÅDE

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Seminar plan- og bygningsrett. Rune Fredriksen

Seminar plan- og bygningsrett. Rune Fredriksen Seminar plan- og bygningsrett Rune Fredriksen Årsrapport 2013 Vi mottok 186 klagesaker i 2013 mot 151 i 2012. 32 klager på reguleringsplan 63 klager på dispensasjonsvedtak Kommune Antall saker behandlet

Detaljer

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016 SkatteFUNN Hallingdal næringshage 28 januar 2016 Agenda: Hva er SkatteFUNN? Noen tall Viktige momenter for deg som søker Rettigheter og plikter Verdt å vite i forkant av skriveprosessen Hva er avgjørende

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2009 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Innhold 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3 2.1 Areal og

Detaljer

Seminar Plan- og bygningsrett Fagsjef Rune Fredriksen

Seminar Plan- og bygningsrett Fagsjef Rune Fredriksen Seminar Plan- og bygningsrett 2017 Fagsjef Rune Fredriksen Program Kaffe ved ankomst. 09.00 Velkommen - Diverse informasjon v/fagsjef Rune Fredriksen Årsrapport trender Områdeovervåkning Fylkesmannens

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Buskerud Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Saksbehandlingskurs Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

Saksbehandlingskurs Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Saksbehandlingskurs Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A 2016 Kursets innhold/tema Fremgangsmåte/saksbehandling Helsedirektoratets vedtaksmal som utgangspunkt Noen utvalgte temaer Samtykkekompetanse,

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Buskerudstatistikk 2012 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer

Norsk jordbruk. Redusert arealbruk og fallende produksjon. Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon Hanne Eldby Eivinn Fjellhammer Rapport 8 2014 Forfatter Hanne Eldby og Eivinn Fjellhammer Tittel Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 10.04.2006 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Innhold I OVERSIKTSDEL 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3 2.1 Areal og arealutvikling...3

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

VERDISKAPING I LANDBRUK OG LANDBRUKSBASERT VERKSEMD I SOGN OG FJORDANE. Loen 4. november 2015 Heidi Knutsen

VERDISKAPING I LANDBRUK OG LANDBRUKSBASERT VERKSEMD I SOGN OG FJORDANE. Loen 4. november 2015 Heidi Knutsen VERDISKAPING I LANDBRUK OG LANDBRUKSBASERT VERKSEMD I SOGN OG FJORDANE Loen 4. november 2015 Heidi Knutsen NIBIO fra 1.7. 2015 Fusjon mellom Bioforsk Skog og landskap NILF Kommunesamling i Loen 4.11.2015

Detaljer

Oppdyrking av Haslemoen

Oppdyrking av Haslemoen ØF-notat 2/2013 Oppdyrking av Haslemoen Lokal og regional økonomi av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 2/2013 Oppdyrking av Haslemoen Lokal og regional økonomi av Merethe Lerfald og Per Kristian

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 18, DISTRIKTSADMINISTRASJON BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 18, DISTRIKTSADMINISTRASJON BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3431-2 16.08.2016 Spørsmål til skriftlig besvarelse nr.1434 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Hemsedal i NæringsNM Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt støttet

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 16.04.2010 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken AVGITT APRIL 2011 ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING... 1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 3 2.1 Areal og arealutvikling...

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Nøkkeltall for landbruket i Vestfold:

Nøkkeltall for landbruket i Vestfold: 1. Del 2 inneholder faktaopplysninger og utviklingstrekk, og danner grunnlagsmaterialet som Regionalt næringsprogram (del 1) bygger på. Kilder som er benyttet er først og fremst Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Regionale ulikheter, utviklingstrender og fremtidige muligheter i Buskerud.

Regionale ulikheter, utviklingstrender og fremtidige muligheter i Buskerud. Regionale ulikheter, utviklingstrender og fremtidige muligheter i Buskerud. Informasjons- og dialogmøte om regional areal- og transportplan for Buskerud, Drammen 12. desember 2014 Attraktivitetsmodellen:

Detaljer

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016 Strategikonferanse Buskerud Rune Bye, 26. januar 2016 Høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Forord Innhold: Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionrådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Turskiltprosjektet i Buskerud Evaluering basert på foreløpige tall

Turskiltprosjektet i Buskerud Evaluering basert på foreløpige tall Turskiltprosjektet i Buskerud 13-16 Evaluering basert på foreløpige tall Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Landskonferanse for stedsutvikling 2007

Landskonferanse for stedsutvikling 2007 Landskonferanse for stedsutvikling 2007 Hvordan arbeider vi med universell utforming hos Fylkesmannen i Buskerud? Ved rådgiver Jorunn Skram Trømborg Miljøvernavdelingen Fylkesmannens roller: Være kongens

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Økologisk handlingsplan

Økologisk handlingsplan Økologisk handlingsplan 2010-2015 Innholdsfortegnelse Innledning. side 3 Utfordringer og problemstillinger.. side 5 Jord- og husdyrbruket side 5 Omsetning side 6 Prosjekter. side 7 Målsettinger og strategier..

Detaljer

Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 10.04.2015 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken AVGITT APRIL 2015 i ii Innhold Side I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING... 1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG

Detaljer