Forslag til revidert tiltaksplan for Arendal kommune. Fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til revidert tiltaksplan for Arendal kommune. Fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter."

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehadler Raghild Hammer, tlf Saksgag: Pol. saksr. Politisk utvalg Møtedato Komite for kultur miljø og ærig Bystyret Referase: 2010/15318 / 3 Ordigsverdi: P10 Forslag til revidert tiltakspla for Aredal kommue. Fylkesvise tiltaksplaer for foruresede sedimeter. Rådmaes forslag til vedtak: Aredal bystyre vedtar revidert tiltakspla for foruresede sedimeter Aredal kommue. Bystyret legger til gru at ødvedig budsjettkosekveser av plae vurderes i det ekelte års behadlig av budsjett / hadligspla. 2010/15318/-3 Side1av 8

2 Iledig Aredalsområdet er ett av 17 områder i ladet som er prioritert for ytterligere udersøkelser og tiltak i regjeriges hadligspla for oppryddig i forureset sjøbu. Udersøkelser viser at deler av Aredals haveområde er sterkt til meget sterkt forureset blat aet som følge av idustri, båttrafikk og avreig fra lad. Aredalsområdet er dessute omfattet av et kostholdsråd. På dee bakgru ble det i 2005 utarbeidet et forslag til tiltakspla for forureset sjøbu i Aredal kommue. Arbeidet ble forakret i e styrigsgruppe med represetater fra Fylkesmaes miljøveravdelig og Aredal kommue(admiistrasjo og politikere). Tiltaksplae ble godkjet av kommue i Side tiltaksplae ble utarbeidet er flere at de foreslåtte tiltakee gjeomført. Det er også Kommet til y kuskap om området. Det er derfor blitt påpekt behov for at tiltaksplae skal oppdateres. Tiltak som det søkes økoomiskstøtte til fra state, må være forakret i tiltaksplae. Arbeidet med e revidert tiltakspla ble utført av Fylkesmaes miljøveravdelig(veroica Skjævestad og Eva Boma) og Aredal kommue (Ste Terje Jørgese) i samarbeid. Dee reviderte tiltaksplae ble ved e ikurie ikke fremmet for bystyret etter at de ble ferdigstilt Det har skjedd e utviklig i tiltaksområdee side plae ble ferdigstilt. Tiltaksplae er oppdatert pr mars Udersøkelser Tiltaksplae fra 2005 bygger på NIVA-udersøkelser fase 1 og fase 2 samt tidligere Udersøkelser i området, se referaseliste i tiltaksplae fra Etter dee tid er det Kommet til y kuskap om flere av delområdee. Geerelt viser rapportee relativt lave kosetrasjoer av tugmetallee kadmium, krom, kobber og bly i hele tiltaksområdet. I sjøområdee ved Aredal by, Polle og Kittelsbukt, var det høye verdier av kvikksølv. Det var geerelt høye verdier av TBT og PAH i hele området, mes det i tillegg var høye verdier av PCB i området rudt Polle og Kittelsbukt. På alle stasjoer var det overskridelse av akseptabel risiko både for huma helse og økologi, selv om grade av overskridelse varierte mellom områdee. Høyest var overskridelsee i byære områder som Kolbjørsvik, Polle og Kittelsbukt. Risikoe som de foruresede sedimetee represeterer er i hovedsak kyttet til iholdet av PCB, til dels også PAH-forbidelse bezo(a)pyre. Fordelige av PCB vertikalt i sedimetee gir mistake om at det fremdeles fies aktive kilder til foruresige. På bakgru av dee iformasjoe ble det i 2008/2009 gjeomført kildesøk av PCB i Aredals byområde. Udersøkelse viste forhøyet ihold av PCB i oe sadfagkummer, me det ble ikke avdekket store ekeltkilder i bye. I forbidelse med utbyggigsplaer i Kittelsbukt har kommue og utbygger utarbeidet e utvidet udersøkelse og risikoaalyse for sedimetee (2007/2008). Udersøkelse avklarer avgresige av det mest foruresede området, og det er laget e gjeomførigspla for tiltak i Kittelsbukt som blat aet beskriver tildekkig av sedimetee. Udersøkelser i Barbubukt i 2009 viser at sedimetee utgjør e helse- og miljørisiko på gru av utlekkig av e rekke miljøgifter. Det ble avdekket oe miljøgifter i fyllige på lad, me dee er eppe årsake til miljøgiftee i sedimetee utefor. Aredalsomradet har kostholdsrad på gru av høye PCB-verdier i fiskelever. Kostholdsrådet var basert på få prøver fra et begreset byært område. I 2008 ble det gjeomført e utvidet udersøkelse av fisk og skalldyr, med hesikt å få avgreset kostholdsrådet til et midre område, evetuelt få det fjeret i fremtide. De ye prøvee hadde fremdeles så store kosetrasjoer av miljøgifter at 2010/15318/-3 Side2av 8

3 kostholdsradet ble opprettholdt av Mattilsyet. E iteressat koklusjo var for øvrig at foruresigee stammet fra selve sedimetet og ikke partikler i vafase. Miljømål Gjeom arbeidet med forrige tiltakspla ( ) ble det fastsatt et lagsiktig miljømål for Aredalsområdet: Busedimetee i Aredalsområdet skal ikke være til hider for utøvelse av rekreasjo og friluftsliv, fritidsfiske og -fagst, yrkesfiske og havedrift. Det lagsiktige forvaltigsmålet skal oppås ved hjelp av følgede kokrete delmål: Byområdet og småbåthaver: Idetifisere og stoppe/miske aktive kilder til foruresig Byområdet og lokale utbyggiger: Busedimetee skal ha miljøgiftkosetrasjoer lavere eller lik Klifs tilstadsklasse Il etter tiltak Områder der tildekkig ikke gjeomføres: Det skal observeres e gradvis edgag i miljøgiftkosetrasjoer Hele området: Økt kuskap om miljøgift i fisk og skalldyr skal gi grulag for differesierig evt fjerig av kostholdsråd i fremtide. For avgresig av tiltaksområdee "Byområdet" og "hele området" viser vi til det arbeidet som ble gjeomført uder NIVAs udersøkelse i fase ll-arbeidet og som vises på kartee i figur 1, og figur 2. Figur 1. Tiltaksområdet avgreset med røde prikklijer. Stasjoer merket med rødt ble prøvetatt og aalysert i fase 2 av tiltaksplaarbeidet. Fra NIVA-rapport /15318/-3 Side3av 8

4 Figur 2. "Bydele" er området rudt Aredal by. På figure er bydele idelt i e østlig (rød prikkelije) og e vestlig del (blå prikkelije). Idelige refererer til områder med ulik grad av overskridelse av akseptabel risiko i NIVA-rapport Tilstadsklasse for PCB er lagt i på de ekelte stasjoee. Tiltakspla Tiltakee kyttes heholdsvis til Bydele, som er området vest for Tromøybrua, eller til hele området (se fig. 1 og 2). Det lagsiktige forvaltigsmålet gjelder hele området. Prioriterige av tiltakee er gjort for Bydele og hele området hver for seg. Tabell 1 gir e oversikt over tiltakee. Bydele Idetifiserig og stoppig av aktive kilder Beskrivelse av tiltaket: E udersøkelse for å spore aktive kilder til PCB ble gjeomført i 2008/2009. Udersøkelse viste forhøyet ihold av PCB i oe sadfagkummer, me det ble ikke avdekket store ekeltkilder i bye. Det er derfor fremdeles mistake om at det foregår diffuse utlekkiger av PCB fra bygg og kostruksjoer i bye. e bør iføre rutier for å ta prøver av murpuss og malig ved oppussig av fasader år det er mistake om PCB. Dette gjelder spesielt materiale som er påført i periode Ved større rivigs- og reetablerigsarbeider skal det foretas e kartleggig og e saerig av miljøgifter før byggearbeidee settes i gag. Dette følger direkte av Forskrift om tekiske krav til byggverk, kapittel 9 (Byggtekisk forskrift, tidligere Byggavfallsforskrifte) hvor kommue er mydighet. Begruelse: Det er avgjørede å få stoppet tilførsler av miljøgifter for å kue å det lagsiktige miljømålet. Det er lite poeg i å gjeomføre adre tiltak som tildekkig dersom det fortsatt foregår utlekkig av miljøgifter. Det atas imidlertid at det vil være umulig a stoppe diffus avreig fra e bykjere fullstedig. Kokret miljømål: Idetifisere og stoppe aktive kilder til foruresig. Asvarlig: Utbygger og Aredal kommue. Fastslå om det foregår aturlig forbedrig av foruresigstilstade Beskrivelse av tiltaket: E udersøkelse skal gjeomføres i 2010 for å fastslå om det foregår e aturlig forbedrig av foruresigstilstade av sedimetee, eller om tilførsele 2010/15318/-3 Side4av 8

5 av ye miljøgifter overskrider de aturlige forbedrige. Begruelse: Udersøkelse vil bedre beslutigsgrulaget for oppryddigstiltakee i havebasseget og vil gi et bedre grulag for prioriterig av tiltak. Asvarlig: Fylkesmae/Klif/Aredal kommue Tildekkig av sedimeter i Bydele Beskrivelse av tiltaket: Foruresede sedimeter tildekkes med ree masser etter såkalte "tysjikt-metode". I forbidelse med utbyggigsplaer i Kittelsbukt har NIVA utarbeidet e gjeomførigspla som ieholder flere pukter, hvorav tildekkig av sedimetee er hovedpuktet. Tiltaksplae retter seg både mot de delee som blir berørt av utbyggige (20 cm tildekkig) og mot reste av bukta (10 cm tildekkig). For Barbubukt må det lages e gjeomførigspla i forbidelse med utbyggigsplaee der. Ved utbyggige på lad vil Foruresigsforskrifte kapittel 2 gjelde (Bygge- og graveforskrifte), kommue er mydighet. For Polle og reste av Bydele avvetes e detaljpla til vi har resultatee fra udersøkelse evt over. Begruelse: Hele byområdet er sterkt forureset av blat aet PCB og PAH, oe som også ka bidra til spredig av miljøgifter til ærliggede områder. I hele området er det i varierede grad e overskridelse av akseptabel risiko for helse og miljø. I deler av området vil det ta for lag tid å vete på e aturlig forbedrig som er god ok til å oppå forvaltigsmålet. Vi aser derfor at tildekkig er ødvedig for at Bydele ie rimelig tid skal oppå et ivå av miljøgifter som ikke er til fare for økologi eller meeskers helse. Tildekkig i bydele vil også være viktig for at forbedrig i hele forvaltigsområdet skal være mulig å oppfylle. Kokret miljømål: Busedimetee skal ha miljøgiftkosetrasjoer lik Klifs tilstadsklasse Il eller bedre etter tiltak. Asvarlig: Utbygger/Aredal kommue. Klif atyder at det er mulig å søke om statlig støtte. Hele området Differesierig eller opphevig av kostholdsrådet Beskrivelse av tiltaket: Stoppe aktive kilder og tildekkig av de mest foruresede områdee bedrig av foruresigsforholdee. Begruelse: Følger direkte av det lagsiktige forvaltigsmålet. Det skal ikke være forbudet med helsefare å utøve rekreasjo, fritidsfiske- og fagst i oe del av området. Kokret miljømål: Differesierig eller opphevig av kostholdsrådet Asvarlig: Aredal kommue Eydehav-området Beskrivelse av tiltaket: I forbidelse med utbyggiger i Eydehav-området er det utarbeidet ege tiltaksplaer. Det gjelder spesielt tildekkig av Tromøysudtippe og gjefyllig av Bukkevika. Begruelse: Fjerig/ ikapslig av lokale arealer med høye miljøgiftverdier vil begrese spredig og bidra til de gradvise edgage i miljøgiftkosetrasjoer i hele tiltaksområdet. Kokret miljømål: Stoppe tilførsler fra lad (Tromøysudtippe) og stoppe utlekkig av miljøgifter fra sedimeter (Bukkevika). Asvarlig: Aredal kommue er asvarlig for oppfølgig. Det er mulig å søke støtte fra state. Overvåke aturlig forbedrig Beskrivelse av tiltaket: Ekelt måleprogram på oe utvalgte stasjoer i tiltaksområdet. Gjeomføres hvert 5. år. Begruelse: Områdee uteom bydele har geerelt høye verdier av TBT og PAH, me er midre forureset e bydele. Ma reger med at lokale tiltak og tiltak i bydele vil bidra til e gradvis bedrig av tilstade i disse områdee. Forholdee må imidlertid overvåkes slik at ma vet at det faktisk foregår e bedrig. Dette tiltaket har også et pedagogisk aspekt i forhold til allmehete. Kokret miljømål: Lagsiktig mål: Busedimetee skal ha miljøgiftkosetrasjoer lik eller bedre e Klifs tilstadsklasse Asvarlig: Aredal kommue. 2010/15318/-3 Side5av 8

6 Opplysigskampajer i småbåthaver Beskrivelse av tiltaket: Kampajer i regi av kommue. Materiell i form av brosjyrer eksisterer allerede. Begruelse: Det er vist at småbåthaver lokalt har sterkt foruresede sedimeter, samtidig som småbåtbrukere er e viktig iteressegruppe i området. Det er ikke mulig å ugå slik foruresig fullstedig, me e god del ka gjøres av de ekelte småbåtbruker, slik at for eksempel utslipp av olje begreses. Kokret miljømål: Miske foruresig fra småbåthaver. Asvarlig: Aredal kommue. Arbeider utført etter tiltaksplae 2005 Nilsso, H.C. og K. Næs Sedimetudersøkelser i forbidelse med tiltakspla for foruresede sedimeter i Aredal: fase 2. NIVA-rapport Ir Håvardstu, J. og Næs, K Udersøkelse for revurderig av kostholdsrestriksjoer i Aredals fjordbasseg NIVA-rapport lr Hellad, A., Nilsso, H.C. og Bakke, T Kittelsbukta, Aredal. Miljøgifter i sedimeter, vurderig av risiko og tiltak. NIVA-rapport Ir Bakke, T Tiltakspla for foruresede sedimeter i Kittelsbukt, Aredal. Tekisk otat Håvardstu, J., Schøye, M. og Bakke, T Miljøudersøkelser i Barbu bukt, Aredal. Risiko og tiltaksvurderig av foruresede sedimeter. NIVA-rapport Ir Silsberg, P Gruudersøkelse Barbu bukt. Rapport fra Aspla Viak AS, oppdrag Sivertse, Ø. og Lyebakke, T Kildesøk av PCB i Aredals haveområde. Rapport fra Multicosult r Tabell 1: Oversikt over tiltakee i gammel og revidert tiltakspla, ikludert kostadsoverslag. Områ de 1 Bydele 2 Bydele Delområd e Setrum Tiltak Udersøke aktive kilder Iføre rutier for aalyse av PCB av murpuss ved oppussig av fasader fra aktuelt tidsrom ( ). Pålagt kartleggig og oppfølgig av saerig av miljøgifter ved rivig og ombyggig. Kokrete miljømål Stoppe aktive kilder Stoppe aktive kilder Kostad Billig/ ikludert i byggekostade r. Fiasie rig Merkad Rapport KLIF Gjeomført NIVA Rapport L.NR: Huseier/ utbygge r. Iformasjo vil komme på kommues hjemmesider. Krav om avfallspla følger av Byggtekisk forskrift kap 9 (kommue som mydighet). Kulturhistorisk aalyse uder arbeid. Ka gi oe iformasjo om hvilke bygg som er bygget i aktuell periode. 2010/15318/-3 Side6av 8

7 3 Bydele 4 Bydele Kittelsbuk t Polle Tildekkig av sedimeter i forbidelse med utbyggig. Tildekkig av sedimeter, evt. Naturlig forbedrig, avhegig av resultat fra utredig. Kosetrasjoer i sedimet tilsvarer KLIF's tilstadsklasse eller bedre, etter tiltak. Kosetrasjoer i sedimet tilsvarer KLIF's tilstadsklasse eller bedre, etter tiltak. Evt gradvis forbedrig av foruresigstils tade over tid. Bare tildekki g ca 2 mill (estimat fra Agder Marie). Prosjekte rig kommer i tillegg. Bare tildekki g ca 2 mill. Prosjekte rig kommer i tillegg. Utbygge r/ kommu e/ stat. Ka søke KLIF om midler. e/ stat. Ka søke støtte fra KLIF. Tiltakspla er utarbeidet av NIVA. Gammelt tiltak krever utslippstillatels e. Seva har lagt frem ye plaer med midre omfag. Avveter gjeomførig av tiltak vedr foruresig. Må ses i sammeheg med plaer om reetablerig av Polle/ Lagbrygga. NIVA Tekisk otat O Bydele Aredal haveomr åde Udersøkelse for å fastslå om det foregår aturlig forbedrig i hele eller deler av området Søkad om midler ie hos KLIF. e bidrar med Gjeomført. Fortsetter med blåskjelluders økelse i Rapport L.NR: Bydele 7 Hele områd et Barbu Forurese de lokale pukter Tiltak i forbidelse med utbyggig. Tildekkig av sedimeter i berørt område. Bedrig av lokale pukter i forbidelse med utbyggigsaktivi tet. Kosetrasjoer i sedimet bedre eller lik KLIF's tilstadsklasse II etter tiltak. Kosetrasjoer i sedimet bedre eller lik KLIF's tilstadsklasse etter tiltak. Avklares i forbidel se med byggepla er. Avklares for hver ekelt sak. Utbygge r/ kommu e. Utbygge r Udersøkelse og abefaliger er utført av NIVA. Bygge- og graveforskrifte vil gjelde for utbyggig på lad. e har et asvar i forbidelse med plaleggig. Må ses i sammeheg med de NIVA Rapport L. NR og Aspla Viak "Gruuders økelse Barbu bukt" /15318/-3 Side7av 8

8 kommede vaforskrifte. 8 Hele områd et 9 Hele områd et 1 0 Eydeh av Småbåtha ver Nitride Udersøke PCBiholdet i fisk. Opplysigskam pajer. Stoppe tilførsler fra lad. Differesierig eller opphevig av kostholdsråd. Miske foruresig fra småbåter. Gradvis forbedrig av sedimetforhold Billig e/ stat. Ka søke støtte fra KLIF. e/ stat Gjeomført. Kostholdsråd blir opprettholdt. Udersøkelse bør gjetas på et seere tidspukt. Kotiuerlig prosess. e legger ut iformasjo på sie hjemmesider. Gjeomført. Tiltakspla ble utarbeidet. NIVA Rapport L.NR: Aspla Viak "Sluttrapport Eydehav" " 1 1 Eydeh av Tromøysu d-tippe og Bukkevika Tildekkig av Tromøysudtipp e. Gjefyllig av Bukkevika. Stoppe tilførsel fra lad. Stoppe utlekkig fra sedimeter i Bukkevika. 30 mill. State bidro med 8,3 mill. Gjeomført. Tiltakspla ble utarbeidet. Aspla Viak "Sluttrapport Eydehav" " 1 2 Hele områd et Overvåke aturlig forbedrig. es lagsiktige miljømål. Opp til e/ stat. Ka søke støtte fra KLIF. Et målrettet miljøprogram må utvikles. Forslag: utvalgte parametre hvert 5. år. Rådmae, dato 29/ Harald Daielse 2010/15318/-3 Side8av 8

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Ihold Iledig Hva er obbig Forebyggig Saarbeid ello barehage og hje Avdekkig Lovverk og setrale føriger Barehages

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

ERP-implementering: Shakedown-fasen

ERP-implementering: Shakedown-fasen ERP-implemeterig: Shakedow-fase «Hvilke faktorer asees som viktige i shakedow-fase ved implemeterig av ERP i orske virksomheter?» Frak Erik Strømlad Veiledere Maug Kyaw Sei Stig Nordheim Masteroppgave

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863 SAKSFRAMLEGG Saksbehadler: Gro Øverby Arkiv: 22 Arkivsaksr.: 5/2863 MODUM BOLIGEIENDOM KF - ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSE OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 25 Rådmaes istillig:. Åpigsbalase for Modum Boligeiedom

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalte oppgaver 11, blokk II Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Leseforståelse og matematikk

Leseforståelse og matematikk Leseforståelse og matematikk av guri a. ortvedt To studier av sammehege mellom leseforståelse og løsig av tekstoppgaver viser at ekelte elever ka mislykkes i oppgaveløsige fordi de tolker språket i oppgavee

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalt øvig 11 Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som vil være ormalfordelt

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

God styring i staten

God styring i staten Huma Relatio God styrig i state Team og implemeterig av team i bedrifter Kjell B Hjertø Sosiolog, dr.oeco. KJELL..B.HJERTO@BI.NO Tlf. 922.22.925 Huma Relatio Amerikaske ledere har i e ylig gjeomført spørreudersøkelse

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

STATUSKARTLEGGING - en kartlegging av viktige økologiske tema i og rundt Rondane og Dovre nasjonalparker

STATUSKARTLEGGING - en kartlegging av viktige økologiske tema i og rundt Rondane og Dovre nasjonalparker Fylkesmae i Opplad Miljøveravdelige STATUSKARTLEGGING - e kartleggig av viktige økologiske tema i og rudt Rodae og Dovre asjoalparker Atsjøe og fjelladskapet iover i Rodae (Foto: Ola Hegge) Statuskartleggig

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 Høst 205 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Løsigsskisse Oppgave a) X bi(, p) fordi: Udersøker uavhegige delar av DNA-strukture. Fi for kvar del

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK 5.august 2004 Oppgave Foruresig X er e stokastisk variabel som agir

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL 6. mai 008 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studiepoeg Tid: 5 timer Oppgavesettet er på 8 sider (ikludert formelsamlig). Hjelpemidler:

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Forelesig Elkrafttekikk, 7.08.004 Oppdatert 3.08.004 Skreet a Ole-Morte Midtgård HØGSKOEN I AGDER Fakultet for tekologi Komplekse tall og isere Komplekse tall er sært yttige i aalyse a elkraftsystemer.

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Agenda Strategi

Agenda Strategi Strategi Ageda 2013-2016 Impleia Norge Ihold 1. Visjo 2. Verdier 3. Strategiske mål 4. Kokurrasefortri 5. Strategiske valg Visjo Impleia Norge Bli de ledede etrepreøre ie komplekse ifrastrukturprosjekter

Detaljer

TMA4245 Statistikk. Øving nummer b5. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag

TMA4245 Statistikk. Øving nummer b5. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag TMA4245 Statistikk Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer b5 Oppgave 1 Eksame mai 2001, oppgave 1 av 4 Vi ser på kosetrasjoe av et giftstoff i havbue like utefor

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET.

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya er å jå

Detaljer

Livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft

Livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft Livskvalitet og pasiettilfredshet etter radikal behadlig for prostatakreft Mariae Nicolaise Mastergradsoppgave i helsefag Istitutt for helse- og omsorgsfag Det helseviteskapelige fakultet Uiversitetet

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Nasjonale mål for vann og helse. -Gjennomføringsplan for Helse- og omsorgsdepartementets sektoransvar

Nasjonale mål for vann og helse. -Gjennomføringsplan for Helse- og omsorgsdepartementets sektoransvar 0 Nasjoale mål for va og helse -Gjeomførigspla for Helse- og omsorgsdepartemetets sektorasvar 2014-2020 Fastsatt første gag 30.10.2015, revidert og fastsatt på ytt 13.9.2017 1 Gjeomførig av Nasjoale mål

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler 500+ er x

DEL 1. Uten hjelpemidler 500+ er x DEL 1 Ute hjelpemidler Oppgave 1 (18 poeg) 500 = + 8 er a) Vis at de deriverte til fuksjoe ( ) O O ( ) = 500+ 16 b) Deriver fuksjoee 1) f( ) = l( ) ) g( ) = e c) Vi har gitt polyomfuksjoe f( ) = 1 + 15

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 HG April 00 Oversikt over kofidesitervall i Eco 30 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer og eksempler.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Uiversitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret SAK 7 f) Dato: 27.11.2012 Saksr..: 2012/13948 TRONSK PROSJEKT STUDIEKVALITET: ORIENTERING TIL FAKULTETSSTRET 10.12.2012 Bakgru NOKUTs

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2010

Eksamen REA3028 S2, Våren 2010 Eksame REA308 S, Våre 010 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave 1 (6 poeg) a) Deriver fuksjoee: 1) f x x lx f x x lx x x f

Detaljer

ik Haraldsplass HELSE BERGEN

ik Haraldsplass HELSE BERGEN HELSE BERGEN HF Sak r.: a 0 0 9 ^ (0 3-1 ^ /^^`` Dok. r.: { Arkiv r.: 3 ^V Dato: 17 1 Q _O aksbeh.: Overorda avtale om samhadlig på helse- og omsorgsområdet i Helse Berge sitt føretaksområde A Februar

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

H14 - Hjemmeeksamen i statistikk/ped sensurveiledning

H14 - Hjemmeeksamen i statistikk/ped sensurveiledning H14 - Hjemmeeksame i statistikk/ped3008 - sesurveiledig (teller 1/3 av edelig karakter) Dee oppgave bestr av tre deler: i del 1 skal du svare p 5 teorispørsml, i del 2 skal du gjeomføre oe sigifikastester

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 5. Hypotesetesting, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 5. Hypotesetesting, del 5 ÅMA11 Sasylighetsregig med statistikk, våre 7 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 26. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 59 Bjør

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formaskapet Formaskapssale 03.12.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 96/13 Sak 97/13 VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å fokusere på hvorda kvalitetsbegrepet, i este

Detaljer

Estimering 2. -Konfidensintervall

Estimering 2. -Konfidensintervall Estimerig 2 -Kofidesitervall Dekkes av kap. 9.4-9.5, 9.10, 9.12 og forelesigsotatee. Dersom forsøket gjetas mage gager vil (1 α)100% av itervallee [ ˆΘ L, ˆΘ U ] ieholde de ukjete parametere θ (som er

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 97045001 3 mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br

Detaljer

STK1100 våren 2017 Estimering

STK1100 våren 2017 Estimering STK1100 våre 017 Estimerig Svarer til sidee 331-339 i læreboka Ørulf Borga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Politisk meigsmålig Spør et tilfeldig utvalg på 1000 persoer hva de ville ha stemt hvis

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Coflicts of iterest Relatig to this presetatios-oe. Ageda Vedlikeholds behadlig og oppfølgig av astma hos bar. Behadlig

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2008 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 26. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 53

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 1 HG Revidert april 011 Oversikt over kofidesitervall i Eco 130 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer

Detaljer

Oxford Research: Se for mer informasjon om selskapet.

Oxford Research: Se  for mer informasjon om selskapet. og verdiskapig E aalyse basert på Førudersøkelse 2009 Oxford Research er et skadiisk aalyseselskap som dokumeterer og utvikler kuskap i aalyser, evalueriger og utrediger slik at politiske og strategiske

Detaljer