Risikostyring i staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring i staten"

Transkript

1 Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige

2 SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks.

3 Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige

4 Frrd Ka du s leder svare på følgede spørsål: Hvilke faktrer er avgjørede fr ålppåelse i i virkshet? Hvrda ka jeg idetifisere ye g edrede risiker? Hvilke av disse risikee er vurdert s vesetlige i frhld til ålppåelse fr i virkshet? Hvrda ka jeg etablere hesiktsessige styrigs- g ktrllekaiser s balaserer risik, ktrll g kst/ytte ved ulike tiltak g ktrllaktiviteter? Hvrda ka jeg vite at disse styrigs- g ktrllekaisee fugerer effektivt g s frutsatt? Dette etdedkuetet har til hesikt å gjøre deg bedre i stad til å svare på disse spørsålee. Det beskriver e etde fr hvrda du på e strukturert åte ka beytte risikstyrig g iter ktrll s et verktøy fr å gi rielig sikkerhet fr at virkshete ppår sie ålsettiger. Regelverket fr økistyrig i state stiller krav risikstyrig g iter ktrll i statlige virksheter. I regelverket gis det ikke ærere avisig hvrda dette skal utfres eller gjeføres i virkshetee. Seter fr statlig økistyrig (SSØ) har derfr utarbeidet et etdedkuet fr risikstyrig g iter ktrll i state. Dkuetet skal bidra til å veilede virkshetee i hvrda dette ka gjeføres iefr de raer s regelverket fr økistyrig i state setter. Utarbeidelse har skjedd i fr av et prsjekt ledet av seirrådgiver Bete Nyrud Gbel (SSØ). Parter Stei-Ragar Nreg (KPMG) har bistått prsjektleder uder hele utarbeidelse. I tillegg har følgede ekstere rådgivere bidratt i prsesse: Maager Lars-Erik Fjørtft (Delitte), seir aager Guar Hff (Delitte), statsautrisert revisr Kut Løke, prfessr g statsautrisert revisr Fleig Ruud, PhD (Hadelshøyskle BI, Uiversitet Zurich g Uiversitet St. Galle) g aager Stei-Ove Sgstad (Delitte). I tillegg har e referasegruppe vært e viktig del av prsjektet. De har bestått av følgede represetater fra statlige virksheter: Seirrådgiver Nils Hjelle (Skattedirektratet), revisjsdirektør Igjerd Juel Igebrgrud (Rikstrygdeverket), seirrådgiver Sverre Lude (UIO, fra 1. august 2005 Helse- g srgsdeparteetet), avdeligsdirektør Iterrevisje Igrid Niclic (Aetat), revisjsdirektør Teis Stkka (Skattedirektratet), revisjssjef Sveiug Svaberg (UIO) g leder av iterrevisjsehete Trie Tegb (Frskigsrådet). Styrigsgruppe fr prsjektet har bestått av Mariae Adreasse (direktør SSØ) g seirrådgiver Ea C. Jese Steseth (Fiasdeparteetet). Riksrevisje har vært bservatør både i styrigsgruppe g referasegruppe ed hehldsvis ekspedisjssjef Has Crad Hase g avdeligsdirektør Ola Hllu. Med dette etdedkuetet øsker vi å fraheve de psitive verdiee i arbeidet ed risikstyrig g iter ktrll g betydige av dette fr bedret ålstyrig g resultatppåelse. SSØ vil videreutvikle etdikke basert på de erfariger s gjøres i virkshetee. På våre ettsider vil du fie ytterligere ifrasj g eksepler i tilkytig til risikstyrig g iter ktrll. Osl, 8. deseber 2005

5 Ihldsfrtegelse Saedrag Iledig Asvar fr risikstyrig g iter ktrll Virkshetes itere styrig Departeetets styrig av virksheter Frålet ed etdedkuetet Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Tre kategrier av ålsettiger Risikstyrig g iter ktrll e prsess Dkuetasj Metde fr hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frålet ed dkuetasj av risikstyrige Strategi fr itegrerig av risikstyrig i ål- g resultatstyrige Prsess fr risikstyrig itegrert i ål- g resultatstyrige Prsess fr risikstyrig på verrdet ivå Idetifiserig av virkshetes verrdede ål Idetifiserig av kritiske suksessfaktrer Idetifiserig av risiker Vurderig g pririterig av risiker Nærere vurderig av sasylighet g ksekves Vurderig g pririterig av risikee på verrdet ivå Prsess fr utarbeidelse av risikkart på lavere rgaisasjsivåer Risikaalyse av perative prsesser Risikaalyse av prsjekter Tiltak g ktrllaktiviteter s følge av vurderigee Oppfølgig av risikee Hesikte ed ppfølgig av risikee Praktiske åter å følge pp risiker på Bruk av ctrllere g iterrevisj Risikstyriges begresiger Stikkrdregister Vedlegg A - Besteelser iter ktrll i økiregelverket

6 Saedrag Ka du s leder svare på følgede spørsål: Hvilke faktrer er avgjørede fr ålppåelse i i virkshet? Hvrda ka jeg idetifisere ye g edrede risiker? Hvilke av disse risikee er vurdert s vesetlige i frhld til ålppåelse fr i virkshet? Hvrda ka jeg etablere hesiktsessige styrigs- g ktrllekaiser s balaserer risik, ktrll g kst/ytte ved ulike tiltak g ktrllaktiviteter? Hvrda ka jeg vite at disse styrigs- g ktrllekaisee fugerer effektivt g s frutsatt? Dette etdedkuetet har til hesikt å gjøre deg bedre i stad til å svare på disse spørsålee. Det beskriver e etde fr hvrda du på e strukturert åte ka beytte risikstyrig g iter ktrll s et verktøy fr å gi rielig sikkerhet fr at virkshete ppår sie ålsettiger. I arbeidet ed etdedkuetet er det tatt utgagspukt i et aerkjet iterasjalt raeverk (COSO ERM, 2004). De fragagsåte s skisseres er tilpasset det statlige økiregelverket g statlige behv. Virkshete ka likevel velge å bruke adre fragagsåter s ivaretar økiregelverkets krav. Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Mål- g resultatstyrig er det verrdede styrigsprisipp i statlig frvaltig. E gd ål- g resultatstyrig frutsetter at virkshetsledelse kjeer g aktivt hådterer de utfrdriger eller usikkerheter s ka påvirke ålppåelse egativt. Økiregelverket iehlder gjegåede krav at all styrig, ppfølgig, ktrll g frvaltig i state skal tilpasses virkshetes egeart sat risik g vesetlighet. I tillegg er kravee til iter ktrll i økiregelverket gså krav til risikstyrig. I dkuetet beyttes priært betegelse «risikstyrig» g ikke «risikstyrig g iter ktrll» dee prsesse. I etatsstyrige skal departeetet sikre at uderliggede virksheter har etablert e frsvarlig risikstyrig g iter ktrll. Virkshetes ledelse skal sørge fr at det er etablert e frsvarlig risikstyrig g iter ktrll i virkshete, g påse at de fugerer på e tilfredsstillede åte. Grutake i dkuetet er at etdikke g begrepsapparatet skal kue beyttes av alle statlige virksheter, både i departeetees styrig av uderliggede virksheter g i de ekelte virkshets itere styrig, gså departeetees itere styrig. Metdedkuetet ksetrerer seg iidlertid hvedsakelig de itere styrige. I hehld til økiregelverket skal alle virksheter sikre tilstrekkelig styrigsifrasj g frsvarlig beslutigsuderlag tilpasset virkshetes egeart g risik g vesetlighet. Regelverket iehlder i tillegg flere eksplisitte dkuetasjskrav ed relevas fr dkuetasj av risikstyrig g iter ktrll s e itegrert del av ål- g resultatstyrige. Gd dkuetasj vil ralt gså være et viktig bidrag i e ktiuerlig frbedrig av risikstyrige g dered av ål- g resultatstyrige s helhet.

7 Hva er risikstyrig i state g hva skal ppås ed de? Økiregelverkets krav til risikstyrig g iter ktrll i statlige virksheter ka ppsueres i beskrivelse uder. Risikstyrig g iter ktrll er e prsess itegrert i ål- g resultatstyrige s: Er utfret fr å kue idetifisere, vurdere, hådtere g følge pp risik slik at risike er iefr akseptert ivå. Gjeføres av virkshetes ledelse g øvrige asatte. Avedes i fastsettelse av strategi g plaer g på tvers av virkshete fr å gi rielig grad av sikkerhet fr virkshetes ppåelse av sie ålsettiger. Av økiregelverket utledes tre kategrier av ålsettiger s virkshete skal ppfylle: Mål g resultatkrav. Pålitelig regskapsrapprterig g økifrvaltig. Overhldelse av lver g regler. Målsettigee skal ppås iefr de raee s tildelte bevilgiger g evetuelle adre dispible ressurser setter. Defiisj av risik: Det at frhld eller hedelser ka itreffe g påvirke ppåelse av ålsettiger egativt. E risik skal vurderes i frhld til sasylighete fr at de itreffer, g de frvetede ksekvese de vil edføre ders de itreffer. Resultatet av disse vurderigee agir hvr høy de ekelte risik er. Det daer grulaget fr å priritere hvilke risiker s ases s vesetlige i frhld til å kue påvirke ppåelse av ålsettiger egativt på ulike ivåer g s det derfr å legges vekt på videre i risikstyrigsprsesse. Defiisj av risiktlerase: Et akseptert ivå på risik fr ikke å å de ekelte ålsettig. Risiktlerase tar utgagspukt i de risik, i et vidt perspektiv, s e virkshet ka akseptere i arbeidet ed å realisere sitt frål/si visj, g s ligger til gru fr virkshetes strategier g relaterte ålsettiger. Strategiee g ålsettigee, s i si tur styrer frdelige av ressurser, avklares i saråd ed verrdet rga. Når ledelse vurderer e risik til å være utefr risiktlerase, vil det være behv fr å iverksette ytterligere tiltak g ktrllaktiviteter fr å redusere risike til et akseptert ivå. På gru av usikkerhet krig fratide, begresede ressurser g begresiger frbudet ed ehver aktivitet vil det ralt ikke være ulig å redusere risike helt til ull. Tiltak g ktrllaktiviteter: Tiltak g ktrllaktiviteter skal brige gjeværede risik i sasvar ed akseptert ivå. Tiltakee iarbeides i hadligsplaer eller ligede, g ktrllaktivitetee skal sikre at tiltakee blir utført på e effektiv åte g til rett tid. Ktrllaktiviteter består valigvis av t hvedeleeter e beskrivelse av ktrllaktivitete g hvrda de skal gjeføres sat de faktiske gjeførige av aktivitete. Valg av tiltak g ktrllaktiviteter: Valg av tiltak g tilhørede ktrllaktiviteter skal skje på bakgru av e vurderig av kstad i frhld til ytte.

8 Fra økiregelverket ka følgede hvedeleeter i risikstyrig g iter ktrll stilles pp, s alle påvirker hveradre: Styrigs- g ktrlliljø. Idetifiserig av ål. Idetifiserig av risiker. Vurderig g pririterig av risiker. Tiltak g ktrllaktiviteter s følge av vurderigee. Ifrasj g kuikasj. Oppfølgig. Metde fr risikstyrig s gjegås i dkuetet er basert på disse hvedeleetee, g beskriver de ærere. Metde fr hådterig av risik i ål- g resultatstyrige STYRINGS- OG KONTROLLMILJØ Etablere strategi g prsess 1. Strategi fr itegrerig av risikstyrig i ål- g resultatstyrige 2. Prsess fr risikstyrig itegrert i ål- g resultatstyrige Aalyse, tiltak g ppfølgig på flere ivåer 3. Idetifisere ål 4. Idetifisere kritiske suksessfaktrer 5. Idetifisere risiker 6. Vurdere g priritere risikee 7. Tiltak g ktrllaktiviteter s følge av vurderigee 8. Oppfølgig av risikee Steg 3-8 gjeføres både på virkshetsivå g lavere rgaisatriske ivåer, iklusiv perative prsesser g prsjekter STYRINGS- OG KONTROLLMILJØ I f r a s j g k u i k a s j Risikstyrig itegrert i ål- g resultatstyrige ka illustreres s vist i figure vefr. Figure illustrerer åtte steg i prsesse. Stegee beskrives ærere i tabelle på este side. Steg 1 g 2 gjeføres ved første gags itegrerig, g gjetas ved seere revideriger av hvrda prsesse gjeføres i de aktuelle virkshete. Steg 3 til 8 gjeføres så fte s ledelse beslutter i si strategi fr itegrerige. Steg 3 til 8 gjeføres både på virkshetsivå g på lavere rgaisatriske ivåer sat fr perative prsesser g prsjekter. Gd risikstyrig frutsetter et sut styrigs- g ktrlliljø g gd ifrasj g kuikasj. Dette daer grupilaree i e gd risikstyrig. Styrigs- g ktrlliljøet fatter kulture i rgaisasje s bør påvirke de asattes hldig til risikstyrig psitivt, slik at rgaisasje ppår e sikker g frsvarlig drift. Uavhegig av rgaisatrisk ivå er det viktig at ledere går fra s et gdt eksepel fr de asatte i rgaisasje. E rekke faktrer frer styrigs- g ktrlliljøet. Viktige faktrer er: Det aksepterte ivå på risik, ledelses hldig til g iteresse fr effektiv risikstyrig, hvrda ledelse vektlegger ålppåelse, itegritet, etiske verdier g tilstrekkelig kpetase på de ulike ledelsesivå g hs rgaisasjes øvrige edarbeidere, rgaisasjsstrukture, åte ledelse tildeler asvar g ydighet på, g hvrda ledelse sikrer at alle asatte frstår virkshetes ålsettiger.

9 Gd ifrasj g kuikasj er ødvedig på alle ivåer i e rgaisasj fr å idetifisere, vurdere, hådtere g følge pp risik, g på ae åte styre virkshete t ålppåelse. Dette fatter ledelses rgaiserte ifrasj s gjør det ulig fr de asatte å gjeføre sitt arbeid i tråd ed det asvaret de er tildelt. Videre fattes gså ufrell kuikasj ppver, edver g på tvers av de frelle rgaisasjsstrukture. Det er viktig at det er gd kvalitet på virkshetes styrigsifrasj. De å være relevat, tidsriktig, krrekt g tilgjegelig fr alle s har bruk fr de. Videre å ifrasj g kuikasj bidra til at risikvurderiger på ulike ivåer i rgaisasje ses i saeheg. ETABLERE STRATEGI OG PROSESS STEG 1. Strategi fr itegrerig av risikstyrig i ål- g resultatstyrige Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Utarbeide e tydelig strategi. Dette vil bidra til e klar frståelse fr hesikte ed risikstyrige, hvilke verdi de vil ha i frhld til de ppgaver virkshete er pålagt g hvrda risikstyrige skal itegreres i ål- g resultatstyrige. Hvrda ka dette gjøres? Strategie bør blat aet ta fr seg hesikte ed risikstyrige, ledelses rlle, plicy fr risikstyrig, ipleeterigsfaser g ilepæler, evetuelt behv fr edrigsledelse g kpetaseutviklig. STEG 2. Prsess fr risikstyrig itegrert i ål- g resultatstyrige Gd risikstyrig er itegrert i virkshetes ål- g resultatstyrig. Det betyr at de er et lijeasvar, g at de utføres satidig ed adre styrigsprsesser. Fr eksepel er det viktig at risikvurderiger gjøres satidig ed adre plaleggigsprsesser. På et verrdet ivå er det aturlig å gjeføre risikvurderiger s e del av strategi- g plaleggigsprsesser, g på lavere rgaisasjsivåer i frbidelse ed utarbeidelse av virkshetsplaer g ligede. På er perative ivåer vil det være aturlig at det gjeføres risikvurderiger g iverksettes ulike tiltak g ktrllaktiviteter i frbidelse ed utfrig av perative prsesser. Slike vurderiger bør utføres peridisk g år det skjer vesetlige edriger i ål, rgaisasj eller adre itere g ekstere frhld. Risikstyrig er gså svært relevat i prsjekter s e virkshet gjefører. Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Etablere e prsess fr risikstyrig itegrert i ål- g resultatstyrige. Dette vil øke verdie av risikstyrige g bidra til effektiv ressursbruk. Når risikstyrige fullt ut er itegrert i virkshetes ålg resultatstyrig, vil ledelse s e del av styrigsifrasje ha ifrasj fra risikvurderiger gså på lavere ivåer i rgaisasje s grulag fr de verrdede risikvurderige. Hvrda ka dette gjøres? Det bør utarbeides e versikt ver virkshetes salede aktiviteter g prsesser. Det bør fretas e vurderig av hvilke aktiviteter g prsesser s er viktigst å priritere i ipleeterigsarbeidet g hvilke s ka tas på et seere tidspukt. På bakgru av dee pririterige bør det utarbeides e ipleeterigspla. De verrdede salede risikaalyse bør gjeføres før det fretas risikaalyser iefr de ekelte virkshetsrådee («tp-dw» tilærig). Det bør skapes e saeheg ell risikvurderiger på et verrdet ivå g lavere ivåer. ANALYSE, TILTAK OG OPPFØLGING PÅ FLERE NIVÅER I det følgede beskrives stegee (3-8 i figure) i e strukturert prsess fr risikstyrig. Fragagsåte er hesiktsessig både på verrdet ivå fr virkshete s helhet g på lavere rgaisatriske ivåer, iklusiv perative prsesser g prsjekter.

10 STEG 3: Idetifisere ål Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Gjegå de ål s virkshete styres t fr å se de er kkrete g tilstrekkelig klart frulerte. Målee å tilpasses fr alle ivåer i rgaisasje. Det er ødvedig ed klare ål fr å kue vurdere risike fr ikke å å disse ålee. Hvrda ka dette gjøres? Ved ipleeterig av risikstyrig å virkshetes ålsettiger iefr de tre kategriee gjegås fr å se de er kkrete k g tilstrekkelig klart frulerte. STEG 4: Idetifisere kritiske suksessfaktrer Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Idetifiseres g systeatisere de frhld s er viktigst å lykkes ed fr å å ålee. Å idetifisere kritiske suksessfaktrer i frbidelse ed ålppåelse gjør det eklere å idetifisere risiker. Bevisste g gdt frulerte kritiske suksessfaktrer tar gså hesy til de uligheter virkshete har til å frbedre sie prestasjer. Hvrda ka dette gjøres? Ved ipleeterig av risikstyrig bør de frhld s er viktigst å lykkes ed fr å å ålee, idetifiseres g systeatiseres slik at de kyttes pp t de ål de bidrar til å ppfylle. Styrigsparaetere ka, frute å være resultatidikatrer, brukes til å vise fradrifte g statuse i de frhld s er kartlagt s kritiske fr å lykkes ed ålppåelse. STEG 5: Idetifisere risiker Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Idetifisere g kartlegge risiker s ka true virkshetes ålppåelse. Ledelse å ha et bevisst frhld til hvilke risiker s ka true ålppåelse før det ka tas stillig til de hådteres tilfredsstillede eller ikke på vurderigstidspuktet. Hvrda ka dette gjøres? Ved å systeatisere ål sat hvilke frhld s er kritiske å lykkes ed fr å å ålee (steg 3 g 4), skaffer ledelse seg et gdt grulag fr å defiere hvilke risiker s truer disse frhldee. Risikfaktrer kyttet til de ekelte kritiske suksessfaktr ka idetifiseres på age ulike ivåer, g daer et «risikhierarki». STEG 6: Vurdere g priritere risikee utarbeide risikkart Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Vurdere risikee ed hesy til sasylighet fr g frvetet ksekves av at de itreffer. Vurderig av e risik er høy eller lav gjøres i frhld til det ålet de truer ppfyllelse av. Disse vurderigee vil gi e versikt (et risikkart) ver hvilke risiker s hådteres gdt k allerede, g hvilke s ikke hådteres gdt k. Saefattet gir dette et bilde av sasylighete fr at det aktuelle ålet ikke ås, g hvr alvrlig dette avviket fra ålet frvetes å bli hvis ikke ytterligere tiltak iverksettes. Hvrda ka dette gjøres? Vurderig g pririterig ka gjøres på ulike åter. Fr eksepel vurderiger hvr alle i de aktuelle ledergruppe deltar, vurderiger fretatt av de eller de ledere s i praksis hådterer risike på de ulike råder i virkshete, eller virkshetslederes vurderig s bygger på ispill fra adre ledere. Vurderige å baseres på ledelses risiktleraser. Fr å kue vurdere risike på et verrdet ivå, er det ødvedig at ledelse har e ppfatig av hvrda risike på lavere ivåer hådteres. 10

11 STEG 7: Tiltak g ktrllaktiviteter s følge av vurderigee Risikvurderiger vil, uavhegig av hvilket ivå de er gjeført på eller de er kyttet til et prsjekt eller e perativ prsess, lede til ulike typer beslutiger hvrda risike bør hådteres. Beslutiger krig hådterig av risik ka geerelt deles i i fire kategrier. Disse kategriee er å ugå, redusere, dele eller akseptere risik. Skillet ell sasylighet g ksekves i risikvurderigee vil være til hjelp år ledelse skal vurdere hvilke hådterig s vil ha størst effekt. Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Vurdere g fatte beslutig hvrda risikee skal hådteres fr å brige risike iefr et akseptabelt ivå. Iverksette de ødvedige tiltak g ktrllaktiviteter fr å sikre at risikhådterige blir utført på e effektiv åte. Det å følges pp at ktrllaktivitetee gjeføres s frutsatt. Hvrda ka dette gjøres? Pririterig av ye tiltak g ktrllaktiviteter å gjøres på bakgru av de effekte alterative tiltak å atas å ha fr å redusere e uøsket risik, g i hvilke grad tiltakee er gjeførbare basert på e kst/ ytte vurderig. Ledelse å gså ha e ppfatig av de vedtatte tiltakee vil være tilstrekkelige til å redusere risike til et akseptabelt ivå iefr e akseptabel tidsrae. STEG 8: Oppfølgig av risikee Hva bør ledelse gjøre g hvrfr? Følge pp risikstyrige, g vurdere de fugerer ver tid. Ledelse bør fastsette g kkretisere hvrda de skal skaffe seg tilstrekkelig versikt ver hvrda risikstyrige praktiseres i virkshete. Dette ppås gje løpede ppfølgigsaktiviteter, evalueriger eller e kbiasj av de t. E gd ppfølgig av risiker vil gi ledelse gd styrigsifrasj g ulighete til å iverksette ødvedige tiltak på et tidlig tidspukt. Ledelses ppfølgig har gså e betydelig prevetiv verdi. Hvrda ka dette gjøres? Det ka være effektivt å ipleetere ppfølgig via styrigsparaetere s sier e hvrda risikee hådteres. Også perasjelle frhld ka åles ved bruk av styrigsparaetere. I tillegg ka ppfølgige skje på adre åter, fr eksepel ved systeatisk gjegag i øter, sataler rudt driftsprbleer, rapprter, stikkprøver g drøftig av feilsituasjer s ppstår g i fr av egeevalueriger fra ledere. Evalueriger ka gså fretas på et er bjektivt grulag av perser s har større avstad til det s skal evalueres, fr eksepel e iterrevisj. Risikstyriges begresiger Uasett hvr gdt risikstyrige plalegges g gjeføres, ka de bare gi ledelse g verrdet rga rielig sikkerhet fr at virkshete vil ppå sie ålsettiger. Det er blat aet begresiger i tilkytig til uklare ålfruleriger, ulik ppfatig av ål g/eller risiktleraser sat svakheter i eeskelig døekraft. I tillegg represeterer det e begresig at beslutiger tiltak g ktrllaktiviteter å bygge på e kst/ytte vurderig. Videre ka det være at tiltakee g ktrllaktivitetee ikke gjeføres s frutsatt på gru av ubevisste eller bevisste feil. 11

12 1 Iledig Departeeter g statlige virksheter skal ivareta age g viktige ppgaver i safuet. Målg resultatstyrig skal sikre at de verrdede plitiske ålee blir brutt ed til kkrete ål s virkshetsledere ka styre etter. Både ekstere g itere raebetigelser påvirker de ulighetee virkshetee har til å ifri de krav g frvetiger de er stilt verfr. Utfrdriger eller usikkerheter s ka påvirke ålppåelse egativt, tales gjere s risiker. E gd ål- g resultatstyrig frutsetter derfr at virkshetsledelse kjeer g aktivt hådterer disse risikee. Risikstyrig g iter ktrll itegrert i ål- g resultatstyrige skal bidra til at virkshete år sie ål. Mål- g resultatstyrig er det verrdede styrigsprisipp i statlig frvaltig. Dette er edfelt i bevilgigsregleetet 1, g i de gruleggede styrigsprisippee i økiregelverket 2 (se rae uder). I økiregelverket fr øvrig følges prisippet pp g utdypes. Økiregelverket hadler etat- g virkshetsstyrige i state i et bredt perspektiv, g dreier seg ikke bare økistyrig. Regleet fr økistyrig i state 1 Frål Regleet fr økistyrig har s frål å sikre at a) statlige idler brukes g itekter ppås i sasvar ed Strtigets vedtak g frutsetiger b) fastsatte ål g resultatkrav ppås c) statlige idler brukes effektivt d) states aterielle verdier frvaltes på e frsvarlig åte 4 Gruleggede styrigsprisipper Alle virksheter skal a) fastsette ål g resultatkrav iefr rae av dispible ressurser g frutsetiger gitt av verrdet ydighet b) sikre at fastsatte ål g resultatkrav ppås, ressursbruke er effektiv g at virkshete drives i sasvar ed gjeldede lver g regler, heruder krav til gd frvaltigsskikk, habilitet g etisk atferd c) sikre tilstrekkelig styrigsifrasj g frsvarlig beslutigsgrulag Departeetet skal i tillegg fastsette verrdede ål g styrigsparaetere fr uderliggede virksheter, jf. 7. Styrig, ppfølgig, ktrll g frvaltig å tilpasses virkshetes egeart sat risik g vesetlighet. 1 «Bevilgigsregleetet» fastsatt av Strtiget 26. ai 2005 (erstatter det tidligere Bevilgigsregleetet fastsatt av Strtiget 19. veber 1959 (ed seere edriger) fra 1. jauar 2006). 2 «Økiregelverket» beyttes i etdedkuetet s salebetegelse fr «Regleet fr økistyrig i state» (i dkuetet frkrtet til Regleetet eller «R»), fastsatt ved krprisregetes reslusj g Besteelser økistyrig i state (i dkuetet frkrtet til Besteelsee eller «B»), fastsatt av Fiasdeparteetet

13 Økiregelverket iehlder krav at styrig, ppfølgig, ktrll g frvaltig skal tilpasses virkshetes egeart sat risik g vesetlighet (jf. siste setig i 4 i bkse på frrige side). Tilpasigskravet gjelder både i styrig g ktrll i det ekelte departeet, i departeetets styrig g ktrll av uderliggede virksheter (etatsstyrige) g i styrig g ktrll i de ekelte virkshet. I tillegg krever regelverket eksplisitt at alle virksheter skal etablere iter ktrll tilpasset risik g vesetlighet (B 2.4 jf. R 14). Disse gjegåede kravee i økiregelverket iebærer at vurderig av risik g vesetlighet skal ligge til gru fr å utfre det salede styrigs- g ktrllpplegget. 3 Frsvarlig hådterig av risik er ødvedig fr alle departeeter g uderliggede virksheter, uasett råde g størrelse. Viktige utfrdriger er å itegrere slike vurderiger i styrigsprsessee, å se klare saeheger ell ål, risik g tiltak, sat å ta stillig til akseptabelt ivå på risik. Kravee til iter ktrll i økiregelverket er gså krav til risikstyrig. Kravee sier eksplisitt at de itere ktrlle skal være iebygd i virkshetes itere styrig, g øke sasylighete fr ppåelse av virkshetes ål ved at a idetifiserer risiker g tiltak fr å redusere risikee. De adre eleetee s kravee til iter ktrll fatter, represeterer alle kpeter i gd risikstyrig. I dette etdedkuetet beyttes «risikstyrig g iter ktrll» s betegelse på de prsesse s fatter å idetifisere, vurdere, hådtere g følge pp risik s e del av ål- g resultatstyrige i state. «Risikstyrig g iter ktrll» blir dered e salebetegelse på det s i økiregelverket dekkes av begrepet «iter ktrll», g de gjegåede kravee å tilpasse all styrig, ppfølgig, ktrll g frvaltig til risik g vesetlighet, gså i departeetees styrig av uderliggede virksheter. I kapittel 2.2 gis e ærere beskrivelse av prsesse g kpetee i risikstyrige ifølge det statlige økiregelverket. Fr ekelhets skyld beytter dkuetet i e saeheger begrepet «risikstyrig» alee g ikke «risikstyrig g iter ktrll» fr å beskrive dee prsesse. Dette gjelder særlig i etdedele i kapittel 3. Asvaret fr risikstyrig g iter ktrll ligger hs virkshetes ledelse. 4 Metdedkuetet søker å gjøre dette asvaret eklere å frvalte ved å beskrive hvrda virkshete på e strukturert åte ka idetifisere, vurdere, hådtere g følge pp risik. Økiregelverket frutsetter at virkshetee iverksetter aktiviteter fr å tilpasse g bygge i e tilfredsstillede hådterig av risik i si ål- g resultatstyrig, både i plaleggig, gjeførig g ppfølgig. 3 Se R 4, 10 g 16, B 1.2, 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 2.2, 2.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6, 4.3.6, , 6.5, 7.4, g Besteelsee beytter begrepet virkshetes ledelse blat aet i frbidelse ed tale av ydighet g asvar fr virkshetes itere styrig (kapittel 2). Begrepet ledelse fatter i dee saeheg både virkshetsledere g evetuelt styre fr virkshete. Det freliggede etdedkuetet beytter begrepet «virkshetsledere» i ekelte saeheger, ute at det iebærer e realitetsfrskjell fra Besteelsee. Det hevises fr øvrig til kapittel 1.1 asvarsfrhld. 13

14 I arbeidet ed dette etdedkuetet er det valgt å ta utgagspukt i COSO Eterprise risk aageet raeverket (COSO ERM). 5 Metdedkuetet skisserer e fragagsåte tilpasset det statlige økiregelverket g statlige behv. Kapittel 3 iehlder veiledig g eksepler på et helhetlig pplegg fr risikstyrig. Virkshete ka likevel velge å bruke adre fragagsåter s ivaretar økiregelverkets krav. De eksisterede styrigsprsessee s risikstyrig g iter ktrll skal itegreres i, vil i str grad være uike fr de ekelte virkshet avhegig av virkshetes egeart (safusrlle, størrelse, kpleksitet sv.). Metdedkuetet beskriver derfr ikke fullt ut hvrda risikstyrig g iter ktrll ka itegreres i de ekelte virkshets styrig g i etatsstyrige. SSØ øsker iidlertid å legge ut eksepler fra ulike statlige virksheter på 1.1 Asvar fr risikstyrig g iter ktrll Virkshetes itere styrig Virkshetes ledelse Virkshetes ledelse skal sørge fr at virkshete har etablert e frsvarlig risikstyrig g iter ktrll, g påse at de fugerer på e tilfredsstillede åte. Dette følger bl.a. av Regleet fr økistyrig i state (R) 4 g 14 g Besteelser økistyrig i state (B) kapittel 2. Øverste adiistrative ledelse har sae asvar fr departeetets itere styrig s ledelse i e uderliggede virkshet. E leder i e statlig virkshet har asvar fr å fastsette ål g resultatkrav i sasvar ed eller avledet av de ålee g resultatkravee s er satt av verrdet rga, g sørge fr at disse ås. Virkshetsledere skal ed utgagspukt i virkshetes ålsettiger g aktuelle risiker på ulike ivåer sørge fr å etablere e frsvarlig risikstyrig g iter ktrll i hehld til økiregelverket. Virkshetsledere skal sørge fr at risikstyrig g iter ktrll blir etablert, gjeført, fulgt pp g dkuetert på e tilstrekkelig g effektiv åte s e itegrert del av ål- g resultatstyrige. Det er virkshetslederes asvar å sørge fr at verrdet rga er tilstrekkelig rietert hvedtrekkee i virkshetes risikstyrig g itere ktrll. Virkshetsledere er setral fr å etablere et gdt styrigs- g ktrlliljø på alle ivåer. Det er viktig at ledere legger til rette fr gd kuikasj itert i rgaisasje, g fr et åpet saspill ed verrdet rga disse frhldee. E gd iter styrig frutsetter at ledere frdeler ydighet (fullakter) g asvar i fr av istrukser. Disse dkuetee reflekterer asvaret fr å etablere, gjeføre, følge pp g dkuetere risikstyrig g iter ktrll i hehld til økiregelverkets krav. Departeetee 5 COSO er e frkrtelse fr The Cittee f Spsrig Orgaizatis f the Treadway Cissi, e arbeidsgruppe beståede av fe rgaisasjer s har egasjert seg i å strukturere hvrda rgaisasjer ka etablere egede effektive styrigs- g ktrllstrukturer. De fe rgaisasjee er Aerica Istitute f Certified Public Accutats, Aerica Accutig Assciati, The Istitute f Iteral Auditrs, Istitute f Maageet Accutats g Fiacial Executives Istitute. I 1992 publiserte COSO et raeverk fr iter ktrll s i dag trlig er det est aksepterte utgagspuktet s fies iterasjalt fr utviklig av iter styrig g ktrll. I 2004 utga COSO «Eterprise Risk Maageet Itegrated Fraewrk» s itegrerer det pprielige COSO raeverket, e utvider perspektivet ved å utvikle risikstyrigsperspektivet. Raeverket er versatt til rsk i regi av Nrges Itere Revisrers Freig. Se fr ærere ifrasj «Helhetlig risikstyrig et itegrert raeverk». 14

15 skal fastsette istrukser iefr rae av økiregelverket både fr departeetet g uderliggede virksheter (jf. R 3 g B 1.2 g 2.2). Uderliggede virksheter skal fastsette istrukser fr ege aktiviteter iefr rae av istrukse fra verrdet departeet (jf. R 3 g B 1.2 g 2.2). Øvrige ledere g asatte Øvrige ledere skal ed utgagspukt i virkshetes ålsettiger sørge fr e frsvarlig risikstyrig g iter ktrll iefr sie asvarsråder itegrert i ål- g resultatstyrige. Alle asatte i virkshete har dessute et selvstedig asvar fr å sørge fr at det daglige arbeidet gjeføres ed de ødvedige kvalitet, på e est ulig hesiktsessig åte g i sasvar ed gjeldede regler g rutier Departeetets styrig av virksheter Departeetet skal påse at dets uderliggede virksheter har etablert e frsvarlig risikstyrig g iter ktrll. Dette bidrar til å sikre tilstrekkelig styrigsifrasj g et frsvarlig beslutigsgrulag tilpasset virkshetes egeart sat risik g vesetlighet. Dette følger bl.a. av Regleetet 4 g 15 g Besteelsee kapittel 1. Departeetet står fritt til å fie e praktisk g versiktlig fr fr hvrda dette skal gjøres. Me virkshetes asvar fr hådterig av risik i ål- g resultatstyrige skal freke i asvarsg ydighetsbeskrivelse. Departeetet skal sikre seg at virkshete ed utgagspukt i valgte ål g strategier har etablert e prsess fr hådterig av risik i ål- g resultatstyrige g at dee prsesse gjeføres, følges pp g dkueteres i hehld til økiregelverkets krav. Dette skal legge til rette fr departeetees styrig, ppfølgig g ktrll av virkshetee. 1.2 Frålet ed etdedkuetet Dette etdedkuetet skal veilede virkshetee i hvrda risikstyrig g iter ktrll ka gjeføres iefr de raer s regelverket setter. De priære ålgruppe er ledere på ulike ivåer i virkshetee g de perser s bistår ledere i å tilrettelegge risikstyrig g iter ktrll. Grutake er at etdikke g begrepsapparatet skal kue beyttes av alle statlige virksheter, både i departeetees styrig av uderliggede virksheter g i de ekelte virkshets itere styrig, gså departeetees itere styrig. Metdedkuetet ksetrerer seg iidlertid hvedsakelig de itere styrige. Gjegagseksepelet s er iarbeidet, tar utgagspukt i de ekelte virkshets itere styrig g viser kkret hvrda de etde s beskrives ka avedes i praksis. Eksepelet tar fr seg ålet høy brukertilfredshet i e frvaltigsvirkshet. Ikke alle statlige frvaltigsrga ivaretar ppgaver s gjør dette til et direkte relevat eksepel. Eksepelet er likevel valgt frdi det vil være gjekjeelig fr age virksheter. I etdedkuetet beyttes et begrepsapparat s er faglig aerkjet på rådet risikstyrig g iter ktrll, jf. økiregelverket g COSO ERM. I stikkrdregisteret fies hevisig til hvr i dkuetet de frskjellige begrepee er frklart. 15

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer