Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3"

Transkript

1 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov, kilder, dokumenter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) «Rutine for sosialtjenestens arbeid med tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» Bergen kommune «Veileder i bruk av tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet etter HOL 10-2, 10-3 og 10-4» Helsedirektoratet Utkast Prosedyre for samarbeid mellom Avdeling for rusmedisin(afr) og Bergen kommune i saker etter HOL 10-2 og Utprøves i prosjekt juli-november

2 Eskalasjonsprinsippet Enklere og mindre inngripende tiltak skal prøves først: Urinprøvekontroll ( gravide) Frivillig oppfølging utenfor institusjon Frivillig innleggelse i institusjon Innleggelse i institusjon etter HOL 10-4 Innleggelse etter HOL 10-2 og 10-3 Faser i en tvangssak HOL 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen Saks- og nemndsbehandling Beslutningsfase/ Iverksetting av vedtak Tilbakeholdsfase/ forhold vedr. institusjonsoppholdet Utskrivning og oppfølging 2

3 Hvordan starter en tvangssak? Bekymring fra pårørende (HOL 10-1a) - Sosialtjenesten plikt til å vurdere og gi tilbakemelding med konklusjon Bekymring fra hjelpeapparatet Eget initiativ fra sosialtjenesten NB! Ønskelig med skriftlighet: Både fra pårørende, hjelpeapparatet og sosialtjenesten Innhenting av opplysninger HOL 10-2 og 10-3 Innhenting av opplysninger bør skje i nært samarbeid med bruker skriftlig spesifikt samtykkeerklæring Opplysninger som sosialtjenesten har i brukermappe, journal Brev sendes til aktuelle instanser med tidsfrist for svar. Ved manglende samtykke 10-3: Opplysningsplikt hjemlet i helsepersonell loven og barneverntjenesteloven. Begrunnet mistanke er tilstrekkelig 3

4 Vurdering og utredningsfasen 10-2: Andre alternativ enn tvang? Er pasienten motivert for frivillig behandling, jmf. HOL 3-2? Omsorgstilbud i institusjon Øyeblikkelig livsfare - somatikk Voldsom og truende adferd Ved alvorlig psykisk lidelse Soning i fengsel Gjøre en vurdering om andre lover er bedre egnet: - Lov om spesialisthelsetjeneste, lov om psykisk helsevern, lov om straffegjennomføring Kriteriene i HOL 10-2: Misbruket er vedvarende og omfattende Personen utsetter ved misbruket sin fysiske eller psykiske helse for fare Frivillig hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig Tilbakeholdelse vil kunne tilrettelegge for langsiktige tiltak/motivere for frivillig behandling skjønnsmessig helhetsvurdering 4

5 Når bør kommunen vurdere tvang HOL 10-2? To forhold er sentralt: - Målet for oppholdet og - Den rusmiddelavhengiges situasjon Helsefare pga. eller ved omfattende og vedvarende misbruk av rusmidler Motivering og tilrettelegging- «Bringe en sterkt forkommen person i en tilstand der vedkommende er i stand til å ta stilling til egen situasjon. Mer enn ren avrusning..» Etablere en behandlingsallianse mellom pasient og behandler/institusjon Hovedhensikt: Å motivere for frivillig behandling Vurderings og utredningsfase HOL 10-3 Kriteriene Misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade Frivillige hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig Det primære i loven er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade under svangerskapet. Det sekundære er å tilby kvinnen tilfredsstillende hjelp for sin rusmiddelavhengighet for å bli i stand til å ta vare på barnet. 5

6 10-3 vs I saker etter HOL 10-3 er det i motsetning til HOL 10-2 ikke den rusmiddelavhengige selv som er utgangspunktet for vurderingen, men sannsynligheten for at barnet vil bli født med skade. En annen viktig forskjell er at man ikke skal dokumentere et omfattende og vedvarende misbruk, men derimot at misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Loven stiller på denne måten ikke krav om omfang og varighet, utover at det skal kunne defineres som et misbruk. Her vurderes altså på hvilken måte og i hvilken sammenheng misbruket skjer, ut fra hva som ansees skadelig for fosteret. Melding om gravid rusmiddelavhengig til sosialtjenesten Helsepersonell og ansatte i barneverntjenesten har meldeplikt til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en kvinne bruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Tilstrekkelig med begrunnet mistanke. (Helsepersonelloven 32, barneverntjenesteloven 6-7, 3. ledd) Melding fra pårørende / andre Alle meldinger skal undersøkes og vurderes etter HOL 6

7 Ved mottatt melding Tidlig identifisering og intervensjon er særdeles viktig. Bergen kommunes rutine: Fra melding er mottatt / situasjonen er kjent for sosialtjenesten: dag: Skal sosialtjenesten ha oppnådd kontakt med kvinnen dag: Avtale om urinprøvekontroll og samtykke til innhenting av opplysninger skal være undertegnet dag: Urinprøvekontroll iverksettes 7. dag: Dersom man ikke oppnår kontakt med kvinnen, iverksettes utredning etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 10-3 Frivillige hjelpetiltak HOL 3-3, 3-4 og 3-5 Ved oppnådd kontakt skal sosialtjenesten tilby råd, veiledning og hjelpetiltak i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-3, 3-4 og 3-5. Den gravide må skriftlig samtykke til frivillig oppfølging. Minimum av frivillige hjelpetiltak som den gravide kvinnen må samtykke til: Urinprøvekontroll (minimum av hjelpetiltak etter 3-2 nr. 5) Urinprøver avlegges 3 dager pr. uke henholdsvis mandag, onsdag og fredag gjennom hele svangerskapet. Ved alkoholmisbruk må det iverksettes avtaler vedr. Alkotest Kartlegging av rusmiddelbruk. Støttesamtaler/kontakt utover ordinær svangerskapsoppfølging 7

8 Urinprøvekontroll Skriftlig avtale om urinprøvekontroll Urinprøvekontroll gjennomføres i henhold til Rundskriv IS - 14/2002 fra Sosial og helsedirektoratet vedr. kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting. Det skal ved inngåelse av slike avtaler alltid brukes St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette for å sikre rettsgyldige prøver: Sosialtjenesten er koordinator og bestiller/rekvirent av urinprøvekontroller: må sikre at prøver blir tatt under tilsyn og i henhold til avtale. Beslutningstaking HOL 10-2 og 10-3 Med bakgrunn i opplysningene vurderes det om vilkårene/kriteriene etter HOL 10-2 eller 10-3 er oppfylt Ordinær sak: Begjæring til Fylkesnemnda. Nødvendig å fatte midlertidig vedtak(hastevedtak)? 8

9 Iverksetting av vedtak HOL 10-2 og RHF/AFR er ansvarlig for å finne institusjonsplass - Sosialtjenesten er ansvarlig for å bringe vedkommende til institusjon og forkynne vedtaket. - Bistand fra psykiatrisk ambulanse- AMK eller politi - Sosialtjenesten må sikre praktiske forhold: Lommepenger, klær, toalettartikler, bolig Takk for oss! 9

10 HOL 10-2: Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. Spesialisthelsetjenesteloven 2-1 a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. Vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av pasienten under institusjonsoppholdet. Fylkesnemndas vedtak etter første ledd kan bare settes i verk dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby vedkommende tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med inntaket i institusjonen. Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort. 10-2: Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke fortsetter. Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtak ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven 7-22 og Er det truffet midlertidig vedtak, skal et forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne firsten, faller vedtaket bort. 10

11 HOL 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. Spesialisthelsetjenesteloven 2-1a fjerde ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den gravide under institusjonsoppholdet. Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk og for å bli i stand til å ta vare på barnet. Kommunen skal, i samråd med institusjonene, minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er grunnlag for tilbakeholdelse. Tilbakeholdelsen kan bare fortsette dersom kommunen treffer avgjørelse om det innen denne fristen HOL 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen to uker, faller det bort. Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven 7-22 og Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort. 11

12 Ved manglende samtykke fra kvinnen Innhente opplysninger fra aktuelle instanser med henvisning til opplysningsplikt: Helsepersonelloven 32, andre ledd: Uten hinder av taushetsplikt etter 21skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. HOL Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helsesituasjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger. Ved manglende samtykke fra kvinnen Lov om barneverntjenester 6-7, tredje ledd Uten hinder av taushetsplikt skal barneverntjenesten av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade.også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen, plikter barneverntjenesten å gi slike opplysninger. En begrunnet mistanke er tilstrekkelig da det er usikkert hvilket rusinntak som kan gi skade! 12

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer