dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene"

Transkript

1 2012 UTGITT AV KONTAKTINFORMASJON HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks Trondheim Tlf: I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: I ÅLESUND Vestmoa Ålesund Tlf: Rita Valkvæ Tlf: Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene Dugnad er utviklet av Kompetansesenter rus - Midt-Norge og henvender seg til kommunene i Møre og Romsdal. Vi tilbyr veiledning og kompetanseheving. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeidsrutiner. 25

2 Mål og oppgaver I det nasjonale folkehelsearbeidet er det et mål å redusere det totale forbruket av alkohol og fremme en kultur som beskytter enkeltpersoner, familien og samfunnet mot skadelige rusmiddelvaner. Kommunen skal fremme befolkningens fysiske og psykiske helse, og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Gjennom kartlegging, samarbeid og dialog mellom offentlig, frivillig og privat sektor skal kommunen innhente opplysninger som gir et tydelig bilde av de lokale helseutfordringene på rusområdet, og iverksette nødvendige tiltak og evaluere disse, jmfr. Folkehelseloven. Kompetansesenter rus Midt-Norge skal etter oppdrag fra Helsedirektoratet bistå kommunene og spesialisthelsetjenesten med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. I dette oppdraget samarbeider vi med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylke og Lærings og mestringsenteret for pårørende i Rusbehandling MidtNorge. VERDIGRUNNLAG Et tydelig folkehelseperspektiv tar utgangspunkt i en rusmiddelpolitisk tilnærming som er rettet mot hele befolkningen. Faglige og politiske oppgaver på rus og psykiatriområdet må planlegges ut fra et livsløpsperspektiv fra barndom til alderdom. Tiltakene må komme til uttrykk og få konsekvenser i nærmiljøet hvor folk lever sine liv. Samtidig må vi ha et spesielt fokus på sårbare grupper, og fremme en forpliktende samhandling rundt disse. Men først og sist må vi tro på at det nytter, og våge å gå inn i følgende utfordringer: Vi må tro på at det nytter Vi må tro på at folk kan ta ansvar for egen helse Vi må lytte til barn, unge, foresatte og pårørendes egne historier og ønsker for sine liv. Rusvansker er relasjonelle Samarbeid med frivillig sektor og pårørende utfordrer vårt tankesett Vi må ofte prioritere og forhandle oss frem til den nest beste løsningen. Vi må våge å se på, og stille spørsmål ved våre egne holdninger og rusmiddelvaner Vi må våge å sette ord på og gå inn i interessemotsetninger 3

3 ARbEIDSSEMINAR OG VEILEDNING Våre bidrag er i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet, om at kommunene utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan som formell forankring for rusfaglige og ruspolitiske oppgaver. En helhetlig rusmiddelpolitikk ser bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng med behov for innsats på rehabilitering innen rus og psykiatriområdet. På bakgrunn av disse anbefalinger kan vi tilby arbeidsseminar og veiledning innen følgende tema: Samhandling og planlegging 1. Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen, og rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging 2. En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy 3. Heldig er den ungdommen som har teite foreldre 4. Ungdomskultur og gode oppvekstmiljø som beskyttelse mot skadelige rusmiddelvaner lig innsats 5. Å oppdage førskolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner 6. Å oppdage skolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner 7. Foreldresamtaler om barn som er pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker 8. Hvordan skal skolen handle på sin bekymring for elever med skadelige rusmiddelvaner 9. Rusmisbruk, skader og avhengighet hos ungdom, hvordan forstå det og samhandle om endring 10. Eldre med skadelige rusmiddelvaner Videre innsats 11. Oppfølging av mennesker med rusmiddelproblem og sammensatte behov i kommunen Planlegging Det er anbefalt at kommunen koordinerer sitt rusfaglige arbeid via en tverrfaglig gruppe. Arbeidet forankres i en rusmiddelpolitisk plan, og tema i DUGNAD prioriteres etter behov i planen. Formålet med arbeidsseminar er å mobilisere, utvikle og kvalitetssikre rusfaglige tiltak i kommunen. Alle våre seminar er gratis, og gjennomføres lokalt i kommunen eller i interkommunale fora. Utvikling av tiltak og lokal tilpasning av arbeidsseminar skjer i samarbeid med kommunen etter planleggingsmodellen under. Arbeidsseminar 1 i DUGNAD «Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen og rusmiddelpolitisk handlingsplan», kan brukes som et verktøy innledningsvis til å prioritere tiltak og tema i DUGNAD. 1. Vi får oversikt Hvordan er situasjonen på rusfeltet i vår kommune i dag? Hvilke tiltak har vi i vår kommune i dag? Hvordan fungerer disse tiltakene? 2. Vi prioriterer Hvilke tiltak skal vi prioritere å utvikle videre i vår kommune? Vi velger tema i DUGNAD SAMARbEIDSMøTE 3. Vi lager handlingsplan Hvilke mål skal vi oppnå gjennom tiltaket? Hvilken fremdriftsplan skal vi ha? Hva må tjenestene samarbeide om for å nå målene i tiltaket? 6. Vi evaluerer tiltaket Har vi nådd målene våre? Hva har vi fått til? Hva har vi ikke fått til? Hva hjalp oss fremover? Hva gjorde at vi strevde? SAMARbEIDSMøTE 5. Vi drifter tiltaket Er tiltaket forankret i planverk? Hvem har ansvar for drift av tiltaket? Hvem gjennomfører tiltaket? 4 4. Vi mobiliserer og styrker kompetansen i kommunen Hva slags kompetanse trenger vi for å nå målene i tiltaket? Vi gjennomfører aktuelle Arbeidsseminar i DUGNAD 5

4 Samarbeidsavtale om DUGNAD Samarbeidsavtale mellom og kommunene om kompetanse og veiledning i utvikling av rusfaglige tiltak i kommunen. Kommunen skal fremme befolkningens fysiske og psykiske helse og beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Gjennom kartlegging, samarbeid og dialog mellom offentlig, frivillig og privat sektor skal kommunen innhente opplysninger som gir et tydelig bilde av de lokale helseutfordringene på rusområde og iverksette nødvendige tiltak. Kompetansesenter rus Midt-Norge skal etter oppdrag fra Helsedirektoratet bistå kommunene og spesialisthelsetjenesten med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. I dette oppdraget samarbeider vi med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylke og lærings og mestringsenteret for pårørende i Rusbehandling Midt-Norge. Kommunen må forplikte seg til følgende: Koordinerer det rusfaglige arbeidet gjennom et tverrfaglig samarbeid i kommunen Oppretter en kontaktperson mellom kommunen og Gjennomfører en situasjonsanalyse og prioriterer aktuelle utviklingsområder og tiltak i tråd med rusmiddelpolitisk plan i kommunen Utvikling og drift av rusfaglige tiltak beskrives i en handlingsplan, som inneholder tidsplan, økonomiplan og knyttes til ansvarlig tjeneste og person med ansvar for gjennomføring Kompetansebehov og aktuelle arbeidsseminar prioriteres Invitasjon og gjennomføring av arbeidsseminar administreres lokalt av kommunen forplikter seg til følgende: bidrar med veiledning i planleggingsprosessen i kommunen Tilbyr arbeidsseminar tilpasset kommunens behov og utviklingsområder Gjennomfører arbeidsseminar i kommunen Administrerer avtalene og møtene mellom og kommunen i samarbeid med kontaktpersonen i kommunen Avtalen inngått mellom 2 parter: KOMPETANSESENTER RUS - MIDT-NORGE Underskrift Sted Dato Sted Dato KOMMUNE Underskrift Navn, tlf og adresse på kontaktperson i kommunen: Postboks 654 Sentrum 7406 Trondheim 6 7

5 ARBEIDSSEMINAR 1 Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen, og rusmiddelpolitisk handlingsplan Vi ser nærmere på arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan, og belyser hvordan de ulike tjenestene kan samarbeide om å prioritere og løse oppgavene i planen. bli enige om hvilke tiltak man skal prioritere og hvordan man skal samarbeide om å løse disse. GRUPPE Helsetjenesten, NAV, barneverntjenesten, skole, bevillingsmyndighet, lege, politikere, pårørende, brukere, næringsliv og frivillige organisasjoner Kommunale representanter Fakta og forskning om rus v/ Tverrfaglig samarbeid på rusområdet v/ : Tverrfaglig samarbeid i praksis Hvordan fungerer samarbeidet i dag? Hvordan ønsker vi at det skal være? Hva skal til for å lykkes? Hvordan er situasjonen i vår kommune? Presentasjon av rusmiddelpolitisk handlingsplan De viktigste politiske og faglige utfordringer, mål og arbeidsoppgaver v/kommunale representanter : Tverrfaglig samarbeid i praksis Hva er de viktigste lokale prioriteringene? Hva kan vi samarbeide om for å løse oppgavene best mulig? Hva trenger vi av kompetanse for å løse oppgavene? Organisering og ansvar, hvem gjør hva? Oppsummering av gruppearbeid og nytenkning i plenum Hva gjør vi videre? v/kommunal representant 9

6 ARBEIDSSEMINAR 2 ARBEIDSSEMINAR 3 En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Heldig er den ungdommen som har teite foreldre Vi får opplæring i hva forskning sier om bruk av rusmiddelpolitiske virkemiddel som beskyttelse mot utvikling av skadelige rusmiddelvaner i befolkningen, og belyser hva vi kan gjøre i kommunen. 10 Vi fremhever foreldrerollen som den viktigste ressursen i det forebyggende arbeidet, og finner ut hvordan kommunen kan gjennomføre foreldremøte om temaet. bli enige om mål og tiltak i rusmiddelpolitikken Gjøre tjenestene gode til å gjennomføre foreldremøte GRUPPE Politikere, skjenkenæringen, skjenkekontrollører, natteravner, ungdom, kommunalt tilsatte, bevilgningshavere og næringsliv GRUPPE Lærere, helsesøster, politi, FAU, idrettsledere kulturarbeidere, barnevernet og andre som skal kommunisere med foreldre om dette temaet Kommunal representant, politiker, ungdomspolitiker etc. Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunal representant Foreldrerepresentant Hva sier forskning om bruk av rusmiddelpolitiske virkemiddel som verktøy i rusforebyggende arbeid? v/kompetansesenter rus Midt-Norge Innledning. Hva er målet med denne dagen? v/kommunal representant og foreldrerepresentant Hva betyr en ansvarlig rusmiddelkultur? Hvilke utfordringer står vi overfor i vårt lokalmiljø? Heldig er den ungdommen som har teite foreldre v/ Nytenkning gruppearbeid til bruk på foreldremøte Hva kan foreldre gjøre for å forebygge skadelige rusmiddelvaner hos egne ungdommer? Rusmiddelpolitikk i et livsløpsperspektiv og konsekvenser for barn, ungdom og voksne. v/kompetansesenter rus Midt-Norge Hva kan vi gjøre og hvilke rusmiddelpolitiske virkemiddel kan vi bruke for å løse utfordringene i vårt lokalmiljø? Hva må vi ta hensyn til når vi skal planlegge arbeidet Gjennomgang av «anbefalinger for rusforebyggende arbeid i skolen» v/ Presentasjon av gruppenes arbeid Presentasjon av gruppenes arbeid og drøfting Hvordan vil kommunen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre? v/kommunal representant med ansvar for plan Hvordan vil kommunen og skolen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre sammen med foreldrene? v/kommunalt ansatt og foreldrerepresentant 11

7 ARBEIDSSEMINAR 4 ARBEIDSSEMINAR 5 Ungdomskultur og oppvekstmiljø Å oppdage førskolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner 12 Vi belyser sammenhengen mellom ungdomskultur, gode beskyttelsesfaktorer i oppvekstmiljøet og utprøving av rusmiddelvaner blant ungdom. Barnehagene treffer barna og deres foresatte hver dag. Finnes det fellestrekk som vi kan lære oss å se etter, både hos barna og deres familier? hvordan skal vi klare å handle på vår bekymring? bli enige om noen konkrete tiltak som kommunen skal prioritere i sitt rusforebyggende arbeid for ungdom Å styrke det tverrfaglige samarbeidet for de minste barna, og utvikle gode samarbeidsrutiner GRUPPE Ansatte i kommunale tjenester, FAU, frivillige organisasjoner, idrettsråd, ungdomsråd, elevråd og politikere GRUPPE barnehage og barneverntjeneste, PPT, helsestasjon, psykiatritjeneste, frivillige org, kulturskolen Lokale ungdomsrepresentanter Kommunale representanter Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter: barnevern, barnehage, helsestasjon Ungdomskultur, overgangen til voksenlivet og utvikling av rusmiddelvaner v/ Åpning og visning av filmen: «Hvem kan hjelpe Jesper» Fakta og forskning om rus Rusrelatert samspill i familien Hvordan virker dette på barna, symptomer, forståelsesmåter v/kompetansesenter rus Midt-Norge Hvordan vil vi ha det i vårt lokalmiljø? Holdninger og meninger om hva som beskytter ungdom mot skadelige rusmiddelvaner v/lokale ungdomsrepresentanter Vi arbeider med case beskytelsesfaktorer, gode fellesskap og rusmiddelfrie soner v/kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunens hjelpetjeneste presenterer sin måte å arbeide på v/barnevern, PPT, helsestasjon, barnehagene osv Hvordan handler vi på vår bekymring? Har vi gode nok rutiner? Pause Refleksjoner i plenum Hva gjør vi videre i vår kommune? v/kommunal representant Hvordan vil vi ha det i vårt lokalmiljø, og hva må vi gjøre for å få det slik vi vil? Presentasjon av gruppenes arbeid og debatt Hvordan vil kommunen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle arbeidet videre i samarbeid med ungdomsråd i kommunen etc? v/kommunalt ansatt, leder ungdomsråd Alternative tider: Korus 70 min (2x35), pause 10 min, ungdomsråd 30 min, pause 20 min, gruppearb. 50 min, pause 10 min, presentasjon 40 min, arbeidet videre 10 min 13

8 ARBEIDSSEMINAR 6 ARBEIDSSEMINAR 7 Å oppdage skolebarn som lever i familier med skadelige rusmiddelvaner Foreldresamtaler om barn som er pårørende i familier med rus og/ eller psykiske vansker Skolen treffer barna hver dag og deres foresatte ofte. Finnes det fellestrekk som vi kan lære oss å se etter, både hos barna og deres familier? Å komme seg fra bekymring til handling, tverrfaglig samarbeid i sammensatte saker GRUPPE Skoler og barneverntjeneste, PPT, helsestasjon, kulturskolen, psykiatritjeneste, frivillige org. Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter: barnevern, helsestasjon, skole, PPT Åpning og visning av en film med case Hvordan er samarbeidet i vår kommune? Fakta og forskning om rus. Rusrelatert samspill i familien Hvordan virker dette på barna, symptomer, forståelsesmåter v/ Hvordan står det til med samarbeidet vårt i kommunene? Kommunens hjelpetjeneste presenterer sin måte å arbeide på v/barnevern, PPT, helsestasjon, skole osv med case Hvordan handler vi på vår bekymring? Har vi gode nok rutiner? Refleksjoner i plenum Hva gjør vi videre i vår kommune? v/kommunal representant helsepersonell er pålagt å bistå med at barna får nødvendig informasjon og oppfølging. hvordan kan vi samtale med forelderen for å fange opp barnas behov? Styrke ansatte til å snakke med foreldre som sliter med rus og/eller psykiske vansker. Sikre barna nødvendig informasjon og oppfølging GRUPPE Helsetjenester (psykiatritjeneste, lege, helsestasjon, ergoterapeut, fysioterapeut), NAV, sosialtjeneste og rus, barnevernstjeneste, PPT, skole, barnehager Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter: barnevern, kommunelegen eller annen fra kommunal helsetjeneste Fakta om hvordan barna blir påvirket av foreldrenes situasjon (film: Jeg kan ikke kalle mamma en fyllik) Helsepersonelloven om barnas rett til informasjon v/kompetansesenter rus Midt-Norge med case Å samtale med forelderen for å bli kjent med barnas situasjon barnevernet orienterer om samarbeidsrutiner/tiltak og bekymringsmeldinger Kommunelegen orienterer om hvordan kommunen ivaretar barnas behov for informasjon og oppfølging Presentasjon av ulike verktøy: Opplæringsprogrammet fra barns beste barnespor for helsepersonell v/kompetansesenter rus Midt-Norge med case Hvordan kan vi møte forelderens ulike reaksjoner? Hvordan skal kommunen arbeide videre for å sikre barn som pårørende nødvendig informasjon og annen oppfølging? v/repr. for kommunen 15

9 ARBEIDSSEMINAR 8 ARBEIDSSEMINAR 9 Hvordan skal skolen handle på sin bekymring for elever med skadelige rusmiddelvaner Ungdom med skadelige rusmiddelvaner Vi får kunnskap om skadelige rusmiddelvaner hos eleven og belyser hvordan læreren kan samtale med eleven og foreldrene ved bekymring. Skolens rutiner ved henvisning til eksterne hjelpeinstanser. Styrke skolen og lærere i arbeidet med å handle på sin bekymring GRUPPE Lærere og annet pedagogisk personell, rektor, ppt. oppfølgingstjenesten, helsesøster, Fau og barnevernet, NAV Kommunale representanter, lærere,rektor Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/ med case Når er det grunn til bekymring? Hvordan handler vi på vår bekymring? v/ Tverrfaglig samarbeid Hvordan håndtere taushetsplikt og meldeplikt ved melding til barnevernet v/lokal barnevernsrepresentant med case Hvordan handler vi på vår bekymring? Oppsummering av gruppearbeidet i plenum med drøfting v/kommunale representanter Hvordan vil kommunen og skolen dra nytte av denne kunnskapen og utvikle samarbeidet videre? v/representant for skolen og kommunen Vi belyser utvikling av rusmiddelavhengighet hos ungdom og ulike bakgrunnsforståelser og mulige tilnærminger til ungdommen og familien. At ungdom og familien skal få hjelp så tidlig som mulig, slik at skadelige rusmiddelvaner ikke får overtaket GRUPPE Kommunens tverrfaglige hjelpetjeneste, barnevern, helsestasjon, skole, bufetat, psykiatritjenesten, NAV, politiet, bup, rusteam, PPT Representanter for kommunen Representanter for bufetat og Psykisk helsevern for barn og unge Ungdomskultur og rusmiddelvaner normalt eller skadelig? Misbruk og avhengighet. «Fra bekymring til handling» v/kompetansesenter rus Midt-Norge Når er det grunn til bekymring? Hva kan vi som kommune samlet tilby av hjelp, og når må vi søke samarbeid med andre, spesialisthelsetjenesten og bufetat? v/kommunal representant Hvordan handler vi sammen på vår bekymring? Hvordan skaper vi dialog med den det gjelder? Hva når det kommunale tilbudet ikke er nok? Om bufetat sine tilbud til ungdom Om Rusforetaket sine tilbud til ungdom Om Psykiske helsevern for barn og unge Hvordan tar vi med oss dette i det videre arbeidet i kommunen? 17

10 ARBEIDSSEMINAR 10 Eldre med skadelige rusmiddelvaner Vi ser nærmere på de kommunale tjenester for eldre med skadelige rusmiddelvaner, og noen utfordringer i møte med dette tema. Vi ser på AUdiT som et verktøy i arbeidet Å sette dette tema på dagsorden i kommunen, og heve kompetansen til ansatte. Tverrfaglig samarbeid GRUPPE Ansatte i hjemmetjenesten, institusjoner for eldre, NAV, kommunal helsetjeneste inkl. psykiatritjeneste, politikere, organisasjoner, eldreråd, pensjonistlag og pårørende Kompetansesenter rus Midt-Norge Kommunale representanter Eldre med skadelige rusmiddelvaner v/kompetansesenter rus Midt-Norge Vi ser nærmere på situasjonen i vår kommune for denne gruppa, med utgangspunkt i Ruspolitisk handlingsplan, evt. andre planer, organisering, ansvar v/kommunal representant Hvordan håndterer vi dette i praksis? Pårørende til rusavhengige v/representant for Lærings- og mestringsenteret i Rusbehandling Midt-Norge Hvordan er samarbeidsrutinene i vår kommune? Refleksjoner i plenum Hva gjør vi videre? Avslutning v/kommunal representant 19

11 ARBEIDSSEMINAR 11 Oppfølging av mennesker med rusmiddelproblem og sammensatte behov i kommunen Vi ser nærmere på hvordan kommunen kan samhandle om og sørge for å gi mennesker med rusproblem og sammensatte behov nødvendig oppfølging til brukerens beste. Utvikle et verdig tilbud til mennesker med rusproblem og sammensatte behov GRUPPE Koordinerende enhet i kommunen, NAV, helsetjeneste inkl. psykiatritjenesten, lege, organisasjoner, brukere og pårørende Kommunale representanter brukerrepresentanter Hva trenger brukere med rusmiddelproblem? Hvordan bruke individuell plan og koordinere samarbeidet rundt brukeren? v/ Hvordan bruke individuell plan? Hva er utfordringene og mulighetene i dette samarbeidet med brukeren? Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og avtaleverk mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. v/ Muligheter og begrensninger for oppfølging i kommunen. Hva kan kommunen tilby til mennesker med sammensatte behov? v/representant for koordinerende enhet i kommunen Hvordan samhandle i kommunen om oppfølging? Oppsummering og diskusjon i plenum / Hvordan vil kommunen arbeide videre med dette temaet? v/kommunal representant 21

12 Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene Handlingsplan om DUGNAD i kommunen Evaluering av DUGNAD i kommunen Vi anbefaler at kommunen fyller ut et skjema for hvert tema de har valgt. Målet med evalueringen er å skape bevissthet om hva dere har oppnådd, og lære noe av det dere gjorde underveis. Navn på kommune: Svar på spørsmålene ved å fylle ut rubrikkene under: Navn på kommune: Er det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe med koordinator som har ansvar for arbeidet i vår kommune? Les igjennom skjemaet for Handlingsplan om DUGNAD i kommunen og svar på spørsmålene i evalueringsskjemaet ved å fylle ut rubrikkene under: Hvilket av temaene og arbeidsseminarene i DUGNAD valgte vi? Hvilket av temaene og arbeidsseminarene i DUGNAD har vi valgt? Er temaet vi prioriterte forankret i rusmiddelpolitisk plan i kommunen? Er temaet forankret i rusmiddelpolitisk plan i kommunen? Har vi utviklet de tiltakene vi satte opp i handlingsplanen? Hvorfor valgte vi de tiltakene vi gjorde? Hvilke konkrete mål og tiltak vil vi utvikle innenfor dette temaet? Har vi nådd målene våre? beskriv kort (Eks; utvikle rutiner i barnehagene for melding av saker til barnevernet, Tema 5 i DUGNAD) Hva gjorde vi faktisk? Hvilke oppgaver må vi gjøre for å få det til? Hva har vi fått til? Hva var det som hjalp oss fremover? Hvem skal gjøre de enkelte oppgavene? Hva har vi ikke fått til? Når skal det gjøres? beskriv en enkel fremdriftsplan? Hva gjorde at vi strevde? Er tiltakene forankret i aktuelle tjenester i kommunen med ansvar for gjennomføring? Hvilke tjenester har ansvaret for å gjennomføre tiltakene over tid i kommunen etter utviklingsperioden? Hvem er kontaktperson i kommunen inn mot Kompetansesenter rus Midt-Norge på det aktuelle temaet? Navn: Mail: Hvem har ansvaret for å gjennomføre tiltakene over tid i kommunen etter utviklingsperioden? Underskrift og dato: Underskrift og dato: 22 23

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen.

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesenter rus - Midt-Norge 1 Innhold

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Del 1- folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk Legane -Delta i planarbeid - Samtaler om rusmiddelbruk med pasienter Politiet - Ansvarlig for å overholde

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

Barn er også pårørende - hva kan vi gjøre for å hindre at barn tar skade av foreldrene vansker?

Barn er også pårørende - hva kan vi gjøre for å hindre at barn tar skade av foreldrene vansker? Barn er også pårørende hva kan vi gjøre for å hindre at barn tar skade av foreldrene vansker? Oppvekstkonferansen,onsdag 21.09.2016 Rådgiver Mette Grytten Helsepersonell har plikt Barn har rettigheter

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom!

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Kristiansand mai 2016 Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjenester i møte med aldring

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre?

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Røros, 3. sept 2013, Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Befolkningsutvikling Del av

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Barnespor for helsepersonell

Barnespor for helsepersonell Every Child has the Right to Malmø, Sverige 28.31.mai 2017. Barnespor for helsepersonell Samtaleverktøy i arbeidet med barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Mette Grytten Helga

Detaljer

Stafettloggen. Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen. Bedre tverrfaglig innsats Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund og Tysvær kommune, Korus Vest i regi av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet Varighet 2012-2014 ... lykkes det at sikre

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler - bidra til at barna får nødvendig informasjon

Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler - bidra til at barna får nødvendig informasjon Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler - bidra til at barna får nødvendig informasjon Ålesund, 1.desember 2011 Fagdag ved Helse Møre og Romsdal Mette Grytten, prosjektleder for BIRUS 2009 2012, KoRus Nelly

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Erfaringer fra arbeidet i Siljan kommune Tidlig innsats Tverrfaglig samarbeid Bildet lånt fra Skien kommune «For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det,

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( )

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( ) Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket (2007-2014) v/regional koordinator/psykologspesialist Astrid Nygård Side

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere.

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere. KUNNSKAPSTORG Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis Erfaringer fra Fauske kommune Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere 100 fødsler/år 600 barn alder 0 6 år 6 kommunale + Åpen barnehage ved familiesenteret

Detaljer

Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen?

Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen? Hvordan jobbe med psykisk helse i skolen? «Resultater skapes av mennesker, for mennesker og mellom mennesker» 29.11.2016 Side 2 Menneskene sitter med kompetansen vi trenger Verdier / holdninger Kompetanse

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/rita Rødseth Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Ungdomsliv i endring Dagens ungdom er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Fylla er redusert,

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark. Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2.

Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark. Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2. Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2. juni 2017 Hvem er de «utsatte barn og unge»? Hvorfor er det viktig

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner

Eldre med skadelige rusmiddelvaner ELDRE MED SKADELIGE RUSMIDDELVANER 81 Rusfag nr. 1 2015 Hvordan kan kommunene få en god oversikt over de eldre innbyggerne som sliter med rusvansker? Kan BrukerPlan være et verktøy i dette arbeidet? Den

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer