Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Langsiktig arbeidsplan for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Langsiktig arbeidsplan for perioden 2009 2013"

Transkript

1 Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn Langsiktig arbeidsplan for perioden

2 Innholdsfortegnelse STATLIGE FØRINGER FOR ET SPISSKOMPETANSEOMRÅDE Overordnet mål for spissområdet gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn... 4 TILTAK FOR KOMMUNENE INNEN VÅRT NASJONALE SPISSOMRÅDE TIGRIS Fremdrift Samarbeid med andre aktører... 6 Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå BARN I RUSFAMILIER Fremdrift Samarbeid med andre aktører FASD KURS Faglig innhold... 7 Fremdrift Samarbeid med andre aktører ÅRLIG KONFERANSE BARNET OG RUSEN Samarbeid med andre aktører... 8 TILTAK FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN INNEN VÅRT NASJONALE SPISSOMRÅDE SAMSPILLSOPPLÆRINGEN Fremdrift Samarbeid med andre aktører... 9 Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå NASJONALT NETTVERK FOR BEHANDLINGSINSTITUSJONER Fremdrift Samarbeid med andre aktører... 9 Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå

3 3. UTVIKLING AV INTERVJUGUIDE SOM KLINISK INSTRUMENT Fremdrift Samarbeid med andre aktører Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå OPPLÆRINGSPAKKE OM UTREDNING, DIAGNOSTISERING OG TILTAK FOR BARN OG UNGE MED PRENATALE RUSRELATERTE SKADER Fremdrift Samarbeid med andre aktører KUNNSKAPS- OG KOMPETANSEBANK OPPSUMMERT AKTIVITET - SKJEMATISK FREMSTILLING: BEHOV FOR ØKONOMISKE RESSURSER FOR PERIODEN Spesifisert behov for ekstra tilskudd , kompetansesenter rus region sør:

4 Statlige føringer for et spisskompetanseområde. I oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet for 2009 skisseres følgende forventninger til de syv regionale kompetansesentrene når det gjelder det tildelte spisskompetanseområdet: Kompetansesenteret skal, på basis av en tverrfaglig tilnærming framskaffe og bygge kunnskap og kompetanse internt på kompetansesenteret utvikle og heve kompetanse hos andre aktører i kommuner og i spesialisthelsetjenesten det vil si å arbeide prosessuelt og interaktivt med eksterne aktører dele og formidle denne kunnskapen med andre, til en viss grad også på nasjonalt nivå integrere perspektivet fra spisskompetanseområdet i øvrig virksomhet arbeide systematisk med fagutvikling i et langsiktig perspektiv Mer konkret skal kompetansesenteret gi oversikt over kunnskap og kompetanse som finnes nasjonalt på spissområdet bistå Helsedirektoratet i utformingen av nasjonale retningslinjer for arbeid på området gi oversikt over prosjekter og faglitteratur nasjonalt og internasjonalt ( kunnskaps- og kompetansebank ) bistå med kompetanseoppbygging i kommunene og/eller spesialisthelsetjenesten gjennom nærmere beskrevne innsatser og handlingsplan bistå sentrale myndigheter i utforming og organisering av nasjonale opplæringsprogram på spisskompetanseområdet initiere og eventuelt drive egen forskning og evaluering på spisskompetanseområdet drifte og koordinere nasjonale kompetanse- og evalueringsnettverk Overordnet mål for spissområdet gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn Kompetansesenter rus region sør (tilknyttet Borgestadklinikken) har siden kompetansesentrenes oppstart hatt gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn som sitt spisskompetanseområde. Vårt overordnede mål er å formidle kunnskap og gi bistand til ulike aktører regionalt og nasjonalt om dette temaet - med fokus på forebygging og tidlig intervensjon. I tillegg til kompetansesenterfunksjonen gir Borgestadklinikken tverrfaglig spesialisert rusbehandling på oppdrag for Helseregion Sør-Øst, hvor det tilbys poliklinisk tilbud, innleggelse på familieavdeling/ skjermet avdeling. Koblingen mellom den klinisk hverdag og kompetansesenterfunksjonen ser vi som en klar styrke. I det følgende skisseres våre planer på spisskompetanseområdet for

5 Tiltak for kommunene innen vårt nasjonale spissområde. 1. Tigris Tigris (Tidlig Intervensjon i forhold til bruk av rusmidler rundt graviditet og i sped/ småbarnsperiode) er et prosjekt innenfor vårt spisskompetanseområde, rettet mot kommunene. Å styrke kommunenes arbeid med gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn gjennom å øke kunnskapsnivået, styrke handlingskompetansen og innarbeide rutiner. Tverrfaglige kommunale team; barnevernstjenesten, helsetjenesten og sosialtjenesten. Vi har i dette prosjektet til nå gjennomført totalt 5 kurssamlinger av 1 og 2 dagers varighet for hver av kommunene. Tema: Rus i et barne/familieperspektiv Holdninger og barriérer i arbeidet med rusrelatert problematikk Medisinske og nevropsykologiske skader knyttet til bruk av rusmidler i svangerskapet Tidlig tilknytning og samspill mor/barn gjennom graviditet og i sped/ småbarnsperiode. Juridiske aspekter vedrørende graviditet og i sped/ småbarnsperiode Forskning fra Helle Lindgård og Egil Nordlie 1 viser at den edru forelderen og barna belastes i stor grad av å leve i en familie med misbruksproblematikk. Pårørendes belastninger resulterer ofte i psykosomatiske plager, slik at tidlig oppdagelse av dette hos fastleger er viktig. Vi vil derfor utvide prosjektet med å tilby kommunene som er med å kunne få en dags opplæring særlig for leger om temaet Den rusfrie forelderen en viktig støttespiller for sine barn. Prosjektet går over to år pr kommune. 1 gang pr måned deltar prosjektleder som veileder i de kommunale ressursgruppene. Fremdrift Kommuner kommuner region sør, 2. år X 5 nye kommuner region sør X X 5 nye kommuner region sør X X 1 Nordlie, E. (1995): Alkoholbruk familiemedlemmers helseproblemer og reaksjoner. I Riise G., Berg J.E., Engelstad J.B.C., Jacobsen C.D., & Sørensen B.N: Alkohol og helse Det bagatelliserte alvor. Oslo, Universitetsforlaget. Lindgaard, H (2008): Afhængighed og relationer de pårørendes perspektiv. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus. 5

6 Samarbeid med andre aktører I undervisningsdelen samarbeider vi med andre kompetansemiljøer som NTNU Trondheim, St Olav Hospital Trondheim, HABU Arendal, R-bup nasjonalt nettverk for spe- og småbarns psykiske helse. Undervisningen er obligatorisk for medlemmene i ressursgruppene, i tillegg inviteres andre ansatte fra etatene som deltar i prosjektet Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå I 2007 drev vi, via Lade Behandlingssenter/ Helga Melkeråen, Tigris i fire kommuner i Midt- Norge. For midler gitt i 2007 skulle prosjektet videreføres til andre kommuner i Midt-Norge i Våren 2008 gikk først og fremst med til ferdigstillelse av handlingsveilederen for prosjektet. Høsten 2008 har de brukt til rekruttering av nye kommuner. Avtale er inngått med Orkdal og Meldal kommuner. Et vesentlig element i opplæringen er at prosjektleder drar ut og er med i de kommunale ressursgruppene 1 gang pr måned. Tilbakemelding fra deltagerne er at dette er et avgjørende suksesskriterium, og det som i størst grad bidrar til økt handlingskompetanse. Men på grunn av avstander og reisetid gjør dette at det vanskelig å selv gå utenfor egen region med prosjektet. At Lade Behandlingssenter v/ Helga Melkeråen i samarbeid med oss drifter prosjektet i region Midt ser vi derfor som en fordel. Særlig på grunn av veiledningsdelen, hvor kompliserte saker drøftes, er dette et arbeid som krever at prosjektleder har lang erfaring og inngående kjennskap til feltet, og ikke alle kan gjøre dette. Vi anbefaler fortsatt drift i region Midt, ved at midler tildeles Lade Behandlingssenter/ Helga Melkeråen, gjerne via kompetansesenter rus region Midt Norge. 2. Barn i rusfamilier Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge. Ansatte i barnehager, skoler, PPT, Helsestasjonene, barnevernet og sosialtjenesten. Fem dagers opplæring, en generell kompetanseheving i forhold til; Rusmidler Tegn på omsorgssvikt hos barnet Tegn på rusmiddelmisbruk hos foreldrene Samarbeid med barnevernstjenesten Trening på den nødvendige samtalen. I tillegg til kursvirksomheten skal det holdes jevnlig kontakt mellom prosjektleder og nøkkelpersonene i kommunene. Nøkkelpersonene tilbys også bistand til implementering av ny praksis i egen virksomhet. Prosjektperiode pr kommune: 1 år. 6

7 Prosjektet drives etter mal fra pilotprosjektet Barn i rusfamilier som ble evaluert av Sirus i 2008 (se Sirus-rapport 1/2009. ISBN ). Vi foretar visse justeringer på systemsiden i tråd med evalueringen, og opprettholder suksessfaktorene som er beskrevet. Fremdrift Kommuner kommuner region sør X X 4 nye kommuner region sør X 4 nye kommuner i annen region X 4 nye kommuner i annen region X Samarbeid med andre aktører Modellkommuneprosjektet til BLD er en mulig samarbeidspart om kommuner som er med i dette prosjektet også søker om deltagelse i Barn i rusfamilier, vil de bli prioritert da det er sammenfallende mål og målgrupper i disse to prosjektene. I 2012 ønsker vi å gå utenfor vår region, og da er det naturlig å samarbeide med det tilhørende Kompetansesenter rus i den aktuelle region. 3 FASD kurs Informere om russkader hos barn som blir utsatt for rusmidler i svangerskapet (Fetal Alcohol Spectrum Disorders: FASD), samt aktuelle tverrfaglige tiltak for å hjelpe barnet til å utvikle sitt potensial n er en kombinasjon av omsorgspersoner fosterforeldre, beredskapshjem, adoptivforeldre til barn man vet eller tror har skader relatert til alkoholbruk i svangerskapet - samt aktuelle fagpersoner som jobber i forhold til denne problematikken. Faglig innhold Hvordan alkohol og andre rusmidler kan påføre fosteret skade, hva FASD er, samt aktuelle tverrfaglige tiltak for å hjelpe barnet til å utvikle sitt potensial. Foredragsholdere; fagfolk med bred klinisk erfaring; lege, nevropsykolog og spesialpedagog, samt representant for fosterforeldre. Fremdrift Kurs Bodø, Tromsø, Stavanger X Bergen, Hamar X Skien, Kristiansand X Oslo, Narvik X Trondheim X 7

8 Samarbeid med andre aktører Vi henter anerkjente foredragsholdere fra sentrale miljøer som NTNU Trondheim, St Olav Hospital Trondheim, HABU Arendal, R-Bup nasjonalt nettverk for spe- og småbarns psykiske helse. I tillegg vil vi samarbeide med de aktuelle regionale kompetansesenter rus i de regionene kursene holdes. 4 Årlig konferanse Barnet og rusen. Spre kunnskap om konsekvenser av rusmiddelmisbruk for det ufødte og fødte barnet. 1. og 2. linje 3-dagerskonferanse med plenums- og parallellseminarer, avholdes i september hvert år. Samarbeid med andre aktører Hvert annet år ønsker vi å ha en nordisk konferanse i samarbeid med Sunnhedsstyrelsen i Danmark og Socialstyrelsen i Sverige. Tiltak for spesialisthelsetjenesten innen vårt nasjonale spissområde. 1. Samspillsopplæringen Rusbehandlingsinstitusjoner som tilbyr familiebehandling og som jobber direkte med foreldre og barn deltar i et flerårig opplærings- og utviklingsprosjekt om samspill og tilknytningsteori. Heve kompetanse i tiltak for barn av psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre. Rusbehandlings- og barnevernsinstitusjoner som tilbyr familiebehandling og som jobber direkte med foreldre og barn. Faglig ansvarlig: Kari Killèn. Borgestadklinikken har det organisatoriske ansvaret for opplæringsprosjektet. Deltagerne møtes 2 dager hver måned gjennom tre år. 8

9 Fremdrift Prosjektperiode: Samarbeid med andre aktører R-Bup (faglig), Diakonova (evaluering). Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå Fagansvarlig Kari Killen skal utarbeide et temahefte om samspill i familier med rusmiddelproblemer som vi trykker opp og distrubuerer. Etter gjennomført opplæring og evaluering skal det vurderes hvorvidt en skal videreføre utdanningen i samme form, eventuelt om en kan/skal etablere utdanningen som et høgskolestudium eller ei. 2. Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner Formålet med nettverket er å skape en arena for konstruktiv erfaringsutveksling og skape muligheter for videreutvikling av godt faglig og metodisk arbeid. Fagnettverket skal også inneha en samlet god faglig og fagetisk kompetanse som også kan komme til nytte for den kommunale sosial- og helsetjeneste og andre relevante samarbeidspartnere. Institusjoner innen spesialisthelsetjenesten rus, barnevernsinstususjoner, R-Bup nasjonalt nettverk for spe- og småbarn, Sirus, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, kompetansesenter rus region vest, Bergen. Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer, få tilført mer kunnskap omkring arbeidet med familier og barn med rus og rusrelaterte problemer. Nettverket møtes 2x2 dager i året og vi arrangerer også spesialseminarer utfra utvalgte tema. Fremdrift Tiltak nettverkssamlinger for institusjonene X X X X X To dagers spesialtema-seminar X X X X Studietur til USA X Opplæring i screening/ diagnostiseringsverktøy X X X X Samarbeid med andre aktører Borgestadklinikken har etablert et samarbeid med R-Bup og andre instanser for å medvirke til at det utvikles og etableres bedre kartleggings- og diagnoseverktøy for russkadde barn. 9

10 Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå R-Bup og Borgestadklinikken planlegger en opplæringspakke om tema barn som har vært eksponert for rus i svangerskapet. Undervisningen skal gå over 6 dager med opplæring i 4 ulike regioner i landet: Region Sør og øst Våren: Modul 1 Høsten: modul 2 og 3 Vest Våren: Modul 1 Høsten: modul 2 og 3 Midt-Norge Våren: Modul 1 Høsten: modul 2 og 3 Nord-Norge Våren: Modul 1 Høsten: modul 2 og 3 n for opplæringen vil primært være spesialister innenfor habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Videre vil det være aktuelt å tilby opplæringen for enkelte miljøer/fagpersoner innenfor rusfeltet og det statlige barnevernet. Gjennom opplæringen ønsker vi således både å fokusere på forebygging i de kommunale tjenester og på tidlig intervensjon ved å identifisere og sette i gang tiltak for barna så tidlig som mulig. Egen søknad om midler sendes Helsedirektoratet avd rusmidler og avd psykisk helse, samt Bufdir, i Utvikling av intervjuguide som klinisk instrument. Bedre oppfølging og hjelp til barn av personer med rusmiddelproblemer n for kartleggingsinstrumentene er barn som ikke har individuelle diagnostiserbare vansker, men lever i en risikosituasjon med rusmiddelbruk i de nære relasjoner til barnet. Det vises til rapporten Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak I denne rapporten anbefales det et prosjekt med utvikling av en intervjuguide bygget på en sjekkliste utarbeidet av Frid Hansen for bruk i arbeidet med barn av foreldre med rusmiddelproblem 2. Intervjuguiden vil ha som formål å tidlig identifisere barns behov for hjelp og støtte når foreldre kommer i behandling for sitt rusmiddelmisbruk. Det tenkes primært anvendt i spesialisthelsetjenesten, både i poliklinikk og institusjonsbaserte tjenester, av fagfolk som har et familieperspektiv i sitt arbeid. Ved siden av tidlig identifisering vil også intervjuguiden måtte sees i sammenheng for å gi barna tidlig hjelp. Bruk av intervjuguiden må derfor knyttes opp til metodisk opplæring. Fremdrift Utprøvingen av intervjuguiden vil ha fem faser: Vår 2009: Utvikling av intervjuguide/rekruttering av deltakere. 2 Rapport Borgestadklinikken/ Rogaland A-senter ved Terje Knutheim/ Anders Hellmann 2008 s

11 Høsten 2009: Utprøving av intervjuguide og metodeopplæring. 6 dagers opplæring. Våren 2010: Analyse av instrumentet. Høsten 2010: Validering av instrumentet. Våren/høsten : Implementering av intervjuguiden i større skala. Samarbeid med andre aktører Frid Hansens sjekkliste utvikles til en intervjuguide i samarbeid med det kliniske miljøet på Borgestadklinikken og aktuelle forskningsmiljøer i Norge. Plan for kompetansedeling på nasjonal nivå Borgestadklinikken utvikler og utprøver det kliniske intervju i sin region først, og sprer det deretter til andre regioner fra 2011, gjerne i samarbeid med de andre regionale kompetansesentra rus. 4. Opplæringspakke om utredning, diagnostisering og tiltak for barn og unge med prenatale rusrelaterte skader. Øke kunnskap om rusmidlers skadevirkninger på fosterhjernen og hva som preger barn og unge med rusrelaterte skader. Gi opplæring som omhandler utredning, diagnostisering og tiltak for barn og unge som har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet, slik at disse barna tidligere blir fanget opp og gitt adekvat hjelp. BUP, barnehabiliteringen, det regionale barnevern og enkelte institusjoner innenfor russektoren. Opplæringspakken er relativt omfattende, den er bygget opp over tre moduler og tenkes å gå over en viss tid. Modul 1 går over 2 dager og målgruppen er bred slik at alle faggrupper som er i kontakt med barn og unge skal ha en felles grunnleggende forståelse for hvordan rus affiserer hjernen og hvordan slike skader kommer til uttrykk i barnets daglige fungering i hjem, barnehage, skole og i forhold til venner. Modul 2 går også over 2 dager og er ment for fagpersoner som jobber med utredning og diagnostisering. Modul 3 er også over 2 dager og retter seg mot en videre målgruppe igjen. Her er det fokus på tiltakssiden med ulike intervensjonsmodeller for familie og skole. Fremdrift Landet deles i 4 regioner der 2 og 2 regioner får opplæring innenfor samme halvår: Sør og øst: Østlandet og Sørlandet og Vestlandet: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Modul 1 våren Modul 2 og 3 høst Midt-Norge: Mørefylkene og Trøndelagsfylkene. Nord-Norge: Nordland, Troms og Finmark Modul 1 våren Modul 2 og 3 høsten

12 Samarbeid med andre aktører Opplæringspakken er et fellesprosjekt for Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse og Kompetansesenter rus region sør. 5. Kunnskaps- og kompetansebank Innhente og spre kunnskap om gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Fagfolk, studenter og legfolk som er interessert i temaet Aktiv bruk av nettsidene våre på Vi skal ha tiltalende, informative nettsider som oppdateres jevnlig. Vi skal utarbeide publikasjonslister for ulike tema, og legge ut linker til aktuelle og relevante artikler/ rapporter/ studier/ handlingsveiledere/ konferanser. Oppsummert aktivitet - skjematisk frem: Tiltak 1.linje 2.linje Regionalt Nasjonalt Tigris x x Barn i rusfamilier x x FASD kurs x x x Årlig konferanse Barnet og rusen x x x Samspillsopplæringen x x Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner x x Utvikle kartleggingsverktøy for bruk i arbeidet med barn av foreldre med rusmiddelproblem x x Opplæring om utredning, diagnostisering og tiltak for barn og unge med prenatale rusrelaterte skader. x x Kunnskaps- og kompetansebank x x x x 12

13 Behov for økonomiske ressurser for perioden Kompetansesentrene har i dag et rammetilskudd på kr pr. år fra Helsedirektoratet for å drifte det nasjonale spissområdet. Dette skal dekke personalutgifter, driftsutgifter og nasjonal formidling. Med dagens lønnsnivå er dette beløpet under en 100% inkl. sosiale utgifter. Skal vi ha mulighet for nasjonal utvidelse av aktivitet og formidling på nasjonalt nivå ihht det som er beskrevet i denne planen vil vi både trenge personaløkning og økning i økonomisk tilskudd for å få dette til. De beskrevne prosjekter tenkes finansiert slik: Ressursbehov Personell Aktivitet Tigris Barn i rusfamilier FASD kurs Konferanse Barnet og rusen Samspillsopplæringen Nasjonalt nettverk Utvikle kartleggingsverktøy Opplæring om utredning, diagnostisering og tiltak for barn og unge med prenatale rusrelaterte skader. Kunnskaps- og kompetansebank 100% 100% 10% 30% 30% 10% 50% 20% 20% Grunnbevilgning Generelle prosjektmidler Økt/ ekstra tilskudd pr år x x Nei Se tabell under Se tabell under x Ja, både og aktivitet Ja, aktivitet x x Nei Totalt for prosjektperioden: Ja, etter eget budsjett pr år x Ja, aktivitet x Ja, aktivitet Se tabell under x Ja, aktivitet 4 0 x Nei 3 Tidligere oppdragsbrev som beskriver prosjektet totalt. 4 Egen søknad fra R.bup og oss sendt Helsedirektoratet mars

14 Spesifisert behov for ekstra tilskudd , kompetansesenter rus region sør: Aktivitet FASD-kurs kr (3 kurs) kr (2 kurs) kr (2 kurs) Utvikling av kartleggingsinstrument kr kr (tilsvarende opplæring/ omfang som 2009) Kr (tilsvarende opplæring/ omfang som 2010) Barn i rusfamilier Opplæring om utredning, diagnostisering og tiltak for barn og unge med prenatale rusrelaterte skader. kr kr kr (igangsatt opplæring 150 deltagere) kr (to regionspakker) Kr (tilsvarende opplæring/ omfang som 2010) kr (to regionspakker) Totalt kr kr kr I tillegg forventes øremerkede midler Tilskudd over statsbudsjettet kap Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner kr kr kr Samspillsopplæring kr kr kr. 0 5 Totalt Kr Kr Kr Avhengig av evalueringens resultater og Helsedirektoratets ønsker, må en vurdere evt videreføring/ etablering av opplæringen som et høgskolestudium. Det vil i så fall kunne medføre behov for nye midler. 14

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Velkommen til veiledersamling 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Hva er Tidlig inn og hvorfor er dere viktige som veiledere i denne satsingen? Opplæring alene fører ikke nødvendigvis til endring av praksis

Detaljer

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv Er tidlig innsats et hovedsatsingsområde i Opptrappingsplanen? Hilde J Løberg Jeg kommer fra KoRus- Sør, Borgestadklinikken. Korus Sør er et av 7 regionale kompetansesentre som jobber på rusfeltet på oppdrag

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning Søknadsskjema i for nasjonale kompetansetjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale kompetansetjenester Helseforetak Sørlandtes Sykekus HF

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten 15.11.12 Det sosiale spedbarnet Spedbarnsforskningen har gitt oss ny viten om spedbarnets kapasiteter

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg?

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Rusmiddelproblematikk i et barne- og familieperspektiv Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Psykologspesialist Astrid Nygård Psykologspesialist Astrid Nygård Hva er et rusproblem?

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling. Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune

Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling. Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune Felles innsats mot mobbing i skolen - tverrfaglig kompetanseutvikling Pilotprosjekt for skolenes ressursteam i Askøy kommune 2013-2014 Bakgrunn Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest -psykisk

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Oslo 18. november 2015 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 2 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Formålet med prosjektet: Bidra til et likeverdig behandlingstilbud i hele landet til nettverkets pasientgruppe.

Formålet med prosjektet: Bidra til et likeverdig behandlingstilbud i hele landet til nettverkets pasientgruppe. Prosjektet: Familienettverket Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i Familieambulatoriene og tilsvarende organisatoriske modeller og institusjonene i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet

Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Rusdagen, Stavanger, 11. februar -2015 Veien til blodrødt Ungdom og avhengighet Inger Eide Robertson Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Rogaland A-Senter Veien til

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre V/ Ingvil Holtedahl. Jordmor - KK -UNN Agenda Historikk Presentasjon av Rusfri start på livet -prosjekt Målgruppe og målsetting Plan for

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Høringsuttalelse. fra. Borgestadklinikken BA

Høringsuttalelse. fra. Borgestadklinikken BA Høringsuttalelse fra Borgestadklinikken BA til Helse- og omsorgsdepartementets: Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettsstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr SIRUS mottok et oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2005 Todelt: Tilbud til barn i Norge som er sammen med sine foreldre i behandling for rusmiddel problemer Spesifikke tilbud til barn av

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Program Intensiv habilitering Nord

Program Intensiv habilitering Nord Program Intensiv habilitering Nord Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Informasjonsbrosjyre Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 1

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Rusfag nr. 1 2011 Av: Titti Huseby, KoRus Sør Hvordan bidra til at det kommunale hjelpeapparatet står bedre rustet til å

Detaljer

Screening, metoder og instrumententer. Rune Tore Strøm 15.09.2015

Screening, metoder og instrumententer. Rune Tore Strøm 15.09.2015 Screening, metoder og instrumententer Rune Tore Strøm 15.09.2015 Hva er screening? Screening er en test i forhold til om det er et problem for en gruppe. screening P O P U L A S J O n problem nei ja Kartlegging

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Et bilde av ungdom i Norge i dag Over 10 % av norsk ungdom er utenfor arbeid og utdanning (neet) Hver tredje elev i vgo er utenfor utdanning Det er ca. 40000

Detaljer

Bevegelsesvansker og fall hos eldre

Bevegelsesvansker og fall hos eldre Bevegelsesvansker og fall hos eldre Randi Granbo Randi.granbo@stolav.no Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Orkdal Sanitetsforening Bakgrunn Geriatriske

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Hjelpetilbudet: Tilfeldig og lite helhetlig

Hjelpetilbudet: Tilfeldig og lite helhetlig Hjelpetilbudet: Tilfeldig og lite helhetlig Av Sidsel Skotland Det mest slående med dagens tilbud til barn av rusmiddelavhengige foreldre er hvor tilfeldig og lite helhetlig det er bygget opp. Hva slags

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Erfaringer med kartlegging av gravides rusvaner. Nr: 4 / 2013

Nyhetsbrev. Innhold. Erfaringer med kartlegging av gravides rusvaner. Nr: 4 / 2013 Nr: 4 / 2013 Nyhetsbrev Innhold Arbeidsliv og rusnettverk starter i høst side 2 Ny medarbeider ved kompetansesenteret side 2 Evaluering av Barn i rusfamilier og Tigris side 3 Kurs om etnisitet og avhengighet

Detaljer

S M I L Mo i Rana Gruppetilbud for barn med psykisk syke og / eller rusmiddelavhengige foreldre

S M I L Mo i Rana Gruppetilbud for barn med psykisk syke og / eller rusmiddelavhengige foreldre Dato. 09.12.08 Side 1 av 11 Innhold 1 INNLEDNING.... 2 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 2 2.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 2 2.3. SAMARBEIDSPARTENE I PROSJEKTET:... 3 2.4. SAMARBEIDSPARTNER S M I L / MANDAT:...

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Anita Berg Tennøy Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Nasjonalt topplederprogram November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Midt-Norge

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland Psykiatrisk Senter Ytre Helgeland PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland 1. Innledning Ved DPS Ytre Helgeland har prosjektet Barn som pårørende som hovedmål å fange opp samt tilby

Detaljer

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen Fremtidens tjenester Monica Martinussen Bestilling fra Gerd til RKBU-Nord Hvordan ser dere at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer utvikler seg og forandrer seg i den tiden vi er inne i nå? Hva kan

Detaljer

Født med alkoholskade - FASD

Født med alkoholskade - FASD Født med alkoholskade - FASD Hvordan kan rus/alkohol skade fosteret Hva er FASD Film Vanlige begrensninger og misforståelser Pedagogiske anbefalinger Foreldresamarbeid «Verktøykasse» Magasin Brosjyrer

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( )

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( ) Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket (2007-2014) v/regional koordinator/psykologspesialist Astrid Nygård Side

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010

Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010 Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010 FøreVar- prosjektet 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl, 20% Barne- og voksenpsykiater Kristin

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Legen som behandler deg, mener at du vil ha nytte av å

Detaljer

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Solveig Storbækken KoRus vest, Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Nasjonal

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 Ønske om en flott forsommer Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer