Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse."

Transkript

1 Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland

2 bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn som vokser opp med rus i familien, etablerte man i Tysvær et prosjekt for å bedre tverrfaglig innsats. Tysværprosjektet er et samarbeid mellom kommunen, Kompetansesenter rus region Vest Stavanger (Korus) og Helse Fonna. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet gjennom Kompetansesenteret. Stimuleringsmidler ble brukt til å finansiere prosjektleder i 50% stilling i to år. Hva skulle oppnås i prosjektperioden? Utvikle rutiner for å oppdage og ivareta barn til foreldre med skadelig rusmiddelbruk Utvikle samarbeidsrutiner i kommunen mellom de som kommer i kontakt med barna og dem som har ansvar for å følge opp barna Utarbeide rutiner mellom kommunen og spesialist helsetjenesten for å ivareta barna til pasienter som er i behandling for rusproblemer Øke generell kunnskap om hvordan foreldres rusmiddelbruk påvirker og kan skade barna Gjøre Tysværprosjektet kjent og dele erfaringer med andre kommuner. Tysvær kommune ligger sentralt i Nord- Rogaland og grenser mot Haugesund. Kommunen har innbyggere og er kjent for sin flotte og vekslende natur. Statoils oljeanlegg på Kårstø er den største industriarbeidsplassen. Tysvær er en vekstkommune med en ung befolkning. Kommunen har et godt og desentralisert skole- og barnehagetilbud. Barn i Tysvær som ble skadelidende av foreldres rusbruk 2007 Tysvær kommune hadde i 2007 høyest andel rusmisbrukere med barn i Helse Fonna området. Tysvær hadde dessuten høyest andel barn som bodde sammen med foreldre med alvorlige rusproblemer. 27 % av foreldre med rusproblemer hadde omsorgs ansvar for barn. I Haugesund og Karmøy var andelen til sammenligning 6 %. Politisk og administrativ ledelse i Tysvær reagerte med bekymring på denne kunnskapen og tok initiativ til innsats. Dette kom fram i den årlige kart leggingen som Helse Fonna HF og 13 kommuner foretar. Verktøyet som brukes til kartleggingen kalles BrukerPlan. Alle med alvorlige rusmiddelproblemer som er i kontakt med de kommunale hjelpetjenestene blir kartlagt.

3 Barn i Tysvær som ble skadelidende av foreldres rusbruk 2010 BrukerPlan for 2010 viste andre tall enn i Tysvær hadde ikke lengre registrert barn som bodde sammen med foreldre med alvorlige rusproblemer. På tre år var andelen foreldre med rusproblemer og samtidig omsorgsansvar for barn redusert fra 27 % til 0 %. Fra å være den kommunen med flest barn hadde Tysvær nå færrest barn som bodde sammen med foreldre med alvorlige rusproblemer. Hvordan finne barna og gi hjelp? Hvordan fange opp og gi hjelp til barn og familier før problemene blir for store? Hvordan arbeide systematisk? Hvordan samarbeide for bedre tverrfaglig innsats? Resten av heftet beskriver hvordan Tysvær har arbeidet systematisk med dette. Tysværprosjektet Tysvær kommune har laget en modell etter inspirasjon fra veilederen Fra Bekymring til Handling. Stikkord for suksessen har vært forankring hos ledelsen, felles faglig plattform, medvirkning, ansvarsfordeling, systemer og rutiner. Hva var det behov for? Kompetanse Skoler, barnehager og helsestasjoner meldte fra om at de visste lite om rusproblematikk. Hvordan oppdage barn i familier med rusproblematikk og hvilke konsekvenser har det for barn å leve i familier rusproblemer? Dette var det mange som ønsket å vite mer om. Tysværprosjektet - hva har vi fått til? Faglig forankring Tysvær kommune har fokus på forskningsbasert kunnskap og praksis som vektlegger det tidlige samspillet mellom barn og omsorgspersoner. Å ha en felles faglig forankring har vært en styrke og et suksesskriterium for å opprettholde engasjement i hele prosessen. Rutiner Det kom fram et stort behov for å ha klare rutiner for hvordan de ulike tjenestene skulle forholde seg ved bekymring. Det var behov for å etablere rutiner på egen arbeidsplass og rutiner for når og hvordan bekymringen skulle formidles videre til aktuelle hjelpetjenester i kommunen. Samhandling med spesialisthelsetjenesten Det var dessuten viktig å etablere forpliktende samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten og andre tjenester for voksne i arbeidet med barn som er pårørende til pasienter med rusproblematikk. Opplæring Man laget et opplæringsprogram for jordmor/ helsestasjon, fastleger, barnehager, skoler og hjelpe tjenester. 300 ansatte i Tysvær gjennomførte programmet. Kursholdere var fagfolk fra kommunen, spesialisthelsetjenesten og fra Kompetansesenter rus Stavanger. Dette var kostnadsfritt for kommunen. Opplæringen ble lagt til kommunens planleggingsdager. For legene ble det gjort avtaler om lunsjmøter eller interne ettermiddagsmøter.

4 Jordmor, helsestasjon og psykisk helsetjeneste gjennomførte to fagdager og en workshop. Den nødvendige samtalen og etablering av rutiner var tema. Fastlegene laget rutiner for sin del av arbeidet. Kompetanseheving innen rusmedisin fra kollegaer fra lokal spesialisthelsetjeneste. Undervisning i lovens bestemmelser for barn som pårørende og opplæring i TWEAK og Motiverende Intervju. Barnehagene brukte en planleggingsdag på hvordan samspillet mellom barn og foreldre foregår dersom foreldrene er ruspåvirket. Barnehageledere fikk kurs i den nødvendige samtalen. Lederne har laget prosedyrer for hva en gjør ved bekymring. Skolene ved rektorer/spesialpedagogisk personell gjennomførte kurs i Fokus på barn i rusfamilier og Hvordan håndtere bekymring? Det ble gitt opplæring i den nødvendige samtalen, og man laget prosedyrer for hvordan lærere skal bringe en bekymring videre

5 Handlingsveileder i kommunen: Barn i familier med rusproblematikk Handlingsveilederen gjelder for ansatte i skoler, helsestasjoner, allmenne tjenester, PPT, barnevern og psykisk helse. Veilederen finnes på kommunens nettsider Denne er nært knyttet til den statlige veilederen Fra bekymring til handling, og forutsetter samarbeid med og samtykke fra foresatte. Hvem gjør hva? Jordmor/ Lege Ved første kontakt ved svangerskap skal jordmor/ lege ta opp alkoholbruk og rusmidler i svangerskapet. De skal kartlegge alkoholbruk ved hjelp av kartleggingsverktøyet TWEAK. Helsesøstre/barnehage/skole/SFO Man har laget felles rutiner på hvordan man skal håndtere bekymring på helsestasjonen, i barnehagen, skolen eller SFO. Hva gjør en på eget arbeidssted? Hvordan samarbeider en med andre? Lokale oppvekstteam Hver skole og barnehage deltar i et tverrfaglig oppvekstteam med helsesøster, PPT, psykisk helse og barnvernsansatte. Den som har ansvar for barnet henviser videre ved behov, til andre hjelpetjenester. Leger og jordmor deler ut og samtaler med foreldre med utgangspunkt i en brosjyre med informasjon om alkohol og graviditet. Brosjyren finnes på kommunens nettsider. Helsesøstre Helsesøster tar opp temaet alkohol ved første hjemmebesøk noen uker etter fødsel. Brosjyren Evnen til samspill med babyen blir redusert ved alkoholpåvirkning blir delt ut og brukt som innledning til en samtale ved første hjemmebesøk. Borsjyren finnes på kommunens nettsider.

6 NAV/ Fastlege Når mor eller far har kontakt med NAV og fastlege, er det avtalt prosedyrer for dette. Psykisk helsetjeneste Det vil også bli innført avtalte prosedyrer for psykisk helsetjeneste. Spesialisthelsetjenesten Når mor eller far har kontakt med spesialisthelsetjenesten for sine problemer, er det gjort skriftlig avtale om hvordan spesialisthelsetjenesten kontakter kommunen. Det fins en adresse og telefonnummer til navngitt person i Tysvær kommune. Tverrfaglig lederteam Hvis hjelpetjenesten som får meldingen ser at det er behov for en tverrfaglig vurdering eller utredning, tas saken opp i kommunens tverrfaglige lederteam. Aktuelle barn meldes til kontaktperson i kommunens tverrfaglige lederteam. Dette kan være barn både fra interne hjelpetjenester eller eksterne samarbeidspartnere Lederteamet vurderer hvordan barn/ foreldre skal følges opp; eksempelvis - Skal barnehage eller skolen selv ta ansvar for å følge opp? - Bør barnet/familien få tilbud om oppfølging, foreldreveiledning med mer? - Bør barn/ foreldre utredes nærmere før tiltak anbefales? I familier med barn som har behov for bedre utredning, setter lederteamet sammen en arbeidsgruppe som foretar en tverrfaglig utredning med tanke på tiltak. Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten er en sentral samarbeidspartner i tverrfaglige oppvekstteam og lederteam. I alvorlige tilfeller kommer meldeplikten til barne vernet inn. Ellers viser en til kommunens Handlingsrutiner ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep: category2119.html For nærmere informasjon ta kontakt med: Kompetansesenter Rus region Vest, Stavanger, v/ Rogaland A-senter; tlf: , ved leder for FOU avdelingen. Se sluttrapport og handlingsveileder på: se Kompetansesenter rus region vest Stavanger, Kontaktperson Tysvær kommune: Jorid Vea Isdahl, fagsjef og leder av Resultatområdet Tverrfaglige Tjenester mail : tlf :

7 På oppdrag fra Helsedirektoratet Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ROGALAND A-SENTER AS Dusavikv. 216, Boks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger besøksadresse: Skogstøstraen 37

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Evaluering Bufetat Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 Mars 2015 Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Om Modellkommuneforsøket... 10 1. Bakgrunn, formål og historikk... 11 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Midtveisevaluering av Haugalandsløftet Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Dette er et sammendrag av rapporten for midtveisevalueringen av Haugalandsløftet. Fullstendig rapport finnes

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Rusfag nr. 1 2011 Av: Titti Huseby, KoRus Sør Hvordan bidra til at det kommunale hjelpeapparatet står bedre rustet til å

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold INTRODUKSJON I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALE- METODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE Versjon 26. august 2011 MANUAL for regionale team og kursholdere

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 23. januar torsdag 24. januar 2013 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) v/

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Lier kommune 1 Innhold 1. Rammer for planen s. 3 1.1. Innledning 1.2 Lovgivning 1.3 Kommunens arbeid med planen 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer