dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal"

Transkript

1 Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter rus-midt-norge har utvikla konseptet, og vi samarbeider med Møre og Romsdal fylke, Veksthuset Molde, Vestmo behandlingssenter, brukerorganisasjoner og Bufetat om arbeidsseminarene.

2 ARBEIDSSEMINAR 1 Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen Seminaret setter fokus på arbeidet med ruspolitisk handlingsplan. Vi belyser hvordan de ulike tjenestene kan samarbeide om å prioritere og løse oppgavene i planen. Helsetjenesten, NAV, barneverntjenesten, skole, bevillingsmyndighet, lege, politikere. Pårørende og brukere. Rita Valkvæ og Ingjerd Woldstad ved Kompetansesenter rus. Kommunal representant Fakta og forskning om rus. Ved Ingjerd Woldstad og Rita Valkvæ Tverrfaglig samarbeid på rusområde. Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning i grupper: Tverrfaglig samarbeid i praksis. Hvordan fungerer samarbeidet i dag? Hvordan ønsker vi at det skal være? Hva skal til for å lykkes? Lunsj Hvordan er situasjonen i vår kommune? Ved repr. fra kommunen. presentasjon av ruspolitisk handlingsplan. de viktigste politiske og faglige utfordringer, mål og arbeidsoppgaver Lausmunna nytenkning i grupper: Tverrfaglig samarbeid i praksis. Hva er de viktigste lokal prioriteringene? Hva kan vi samarbeide om for å løse oppgavene best mulig? Hva trenger vi av kompetanse for å løse oppgavene? Organisering og ansvar, hvem gjør hva? Oppsummering av gruppearbeid og nytenkning i plenum Avslutning, hva gjør vi videre? Ved representant fra kommunen.

3 ARBEIDSSEMINAR 2 En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Seminaret gir opplæring i hva forskning sier om bruk av rusmiddelpolitiske virkemiddel som beskyttelse mot utvikling av skadelige rusmiddelvaner i befolkningen. Politikere, skjenkenæringen, skjenkekontrollører, natteravner, ungdom, kommunalt tilsatte. Rita Valkvæ ved Kompetansesenter rus. Kommunal representant, politiker, ungdomspolitiker etc Hva sier forskning om bruk av rusmiddelpolitiske virkemiddel som verktøy i rusforebyggende arbeid. Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning i grupper. Hva betyr en ansvarlig rusmiddelkultur? Hvilke utfordringer står vi overfor i vårt lokalmiljø? Lunsj Rusmiddelpolitikk i et livsløpsperspektiv og konsekvenser for barn, ungdom og voksne. Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning i grupper. Hva kan vi gjøre og hvilke rusmiddelpolitiske virkemiddel kan vi bruke for å løse utfordringene i vårt lokalmiljø? Presentasjon av gruppenes arbeid Hvordan vil kommunen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre? Ved kommunal representant med ansvar for plan.

4 ARBEIDSSEMINAR 3 Heldig er den ungdommen som har teite foreldre Seminaret retter fokus mot foreldrerollen som den viktigste ressursen i det forebyggende arbeidet, og belyser hvordan skolen, FAU og helsetjenesten kan gjennomføre et foreldremøte om temaet. Lærere, helsesøster, politi, FAU, idrettsledere kulturarbeidere, barnevernet og andre som skal kommunisere med foreldre om dette temaet. Rita Valkvæ ved Kompetansesenter rus. Kommunal representant. Foreldre representant Heldig er den ungdommen som har teite foreldre Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning i grupper. det finnes ikke perfekte foreldre, men når er vi bra nok? Lunsj Hvordan gjennomføre et foreldremøte på en god måte? Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning gruppearbeid til bruk på foreldremøte. Hvilke grenser kan foreldre sette for å forebygge skadelige rusmiddelvaner hos egne ungdommer? Presentasjon av gruppenes arbeid Hvordan vil kommunen og skolen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre sammen med foreldrene? Ved kommunalt ansatt og foreldrerepresentant.

5 ARBEIDSSEMINAR 4 Ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret belyser sammenhengen mellom ungdoms - kultur, gode beskyttelsesfaktorer i oppvekstmiljøet og utprøving av rusmiddelvaner blant ungdom. Ansatte i kommunale tjenester, foreldre, frivillige organisasjoner, ungdomsråd og politikere. Rita Valkvæ ved Kompetansesenter rus. Lokale ungdomsrepresentanter. Kommunale representanter Ungdomskultur, overgangen til voksenlivet og utvikling av rusmiddelvaner. Ved Rita Valkvæ Hvordan vil vi ha det i vårt lokalmiljø? Holdninger og meninger om hva som beskytter ungdom mot skadelige rusmiddelvaner. Ved lokale ungdomsrepresentanter Lunsj Beskytelsesfaktorer, gode fellesskap og rusmiddelfrie soner. Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning i grupper. Hvordan vil vi ha det i vårt lokalmiljø og hva må vi gjøre for å få det slik vi vil? Presentasjon av gruppenes arbeid og debatt Hvordan vil kommunen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre i samarbeid med ungdomsråd i kommunen etc? Ved kommunalt ansatt, leder ungdomsråd.

6 ARBEIDSSEMINAR 5 Rusmiddelavhengighet hos ungdom hvordan forstå det og samhandle om endring? Seminaret fokuserer på utvikling av rusmiddelavhengighet hos ungdom og belyser ulike bakgrunnsforståelser og mulige tilnærminger til ungdommen og familien. Kommunens tverrfaglige hjelpetjeneste, barnevern, helsestasjon, skole, Bufetat, psykiatritjenesten, NAV, politiet, BUP, rusteam. Ingjerd Woldstad ved Kompetansesenter rus Midt-Norge. Representanter for kommunen. Representanter for Bufetat og Psykisk helsevern for barn og unge Ungdomskultur og rusmiddelvaner normalt eller skadelig? Misbruk og avhengighet. Ny veileder: «Fra bekymring til handling» Lausmunna nytenkning i grupper. Når er det grunn til bekymring? Lunsj Hva kan vi som kommune samlet tilby av hjelp, og når må vi søke samarbeid med andre, spesialisthelsetjenesten og Bufetat? Ved kommunal representant Lausmunna nytenkning i grupper Hvordan handler vi sammen på vår bekymring? Hvordan skaper vi dialog med den det gjelder? Hva når det kommunale tilbudet ikke er nok? Om Bufetat sine tilbud til ungdom. Ved representant for Bufetat Om Rusforetaket sine tilbud til ungdom Om Psykiske helsevern for barn og unge Hvordan tar vi med oss dette i det videre arbeidet i kommunen?

7 ARBEIDSSEMINAR 6 Om å se elever med skadelige rusmiddelvaner, og hvordan vi handler på det vi ser Seminaret fokuserer på skadelige rusmiddelvaner hos eleven og belyser hvordan læreren kan samtale med eleven ved bekymring og skolens rutiner ved henvisning til eksterne hjelpeinstanser. Lærere og annet pedagogisk personell, rektor, PPT. oppfølgingstjenesten, helsesøster, FAU og barnevernet. Rita Valkvæ og Ingjerd Woldstad ved Kompetansesenter rus. Kommunal representant, lærere, barnevernsleder Ungdom og skadelige rusmiddelvaner. Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning i grupper Når er det grunn til bekymring? Lunsj Hvordan handler vi på vår bekymring? Ved Rita Valkvæ Tverrfaglig samarbeid. Hvordan håndtere taushetsplikt og meldeplikt ved melding til barnevernet. Ved Ingjerd Woldstad Lausmunna nytenkning i grupper Hvordan handler vi på vår bekymring? Oppsummering av gruppearbeid i plenum Hvilke utfordringer kan skolen og kommunen samarbeide om fremover når de er bekymret for en elev?

8 ARBEIDSSEMINAR 7 lig innsats for barn som lever sammen med omsorgspersoner som misbruker rusmidler Barnehagene treffer barna og deres foresatte hver dag. Finnes det fellestrekk som vi kan lære oss å se etter, både hos barna og deres familier? Hvordan skal vi klare å handle på vår bekymring? Barnehage og barneverntjeneste, PPT, helsestasjon, psykiatritjeneste, frivillige org. Ingjerd Woldstad ved Kompetansesenter rus. Kommunale representanter: barnevern, barnehage, helsestasjon Fakta og forskning om rus. Rusrelatert samspill i familien. Hvordan virker dette på barna, symptomer, forståelsesmåter. Ved Ingjerd Woldstad Lunsj Lausmunna nytenkning Hvordan handler vi på vår bekymring? Har vi gode nok rutiner? Refleksjoner i plenum Kommunens tjeneste for utsatte barn. Ved kommunalt barnevern. Barnevernet: Meldeplikt, opplysningsplikt Barnehagene: rutiner for samarbeid Hva gjør vi videre i vår kommune? Ved repr. for kommunen.

9 ARBEIDSSEMINAR 8 Eldre og skadelige rusmiddelvaner Seminaret fokuserer på de kommunale tjenester for eldre med skadelige rusmiddelvaner, og ulike dilemma vi kan møte når vi skal tilnærme oss denne utfordringen i egen arbeidshverdag. Ansatte i hjemmetjenesten, institusjoner for eldre, NAV, kommunal helsetjeneste inkl. psykiatritjeneste, politikere, organisasjoner og andre. Ingjerd Woldstad ved Kompetansesenter rus. Kommunale representanter Eldre og skadelige rusmiddelvaner. Ved Ingjerd Woldstad Vi ser nærmere på situasjonen i vår kommune for denne gruppa, med utgangspunkt i Ruspolitisk handlingsplan, organisering, ansvar. Ved kommunal representant Pårørende til rusavhengige. Ved Einar Vonstad Lunsj Lausmunna nytenkning i grupper Hvordan håndterer vi dette i praksis? Ulike etiske problemstillinger i hverdagen. Ved kommunal representant Lausmunna nytenkning i grupper Hvordan håndterer vi etiske utfordringer i praksis i vår kommune? Avslutning, hva gjør vi videre?

10 ARBEIDSSEMINAR 9 Samhandling mellom spesialhelsetjenesten og kommunen om verdig behandling og rehabilitering Seminaret fokuserer på hvordan kommunen og spesialisthelsetjenesten kan samhandle om et verdig behandlingsforløp og rehabilitering til brukerens beste. Kommunens tverrfaglige hjelpetjeneste, NAV, helsetjeneste inkl. psykiatritjenesten, lege, organisasjoner, brukere og pårørende. Rita Valkvæ ved Kompetansesenter rus. Representanter fra spesialisthelsetjenesten. Kommunale representanter. Bruker representanter Hvem er brukeren? Livssituasjon, ruskarriere, nettverk, stigma, rettigheter og muligheter. Ved representant spesialisthelsetjenesten og kommunen. Bruker representant Hvordan bruke individuell plan som verktøy? Ved Rita Valkvæ Lausmunna nytenkning Hvordan bruke individuell plan? Lunsj Avtaleverk mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Ved representant spes helsetj Oppfølging, nettverk, arbeid og bolig etter behandling, muligheter og begrensninger. Ved kommunal representant Lausmunna nytenkning Hvordan arbeide med oppfølging? Oppsummering og diskusjon i plenum Konkretisering hvordan samhandle videre om disse utfordringene? Kommunal / spes helsetj. / bruker representant.

11 ARBEIDSSEMINAR 10 Læring og mestring til pårørende av rusmiddelavhengige Seminaret fokuserer på kommunens samarbeid med de pårørende til rusmiddelavhengige. Vi belyser rusmisbrukets påvirkning på familien, og lokale hjelpetiltak for pårørende. Kommunens tverrfaglige tjeneste, skole, PPT, barnevern, helsetjeneste, psykiatri, NAV, pårørende og brukerorganisasjoner. Einar Vonstad og Ingjerd Woldstad ved Kompetansesenter rus. Brukerrepresentanter, Kommunale representanter En brukerhistorie Fakta og forskning om rus. Ved Ingjerd Woldstad Hva finnes av hjelpetiltak i regionen, brukerorganisasjoner, herunder informasjon om Lærings og mestringsenteret i Rusbehandling Midt Norge HF og selvhjelpsprosjekt. Ved Einar Vonstad Lunsj Kommunale rusmiddelpolitiske tiltak og statussituasjon. Ved representant fra kommunen Rusmisbrukerens innvirkning på familien ved Einar Vonstad Lausmunna nytenkning i grupper Hvordan styrke pårørende sin situasjon hos oss? Refleksjon i plenum fokus på hva vi gjør videre lokalt i vår kommune. Ved kommunal representant Avslutning.

12 ARBEIDSSEMINAR 11 Pårørendes rettigheter og muligheter ta livet tilbake Dette er et kveldsmøte der pårørende til rusmiddelavhengige og personer som sliter med sin psykiske helse, får fokus på sine muligheter og rettigheter. Vi belyser selvhjelpsaktiviteten i fylket. Brukerorganisasjonene informerer om sine tilbud. Pårørende til rusmiddelavhengige og personer som sliter med sin psykiske helse. Einar Vonstad ved Kompetansesenter rus. Brukerrepresentanter Pårørendes rettigheter og muligheter med fokus på helse- og sosiallovgivningen. Ved Einar Vonstad Kaffepause Pårørendeorganisasjonene i rus psykiatri presenterer seg; Landsforbundet mot stoffmisbruk Al Anon Landsforeningen for pårørende innenfor psykiatri Orientering om Lærings og mestringsenteret i Rusforetaket med fokus på selvhjelpsaktiviteter. Ved Einar Vonstad Fri diskusjon Avslutning.

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors.

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors. Nyhetsbrev nr. 2/2008, oktober Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Døråpnere på mannejakt! Røde Kors Døråpnere ønsker

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 1 Forord. Balsfjord kommune utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyret i 2002, og planperioden var frem til

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer