dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene"

Transkript

1 2012 UTGITT AV KONTAKTINFORMASJON HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks Trondheim Tlf: I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: I ÅLESUND Vestmoa Ålesund Tlf: Rita Valkvæ Tlf: Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene Dugnad er utviklet av Kompetansesenter rus - Midt-Norge og henvender seg til kommunene i Møre og Romsdal. Vi tilbyr veiledning og kompetanseheving. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeidsrutiner. 25

2 Mål og oppgaver I det nasjonale folkehelsearbeidet er det et mål å redusere det totale forbruket av alkohol og fremme en kultur som beskytter enkeltpersoner, familien og samfunnet mot skadelige rusmiddelvaner. Kommunen skal fremme befolkningens fysiske og psykiske helse, og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Gjennom kartlegging, samarbeid og dialog mellom offentlig, frivillig og privat sektor skal kommunen innhente opplysninger som gir et tydelig bilde av de lokale helseutfordringene på rusområdet, og iverksette nødvendige tiltak og evaluere disse, jmfr. Folkehelseloven. Kompetansesenter rus Midt-Norge skal etter oppdrag fra Helsedirektoratet bistå kommunene og spesialisthelsetjenesten med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. I dette oppdraget samarbeider vi med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylke og Lærings og mestringsenteret for pårørende i Rusbehandling MidtNorge. VERDIGRUNNLAG Et tydelig folkehelseperspektiv tar utgangspunkt i en rusmiddelpolitisk tilnærming som er rettet mot hele befolkningen. Faglige og politiske oppgaver på rus og psykiatriområdet må planlegges ut fra et livsløpsperspektiv fra barndom til alderdom. Tiltakene må komme til uttrykk og få konsekvenser i nærmiljøet hvor folk lever sine liv. Samtidig må vi ha et spesielt fokus på sårbare grupper, og fremme en forpliktende samhandling rundt disse. Men først og sist må vi tro på at det nytter, og våge å gå inn i følgende utfordringer: Vi må tro på at det nytter Vi må tro på at folk kan ta ansvar for egen helse Vi må lytte til barn, unge, foresatte og pårørendes egne historier og ønsker for sine liv. Rusvansker er relasjonelle Samarbeid med frivillig sektor og pårørende utfordrer vårt tankesett Vi må ofte prioritere og forhandle oss frem til den nest beste løsningen. Vi må våge å se på, og stille spørsmål ved våre egne holdninger og rusmiddelvaner Vi må våge å sette ord på og gå inn i interessemotsetninger 3

3 ARbEIDSSEMINAR OG VEILEDNING Våre bidrag er i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet, om at kommunene utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan som formell forankring for rusfaglige og ruspolitiske oppgaver. En helhetlig rusmiddelpolitikk ser bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng med behov for innsats på rehabilitering innen rus og psykiatriområdet. På bakgrunn av disse anbefalinger kan vi tilby arbeidsseminar og veiledning innen følgende tema: Samhandling og planlegging 1. Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen, og rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging 2. En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy 3. Heldig er den ungdommen som har teite foreldre 4. Ungdomskultur og gode oppvekstmiljø som beskyttelse mot skadelige rusmiddelvaner lig innsats 5. Å oppdage førskolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner 6. Å oppdage skolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner 7. Foreldresamtaler om barn som er pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker 8. Hvordan skal skolen handle på sin bekymring for elever med skadelige rusmiddelvaner 9. Rusmisbruk, skader og avhengighet hos ungdom, hvordan forstå det og samhandle om endring 10. Eldre med skadelige rusmiddelvaner Videre innsats 11. Oppfølging av mennesker med rusmiddelproblem og sammensatte behov i kommunen Planlegging Det er anbefalt at kommunen koordinerer sitt rusfaglige arbeid via en tverrfaglig gruppe. Arbeidet forankres i en rusmiddelpolitisk plan, og tema i DUGNAD prioriteres etter behov i planen. Formålet med arbeidsseminar er å mobilisere, utvikle og kvalitetssikre rusfaglige tiltak i kommunen. Alle våre seminar er gratis, og gjennomføres lokalt i kommunen eller i interkommunale fora. Utvikling av tiltak og lokal tilpasning av arbeidsseminar skjer i samarbeid med kommunen etter planleggingsmodellen under. Arbeidsseminar 1 i DUGNAD «Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen og rusmiddelpolitisk handlingsplan», kan brukes som et verktøy innledningsvis til å prioritere tiltak og tema i DUGNAD. 1. Vi får oversikt Hvordan er situasjonen på rusfeltet i vår kommune i dag? Hvilke tiltak har vi i vår kommune i dag? Hvordan fungerer disse tiltakene? 2. Vi prioriterer Hvilke tiltak skal vi prioritere å utvikle videre i vår kommune? Vi velger tema i DUGNAD SAMARbEIDSMøTE 3. Vi lager handlingsplan Hvilke mål skal vi oppnå gjennom tiltaket? Hvilken fremdriftsplan skal vi ha? Hva må tjenestene samarbeide om for å nå målene i tiltaket? 6. Vi evaluerer tiltaket Har vi nådd målene våre? Hva har vi fått til? Hva har vi ikke fått til? Hva hjalp oss fremover? Hva gjorde at vi strevde? SAMARbEIDSMøTE 5. Vi drifter tiltaket Er tiltaket forankret i planverk? Hvem har ansvar for drift av tiltaket? Hvem gjennomfører tiltaket? 4 4. Vi mobiliserer og styrker kompetansen i kommunen Hva slags kompetanse trenger vi for å nå målene i tiltaket? Vi gjennomfører aktuelle Arbeidsseminar i DUGNAD 5

4 Samarbeidsavtale om DUGNAD Samarbeidsavtale mellom og kommunene om kompetanse og veiledning i utvikling av rusfaglige tiltak i kommunen. Kommunen skal fremme befolkningens fysiske og psykiske helse og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Gjennom kartlegging, samarbeid og dialog mellom offentlig, frivillig og privat sektor skal kommunen innhente opplysninger som gir et tydelig bilde av de lokale helseutfordringene på rusområde og iverksette nødvendige tiltak. Kompetansesenter rus Midt-Norge skal etter oppdrag fra Helsedirektoratet bistå kommunene og spesialisthelsetjenesten med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. I dette oppdraget samarbeider vi med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylke og lærings og mestringsenteret for pårørende i Rusbehandling Midt-Norge. Kommunen må forplikte seg til følgende: Koordinerer det rusfaglige arbeidet gjennom et tverrfaglig samarbeid i kommunen Oppretter en kontaktperson mellom kommunen og Gjennomfører en situasjonsanalyse og prioriterer aktuelle utviklingsområder og tiltak i tråd med rusmiddelpolitisk plan i kommunen Utvikling og drift av rusfaglige tiltak beskrives i en handlingsplan, som inneholder tidsplan, økonomiplan og knyttes til ansvarlig tjeneste og person med ansvar for gjennomføring Kompetansebehov og aktuelle arbeidsseminar prioriteres Invitasjon og gjennomføring av arbeidsseminar administreres lokalt av kommunen forplikter seg til følgende: bidrar med veiledning i planleggingsprosessen i kommunen Tilbyr arbeidsseminar tilpasset kommunens behov og utviklingsområder Gjennomfører arbeidsseminar i kommunen Administrerer avtalene og møtene mellom og kommunen i samarbeid med kontaktpersonen i kommunen Avtalen inngått mellom 2 parter: KOMPETANSESENTER RUS - MIDT-NORGE Underskrift Sted Dato Sted Dato KOMMUNE Underskrift Navn, tlf og adresse på kontaktperson i kommunen: Postboks 654 Sentrum 7406 Trondheim 6 7

5 ARBEIDSSEMINAR 1 Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen, og rusmiddelpolitisk handlingsplan Vi ser nærmere på arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan, og belyser hvordan de ulike tjenestene kan samarbeide om å prioritere og løse oppgavene i planen. bli enige om hvilke tiltak man skal prioritere og hvordan man skal samarbeide om å løse disse. GRUPPE Helsetjenesten, NAV, barneverntjenesten, skole, bevillingsmyndighet, lege, politikere, pårørende, brukere, næringsliv og frivillige organisasjoner Kommunale representanter Fakta og forskning om rus v/ Tverrfaglig samarbeid på rusområdet v/ : Tverrfaglig samarbeid i praksis Hvordan fungerer samarbeidet i dag? Hvordan ønsker vi at det skal være? Hva skal til for å lykkes? Hvordan er situasjonen i vår kommune? Presentasjon av rusmiddelpolitisk handlingsplan De viktigste politiske og faglige utfordringer, mål og arbeidsoppgaver v/kommunale representanter : Tverrfaglig samarbeid i praksis Hva er de viktigste lokale prioriteringene? Hva kan vi samarbeide om for å løse oppgavene best mulig? Hva trenger vi av kompetanse for å løse oppgavene? Organisering og ansvar, hvem gjør hva? Oppsummering av gruppearbeid og nytenkning i plenum Hva gjør vi videre? v/kommunal representant 9

6 ARBEIDSSEMINAR 2 ARBEIDSSEMINAR 3 En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Heldig er den ungdommen som har teite foreldre Vi får opplæring i hva forskning sier om bruk av rusmiddelpolitiske virkemiddel som beskyttelse mot utvikling av skadelige rusmiddelvaner i befolkningen, og belyser hva vi kan gjøre i kommunen. 10 Vi fremhever foreldrerollen som den viktigste ressursen i det forebyggende arbeidet, og finner ut hvordan kommunen kan gjennomføre foreldremøte om temaet. bli enige om mål og tiltak i rusmiddelpolitikken Gjøre tjenestene gode til å gjennomføre foreldremøte GRUPPE Politikere, skjenkenæringen, skjenkekontrollører, natteravner, ungdom, kommunalt tilsatte, bevilgningshavere og næringsliv GRUPPE Lærere, helsesøster, politi, FAU, idrettsledere kulturarbeidere, barnevernet og andre som skal kommunisere med foreldre om dette temaet Kommunal representant, politiker, ungdomspolitiker etc. Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunal representant Foreldrerepresentant Hva sier forskning om bruk av rusmiddelpolitiske virkemiddel som verktøy i rusforebyggende arbeid? v/kompetansesenter rus Midt-Norge Innledning. Hva er målet med denne dagen? v/kommunal representant og foreldrerepresentant Hva betyr en ansvarlig rusmiddelkultur? Hvilke utfordringer står vi overfor i vårt lokalmiljø? Heldig er den ungdommen som har teite foreldre v/ Nytenkning gruppearbeid til bruk på foreldremøte Hva kan foreldre gjøre for å forebygge skadelige rusmiddelvaner hos egne ungdommer? Rusmiddelpolitikk i et livsløpsperspektiv og konsekvenser for barn, ungdom og voksne. v/kompetansesenter rus Midt-Norge Hva kan vi gjøre og hvilke rusmiddelpolitiske virkemiddel kan vi bruke for å løse utfordringene i vårt lokalmiljø? Hva må vi ta hensyn til når vi skal planlegge arbeidet Gjennomgang av «anbefalinger for rusforebyggende arbeid i skolen» v/ Presentasjon av gruppenes arbeid Presentasjon av gruppenes arbeid og drøfting Hvordan vil kommunen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre? v/kommunal representant med ansvar for plan Hvordan vil kommunen og skolen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre sammen med foreldrene? v/kommunalt ansatt og foreldrerepresentant 11

7 ARBEIDSSEMINAR 4 ARBEIDSSEMINAR 5 Ungdomskultur og oppvekstmiljø Å oppdage førskolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner 12 Vi belyser sammenhengen mellom ungdomskultur, gode beskyttelsesfaktorer i oppvekstmiljøet og utprøving av rusmiddelvaner blant ungdom. Barnehagene treffer barna og deres foresatte hver dag. Finnes det fellestrekk som vi kan lære oss å se etter, både hos barna og deres familier? hvordan skal vi klare å handle på vår bekymring? bli enige om noen konkrete tiltak som kommunen skal prioritere i sitt rusforebyggende arbeid for ungdom Å styrke det tverrfaglige samarbeidet for de minste barna, og utvikle gode samarbeidsrutiner GRUPPE Ansatte i kommunale tjenester, FAU, frivillige organisasjoner, idrettsråd, ungdomsråd, elevråd og politikere GRUPPE barnehage og barneverntjeneste, PPT, helsestasjon, psykiatritjeneste, frivillige org, kulturskolen Lokale ungdomsrepresentanter Kommunale representanter Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter: barnevern, barnehage, helsestasjon Ungdomskultur, overgangen til voksenlivet og utvikling av rusmiddelvaner v/ Åpning og visning av filmen: «Hvem kan hjelpe Jesper» Fakta og forskning om rus Rusrelatert samspill i familien Hvordan virker dette på barna, symptomer, forståelsesmåter v/kompetansesenter rus Midt-Norge Hvordan vil vi ha det i vårt lokalmiljø? Holdninger og meninger om hva som beskytter ungdom mot skadelige rusmiddelvaner v/lokale ungdomsrepresentanter Vi arbeider med case beskytelsesfaktorer, gode fellesskap og rusmiddelfrie soner v/kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunens hjelpetjeneste presenterer sin måte å arbeide på v/barnevern, PPT, helsestasjon, barnehagene osv Hvordan handler vi på vår bekymring? Har vi gode nok rutiner? Pause Refleksjoner i plenum Hva gjør vi videre i vår kommune? v/kommunal representant Hvordan vil vi ha det i vårt lokalmiljø, og hva må vi gjøre for å få det slik vi vil? Presentasjon av gruppenes arbeid og debatt Hvordan vil kommunen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre i samarbeid med ungdomsråd i kommunen etc? v/kommunalt ansatt, leder ungdomsråd Alternative tider: Korus 70 min (2x35), pause 10 min, ungdomsråd 30 min, pause 20 min, gruppearb. 50 min, pause 10 min, presentasjon 40 min, arbeidet videre 10 min 13

8 ARBEIDSSEMINAR 6 ARBEIDSSEMINAR 7 Å oppdage skolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner Foreldresamtaler om barn som er pårørende i familier med rus og/ eller psykiske vansker Skolen treffer barna hver dag og deres foresatte ofte. Finnes det fellestrekk som vi kan lære oss å se etter, både hos barna og deres familier? Å komme seg fra bekymring til handling, tverrfaglig samarbeid i sammensatte saker GRUPPE Skoler og barneverntjeneste, PPT, helsestasjon, kulturskolen, psykiatritjeneste, frivillige org. Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter: barnevern, helsestasjon, skole, PPT Åpning og visning av en film med case Hvordan er samarbeidet i vår kommune? Fakta og forskning om rus. Rusrelatert samspill i familien Hvordan virker dette på barna, symptomer, forståelsesmåter v/ Hvordan står det til med samarbeidet vårt i kommunene? Kommunens hjelpetjeneste presenterer sin måte å arbeide på v/barnevern, PPT, helsestasjon, skole osv med case Hvordan handler vi på vår bekymring? Har vi gode nok rutiner? Refleksjoner i plenum Hva gjør vi videre i vår kommune? v/kommunal representant helsepersonell er pålagt å bistå med at barna får nødvendig informasjon og oppfølging. hvordan kan vi samtale med forelderen for å fange opp barnas behov? Styrke ansatte til å snakke med foreldre som sliter med rus og/eller psykiske vansker. Sikre barna nødvendig informasjon og oppfølging GRUPPE Helsetjenester (psykiatritjeneste, lege, helsestasjon, ergoterapeut, fysioterapeut), NAV, sosialtjeneste og rus, barnevernstjeneste, PPT, skole, barnehager Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter: barnevern, kommunelegen eller annen fra kommunal helsetjeneste Fakta om hvordan barna blir påvirket av foreldrenes situasjon (film: Jeg kan ikke kalle mamma en fyllik) Helsepersonelloven om barnas rett til informasjon v/kompetansesenter rus Midt-Norge med case Å samtale med forelderen for å bli kjent med barnas situasjon barnevernet orienterer om samarbeidsrutiner/tiltak og bekymringsmeldinger Kommunelegen orienterer om hvordan kommunen ivaretar barnas behov for informasjon og oppfølging Presentasjon av ulike verktøy: Opplæringsprogrammet fra barns beste barnespor for helsepersonell v/kompetansesenter rus Midt-Norge med case Hvordan kan vi møte forelderens ulike reaksjoner? Hvordan skal kommunen arbeide videre for å sikre barn som pårørende nødvendig informasjon og annen oppfølging? v/repr. for kommunen 15

9 ARBEIDSSEMINAR 8 ARBEIDSSEMINAR 9 Hvordan skal skolen handle på sin bekymring for elever med skadelige rusmiddelvaner Ungdom med skadelige rusmiddelvaner Vi får kunnskap om skadelige rusmiddelvaner hos eleven og belyser hvordan læreren kan samtale med eleven og foreldrene ved bekymring. Skolens rutiner ved henvisning til eksterne hjelpeinstanser. Styrke skolen og lærere i arbeidet med å handle på sin bekymring GRUPPE Lærere og annet pedagogisk personell, rektor, ppt. oppfølgingstjenesten, helsesøster, Fau og barnevernet, NAV Kommunale representanter, lærere,rektor Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/ med case Når er det grunn til bekymring? Hvordan handler vi på vår bekymring? v/ Tverrfaglig samarbeid Hvordan håndtere taushetsplikt og meldeplikt ved melding til barnevernet v/lokal barnevernsrepresentant med case Hvordan handler vi på vår bekymring? Oppsummering av gruppearbeidet i plenum med drøfting v/kommunale representanter Hvordan vil kommunen og skolen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle samarbeidet videre? v/representant for skolen og kommunen Vi belyser utvikling av rusmiddelavhengighet hos ungdom og ulike bakgrunnsforståelser og mulige tilnærminger til ungdommen og familien. At ungdom og familien skal få hjelp så tidlig som mulig, slik at skadelige rusmiddelvaner ikke får overtaket GRUPPE Kommunens tverrfaglige hjelpetjeneste, barnevern, helsestasjon, skole, bufetat, psykiatritjenesten, NAV, politiet, bup, rusteam, PPT Representanter for kommunen Representanter for bufetat og Psykisk helsevern for barn og unge Ungdomskultur og rusmiddelvaner normalt eller skadelig? Misbruk og avhengighet. «Fra bekymring til handling» v/kompetansesenter rus Midt-Norge Når er det grunn til bekymring? Hva kan vi som kommune samlet tilby av hjelp, og når må vi søke samarbeid med andre, spesialisthelsetjenesten og bufetat? v/kommunal representant Hvordan handler vi sammen på vår bekymring? Hvordan skaper vi dialog med den det gjelder? Hva når det kommunale tilbudet ikke er nok? Om bufetat sine tilbud til ungdom Om Rusforetaket sine tilbud til ungdom Om Psykiske helsevern for barn og unge Hvordan tar vi med oss dette i det videre arbeidet i kommunen? 17

10 ARBEIDSSEMINAR 10 Eldre med skadelige rusmiddelvaner Vi ser nærmere på de kommunale tjenester for eldre med skadelige rusmiddelvaner, og noen utfordringer i møte med dette tema. Vi ser på AUdiT som et verktøy i arbeidet Å sette dette tema på dagsorden i kommunen, og heve kompetansen til ansatte. Tverrfaglig samarbeid GRUPPE Ansatte i hjemmetjenesten, institusjoner for eldre, NAV, kommunal helsetjeneste inkl. psykiatritjeneste, politikere, organisasjoner, eldreråd, pensjonistlag og pårørende Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter Eldre med skadelige rusmiddelvaner v/kompetansesenter rus Midt-Norge Vi ser nærmere på situasjonen i vår kommune for denne gruppa, med utgangspunkt i Ruspolitisk handlingsplan, evt. andre planer, organisering, ansvar v/kommunal representant Hvordan håndterer vi dette i praksis? Pårørende til rusavhengige v/representant for Lærings- og mestringsenteret i Rusbehandling Midt-Norge Hvordan er samarbeidsrutinene i vår kommune? Refleksjoner i plenum Hva gjør vi videre? Avslutning v/kommunal representant 19

11 ARBEIDSSEMINAR 11 Oppfølging av mennesker med rusmiddelproblem og sammensatte behov i kommunen Vi ser nærmere på hvordan kommunen kan samhandle om og sørge for å gi mennesker med rusproblem og sammensatte behov nødvendig oppfølging til brukerens beste. Utvikle et verdig tilbud til mennesker med rusproblem og sammensatte behov GRUPPE Koordinerende enhet i kommunen, NAV, helsetjeneste inkl. psykiatritjenesten, lege, organisasjoner, brukere og pårørende Kommunale representanter brukerrepresentanter Hva trenger brukere med rusmiddelproblem? Hvordan bruke individuell plan og koordinere samarbeidet rundt brukeren? v/ Hvordan bruke individuell plan? Hva er utfordringene og mulighetene i dette samarbeidet med brukeren? Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og avtaleverk mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. v/ Muligheter og begrensninger for oppfølging i kommunen. Hva kan kommunen tilby til mennesker med sammensatte behov? v/representant for koordinerende enhet i kommunen Hvordan samhandle i kommunen om oppfølging? Oppsummering og diskusjon i plenum / Hvordan vil kommunen arbeide videre med dette temaet? v/kommunal representant 21

12 Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene Handlingsplan om DUGNAD i kommunen Evaluering av DUGNAD i kommunen Vi anbefaler at kommunen fyller ut et skjema for hvert tema de har valgt. Målet med evalueringen er å skape bevissthet om hva dere har oppnådd, og lære noe av det dere gjorde underveis. Navn på kommune: Svar på spørsmålene ved å fylle ut rubrikkene under: Navn på kommune: Er det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe med koordinator som har ansvar for arbeidet i vår kommune? Les igjennom skjemaet for Handlingsplan om DUGNAD i kommunen og svar på spørsmålene i evalueringsskjemaet ved å fylle ut rubrikkene under: Hvilket av temaene og arbeidsseminarene i DUGNAD valgte vi? Hvilket av temaene og arbeidsseminarene i DUGNAD har vi valgt? Er temaet vi prioriterte forankret i rusmiddelpolitisk plan i kommunen? Er temaet forankret i rusmiddelpolitisk plan i kommunen? Har vi utviklet de tiltakene vi satte opp i handlingsplanen? Hvorfor valgte vi de tiltakene vi gjorde? Hvilke konkrete mål og tiltak vil vi utvikle innenfor dette temaet? Har vi nådd målene våre? beskriv kort (Eks; utvikle rutiner i barnehagene for melding av saker til barnevernet, Tema 5 i DUGNAD) Hva gjorde vi faktisk? Hvilke oppgaver må vi gjøre for å få det til? Hva har vi fått til? Hva var det som hjalp oss fremover? Hvem skal gjøre de enkelte oppgavene? Hva har vi ikke fått til? Når skal det gjøres? beskriv en enkel fremdriftsplan? Hva gjorde at vi strevde? Er tiltakene forankret i aktuelle tjenester i kommunen med ansvar for gjennomføring? Hvilke tjenester har ansvaret for å gjennomføre tiltakene over tid i kommunen etter utviklingsperioden? Hvem er kontaktperson i kommunen inn mot Kompetansesenter rus Midt-Norge på det aktuelle temaet? Navn: Mail: Hvem har ansvaret for å gjennomføre tiltakene over tid i kommunen etter utviklingsperioden? Underskrift og dato: Underskrift og dato: 22 23

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 1 Forord. Balsfjord kommune utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyret i 2002, og planperioden var frem til

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer