Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 VEDLEGG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr vda på konsiurnd gnralforsamling dn sis ndr dn Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak som har il formål å gi andlsirn bruksr il gn bolig i lags indom (bor) og å driv virksomh som sår i sammnhng md dnn 1-2 Forrningskonor, forrningsførsl og ilknyningsforhold (1) Borslag liggr i Fausk kommun og har forrningskonor i Bodø kommun 2 Andlr og andlsir 2-1 Andlr og andlsir (1) Andln skal vær på kronr 5000,- (2) Bar fysisk prsonr (nklprsonr) kan vær andlsir i borslag Ingn fysisk prsonr kan i mr nn n andl (3) Uans kan san, n fylkskommun llr n kommun il sammn i innil i prosn av andln i borslag i samsvar md borslagslovns 4-2 (1) D samm gjldr slskap som har il formål å skaff boligr og som blir ld og konrollr av sa, fylkskommun llr kommun, sifls som har il formål å skaff boligr og som r oppr av san, n fylkskommun llr kommun og slskap, sifls llr andr som har inngå samarbidsaval md sa, fylkskommun llr kommun om å skaff boligr il vanskligsil (4) I illgg kan arbidsgivr som skal li u il sin ansa i opp il ju prosn av andln, Jfr Borslagslovn 4-3 D kommr i illgg il andlr som is r Borslagslovns 4-2 (5)Andlsirn skal få ulvr ksmplar av borslags vdkr 2-2 Sami i andl (1) Bar prsonr som bor llr skal bo i bolign kan bli samir i andl Mønsrdokumn fra NBBL

30 (2) Drsom flr ir n andl sammn, skal d rgns som bruksovrlaing hvis n llr flr av samirn ikk bor i bolign, jf vdkns punk Ovrføring av andl og godkjnning av ny andlsir (1) En andlsir har r il å ovrdra sin andl, mn rvrvrn må godkjnns av borslag for a rvrv skal bli gyldig ovrfor borslag (2) Borslag kan nk godkjnning når d r saklig grunn il d og skal nk godkjnning drsom rvrv vil vær i srid md punk 2 i vdkn (3) Nkr borslag å godkjnn rvrvrn som andlsir, må mlding om d komm fram il rvrvrn sns 20 dagr r a søknadn om godkjnning kom fram il borslag I mosa fall skal godkjnning rgns som gi (4) Ervrvrn har ikk r il å bruk bolign før godkjnning r gi llr d r rskrafig avgjor a rvrvrn har r il å rvrv andln (5) Dn forrig andlsirn r solidarisk ansvarlig md n llr flr ny rvrvr for baling av fllskosnadr il ny andlsir r godkjn, llr d r rskrafig avgjor a n ny andlsir har r il å rvrv andln 3 Forkjøpsr 3-1 Hovdrgl for forkjøpsr (1) Drsom andl skifr ir, har andlsirn i borslag forkjøpsr (2) Forkjøpsrn kan ikk gjørs gjldnd når andln ovrdras il kfll, il andlsirns llr kfllns slkning i r opp- llr ndsignd linj, il fosrbarn som fakisk sår i samm silling som livsarving, il søskn llr non annn som i d o sis årn har hør il samm hussand som dn idligr irn Forkjøpsrn kan hllr ikk gjørs gjldnd når andln ovrførs på skif r sparasjon llr skilsmiss, llr når hussandsmdlm ovrar andln r bsmmlsn i hussandsfllsskapslovns 3 (3) Syr i borslag skal sørg for a d som r nvn i førs ldd får anldning il å gjør forkjøpsrn gjldnd og på drs vgn gjør rn gjldnd innn frisn nvn i vdkns punk 3-2, jf borslagslovns 4-15 førs ldd 3-2 Frisr for å gjør forkjøpsr gjldnd Frisn for å gjør forkjøpsrn gjldnd r 20 dagr fra borslag mook mlding om a andln har skif ir, md opplysning om pris og andr vilkår Frisn r fm hvrdagr drsom borslag har moa skriflig forhåndsvarsl om a andln kan skif ir, og varsl har komm fram il lag mins fmn dagr, mn ikk mr nn r måndr, før mldingn om a andln har skif ir Mønsrdokumn fra NBBL

31 3-3 Nærmr om forkjøpsrn (1) Ansinni i borslag rgns fra dao for ovrakls av andln Sår flr andlsir i borslag md lik ansinni, går dn md lngs ansinni i boligbygglag foran (2) Andlsir som vil ovra ny andl, må ovrdra sin andl i lag il n ny andlsir D gjldr slv om andln ilhørr flr (4) Forkjøpsrn skal kunngjørs i n avis som r vanlig ls på sd, vd oppslag i borslag llr på annn gn må 4 Bor og bruksovrlaing 4-1 Born (1) Hvr andl gir nr il å bruk n bolig i borslag og r il å ny fllsaralr il d d r brgn llr vanlig bruk il, og il ann som r i samsvar md idn og forholdn (2) Andlsirn kan ikk bny bolign il ann nn boligformål un syrs samykk (3) Andlsirn skal bhandl bolign, andr rom og ann aral md ilbørlig aksomh Brukn av bolign og fllsaraln må ikk på n urimlig llr unødvndig må vær il skad llr ulmp for andr andlsir (4) En andlsir kan md syrs godkjnning gjnnomfør ilak på indommn som r nødvndig på grunn av funksjonshmming hos n brukr av bolign Godkjnning kan ikk nks un saklig grunn (5) Syr kan fass vanlig ordnsrglr for indommn Slv om d r vda forbud mo dyrhold, kan syr samykk i a brukrn av bolign holdr dyr drsom god grunnr alr for d, og dyrhold ikk r il ulmp for d andr brukrn av indommn 4-2 Bruksovrlaing (1) Andlsirn kan ikk un samykk fra syr ovrla brukn av bolign il andr (2) Md syrs godkjnning kan andlsirn ovrla brukn av hl bolign drsom: - andlsirn slv llr andlsirns kfll llr slkning i r oppllr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln, har bodd i bolign i mins av d sis o årn Andlsirn kan i slik ilfllr ovrla brukn av hl bolign for opp il r år - andlsirn r n juridisk prson - andlsirn skal vær midlridig bor som følg av arbid, udanning, miliærjns, sykdom llr andr ungvind grunnr Mønsrdokumn fra NBBL

32 - mdlm av brukrhussandn r andlsirns kfll llr slkning i r opp- llr ndsignd linj llr fosrbarn av andlsirn llr kflln - d gjldr bruksr il non som har krav på d r kskapslovns 68 llr hussandsfllsskapslovns 3 andr ldd Godkjnning kan bar nks drsom brukrns forhold gir saklig grunn il d Godkjnning kan nks drsom brukrn ikk kunn bli andlsir Har lag ikk snd svar på skriflig søknad om godkjnning av brukr innn n månd r a søknadn har komm fram il lag, skal brukrn rgns som godkjn (3) Andlsir som bor i bolign slv, kan ovrla brukn av dlr av dn il andr un godkjnning (4) Ovrlaing av brukn rdusrr ikk andlsirns plikr ovrfor borslag 5 Vdlikhold 5-1 Andlsirns vdlikholdsplik (1) Dn nkl andlsir skal hold bolign, og andr rom og ann aral som hørr bolign il, i forsvarlig sand og vdlikhold slik som vindur, rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv vannklos, varmvannsbrdr og vask, apparar og innvndig flar Vårom må bruks og vdlikholds slik a lkkasjr unngås (2) Vdlikhold omfar også nødvndig rparasjonr og uskifing av slik som rør, sikringsskap fra og md førs hovdsikring/innakssikring, ldningr md ilbhør, varmkablr, invnar, usyr inklusiv slik som vannklos og vaskr, varmvannsank, apparar, ap, gulvblgg, vgg-, gulv- og himlingsplar, skillvggr, lisvrk, skap, bnkr og innvndig dørr md karmr (3) Andlsirn har også ansvar for oppsaking og rnsing av innvndig kloakkldning båd il og fra gn vannlås/sluk og fram il borslags flls- /hovdldning Andlsir skal også rns vnull sluk på vrandar, balkongr o l (4) Andlsirn skal hold bolign fri for inskr og skaddyr (5)Vdlikholdsplikn omfar også ubdring av ilfldig skad, hrundr skad påfør vd innbrudd og uvær (6) Oppdagr andlsirn skad i bolign som borslag r ansvarlig for å ubdr, plikr andlsirn sraks å snd mlding il borslag (7) Borslag og andr andlsir kan krv rsaning for ap som følgr av a andlsirn ikk oppfyllr plikn sin, jf borslagslovns 5-13 og 5-15 Mønsrdokumn fra NBBL

33 5-2 Borslags vdlikholdsplik (1) Borslag skal hold bygningr og indommn for øvrig i forsvarlig sand så lang plikn ikk liggr på andlsirn Skad på bolig llr invnar som ilhørr lag, skal lag ubdr drsom skadn følgr av mislighold fra n annn andlsir (2) Flls rør, ldningr, kanalr og andr flls insallasjonr som går gjnnom bolign, skal borslag hold vd lik Borslag har r il å før ny slik insallasjonr gjnnom bolign drsom d ikk r il vsnlig ulmp for andlsirn (3) Borslags vdlikholdsplik omfar også uskifing av vindur, hrundr nødvndig uskifing av rmorur, og yrdørr il bolign llr rparasjon llr uskifing av ak, bjlklag, bærnd vggkonsruksjonr, sluk, sam rør llr ldningr som r bygd inn i bærnd konsruksjonr md unnak av varmkablr (4) Andlsirn skal gi adgang il bolign slik a borslag kan ufør sin vdlikholdsplik, hrundr rsyn, rparasjon llr uskifing Ersyn og uføring av arbid skal gjnnomførs slik a d ikk r il unødig ulmp for andlsirn llr annn brukr av bolign (5) Andlsir kan krv rsaning for ap som følg av a borslag ikk oppfyllr plikn sin, jf borslagslovns Pålgg om salg og fravikls 6-1 Mislighold Andlsirs brudd på sin forpliklsr ovrfor borslag ugjør mislighold Som mislighold rgns blan ann manglnd baling av fllskosnadr, forsøm vdlikholdsplik, ulovlig bruk llr ovrlaing av bruk og brudd på husordnsrglr 6-2 Pålgg om salg (1) Hvis n andlsir il ross for advarsl vsnlig misligholdr sin plikr, kan borslag pålgg vdkommnd å slg andln, jf borslagslovns 5-22 førs ldd Advarsl skal gis skriflig og opplys om a vsnlig mislighold gir lag r il å krv andln solg 6-3 Fravikls Mdførr andlsirns llr brukrns oppførsl far for ødlggls llr vsnlig forringls av indommn, llr r andlsirns llr brukrns oppførsl il alvorlig plag llr sjnans for indommns øvrig andlsir llr brukr, kan syr krv fravikls fra bolign r vangsfullbyrdlsslovns kapil 13 Mønsrdokumn fra NBBL

34 7 Fllskosnadr og pansikkrh 7-1 Fllskosnadr (1) Fllskosnadn bals hvr månd Borslag kan ndr fllskosnadn md n månds skriflig varsl (2) For fllskosnadr som ikk blir bal vd forfall, svarr andlsirn dn il n hvr id gjldnd forsinklssrn r lov av 17 dsmbr 1976 nr Borslags pansikkrh For krav på dkning av fllskosnadr og andr krav fra lagsforhold har lag panr i andln foran all andr hflsr Pankrav r bgrns il n sum som svarr il o gangr folkrygdns grunnbløp på idspunk da vangsdkning bslus gjnnomfør 8 Syr og ds vdak 8-1 Syr (1) Borslag skal ha syr som skal bså av n syrldr og 2 andr mdlmmr md 2 varamdlmmr (2) Funksjonsidn for syrldr og d andr mdlmmn r o år Varamdlmmr vlgs for år Syrmdlm og varamdlm kan gjnvlgs (3) Syr skal vlgs av gnralforsamlingn Gnralforsamlingn vlgr syrldr vd særskil valg Syr vlgr nsldr blan sin mdlmmr 8-2 Syrs oppgavr (1) Syr skal ld virksomhn i samsvar md lov, vdkr og gnralforsamlingns vdak Syr kan a all avgjørlsr som ikk i lovn llr vdkn r lag il andr organr (2) Syrldr skal sørg for a syr holdr mø så of som d rngs E syrmdlm llr forrningsførrn kan krv a syr sammnkalls (3) Syr skal før prookoll ovr syrsakn Prookolln skal undrskrivs av d frammø syrmdlmmn 8-3 Syrs vdak (1) Syr r vdaksfør når mr nn halvparn av all syrmdlmmn r il sd Vdak kan rffs md mr nn halvparn av d avgi smmn Sår smmn lik, gjør møldrns smm uslag D som smmr for Mønsrdokumn fra NBBL

35 vdak som innbærr n ndring, må likvl ugjør mins n rdjdl av all syrmdlmmn (2) Syr kan ikk un a gnralforsamlingn har gi samykk md mins o rdjdls flrall, fa vdak om: 1 ombygging, påbygging llr andr ndringr av bbygglsn llr omn som r forholdn i lag går u ovr vanlig forvalning og vdlikhold, 2 å øk all på andlr llr å kny andlr il boligr som idligr har vær bny il uli, jf borslagslovns 3-2 andr ldd, 3 salg llr kjøp av fas indom, 4 å a opp lån som skal sikrs md pan md priori foran innskuddn, 5 andr rslig disposisjonr ovr fas indom som går u ovr vanlig forvalning, 6 andr ilak som går u ovr vanlig forvalning, når ilak førr md sg økonomisk ansvar llr ulgg for lag på mr nn fm prosn av d årlig fllskosnadn 8-4 Rprsnasjon og fullmak To syrmdlmmr i fllsskap rprsnrr lag uad og gnr ds navn 9 Gnralforsamlingn 9-1 Myndigh Dn øvrs myndigh i borslag uøvs av gnralforsamlingn 9-2 Tidspunk for gnralforsamling (1) Ordinær gnralforsamling skal holds hvr år innn ugangn av juni (2) Eksraordinær gnralforsamling holds når syr finnr d nødvndig, llr når rvisor llr mins o andlsir som il sammn har mins n inddl av smmn, krvr d og samidig oppgir hvilk sakr d ønskr bhandl 9-3 Varsl om og innkalling il gnralforsamling (1) Foru for ordinær gnralforsamling skal syr varsl andlsirn om dao for mø og om fris for innlvring av sakr som ønsks bhandl (2) Gnralforsamlingn skal innkalls skriflig av syr md varsl som skal vær på mins å og høys ju dagr Eksraordinær gnralforsamling kan om nødvndig kalls inn md korr varsl som likvl skal vær på mins r dagr I bgg ilfllr skal d gis skriflig mlding il boligbygglag (3) I innkallingn skal d sakn som skal bhandls vær bsm angi Skal forslag som r borslagslovn llr vdkn må vdas md mins o rdjdls flrall kunn bhandls, må hovdinnhold vær angi i innkallingn Sakr som n andlsir ønskr bhandl på ordinær Mønsrdokumn fra NBBL

36 gnralforsamling skal nvns i innkallingn når syr har moa krav om d r vdkns punk 9-3 (1) 9-4 Sakr som skal bhandls på ordinær gnralforsamling - Godkjnning av årsbrning fra syr - Godkjnning av årsrgnskap - Valg av syrmdlmmr og varamdlmmr - Evnul valg av rvisor - Fassing av godgjørls il syr - Andr sakr som r nvn i innkallingn 9-5 Møldls og prookoll Gnralforsamlingn skal lds av syrldrn md mindr gnralforsamlingn vlgr n annn møldr Møldrn skal sørg for a d førs prookoll fra gnralforsamlingn 9-6 Smmr og fullmak Hvr andlsir har n smm på gnralforsamlingn Hvr andlsir kan mø vd fullmkig på gnralforsamlingn, mn ingn kan vær fullmkig for mr nn n andlsir For n andl md flr ir kan d bar avgis n smm 9-7 Vdak på gnralforsamlingn (1) Forun sakr som nvn i punk 9-4 i vdkn kan ikk gnralforsamlingn fa vdak i andr sakr nn d som r bsm angi i innkallingn (2) Md d unnak som følgr av borslagslovn llr vdkn hr fas all bsluningr av gnralforsamlingn md mr nn halvparn av d avgi smmr Vd valg kan gnralforsamlingn på forhånd fass a dn som får fls smmr skal rgns som valg (3) Smmlikh avgjørs vd loddrkning 10 Inhabili, aushsplik og mindrallsvrn 10-1 Inhabili (1) E syrmdlm må ikk dla i syrbhandlingn llr avgjørlsn av no spørsmål dr mdlmm slv llr nærsånd har n framrdnd prsonlig llr økonomisk særinrss (2) Ingn kan slv llr vd fullmkig llr som fullmkig dla i n avsmning på gnralforsamlingn om aval md sg slv llr nærsånd llr om ansvar for sg slv llr nærsånd i forhold il lag D samm gjldr avsmning om pålgg om salg llr krav om fravikls r borslagslovns 5-22 og Taushsplik Tillisvalg, forrningsførr og ansa i borslag har plik il å bvar aush ovrfor uvdkommnd om d d i forbindls md virksomhn i Mønsrdokumn fra NBBL

37 lag får vi om nons prsonlig forhold D gjldr ikk drsom ingn brig inrss ilsir aush 10-3 Mindrallsvrn Gnralforsamlingn, syr llr forrningsførr kan ikk rff bsluning som r gn il å gi viss andlsir llr andr n urimlig fordl il skad for andr andlsir llr lag 11 Vdksndringr og forhold il borslovn 11-1 Vdksndringr (1) Endringr i borslags vdkr kan bar bslus av gnralforsamlingn md mins o rdjdlr av d avgi smmr 11-2 Forhold il borslovn For så vid ikk ann følgr av vdkn gjldr rgln i lov om borslag av nr 39 jf lov om boligbygglag av samm dao Mønsrdokumn fra NBBL

38 Boligopplysningr: Saksbhandlr: Kariann Mæhlum Dao ukjør: Sid 1 av 2 Focus Trrass Borslag Vår rf: 365/23 Fødslsdao ir: Sjøgaa 76 H FAUSKE Typ: Eir: Frisånd Borslag Wiggo Hggsad Organisasjonsnr: Andlsnr: 23 1: Fllsugifr To innv månd: Boligslskap r ikk ilkny sikringsfond Fllsugifr: Rnr Lån Rnr Lån Rnr Lån 3 94 Drif/vdlikhold Avdrag Lån Tillggsylsr: Miljøgbyr for papirfakura 50 3: Fllsgjld Ajourf Andl fgj (lån): Gjld sis årsoppg: Klin ajourf lån: Klin gj s årsoppg: Spsifikasjon av lån: Lånnummr: , DNB Boligkrdi AS Annuislån, 4 rminr pr år Rnsas pr : 503% pa Anall rminr il innfrils: 99 Saldo pr : Andl av saldo: Førs rmin: Førs avdrag: ( sis rmin ) Kap, swap 3,63% il margin 1,4%, avdrag Fasrn Swapaval 3,63% + margin 1,4%, gjldnd il U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling ugjør ca kr 3 049,00 pr månd for dnn bolign Lånnummr: , DNB Boligkrdi AS Annuislån, 4 rminr pr år Rnsas pr : 314% pa Anall rminr il innfrils: 99 Saldo pr : Andl av saldo: Førs rmin: Førs avdrag: ( sis rmin ) Kap 3 mnd nibor+margin 1,4%, avdrag Flyn 3 mnd nibor rn + margin 1,4%, avdragsfrih 5/ U i fra dagns lånbinglsr vil førs avdrag som forfallr il baling ugjør ca kr 1 896,00 pr månd for dnn bolign Lånnummr: , DNB Boligkrdi AS Annuislån, 4 rminr pr år Rnsas pr : 57% pa Anall rminr il innfrils: 188 Saldo pr : Andl av saldo: Førs rmin/avdrag: ( sis rmin ) Kap, annui PT 4: Særskil opplysningr Klausulr: Syrldr: Bjørg Hlskog Hjmås Adrss: Posboks 126 Posnr/-sd: 8201 FAUSKE

39 Boligopplysningr: Saksbhandlr: Kariann Mæhlum Dao ukjør: Sid 2 av 2 Focus Trrass Borslag Vår rf: 365/23 Fødslsdao ir: Sjøgaa 76 H FAUSKE Typ: Eir: Frisånd Borslag Wiggo Hggsad Organisasjonsnr: Andlsnr: 23 4: Særskil opplysningr Tlfon: Mob: E-pos: 5: Rsans fllsugifr pr Usånd saldo: 0 Fllsugifr: 0 Rsans: 0 Gbyr: 0 Forskudd: 0 Rn: 0 Ovrdkning: 0 6: Ligning Gjld: Annn formu: Ugifr: : Pålydnd Andlns pålydnd: Opprinnlig innskudd: Andlsnr: 8: Bygning/indom Byggår: 2008 Gårds/bruksnr: 103/700 Bygningsyp: Lavblokk Fs/i om: 9: Forsikring 23 Parialobligasjonsnr: Ei Forsikr i: If Skadforsikring NUF Polisnr: : Fasilir og andr nhsopplysningr Easj: 4 Oppvarmingsyp: Srøm His: Parkringsyp: Ni Flls garasjanlgg Andr innkr: 852 Førs innflying: SSBnr: H0412 Sysmlås: Ni Anall rom: 4 BRA 823 Husdyrhold illa: Oppr anall rom: 4 Livsløp sandard: Ni Kagori: 4-roms Fasilir: Eirskifr: Kjøprs/slgrs andl av kapialugifr rsnds

40 Marikklrappor Bygg _12: Fausk Kommun Bygningsndringsnr : Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Tilbygg (T) Ta i bruk (TB) Bygningsndringsyp Ufullsndig aral Tilbygg (T) Næringsgrupp Varhandl, rparasjon av moorvognr (G) Bruksaral bolig 2127,0 Sfrakminn Ni Bruksaral ann 5438,0 Kulurminn Opprinnlsskod Har his Vannforsyning Avløp Enrgikildr Oppvarmingsypr Ni Vanlig rgisrring (V) Ni Tilkn off vannvrk (1) Offnlig kloakk (1) Bruksaral oal Alrnaiv aral Alrnaiv aral 2 Anall bruksnhr Anall bonhr Bbygd aral Ni 7565,0 0,0 0, ,0 Bruksnhr Typ Adrss Brnh Eindom BRA Rom Bad WC Kjøkkn Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 88, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 72, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 72, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 68, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 85, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 94, Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 81, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H / , Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 77, Kjøkkn (1) Bolig (B) 2670 Sjøgaa 76 H /700 91, Kjøkkn (1) Easjr Easj An bruksnhran bonhr BRA Bolig BRA Ann BRA Toal Al aral Al aral 2 BTA Bolig BTA Ann BTA Toal H ,0 0,0 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H ,0 0,0 1095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H02 0,0 2177,0 2177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H01 0,0 1852,0 1852,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 K01 0,0 1409,0 1409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum: ,0 5438,0 7565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningssaus hisorikk Bygningssaus Dao Rgisrr dao Ta i bruk (TB) Igangsingsillals (IG) Rammillals (RA) Sid 1 av 2

41 Marikklrappor Bygg _12: Fausk Kommun Bygningsndringsnr : Daljr (Kommunal illgg) Fundamnring Priva vannforsyning Rnsing priva kloakk Rnovasjon Alrnaiv bbygd aral 0,0 Brnslank ndgravd år Anall asjr Anall røykløp Spikank Ni Marialr yrvggr Horisonal bærkonsruksjonr Vrikal bærkonsruksjonr Konakprsonr ID Navn Adrss Possd Roll Kagori Saus L AMFI BYGG FAUSKE AS 6650 SURNADAL Tilakshavr (T) Aksjslskap (A) Rfransr Typ Rfrans Bygningsrådvdak (B) 083/06 Koordinar Koordinasysm Nord Øs Høyd Vrifisr EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,6 0,0 Ni Sid 2 av 2

42 FAUSKE KOMMUNE Plan / Næring MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Plan-og bygningslovn av g 99 nr Rvidr Arbidssd Gnr Bnr Bygningsnummr Sjøg76o X'ausk , Arbids ar Nybygg Bygningns Tilalcshavr INå Ansvarlig ar Søknadsdao (3 og 4 g) lilighr Vdaksdao Adrss B20L ['ausk Adrss Tlfon AMB ArkikrASn Oslo Rammsøknad Fauskbygg AS Igalgsingsillals Ansvarshavnd 083/06 Tlfon AS v/ S Pdrsn, Posboks 309 Fauslr AS 6650 Surnadal) søkr Saksnummr Adrss Tlfon AMB Arkikr*AS PRO/KPR bygningsmssig prosjkring f'auskbyggas UT['/KUT,bygningsmssigarbidr Norconsul AS, Tønsbrg PRO/KFR brannsragi Fausk Dlkro AS UTûKUT brannalarm, markring- ogldþs Rørlggi n X'ausk AS UTX'/KUT rørlggrarbid, sprinkling Gunnar Karlsn Bodø Bsikigls av arbid r fora av ansvarsh Fauskbygg AS I mdhold av plan-og bygningslovns $ 99 ogpå bakgrunn av moa konrollrklæring av gis d hrvd midlridig bruksillals for følgnd lilighr: r 3 g lilighnr 303' 304' 81,6 m2) m2), 308,309, 310 og 3ll (BRA: 68,6 m') I-ilighn r a i bruk Vann- og kloalf< r ilkobl kommunal ldningr Manglr: Div blisningsarb, slumonasj av kjøkkn og badromsinnrdn I mdhold av PBL S 7 Sís mídlrídíg dßpnsasjonfor bruk av èn rømnìngsví í dfrífrø 3 og 4 g slik TEK S 7-27 hjmlr når lílíghn r sprínkl Markríng og hnvßníngsskíl íl rømníngsví nr 2 (mo syd) som ikk r gjorfrdíg må blnds ínníl vídr Bygg r for øwig oppfør i samsvar md plan/nærings gningr smpl inn F Ëyggqsaksbhandlr Posadrss: Posbols Fausk Bsølrsadrss : T orggaa 2 I E-pos Tlfon: Fals;

43 BUDSKJ EMA E i ndommnsa dr s s : Gnr : Bnr : E v n ul a ndl s / a k s j / s k s j ons nummr : Und r gn db k r f rm dd åhal s s al gs oppgav nm d i l hør ndv dl ggs om nn spåwww a i ndom no Bud rav gi i h dav al b i ng l s rs omf r mgåravs al gs oppgav n, ak s s amv dl gg Und r gn d rk j n m df or br uk r i nf or mas j onom budgi v ni ng Buds k j ma k anpr i n su ogl v r s l l rs nd spr l f ax i l m gl r k on or Buds k j ma k anogs ås c ann sogs nd s di r k pr pos i l m gl r, m ndumås am i di gr i ngm gl rogf or s i k r d gombud rmo a Kj øps um: +omk os ni ngri hnhol d i l s a l gs oppga v Budrbi ndndf r m i l ogmdda o: Kl ok k s l : Øns k ov r a k l s s da o: E v n ul l f or bhol d: F i na ns i r i ng: BUDGI VE R1 BUDGI VE R2 Na v n: Na v n: Adr s s : Adr s s : F øds l s nr( 11s i ffr ) : F øds l s nr( 11s i ffr ) : T l f : T l f : S d/ da o S d/ da o S I GNAT UR S I GNAT UR BUDAKS E PT E RT Ai ndom, Pos bok s151, 8201F a us k T l f , F a x www a i ndom no

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Trovn Borlag Orgnr 954060896 Trovn 8 A 8207 FAUSKE Markklnr

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Sjåha Vr Borlag Orgnr 853389102 Granvn 44 C 8209 FAUSKE

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Srandbun 6 B, 8206 FAUSKE Markklnr Gnr 104 Bnr 810 Kommun FAUSKE Hjmmlhavr()

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07. VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Mon, 8211 FAUSKE Markklnr Gnr 85 Bnr 22 md flr, d 2 for kompl l Kommun

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauTa AS Jan Er On Vn, 8214 FAUSKE Tf: 97726314 E-po: po@fauano VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Branvn 1, 8220 RØSVIK Marnr Gnr 66 Bnr 142 Kommun SØRFOLD Hjmmhavr() LARSEN

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer