Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)"

Transkript

1 Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i å stt dg inn i rgln for kjøp og salg av bolig, og kanskj til og md kontakt n advokat llr rådgivr. Artikkln undr har vi hntt fra jus.no (Juristns informasjonssntr) og tar for sg d viktigst forholdn du bør tnk på når du skal kjøp llr slg n bolig. Hvordan bør avtaln inngås? Hvilk opplysningr pliktr slgr å gi? Hva må gjørs før jg kan få skjøtt? Hva r t skjøt? Når kan indommn ovrtas? Hvilk mulightr ksistrr hvis jg ikk får skjøtt llr ikk får ovrta indommn til avtalt tid? Hvilk mulightr ksistrr hvis indommn har manglr? Hva gjør jg hvis slgr ikk holdr avtaln? Hvordan bør avtaln inngås? Dr bør inngå n skriftlig avtal. Avtaln bør innhold n bskrivls av indommn. Bskrivlsn bør vær så dtaljrt som mulig slik at dr unngår konfliktr snr. Innholdr ikk avtaln non slik bskrivls, så har avhndingslovn listt opp non alminnlig krav, avhndingslovn kapittl 3. Hvilk opplysningr pliktr slgr å gi? Slgrn pliktr å opplys dg om all viktig forhold vd indommn og vntull offntlig planr om ndring i nabolagt som han/ hun må vit om. Er dt n fil vd indommn som slgrn burd opplyst om, vil filn utgjør n mangl. Har slgrn kommt md opplysningr i markdsføringn som visr sg ikk å stmm, vil dt vær n mangl hvis opplysningn var av btydning for dg, avhndingslovn 3-7 og 3-8. Hva må gjørs før jg kan få skjøtt? Du må btal kjøpsummn og vntult andr kostnadr i hnhold til avtaln. Når du har gjort dtt har du krav på å få skjøt. Hva r t skjøt? Et skjøt r n salgsrklæring fra slgr til kjøpr. Dn fortllr at du nå

2 har irrttightn til indommn. Når du har fått skjøtt, må dt tinglyss i grunnbokn. Du hnvndr dg til sornskrivrn llr byskrivrn for å få tinglyst skjøtt. Dt r først når skjøtt r tinglyst at du r rgistrt som ir av indommn. Når kan indommn ovrtas? Dt bør gå frm av avtaln. Er dt ikk avtalt, så kan du krv å få ovrta indommn trdj måndsskiftt ttr at avtaln bl bindnd, avhndingslovn 2-3. Dt r slvfølglig n forutstning at du har oppfylt din dl av avtaln. Hvilk mulightr ksistrr hvis jg ikk får skjøtt llr ikk får ovrta indommn til avtalt tid? Du har flr mulightr, forutsatt at du ikk r årsakn til forsinklsn slv. Oppfyllls, avhndingslovn 4-2. Du kan krv at slgrn oppfyllr sin pliktr ttr avtaln. Mn hvis forsinklsn skylds omstndightr slgr ikk har non kontroll ovr, så r dnn mulightn stngt. Hving, avhndingslovn 4-3. Du kan krv å få kjøpt hvt om forsinklsn rprsntrr t vsntlig brudd på avtaln. Hold tilbak dl av kjøpsummn, avhndingslovn 4-6. Du kan hold tilbak n så stor dl av kjøpsummn som r nødvndig for å sikr krav du vil få mot slgr som følg av forsinklsn. Erstatning, avhndingslovn 4-5. Du kan krv at utgiftr du har hatt på grunn av forsinklsn, blir rstattt av slgrn. Dtt gjldr ikk hvis slgrn ikk hadd kontroll ovr omstndightn som ført til forsinklsn. Hvilk mulightr ksistrr hvis indommn har manglr? Prisavslag, avhndingslovn Du kan krv å få prisavslag tilsvarnd d utgiftn du vil ha for å få rttt mangln. Hving, avhndingslovn Rprsntrr mangln t vsntlig kontraktsbrudd, kan du b om å få pngn tilbak og hv kjøpt. Forutstningn r at indommn ikk r blitt i dårligr stand ttr at du ovrtok dn. Hold tilbak dlr av kjøpsummn, avhndingslovn Du kan hold tilbak n slik dl av kjøpsummn som svarr til d kravn du vil ha på slgr som følg av mangln. Erstatning, avhndingslovn Du kan krv rstatning for økonomisk tap llr utlgg du har hatt som n følg av mangln. Dtt gjldr kun hvis årsakn til mangln kunn vært unngått vd inngrp fra slgrn. Hva gjør jg hvis slgr ikk holdr avtaln? Du må klag til slgrn så fort som mulig når ovrtaklsn av bolign blir forsinkt llr når du oppdagr mangln, avhndingslovn Vntr du kan du mist rttn til å gjør kravt ditt gjldnd. Du mistr i

3 hvrt fall rttn til å klag på manglr når dt r gått 5 år fra du ovrtok indommn. Oppdagr du manglr llr dt r forsinklsr, bør du kontakt advokat.

4 Nabokonfliktr Nabokonfliktr r dssvrr t problm for mang, og t vansklig områd å komm md n nøyaktig bskrivls av hva som r lov til å gjør på gn indom, da rgln på dtt områdt r lit dtaljrt. D viktigst rttsrgln på dtt områdt finnr vi i grannlova, mn ttrsom mang grnsr kun r trukkt opp gjnnom tori og rttspraksis, r dt vansklig å komm md nøyaktig angivlsr på mang områdr. Er du i konflikt md nabon din bør du drfor kontakt advokat. Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Artikkln undr har vi hntt fra jus.no og gir n dl råd og tips til dg som har t problm md nabon. Grnsn for hva nabon lovlig kan forta sg Spsilt om vanlig naborttslig konfiktr Grnsn for hva nabon lovlig kan forta sg Hvm bskytts av grannlova? Hvor går grnsn for hva man må tål fra nabon? Hvm kan holds ansvarlig? Hva kan jg krv ovrfor nabon min? Hvm bskytts av grannlova? Du må ha n viss tilknytning til dn indommn som skadn llr ulmpn rammr, og dn skadvoldnd indommn må kunn kalls naboindom. "Naboindom". Dt må vær forskjllig ir til to sparat indommr. Eindommr som grnsr til hvrandr r klart naboindommr, mn også indommr som liggr lngr fra hvrandr kan btrakts som naboindommr. "Tilknytning". Dt r klart at du som ir har dn nødvndig tilknytningn. Er du for ksmpl panthavr, lir av bolig og liknnd, kan du også påbrop dg bstmmlsn hvis virksomhtn går ut ovr din intrssr. Hvor går grnsn for hva man må tål fra nabon? Dn viktigst bstmmlsn r grannlova 2, som r n gnrll grns for hva som r tillatt. Du må vær utsatt for n skad llr ulmp. Ulmp kan for ksmpl vær støy, lukt og liknnd, llr no som rgns for å vær farlig. Mn dt må no mr til. Skadn llr ulmpn må også vær unødig llr urimlig. Unødig r skadr llr ulmpr som blir påført dg vd tankløsht llr for å sjikanr dg. Dt bror på n rimlightsvurdring hva nabon

5 skal gjør for å forhindr ulmpn llr skadn. Vd vurdringn lggs dt vkt på hva som r tknisk og økonomisk mulig å gjør. Om no r urimlig r først og frmst n vurdring i forhold til dt man kan si r sdvanlig. En skal lgg vkt på hva som var pårgnlig ttr forholdn på stdt på tablringstidn, og hva som r tknisk og økonomisk mulig å gjør. Mn dt pårgnlig kan vær uaksptablt, og dt upårgnlig må du kanskj ttr omstndightn kunn tål. Grnsn for hva som r lovlig llr ikk, r komplisrt å trkk, og lovn gir få holdpunktr. Viss grnsr r trukkt opp gjnnom omfattnd tori og rttspraksis, dt krvr drfor n dl å stt sg inn i dt. Er du i konflikt md nabon din, r dt fornuftig å kontakt advokat. Hvm kan holds ansvarlig? Du kan slvfølglig gå til søksmål mot irn av indommn, mn også mot brukrn. Bygghrrn llr ntrpnørn r andr ksmplr på hvm som kan holds ansvarlig. Valgt vil bro på hva som r naturlig ttr skadns llr ulmpns art og utspring. En advokat kan hjlp dg md dtt. Hva kan jg krv ovrfor nabon min? Stansing og rtting. Du kan krv at dt ulovlig opphørr, mn ikk at all ulmpn du har skal fjrns. Dt viktig å husk på hr r at du ikk kan forlang mr nn at ulmpn rdusrs til tålgrnsn, hvilkt innbærr at du må finn dg i n viss ulmp. Dt r non unntak fra adgangn til å krv rtting llr stansing i grannlova 10. Du kan krv vdrlag for økonomisk tap som følg av dt ulovlig, hvis du ikk får stanst llr rttt ulmpn llr skadn, s grannlova 10, 2. ldd. Erstatning. Du kan krv å få rstattt dt økonomisk tapt du har hatt. Dt krvs ikk at nabon din har utvist skyld for at du skal kunn få rstatning. Dt r dt som r ulmp llr skad utovr tålgrnsn som skal rstatts. Erstatningn kan dkk skadr, rparasjonsomkostningr, rdusrt omstningsvrdi llr mr avldd tap. Spsilt om vanlig naborttslig konfiktr Hva gjør jg hvis jg ønskr å bygg ut hust llr bygg garasj? Hva gjør jg hvis nabon har trær som plagr mg? Hva gjør jg hvis jg ønskr å bygg ut hust llr bygg garasj? I mang tilfll krvs dt tillatls fra bygningsrådt for at du skal kunn bygg på indommn din, s plan og bygningslovn 93. Før du søkr om å få bygg, må du varsl nabon din, s plan og bygningslovn 94. Også i følg grannlova 6, skal nabon varsls før du sttr i gang virksomhtn. Protstrr nabon din, kan du b om n forhåndsavgjørls i form av naboskjønn, s grannlova 7. Rsultatt av t naboskjønn kan vær tt av tr. Dt kan bli t forbud, hvis tiltakt

6 vil vold alvorlig skad på nabons indom, llr hvis dt r klart at tiltakt kan komm i strid md lovn. Du kan få n uforbholdn tillatls. Du kan få tillatls md viss modifikasjonr llr på viss btinglsr. D ordinær domstoln kan prøv spørsmålt ttr at skjønn r holdt llr utn at skjønn r holdt. Har du satt i gang no i strid md naboskjønnt llr utn naboskjønn, så r utgangspunktt at nabon din kan forlang at dt ulovlig opphørr. Du kan også bli strafft ttr strafflovn 343. Har du på dn annn sid satt i gang tiltak i samsvar md naboskjønnt og som rttn finnr at stridr mot grannlova 2, så kan ikk nabon din forlang stansning llr ndring. Hva gjør jg hvis nabon har trær som plagr mg? Har nabon din trær md grnr llr røttr som stikkr inn på din indom, så kan du varsl nabon om din misnøy. Hvis nabon din ikk gjør no, så kan du skjær llr kutt trærn langs grnslinjn til indommn din. Dt gjldr ikk hvis dt r snakk om mrkd trær llr dt r skog på båd din og nabons indom. Står trærn lngr bort må dt bdømms ttr grannlova 3 om trt kan fjrns llr bskjærs. Kild: Juristns Informasjonstjnst

7 Planlgg boligsalgt ditt så tidlig som mulig! Planlggr du å slg bolign din om to måndr, så r dt ikk mr tid av vin nn at du bør stt i gang salgsprosssn så raskt som mulig. Utsttr du rkjnnlsn av n bslutning, som allrd for lngst r tatt...? For d allr flst av oss r dt mang føllsr involvrt når man sttr i gang md salgsprosssn av ns kjær hjm. Dt å bstmm sg for å slg bolig, kan for d allr flst sammnligns md å bstmm sg for å bytt jobb. Har man først bgynt å tnk sriøst på n så btydlig ndring i livssituasjonn, så r dt som oft for snt å snu. Dt som imidlrtid r svært viktig r å gjnnomfør forbrdlsn i forkant så grundig som ovrhodt mulig før visningn gjnnomførs. Kontakt mglr, OG planlgg boligsalgt ditt så tidlig som mulig! Når du skal slg bolig r dt viktig md nøyaktig planlgging i forkant av boligsalgt. Dt allr viktigst r at du tar kontakt md potnsill indomsmglr så raskt som mulig ttr at bslutningn om boligsalgt r fattt. Dsto tidligr mglrn kan stts på jobbn, dsto bdr forutstningr får indomsmglrn for å kunn gjnnomfør opptimal markdsføring av bolign og mulight for å oppnå maksimal salgspris. Bolign bør md fordl annonsrs på intrntt minst to ukr før visning (fortrinnsvis på finn.no llr tind.no), og annonsrs i minst n rlvant lokalavis. En annn stor fordl md å ha god tid r at du kan pass på at salgsoppgavn r 100% filfri t hlt unødvndig problm som oftst oppstår når visning arrangrs i all hast og slgr ikk får tid til å kontroll-ls salgsoppgavn. Du bør også gjnnomfør d viktigst forbrdlsr i god tid før først visning sørg for at all ut- og innaralr r ryddt, småfil fikst opp i, pass på at bolign r lys og trivlig og vask all vindur. Gratis hjlp og vildning i salgsprosssn NttEindom.no r n rådgivningstjnst på intrntt, som har spsialisrt sg på å vild boligslgr i salgsprosssn, på bakgrunn av tips fra tidligr boligslgrs rfaringr. D to mst populær tjnstn som rådgivningsfirmat ytr kostnadsfritt r tips om 2-3 god indomsmglr tilpasst boligtyp og blliggnht samt gratis vrdivurdring.

8 Råd vd kjøp av bolig Budgivning Ls indomsmglrns prospkt godt. Spør slgrn om dt r non fil llr manglr vd hust, no som må skifts ut llr no som ikk virkr. S ttr om du kan s tgn på fuktight i kjllr og spør om dt har vært fuktight. Eindommn må bfars i dagslys og kjøpr har ansvart for slv å ha stt sg om på indommn. Ta d forbhold du mått ha inn i budt (For ksmpl forbhold om finansiring, salg av gn bolig, tidspunkt for ovrtagls l.lign.) Skriv båd budsum kvadratmtrpris (budsum / bruksaral(bra)) på budskjmat Kontraktsmøt: B indomsmglrn om dt r non spsill vilkår i avtaln som avvikr fra Eindomamglrforbundts standardavtal Spør mglr og slgr om dt r panthftlsr llr srvituttr på indommn og vntult få diss forklart Spør slgr undr kontraktsmøt om dt dr non fil, manglr, skadr llr annt som må utbdrs og som ikk har blitt opplyst før. Gis dt ny opplysningr om fil, manglr, hftlsr l.lign. på kontraktsmøt må du få inn i kontraktn at du tar forbhold om å komm tilbak til diss ny forholdn vt. at kontraktssignringn utstts (Slgr kan ikk slg til andr av dn grunn hvis du har fått akspt på ditt bud.) Ovrtagls: Kjøpr har slv ansvart for å bsiktig indommn i forbindls md ovrtagls og må gå igjnnom hvrt nklt rom. Spør slgr om dt r non ny forhold sidn visning/kontraktsmøt som du som kjøpr bør få vit om. Drsom dt forliggr fil llr manglr må du minimum muntlig påpk dt ovrfor slgr i forbindls md ovrtagls og umiddlbart også mld dtt til mglr. B mglr å ta stilling til hva som r løsør og hva som r tilhørnd bolign drsom dt r tvil. Krv at mglrn tilbakholdr t forholdsmssig bløp og ikk utbtalr slgr drsom dt r forhold som r uavklart llr dt forliggr vsntlig manglr. Manglr frmkommt ttr ovrtaglsn: Manglr forliggr når indommn ikk r som avtalt, dt r gitt uriktig opplysningr llr dt r tilbakholdt opplysningr som vill påvirk intrssn og/llr prisn på bolign.

9 Slgr kan bli ansvarlig for fil og manglr også slv om slgr ikk visst om fil llr mangln. Slgr vil normalt vær ansvarlig drsom bolign ikk r i ovrnsstmmls md aktull lovr og forskriftr. Rklamasjon: Fil og manglr man blir klar ovr r man pliktig å rklamr på ovrfor slgr/mglr "innn rimlig tid" - bør ikk gå ovr 3 måndr. Kjøpr kan llrs mist rttn til å påbrop sg mangln. Ny fil og manglr som oppdags kan rklamrs i inntil 5 år. Har man oppdagt mangln 3 år llr mr ttr ovrtagls må forliksklag vær tatt ut inn 12 måndr fra mangln oppdags Erstatning/prisavslag/hving av kjøpt: Dt skal oftst vær stor fil/manglr til for at kjøpt kan hvs. Slgr har ubtingt rtt til å utbdr n fil/mangl. Har slgr ikk fått anldning til å utbdr kan slgr av dn grunn slipp å btal utbdringskostnadn Kjøpr vil ikk i normal tilfllr ha rtt til rstatning for tort og svi. Kontakt advokat: Kostnadr til advokat vil normalt vær dkkt av forsikringsslskapt md 80% ttr gnandl. Drsom man ikk oppnår night md slgr r dt ingn grunn til ikk å ta kontakt md advokat for å unngå forldls llr tilsvarnd. Utarbidt av Advokatfirmat Tryti

10 Slg og kjøp bolign riktig! Skrvt av: Pr J. Haakstad I 1993 kom lovn som ga boligkjøpr størr rtt til å klag. Bolign som slgs kan vær av svært god kvalitt, likvl kan kjøpr ha rtt til saftig avslag i prisn! Et prisavslag kan fort komm opp i kronr Et slikt avslag forutsttr at bolign ikk r i tråd md avtal og/llr lovn. Har kjøprn i dt hl tatt rtt il å klag? Når kjøprn oppdagr n mangl, kan han rklamr i opptil fm år ttr handln og krv avslag i prisn. Husk at kjøprn uanstt må ragr når han har oppdagt filn, og dt kan skj allrd få dagr ttr ovrtaglsn. Kjøprn må da varsl slgrn innn rimlig tid. Dt vil normalt si innn to til tr ukrs tid. Mn kjøprn må først vær klar ovr at han kan ha t krav. Er kjøprn usikkr, kan han først få n fagmann til å s på problmn før han gjør sg opp n mning. Mn han må ikk soml! Vær klar ovr at slv om kjøprn før kjøpt ikk har n plikt til å undrsøk bolign, har han slik plikt ttrpå. Han kan bli flt på at han ikk har oppfylt dtt kravt; da kan slgr si at kjøprn burd ha oppdagt filn før han faktisk gjord dt. Mn kravn til undrsøkls ttr kjøpt r ikk særlig strng. Slv om kjøprn ttr diss rgln har rklamrt tidsnok, r han likvl ikk rddt! Dn ukjnt rgl! Slv flr advokatr r ikk klar ovr at man hr må pass på nda n rgl; nmlig fristn i forldslovn. Dt gjldr på mang rttsområdr, også hr. Dt bmrkr advokat Pr Racin Fosmark, fra advokatfirmat Eckhoff, Fosmark & Co. i Oslo. Han undrvisr andr advokatr i boligjus. Utgangspunktt i lovn r at kravt som følgr av rklamasjonn, forlds tr år ttr at dt oppsto; dt vil hr si ttr ovrtaglsn av bolign. Mn sidn kjøprn d først tr årn kanskj ikk vt om at han kan ha t krav, får han n tillggsfrist. Dn r på tt år fra tidspunktt kjøprn bl klar ovr sin rtt. Kjøprns nst mulight til å hindr at kravt forlds, r å ta rttslig skritt, vanligvis ta ut n forliksklag mot slgrn. Obs! Rkommandrt brv r ikk nok! Md andr ord: Kjøprn kan ha rklamrt innn fmårsfristn og dssutn

11 innn rimlig tid ttr oppdaglsn, og likvl oppdag at kravt r forldt, sir Fosmark: - Fra kjøprn rklamrt, kan dt nmlig ltt gå ovr tt år før dt blir sak, mn da r dt for snt. Slgrns unntaklsr ll gn undrsøklsr, frir, advokatns arbid og lignnd, førr ltt til at måndn går. ( Dtt skjr vanligvis for skjult fil og manglr som først dukkr frm ttr non år.) Brukr kjøprn advokat som ovrsittr dnn fristn, blir advokatn ltt rstatningsansvarlig for tapt kjøprn fikk da kjøprn mistt sin rtt. Advokatr r forsikrt mot slik tabbr. Fmårsrgln kan på dnn måtn vær til ulmp for kjøprn og til fordl for slgr: Når kjøprn først oppdagr manglr ttr sks-syv år, slår fmårsfristn til og stngr for hans rtt. Tidligr kunn man også rklamr ttr for ksmpl ått-ni år. ( Mn når dt hadd gått så lang tid, var dt slvfølglig vansklig å bvis at filn forlå allrd på tidspunktt for kjøpt, no som r t vilkår for at man i dt hl tatt skal ha t krav.) Tips til slgrn! Mnr du som slgr at kjøprn ikk har rklamrt innn rimlig tid, må du pass dg for å ikk straks kast dg inn i diskusjonn md kjøprn om problmn. Da kan du ha tapt din rtt til å hvd at kjøprn har rklamrt for snt. Gjør i dt minst kjøprn oppmrksom på at du mnr at han har vært for snt ut. Mang tvistr Dt vrsrr svært mang sakr om boligkjøp for norsk domstolr. Dt skylds flr forhold: Hvrt år omstts dt svært mang boligr, og dt r snakk om stor vrdir. I tillgg r rgln uklar. Om man har n rtt må oft n domstol avgjør. Usikkrhtn skylds at lovn r vldig gnrll og skjønnsmssig. Mr konkrt rtningslinjr har vi ikk. Høystrtt har ikk gitt non føringr. Mn n dl råd kan vi gi! - Husk likvl at hvr sak r spsill, bmrkr advokat Pr Fosmark. Til syvnd og sist blir din sak n vurdring av din bolig, din kontrakt, omstndightr rundt din handl osv. Hr skal vi s på nklt viktig sidr vd lov om avhndig av fast indom som trådt i kraft i Kjøprn kan gå i fakturaflln! Dt vanligst kravt fra kjøprn r krav om avslag i prisn. Mn r mangln vsntlig, kan kjøprn gå fra hl handln. I bgg tilfllr kan dt bli snakk om rstatning for tap llr utgiftr man har hatt. Dt lar vi ligg. Rparrr kjøprn mangln og sndr rgningn til slgrn, kan slgr normalt smil og rgistrr at kjøprn har gått i flln. Så lng slgr ikk har fått anldning til å utbdr filn slv, mistr kjøprn sin rtt til prisavslag! Dt kan vi kall for fakturaflln.

12 Kjøprn skull først og frmst ha undrsøkt om slgr var intrssrt i å ordn filn på gn måt, for ksmpl slik atman kunn ngasjrt n g håndvrkt ( som kunn vært billigr ). Tips til kjøprn! Drsom vannsprut står fra rørn, r situasjonn akutt. Drmd kan kjøpr slvfølglig slv gjør dt som trngs. Mn ting som kan vnt, skal slgrn ha fått n sjans til å fiks slv. Imidlrtid kan kjøprn nkt drsom ha har saklig grunn. - mn dtt var jo ikk riktig! Avtaln r slvfølglig utgangspunktt for hva kjøprn kunn vnt sg. Tips til kjøprn! Har slgrn gitt opplysningr som ikk r riktig, vil slgrn bli ansvarlig uanstt. Har han sag at l-anlggt r nytt i hl bolign, r dt n mangl at dt ikk stmmr. Dtt gjldr slv om l-anlggt for så vidt r godkjnt, mn gammlt. Så slv om bolign r av god kvalitt, kan uriktig opplysningr likvl mdfør ansvar for slgrn. Dt r ikk bar opplysningr i slv kontraktsdokumntt som r n dl av avtaln. Også opplysningr i annons, prospkt osv. skal lggs til grunn. Mn d mp vær nonlund konkrt og gnt til å skap forvntningr hos kjøprn. Mn gnrll vndingr og skryt bindr sjldn slgrn. Oft innholdr avtal ikk så my om boligns standard. Da sr vi på lovn som utfyllr kontraktn. Tips til slgrn! Slv om opplysningn i først omgang r fil, kan du som slgr rtt dm. Gjørs dt før handln r i boks ( budt ditt blir aksptrt ) har du ditt på dt tørr. Mn også ttr avtalinngålsn kan du forsøk å rtt fil. Drsom du på kontraktsmøtt rttr filn i kontraktn utn at kjøprn protstrr vil dt bty at partn har avtalt dnn rttlsn; da kan kjøprn ikk klag på d opprinnlig filopplysningn i ttrtid. Mangl! Slv om man som slgr r i god tro Utgangspunktt i lovn r at bolign skal vurdrs som fysisk gjnstad: At slgr ikk vt om fil og manglr vd bolign, fritar han ikk for ansvar. Dt sir amanunsis Trygv Brgsåkr vd juridisk fakultt i Oslo. Han r n av Norgs frmst ksprt på boligjus. En god dl fil r manglr uanstt. Vurdringn r objktiv, som vi sir. ( Forutstningn r riktignok at kjøprn ikk kjnnr til diss filn). Hr r n dl ksmplr på typisk fil, som kan vær manglr uanstt: Fysisk manglr - Bygg- og konstruksjonsfil:

13 Er bolign byggt/konstrurt fil, r dt n mangl uanstt. F. ks. at matrialn r undrdimnsjonrt. - Skadr: Er no av bolign ødlagt kan dt gi rtt til prisavslag. Mn normalt slitasj gir kjøprn ingn rttightr. To ksmplr r sprukn flisr og hakk i parkttn. Dt går ikk an å klag på tidns tann. - Ting som ikk fungrr: Vindur som ikk åpnr sg og svakt trykk i krann, r ksmplr på manglr. - Fukt/råt/lkkasj: Drsom dtt ikk r pårgnlig p.g.a. aldr, kan slik fil vær n mangl. Tips til slgrn! Oppfordr folk til å undrsøk bolign; da vil kjøprn i utgangspunktt ha sg slv å takk drsom han ikk blir klar ovr manglr som han ltt vill ha oppdagt. Dtt gjldr nda strkr drsom kjøpr ikk bar gnrlt blir oppfordrt til å undrsøk, mn blir oppfordrt til å undrsøk også mr konkrt sidr vd bolign. Forskriftsmanglr Dt offntlig stillr utallig krav til n bolig. Er ikk kravn oppgylt, vil dt normalt vær n mangl. Mn kravn må vurdrs ut i fra kravn som gjaldt på dn tidn bolign bl bygd. Man kan jo ikk ndr konstruksjonr i ttrtid. Mn andr gangr må kravn som gjaldt på avtaltidspunktt vær oppfylt for ksmpl kravn til brannsikkrht llr lktrisitt. - Dtt r typisk offntlig rglr som må vær fulgt: Elktrisittsforskriftr, byggtknisk rglr, branntknisk rglr, ndlig offntlig planr, hlsforskriftr, krav om frdigattst tc. Eksmpl: Er loftslilightn ikk godkjnt som bbolsrom, r dtt n mangl. Da kan kjøprn hv kjøpt. Skal dt ikk så stor utbdringr til før kjøprn får godkjnnls, må du som slgr btal for rparasjonsutgiftn. Også dirkt pålgg fra myndightn om utbdringr som hvilr på bolign vil du som slgr bli ansvarlig for. Dt samm gjldr pålgg som kommr ttr at

14 kjøprn ovrtok, mn som du som slgr mått rgn md at vill komm, for ksmpl fordi du hadd fått t varsl. - Slv om all typr kjøpr kan klag på forskriftmanglr, gjldr likvl t unntak som for ksmpl vil gjld for d som r bygningskyndig: Slik kjøpr må vit om krav fra dt offntlig r oppfylt, og spsilt når slgrn r forbrukr og ukyndig, opplysr Brgsåkr. Tips til slgrn! Risiko for at bolign ikk r i samsvar md offntlig krav, kan du som slgr fraskriv dg ansvar for i kontraktn. Mn husk å opplys om dtt allrd i prospktt. Hvis ikk, kommr du ingn vi md n slik rsrvasjon. Tips til kjøprn! Et gnrlt forbhold om at bolign slgs som dn r, r nok ikk tilstrkklig til å avskjær ditt krav drsom bolign har forskriftsmanglr. Slv kontraktn sir sjldn no om standard på bolign. Drfor må slgrn og kjøprn støtt sg til n mr gnrll vurdring om hva kjøprn kan ha krav på. Hva kan n kjøpr normalt forvnt? Dommrn i n rttssak vil vanligvis s på boligr av tilsvarnd typ og standard. Mn spørsmål om hva slags kvalitt man kan forvnt, blir til syvnd og sist opp til sakkyndig å vurdr. I hlhtsvurdringn må man s hn til kjøpsummns størrls, bbygglsns aldr og gnrll prg. Om størr råtskadr i yttrkldningn uttalt dommrn i n lagmannsrttssak: Dt drir sg om n 35 år gamml bordkldning, dr n viss sopputvikling kan forvnts. Dtt r da ingn mangl som kan brttig manglsbføylsr. Hva kjnt kjøprn til? Dn ny boligirn kan ikk klag på dt han visst om. Dt han r blitt opplyst om i tilstandsrapport, takst, salgsoppgav osv., kan han ikk lgg til grunn for n rklamasjon. Dt må han anss å ha godtatt før kjøpt. Drmd har han hatt anldning til å ta høyd for dtt på forhånd. - Kjøprn har imidlrtid ikk non plikt til å undrsøk bolign. Jo mindr han vt, dsto mr kan ha klag på ttrpå! Mn dt r som rgl likvl ikk slik at dt r lurt å handl md bind for øynn. Tips til slgrn! Har kjøprn faktisk undrsøkt før kjøpt, kan han ikk klag på fil vd bolign som han mått ha stt, for ksmpl fordi filn var godt

15 synlig. Tips til kjøprn! Kravt til undrsøkls r likvl ikk strng: En rlativ ovrfladisk undrsøkls r nok. Slgrn kan ikk komm non vi md påstandn om at kjøprn burd undrsøkt ditt og datt mr grundig. Tips til slgrn! Mn drsom du som slgr faktisk har oppfordrt kjøpr til å gnrlt undrsøk bolign, må kjøprn forta n slik inspksjon for å ha sin rttightr i bhold. Også hr snakkr vi om n ordinær bsiktigls. Dt stills likvl strngr krav til undrsøklsn drsom kjøprn r bygningskyndig lr faktisk har hatt md sg n fagmann. Tips til kjøprn! Vær oppmrksom op at dt ikk r no krav om at kjøprn brukr fagmann, slv om slgrn gnrlt har oppfordrt til dt i annonsn llr lignnd. Kjøprn skal md andr ord ikk bhøv å bkymr sg for at han kan mist rttightr drsom han ikk følgr slgrns oppfordring. Dn slår lovn fast. Tips til slgrn! Du som slgr kan godt oppfordr kjøpr til å bruk fagmann, for å saumfar mr konkrt sidr vd bolign. Drsom kjøprn ikk gjør dt, har han slv risikon for at diss forholdn snr visr sg å vær manglfull. Som dn r : Kjøprns rttightr rdusrs Slv om kjøprn ikk kjnt til fil og manglr kan dt kanskj vær andr grunnr til at han ikk har no å slå i bordt md: Drsom slgrn har tatt forbhold om at bolign slgs som dn r, btyr dt at kjøprn ovrtar risikon for skjult fil og manglr. Mn kjøprn trngr likvl ikk å godta alt. Lovn brmsr slik fraskrivlsr: Drsom indommn var i vsntlig dårligr stand nn kjøprn hadd grunn til å rgn md, kan kjøprn likvl slå i bordt. Mn; grnsn for når man kan klag hvs likvl n dl. - En dom fra Frostating lagmannsrtt har antydt undr strk tvil at rparasjonsutgiftr som tilsvart 2, 7% av kjøpsummn ikk kunn vær vsntlig. Kjøprn fikk altså ikk sitt ønskd avslag. - Non juristr oprrr md n tommlfingrrgl om at man kanskj må opp i utgiftr som tilsvarr 4-5% av kjøpsummn før dt hr kan bli snakk om no krav. Mn dtt r ikk rn matmatikk: Dt ndlig svart bror på n hlhtsvurdring av bolign og prisn.

16 Mang misforstår At trskln hvs, forutsttr at slgrn og kjøprn i dt hl tatt avtalt t slikt forbhold. Mang har ikk dt, slv om d tror dt slv! D som har brukt n standardkontrakt til Norgs Eindomsmglrforbund kan ltt misforstå. - Først av alt: Er dt ikk tatt forbhold om som dn r i prospktt, kan man ikk komm slpnd md dtt i ttrtid ( i kontraktn på kontraktsmøtt ). - Mn har slgr/mglr bar varslt at han vil bruk dnn standardkontraktn, må du vit at dt som står dr ikk r no som dn r forbhold. Riktignok står dt at indommn slgs som bsiktigt ( undr kapittlt Tilbhør ). Mn dtt btyr faktisk bar at bolign ikk må ndrs fra tidspunktt du som kjøpr var på visning, og frm til tidspunktt for slv ovrtaglsn. M.a.o.: At slgrn for ksmpl ikk kan riv n vgg ttr at du har vært å kikkt! Båd Norgs Eindomsmglrforbund og Forbrukrombudt har bkrftt at dtt var mningn. - Mn Eindomsmglrforbundt, sammn md Forbrukrombudt, har nylig ( høstn 98 ) lagt n ny standardkontrakt. Dn vil indomsmglr bgynn å bnytt sg av i bgynnlsn av I dnn kontraktn r t ordntlig som dn r forbhold tatt inn, mn bar som t altrnativ. Er dtt altrnativt brukt i dnn ny kontraktn, har du som kjøpr lit du skal ha sagt ( drsom du vt før du gir bud at dnn kontraktn vil bli brukt ). Tips til slgrn! Uanstt: Drsom du som slgr ksplisitt avtalr md kjøpr at indommn slgs som dn r ( i vanlig forstand ), har du sikrt dg. Da bgrnss kjøprns rtt. Så lag t skikklig forbhold. Ærlight varr lngst Kjøprn kan ikk klag på no han visst om før han kjøpt. Informr ham bst mulig på forånd. Dt r n billig forsikring. Slgrns plikt til å opplys Slgr r pliktig ttr lovn å opplys om ting han vt om ( llr mått vit om ), drsom dtt r opplysningr som n vanlig kjøpr hadd grunn til å rgn md å få. Fortll for ksmpl at kjøkknskapn r kald, at dt manglr parktt undr tppt, at dt r fukt på loftt, at vrandastolpn har råt osv., osv. - Slgr vil slvfølglig risikr at kjøprn ikk r villig til å btal så my som tiltnkt på grunn av skavankn han nå vt om. Mn r mang kjøpr vldig intrssrt i bolign, vil d flst pung ut likvl ( så lng mangln ikk r alvorlig ).

17 - Dssutn kan dt bli nda dyrr å la vær å informr. Brudd på din opplysningsplikt vil ikk bar gi t saftig prisavslag, mn kan også påfør dg smrtlig utgiftr til saksomkostningr. Båd juristr og bygningskyndig som vi har snakkt md, anbfalr at man gir så utfyllnd informasjon som mulig. Fortll om nabon? Hva md naboforhold, lukt, flomfar, støy osv.? Slgr må opplys om dt n normal kjøpr vill ha forvntt å få av opplysningr. Nølr man md å opplys om at nabon r n pøbl fordi du tror dt kan skrmm kjøprn, innrømmr man automatisk at dtt kan ha btydning for kjøpr. Opplysningspliktn r i så fall rimlig klar. - Anstndight tilsir atman ikk bhøvr å opplys om at dt bor innvandrr llr sosialklintr vd sidn av. Mn drsom kjøprn spør om dtt, må du opplys om dt også. Tips til slgrn! Også muntlig opplysningr fritar dg som slgr, mn sørg for å få nd på papirt at du har oppfylt din opplysningsplikt, så har du bvis. Dt samm gjldr kjøprn: Slgrns utsagn om at for ksmpl takt r ttt, bør kjøprn få skriftlig. PS! Sir slgrn ntn skriftlig llr muntlig, - at kjøkkn, bod, tak llr lignnd r nytt, skal dt vær av nyr dato, ikk bar nyr nn slv hust. Ingn garanti for slgr Vær klar ovr at slv om slgr opplysr om alt han vt om r han ikk sikrt å unngå rklamasjon. Han kan bli ansvarlig p.g.a. andr omstndightr han skull ha nvnt, mn glmt. - En gnmlding fra slgr kan vidr bli oppfattt av kjøprn som n garanti: Dt r kun dtt som r fil, rgo: - rstn r ok. Dt r ikk alltid tilfll. Dt kan til og md vær fil og manglr som vrkn slgr llr takstmann kjnt llr hadd mulight til å kjnn til. Mn slikt kan objktivt stt vær kontraktsbrudd likvl. Hva kan slgrn håp på vd å hold munn? Dt r ikk til å komm forbi at non slgr klart forsømmr sin opplysningsplikt, bl.a. for å sikr flst mulig budgivr, og for å få bst mulig pris. Dt ha håpr på r at kjøprn ikk giddr å saksøk ham, llr at kjøprn ikk klarr å bvis at slgrn kjnt til ditt og datt. - Mn vinnr kjøprn, vil slgr uanstt bli tvungt til å gi prisavslag tilsvarnd dt kjøprn vill btalt mindr drsom kjøprn visst om filn. I tillgg kommr saksomkostningr; dt blir ltt kronr. Da har

18 du t.o.m. kranglt kanskj i to, llr tr års tid! Kjøprns fordlr Slv om kjøprn ikk har non undrsøklssplikt før handln, vil dt som tidligr nvnt spill n roll om han faktisk har undrsøkt bolign. Hva burd han da oppdag? ( ut ifra dn undrsøklsn han vittrlig tok ). - Dt stills ikk størr krav til n undrsøkls nn n ltt og ovrfladisk sjkk. Mn drsom kjøprn r bygningskyndig, llr får hjlp av fagmann, skjrps kravn. Dt man mått llr kanskj burd ha oppdagt gir ikk no rttightr, slv om man faktisk ikk oppdagt filn. Hva kjøprn i torin kunn ha oppdagt, r ikk pongt hr. Tips til slgrn! Brukr kjøprn takstmann til å forta n tilstandsrapport, kan ikk kjøprn gjør gjldnd n mangl som takstmannn burd ha oppdagt. Tips til kjøprn! Hva kjøprn har oppdagt før kontraktsmøtt, mn ttr at avtaln gikk i boks ( da budt bl aksptrt ), tllr ikk. Slgrn kan ikk mn at kjøprn drmd har kjøpt md åpn øyn. 7 rask råd til slgrn Slg bolign som dn r ( vd bhov ) Fraskriv dg ansvart for forskriftsmanglr ( vd bhov ) Oppfordr kjøprn til å undrsøk bolign Opplys om all fil du vt om Få md alt du sir, ntn inn i kontraktn llr som t vdlgg Bruk tilstandsrapport og gnmlding Pass på om kjøprn går i flln 6 rask råd til kjøprn Du har ingn undrsøklssplikt ( mn vt hva du kjøpr ) Du tapr ikk rttightr på å ikk bruk fagmann Husk å rklamr i tid og ikk gå i fakturaflln Få positiv opplysningr fra slgrn skriftlig Ikk krangl på knirkt dørr og annt småplukk Boligforsikringn din dkkr rttssak om boligkjøp ( ikk motpartns utgiftr )

19 Skal du kjøp bolig? Vær smart i budrundn! Er du på jakt ttr ny bolig står du ovrfor to sntral utfordingr. For dt først må du finn din drømmbolig, og drttr må du vinn budrundn. D allr flst bolign som slgs i Norg i dag auksjonrs bort i åpn budrundr. Budrundn finnr som rgl først std på t tidspunkt ttr at dn først visningn har blitt gjnnomført. For d som har vært md på auksjonr, vt at i all auksjonr spillr psykologi n viktig roll, og budgivrn kan nær sagt sammnligns md pokrspillr skjønt hr snakkr vi ikk om småpngr. NttEindom ønskr å opplys om non tankvkkr i forbindls md budgivningn. Dt tas imidlrtid forbhold om all ffktr vd å ttrfølg tipsn, og minnr om at t tips som kan ha n positiv innvirkning på t godt kjøp i n situasjon, kan virk hlt mot sin hnsikt i n annn. For prsonlig rådgivning ta kontakt md NttEindom pr. tlfon llr post. Forbrd dg til budrundn: Prsonlig visning før offisill visning Mang bolislgr r villig til å gi prsonlig visningr i forkant av d planlagt, offisill visningn, drsom dt r n god grunn for dtt. Dt kan vær at du r bortrist på d planlagt visningsdagn llr ikk har mulight for å komm på d av andr årsakr. Fordln md å komm på visning i forkant av d andr potnsill budgivrn r først og frmst at du

20 andr konkurrntr. Fordln oppnår du drsom boligslgrs aksptpris liggr lavr nn hva du tror at markdsprisn vil rprsntr i n rll budrund. Dtt r slvfølglig n gambling for båd boligslgr og kjøpr, mn dt r no man hllr ikk kommr bort i fra i dn mr sdvanlig budprosssn. Tidsfristr i budgivningn Dn først tidsfristn som gjldr i n budrund r dn som kommr inn på dt først skriftlig budt. Tidsfristn gjldr KUN dt gjldnd budt, mn dt r vanlig at ny budgivr, som kommr inn, forsøkr å forhold sg til dnn fristn. Eindomsmglrn/boligslgrn gjør dt d kan for å oppnå god tid til å kontakt all potnsill intrssntr (i først rkk d som har skrvt sg opp på visningslistn) og for å kunn gjør n fornuftig vurdring av d innkomn budn. Samtidig r dt i slgrs intrss å forsøk å få budrundn gjnnomført innnfor t tidsrom, hvor flst potnsill kjøpr r mottaklig for å bli md i budrundn. Drsom dt r rimlig å anta at dt r mang potnsill intrssntr til dn bolign som du ønskr å kjøp, slik som dn r prsntrt, r dt også sannsynlig at dt vil bli n budrund kort tid ttr visningn. Du kan vlg å ha t bvisst forhold til to ulik typr budgivningsstratgir; ntn å vær dn avvntnd budgivr llr dn som forsøkr å kupp kjøpt. 1. Som avvntnd budgivr så vntr du til dn andr lggr inn sitt bud, sr når budt løpr ut og oppgir (faksr først gangn) ditt gt bud på samm budfristn

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer