Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 VEDLEGG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr vda på konsiurnd gnralforsamling dn sis ndr dn Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak som har il formål å gi andlsirn bruksr il gn bolig i lags indom (bor) og å driv virksomh som sår i sammnhng md dnn 1-2 Forrningskonor, forrningsførsl og ilknyningsforhold (1) Borslag liggr i Fausk kommun og har forrningskonor i Bodø kommun 2 Andlr og andlsir 2-1 Andlr og andlsir (1) Andln skal vær på kronr 5000,- (2) Bar fysisk prsonr (nklprsonr) kan vær andlsir i borslag Ingn fysisk prsonr kan i mr nn n andl (3) Uans kan san, n fylkskommun llr n kommun il sammn i innil i prosn av andln i borslag i samsvar md borslagslovns 4-2 (1) D samm gjldr slskap som har il formål å skaff boligr og som blir ld og konrollr av sa, fylkskommun llr kommun, sifls som har il formål å skaff boligr og som r oppr av san, n fylkskommun llr kommun og slskap, sifls llr andr som har inngå samarbidsaval md sa, fylkskommun llr kommun om å skaff boligr il vanskligsil (4) I illgg kan arbidsgivr som skal li u il sin ansa i opp il ju prosn av andln, Jfr Borslagslovn 4-3 D kommr i illgg il andlr som is r Borslagslovns 4-2 (5)Andlsirn skal få ulvr ksmplar av borslags vdkr 2-2 Sami i andl (1) Bar prsonr som bor llr skal bo i bolign kan bli samir i andl Mønsrdokumn fra NBBL

30 (2) Drsom flr ir n andl sammn, skal d rgns som bruksovrlaing hvis n llr flr av samirn ikk bor i bolign, jf vdkns punk Ovrføring av andl og godkjnning av ny andlsir (1) En andlsir har r il å ovrdra sin andl, mn rvrvrn må godkjnns av borslag for a rvrv skal bli gyldig ovrfor borslag (2) Borslag kan nk godkjnning når d r saklig grunn il d og skal nk godkjnning drsom rvrv vil vær i srid md punk 2 i vdkn (3) Nkr borslag å godkjnn rvrvrn som andlsir, må mlding om d komm fram il rvrvrn sns 20 dagr r a søknadn om godkjnning kom fram il borslag I mosa fall skal godkjnning rgns som gi (4) Ervrvrn har ikk r il å bruk bolign før godkjnning r gi llr d r rskrafig avgjor a rvrvrn har r il å rvrv andln (5) Dn forrig andlsirn r solidarisk ansvarlig md n llr flr ny rvrvr for baling av fllskosnadr il ny andlsir r godkjn, llr d r rskrafig avgjor a n ny andlsir har r il å rvrv andln 3 Forkjøpsr 3-1 Hovdrgl for forkjøpsr (1) Drsom andl skifr ir, har andlsirn i borslag forkjøpsr (2) Forkjøpsrn kan ikk gjørs gjldnd når andln ovrdras il kfll, il andlsirns llr kfllns slkning i r opp- llr ndsignd linj, il fosrbarn som fakisk sår i samm silling som livsarving, il søskn llr non annn som i d o sis årn har hør il samm hussand som dn idligr irn Forkjøpsrn kan hllr ikk gjørs gjldnd når andln ovrførs på skif r sparasjon llr skilsmiss, llr når hussandsmdlm ovrar andln r bsmmlsn i hussandsfllsskapslovns 3 (3) Syr i borslag skal sørg for a d som r nvn i førs ldd får anldning il å gjør forkjøpsrn gjldnd og på drs vgn gjør rn gjldnd innn frisn nvn i vdkns punk 3-2, jf borslagslovns 4-15 førs ldd 3-2 Frisr for å gjør forkjøpsr gjldnd Frisn for å gjør forkjøpsrn gjldnd r 20 dagr fra borslag mook mlding om a andln har skif ir, md opplysning om pris og andr vilkår Frisn r fm hvrdagr drsom borslag har moa skriflig forhåndsvarsl om a andln kan skif ir, og varsl har komm fram il lag mins fmn dagr, mn ikk mr nn r måndr, før mldingn om a andln har skif ir Mønsrdokumn fra NBBL

31 3-3 Nærmr om forkjøpsrn (1) Ansinni i borslag rgns fra dao for ovrakls av andln Sår flr andlsir i borslag md lik ansinni, går dn md lngs ansinni i boligbygglag foran (2) Andlsir som vil ovra ny andl, må ovrdra sin andl i lag il n ny andlsir D gjldr slv om andln ilhørr flr (4) Forkjøpsrn skal kunngjørs i n avis som r vanlig ls på sd, vd oppslag i borslag llr på annn gn må 4 Bor og bruksovrlaing 4-1 Born (1) Hvr andl gir nr il å bruk n bolig i borslag og r il å ny fllsaralr il d d r brgn llr vanlig bruk il, og il ann som r i samsvar md idn og forholdn (2) Andlsirn kan ikk bny bolign il ann nn boligformål un syrs samykk (3) Andlsirn skal bhandl bolign, andr rom og ann aral md ilbørlig aksomh Brukn av bolign og fllsaraln må ikk på n urimlig llr unødvndig må vær il skad llr ulmp for andr andlsir (4) En andlsir kan md syrs godkjnning gjnnomfør ilak på indommn som r nødvndig på grunn av funksjonshmming hos n brukr av bolign Godkjnning kan ikk nks un saklig grunn (5) Syr kan fass vanlig ordnsrglr for indommn Slv om d r vda forbud mo dyrhold, kan syr samykk i a brukrn av bolign holdr dyr drsom god grunnr alr for d, og dyrhold ikk r il ulmp for d andr brukrn av indommn 4-2 Bruksovrlaing (1) Andlsirn kan ikk un samykk fra syr ovrla brukn av bolign il andr (2) Md syrs godkjnning kan andlsirn ovrla brukn av hl bolign drsom: - andlsirn slv llr andlsirns kfll llr slkning i r oppllr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln, har bodd i bolign i mins av d sis o årn Andlsirn kan i slik ilfllr ovrla brukn av hl bolign for opp il r år - andlsirn r n juridisk prson - andlsirn skal vær midlridig bor som følg av arbid, udanning, miliærjns, sykdom llr andr ungvind grunnr Mønsrdokumn fra NBBL

32 - mdlm av brukrhussandn r andlsirns kfll llr slkning i r opp- llr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln - d gjldr bruksr il non som har krav på d r kskapslovns 68 llr hussandsfllsskapslovns 3 andr ldd Godkjnning kan bar nks drsom brukrns forhold gir saklig grunn il d Godkjnning kan nks drsom brukrn ikk kunn bli andlsir Har lag ikk snd svar på skriflig søknad om godkjnning av brukr innn n månd r a søknadn har komm fram il lag, skal brukrn rgns som godkjn (3) Andlsir som bor i bolign slv, kan ovrla brukn av dlr av dn il andr un godkjnning (4) Ovrlaing av brukn rdusrr ikk andlsirns plikr ovrfor borslag 5 Vdlikhold 5-1 Andlsirns vdlikholdsplik (1) Dn nkl andlsir skal hold bolign, og andr rom og ann aral som hørr bolign il, i forsvarlig sand og vdlikhold slik som vindur, rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv vannklos, varmvannsbrdr og vask, apparar og innvndig flar Vårom må bruks og vdlikholds slik a lkkasjr unngås (2) Vdlikhold omfar også nødvndig rparasjonr og uskifing av slik som rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv slik som vannklos og vaskr, varmvannsank, apparar, ap, gulvblgg, vgg-, gulv- og himlingsplar, skillvggr, lisvrk, skap, bnkr og innvndig dørr md karmr (3) Andlsirn har også ansvar for oppsaking og rnsing av innvndig kloakkldning båd il og fra gn vannlås/sluk og fram il borslags flls- /hovdldning Andlsir skal også rns vnull sluk på vrandar, balkongr o l (4) Andlsirn skal hold bolign fri for inskr og skaddyr (5)Vdlikholdsplikn omfar også ubdring av ilfldig skad, hrundr skad påfør vd innbrudd og uvær (6) Oppdagr andlsirn skad i bolign som borslag r ansvarlig for å ubdr, plikr andlsirn sraks å snd mlding il borslag (7) Borslag og andr andlsir kan krv rsaning for ap som følgr av a andlsirn ikk oppfyllr plikn sin, jf borslagslovns 5-13 og 5-15 Mønsrdokumn fra NBBL

33 5-2 Borslags vdlikholdsplik (1) Borslag skal hold bygningr og indommn for øvrig i forsvarlig sand så lang plikn ikk liggr på andlsirn Skad på bolig llr invnar som ilhørr lag, skal lag ubdr drsom skadn følgr av mislighold fra n annn andlsir (2) Flls rør, ldningr, kanalr og andr flls insallasjonr som går gjnnom bolign, skal borslag hold vd lik Borslag har r il å før ny slik insallasjonr gjnnom bolign drsom d ikk r il vsnlig ulmp for andlsirn (3) Borslags vdlikholdsplik omfar også uskifing av vindur, hrundr nødvndig uskifing av rmorur, og yrdørr il bolign llr rparasjon llr uskifing av ak, bjlklag, bærnd vggkonsruksjonr, sluk, sam rør llr ldningr som r bygd inn i bærnd konsruksjonr md unnak av varmkablr (4) Andlsirn skal gi adgang il bolign slik a borslag kan ufør sin vdlikholdsplik, hrundr rsyn, rparasjon llr uskifing Ersyn og uføring av arbid skal gjnnomførs slik a d ikk r il unødig ulmp for andlsirn llr annn brukr av bolign (5) Andlsir kan krv rsaning for ap som følg av a borslag ikk oppfyllr plikn sin, jf borslagslovns Pålgg om salg og fravikls 6-1 Mislighold Andlsirs brudd på sin forpliklsr ovrfor borslag ugjør mislighold Som mislighold rgns blan ann manglnd baling av fllskosnadr, forsøm vdlikholdsplik, ulovlig bruk llr ovrlaing av bruk og brudd på husordnsrglr 6-2 Pålgg om salg (1) Hvis n andlsir il ross for advarsl vsnlig misligholdr sin plikr, kan borslag pålgg vdkommnd å slg andln, jf borslagslovns 5-22 førs ldd Advarsl skal gis skriflig og opplys om a vsnlig mislighold gir lag r il å krv andln solg 6-3 Fravikls Mdførr andlsirns llr brukrns oppførsl far for ødlggls llr vsnlig forringls av indommn, llr r andlsirns llr brukrns oppførsl il alvorlig plag llr sjnans for indommns øvrig andlsir llr brukr, kan syr krv fravikls fra bolign r vangsfullbyrdlsslovns kapil 13 Mønsrdokumn fra NBBL

34 7 Fllskosnadr og pansikkrh 7-1 Fllskosnadr (1) Fllskosnadn bals hvr månd Borslag kan ndr fllskosnadn md n månds skriflig varsl (2) For fllskosnadr som ikk blir bal vd forfall, svarr andlsirn dn il n hvr id gjldnd forsinklssrn r lov av 17 dsmbr 1976 nr Borslags pansikkrh For krav på dkning av fllskosnadr og andr krav fra lagsforhold har lag panr i andln foran all andr hflsr Pankrav r bgrns il n sum som svarr il o gangr folkrygdns grunnbløp på idspunk da vangsdkning bslus gjnnomfør 8 Syr og ds vdak 8-1 Syr (1) Borslag skal ha syr som skal bså av n syrldr og 2 andr mdlmmr md 2 varamdlmmr (2) Funksjonsidn for syrldr og d andr mdlmmn r o år Varamdlmmr vlgs for år Syrmdlm og varamdlm kan gjnvlgs (3) Syr skal vlgs av gnralforsamlingn Gnralforsamlingn vlgr syrldr vd særskil valg Syr vlgr nsldr blan sin mdlmmr 8-2 Syrs oppgavr (1) Syr skal ld virksomhn i samsvar md lov, vdkr og gnralforsamlingns vdak Syr kan a all avgjørlsr som ikk i lovn llr vdkn r lag il andr organr (2) Syrldr skal sørg for a syr holdr mø så of som d rngs E syrmdlm llr forrningsførrn kan krv a syr sammnkalls (3) Syr skal før prookoll ovr syrsakn Prookolln skal undrskrivs av d frammø syrmdlmmn 8-3 Syrs vdak (1) Syr r vdaksfør når mr nn halvparn av all syrmdlmmn r il sd Vdak kan rffs md mr nn halvparn av d avgi smmn Sår smmn lik, gjør møldrns smm uslag D som smmr for Mønsrdokumn fra NBBL

35 vdak som innbærr n ndring, må likvl ugjør mins n rdjdl av all syrmdlmmn (2) Syr kan ikk un a gnralforsamlingn har gi samykk md mins o rdjdls flrall, fa vdak om: 1 ombygging, påbygging llr andr ndringr av bbygglsn llr omn som r forholdn i lag går u ovr vanlig forvalning og vdlikhold, 2 å øk all på andlr llr å kny andlr il boligr som idligr har vær bny il uli, jf borslagslovns 3-2 andr ldd, 3 salg llr kjøp av fas indom, 4 å a opp lån som skal sikrs md pan md priori foran innskuddn, 5 andr rslig disposisjonr ovr fas indom som går u ovr vanlig forvalning, 6 andr ilak som går u ovr vanlig forvalning, når ilak førr md sg økonomisk ansvar llr ulgg for lag på mr nn fm prosn av d årlig fllskosnadn 8-4 Rprsnasjon og fullmak To syrmdlmmr i fllsskap rprsnrr lag uad og gnr ds navn 9 Gnralforsamlingn 9-1 Myndigh Dn øvrs myndigh i borslag uøvs av gnralforsamlingn 9-2 Tidspunk for gnralforsamling (1) Ordinær gnralforsamling skal holds hvr år innn ugangn av juni (2) Eksraordinær gnralforsamling holds når syr finnr d nødvndig, llr når rvisor llr mins o andlsir som il sammn har mins n inddl av smmn, krvr d og samidig oppgir hvilk sakr d ønskr bhandl 9-3 Varsl om og innkalling il gnralforsamling (1) Foru for ordinær gnralforsamling skal syr varsl andlsirn om dao for mø og om fris for innlvring av sakr som ønsks bhandl (2) Gnralforsamlingn skal innkalls skriflig av syr md varsl som skal vær på mins å og høys ju dagr Eksraordinær gnralforsamling kan om nødvndig kalls inn md korr varsl som likvl skal vær på mins r dagr I bgg ilfllr skal d gis skriflig mlding il boligbygglag (3) I innkallingn skal d sakn som skal bhandls vær bsm angi Skal forslag som r borslagslovn llr vdkn må vdas md mins o rdjdls flrall kunn bhandls, må hovdinnhold vær angi i innkallingn Sakr som n andlsir ønskr bhandl på ordinær Mønsrdokumn fra NBBL

36 gnralforsamling skal nvns i innkallingn når syr har moa krav om d r vdkns punk 9-3 (1) 9-4 Sakr som skal bhandls på ordinær gnralforsamling - Godkjnning av årsbrning fra syr - Godkjnning av årsrgnskap - Valg av syrmdlmmr og varamdlmmr - Evnul valg av rvisor - Fassing av godgjørls il syr - Andr sakr som r nvn i innkallingn 9-5 Møldls og prookoll Gnralforsamlingn skal lds av syrldrn md mindr gnralforsamlingn vlgr n annn møldr Møldrn skal sørg for a d førs prookoll fra gnralforsamlingn 9-6 Smmr og fullmak Hvr andlsir har n smm på gnralforsamlingn Hvr andlsir kan mø vd fullmkig på gnralforsamlingn, mn ingn kan vær fullmkig for mr nn n andlsir For n andl md flr ir kan d bar avgis n smm 9-7 Vdak på gnralforsamlingn (1) Forun sakr som nvn i punk 9-4 i vdkn kan ikk gnralforsamlingn fa vdak i andr sakr nn d som r bsm angi i innkallingn (2) Md d unnak som følgr av borslagslovn llr vdkn hr fas all bsluningr av gnralforsamlingn md mr nn halvparn av d avgi smmr Vd valg kan gnralforsamlingn på forhånd fass a dn som får fls smmr skal rgns som valg (3) Smmlikh avgjørs vd loddrkning 10 Inhabili, aushsplik og mindrallsvrn 10-1 Inhabili (1) E syrmdlm må ikk dla i syrbhandlingn llr avgjørlsn av no spørsmål dr mdlmm slv llr nærsånd har n framrdnd prsonlig llr økonomisk særinrss (2) Ingn kan slv llr vd fullmkig llr som fullmkig dla i n avsmning på gnralforsamlingn om aval md sg slv llr nærsånd llr om ansvar for sg slv llr nærsånd i forhold il lag D samm gjldr avsmning om pålgg om salg llr krav om fravikls r borslagslovns 5-22 og Taushsplik Tillisvalg, forrningsførr og ansa i borslag har plik il å bvar aush ovrfor uvdkommnd om d d i forbindls md virksomhn i Mønsrdokumn fra NBBL

37 lag får vi om nons prsonlig forhold D gjldr ikk drsom ingn brig inrss ilsir aush 10-3 Mindrallsvrn Gnralforsamlingn, syr llr forrningsførr kan ikk rff bsluning som r gn il å gi viss andlsir llr andr n urimlig fordl il skad for andr andlsir llr lag 11 Vdksndringr og forhold il borslovn 11-1 Vdksndringr (1) Endringr i borslags vdkr kan bar bslus av gnralforsamlingn md mins o rdjdlr av d avgi smmr 11-2 Forhold il borslovn For så vid ikk ann følgr av vdkn gjldr rgln i lov om borslag av nr 39 jf lov om boligbygglag av samm dao Mønsrdokumn fra NBBL

38 Boligopplysningr: Saksbhandlr: Kariann Mæhlum Dao ukjør: Sid 1 av 2 Focus Trrass Borslag Vår rf: 365/23 Fødslsdao ir: Sjøgaa 76 H FAUSKE Typ: Eir: Frisånd Borslag Wiggo Hggsad Organisasjonsnr: Andlsnr: 23 1: Fllsugifr To innv månd: Boligslskap r ikk ilkny sikringsfond Fllsugifr: Rnr Lån Rnr Lån Rnr Lån 3 94 Drif/vdlikhold Avdrag Lån Tillggsylsr: Miljøgbyr for papirfakura 50 3: Fllsgjld Ajourf Andl fgj (lån): Gjld sis årsoppg: Klin ajourf lån: Klin gj s årsoppg: Spsifikasjon av lån: Lånnummr: , DNB Boligkrdi AS Annuislån, 4 rminr pr år Rnsas pr : 503% pa Anall rminr il innfrils: 99 Saldo pr : Andl av saldo: Førs rmin: Førs avdrag: ( sis rmin ) Kap, swap 3,63% il margin 1,4%, avdrag Fasrn Swapaval 3,63% + margin 1,4%, gjldnd il U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling ugjør ca kr 3 049,00 pr månd for dnn bolign Lånnummr: , DNB Boligkrdi AS Annuislån, 4 rminr pr år Rnsas pr : 314% pa Anall rminr il innfrils: 99 Saldo pr : Andl av saldo: Førs rmin: Førs avdrag: ( sis rmin ) Kap 3 mnd nibor+margin 1,4%, avdrag Flyn 3 mnd nibor rn + margin 1,4%, avdragsfrih 5/ U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling ugjør ca kr 1 896,00 pr månd for dnn bolign Lånnummr: , DNB Boligkrdi AS Annuislån, 4 rminr pr år Rnsas pr : 57% pa Anall rminr il innfrils: 188 Saldo pr : Andl av saldo: Førs rmin/avdrag: ( sis rmin ) Kap, annui PT 4: Særskil opplysningr Klausulr: Syrldr: Bjørg Hlskog Hjmås Adrss: Posboks 126 Posnr/-sd: 8201 FAUSKE

39 Boligopplysningr: Saksbhandlr: Kariann Mæhlum Dao ukjør: Sid 2 av 2 Focus Trrass Borslag Vår rf: 365/23 Fødslsdao ir: Sjøgaa 76 H FAUSKE Typ: Eir: Frisånd Borslag Wiggo Hggsad Organisasjonsnr: Andlsnr: 23 4: Særskil opplysningr Tlfon: Mob: E-pos: 5: Rsans fllsugifr pr Usånd saldo: 0 Fllsugifr: 0 Rsans: 0 Gbyr: 0 Forskudd: 0 Rn: 0 Ovrdkning: 0 6: Ligning Gjld: Annn formu: Ugifr: : Pålydnd Andlns pålydnd: Opprinnlig innskudd: Andlsnr: 8: Bygning/indom Byggår: 2008 Gårds/bruksnr: 103/700 Bygningsyp: Lavblokk Fs/i om: 9: Forsikring 23 Parialobligasjonsnr: Ei Forsikr i: If Skadforsikring NUF Polisnr: : Fasilir og andr nhsopplysningr Easj: 4 Oppvarmingsyp: Srøm His: Parkringsyp: Ni Flls garasjanlgg Andr innkr: 852 Førs innflying: SSBnr: H0412 Sysmlås: Ni Anall rom: 4 BRA 823 Husdyrhold illa: Oppr anall rom: 4 Livsløp sandard: Ni Kagori: 4-roms Fasilir: Eirskifr: Kjøprs/slgrs andl av kapialugifr rsnds

40 Marikklrappor Bygg _12: Fausk Kommun Bygningsndringsnr : Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Tilbygg (T) Ta i bruk (TB) Bygningsndringsyp Ufullsndig aral Tilbygg (T) Næringsgrupp Varhandl, rparasjon av moorvognr (G) Bruksaral bolig 2127,0 Sfrakminn Ni Bruksaral ann 5438,0 Kulurminn Opprinnlsskod Har his Vannforsyning Avløp Enrgikildr Oppvarmingsypr Ni Vanlig rgisrring (V) Ni Tilkn off vannvrk (1) Offnlig kloakk (1) Bruksaral oal Alrnaiv aral Alrnaiv aral 2 Anall bruksnhr Anall bonhr Bbygd aral Ni 7565,0 0,0 0, ,0 Bruksnhr Typ Adrss Brnh Eindom BRA Rom Bad WC Kjøkkn Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 88, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 72, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 72, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 85, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 94, Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 91, Kjøkkn (1) Easjr Easj An bruksnhran bonhr BRA Bolig BRA Ann BRA Toal Al aral Al aral 2 BTA Bolig BTA Ann BTA Toal H ,0 0,0 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H ,0 0,0 1095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H02 0,0 2177,0 2177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H01 0,0 1852,0 1852,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 K01 0,0 1409,0 1409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum: ,0 5438,0 7565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningssaus hisorikk Bygningssaus Dao Rgisrr dao Ta i bruk (TB) Igangsingsillals (IG) Rammillals (RA) Sid 1 av 2

41 Marikklrappor Bygg _12: Fausk Kommun Bygningsndringsnr : Daljr (Kommunal illgg) Fundamnring Priva vannforsyning Rnsing priva kloakk Rnovasjon Alrnaiv bbygd aral 0,0 Brnslank ndgravd år Anall asjr Anall røykløp Spikank Ni Marialr yrvggr Horisonal bærkonsruksjonr Vrikal bærkonsruksjonr Konakprsonr ID Navn Adrss Possd Roll Kagori Saus L AMFI BYGG FAUSKE AS 6650 SURNADAL Tilakshavr (T) Aksjslskap (A) Rfransr Typ Rfrans Bygningsrådvdak (B) 083/06 Koordinar Koordinasysm Nord Øs Høyd Vrifisr EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,6 0,0 Ni Sid 2 av 2

42 FAUSKE KOMMUNE Plan / Næring MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Plan-og bygningslovn av g 99 nr Rvidr Arbidssd Gnr Bnr Bygningsnummr Sjøg76o X'ausk , Arbids ar Nybygg Bygningns Tilalcshavr INå Ansvarlig ar Søknadsdao (3 og 4 g) lilighr Vdaksdao Adrss B20L ['ausk Adrss Tlfon AMB ArkikrASn Oslo Rammsøknad Fauskbygg AS Igalgsingsillals Ansvarshavnd 083/06 Tlfon AS v/ S Pdrsn, Posboks 309 Fauslr AS 6650 Surnadal) søkr Saksnummr Adrss Tlfon AMB Arkikr*AS PRO/KPR bygningsmssig prosjkring f'auskbyggas UT['/KUT,bygningsmssigarbidr Norconsul AS, Tønsbrg PRO/KFR brannsragi Fausk Dlkro AS UTûKUT brannalarm, markring- ogldþs Rørlggi n X'ausk AS UTX'/KUT rørlggrarbid, sprinkling Gunnar Karlsn Bodø Bsikigls av arbid r fora av ansvarsh Fauskbygg AS I mdhold av plan-og bygningslovns $ 99 ogpå bakgrunn av moa konrollrklæring av gis d hrvd midlridig bruksillals for følgnd lilighr: r 3 g lilighnr 303' 304' 81,6 m2) m2), 308,309, 310 og 3ll (BRA: 68,6 m') I-ilighn r a i bruk Vann- og kloalf< r ilkobl kommunal ldningr Manglr: Div blisningsarb, slumonasj av kjøkkn og badromsinnrdn I mdhold av PBL S 7 Sís mídlrídíg dßpnsasjonfor bruk av èn rømnìngsví í dfrífrø 3 og 4 g slik TEK S 7-27 hjmlr når lílíghn r sprínkl Markríng og hnvßníngsskíl íl rømníngsví nr 2 (mo syd) som ikk r gjorfrdíg må blnds ínníl vídr Bygg r for øwig oppfør i samsvar md plan/nærings gningr smpl inn F Ëyggqsaksbhandlr Posadrss: Posbols Fausk Bsølrsadrss : T orggaa 2 I E-pos Tlfon: Fals;

43 BUDSKJ EMA E i ndommnsa dr s s : Gnr : Bnr : E v n ul a ndl s / a k s j / s k s j ons nummr : Und r gn db k r f rm dd åhal s s al gs oppgav nm d i l hør ndv dl ggs om nn spåwww a i ndom no Bud rav gi i h dav al b i ng l s rs omf r mgåravs al gs oppgav n, ak s s amv dl gg Und r gn d rk j n m df or br uk r i nf or mas j onom budgi v ni ng Buds k j ma k anpr i n su ogl v r s l l rs nd spr l f ax i l m gl r k on or Buds k j ma k anogs ås c ann sogs nd s di r k pr pos i l m gl r, m ndumås am i di gr i ngm gl rogf or s i k r d gombud rmo a Kj øps um: +omk os ni ngri hnhol d i l s a l gs oppga v Budrbi ndndf r m i l ogmdda o: Kl ok k s l : Øns k ov r a k l s s da o: E v n ul l f or bhol d: F i na ns i r i ng: BUDGI VE R1 BUDGI VE R2 Na v n: Na v n: Adr s s : Adr s s : F øds l s nr( 11s i ffr ) : F øds l s nr( 11s i ffr ) : T l f : T l f : S d/ da o S d/ da o S I GNAT UR S I GNAT UR BUDAKS E PT E RT Ai ndom, Pos bok s151, 8201F a us k T l f , F a x www a i ndom no

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard.

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer