KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon."

Transkript

1 KJØPSINFORMASJON

2 KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn r mdhjlpr i gjnnomføringn av oppdragt. SELGER: Kjøita Bolig AS org. nr.: Kjøita Kriiansand ARKITEKT: Ark-Nt A/S Sjølyvin Kriiansand TOTALENTREPRENØR: Vid Entrprnør AS, org. nr Kjøita 37, 4630 Kriiansand BELIGGENHET: Mgt sntralt og solrikt bliggnd på Kjøita. Gangavand til sntrum. BESKRIVELSE AV 2. BYGGETRINN: 72 k. slvirlilightr i tasj. Parkringsplassr og sportsbodr i kjllrtasj. i kjllr og banivå. Dt r ingn rriksjonr i forhold til utli av dn nklt bonht. AREALER: Lilightn varirr i ørrls fra kvm. Vdlagt prisli gir ovrsikt ovr dn nklt lilights aral. Aralr i tgningsvdlgg og prisli r angitt i bruksaral (BRA). BRA r målt til innsid yttrvgg md fradrag for sjaktr. I tillgg opplyss P-rom i prislin som r lilightns BRA aral fratrut innvndig bod og vggn til diss. Bonhtn bår av primær rom (P-rom) og skundær rom (S-rom). Aralr oppgitt på plantgningr i prospktt r ntto rom aral BRA målt innvndig i bolign. Araln r avrundt til nærm hl tall. ENERGIMERKING: Når n bolig slgs før dn r frdig byggt skal slgr oppfyll pliktn vd å garantr for nrgi- og oppvarmingskaraktr og lag fullndig nrgiatt vd frdigillls. Byggt skal tilfrdsill lavnrginivå. Normalt vil n da havn i nrgiklass B, mn da byggt skal tilkopls fjrnvarm, så kan n nd opp md nrgiklass C, og muligns D for d m utsatt lilightr. TOMT/EIENDOMBETEGNELSE: Eindommn får tt samlt tomtaral på ca kvm. når tomtn r frdig framålt. Eindommns btgnls r Kjøita 41-51, gnr. 152, bnr. 587 i Kriiansand kommun. PARKERING/BOD: Hvr lilight kan kjøp 1 parkringsplass og får da bruksrtt til parkringsplass i parkringskjllr. Parkringsplassn må kjøps for kr ,- og kommr i tillgg til lilightsprisn. Dt mdfølgr 1 sportsbod pr. lilight i kjllr. Evntull ovrskuddsplassr tilhørr slgr og kan slgs til bbor i samit llr slgr kan slg/ li ut diss. Slgr forbholdr sg rttn til å organisr parkringsrttightn i kjllr på dn måt som utbyggr i samråd md Kriiansand kommun finnr hnsiktsmssig. Slgr forbholdr sg rttn til å forå fordlingn av p-plassr og bodr. Parkringsplassr for bborn på Kjøita Scrt Gardn vil bli knyttt til lilightn gjnnom vdtktn ttrsom aralt i parkringskjllrn r planlagt organisrt som tt fllsaral vntult som tillggsdl til dn nklt sksjon. Dt vil vær HC-plassr tilgjnglig for samit ihht. rammtillatlsn for prosjktt. D bbor som får tildlt HC-plass forpliktr sg til å mått avgi dnn mot tildling/bytt til n alminnlig plass drsom yrt i samit finnr grunn til å tildl HC-plassn til annn bbor md dokumntrt bhov for HC-plass. VEI/VANN OG KLOAKK: Vann og kloa blir tilknyttt offntlig ntt. REGULERINGSPLAN/BESTEMMELSER: Godkjnt rgulringsplan og bmmlsr for Elvbrddn Ø, flt B2 og F/K/B3, godkjnt , rvidrt og planvdtatt i byyrt , sak nr. 152,587. Formål: Forrtning/kontor/bolig. Tiløtnd tomt, Kjøita kan bbyggs i 4 tasjr, jfr. godkjnt dtaljrgulring for Kjøita områd 40-42, F/K1 og F/K4, plan 1083 datrt Nærmr opplysningr kan fås vd hnvndls mglr. SEKSJONERING: Sami skal sksjonrs opp i ca. 140 slvirsksjonr + 1 næringssksjon (Kontorbygg), vntult blir kontorbyggt skilt ut som gt bruksnummr. Dt blir flls garasjanlgg i kjllr md fordling og bruksrttsavtal for plassn inntatt i samits vdtktr. For øvrig gjldr Lov om irsksjonr for irsksjonssamit og driftn av dtt. KJØPEKONTRAKT OG VEDTEKTER FOR SAMEIET: Avtal om kjøp av lilight og p-plass forutts inngått ihht. kjøpkontraktsformular som fås vd hnvndls mglr. Utka til vdtktr fås vd hnvndls mglr. ØKONOMI: Dt r utarbidt n sparat prisli ovr lilightn som visr bruksaral i hvr lilight (BRA) inkludrt vntull innvndig bod. FELLESKOSTNADER: Fllskonadn utgjør ca. kr 200, pr. kvadratmtr pr år. for boligdln og kr. 100,- pr. mnd. Pr. parkringsplass. (Budsjtt ovr fllskonadr kan fås vd hnvndls mglr). Budsjtt ovr fllskonadr r tt utka og kan drsom samirn ønskr rdusrs på flr punktr. Eindomsskatt r i inntatt i budsjtt for fllskonadr. Blir fakturrt kjøprn dirkt fra kommunn. Fjrnvarm fra Agdr Enrgi som inkludrr oppvarming og varmt vann i lilightn kommr i tillgg til ipulrt fllskonadr. Erfaringall fra tilsvarnd bygg visr at diss liggr på ca. 7-10,- pr. kvm. pr. mnd. I tillgg kan dt krvs innbtalt a-konto fllskonadr NOK 75,- pr. kvm. BRA til samit vd ovrtakls, slik at samit har likviditt i oppartsfasn. BETALINGSBETINGELSER: Dt forutts at dt innbtals tt forskudd på 10% av kjøpsummn vd ndlig kontraktsinngåls. Rkjøpsum innbtals til mglrs klintkonto innn ovrtakls. Drsom oppgjør ihht. kontrakt forsinks md mr nn 21 dagr har slgr rtt til å hv kjøpt og forta dkningssalg. Dt r utarbidt andard kjøpkontrakt for dtt prosjkt som r tilpas rgln i Buadsoppføringslova. Dnn kontraktyp kan i forvnts brukt vd salg til kjøpr som i r forbrukr og som drmd fallr utnfor Buadsoppføringslova. Innbtaling av forskudd vd kontraktsinngåls skal vær i form av ubundt gnkapital. Dt vil si at dt i kan tablrs pant i bolign før hovdoppgjør innbtals vd ovrtakls. Drsom slgr skal kunn få utbtalt innbtalt bløp til klintkonto før skjøt r tingly, må slgr ill garanti ttr 47 i Buadsoppføringslova. OMKOSTNINGER: S prisli. Dt tas forbhold om ndring av satsn for offntlig gbyrr og avgiftr i tidn frm til hjmmlsovrgang finnr d. LIGNINGSVERDI: Ligningsvrdi r p.t. i fasatt. Ligningsvrdin fats av Ligningskontort ttr ny brgningsmodll som tar hnsyn til om bolign r n såkalt primærbolig (dr boligirn r folkrgirrt/ bosatt) llr skundærbolig (all andr boligr man mått i). Ligningsvrdin for primærboligr vil utgjør 25 % av dn brgnd kvadratmtrprisn multiplisrt md boligns aral. For skundærboligr vil ligningsvrdin utgjør 60 % av dn brgnd kvadratmtrprisn multiplisrt md boligns aral. S for mr informasjon KONSESJON: Kjøpt krvr i konssjon. USOLGTE LEILIGHETER: Utbyggr svarr for fllsutgiftr for vntull usolgt lilightr ttr frdigillls. GEBYR VED VIDERESALG: Drsom kontraktn/sksjonn ønsks vidrsolgt før ovrtakls vil dt påløp t gbyr fra slgr på kr ,- inkl. mva. + for mrarbid i forbindls md salgt. Dtt kan fakturrs/innkrvs av Sørmglrn AS. Vidrsalg kan i gjørs utn slgrs samty. Egn oppdragsavtal md mglr må inngås. Slgr kan nkt dtt utn å mått bgrunn sin avgjørls. Ervrvt vil ttr slik godkjnning kunn tinglyss dirkt til trdjmann, mn slgr vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forhold sg til opprinnlig kjøpr. OVERTAKELSE/FERDIGSTILLELSE: Ca. 18 måndr ttr byggart av bolign. Prosjktt tar sikt på å lvrs frdigilt til innflytting 2. kvartal 2017 forutsatt at forbhold om ralisring r avklart innn Vd vntull snr avklaring ndrs frdigillls/innflytting tidspunktt tilsvarnd. Ovrtaklss månd vil bli varslt 6 måndr før antatt ovrtakls. Kjøpr aksptrr at ndlig ovrtaklssdato vil bli varslt kjøprn sn 4 ukr før ovrlvring. HEFTELSER: Kopi av grunnboksutskriftn kan fås vd hnvndls til Sørmglrn. På hovdindommn som dnn indom r fraskilt fra kan dt vær tingly srvituttr i form av rklæringr/avtalr som i frmkommr av grunnbokn for dnn indom. På dnn indom vil dt vær tingly lovbmt pantrtt til samit. ENERGIMERKING: Byggs ttr Tk-10. Enrgiklass blir brgnt. B mglr om nærmr informasjon. ENDRINGSARBEIDER: Dt vil bli gitt mulight for å gjør nklt individull tilpassningr i lilightn. Slgr/ ntrprnør vil i god tid før innrdningsarbidr artr, utarbid n tilvalgsmny hvor prisr og frir for bslutning vil frmkomm. Dt r i anldning til å flytt på lktrisk inallasjonr llr avløp og vanntilførsl. Evntull tilvalg fakturrs dirkt fra ntrprnør. KREDITVURDERING/HVITVASKINGSLOVEN: Slgr forbholdr sg rttn til å forta krdittvurdring av kjøpr. Eindomsmglr bl fra undrlagt bmmlsn i hvitvaskingslovn. Dtt innbærr bla. at indomsmglrn har plikt til å mld fra til Økokrim om vntull minklig transaksjonr. FORBEHOLD OM REALISERING: Ca. 40% av lilightns vrdi må vær solgt før prosjktt kan igangts. Ettr kan kjøpr skriftlig tr sg fra avtaln drsom slgr i har avklart sin forbhold. ØVRIGE FORBEHOLD: Dt kan forkomm avvik mllom byggbskrivls og plantgningr. I slik tilfllr går byggbskrivlsn foran. Dt tas forbhold om tryfil i lvrans-bskrivls, prospkt og vdlgg. All opplysningr i dnn salgsoppgav r gitt md forbhold om rtt til ndringr som r hnsiktsmssig og nødvndig, forutsatt at dt i rdusrr dn gnrll andardn. Kjøpr aksptrr utn prisjuring at utbyggr har rtt til å forta slik ndringr. Eksmpl på slik ndringr kan vær innkassing av tknisk anlgg, mindr ndringr av boligns aral llr lignnd. Dt gjørs oppmrksom på at dt i non tilfllr kan komm sjaktr og/llr rørføringr som i r vi på tgningr. Slgr forbholdr sg rttn til å organisr parkring og bodr på dn måtn som man finnr m hnsiktsmssig. Kjøpr må vd signring av kontrakt frmlgg bkrftls på finansiring av lilights kjøpt fra bank. Dt gjørs oppmrksom på at d plantgningr som r inntatt i vdlggshft til prospktt kan innhold mindr avvik i forhold til d mr dtaljrt plantgningn. Endringr i fasaduttry kan også forkomm. All prspktivr, illurasjonr og møblrt planskissr r mnt å gi t inntry av frdig bbyggls. Avvik vil kunn forkomm. Dt forutts at skjøt tinglyss på ny ir. Hvis kjøpr i ønskr n hjmmlsovrføring av indommn til sg, må dt tas forbhold om dtt i bindnd kjøpsbkrftls. Dt tas forbhold om igangtlsillatls og øvrig offntlig tillatlsr i tråd md d forutningr og rammr som for øvrig følgr av prospktt. All opplysningr i dnn salgsoppgav r gitt md forbhold om rtt til ndringr som r hnsiktsmssig og nødvndig. DIVERSE: Slgr forbholdr sg rttn til utn varsl å kunn ndr prisr og btinglsr for usolgt sksjonr og parkringsplassr. Byggt vil vær forsikrt av utbyggr frm til ovrtakls. Samit tgnr fullvrdiforsikring fra ovrtakls. Kjøpr forsikrr gt innbo. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST: Dt vil forligg frdigatt/midlrtidig brukillatls innn ovrtakls. KONTRAKTER/VEDTEKTER: Kan ss på mglrs kontor. LOVVERK: Lilightn slgs ihht. Buadsoppføringslova av 13 juni 1997 nr. 43.Buadsoppføringslova kommr i til anvndls dr kjøpr anss som profsjonll/invor. I slik tilfllr vil handln i hovdsak rgulrs av lov om avhnding av fa indom av 3 juli 1992 nr. 93. Dr hvor bindnd avtal inngås ttr frdigillls slgs bolign ttr Avhndingslovns alminnlig rglr, jf. 3-7 og 3-8. Drsom kjøpr i r å ans som forbrukr i hnhold til Avhndingslovns 1-2 (3), gjørs dt oppmrksom på at bolign slgs som dn r, jf. Avhndingslovns 3-9. BUDREGLER: Lilightn slgs til fa pris. Bindnd avtal inngås hos mglr. VEDLEGG TIL PROSPEKT: - Kjøpsinformasjon fra mglr - Salggningr - Utomhusplan - Rgulringsplan md bmmlsr - Prisli - Utka til kjøpkontrakt, vdtktr, og budsjtt ovr fllskonadr (Fås hos mglr) - Kopi av buadsoppføringslova og grunnbolksutskrift/ srvituttr (Fås hos mglr Kriiansand dn

3 Oppilling for nødaggrgat 7x3 m +2,85 +2,07 +1,83 Skygg- og tørktålnd vgtasjon Vanning md tidsbrytr Korappt btong i ramp som kontra rundt granitthllr Korappt btong i ramp Granitthllr i rpos Granitthllr +2,85 Ndsnkt kantin +2,45 +2,9 Plantkass m/ bnk +3,25 Btonghllr Staudr Branntrapp Lkplass i hht. rg.plan +3,25 Sja 3,2 x 3,2 m Putting rang d Putting rang llundrlag +2,93 +2,95 d Gjrd Ndsnkt kantin kritiskdl Snø H kritiskdl d Ndsnkt kantin Kantin 15 cm, 13 cm vis Ndflt avfallsbholdr Innflt blysning i trappvang Sommrblomr/ klatrplantr til rgntak Ndsnkt kantin Pullrtblysning D (kbony) Plantflt) m som kontra rundt granitthllr Granitthllr i rpos og mot inngang Granitthllr kritisk dl Lkplass m 3,0 3 Oppilling for labil 7x10 m d Gatlys flytts hit +2,91 r i, lv Eksi. btonghllr Tr ratts/flytts Oppilling for brannbil Grssarmring utnfor asfaltvi kritiskdl i gv an Skråning Jur plassring gatlys +2,92 Oppilling for brannbil Grssarmring utnfor asfaltvi Tr ratts/flytts +2,93 Tr ratts/flytts Jur plassring gatlys G B Oppilling for brannbil Grssarmring utnfor asfaltvi Tilpasss mot ksi. lo Tilpasss mot ksi. trrng Sy RA T O Skråning vd Ambassadbygg jurtmd grøft og smågatin, vannrnn Kotr jurt til NN1954, trær plassrt i fht. søylr, trapping langs kanaln Rttls Fjrnt "Bro løfts", Høydr på g/s-vir og rpos. Høydr trapp, sylparkring, flyttt branntrapp, lkplass, kantin i fortau Rvisjon av høydr og fall Skråning vd amb.bygg, drnsslagr i park, trær ovr søylr Høyd trrng ramp. amb.bygg, kummr tgnt inn, lkplass jurt Rvrk Kantin Klatrplantr Staudr Grssaral H / busk Nytt tr Tgnt Komplks Bygg UTOMHUSPLAN - Etasj Vid AS Scrt Gardn L g Sym Løpnummr Typ Kontrollrt Godkjnt Prosjktfas K Rvisjon 1:400 (A1) Målo Status LAP_ _ARBEIDSTEGN Filnavn Dokumntansvarlig Oppdragsnummr Go.rf Dato Rambøll - rgion Agdr/Rogaland Hnrik Wrglandsgat Kr.sand - Tl x Dato Avfall Lys Lkapparat Møblring Kantr Brdd gangi rdusrt. Oppillingsplass for brannbil. Lkplass. Båtplassr. P-kjllr mur jurt Endrt trrassr linjbygg og kanalbygg. Inngangr næringsbygg. Endrt vgtasjon vd inngangr næringsbygg. ARBEIDSTEGNING Rvisjon s G F E D C B A K J I H Trrass Bygg Inngang bygg Grns lkplass Vgtasjon Divrs TEGNFORKLARING

4 PLAN NR REGULERINGSPLAN: KJØITA, GNR.152, BNR.587 BESTEMMELSER. Dato: Rvidrt ttr vdtak i Byyrt Rgulringsplann bår av diss bmmlsr + 4 plankart: to plankart for bbyggls og to plankart for parkringsanlgg. 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 KRAV TIL UTEOPPHOLDSAREAL For hvr bonht skal dt avts minimum 50 m² utoppholdsaral. Minimum 40 m 2 skal vær på baplan. Sandlkplassr, balkongr og flls taktrrassr mdrgns. 1.2 UNIVERSELL UTFORMING All bbyggls og utaralr innnfor planområdt skal utforms ttr prinsippn om univrsll utforming. 1.3 PARKERING p-plassr skal vær hc-plassr md brdd min lik 4,5 m. Diss skal ligg i tilknytning til inngangspartir i parkringskjllr Dt skal minimum avts 1 biloppillingsplass pr. bonht, samt 0,25 flls gjparkringsplass pr. bonht i fllsanlgg i kjllr og på gatplan Dt skal avts minimum 1 parkringsplass pr. 100 m 2 kontor, og 3 parkringsplassr pr. 100 m 2 forrtning i fllsanlgg i kjllr og på gatplan. 1.4 SYKKELPARKERING Parkringskrav syl: 1 sylplass pr. 100 m 2 næringsaral og 2 sylplassr pr. bonht. Min halvpartn av aralt skal vær ovrbygd. 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 UTNYTTELSE Tillatt utnyttls av planområdt ovr ban r %BYA = 45 % Bygggrns for B1, B2, B3 og B4 r vi på plankart. Dt tillats utkragd balkongr inntil 3 m utnfor bygggrnsn. Baldakinr, sylbodr, ovrdkningr vd inngangspartir og lignnd tillats utnfor bygggrnsr. Dt tillats i balkongr ovr GS Bygggrns for F/K1 r lik formålsgrns Parkringskjllr, P1, r privat flls for B1-B4 og for F/K Parkringskjllr, P2, r privat flls for utliformål. 2.2 HØYDER Bygningns maksimal gsimshøydr frmgår av plankartt. Paraptr og rvrk tillats ovr gsims Gulv i 1. tasj boligdl skal ligg på kot c+3,0. Gulv i 1. tasj F/K1 skal ligg på kot c+2, For områd B1-B4 skal bygningn ha flat tak. Øvr tasj i B1-B4 kan bbyggs md inntil 70% av d ovr undrliggnd tasj innnfor høy angitt gsimshøyd For F/K1 tillats dt trapp- og hisoppbygg på maksimalt 50m2 for adkom til taktrrass ovr maksimal gsimshøyd. 2.3 ESTETISKE FORHOLD Dt skal tilrbs n variasjon i romlig sammnhngr, matrialr, dtaljring og lys innnfor t samlnd tma Plan- og bygningatn skal vd bhandling av byggmlding pås at planns intnsjonr om siktog bvglsslinjr opprttholds, bbygglsn får n god form og matrialbhandling og at bygningr innnfor planområdt får n harmonisk utførls md hnsyn til byggvolum, takvinklr og matrialr For å sikr passasjr gjnnom områdt skal dt opprtts tr spaltr i bygningsmassn for gjnnomgang i tillgg til rgulrt gangvi G1/G2. Diss skal plassrs som følgr: Mllom B4 og F/K1. Minimum 3x7 m (BxH) Gjnnom B3. Minimum 1,5x2,5 m (BxH) Gjnnom B1. Minimum 3,5x5 m (BxH) Minimum 50% av takflatr skal utførs som Sdumtak Vd rammsøknad skal dt lggs frm snitt som visr forhold til nabotomt/ nabobbyggls og tiløtnd vi. 2.4 TEKNISKE INSTALLASJONER Vntilasjonsrom plassrs i kjllr. Takoppbygg for tknisk inallasjonr og his tillats ovr maksimal gsimshøyd og kan maksimalt d 10 % av takflatn. 2.5 BOLIGER Innnfor planområdt tillats maksimalt 130 bonhtr Dt skal oppførs ulik typr lilightr i blo. Variasjon i ørrls og form skal tilrbs sad i B2 mot snuplass og snøopplag skal utforms slik at bruk av snuplass og snøopplag i r til sjnans for bbor. 2.6 FORRETNING / KONTOR Evntull forrtningr skal lokalisrs i 1. tasj mot gat. 2.7 FELLESOMRÅDER Fllsområdr opparbids som vi på godkjnt utomhusplan Fllsområdn U1 og U2 r flls for all bolign i B1-B Dt tillats å opprtt luftsjaktr og ovrlys til parkringskjllr undr U Dt tillats park- og bygningsmssig tiltak som samsvarr md formålt i U1 og U UTOMHUSPLAN Lkplass og fllsområdr skal opparbids i hnhold til godkjnt utomhusplan og kommunns normalr for utomhusanlgg. Dt tillats i inngrp i rid md utomhusplann. Fllsområd skal ha n utforming som sikrr at d blir t godt møtd for all Utomhusplan skal bl.a. vis: Univrsll utforming Opparbidt lk- og oppholdsaral Bplantning Gjrdr Ovrgang til kanal Gjnnomgangr/ forbindlsr Avfallshåndtring Sandlkplass OL1 kan jurs langs G1 i utomhusplan Langs B1 og B2 skal aralt 1m fra fortau og GS1 opparbids i høyd md vi og slik at dt kan nytts til snølagring. 3 GRØNTSTRUKTUR 3.1 OF1 tilrttlggs parkmssig. Utforming skal viss i utomhusplan 4 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Dt tillats gjparkringsplassr på gatplan som vi på plankartt. Parkringsplassn r offntlig Innnfor planområdt skal dt anlggs parkringsplassr, kjørvir, gang- /sylvir og fortau md grøftr og skråningr i samsvar md gjldnd kommunal vinormal Ovr G2 og T1 kan dt lggs boligbbyggls fra 3.tasj og oppovr Avkjørslr r vi md pilr på plankartt Avkjørsl fra parkringskjllr skal ha frisikt 2.5 x2.5 m målt langs vggliv og langs avkjøringsramp. Stigning mot fortau skal vær maks 2.5 % i 5 m lngd målt fra fasadlinj Parkringskjllr nivå -2 skal ha avkjørsl til flls ndkjørsl vd kanal. 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Før dt gis rammtillatls til bbyggls og anlggsarbid, skal dt forligg: Godkjnt ovrordnt utomhusplan for all friområdr, byggområdr og fllsområdr. Før innsndls av rammsøknadn skal dt rdgjørs for sikring av ksirnd ldningr md mulightr for frmtidig vdlikhold. Stabilisring av ksirnd mur mot kanal skal ivartas. Tiltak skal godkjnns av ingniørvsnt Før dt gis igangtingillatls til bbyggls og anlggsarbid, skal dt forligg godkjnt tknisk plan for all friområdr og offntlig trafiområdr U1-U2 skal vær frdig opparbidt i samsvar md godkjnt utomhusplan, og sandlkplass skal vær opparbidt for offntlightn før dt gis brukillatls for før bolig Tiltaksplan jf. Forskrift om bgrnsning av forurnsning, kapittl 2 skal vær godkjnt av kommunn før gravarbid kan igangts Opparbidls i hnhold til godkjnt tknisk planr skal vær utført før brukillatls kan gis Rgulringsplan 1328 skal bidra forholdsvis til omlgging av gang- og sylbru ovr kanaln vd nordlig hjørn av planområdt før brukillatls kan gis.

5 ROLF R. ELIESON DAG THOMASSEN KRISTIANSAND Skipprgata sormglrn.no

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@sormegleren.no)

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer