KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon."

Transkript

1 KJØPSINFORMASJON

2 KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn r mdhjlpr i gjnnomføringn av oppdragt. SELGER: Kjøita Bolig AS org. nr.: Kjøita Kriiansand ARKITEKT: Ark-Nt A/S Sjølyvin Kriiansand TOTALENTREPRENØR: Vid Entrprnør AS, org. nr Kjøita 37, 4630 Kriiansand BELIGGENHET: Mgt sntralt og solrikt bliggnd på Kjøita. Gangavand til sntrum. BESKRIVELSE AV 2. BYGGETRINN: 72 k. slvirlilightr i tasj. Parkringsplassr og sportsbodr i kjllrtasj. i kjllr og banivå. Dt r ingn rriksjonr i forhold til utli av dn nklt bonht. AREALER: Lilightn varirr i ørrls fra kvm. Vdlagt prisli gir ovrsikt ovr dn nklt lilights aral. Aralr i tgningsvdlgg og prisli r angitt i bruksaral (BRA). BRA r målt til innsid yttrvgg md fradrag for sjaktr. I tillgg opplyss P-rom i prislin som r lilightns BRA aral fratrut innvndig bod og vggn til diss. Bonhtn bår av primær rom (P-rom) og skundær rom (S-rom). Aralr oppgitt på plantgningr i prospktt r ntto rom aral BRA målt innvndig i bolign. Araln r avrundt til nærm hl tall. ENERGIMERKING: Når n bolig slgs før dn r frdig byggt skal slgr oppfyll pliktn vd å garantr for nrgi- og oppvarmingskaraktr og lag fullndig nrgiatt vd frdigillls. Byggt skal tilfrdsill lavnrginivå. Normalt vil n da havn i nrgiklass B, mn da byggt skal tilkopls fjrnvarm, så kan n nd opp md nrgiklass C, og muligns D for d m utsatt lilightr. TOMT/EIENDOMBETEGNELSE: Eindommn får tt samlt tomtaral på ca kvm. når tomtn r frdig framålt. Eindommns btgnls r Kjøita 41-51, gnr. 152, bnr. 587 i Kriiansand kommun. PARKERING/BOD: Hvr lilight kan kjøp 1 parkringsplass og får da bruksrtt til parkringsplass i parkringskjllr. Parkringsplassn må kjøps for kr ,- og kommr i tillgg til lilightsprisn. Dt mdfølgr 1 sportsbod pr. lilight i kjllr. Evntull ovrskuddsplassr tilhørr slgr og kan slgs til bbor i samit llr slgr kan slg/ li ut diss. Slgr forbholdr sg rttn til å organisr parkringsrttightn i kjllr på dn måt som utbyggr i samråd md Kriiansand kommun finnr hnsiktsmssig. Slgr forbholdr sg rttn til å forå fordlingn av p-plassr og bodr. Parkringsplassr for bborn på Kjøita Scrt Gardn vil bli knyttt til lilightn gjnnom vdtktn ttrsom aralt i parkringskjllrn r planlagt organisrt som tt fllsaral vntult som tillggsdl til dn nklt sksjon. Dt vil vær HC-plassr tilgjnglig for samit ihht. rammtillatlsn for prosjktt. D bbor som får tildlt HC-plass forpliktr sg til å mått avgi dnn mot tildling/bytt til n alminnlig plass drsom yrt i samit finnr grunn til å tildl HC-plassn til annn bbor md dokumntrt bhov for HC-plass. VEI/VANN OG KLOAKK: Vann og kloa blir tilknyttt offntlig ntt. REGULERINGSPLAN/BESTEMMELSER: Godkjnt rgulringsplan og bmmlsr for Elvbrddn Ø, flt B2 og F/K/B3, godkjnt , rvidrt og planvdtatt i byyrt , sak nr. 152,587. Formål: Forrtning/kontor/bolig. Tiløtnd tomt, Kjøita kan bbyggs i 4 tasjr, jfr. godkjnt dtaljrgulring for Kjøita områd 40-42, F/K1 og F/K4, plan 1083 datrt Nærmr opplysningr kan fås vd hnvndls mglr. SEKSJONERING: Sami skal sksjonrs opp i ca. 140 slvirsksjonr + 1 næringssksjon (Kontorbygg), vntult blir kontorbyggt skilt ut som gt bruksnummr. Dt blir flls garasjanlgg i kjllr md fordling og bruksrttsavtal for plassn inntatt i samits vdtktr. For øvrig gjldr Lov om irsksjonr for irsksjonssamit og driftn av dtt. KJØPEKONTRAKT OG VEDTEKTER FOR SAMEIET: Avtal om kjøp av lilight og p-plass forutts inngått ihht. kjøpkontraktsformular som fås vd hnvndls mglr. Utka til vdtktr fås vd hnvndls mglr. ØKONOMI: Dt r utarbidt n sparat prisli ovr lilightn som visr bruksaral i hvr lilight (BRA) inkludrt vntull innvndig bod. FELLESKOSTNADER: Fllskonadn utgjør ca. kr 200, pr. kvadratmtr pr år. for boligdln og kr. 100,- pr. mnd. Pr. parkringsplass. (Budsjtt ovr fllskonadr kan fås vd hnvndls mglr). Budsjtt ovr fllskonadr r tt utka og kan drsom samirn ønskr rdusrs på flr punktr. Eindomsskatt r i inntatt i budsjtt for fllskonadr. Blir fakturrt kjøprn dirkt fra kommunn. Fjrnvarm fra Agdr Enrgi som inkludrr oppvarming og varmt vann i lilightn kommr i tillgg til ipulrt fllskonadr. Erfaringall fra tilsvarnd bygg visr at diss liggr på ca. 7-10,- pr. kvm. pr. mnd. I tillgg kan dt krvs innbtalt a-konto fllskonadr NOK 75,- pr. kvm. BRA til samit vd ovrtakls, slik at samit har likviditt i oppartsfasn. BETALINGSBETINGELSER: Dt forutts at dt innbtals tt forskudd på 10% av kjøpsummn vd ndlig kontraktsinngåls. Rkjøpsum innbtals til mglrs klintkonto innn ovrtakls. Drsom oppgjør ihht. kontrakt forsinks md mr nn 21 dagr har slgr rtt til å hv kjøpt og forta dkningssalg. Dt r utarbidt andard kjøpkontrakt for dtt prosjkt som r tilpas rgln i Buadsoppføringslova. Dnn kontraktyp kan i forvnts brukt vd salg til kjøpr som i r forbrukr og som drmd fallr utnfor Buadsoppføringslova. Innbtaling av forskudd vd kontraktsinngåls skal vær i form av ubundt gnkapital. Dt vil si at dt i kan tablrs pant i bolign før hovdoppgjør innbtals vd ovrtakls. Drsom slgr skal kunn få utbtalt innbtalt bløp til klintkonto før skjøt r tingly, må slgr ill garanti ttr 47 i Buadsoppføringslova. OMKOSTNINGER: S prisli. Dt tas forbhold om ndring av satsn for offntlig gbyrr og avgiftr i tidn frm til hjmmlsovrgang finnr d. LIGNINGSVERDI: Ligningsvrdi r p.t. i fasatt. Ligningsvrdin fats av Ligningskontort ttr ny brgningsmodll som tar hnsyn til om bolign r n såkalt primærbolig (dr boligirn r folkrgirrt/ bosatt) llr skundærbolig (all andr boligr man mått i). Ligningsvrdin for primærboligr vil utgjør 25 % av dn brgnd kvadratmtrprisn multiplisrt md boligns aral. For skundærboligr vil ligningsvrdin utgjør 60 % av dn brgnd kvadratmtrprisn multiplisrt md boligns aral. S for mr informasjon KONSESJON: Kjøpt krvr i konssjon. USOLGTE LEILIGHETER: Utbyggr svarr for fllsutgiftr for vntull usolgt lilightr ttr frdigillls. GEBYR VED VIDERESALG: Drsom kontraktn/sksjonn ønsks vidrsolgt før ovrtakls vil dt påløp t gbyr fra slgr på kr ,- inkl. mva. + for mrarbid i forbindls md salgt. Dtt kan fakturrs/innkrvs av Sørmglrn AS. Vidrsalg kan i gjørs utn slgrs samty. Egn oppdragsavtal md mglr må inngås. Slgr kan nkt dtt utn å mått bgrunn sin avgjørls. Ervrvt vil ttr slik godkjnning kunn tinglyss dirkt til trdjmann, mn slgr vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forhold sg til opprinnlig kjøpr. OVERTAKELSE/FERDIGSTILLELSE: Ca. 18 måndr ttr byggart av bolign. Prosjktt tar sikt på å lvrs frdigilt til innflytting 2. kvartal 2017 forutsatt at forbhold om ralisring r avklart innn Vd vntull snr avklaring ndrs frdigillls/innflytting tidspunktt tilsvarnd. Ovrtaklss månd vil bli varslt 6 måndr før antatt ovrtakls. Kjøpr aksptrr at ndlig ovrtaklssdato vil bli varslt kjøprn sn 4 ukr før ovrlvring. HEFTELSER: Kopi av grunnboksutskriftn kan fås vd hnvndls til Sørmglrn. På hovdindommn som dnn indom r fraskilt fra kan dt vær tingly srvituttr i form av rklæringr/avtalr som i frmkommr av grunnbokn for dnn indom. På dnn indom vil dt vær tingly lovbmt pantrtt til samit. ENERGIMERKING: Byggs ttr Tk-10. Enrgiklass blir brgnt. B mglr om nærmr informasjon. ENDRINGSARBEIDER: Dt vil bli gitt mulight for å gjør nklt individull tilpassningr i lilightn. Slgr/ ntrprnør vil i god tid før innrdningsarbidr artr, utarbid n tilvalgsmny hvor prisr og frir for bslutning vil frmkomm. Dt r i anldning til å flytt på lktrisk inallasjonr llr avløp og vanntilførsl. Evntull tilvalg fakturrs dirkt fra ntrprnør. KREDITVURDERING/HVITVASKINGSLOVEN: Slgr forbholdr sg rttn til å forta krdittvurdring av kjøpr. Eindomsmglr bl fra undrlagt bmmlsn i hvitvaskingslovn. Dtt innbærr bla. at indomsmglrn har plikt til å mld fra til Økokrim om vntull minklig transaksjonr. FORBEHOLD OM REALISERING: Ca. 40% av lilightns vrdi må vær solgt før prosjktt kan igangts. Ettr kan kjøpr skriftlig tr sg fra avtaln drsom slgr i har avklart sin forbhold. ØVRIGE FORBEHOLD: Dt kan forkomm avvik mllom byggbskrivls og plantgningr. I slik tilfllr går byggbskrivlsn foran. Dt tas forbhold om tryfil i lvrans-bskrivls, prospkt og vdlgg. All opplysningr i dnn salgsoppgav r gitt md forbhold om rtt til ndringr som r hnsiktsmssig og nødvndig, forutsatt at dt i rdusrr dn gnrll andardn. Kjøpr aksptrr utn prisjuring at utbyggr har rtt til å forta slik ndringr. Eksmpl på slik ndringr kan vær innkassing av tknisk anlgg, mindr ndringr av boligns aral llr lignnd. Dt gjørs oppmrksom på at dt i non tilfllr kan komm sjaktr og/llr rørføringr som i r vi på tgningr. Slgr forbholdr sg rttn til å organisr parkring og bodr på dn måtn som man finnr m hnsiktsmssig. Kjøpr må vd signring av kontrakt frmlgg bkrftls på finansiring av lilights kjøpt fra bank. Dt gjørs oppmrksom på at d plantgningr som r inntatt i vdlggshft til prospktt kan innhold mindr avvik i forhold til d mr dtaljrt plantgningn. Endringr i fasaduttry kan også forkomm. All prspktivr, illurasjonr og møblrt planskissr r mnt å gi t inntry av frdig bbyggls. Avvik vil kunn forkomm. Dt forutts at skjøt tinglyss på ny ir. Hvis kjøpr i ønskr n hjmmlsovrføring av indommn til sg, må dt tas forbhold om dtt i bindnd kjøpsbkrftls. Dt tas forbhold om igangtlsillatls og øvrig offntlig tillatlsr i tråd md d forutningr og rammr som for øvrig følgr av prospktt. All opplysningr i dnn salgsoppgav r gitt md forbhold om rtt til ndringr som r hnsiktsmssig og nødvndig. DIVERSE: Slgr forbholdr sg rttn til utn varsl å kunn ndr prisr og btinglsr for usolgt sksjonr og parkringsplassr. Byggt vil vær forsikrt av utbyggr frm til ovrtakls. Samit tgnr fullvrdiforsikring fra ovrtakls. Kjøpr forsikrr gt innbo. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST: Dt vil forligg frdigatt/midlrtidig brukillatls innn ovrtakls. KONTRAKTER/VEDTEKTER: Kan ss på mglrs kontor. LOVVERK: Lilightn slgs ihht. Buadsoppføringslova av 13 juni 1997 nr. 43.Buadsoppføringslova kommr i til anvndls dr kjøpr anss som profsjonll/invor. I slik tilfllr vil handln i hovdsak rgulrs av lov om avhnding av fa indom av 3 juli 1992 nr. 93. Dr hvor bindnd avtal inngås ttr frdigillls slgs bolign ttr Avhndingslovns alminnlig rglr, jf. 3-7 og 3-8. Drsom kjøpr i r å ans som forbrukr i hnhold til Avhndingslovns 1-2 (3), gjørs dt oppmrksom på at bolign slgs som dn r, jf. Avhndingslovns 3-9. BUDREGLER: Lilightn slgs til fa pris. Bindnd avtal inngås hos mglr. VEDLEGG TIL PROSPEKT: - Kjøpsinformasjon fra mglr - Salggningr - Utomhusplan - Rgulringsplan md bmmlsr - Prisli - Utka til kjøpkontrakt, vdtktr, og budsjtt ovr fllskonadr (Fås hos mglr) - Kopi av buadsoppføringslova og grunnbolksutskrift/ srvituttr (Fås hos mglr Kriiansand dn

3 Oppilling for nødaggrgat 7x3 m +2,85 +2,07 +1,83 Skygg- og tørktålnd vgtasjon Vanning md tidsbrytr Korappt btong i ramp som kontra rundt granitthllr Korappt btong i ramp Granitthllr i rpos Granitthllr +2,85 Ndsnkt kantin +2,45 +2,9 Plantkass m/ bnk +3,25 Btonghllr Staudr Branntrapp Lkplass i hht. rg.plan +3,25 Sja 3,2 x 3,2 m Putting rang d Putting rang llundrlag +2,93 +2,95 d Gjrd Ndsnkt kantin kritiskdl Snø H kritiskdl d Ndsnkt kantin Kantin 15 cm, 13 cm vis Ndflt avfallsbholdr Innflt blysning i trappvang Sommrblomr/ klatrplantr til rgntak Ndsnkt kantin Pullrtblysning D (kbony) Plantflt) m som kontra rundt granitthllr Granitthllr i rpos og mot inngang Granitthllr kritisk dl Lkplass m 3,0 3 Oppilling for labil 7x10 m d Gatlys flytts hit +2,91 r i, lv Eksi. btonghllr Tr ratts/flytts Oppilling for brannbil Grssarmring utnfor asfaltvi kritiskdl i gv an Skråning Jur plassring gatlys +2,92 Oppilling for brannbil Grssarmring utnfor asfaltvi Tr ratts/flytts +2,93 Tr ratts/flytts Jur plassring gatlys G B Oppilling for brannbil Grssarmring utnfor asfaltvi Tilpasss mot ksi. lo Tilpasss mot ksi. trrng Sy RA T O Skråning vd Ambassadbygg jurtmd grøft og smågatin, vannrnn Kotr jurt til NN1954, trær plassrt i fht. søylr, trapping langs kanaln Rttls Fjrnt "Bro løfts", Høydr på g/s-vir og rpos. Høydr trapp, sylparkring, flyttt branntrapp, lkplass, kantin i fortau Rvisjon av høydr og fall Skråning vd amb.bygg, drnsslagr i park, trær ovr søylr Høyd trrng ramp. amb.bygg, kummr tgnt inn, lkplass jurt Rvrk Kantin Klatrplantr Staudr Grssaral H / busk Nytt tr Tgnt Komplks Bygg UTOMHUSPLAN - Etasj Vid AS Scrt Gardn L g Sym Løpnummr Typ Kontrollrt Godkjnt Prosjktfas K Rvisjon 1:400 (A1) Målo Status LAP_ _ARBEIDSTEGN Filnavn Dokumntansvarlig Oppdragsnummr Go.rf Dato Rambøll - rgion Agdr/Rogaland Hnrik Wrglandsgat Kr.sand - Tl x Dato Avfall Lys Lkapparat Møblring Kantr Brdd gangi rdusrt. Oppillingsplass for brannbil. Lkplass. Båtplassr. P-kjllr mur jurt Endrt trrassr linjbygg og kanalbygg. Inngangr næringsbygg. Endrt vgtasjon vd inngangr næringsbygg. ARBEIDSTEGNING Rvisjon s G F E D C B A K J I H Trrass Bygg Inngang bygg Grns lkplass Vgtasjon Divrs TEGNFORKLARING

4 PLAN NR REGULERINGSPLAN: KJØITA, GNR.152, BNR.587 BESTEMMELSER. Dato: Rvidrt ttr vdtak i Byyrt Rgulringsplann bår av diss bmmlsr + 4 plankart: to plankart for bbyggls og to plankart for parkringsanlgg. 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 KRAV TIL UTEOPPHOLDSAREAL For hvr bonht skal dt avts minimum 50 m² utoppholdsaral. Minimum 40 m 2 skal vær på baplan. Sandlkplassr, balkongr og flls taktrrassr mdrgns. 1.2 UNIVERSELL UTFORMING All bbyggls og utaralr innnfor planområdt skal utforms ttr prinsippn om univrsll utforming. 1.3 PARKERING p-plassr skal vær hc-plassr md brdd min lik 4,5 m. Diss skal ligg i tilknytning til inngangspartir i parkringskjllr Dt skal minimum avts 1 biloppillingsplass pr. bonht, samt 0,25 flls gjparkringsplass pr. bonht i fllsanlgg i kjllr og på gatplan Dt skal avts minimum 1 parkringsplass pr. 100 m 2 kontor, og 3 parkringsplassr pr. 100 m 2 forrtning i fllsanlgg i kjllr og på gatplan. 1.4 SYKKELPARKERING Parkringskrav syl: 1 sylplass pr. 100 m 2 næringsaral og 2 sylplassr pr. bonht. Min halvpartn av aralt skal vær ovrbygd. 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 UTNYTTELSE Tillatt utnyttls av planområdt ovr ban r %BYA = 45 % Bygggrns for B1, B2, B3 og B4 r vi på plankart. Dt tillats utkragd balkongr inntil 3 m utnfor bygggrnsn. Baldakinr, sylbodr, ovrdkningr vd inngangspartir og lignnd tillats utnfor bygggrnsr. Dt tillats i balkongr ovr GS Bygggrns for F/K1 r lik formålsgrns Parkringskjllr, P1, r privat flls for B1-B4 og for F/K Parkringskjllr, P2, r privat flls for utliformål. 2.2 HØYDER Bygningns maksimal gsimshøydr frmgår av plankartt. Paraptr og rvrk tillats ovr gsims Gulv i 1. tasj boligdl skal ligg på kot c+3,0. Gulv i 1. tasj F/K1 skal ligg på kot c+2, For områd B1-B4 skal bygningn ha flat tak. Øvr tasj i B1-B4 kan bbyggs md inntil 70% av d ovr undrliggnd tasj innnfor høy angitt gsimshøyd For F/K1 tillats dt trapp- og hisoppbygg på maksimalt 50m2 for adkom til taktrrass ovr maksimal gsimshøyd. 2.3 ESTETISKE FORHOLD Dt skal tilrbs n variasjon i romlig sammnhngr, matrialr, dtaljring og lys innnfor t samlnd tma Plan- og bygningatn skal vd bhandling av byggmlding pås at planns intnsjonr om siktog bvglsslinjr opprttholds, bbygglsn får n god form og matrialbhandling og at bygningr innnfor planområdt får n harmonisk utførls md hnsyn til byggvolum, takvinklr og matrialr For å sikr passasjr gjnnom områdt skal dt opprtts tr spaltr i bygningsmassn for gjnnomgang i tillgg til rgulrt gangvi G1/G2. Diss skal plassrs som følgr: Mllom B4 og F/K1. Minimum 3x7 m (BxH) Gjnnom B3. Minimum 1,5x2,5 m (BxH) Gjnnom B1. Minimum 3,5x5 m (BxH) Minimum 50% av takflatr skal utførs som Sdumtak Vd rammsøknad skal dt lggs frm snitt som visr forhold til nabotomt/ nabobbyggls og tiløtnd vi. 2.4 TEKNISKE INSTALLASJONER Vntilasjonsrom plassrs i kjllr. Takoppbygg for tknisk inallasjonr og his tillats ovr maksimal gsimshøyd og kan maksimalt d 10 % av takflatn. 2.5 BOLIGER Innnfor planområdt tillats maksimalt 130 bonhtr Dt skal oppførs ulik typr lilightr i blo. Variasjon i ørrls og form skal tilrbs sad i B2 mot snuplass og snøopplag skal utforms slik at bruk av snuplass og snøopplag i r til sjnans for bbor. 2.6 FORRETNING / KONTOR Evntull forrtningr skal lokalisrs i 1. tasj mot gat. 2.7 FELLESOMRÅDER Fllsområdr opparbids som vi på godkjnt utomhusplan Fllsområdn U1 og U2 r flls for all bolign i B1-B Dt tillats å opprtt luftsjaktr og ovrlys til parkringskjllr undr U Dt tillats park- og bygningsmssig tiltak som samsvarr md formålt i U1 og U UTOMHUSPLAN Lkplass og fllsområdr skal opparbids i hnhold til godkjnt utomhusplan og kommunns normalr for utomhusanlgg. Dt tillats i inngrp i rid md utomhusplann. Fllsområd skal ha n utforming som sikrr at d blir t godt møtd for all Utomhusplan skal bl.a. vis: Univrsll utforming Opparbidt lk- og oppholdsaral Bplantning Gjrdr Ovrgang til kanal Gjnnomgangr/ forbindlsr Avfallshåndtring Sandlkplass OL1 kan jurs langs G1 i utomhusplan Langs B1 og B2 skal aralt 1m fra fortau og GS1 opparbids i høyd md vi og slik at dt kan nytts til snølagring. 3 GRØNTSTRUKTUR 3.1 OF1 tilrttlggs parkmssig. Utforming skal viss i utomhusplan 4 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Dt tillats gjparkringsplassr på gatplan som vi på plankartt. Parkringsplassn r offntlig Innnfor planområdt skal dt anlggs parkringsplassr, kjørvir, gang- /sylvir og fortau md grøftr og skråningr i samsvar md gjldnd kommunal vinormal Ovr G2 og T1 kan dt lggs boligbbyggls fra 3.tasj og oppovr Avkjørslr r vi md pilr på plankartt Avkjørsl fra parkringskjllr skal ha frisikt 2.5 x2.5 m målt langs vggliv og langs avkjøringsramp. Stigning mot fortau skal vær maks 2.5 % i 5 m lngd målt fra fasadlinj Parkringskjllr nivå -2 skal ha avkjørsl til flls ndkjørsl vd kanal. 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Før dt gis rammtillatls til bbyggls og anlggsarbid, skal dt forligg: Godkjnt ovrordnt utomhusplan for all friområdr, byggområdr og fllsområdr. Før innsndls av rammsøknadn skal dt rdgjørs for sikring av ksirnd ldningr md mulightr for frmtidig vdlikhold. Stabilisring av ksirnd mur mot kanal skal ivartas. Tiltak skal godkjnns av ingniørvsnt Før dt gis igangtingillatls til bbyggls og anlggsarbid, skal dt forligg godkjnt tknisk plan for all friområdr og offntlig trafiområdr U1-U2 skal vær frdig opparbidt i samsvar md godkjnt utomhusplan, og sandlkplass skal vær opparbidt for offntlightn før dt gis brukillatls for før bolig Tiltaksplan jf. Forskrift om bgrnsning av forurnsning, kapittl 2 skal vær godkjnt av kommunn før gravarbid kan igangts Opparbidls i hnhold til godkjnt tknisk planr skal vær utført før brukillatls kan gis Rgulringsplan 1328 skal bidra forholdsvis til omlgging av gang- og sylbru ovr kanaln vd nordlig hjørn av planområdt før brukillatls kan gis.

5 ROLF R. ELIESON DAG THOMASSEN KRISTIANSAND Skipprgata sormglrn.no

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 3 - KJØITA 31-35 (PARKBYGGET) MEGLER: Sørmegleren AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elieson (Ansvarlig megler) P.B. 377, 4664 Kristiansand Dag

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE 1 IHOLDFORTEGELE Md hjrt for Mandal... id Lilihtn... id Kjøpsinformasjon fra mlr... id 16 Utomhusplan... id 23 Etasjplanr... id 24 alstninr... id 2 Lvransbskrivls...

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Steinsvikskrenten. Vedlegg til salgsoppgave - priser og tegninger

Steinsvikskrenten. Vedlegg til salgsoppgave - priser og tegninger Steinsvikskrenten Vedlegg til salgsoppgave - priser og tegninger 6 5 4 0 4 8 +,85 +,85 +,85 40 8 +7,6 7 5 4 m 6 44 4 4 4 8 Boss 7 5 9 +9 +7 9 Lek 7 0m 6 +9 +7 +8 9 Bambus +8 +7 5 +7,6 +7, +6 +7, :8 7 +5

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Vedlegg Uppstad fjellgrend Vil du vite mer? Kontakt megler Mariann Thomassen tlf. 40 40 80 88, mariann@abcenter.no

Vedlegg Uppstad fjellgrend Vil du vite mer? Kontakt megler Mariann Thomassen tlf. 40 40 80 88, mariann@abcenter.no www.uppstad-fjellgrend.no dlegg Uppstad fjellgrend Vil du vite mer? Kontakt megler Mariann Thomassen tlf. 40 40 80 88, mariann@abcenter.no Fakta / Beskrivelse Uppstad Fjellgrend Megler: ABCenter Eiendom

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE 38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE Furestøyl Aust Pris: Fra kr. 490.000.- til 690.000,- + ca. 2,5% omk. til staten Furestøyl Aust Tomt: Eiertomt FAKTA OM EIENDOMMEN Betalingsbetingelser Selgeren

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer