Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler"

Transkript

1 Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge

2 Rusrelaterte problemer Bruk av rusmidler kan være skadelig og avhengighetsskapende. Dette gjelder både alkohol, vanedannende legemidler, illegale rusmidler og andre substanser/stoffer. I et folkehelseperspektiv er det viktig at vi som enkeltindivider har tilstrekkelig kunnskap og er bevisste på eventuell egen bruk. Samtidig er det avgjørende at vi som samfunn har en god rusmiddelpolitikk og gode opplegg for forebygging, tidlig intervensjon og tilgjengelige og virksomme tilbud for de av oss som utvikler problemer. I tillegg til den enkelte bruker, berører rusmiddelproblemer også barn og unge, familie, øvrig nettverk, arbeidsliv og storsamfunnet på ulike måter. Rusmiddelproblemer er ofte sammensatt og knyttet til både biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold. Å utvikle effektive hjelpetilbud forutsetter både gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Opplæring, utdanning, kunnskapsutvikling og forskning er derfor vesentlig. Rusmiddelproblemer blir ofte privatisert og er for mange forbundet med skyld og skam. Å bli møtt med respekt og en åpen, ikke-fordømmende holdning, virker endringsfremmende i seg selv.

3 Om det offentlige hjelpetilbudet i Midt-Norge Midt-Norge er i denne sammenheng innbyggerne i kommunene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. De primære tjenestene forankret i hjemkommunen Den enkelte kommune har tilbud for å hjelpe aktuelle innbyggere til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler, gjennom råd, veiledning og ulike hjelpetilbud. Hjelp skal også gis til pårørende/familie. Tilbudene er knyttet til fastlegeordningen/legevakt, NAV-kontorene og sosial, velferd og helsetjenesten. Men også boligtjeneste, skole, arbeidsliv, kultursektor og barne- og familievernet, frivillig sektor, hjelpetelefoner og andre primærtjenester skal kunne bistå. Samordning og Individuell Plan Når bruker/pasient har behov for hjelp fra flere skal denne samordnes. Mange vil kunne ha behov for koordinert hjelp over lang tid, og har da rett til at det lages en Individuell Plan (IP). Her skal den enkeltes mål/ønsker/behov og de ulike deltakernes ansvar/oppgaver/kontaktpunkter nedtegnes innenfor en felles forstått plan for samarbeid herunder informert samtykke. Å samordne/koordinere innsatsen vil oftest være en kommunal oppgave. Spesialisthelsetjenesten Når det er behov for aktiv behandling utover det kommunen kan gi, bør pasientens situasjon vurderes av spesialisthelsetjenesten. For pasienter som trenger hjelp og ønsker å arbeide med sine rusmiddelproblemer, er det enheter innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk som gir denne. Dette er ulike tilbud basert på at pasienten bor hjemme (poliklinikk og dagbehandling) og et spekter av døgnbasert behandling. Under særskilte vilkår kan pasienten legges inn mot sin egen vilje. Det er også mulighet å gjennomføre hele eller deler av en fengselsstraff som behandling (såkalt 12-soning ). Målet med samhandling er å sikre sømløse tjenester tilpasset den enkeltes ønsker og behov

4 Henvisning og vurdering Både fastlege, sosialtjenesten/nav og øvrig spesialisthelsetjeneste kan i samråd med pasienten henvise til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Henvisningene forutsettes å inneholde de opplysninger som er nødvendige for å vurdere pasientens tilstand, og kan i Midt-Norge sendes til: Rusteamet i Volda (Helse Sunnmøre), Kløvertunvegen 1, 6100 Volda, tlf: Rusteamet i Ålesund (Helse Sunnmøre), 6026 Ålesund, tlf: Vestmo Behandlingssenter (Rusbehandling Midt-Norge), Vestmoa 27, 6018 Ålesund, tlf: Rusteamet i Molde (Helse Nordmøre og Romsdal), Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 Molde, tlf: Rusteamet i Kristiansund (Helse Nordmøre og Romsdal), Hermann Døhlens veg 1, 6508 Kristiansund, tlf: Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (St.Olav), Prinsens gt. 67, 7011 Trondheim, tlf: Døgnenhetene Lade Behandlingssenter (avtale med Rusbehandling Midt-Norge), Lade Allè 86, 7041 Trondheim, tlf: Poliklinikken Lade Behandlingssenter, Nedre Bakklandet 75, 7014 Trondheim, tlf: Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7600 Levanger, tlf: Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7800 Namsos, tlf: Unntak Henvisning til familiebehandling sendes direkte til døgnavdelingen ved Lade Behandlingssenter. Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering ved opiatavhengighet skal være utarbeidet gjennom et samarbeid mellom pasient, sosialtjeneste og fastlege og sendes på egen mal til: Senter for legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge (LAR-Midt), postboks 4335, 7417 Trondheim, Tlf: Ved vedvarende/alvorlig rusmiddelmisbruk kan fastlege, kommunal oppfølgingsansvarlig eller pasient/ pårørende ta kontakt med Lade Behandlingssenter eller Vestmo Behandlingssenter for snarlig vurdering med hensyn til plass for avrusning. For behandling uten eget samtykke (tvang) fremmer sosialtjenesten sak til Fylkesnemnda for sosiale saker. Dersom det gis rett til nødvendig helsehjelp knyttet til døgnbehandling, kan kriminalomsorgen innvilge 12-soning. For pasienten under 23 år skal den tverrfaglige vurderingen senest være gjennomført innen 10 virkedager, for pasienter over 23 år senest innen 30 virkedager. Dersom pasienten innvilges rett til nødvendig helsehjelp skal det fastsettes en bindende frist når behandlingen senest skal være iverksatt. For pasienter under 23 år kan ikke fristen overskride 65 virkedager. Med rusreformen fra 2004 fikk pasienter med rusmiddelproblemer samme rettigheter som andre innenfor helsetjenesten

5 De ulike behandlingstilbudene Poliklinisk behandling Gis ved rusteamene i Volda, Ålesund, Molde, Kristiansund, ved Psykiatrisk ungdomsteam for Sør-Trøndelag, Ruspoliklinikken ved Lade Behandlingssenter i Trondheim, og Avdeling for rusrelatert psykiatri i Levanger og Namsos. For adresse/telefon: se under henvisning vurdering. Avrusning i institusjon Akuttavdelingen Lade Behandlingssenter (avtale med Rusbehandling Midt-Norge), Lade Allè 86, 7041 Trondheim, tlf: Avgiftningsenheten Vestmo Behandlingssenter (Rusbehandling Midt-Norge), Vestmoa 27, 6018 Ålesund, tlf: Korttidsbehandling i institusjon Ungdomsklinikken, Postboks 44, 7566 Vikhammer, tlf: Utredningsenheten og klinikkavdelingen Vestmo Behandlingssenter (Rusbehandling Midt-Norge), Vestmoa 27, 6018 Ålesund, tlf: Utredningsenheten og klinikkavdelingen Lade Behandlingssenter (avtale med Rusbehandling Midt-Norge), Lade Allè 86, 7041 Trondheim, tlf: Langtidsbehandling i institusjon NKS Kvamsgrindkollektivet (avtale med Rusbehandling Midt-Norge), Bjørkmyr, 7036 Trondheim, tlf: Nidarosklinikken ved Voksenklinikken (Rusbehandling Midt-Norge), Øvre Bakklandet 28, 7013 Trondheim, tlf: Veksthuset Molde (Rusbehandling Midt-Norge), Glomstuvegen 50, 6411 Molde, tlf: Tyrilistiftelsen (avtale med Rusbehandling Midt-Norge), Normannsgate 47, 0655 Oslo, tlf: Avdeling for gravide og småbarnsforeldre Lade Behandlingssenter (avtale med Rusbehandling Midt-Norge), Lade Allè 86, 7041 Trondheim, tlf: Legemiddelassistert rehabilitering Senter for legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge ved Voksenklinikken (Rusbehandling Midt-Norge), postboks 4335, 7417 Trondheim, Tlf: Behandling uten eget samtykke (tvang) Særskilte plasser ved Vestmo Behandlingssenter, Lade Behandlingssenter og Ungdomsklinikken. Behandling under soning ( 12-soning ) Gis ved alle døgninstitusjoner. Ansattegruppa er tverrfaglig med både helse- og sosialfaglig kompetanse, slik at rusmiddelproblemer, psykiske problemer, kroppslige problemer og sosiale problemer ses i sammenheng

6 Øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget (MNK-rus) Er ett av syv sentre Norge. Arbeider særlig med: Rusforebyggende arbeid i kommunene Kompetansehevende tiltak overfor kommuner og spesialisthelsetjeneste Spisskompetanseområde Yngre rusmiddelmisbrukere MNK-rus har medarbeidere i alle de tre fylkene, med hovedkontor i Trondheim og kontorer i Levanger og Ålesund. Kontaktinformasjon: Trondheim, MNK-rus, Postboks 2655, 7415 Trondheim, tlf: Ålesund, MNK-rus, Vestmoa 27, 6018 Ålesund, tlf: Levanger, MNK-rus, Postboks 373, 7601 Levanger, tlf: Lærings- og mestringssenter for rus Har særlig fokus på pårørende til rusavhengige. Brukerrepresentanter er med i utvikling av tilbudene og det er etablert et regionalt nettverk mellom brukerorganisasjonene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Er tilknyttet MNK-rus i Trondheim. Forskning Sammen med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende, er forskning en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Det er særlig den kliniske og pasientnære forskningen som skal prioriteres. Forskningsaktiviteten koordineres fra MNK-rus i Trondheim. Rusbehandling Midt-Norges administrasjon Er lokalisert på Strandveien 1, 7500 Stjørdal, tlf: Består av foretaksledelse/ administrasjon og egen koordinerings- og samhandlingsenhet. Vi legger stor vekt på samhandling og har utviklet forpliktende avtaler med kommunene, psykisk helsevern og andre. Besøk oss på Reklamehuset, Stjørdal

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune Etablert 01.10.2013 Oppdatert i Forum 15.05.2014

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer