GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier"

Transkript

1 Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage- e bedrijfshadleidig Oversettelse av origial moterigs- og bruksavisig 1

2 holdsfortegelse 1. Geerelt Garati Tiltekt bruk Sikkerhetsistrukser Sikkerhetsistrukser for moterig stallasjo Moterigsveiledig Avisiger for elektrikere Styrefuksjoer stillig av edeposisjoer Betjeig Hva du må gjøre, hvis Vedlikehold Tekiske data Samsvarserklærig Merkad for avfallsbehadlig Geerelt Kjære kude, med kjøpet av e GEGER-motor har du valgt et kvalitetsprodukt fra GEGER. Takk for di avgjørelse, og tillite som gis oss. Før du tar dee motore i drift må du vær oppmerksom på følgede sikkerhetsistrukser. Disse brukes til å hidre farer og ugå persoskader og materielle skader. Moterigs- og bruksavisige ieholder viktige iformasjoer for motøre, elektrikere og brukere. Dee avisige må gis videre tilsvarede. Brukere skal oppbevare dee avisige. 2. Garati Ved ikke tiltekt istallasjoe som er i strid med moterigs- og bruksavisige og/eller edrig på kostruksjoe fører til tap av de lovbestemte og kotraktmessig avtalte garatie for materielle skader og produktasvar. 3. Tiltekt bruk Motoree til serie GJ56..e med elektroisk edebryter er met til drift av persieer og sjalusier. Motoree må ikke brukes for: Gittermotorer, portmotorer, møbelmotorer, løfteverktøy GJ 56 xx x Alterativer for utførig Dreiemomet i Nm For toppskier med mist 56 mm klarig GEGER-persieemotor 2 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503o V

3 4. Sikkerhetsistrukser Advarsel: Viktig sikkerhetsistruks. For sikkerhete til persoer er det viktig at dee istrukse følges. struksee skal oppbevares. kke la bar leke med stasjoære styriger. Hold fjerkotroller ua bar. Alegget skal regelmessig kotrolleres for maglede balase eller teg på slitasje eller skadde kabler og fjær, hvis det er aktuelt. Observer forheget som beveger seg og hold persoer ua, til forheget er fullstedig lukket. Vær forsiktig ved betjeig av de mauelle aktuatore mes forheget er åpet, det ka raskt falle ed, hvis fjær eller båd svikter eller er ødelagt. kke driv alegget, hvis det i ærhete utføres arbeider som f.eks. vidusvask. Alegg som styres automatisk må kobles fra forsyigsettet, hvis arbeider som f.eks. vidusvask utføres i ærhete. Uder drift må fareområdet observeres. Befier det seg persoer eller gjestader i fareområdet som ikke bruker alegget. Skadde alegg må stases frem til reparasjo. Alegget må stases ved vedlikeholds- og regjørigsarbeider. Ugå og sikre klem- og skjærepukt. Dette apparatet ka brukes av bar i aldere 8 år og oppover, og persoer med reduserte fysiske, sesoriske eller metale ever eller magel på erfarig og kuskap år de har fått iførig eller istruksjo om sikker bruk av apparatet og forstår de resulterede faree. Bar må ikke leke med apparatet. Regjørig og vedlikehold må ikke utføres av bar. De vektede lydtrykkivået ligger uder 70 db (A). For vedlikehold og utskiftig av deler må motore kobles fra strømforsyige Hvis motore kobles fra via e pluggforbidelse, må betjeigspersoe kue kotrollere at plugge er fjeret fra alle plasser der e har tilgag. Hvis dette gruet kostruksjoe eller istallasjoe ikke er mulig, må frakoblige sikres med e lås i frakoblet stillig. Førigsrøret til motore ka bli svært varmt ved legre drift. Ved arbeider på alegget må førigsrøret først tas på etter at det er avkjølt. 5. Sikkerhetsistrukser for moterig Advarsel: Viktige sikkerhetsistrukser. Følg alle moterigsistrukser, feil moterig ka føre til alvorlige persoskader. Ved moterige av motore ute mekaisk ver av bevegelige deler og førigsrøret som varmes opp, må motore moteres med e høyde på mist 2,5 m over bakke eller e ae flate, som gir tilgag til motore. Før motore istalleres, må alle lediger som ikke brukes fjeres og alle iretiger som ikke er ødvedige for betjeig med maskikraft, tas ut av drift. Betjeigselemetet til e mauell aktuator må moteres i e høyde på uder 1,8 m. Hvis motore styres med e bryter eller tast, må brytere eller taste moteres i sysvidde til motore. Brytere eller taste må ikke befie seg i ærhete av bevegelige deler. stallasjoshøyde må være mist 1,5 m over bakke. Fast moterte styreiretiger må moteres slik at de er sylige. Ved et alegg som kjører ut horisotalt må det overholdes e horisotal avstad på mist 0,4 m mellom de fullstedig utkjørte dreve dele og alle faste istallerte gjestader. Merketurtall og merkemomet til motore må være eget for alegget. Tilbehør for moterig som brukes må være tilrettelagt valg merkemomet. For moterig av motore er det ødvedig med gode tekiske kuskaper og mekaiske ever. Feil moterig ka føre til alvorlige persoskader. Elektriske arbeider må uføres av e elektriker i hehold til lokalt gyldige forskrifter. 3

4 Det er ku tillatt å bruke tilkobligslediger som er eget for omgivelsesbetigelsee og oppfyller de kostruktive kravee (se tilbehørskatalog). Hvis apparatet ikke utstyres med e tilkobligsledig og e plugg eller adre midler for å koble det fra ettet, som i hver pol har e kotaktåpig bredde som tilsvarer betigelsee til overspeigskategori for fullstedig frakoblig, er det ødvedig å istallere e slik skilleiretig i de fast moterte elektriske istallasjoe i hehold til istallasjosforskriftee. Tilkobligslediger må ikke moteres på varme overflater. E plugg til frakoblig av ettet må være tilgjegelig etter istallasjoe. Skadde tilkobligslediger må skiftes ut med e GEGER-tilkobligsledig av samme ledigstype. Apparatet må festes som beskrevet i moterigsavisige. Fastgjøriger skal ikke gjøres med lim side disse ikke ases som pålitelig. 6. stallasjo Sett fra iside til rommet er ettilkoblige til GJ56..e på vestre side. Persieebåd vikles fra utside på spolee. stilligstastee til edebrytere og stobbrytere må peke edover. GJ56..e må istalleres i pla med vedestegee. GJ56..e må istalleres på midte. Vær oppmerksom på jev fordelig av laste! Skråstilt istallasjo: Skråstilt istallasjo er tillatt til maks. 45 i horisotal retig. Dreieretig OPP Nettilkoblig edørs 4 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503o V

5 7. Moterigsveiledig Før fastgjørig må e kotrollere fasthete til murverket eller udergrue. Før istallasjo må e kotrollere motore for sylige skader som bruddsteder eller åpe lediger! 5

6 8. Avisiger for elektrikere H Obs: Viktige avisiger for gjeomførig.følg alle agivelsee for gjeomførig, feil gjeomførig fører til ødeleggelse av motore og kobligsehete. e1-e4: stillige av edeposisjoer er ku mulig med e GEGER-istilligsbryter. e5: stillige ka gjøres med alle istilligsbrytere som tillater e parallell OPP/NED-kommado. e1-e4: For å kjøre i skyggestillig/arbeidsstillig er det ødvedig med e persieebryter/-taster ute låsekapp (seriebryter). Se kapittel Betjeig. e5: For å betjee de er det ødvedig å bruke e låst bryter (ute parallell OPP/NED-kommado). Arbeidee med serviceklemme må ku utføres av e elektriker. Motorer med elektroisk edebryter ka kobles parallelt. Ved parallellkoblig må e være oppmerksom på de maksimale belastige til kobligsehete. Omkoblige ved edrig av løperetig må gjøres i frakoblet tilstad. Omkobligstide ved edrig av løperetig må være mist 0,5 s. Ved trefase strømett må det brukes samme ytre leder for å kjøre oppover- og edover. Tilkobligslediger med kotakter fra Hirschma er kotrollert og godkjet for bruk med Hirschma-kopliger. order to prevet a malfuctio caused by couplig, the supply lie (ref. NYM) from the actuator/switch to the motor must ot exceed 100m i case of motors with electroic ed stops. 9. Styrefuksjoer Fuksjoer til de elektroiske motorstyrigee idirekte skygge-/arbeidsstillig (DSS) Forheget kjører alltids først til edre edeposisjo, veder og kjører i skyggestillig direkte skygge-/arbeidsstillig (DSS) Forheget kjører direkte i skyggestillig forhådsistilt skygge-/arbeidsstillig 0,5 omdreiiger over edre edeposisjo Frostbeskyttelse 2 omdreiiger fra og med edre edeposisjo Dreiemometutkoblig opp Leverig i programmerigsmodus Ku øvre edeposisjo må bli programmert e1 e2 e3 e4 e5 GEGER-istilligsbryter ødvedig Ekster-istilligsbryter som tillater e parallell OPP/NED-kommado L1 N PE PE grø/gul Nett 230V / 50Hz N blå bru elektroisk/ mekaisk edebryter svart 6 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503o V

7 10. stillig av edeposisjoer For istillige av edeposisjoer ved motor GJ56..e1 til e4, er det ødvedig med GEGER-istilligsbrytere! GJ56..e5 ka stilles i med alle istilligsbrytere som tillater e parallell OPP/NED-kommado. Artikkelummer til GEGER-istilligsbrytere M56K144 med Hirschma STAK3-koplig (D) M56F150 med Hirschma STAK3-koplig (CH) M56F151 med serviceklemme (D) M56B265 Adapterkabel med serviceklemme og STAS3 M56E399 Adapterkabel med STAK3 og åpe kabeleder Edrig av edeposisjoer Edrig av edeposisjoer ka gjøres år som helst. For å gjøre dette må du gjeomføre istilligstriee som beskrives seere. Dersom det ved tri 3, 5 og 7 ikke utføres oe kjørebevegelse, opprettholdes de sist istilte edeposisjoee. Skyggestillig/arbeidsstillig (ku e1-e4) Skyggestillige/arbeidsstillige ka kjøres til ved at e trykker samtidig på begge retigsbrytere på istilligsbrytere. Overlastdeteksjo Deteksjoe av overlast tilpasses det faktiske dreiemometet (+ sikkerhetstillegg) til persieesystemet, ved at det utføres e komplett istilligsprosess. Derved må det ved tri 3, 5 og 7 utføres e kjørebevegelse. stillig GJ56..e1, e2 og e3 Rekkefølge til istillige må overholdes og istillige må alltids gjeomføres komplett (alle tri). Ved leverig er motore GJ56..e3 i programmerigsmodus. stillige ved moterig begyer etter tri 1 med tri Forbid istilligsbrytere med GJ56..e og deretter kobles istilligsbrytere til speigsforsyige. 2. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (1 x blike, pause, 1 x blike, pause,...), 3. stillig av edre edeposisjo: Kjør GJ56..e med retigstastee i øsket edre edeposisjo: 4. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (2 x blike, pause, 2 x blike, pause,...), 5. stillig av skyggestillig/arbeidsstillig: Kjør GJ56..e med retigstastee i øsket posisjo. 6. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (3 x blike, pause, 3 x blike, pause,...), 7. stillig av øvre edeposisjo: Kjør GJ56..e med retigstastee i øsket øvre edeposisjo. 8. Trykk på programmerigstaste til LED lyser permaet. Nå er istillige fullført. 7

8 stillig GJ56..e4 Rekkefølge til istillige må overholdes og istillige må alltid gjeomføres fullstedig (alle tri). Ved leverig er motore GJ56..e4 i programmerigsmodus. stillige ved moterig begyer etter tri 1 med tri Forbid istilligsbrytere med GJ56..e og deretter kobles istilligsbrytere til speigsforsyige. 2. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (1 x blike, pause, 1 x blike, pause,...), 3. stillig av edre edeposisjo: Kjør GJ56..e med retigstastee i øsket edre edeposisjo. 4. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (2 x blike, pause, 2 x blike, pause,...), 5. stillig av skyggestillig/arbeidsstillig: Kjør GJ56..e med retigstastee i øsket posisjo. 6. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (3 x blike, pause, 3 x blike, pause,...), 7. Kjør til øvre edeposisjo. Motore slår seg av automatisk via dreiemometdeteksjoe. 8. Trykk på programmerigstaste til LED lyser permaet. Nå er istillige fullført. stillig GJ56..e5 Rekkefølge til istillige må overholdes og istillige må alltids gjeomføres komplett (alle tri). 1. Forbid istilligsbrytere med GJ56..e og deretter kobles istilligsbrytere til speigsforsyige. 2. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (1 x blike, pause, 1 x blike, pause,...), 3. stillig av edre edeposisjo: Kjør GJ56..e med retigstastee i øsket edre edeposisjo. 4. Trykk på programmerigstaste til LED bliker, (2 x blike, pause, 2 x blike, pause,...), 5. stillig av øvre edeposisjo: Kjør GJ56..e med retigstastee i øsket øvre edeposisjo. 6. Trykk på programmerigstaste til LED lyser permaet. Nå er istillige fullført. Ved istillig med e ekster-istilligsbryter må e istedefor programmerigstaste trykke samtidig på Opp- og Ned-taste. LED lyser ikke opp og motore reagerer istedefor med et kort rykk. 8 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503o V

9 11. Betjeig Hvis skyggestillige/arbeidsstillige ikke brukes ka GJ56..e betjees med e stadard, låst persieebryter. Hvis skyggestillige/arbeidsstillige brukes (e1-e4), må det brukes e bryter, som tillater e parallell OPP/NED-kommado (seriebryter). Betjeige skjer da som påfølgede beskrevet: E kjører til øvre edeposisjo ved å trykk på OPP-taste på brytere. E kjører til skyggestillig/arbeidsstillig (e1-e4) ved at e samtidig trykker på OPP- og NED-taste på brytere. E kjører til edre edeposisjo ved å trykk på NED-taste på brytere. 12. Hva du må gjøre, hvis Problem Motore går ikke. Motore kjører oppover i stedet for edover. Motor går ku i é retig. Etter flere kjøriger blir motore ståede og slutter å reagere. Etter istillig av edre edeposisjo kjører forheget ku i NED-retig. Løsig Motor ikke plugget i. Kotroller pluggforbidelse. Kotroller tilkobligskabele for evt. skader. Kotroller ettspeige og la e elektriker kotrollere årsake for strømbrudd. Styreledigee er blitt forvekslet. Skift styreledigee svart/bru. Motor i edeposisjo. Kjør motore i motsatt retig. Evetuelt må edeposisjoee stilles i på ytt. Motore er overopphetet og har slått seg av. Prøv igje etter e avkjøligsperiode på ca. 15 mi. Motore er blitt istallert feil (se stallasjo). 13. Vedlikehold Motore er vedlikeholdsfri. 9

10 geprüfte Sicherheit geprüfte Sicherheit 14. Tekiske data Tekiske data GJ56..e med elektroisk edebryter (stadard mekaisk) Speig GJ5603ke GJ5606ke GJ5610e GJ5618e 230 V~/50 Hz Strøm 0,40 A 0,40 A 0,60 A 0,80 A Cos Phi (cosj) > 0,95 kobligsstrøm x 1,2 Eekt 90 W 93 W 135 W 180 W Dreiemomet 3 Nm 6 Nm 10 Nm 2 x 9 Nm Turtall 26 rpm Beskyttelsesart P 54 Edebryterområde Driftstype 200 omdr. S2 4 mi Lydtrykkivå 2) 34 db(a) 34 db(a) 35 db(a) 40 db(a) Total legde 301 mm 301 mm 311 mm 338 mm Diameter 55 mm Vekt ca. 1,50 kg ca. 1,50 kg ca. 1,70 kg ca. 2,20 kg Omgivelsestemperatur/ fuktighet Drift: T = -10 C C/H maks. 90 % Lagrig: T = -15 C C/tørr, ikke kodeserede Forbehold om tekiske edriger DE V Tekiske data GJ56..e med elektroisk edebryter (brukstidoptimert utførelse) GJ5606e GJ5616e Speig 230 V~/50 Hz Strøm 0,40 A 0,70 A Cos Phi (cosj) > 0,95 kobligsstrøm x 1,2 Eekt 90 W 150 W Dreiemomet 6 Nm 2 x 8 Nm Turtall 26 rpm Beskyttelsesart P 54 Edebryterområde 200 omdr. Driftstype S2 6 mi Lydtrykkivå 2) 34 db(a) 40 db(a) Total legde 306 mm 338 mm Diameter 55 mm Vekt ca. 1,60 kg ca. 2,20 kg Omgivelsestemperatur/ fuktighet Drift: T = -10 C C/H maks. 90 % Lagrig: T = -15 C C/tørr, ikke kodeserede 2) Spesifikasjoee for gjeomsittlig lydtrykkivå brukes til orieterig. Verdiee ble bereget ved GEGER i tomgag med fritt hegede motor med e avstad på 1 m i et tidsrom på 10 sekuder. Målige er ikke basert på e spesiell prøvestadard. Forbehold om tekiske edriger DE V 10 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503o V

11 15. Samsvarserklærig EU-samsvarserklærig Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Atriebstechik Schleifmühle 6 D Bietigheim-Bissige Produktbeskrivelse: Persieemotor, rullegardimotor, markisemotor Typebetegelse: GJ56.. GR45.. GU45.. Beteget produkt oppfyller bestemmelsee til direktivee: 2006/42/ EU Direktiv 2006/42/EU til europaparlametet og rådet av 17. mai 2006 for tilærmig av lover og admiistrative forskrifter i medlemsstatee i forhold til maskier. 2004/108/ EU Direktiv 2006/42/EU til europaparlametet og rådet av 15. desember 2004 for tilærmig av medlemsstatees lovgivig om elektromagetisk kompatibilitet, og for opphevelse av direktiv 89/336/EØS. Overesstemmelse av beteget produkt med bestemmelsee til direktivee påvises særlig gjeom de fullstedige overholdelse av følgede stadarder: DN EN DN EN EN DN EN DN EN EN DN EN DN EN DN EN Det akkrediterte VDE test-og sertifiserigsistituttet (EU-D-r. 0366), Meriastr. 28, D Oebach, kotrollerer og sertifiserer for Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Dokumetasjosasvarlig: Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Adresse: Schleifmühle 6, D Bietigheim-Bissige Bietigheim-Bissige, Has-Michael Dagel (Direktør) 11

12 16. Merkad for avfallsbehadlig Avfallsbehadlig av emballasjematerialer Emballasjematerialer er råstoer og ka dermed gjebrukes. Disse må med iteresse for miljøveret tilføres e forskriftsmessig avfallsbehadlig! Avfallsbehadlig av elektroikk og elektrisk utstyr. Elektroikk og elektroiske utstyr må samles adskilt og avfallsbehadles i hehold til EU-direktivee. Ved tekiske spørsmål står vårt serviceteam til disposisjo uder +49 (0) Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Schleifmühle 6 D Bietigheim-Bissige Telefo: +49 (0) Telefaks: +49 (0) teret: 12 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503o V

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer