Behandling av pasienter med rusproblemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av pasienter med rusproblemer"

Transkript

1 Behandling av pasienter med rusproblemer

2 2 3 Dette heftet er utgitt i fellesskap av Rusbehandling Midt-Norge og Trondheim kommune, og gir en kort oversikt over de ulike behandlingsog hjelpetiltak for rusmisbrukere i 1. og 2. linjetjenesten. Hovedprinsippet er at pasienter med rusmiddelproblemer har samme rett til medisinsk hjelp som andre, men siden A/B-preparater har ruspotensiale bør man som fastlege vise stor grad av forsiktighet med slik forskrivning og fortrinnsvis søke andre og bedre løsninger. Formålet er primært å gi fastlegene en god oversikt, men også andre ansatte innen helse- og sosialtjenesten vil ha nytte av denne informasjon. Fastlegenes ansvar og oppgaver Alle fastleger har pasienter med ulike typer rusmiddelproblemer på sin liste: fra mer velfungerende med alkoholproblemer til de med omfattende bruk av illegale rusmidler. Fastlegen har en viktig rolle både i identifikasjon og oppfølging/behandling. En positiv holdning i møte med pasienten og oppfølging i tråd med eksisterende kunnskap/anbefalinger og i god samhandling med øvrige tjenester, vil legge til rette for best mulig hjelp til pasienten. Følgende er viktige oppgaver for fastlegene: Identifikasjon av rusmiddelproblemer (enkle screeningverkøy er AUDIT v/alkohol og DUDIT v/ stoff - finnes på NEL) Sosialmedisinske/trygdemessige problemstillinger. Oppfølging/behandling av identifiserte rusproblemer (motiverende samtaler, kognitive/atferdsorienterte metoder), og oppfølging av somatisk og psykisk helse. Etablering av samarbeid med kommunal rustjeneste, pårørende, evt arbeidsplass, og ved behov henvisning til spesialisthelsetjenesten. Håndtere akutte situasjoner/vurderinger. Rusmiddelproblemer er ofte forbundet med skyld og skam, og er gjerne noe pasienten ønsker å holde skjult. Dersom man tar opp problematikken på en saklig og ivaretagende måte, er det lettere å få en åpen dialog med pasienten. Moralisering og fordømmelse er en lite virksom strategi. Særskilt om forskrivning av vanedannende legemidler For mange pasienter med rusmiddelproblemer vil forskrivning av vanedannende legemidler (A/B-prep) kunne bli en problemstilling, enten fordi pasienten etterspør dette eller fordi legen mener det er aktuelt. Pasientene sliter ofte med søvnplager, angst, uro og smerter. For endel pasienter har også slik forskrivning pågått over mange år. Dersom pasienten ber om forskrivning, gir dette grunnlag for å utrede pasientens situasjon nærmere, og gjerne etablere et tverrfaglig samarbeid. Dersom pasienten har utviklet legemiddelavhengighet, gir dette grunnlag for å planlegge og iverksette nedtrapping/alternativ behandling. For pasienter med opiatavhengighet i kombinasjon med skadelig bruk/ avhengighet av benzodiazepiner og/eller andre rusmidler bør det alltid søkes etablert et tverrfaglig samarbeid. Forskrivning av A/B-preparater bør unngås, evt. foregå i en kontrollert nedtrappingsramme (utlevering under tilsyn, rusmiddeltesting/serummåling, hyppige konsultasjoner, klare avtaler ved tilbakefall, etc). Regelverket ang. B-preparater er beskrevet i Helsetilsynets veileder: Vanedannende legemidler forskrivning og forsvarlighet (IK Se men enklest å finne ved å søke IK-2755 på Goggle). Regelverk ang A-preparater finnes i Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet fra 2010, se Tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Det formelle navnet er tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Dette innebærer tilbud om avrusning, utredning og behandling, inkludert institusjonsplasser for innleggelse uten eget samtykke (etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap.10). Tjenestene skal være tverrfaglige og basert på sosiale, psykologiske og medisinske perspektiver. Den største pasientgruppa har avhengighetsproblemer knyttet til alkohol, mens en mindre gruppe sliter i forhold til legemidler eller illegale rusmidler. Mange har problematikk i forhold til flere rusmidler. Rusbehandling Midt-Norges visjon er at den enkelte kan mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler. Det sentrale er å hjelpe pasienten til å realisere egne endringsønsker og mål. Av erfaring vet vi at rusrelaterte problemer er alvorlige og sammensatte, og fordrer en helhetlig og langsiktig tilnærming. Dette fordrer aktiv innsats fra den enkelte, og hjelpere som har tro på endringsprosessen og setter inn tilstrekkelig ressurser gjennom forpliktende samhandling. For pasienter med langvarige og koordinerte behov for tjenester bør Individuell Plan (IP) benyttes.

3 4 5 Øyeblikkelig hjelp Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp skal vurderes omgående: Ved livstruende tilstander, eks. forgiftninger/overdoser, er det somatiske avdelinger ved St.Olavs hospital som skal yte hjelp. Ved psykose, suicidfare eller lignende i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, er det Østmarka eller andre avd. med ø-hjelpsplikt innen psykisk helsevern som skal yte hjelp. Ved vedvarende/alvorlig rusmiddelmisbruk kan fastlege, kommunal oppfølgingsansvarlig eller pasient/pårørende ta kontakt med Rusakutt ved Lade Behandlingssenter (tlf: ) for snarlig vurdering. Institusjonsplasser uten eget samtykke Ved langvarig rusmisbruk i omfang som setter pasientens liv og helse i alvorlig fare, og der pasienten avslår frivillig behandling, kan kommunens sosialtjeneste fremme sak for Fylkesnemnda for sosiale saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 10. I akutte situasjoner kan det fattes hastevedtak etter paragraf For gravide hvor det er fare for fosterskade, kan tvang iverksettes ut fra samme prosedyre etter Lovens paragraf Ansvar/oppgavedeling mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern har hovedansvaret for: Pasienter som primært har psykiske lidelser og som i tillegg misbruker alkohol eller andre rusmidler. Pasienter med skadelig bruk/avhengighet av rusmidler i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektiv sinnslidelse eller alvorlig personlighetsforstyrrelse ( dobbeltdiagnoser ). Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har hovedansvaret for: Pasienter som primært har skadelig bruk/avhengighet av rusmidler som i tillegg har psykiske lidelser. Henvisning til behandling Både fastlege, barnevern og kommunal sosialtjeneste har henvisningsrett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Henvisningsskjema finner du her Hvor sendes henvisningen Følgende instanser vurderer henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Døgnavd. ved Lade Behandlingssenter, Lade Allè 86, 7041 Trondheim, Tlf Poliklinikken ved Lade Behandlingssenter, Nedre Bakklandet 75, 7014 Trondheim. Tlf Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (PUT) Trondheimsklinikken, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim, Tlf Når det gjelder henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (rehabilitering med bruk av metadon eller buprenorfin LAR) skal denne være utarbeidet gjennom et samarbeid mellom pasient, sosialtjeneste og fastlege og sendes på egen mal som finnes på til: Trondheimsklinikken, Poliklinikk for rus og avhengighet, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: Poliklinikk for rus og avhengighet har myndighet til å vurdere annen type tverrfaglig spesialisert rusbehandling dersom henvisningen ikke vurderes aktuell for LAR. Vurderingene gjøres ut fra pasientrettighetslovens bestemmelser og prioriteringsforskriften. Dersom aktuelt innhentes ytterligere informasjon fra henviser og/eller pasient innkalles til en vurderingssamtale, som skal skje senest innen 30 virkedager. For pasienter under 23 år skal vurderingen skje innen 10 virkedager. Vurderingen kan gi rettigheter til poliklinisk, dageller døgnbehandling. For ventetidsoversikt, se Aktuelle behandlingstilbud Poliklinikker Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (PUT) Trondheimsklinikken, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim, Tlf Pasienter i aldergruppa år, alle typer rusmidler. Poliklinikken ved Lade Behandlingssenter, Nedre Bakklandet 75, 7014 Trondheim. Tlf Trondheimsklinikken, Poliklinikk for rus og avhengighet, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: Er en spesialpoliklinikk med ansvar for LAR-tilbudet. Har utviklet et rehabiliteringsprogram med sterk kommunal forankring i tråd med nasjonale retningslinjer.

4 6 7 I Trondheim kommunens ulike hjelpeinstanser inngår følgende: Døgnenheter Døgnavdelingene ved Lade Behandlingssenter, Lade Allè 86, 7041 Trondheim, Tlf Har en rekke avdelinger/poster, akutt, avrusning, utredning, skjerming og kjønnsspesifikk klinikkbehandling. I tillegg egen avdeling for gravide og småbarnsfamilier. Kvamsgrindkollektivet, Bjørkmyr, 7036 Trondheim, Tlf: Unge pasienter år. Trondheimsklinikken, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim, Tlf: o Ungdomsavdeling døgn. Pasienter år. o Voksenavdeling døgn. Veksthuset Molde, Glomstuvegen 50, 6411 Molde, Tlf: Pasienter år. Vestmo behandlingssenter i Ålesund, Vestmoa 27, 6018 Ålesund, Tlf: Har mange av de samme funksjonene som Lade Behandlingssenter og kan være aktuell også for pasienter fra Trondheim. Tyrilistiftelsen, Normannsgate 47, 0655 Oslo, Tlf: Har avdelinger flere steder i Sør-Norge og en i Trondheim (Høvringen). Rusbehandling Midt-Norge har en driftsavtale på 33 plasser til pasienter i alderen år. Valdresklinikken, Postboks 24, 2910 Aurdal, Tlf: Rusbehandling Midt-Norge har en rammeavtale på inntil 5 plasser. Raskere tilbake Lade Behandlingssenter er knyttet til ordningen raskere tilbake. Hensikten er å få sykemeldte med rusmiddelproblemer raskere tilbake til jobb. Det er fastlege som henviser til ordnngen (husk å merke henvisningen med raskere tilbake ) se Lærings- og mestringssenter Det er etablert et eget lærings- og mestringssenter med vekt på pårørendes situasjon. Tilbudene utvikles gjennom tett samhandling med brukerutvalg og brukerorganisasjoner. Senteret er en del av Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus), Trondheimsklinikken, Postboks 654 Sentrum, 7406 Trondheim. Tlf: Mer informasjon om Rusbehandling Midt-Norge, se eller vår brosjyre. Helse- og velferdskontorene. (tidl. forvaltningskontor) Ved behov for alle typer kommunale hjelpetiltak for voksne kontaktes Helse- og velferdskontoret i bydelen pasienten bor. Alle har samme postadresse: Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. Besøksadresse og telefonnummer: Heimdal Industriveien 7 tlf Lerkendal Anton Grevskottsveg 2 tlf Midtbyen Prinsens gate 1 tlf Østbyen Bassengbakken 1 tlf Helse og velferdskontoret vurderer søknader, og har ved behov samtale med klienten. De har også en koordinerende funksjon og fatter vedtak om tjenester. Oppfølgingstjenesten iverksetter hjelpetiltakene og er fordelt på bydelene med telefon Ambulant boveiledning tlf Heimdal og Lerkendal oppfølgingstjeneste tlf Midtbyen og Østbyen oppfølgingstjeneste tlf Oppfølgingstjenesten gir etter vedtak tilbud om individuell hjelp i forhold til livssituasjon med fokus på medvirkning og mestring for å nå den enkeltes målsetting. Virkemidler som brukes: - hjemmebesøk, kontorsamtaler, gruppesamtaler, sosial trening, følge eller hjelp til off. kontorer, veiledning og hjelp til behandlingstilbud, bistå med individuell plan ved behov. - oppfølging før innleggelse, underveis i behandlingsopplegg og etter utskrivning. - henvisning til utredninger, institusjonsopphold, LAR. - Flerfaglig samarbeid med bl.a. spesialisthelsetjenesten NAV, fastleger, arbeidsgivere

5 8 9 Kommunalt ambulant rus- og psykiatri-team - KART KART er organisert under enheten Ambulant boveiledning, tlf Personalet er tverrfaglig sammensatt, og arbeider på dag, kveld, helg og høytid. KART gir tjenester på dagtid etter vedtak fra de fire Helse- og velferdskontorene. På kveld, helg og høytid har tjenesten følgende funksjoner: gi bistand til Legevakt og Politi, krisearbeid etter melding fra Kriseteamet, gi forsterket oppfølging inntil 3 mnd. til brukere med vedtak på Oppfølgingstjenester, eller etter melding fra Helse- og velferdskontorene eller Barne- og familietjenesten. KART er byomfattende og gir ambulante tjenester i brukers hjem eller med utgangspunkt i brukers hjem. Brukerne er hovedsakelig i alder år og har psykiske lidelser, rusrelaterte problemer eller sammensatt problematikk. Formålet er å skape trygghet for brukeren, forhindre/redusere innleggelser i psykiatrisk sykehus, og gi bruker mer helhetlig kontakt med hjelpeapparatet. KART disponerer også 2 kriseplasser på Østbyen Helsehus, avd. Leistad. Helse- og overdoseteamet Base i Kjøpmannsgate 23. Her ligger også Helsestasjonen. Telefoner: Tilgjengelig kl , samt til kl. 21 onsdager. Hovedformål er å drive skadereduserende og helsefremmende arbeid blant tunge rusmisbrukere, samt redusere antall overdoser og unngå overdosedødsfall. Et lavterskeltilbud som oppsøker rusmisbrukeren på gata eller har samtale på helsestasjonen. Helsestasjonen åpen hverdager kl.13-15, onsdager til kl (lege tilstede) Også tilbud om gyn.us. etter avtale. SUBrosa er et tiltak for gateprostituerte rusmisbrukere begge kjønn, og har eget lokale i Olav Trygvassons gate 1. Telefon: Helse- og overdoseteamet disponerer 2 akutt-plasser for rusmisbrukere, ved Furulund. Her kan brukerne hvile seg og få omsorg inntil 2 uker. Natt-/krise overnatting for rusavhengige menn Frelsesarmeens rusomsorg - Herberget, Hvedingveita 1. Tlf Målgruppen er rusavhengige og bostedsløse menn over 20 år, som er hjemmehørende i Trondheim kommune. Personer fra andre kommuner kan ved akutt krise også tilbys plass. Herberget har åpent mandag - fredag kl Lørdag og søndag kl Fra mars - oktober 10 plasser og november - februar 16 plasser. Ved større behov tilbys overnatting i varmestue Tilgang på dusj og mulighet til vask av tøy. Det serveres mat om kveld og morgen, samt tilbud om matpakke. Herberget har nært samarbeid med kommunens tjenestetilbud for øvrig. Gryta aktivitetshus Adr: Olav Trygvassons gate 1, 2. etg. Tlf Lavterskel-tilbud for rusmisbrukere, der ansatte har sosialfaglig kompetanse. Åpent kl (mandag og onsdag ) Målet er å skape rammer rundt en meningsfull tilværelse og gjennom dette gi økt livskvalitet. Det tilbyes samtaler, internett, aviser, ulike typer spill, kaffe samt lunsj og middag. Heidrunsenteret Adr. Bispegata 9D, 7004 Trondheim. Tlf mobil: Kriseplasser med heldøgnstjenester.til kvinner over 18 år med rusproblemer. En akuttenhet der kvinnen kan henvende seg selv, eller andre, f.eks. legevakt kan bistå. Brygga Adr: Kjøpmannsgt. 59, Tlf el Drives av Stavne Arbeid og Kompetanse i samarbeid med Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge. Målgruppen er primært personer over 18 år, som er/har vært i langtidsbehandling i Rusbehandling Midt- Norge, og som i samarbeid med helseforetak eller kommune skal bosette seg etablere seg i Trondheim.

6 10 11 Andre tilbud, der Trondheim kommune har avtale. Brygga skal bistå brukerne med å mestre eget liv uten rusavhengighet, i overgangen mellom institusjon/offentlig hjelpeapparat og ordinært samfunnsliv. Tiltak mot ensomhet vektlegges, i tillegg til etablering av rusfrie nettverk og meningsfull fritid med tilbud om ulike kurs, aktiviteter, turer, måltider mv. Brukerne har tilgang på møterom, kontor, tlf, PC og aviser. Boliger og hybelhus for rusmisbrukere Søknad må sendes til Helse- og velferdskontorene. Furulund bo- og treningssenter (Frelsesarmeen) Adr: Lade alle 84, 7041 Trondheim. Tlf / 40 Målgruppe er rusmismiddelavhengige personer fra 20 år og oppover, begge kjønn. Furulund tilbyr også ettervern for brukerne i inntil tre måneder etter utflytting. Stavne Arbeid og Kompetanse. Osloveien 155, 7019 Trondheim. Tlf Et tiltak med helhetlig oppfølging innen rus og kriminalomsorg og drives i nært samarbeid med NAV, bedrifter og Trondheim kommune. Tiltakene omfatter et bredt spekter: Kartlegging og utredning i forhold til arbeidsmarkedet Arbeidstrening i interne avdelinger og ut i ordinære bedrifter Rehabilitering i forhold til rus og kriminalitet Tett individuelt tilrettelagt oppfølging Stavne har også litt produksjon innen grafisk arbeid, snekkerarbeid og mekanisk arbeid. Det er over 600 personer som årlig får tilbud. TOR tanker om rusvaner. Olav Trygvassons gate 40 Tlf. Karianne Kristensen el. Anna Kupper Tilgjengelig Et samarbeidstiltak fra Trondheim kommune og Rusbehandling Midt-Norge, som ikke krever henvisning. Målgruppen er personer over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem (alle typer rusmidler). Tilbud om samtaler angående bekymringer rundt bruken av rusmidler, og livssituasjonen. Målet er å komme fram til motivasjon for endring samt komme i gang med endringen. Ved å fange opp problemet i tidlig fase og gi tilbud om hjelp er målsettingen også å forhindre videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Formål å gi et godt rehabiliteringstilbud for å øke livskvaliteten. 28 plasser i omsorgsavdelingen. Det er avsatt 8 plasser til personer i LAR-behandling. Fastlegen søker via Helse- og velferdskontoret. Furulund har også 2 akutt/kriseplasser for tunge rusmisbrukere som Helse- og overdoseteamet disponerer. Hveita dagsenter (Frelsesarmeen). Adr: Hvedingsveita 1. Åpent mand - fredag Tlf Hveita er et dagtilbud for kvinner og menn over 18 år med et omfattende rusproblem. Brukerne får mat, veiledning og rådgivning. Det finnes et hvilerom med tre senger der slitne brukere kan hvile eller sove den tiden dagsenteret er åpent. Brukere kan få gratis matpakker og drikke, samt dusje, vaske klær evt. få rene klær. Formidling av beskjeder fra familie, sosialtjeneste og politi foregår her. Også tilbud om samtaler, sjelesorg og annen hjelp. Dagsenteret har hver tirsdag tilbud om tannbehandling i velutstyrte lokaliteter. Brosjyren ble trykket 1.gang mai 2009 og da utarbeidet i fellesskap av Reidar Hole fra Rusbehandling Midt-Norge og Torgeir Fjermestad, Trondheim kommune. Revisjonen mai 2011 er utarbeidet av Torgeir Fjermestad, samt Elise Solheim fra Rusbeh. Midt-Norge, og nettrevisjon okt-12 v/ Torgeir Fjermestad

7 Strandveien Stjørdal Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim pi6362 Layout og print: Grafisk senter, Trondheim byarkiv. Mai 2011 Opplag: 1200.

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB Revidert: Gjeldene fra januar 2010 Forord Rusbehandling Midt-Norge har en koordinerende funksjon

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Henvisning og utredning

Henvisning og utredning 12 Henvisning og utredning Julsundvegen 47B, tlf. 97494501/71111229 Ruskonsulent Ruskonsulenten arbeider etter Lov om sosiale tjenester Kap 6 - Hjelpetiltak til rusavhengige. Ruskonsulenten gir råd og

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Høringssvar : Endringer i helselovgivningen etter rusreformen

Høringssvar : Endringer i helselovgivningen etter rusreformen RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 Stjørdal Besøksadresse/postadresse: Strandveien 1 7500 Stjørdal Tlf 74 83 99 70 Fax 74 83 99 71 Org.nr. 986523065 Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

www.rus midt.no Faglige problemstillinger: Midt Norge ultimo mars 2010 Ved Reidar Hole Fagdirektør

www.rus midt.no Faglige problemstillinger: Midt Norge ultimo mars 2010 Ved Reidar Hole Fagdirektør www.rus midt.no Faglige problemstillinger: Midt Norge modellen for TSB og ny LAR modell ultimo mars 2010 Ved Reidar Hole Fagdirektør Hovedbudskap 1. Å gi spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med gjeldene

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune ålesund kommune Veilederbrosjyre Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune Veilederbrosjyren er utarbeidet i samarbeid med Helse Sunnmøre og LPP.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging

Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging Klinikksjef Ole Lorvik, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Helse Møre og Romsdal Personer med samtidige

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom og Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). skal

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter VIRKSOMHETSIDE LADE BEHANDLINGS- SENTER BIDRAR TIL AT RUSPROBLEMER KAN MESTRES Lade Behandlingssenter Eid

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Har du en ungdom i huset? Hender det at du er bekymret?

Har du en ungdom i huset? Hender det at du er bekymret? Har du en ungdom i huset? Hender det at du er bekymret? Hvor kan du henvende deg? En oversikt over hjelpeapparatet i Tvedestrand kommune Denne brosjyren er utgitt av SLT. SLT står for samordning av lokale

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune LPS 31.3.2011 Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune Trondheim kommune helse- og overdoseteamet Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak Hjelpepleier

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007 Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler Rus/psykiatri posten, Rehabiliteringsavdelingen, Nordlandssykehuset. Beliggenhet: Gamle Trollåsen

Detaljer

LAR Vestfold pr 29.05.15

LAR Vestfold pr 29.05.15 LAR Vestfold pr 29.05.15 Rus- og psykiatriforum 29.05.15 Kjersti Skulstad-Johnsen og Hallbjørg Indgaard Bruu LAR Vestfold Sykehuset i Vestfold, Avdeling for rusbehandling Ansatte pr 01.04.15 18 personer

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter i hjertet av byen Et behandlingstilbud for unge mennesker som sliter med rusog avhengighetsproblemer. Institusjonen ligger

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

UTGANGSPUNKT FOR EN RELASJON UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT ERFARINGER FRA ROP TØYEN

UTGANGSPUNKT FOR EN RELASJON UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT UTGANGSPUNKT ERFARINGER FRA ROP TØYEN Erfaringer med oppsøkende arbeid Utfordringer - dilemmaer - etikk Holmen 1.juni 2010 FOR EN RELASJON Lars Linderoth Spesialist i psykiatri Kirkens bymisjon 24SJU www.24sju.no Jeg må gjøre meg fortjent

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Landskonferanse rus Psykiatri Royal Garden Trondheim februar 2012. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune

Landskonferanse rus Psykiatri Royal Garden Trondheim februar 2012. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Landskonferanse rus Psykiatri Royal Garden Trondheim februar 2012 Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Lang vei inn, kort vei ut?

Lang vei inn, kort vei ut? Lang vei inn, kort vei ut? Om kortvarig behandling av langvarige vansker Klinikkbehandling ved Vestmo Behandlingssenter Seksjonsleder Siri-Mette D. Hoff Psykolog Magne Storvik «Prototyp pasient» Mann,

Detaljer

Brukerstyrt Plass ved Nidaros DPS. Erfaringer etter 4 års drift

Brukerstyrt Plass ved Nidaros DPS. Erfaringer etter 4 års drift Brukerstyrt Plass ved Nidaros DPS!! Erfaringer etter 4 års drift Rehabiliteringsavdelingen 2009 17 ordinære senger for pasienter med psykose/ruslidelser 2011 Oppstart med 2 Brukerstyrte senger (prosjekt)

Detaljer

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn I Høy samtidig forekomst av både rus- og psykiske lidelser i psykisk helsevern

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

ACT som bo-oppfølgingsteam?

ACT som bo-oppfølgingsteam? ACT som bo-oppfølgingsteam? Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) Sykehuset Innlandet Noen avklaringer Ambulante tjenester er arbeid utenfor kontoret,

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2016 Innledning: Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser kan være svært belastende for den som rammes, også familie,

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer