Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner"

Transkript

1 Felles avfallsplan for småbåthavner i Ørland kommune Utarbeidet første gang Sist revidert 1. versjon Sist godkjent Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 1.gangs godkjenning Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg Endring Ansvarlig Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner Denne planen er forankret i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 (FOR ) som omhandler levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Alle kommuner har etter forskriften en plikt til å utarbeide en felles avfallsplan for havner innad i egen kommune, både private og kommunale, som hovedsakelig mottar husholdningsavfall (heretter kalt småbåthavner), jf. forurensningsforskriften Det vil fortsatt være den enkelte havneansvarlige som er forpliktet til å følge opp avfallsplanen. Småbåthavner som ikke bidrar med nødvendige opplysninger til kommunen, må utarbeide en egen avfallsplan. Formålet med avfallsplanen er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall fra småbåter / lystbåter, og å sørge for at avfall fra disse blir levert til mottaksordning i havnene. Planen omfatter avfall, som har oppstått om bord i båten. Forskriftens definisjoner for ord og utrykk er brukt i denne planen. Krav til innhold i avfallsplanene er gitt i forskriftens vedlegg 1. En kortfattet oversikt over aktuelt regelverk er gitt i punkt 7. 1

2 1. Oversikt over havnene avfallsplanen gjelder for Denne avfallsplanen omfatter 10 småbåthavner i Ørland kommune. Hvorav en småbåthavn med totalt 60 gjesteplasser er delvis eid av kommunen. Kommunen har ellers 9 private småbåthavner med totalt 480 faste båtplasser og 29 gjesteplasser. Sesongen regnes stort sett i perioden 1. april til 1. oktober. Brekstad Havn er hovedhavnen i kommunen. Havnen har to private båtklubber (nr.1 og 2) som ivaretar faste båtplasser. Brekstad Gjestebrygge AS (nr. 3) forvalter gjestebåter i Brekstad Havn. Brekstad havn hadde i 2013 ca. 800 gjestedøgn. Austrått Havn (nr.4) har ca. 300 gjestedøgn pr år. 160 gjestedøgn er fordelt på havn 6,7, og 8. Havn nr. 5, 9 og 10 har ikke gjesteplasser tilgjengelig. Tabell 1: Oversikt over småbåthavnene og mottaksordningene for avfall Nr Navn på småbåthavn (Privat/ kommuna l) 1 Brekstad Havn sørmolo 2 Brekstad Havn nordmolo 3 Brekstad Havn sørog nordmolo (Privat/ kommunal) 4 Austrått Havn 5 Døsvik havn 6 Uthaug Slip & Marina 7 Garten småbåthavn 8 Storfosna Marina 9 Tennvika Marina Navn på havneansvarlig Antall båtplasser Gjesteplasser Reidar Frog 52 0 Ja 2x660 l John Kristian Skjervik 50 0 Ja 1x240 l Havnevert 0 60 Ja 2x660 l Bjarnar Reitan Ketil Erland Bekken Egil Utstrand Børge Mikkelhaug Jonny Nordheim Stig Rune Moen Ja 1x140 l 1x360 l 55 0 Ja 1x360 l 45 6 Ja 2x140 l 58 6 Ja 1x360 l 50 3 Ja 1x660 l Planlagt: 60 Planlagt: 4 Mottak av restavfall Kildesortert avfall 1 Mottak av farlig avfall Kommentar Har havneansv. gitt samtykke til elektronisk godkjenning av planen Ja Nei Havnen leverer avfall i havn 3. Da disse ligger meget nært hverandre. Nei Nei Ja Nei Havnen håndterer all gjestebåttrafikk i Brekstad havn. Havn 1 og 2 administrerer faste båtplasser. Nei Ja Egen bod for lagring av farlig avfall. Tømmes ved behov. Nei Nei Tømmes hver 14.dag i sesongen. Utenom sesongen bringes avfall hjem av den enkelte båteier gmail.com Ja Nei Ja Nei Ja Nei Kildesortert avfall leveres i container ved Coop som ligger ca. 200 m fra marinaen Nei Nei Nei Marinaen er under bygging. Foreløpig tar hver enkelt med seg avfallet hjem. 2

3 10 Storslåttøya småbåthavn Thomas Schjølberg 10 0 Ja 1x3 m3 Nei Nei Båtplassene er beregnet på gjester ved feriestedet Storferie AS. broadpark.no 1 Glass, metall, plast, matavfall, papir, EE-avfall 2. Mottaksanlegg Ingen havner i kommunen har ordning for vinterlagring av båter. Behovet for mottak av farlig avfall er minimalt. Avfall som oppstår ved vårpuss av båtene tas med hjem av den enkelte båteier og leveres ved godkjent mottak. Unntaket er havn 4. Denne havnen har egen «oljebod» hvor farlig avfall lagres og bod tømmes ved behov. Avfallet leveres ved godkjent mottak. Avfall som kommer inn til havnene er tilnærmet lik husholdningsavfall. Alle havnene har behov for mottaksordning av husholdningsavfall i sommersesongen. Alle havnene har etablert avtale med godkjent renovasjonsfirma (Fosen Renovasjon AS). Tømmefrekvensen ligger på stort sett hver 14.dag i sesongen. Tømmefrekvens utenfor sesongen vurderes fortløpende ved behov. Størst behov for mottaksanlegg/-ordning for avfall er i havn 3 og 4, da disse har flest gjestedøgn og flest antall faste båtplasser. Havn 5 har ikke gjestebåt plasser og generer begrenset med avfall. Havn 9 er under bygging og omfang/behov er ikke kartlagt. Havn 10 er en del av Rorbuanlegget Storferie AS og har ingen faste plasser eller gjestebåt plasser utover det som tilhører firmaet. Havn 1, 2 og 3 ligger i Brekstad havn. De samarbeider om mottaksordning for avfallet fra gjestebåter og faste båtplasser. Havn 1 og 3 ligger meget nær hverandre ved søndre molo og deler på 2 x 660 liters containere. Tømmefrekvensen er 1 gang i uka i sesongen. Havn nr. 2 ligger ved nordre molo og har tilgang på en avfallscontainer på 240 liter. Denne tømmes hver 14.dag i sesongen. Resten av året tømmes containere ved behov. Havn nr. 7 har avtale om henting av avfall kun i sesongen. I vinterhalvåret tar hver enkelt båteier med seg avfallet hjem. 3

4 3. Kart over plassering av småbåthavner 1. Brekstad Havn sørmolo, Brekstad Båtklubb 2. Brekstad Havn nordmolo, Nordhavna Båteierlag 3. Brekstad Havn sør- og nordmolo, Brekstad Gjestebrygge AS 4. Austråt Havn 5. Døsvik Småbåthavn 6. Uthaug Slip & Marina 7. Garten Båtklubb 4

5 8. Storfosna båtforening 9. Tennvika marina 10. Storslåttøya småbåthavn 4. System for melding om utilstrekkelig mottakstilbud for havnen Avvik meldes inn via skjema (vedlegg 1) som legges ut på havnens hjemmeside. I de tilfeller havnen ikke har elektronisk kontakt med brukerne, blir avviksskjema tilgjengelig via oppslagstavle på havna med postkasse for innlevering av avviksskjema. Bekjentgjøring om innmelding av avvik gjøres via: - Oppslagstavle på havna - Hjemmeside - til faste brukere av havna 5

6 Havneansvarlig protokollfører alle innmeldte avvik/klager. Havneansvarlig følger opp og sørger for at alle mindre avvik rettes. Større avvik tas opp i styret før eventuelle tiltak iverksettes. 5. Involvering av berørte parter Havneansvarlig holder løpende kontakt med berørte parter via . Oversikt over kontakter revideres en gang pr. år. Endringer i mottaksordning av avfall meldes fortløpende på mail til berørte parter med mulighet for kommentarer og innspill til mottaksordningen. Berørte parter av havna er: - Eiere av båtplass - Grunneier av havna - Grunneiere som er nabo av havna - Avfallshåndterere 6. Gebyrer Det tas ikke særskilte gebyrer for levering av avfall. Kostnad i forbindelse med avfallshåndteringen er inkludert i havneavgift/årsavgift. 7. Sammendrag av relevant regelverk Forurensningsforskriften Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20,(FOR ) forskrift om mottak av avfall og lasterester i fra skip. Forskriften ble først vedtatt 12. oktober 2003 som en implementering av EUs direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, direktiv 2000/59/EF 27. november 2000, endret ved direktiv 2002/84/EF. Forskriften innebærer blant annet at: - Alle havner skal ha en avfallsplan som skal utarbeides i samråd med berørte parter, herunder spesielt brukere av havnen. Planen skal godkjennes av Fylkesmannen minst hvert tredje år. - Havneansvarlige må etablere mottaksordninger i henhold til planen. - Båtfører må gjøre seg kjent med hvilke avfallsordninger som er i havnen. - Dersom båtfører mener havnen ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for aktuell avfallstype, kan dette innberettes til havneansvarlig som etter nærmere prosedyrer følger opp dette. Sjøfartsdirektoratet og Fylkesmannen er ansvarlig myndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. I forskriften er flere relevante begrep definert. Definisjonene er gjengitt her for å sikre at alle berørte parter er gjort kjent med disse. Definisjoner 1. avfall fra skip: enhver form for avfall, herunder kloakk, og andre rester enn lasterester som 6

7 oppstår mens et skip er i drift, og som omfattes av vedleggene I (olje), IV (kloakk), V (søppel) og VI (utslipp til luft) til MARPOL 73/78, 1 og lasterelatert avfall som definert i retningslinjene for gjennomføringen av vedlegg V til MARPOL 73/78, 2. lasterester: rester av lastematerialer i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, herunder også restmengder og søl ved lasting/lossing, 3. skip: enhver type sjøgående fartøy som opererer i det marine miljø, inklusive hydrofoilbåter, luftputefartøyer, undervannsfartøyer og flytende innretninger, 4. fritidsbåt: enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, og som brukes utenfor næringsvirksomhet, 5. havn: et sted eller geografisk område som er utstyrt med innretninger og utstyr som gjør det mulig å motta skip, inkludert fiskefartøy og fritidsfartøy, 6. norsk havn: havn som er undergitt norsk jurisdiksjon, herunder på Svalbard og Jan Mayen, 7. EØS-område: i denne forskriften skal en henvisning til EØS-området også gjelde som en henvisning til Svalbard og Jan Mayen, 8. havneansvarlig: den som driver havnen. Der ingen driver havnen, er eier av havnen å anse som havneansvarlig, 9. mottaksordning: enhver innretning som er egnet til å motta avfall eller lasterester fra skip. Dette inkluderer stasjonære innretninger, så vel som flytende og mobile enheter, 10. rutegående skip: skip som transporterer passasjerer eller last mellom bestemte steder eller bestemte strekninger, til fastsatte tider. Skipsavfallsdirektivet Direktiv/2000/59/EF (skipsavfallsdirektivet) omhandler mottaksanlegg for skipsavfall i havner, herunder skipets plikt til å levere avfall og til å gi forhåndsvarsel om avfallslevering. Direktivet har som målsetting å beskytte havmiljøet ved å redusere utslipp av skipsavfall og lasterester fra skip, gjennom å bedre tilgangen til og bruken av avfallsmottak. Direktivet gjelder i utgangspunktet for alle skip, uansett størrelse, som benytter havner innenfor EU-området. Tilsvarende gjelder direktivet for alle havner som normalt tar i mot skip som omfattes av direktivet. Skip er i henhold til direktivet definert som ethvert sjøgående/havgående fartøy, og virkeområdet til direktivet er derfor begrenset til havner tilknyttet saltvann. Avfallsforskriften Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall er hjemlet i forurensningsloven og innebærer også at skip og havneansvarlige må forholde seg til denne. Forurensningsloven ble endret med virkning fra 1. juli Etter lovendringen betegnes forbruksavfall fra næringslivet som næringsavfall. Den som i besitter farlig avfall skal deklarere mengde og type på eget deklarasjonsskjema. Deklareringsplikten gjelder kun for virksomheter. For øvrig gjelder det en plikt for alle til å håndtere avfall forsvarlig. MARPOL MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip med senere endringer som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner. Spesielle lover, regler og bestemmelser for havner og skip Nedenfor listes opp enkelte lover og forskrifter som også regulerer forhold vedrørende avfallshåndtering i havner og på skip, uten at disse er gjengitt i vedlegg eller 7

8 omtales nærmere: Lov om Skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) av 16. februar 2007 nr. 9 Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder av 12. juni 1998, nr. 663 Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger av 30. mai 2012 nr. 488 Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931 kap 21 om forbud mot forbrenning til sjøs Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 nr.1269 Forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip av 8. desember 2009 nr Eventuelle vedtekter for den enkelte havn (må ikke være motstridende med krav i forurensningsforskriften kap. 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip eller øvrige bestemmelser i lov eller forskrift) 8

9 Vedlegg 1 Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold Havn (navn på havn): _ Havneansvarlig: Evt. ansvarlig for avfallshåndtering Fra hvilket krav eller hvilken lov / forskrift / intern prosedyre / instruks er det avvik? Beskriv avviket: Forslag til tiltak: Avviket oppdaget (dato): _, Skjema utfylt av: 9

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Alta Havn KF Avfallsplan En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Vedtatt i havnestyret 25.5.2004 FORORD Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjenvinning

Detaljer

Plan for avfallshåndtering

Plan for avfallshåndtering Plan for avfallshåndtering DOKUMENT FOR STYRING AV GJENVINNING, KILDESORTERING OG HÅNDTERING AV AVFALL Einar Olsen havnedirektør Side 1 av 19 Versjon 2.0 Endringskatalog Dato og verson 06/06-05 Versjon

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip

Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip Avfallsplan for Oslo Havn KF Mottak av avfall og lasterester fra skip Versjon 2.2 Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg Endring Ansvarlig 30.11.04 Eksempel Vedlegget er tatt ut, håndteres i informasjonsmateriell

Detaljer

HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning

HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning HMS helse, miljø og sikkerhet i båthavna. Prosjektet er utarbeidet av Roald Kristiansen og Knut Heitmann 2014 1 HMS Helse Miljø og Sikkerhet innledning Kirkenes Båtforening kan tilby meget gode og sikre

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR NORDFJORD HAVN

AVFALLSPLAN FOR NORDFJORD HAVN AVFALLSPLAN FOR NORDFJORD HAVN www.nordfjordhavn.no 2 I N N L E D N I N G NORDFJORD HAVN IKS (NH IKS) utarbeidet og gjennomførte Avfallsplan for Nordfjord havnedistrikt, datert 10. desember 2004. NH IKS

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015

Detaljer

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) Fastsatt xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Veileder til Drikkevannsforskriften

Veileder til Drikkevannsforskriften Veileder til Drikkevannsforskriften Dette er en førsteutgave av veileder til drikkevannsforskriften som ble gjort gjeldende fra 1.1.2002. Siden forskriften inneholder en del endringer i forhold til tidligere

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening

HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 1 av 42 HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening Endret dato Hva består endringen av: Utarbeidet av Godkjent av 13.02.11 Første utgave RWH Styret

Detaljer

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning 5/92 SKIPSAVFALL Problembeskrivelse og forslag til løsning Norges Rederiforbund Norges Naturvernforbund FORORD Norge har en lang og sårbar kyst. Et rikt liv trues stadig av ulike typer forurensing. Både

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3 Tillatelse etter forurensningsloven til Valdres Metall AS for etablering og drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak av avfall på Rebneskogen, Vestre Slidre kommune Tillatelsen er gitt

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...5 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer