Behandling av pasienter med rusproblemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av pasienter med rusproblemer"

Transkript

1 Behandling av pasienter med rusproblemer

2 2 3 Dette heftet er utgitt i fellesskap av Rusbehandling Midt-Norge og Trondheim kommune, og gir en kort oversikt over de ulike behandlingsog hjelpetiltak for rusmisbrukere i 1. og 2. linjetjenesten. Hovedprinsippet er at pasienter med rusmiddelproblemer har samme rett til medisinsk hjelp som andre, men siden A/B-preparater har ruspotensiale bør man som fastlege vise stor grad av forsiktighet med slik forskrivning og fortrinnsvis søke andre og bedre løsninger. Formålet er primært å gi fastlegene en god oversikt, men også andre ansatte innen helse- og sosialtjenesten vil ha nytte av denne informasjon. Fastlegenes ansvar og oppgaver Alle fastleger har pasienter med ulike typer rusmiddelproblemer på sin liste: fra mer velfungerende med alkoholproblemer til de med omfattende bruk av illegale rusmidler. Fastlegen har en viktig rolle både i identifikasjon og oppfølging/behandling. En positiv holdning i møte med pasienten og oppfølging i tråd med eksisterende kunnskap/anbefalinger og i god samhandling med øvrige tjenester, vil legge til rette for best mulig hjelp til pasienten. Følgende er viktige oppgaver for fastlegene: Identifikasjon av rusmiddelproblemer (enkle screeningverkøy er AUDIT v/alkohol og DUDIT v/ stoff - finnes på NEL) Sosialmedisinske/trygdemessige problemstillinger. Oppfølging/behandling av identifiserte rusproblemer (motiverende samtaler, kognitive/atferdsorienterte metoder), og oppfølging av somatisk og psykisk helse. Etablering av samarbeid med kommunal rustjeneste, pårørende, evt arbeidsplass, og ved behov henvisning til spesialisthelsetjenesten. Håndtere akutte situasjoner/vurderinger. Rusmiddelproblemer er ofte forbundet med skyld og skam, og er gjerne noe pasienten ønsker å holde skjult. Dersom man tar opp problematikken på en saklig og ivaretagende måte, er det lettere å få en åpen dialog med pasienten. Moralisering og fordømmelse er en lite virksom strategi. Særskilt om forskrivning av vanedannende legemidler For mange pasienter med rusmiddelproblemer vil forskrivning av vanedannende legemidler (A/B-prep) kunne bli en problemstilling, enten fordi pasienten etterspør dette eller fordi legen mener det er aktuelt. Pasientene sliter ofte med søvnplager, angst, uro og smerter. For endel pasienter har også slik forskrivning pågått over mange år. Dersom pasienten ber om forskrivning, gir dette grunnlag for å utrede pasientens situasjon nærmere, og gjerne etablere et tverrfaglig samarbeid. Dersom pasienten har utviklet legemiddelavhengighet, gir dette grunnlag for å planlegge og iverksette nedtrapping/alternativ behandling. For pasienter med opiatavhengighet i kombinasjon med skadelig bruk/ avhengighet av benzodiazepiner og/eller andre rusmidler bør det alltid søkes etablert et tverrfaglig samarbeid. Forskrivning av A/B-preparater bør unngås, evt. foregå i en kontrollert nedtrappingsramme (utlevering under tilsyn, rusmiddeltesting/serummåling, hyppige konsultasjoner, klare avtaler ved tilbakefall, etc). Regelverket ang. B-preparater er beskrevet i Helsetilsynets veileder: Vanedannende legemidler forskrivning og forsvarlighet (IK Se men enklest å finne ved å søke IK-2755 på Goggle). Regelverk ang A-preparater finnes i Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet fra 2010, se Tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Det formelle navnet er tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Dette innebærer tilbud om avrusning, utredning og behandling, inkludert institusjonsplasser for innleggelse uten eget samtykke (etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap.10). Tjenestene skal være tverrfaglige og basert på sosiale, psykologiske og medisinske perspektiver. Den største pasientgruppa har avhengighetsproblemer knyttet til alkohol, mens en mindre gruppe sliter i forhold til legemidler eller illegale rusmidler. Mange har problematikk i forhold til flere rusmidler. Rusbehandling Midt-Norges visjon er at den enkelte kan mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler. Det sentrale er å hjelpe pasienten til å realisere egne endringsønsker og mål. Av erfaring vet vi at rusrelaterte problemer er alvorlige og sammensatte, og fordrer en helhetlig og langsiktig tilnærming. Dette fordrer aktiv innsats fra den enkelte, og hjelpere som har tro på endringsprosessen og setter inn tilstrekkelig ressurser gjennom forpliktende samhandling. For pasienter med langvarige og koordinerte behov for tjenester bør Individuell Plan (IP) benyttes.

3 4 5 Øyeblikkelig hjelp Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal vurderes omgående: Ved livstruende tilstander, eks. forgiftninger/overdoser, er det somatiske avdelinger ved St.Olavs hospital som skal yte hjelp. Ved psykose, suicidfare eller lignende i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, er det Østmarka eller andre avd. med ø-hjelpsplikt innen psykisk helsevern som skal yte hjelp. Ved vedvarende/alvorlig rusmiddelmisbruk kan fastlege, kommunal oppfølgingsansvarlig eller pasient/pårørende ta kontakt med Rusakutt ved Lade Behandlingssenter (tlf: ) for snarlig vurdering. Institusjonsplasser uten eget samtykke Ved langvarig rusmisbruk i omfang som setter pasientens liv og helse i alvorlig fare, og der pasienten avslår frivillig behandling, kan kommunens sosialtjeneste fremme sak for Fylkesnemnda for sosiale saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 10. I akutte situasjoner kan det fattes hastevedtak etter paragraf For gravide hvor det er fare for fosterskade, kan tvang iverksettes ut fra samme prosedyre etter Lovens paragraf Ansvar/oppgavedeling mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern har hovedansvaret for: Pasienter som primært har psykiske lidelser og som i tillegg misbruker alkohol eller andre rusmidler. Pasienter med skadelig bruk/avhengighet av rusmidler i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektiv sinnslidelse eller alvorlig personlighetsforstyrrelse ( dobbeltdiagnoser ). Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har hovedansvaret for: Pasienter som primært har skadelig bruk/avhengighet av rusmidler som i tillegg har psykiske lidelser. Henvisning til behandling Både fastlege, barnevern og kommunal sosialtjeneste har henvisningsrett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Henvisningsskjema finner du her Hvor sendes henvisningen Følgende instanser vurderer henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Døgnavd. ved Lade Behandlingssenter, Lade Allè 86, 7041 Trondheim, Tlf Poliklinikken ved Lade Behandlingssenter, Nedre Bakklandet 75, 7014 Trondheim. Tlf Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (PUT) Trondheimsklinikken, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim, Tlf Når det gjelder henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (rehabilitering med bruk av metadon eller buprenorfin LAR) skal denne være utarbeidet gjennom et samarbeid mellom pasient, sosialtjeneste og fastlege og sendes på egen mal som finnes på til: Trondheimsklinikken, Poliklinikk for rus og avhengighet, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: Poliklinikk for rus og avhengighet har myndighet til å vurdere annen type tverrfaglig spesialisert rusbehandling dersom henvisningen ikke vurderes aktuell for LAR. Vurderingene gjøres ut fra pasientrettighetslovens bestemmelser og prioriteringsforskriften. Dersom aktuelt innhentes ytterligere informasjon fra henviser og/eller pasient innkalles til en vurderingssamtale, som skal skje senest innen 30 virkedager. For pasienter under 23 år skal vurderingen skje innen 10 virkedager. Vurderingen kan gi rettigheter til poliklinisk, dageller døgnbehandling. For ventetidsoversikt, se Aktuelle behandlingstilbud Poliklinikker Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (PUT) Trondheimsklinikken, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim, Tlf Pasienter i aldergruppa år, alle typer rusmidler. Poliklinikken ved Lade Behandlingssenter, Nedre Bakklandet 75, 7014 Trondheim. Tlf Trondheimsklinikken, Poliklinikk for rus og avhengighet, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: Er en spesialpoliklinikk med ansvar for LAR-tilbudet. Har utviklet et rehabiliteringsprogram med sterk kommunal forankring i tråd med nasjonale retningslinjer.

4 6 7 I Trondheim kommunens ulike hjelpeinstanser inngår følgende: Døgnenheter Døgnavdelingene ved Lade Behandlingssenter, Lade Allè 86, 7041 Trondheim, Tlf Har en rekke avdelinger/poster, akutt, avrusning, utredning, skjerming og kjønnsspesifikk klinikkbehandling. I tillegg egen avdeling for gravide og småbarnsfamilier. Kvamsgrindkollektivet, Bjørkmyr, 7036 Trondheim, Tlf: Unge pasienter år. Trondheimsklinikken, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: o Ungdomsavdeling døgn. Pasienter år. o Voksenavdeling døgn. Veksthuset Molde, Glomstuvegen 50, 6411 Molde, Tlf: Pasienter år. Vestmo behandlingssenter i Ålesund, Vestmoa 27, 6018 Ålesund, Tlf: Har mange av de samme funksjonene som Lade Behandlingssenter og kan være aktuell også for pasienter fra Trondheim. Tyrilistiftelsen, Normannsgate 47, 0655 Oslo, Tlf: Har avdelinger flere steder i Sør-Norge og en i Trondheim (Høvringen). Rusbehandling Midt-Norge har en driftsavtale på 33 plasser til pasienter i alderen år. Valdresklinikken, Postboks 24, 2910 Aurdal, Tlf: Rusbehandling Midt-Norge har en rammeavtale på inntil 5 plasser. Raskere tilbake Lade Behandlingssenter er knyttet til ordningen raskere tilbake. Hensikten er å få sykemeldte med rusmiddelproblemer raskere tilbake til jobb. Det er fastlege som henviser til ordnngen (husk å merke henvisningen med raskere tilbake ) se Lærings- og mestringssenter Det er etablert et eget lærings- og mestringssenter med vekt på pårørendes situasjon. Tilbudene utvikles gjennom tett samhandling med brukerutvalg og brukerorganisasjoner. Senteret er en del av Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus), Trondheimsklinikken, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim. Tlf: Mer informasjon om Rusbehandling Midt-Norge, se eller vår brosjyre. Helse- og velferdskontorene. (tidl. forvaltningskontor) Ved behov for alle typer kommunale hjelpetiltak for voksne kontaktes Helse- og velferdskontoret i bydelen pasienten bor. Alle har samme postadresse: Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. Besøksadresse og telefonnummer: Heimdal Industriveien 7 tlf Lerkendal Anton Grevskottsveg 2 tlf Midtbyen Prinsens gate 1 tlf Østbyen Bassengbakken 1 tlf Helse og velferdskontoret vurderer søknader, og har ved behov samtale med klienten. De har også en koordinerende funksjon og fatter vedtak om tjenester. Oppfølgingstjenesten iverksetter hjelpetiltakene og er fordelt på bydelene med telefon Ambulant boveiledning tlf Heimdal og Lerkendal oppfølgingstjeneste tlf Midtbyen og Østbyen oppfølgingstjeneste tlf Oppfølgingstjenesten gir etter vedtak tilbud om individuell hjelp i forhold til livssituasjon med fokus på medvirkning og mestring for å nå den enkeltes målsetting. Virkemidler som brukes: - hjemmebesøk, kontorsamtaler, gruppesamtaler, sosial trening, følge eller hjelp til off. kontorer, veiledning og hjelp til behandlingstilbud, bistå med individuell plan ved behov. - oppfølging før innleggelse, underveis i behandlingsopplegg og etter utskrivning. - henvisning til utredninger, institusjonsopphold, LAR. - Flerfaglig samarbeid med bl.a. spesialisthelsetjenesten NAV, fastleger, arbeidsgivere

5 8 9 Kommunalt ambulant rus- og psykiatri-team - KART KART er organisert under enheten Ambulant boveiledning, tlf Personalet er tverrfaglig sammensatt, og arbeider på dag, kveld, helg og høytid. KART gir tjenester på dagtid etter vedtak fra de fire Helse- og velferdskontorene. På kveld, helg og høytid har tjenesten følgende funksjoner: gi bistand til Legevakt og Politi, krisearbeid etter melding fra Kriseteamet, gi forsterket oppfølging inntil 3 mnd. til brukere med vedtak på Oppfølgingstjenester, eller etter melding fra Helse- og velferdskontorene eller Barne- og familietjenesten. KART er byomfattende og gir ambulante tjenester i brukers hjem eller med utgangspunkt i brukers hjem. Brukerne er hovedsakelig i alder år og har psykiske lidelser, rusrelaterte problemer eller sammensatt problematikk. Formålet er å skape trygghet for brukeren, forhindre/redusere innleggelser i psykiatrisk sykehus, og gi bruker mer helhetlig kontakt med hjelpeapparatet. KART disponerer også 2 kriseplasser på Østbyen Helsehus, avd. Leistad. Helse- og overdoseteamet Base i Kjøpmannsgate 23. Her ligger også Helsestasjonen. Telefoner: Tilgjengelig kl , samt til kl. 21 onsdager. Hovedformål er å drive skadereduserende og helsefremmende arbeid blant tunge rusmisbrukere, samt redusere antall overdoser og unngå overdosedødsfall. Et lavterskeltilbud som oppsøker rusmisbrukeren på gata eller har samtale på helsestasjonen. Helsestasjonen åpen hverdager kl.13-15, onsdager til kl (lege tilstede) Også tilbud om gyn.us. etter avtale. SUBrosa er et tiltak for gateprostituerte rusmisbrukere begge kjønn, og har eget lokale i Olav Trygvassons gate 1. Telefon: Helse- og overdoseteamet disponerer 2 akutt-plasser for rusmisbrukere, ved Furulund. Her kan brukerne hvile seg og få omsorg inntil 2 uker. Natt-/krise overnatting for rusavhengige menn Frelsesarmeens rusomsorg - Herberget, Hvedingveita 1. Tlf Målgruppen er rusavhengige og bostedsløse menn over 20 år, som er hjemmehørende i Trondheim kommune. Personer fra andre kommuner kan ved akutt krise også tilbys plass. Herberget har åpent mandag - fredag kl Lørdag og søndag kl Fra mars - oktober 10 plasser og november - februar 16 plasser. Ved større behov tilbys overnatting i varmestue Tilgang på dusj og mulighet til vask av tøy. Det serveres mat om kveld og morgen, samt tilbud om matpakke. Herberget har nært samarbeid med kommunens tjenestetilbud for øvrig. Gryta aktivitetshus Adr: Olav Trygvassons gate 1, 2. etg. Tlf Lavterskel-tilbud for rusmisbrukere, der ansatte har sosialfaglig kompetanse. Åpent kl (mandag og onsdag ) Målet er å skape rammer rundt en meningsfull tilværelse og gjennom dette gi økt livskvalitet. Det tilbyes samtaler, internett, aviser, ulike typer spill, kaffe samt lunsj og middag. Heidrunsenteret Adr. Bispegata 9D, 7004 Trondheim. Tlf mobil: Kriseplasser med heldøgnstjenester.til kvinner over 18 år med rusproblemer. En akuttenhet der kvinnen kan henvende seg selv, eller andre, f.eks. legevakt kan bistå. Brygga Adr: Kjøpmannsgt. 59, Tlf el Drives av Stavne Arbeid og Kompetanse i samarbeid med Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge. Målgruppen er primært personer over 18 år, som er/har vært i langtidsbehandling i Rusbehandling Midt- Norge, og som i samarbeid med helseforetak eller kommune skal bosette seg etablere seg i Trondheim.

6 10 11 Andre tilbud, der Trondheim kommune har avtale. Brygga skal bistå brukerne med å mestre eget liv uten rusavhengighet, i overgangen mellom institusjon/offentlig hjelpeapparat og ordinært samfunnsliv. Tiltak mot ensomhet vektlegges, i tillegg til etablering av rusfrie nettverk og meningsfull fritid med tilbud om ulike kurs, aktiviteter, turer, måltider mv. Brukerne har tilgang på møterom, kontor, tlf, PC og aviser. Boliger og hybelhus for rusmisbrukere Søknad må sendes til Helse- og velferdskontorene. Furulund bo- og treningssenter (Frelsesarmeen) Adr: Lade alle 84, 7041 Trondheim. Tlf / 40 Målgruppe er rusmismiddelavhengige personer fra 20 år og oppover, begge kjønn. Furulund tilbyr også ettervern for brukerne i inntil tre måneder etter utflytting. Stavne Arbeid og Kompetanse. Osloveien 155, 7019 Trondheim. Tlf Et tiltak med helhetlig oppfølging innen rus og kriminalomsorg og drives i nært samarbeid med NAV, bedrifter og Trondheim kommune. Tiltakene omfatter et bredt spekter: Kartlegging og utredning i forhold til arbeidsmarkedet Arbeidstrening i interne avdelinger og ut i ordinære bedrifter Rehabilitering i forhold til rus og kriminalitet Tett individuelt tilrettelagt oppfølging Stavne har også litt produksjon innen grafisk arbeid, snekkerarbeid og mekanisk arbeid. Det er over 600 personer som årlig får tilbud. TOR tanker om rusvaner. Olav Trygvassons gate 40 Tlf. Karianne Kristensen el. Anna Kupper Tilgjengelig Et samarbeidstiltak fra Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, som ikke krever henvisning. Målgruppen er personer over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem (alle typer rusmidler). Tilbud om samtaler angående bekymringer rundt bruken av rusmidler, og livssituasjonen. Målet er å komme fram til motivasjon for endring samt komme i gang med endringen. Ved å fange opp problemet i tidlig fase og gi tilbud om hjelp er målsettingen også å forhindre videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Formål å gi et godt rehabiliteringstilbud for å øke livskvaliteten. 28 plasser i omsorgsavdelingen. Det er avsatt 8 plasser til personer i LAR-behandling. Fastlegen søker via Helse- og velferdskontoret. Furulund har også 2 akutt/kriseplasser for tunge rusmisbrukere som Helse- og overdoseteamet disponerer. Hveita dagsenter (Frelsesarmeen). Adr: Hvedingsveita 1. Åpent mand - fredag Tlf Hveita er et dagtilbud for kvinner og menn over 18 år med et omfattende rusproblem. Brukerne får mat, veiledning og rådgivning. Det finnes et hvilerom med tre senger der slitne brukere kan hvile eller sove den tiden dagsenteret er åpent. Brukere kan få gratis matpakker og drikke, samt dusje, vaske klær evt. få rene klær. Formidling av beskjeder fra familie, sosialtjeneste og politi foregår her. Også tilbud om samtaler, sjelesorg og annen hjelp. Dagsenteret har hver tirsdag tilbud om tannbehandling i velutstyrte lokaliteter. Brosjyren ble trykket 1.gang mai 2009 og da utarbeidet i fellesskap av Reidar Hole fra Rusbehandling Midt-Norge og Torgeir Fjermestad, Trondheim kommune. Revisjonen mai 2011 er utarbeidet av Torgeir Fjermestad, samt Elise Solheim fra Rusbeh. Midt-Norge, og nettrevisjon okt-12 v/ Torgeir Fjermestad

7 Strandveien Stjørdal Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim pi6362 Layout og print: Grafisk senter, Trondheim byarkiv. Mai 2011 Opplag: 1200.

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB Revidert: Gjeldene fra januar 2010 Forord Rusbehandling Midt-Norge har en koordinerende funksjon

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Henvisning og utredning

Henvisning og utredning 12 Henvisning og utredning Julsundvegen 47B, tlf. 97494501/71111229 Ruskonsulent Ruskonsulenten arbeider etter Lov om sosiale tjenester Kap 6 - Hjelpetiltak til rusavhengige. Ruskonsulenten gir råd og

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet

Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet Helse- og velferdstjenesten Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet Kvalitetsstandarder Standarder for praktisk hjelp i hjemmet Trondheim kommune er opptatt av forebyggende helsearbeid og mestring. Det

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

Tvang innen TSB. «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»?

Tvang innen TSB. «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»? Tvang innen TSB «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»? Tema Før innleggelse Under innleggelse avrusning Under innleggelse døgnbehandling

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid Rusens rolle og veien inn i rusbehandling Ann Helen Midtlid Hva vil jeg komme inn på? Hvordan påvirker rusen de rundt Hvordan søke rusbehandling Rettighetsvurdering Hva bør en god henvising inneholde Ann

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Høring om Helsehus gitt av avd for psykisk helse og rus Sortland kommune

Høring om Helsehus gitt av avd for psykisk helse og rus Sortland kommune Høring om Helsehus gitt av avd for psykisk helse og rus Sortland kommune Sortland 13.12.2016 Vi har sett mest på Alternativ 1 Helsehus i kultursamarbeid som vi ser på som en god løsning for Sortland kommune.

Detaljer

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING Lade Behandlingssenter Blå Kors: Tverrfaglig spesialisert

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Orientering til styret, Helse Midt Norge RHF Stjørdal, 14.mars 2013 Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens

Detaljer

Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team

Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team Veien inn i rusbehandling (TSB) v / Tore Berge, RPS team Vurderingsenheter - døråpnere PUT Stavanger OBS teamet PUT Sandnes LAR Helse Stavanger Rogaland A-senter Vurderingsenheter Vurdere rett til nødvendig

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

RUSAKUTT OG TILSYNSTJENESTE Årsmøtekonferanse NFRAM 25. og 26. oktober 2017 George Mjønes og Tonje Isabell Sandø Klinikk for rus- og

RUSAKUTT OG TILSYNSTJENESTE Årsmøtekonferanse NFRAM 25. og 26. oktober 2017 George Mjønes og Tonje Isabell Sandø Klinikk for rus- og RUSAKUTT OG TILSYNSTJENESTE Årsmøtekonferanse NFRAM 25. og 26. oktober 2017 George Mjønes og Tonje Isabell Sandø Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin AGENDA Rusakutt og tilsynstjenesten på St.Olavs

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus- og avhengighetsbehandling, PhD Avdeling psykisk helsevern og rus NKT TSB 8. desember 2017 gwe@helsedir.no

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG ORGANISERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAKENE SOMATIKK RUS OG AVHENGIGET PSYKISK HELSEVERN SOMATIKK PSYK.

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

MOTTATT P l: ", Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF

MOTTATT P l: , Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF Kristiansund kommune MOTTATT P l: ", 2009!* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommun e og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBF:II)SAV'IALE VEDRØRENDE INTE(:RERIN(:STII.TAKET

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes Ruspoliklinikk ung, Sandnes (fra våren -17) Psykologspesialist Geir Fiskå Disposisjon TSB Ungdom og rusbruk sett fra PUT Sandnes Tidligintervensjon for ungdom med

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad Føringer i veilederen Pasienter med

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold Hvem er disse kvinnene? Melding om graviditet og rus/mulig graviditet og rus? Kvinnene Mangfoldige. Ukjente og

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens behandlingstilbud Avd. for rusrelatert psykiatri

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD SENTER FOR PSYKISK HELSE SØR TROMS Telefon: 77 01 59 27 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med sykdom,

Detaljer

Høringssvar : Endringer i helselovgivningen etter rusreformen

Høringssvar : Endringer i helselovgivningen etter rusreformen RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 Stjørdal Besøksadresse/postadresse: Strandveien 1 7500 Stjørdal Tlf 74 83 99 70 Fax 74 83 99 71 Org.nr. 986523065 Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Avtale med Helse Nord Trøndelag HF

Avtale med Helse Nord Trøndelag HF Avtale med Helse Nord Trøndelag HF Etablert døgnpost ARP i Helse Nord Trøndelag Utredningspost for 6 døgnbehandlingsplasser Delfinansiering mellom HNT og RMN Overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Nord

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen

Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Bolig i skjæringspunktet 1. og 2. linjen Ellen Kobro, spesialrådgiver Helse og velferdsetaten, Oslo kommune 25.11.10 Brukere med omfattende tjenestebehov Helsedirektoratets

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer

Samarbeid om pasientforløp Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og Trondheim Kommune/NAV

Samarbeid om pasientforløp Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og Trondheim Kommune/NAV Samarbeid om pasientforløp Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og Trondheim Kommune/NAV Formål Å sikre et helhetlig pasientforløp med sammenhengende tjenester gjennom en tydelig rolleog ansvarsfordeling

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Incognito klinikk Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser Antall

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS Telefon: 99 33 99 60 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007 Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler Rus/psykiatri posten, Rehabiliteringsavdelingen, Nordlandssykehuset. Beliggenhet: Gamle Trollåsen

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Velkommen til arbeidsseminar Rus i kroppen? Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Velkommen til arbeidsseminar Rus i kroppen? Nasjonal kompetansetjeneste TSB Velkommen til arbeidsseminar Rus i kroppen? Nasjonal kompetansetjeneste TSB Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppgaver bidra til kompetanseutvikling delta i forskning og etablering av nasjonale forskningsnettverk

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom og Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). skal

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

www.rus midt.no Faglige problemstillinger: Midt Norge ultimo mars 2010 Ved Reidar Hole Fagdirektør

www.rus midt.no Faglige problemstillinger: Midt Norge ultimo mars 2010 Ved Reidar Hole Fagdirektør www.rus midt.no Faglige problemstillinger: Midt Norge modellen for TSB og ny LAR modell ultimo mars 2010 Ved Reidar Hole Fagdirektør Hovedbudskap 1. Å gi spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med gjeldene

Detaljer