Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005"

Transkript

1 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl

2 Innhold 1. Innldning Filkodr Analys av filkodr - original data Kobling av rvidrt data mot original data Endringr undr rvisjon Variabl Varnummr og vartkst Landkodr Vrdi - vkt - mngd Transport Organisasjonsnummr Filkodr KVARE PØ-L og PN-L PU-L Analys av nklt varnummr Varnummr Dlr og tilbhør til motorkjørtøyr Varnummr og Stmpldrvn forbrnningsmotorr, utnbordsmotorr, hnholdsvis undr og ovr 30 KW Varnummr Andr komfyrr Varnummr Mottakr for fjrnsyn, for fargr, 25" - 29" Varnummr Mottakr for fjrnsyn, for fargr, ovr 29" Varnummr Automatisk databhandlingsmaskinr, bærbar Varnummr Frsk torsk oppdrttt Varnummr Bnsin md oktantall undr Vidr arbid Vdlgg Fordling av antall filkodr pr. varlinj - juni Kombinasjon av ulik filkodr - juni Vrdi ttr antall filkodr - juni Varlinjr md bar n filkod - juni Filkodr, antall og sum vrdi, vkt og mngd - import (1) og ksport (2) Proc compar Bhandling av filkodr hos rvisor - juni Filkodr ttr avtagnd absolutt ndring Flr plott av rvidrt og original data Filkodr sortrt ttr andl varlinjr rttt Antall filmarkringr pr. varnummr D sist utgitt publikasjonn i srin Notatr

3 Analys av filkodr og ndringr undr rvisjon av utnrikshandlsstatistikkn 1. Innldning Utnrikshandlsstatistikkn hntr måndlig data fra TAD, rgistrrt varlinjr for ksport og import. Datamatrialt r stort og sksjon 270 var tidlig ut md automatisk mrking av fil og mistnklig vrdir. Rvisorn kontrollrr all varlinjr mrkt md fil. Analysn byggr på data for juni 2004 hvor original data fra innlgging i rvisjonsbasn r tatt var på og kan kobls mot frdig rvidrt data. Dtt gir oss mulight til å s på ffktn av hvr filkod, andl som rtts og virkning av ndringn. Data fra oktobr og novmbr r kommt til snr og r brukt til sammnligning/kontroll av rsultatn fra junidata. Data fra novmbr innholdr flr variabl nn data fra juni og oktobr, også flr variabl som kan rtts undr rvisjon. Av i alt nstn varlinjr i juni 2004 r dt ca varlinjr som ikk har fått non filkod mns ca har fått n llr flr filkodr. Analysn hr gjldr bar d ca. 1,5% av varlinjn som har fått n filkod. Diss dkkr ttr rvisjon ca. 16.5% av sum vrdi, ca. 17% av sum vkt og vl 3% av sum mngd. Antall varlinjr og filkodr varirr no md uttakstidr fordi non varlinjr kommr til og non sltts. Vi kan drfor ikk følg all nhtn gjnnom hl rvisjonsprosssn. 2. Filkodr Filkodn lggs til datan ttr kontrollr før datan lggs inn i rvisjonsbasn. Kodn for absolutt og mulig fil har mang variantr (ovr 500) som kan dls i 4 gruppr: A, K, M og P: A - ugyldig variablvrdir - absolutt fil, må rtts K - kontroll av gitt land, varnummr llr høy vrdir M - maskkontroll - for gitt kombinasjonr (mang) av var, land, organisasjonsnummr og/llr transport P - ulik priskontrollr Rvisorn har mulight til å lgg inn ny kontrollr (filkodr) ut fra rfaringr, ny handlsrstriksjonr og andr fil som oppdags i datan. Ellrs vurdrs grnsn for filrgistrring på grunn av pris ovr tid, i tillgg til at dn automatisk filmarkringn tar hnsyn til prisutviklingn. Enklt filkodr r konstrurt slik at d inkludrs i andr filkodr. Dt liggr også absolutt fil blant maskkontrolln. Dtt forkommr for ksmpl vd gitt landkodr (inkludrt Norg) til kontroll. 2

4 3. Analys av filkodr - original data Grunnlagt for analysn r all filkodr rgistrrt på data for priodn , puljnummr Pulj 1 bstår av svært få varlinjr og har ingn md filkod. Dt r i alt rgistrrt filkodr, hvorav gjldr import og gjldr ksport. En dl varlinjr r rgistrrt md flr filkodr. Antall filkodr og antall varlinjr md filkod viss i tabll 3.1. Snr bl også filkodr rgistrrt for oktobr 2004 og novmbr 2004 tilgjnglig for analys. Tabll 3.1. Antall filmarkringr Antall filkodr Antall varlinjr md filkodr Antall varlinjr md bar 1 filkod Juni I alt Import Eksport Oktobr I alt Import Eksport Novmbr I alt Import Eksport Dt r gjordt justringr i grnsn for non priskontrollr i løpt av priodn mllom juni og oktobr. Dtt tilsir n lavr andl filmarkringr for oktobr nn for juni, no som gjnspilr sg i antall filmarkringr. Filgrupp P - priskontrollr r dn gruppn mulig fil som markrs oftst. Fordling av antall filkodr ttr filgrupp viss i figur 3.1 og tabll 3.2 for import og ksport, juni og oktobr (dt r mulig md flr nn n filkod pr varlinj). Figur 3.1. Antall filkodr fordlt på import/ksport og filtyp Juni Oktobr FREQUENCY P K M A P K M A f i l gr upp 1 2 i mpks filgrupp A K M P 3

5 Tabll 3.2. Antall filkodr fordlt på import/ksport og filtyp Juni Oktobr P K M A P K M A Import Import Eksport Eksport I alt I alt Dt frmgår at d allr flst (80-85 %) varlinjr md filkodr bar får markrt n filkod. Dt r svært få varlinjr som får 3 llr flr filkodr. Dt r priskontrollr som gir flst filkodr på samm varlinj. Fordling av antall filkodr pr. varlinj i juni, totalt og fordlt på filgruppr, viss grafisk i figur 8.1a og 8.1b i vdlgg 8.1. Tilsvarnd viss kombinasjonn av antall ulik filgruppr og antall varlinjr pr. kombinasjon i tabll 8.1a og 8.1b i vdlgg 8.2. Oktobrdata visr stort stt samm mønstr, bortstt fra at hl 224 varlinjr (import) har 6 filkodr. Varlinjr md flr markrt filkodr har høyr vrdi nn varlinjr md bar n markrt filkod. Figurn 8.2a og 8.2b i vdlgg 8.3 visr vrdi ttr antall fil markringr. Stolpn for 2 og 3 filkodr r rlativt høy sammnlignt md stolpn for 1 filkod - i forhold til dt vi sr i figurn 8.1a og 8.1b. Slv om priskontrollr gir d flst filmarkringn, dkkr d ikk nødvndigvis d høyst vrdin. Figur 8.3a og 8.3b i vdlgg 8.4 visr hnholdsvis antall filkodr og vrdi fordlt på filgruppr når varlinjr md flr nn n filkod holds utnfor. Filgrupp K har klart høyst vrdir båd på import og ksport. Dn filkodn som r markrt for flst varlinjr i juni r KVARE, altså all varlinjr for gitt varnumr. KVARE r markrt for i alt varlinjr. I oktobr r dt n priskontroll som markrs for flst varlinjr. Tabll 3.3 visr all 8 filkodn som hvr har slått ut for ovr 500 varlinjr i juli, samt vrdi, vkt og mngd for all varlinjr md diss filkodn i juni. Dt r d samm filkodn som slår ut flst gangr i oktobr også. Antall varlinjr markrt i oktobr r også md i tablln. Tabll 3.3. Antall varlinjr pr. filkod filkod antall sum sum sum varlinjr varlinjr vrdi vkt mngd oktobr KVARE PØ-L PN-L PU-L P4-L P7-L P6-L KMILL All filkodr sortrt ttr avtagnd hyppight og fordlt på import og ksport liggr i vdlgg Kobling av rvidrt data mot original data Frdig rvidrt data kommr i to ulik vrsjonr. 1. Dn n bstår av bhandld data som har filmldingr og har varlinj*filkod rgistrrt i rvisjonsbasn pr. uttaksdato som obsrvasjonsnht. Dn innholdr d samm variabl som originalfiln. 4

6 2. Dn andr vrsjonn av rvidrt data visr all varlinjr som har blitt bhandlt av rvisor og har varlinj som obsrvasjonsnht. Dnn filn manglr filkodr. Dnn kobls mot original data ttr at diss r omformt til varlinj som obsrvasjonsnht md hvr nklt mulig filkod som ny variabl. Analysn vidr byggr i hovdsak på dnn filn. 1. Bhandld data md filmldingr - juni Rvidrt data md filkodr finnr vi for i alt kombinasjonr av varlinj*filkod. Sammnhngn mllom nhtn fra original data og fra rvidrt data finnr vi i figur 4.1. Figur 4.1. Bhandld data md filmldingr, juni - original og rvidrt data (Oktobrdata i parnts) Original - juni (oktobr) Antall varlinj* filkod (4 888) (9 282) 603 (525) I alt (3 732) (6 626) 168 ( 99) Import (1 156) (2 656) 435 (426) Eksport Antall varlinjr (2 775) (7 876) 369 (300) I alt (2 044) (5 576) 144 ( 83) Import ( 731) (2 300) 225 (217) Eksport Rvidrt 2. All varlinjr som har blitt bhandlt av rvisor Rvidrt data finnr vi for i alt varlinjr i juni, varlinjr i oktobr og varlinjr i novmbr. Sammnhng md original data finnr vi i figur 4.2a, 4.2b og 4.2c. Figur 4.2a. All bhandld data - original og rvidrt data - juni. Original I alt Import Eksport Rvidrt Figur 4.2b. All bhandld data - original og rvidrt data - oktobr. Original I alt Import Eksport Rvidrt Av d "ny" varlinjn i oktobr har 687; dvs. godt ovr halvpartn, godkjntkod M for massndring. For d original varlinjn som ikk liggr på rvidrt fil, finns 588 varlinjr igjn som slttt i historikkbasn. Av d varlinjn som ikk finns i historikkbasn gjldr d allr flst (577 av 685) ksport. 5

7 Figur 4.2c. All bhandld data - original og rvidrt data - novmbr. Original I alt Import Eksport Rvidrt 5. Endringr undr rvisjon Vi sr på ndringr - antall og vntult størrls - for hvr variabl som ndrs undr rvisjonn og ffktn av ulik filkodr. Fullstndig analys av ndringr kan bar gjnnomførs for nhtr som r md båd på original og rvidrt fil. Antall og vrdi (viktight) for d nhtn vi bar finnr på n av filn hørr likvl md i analysn. Rsultatt av n nkl sammnligning md "proc compar" i SAS for juni og novmbr finns i vdlgg Variabl Dt r gjordt ndringr i følgnd variabl: Juni, oktobr og novmbrdata: varnummr vartkst opprinnlssland avsndrland bstmmlssland vkt mngd vrdi Tilgjnglig bar for novmbr: organisasjonsnummr transportnasjon transportkod produksjonsfylk prosdyrkod Antall ndringr pr. variabl, totalt og ttr hnholdsvis import og ksport gis i tabll 5.1. Tabll 5.1. Antall ndringr pr. variabl Variabl Antall ndringr i alt Antall ndringr import Antall ndringr ksport juni okt nov juni okt nov juni okt nov varnummr vartkst opprinnlssland avsndrland bstmmlssland vkt mngd vrdi organisasjonsnr transportnasjon transportkod produksjonsfylk 7 7 prosdyrkod

8 70 % av varlinjn som har filmarkringr, har ikk blitt ndrt for non av variabln på juni-fila, mns dt i oktobr r dt 76% og i novmbr r 80% av varlinjn som ikk r rttt for d samm variabln. I juni r dt ndringr på mr nn n variabl for 355 varlinjr. Maksimalt antall ndringr for n varlinj r 4 (vartkst r holdt utnfor, s nst kapitl). Antall variabl ndrt pr. varlinj viss i tabll 5.2a. Tilsvarnd tall for novmbr viss i tabll 5.2b. Tabll 5.2a. Antall variabl ndrt pr. varlinj - juni Antall variabl ndrt I ALT Import Eksport I alt Tabll 5.2b. Antall variabl ndrt pr. varlinj - novmbr Antall variabl ndrt I ALT Import Eksport I alt Filn md all bhandld data innholdr kodr for bhandling hos rvisor (godkjnt). Diss kodn samsvarr ikk absolutt md antall ndringr på filn. Dt forkommr for ksmpl 'R' for rttt av rvisor og ingn ndringr. Dtt kan skylds at dt r fortatt ndringr av variabl som ikk finns på analysfiln (for ksmpl transportvariabl i juni og oktobr), mn hllr ikk for novmbrdata r dt absolutt samsvar mllom ndringr og godkjntkod. Sammnhng mllom Godkjntkod og antall ndringr finns i tabll 5.3a (juni) og 5.3b (novmbr). Tabll 5.3a. Sammnhng mllom antall ndringr og kod for godkjnt/rttt - juni Antall Godkjnt - kod Total ndringr E G M O R S T U Total Antall varlinjr som manglr godkjnt - kod = 376. Godkjntkodr btyr: G - Godkjnt rvisor O - Ombrgning T - Godkjnt tollr M - Massndring R - Rttt rvisor U - Rttt rvisor - godkjnt tollr E - Rttt tollr S - Rttt tollr - rttt rvisor 7

9 Missing godkjntkod skylds at varlinjn ikk r frdig bhandlt vd tidn for datauttak til analysn. Antall varlinjr, sum vrdi og sum vkt for juni r fordlt på godkjntkodr og antall filkodr pr. varlinj i vdlgg 8.7. Tabll 5.3b. Sammnhng mllom antall ndringr og kod for godkjnt/rttt - novmbr Antall Godkjnt - kod Total ndringr E G M O R S T U Total Antall varlinjr som manglr godkjnt - kod = Varnummr og vartkst Varnummr og vartkst fra varkatalogn r kobld variabl og vil naturlig ndrs sammn. Når antallt tkstndringr ikk r lik stort som antall varnummrndringr skylds dt dtaljringsgradn i tkstn. Dt r ingn rll ndringr i vartkstn utn at varnummr også r ndrt. Vi konsntrrr drfor analysn om varnummr. Varnummr ndrs flst gangr, i alt for varlinjr i juni og 975 varlinjr i oktobr. D mst omfattnd ndringr som innbærr ndring i d 2 først sifrn i varnummrt forkommr drimot bar for 128, hnholdsvis 136, varlinjr. Antall ndringr ttr hvor mang av d først sifrn som ndrs (juni og oktobr) angis i tabll 5.4. Tabll 5.4. Antall varlinjr md ndring av varnummr Antall siffr Antall varlinjr i alt Antall varlinjr import Antall varlinjr ksport juni oktobr juni oktobr juni oktobr (inkludrt d 2 først) (inkludrt d 4 først) All Dt r i alt ulik varnummr på d varlinjn som r markrt md filkod i juni. Av diss r 452 varnummr ndrt undr rvisjonn. Mang av diss (172 varnummr) r ndrt for hvr varlinj dr d forkommr. Når varnummr dfinrs ttr bar d to først sifrn, blir 35 av 93 ulik varnummr rttt for n llr flr varlinjr. Andln varlinjr hvor varnummr r rttt på 2-siffr nivå varirr md varnummr, mn r maksimalt 30%. Antall/andl varlinjr md varnummr rttt fordlt på ksport og import finns i tabll

10 Tabll 5.5. Antall varnummr md ndring av varnummr for n llr flr varlinjr Varnr. Antall varnummr i alt Antall varnummr rttt n llr flr gangr Antall varnummr rttt hvr gang Nivå I alt Import Eksport I alt Import Eksport I alt Import Eksport 8 siffr Maks ndring 2 siffr % 30% 7% Landkodr Landkodr, opprinnlssland, avsndrland og bstmmlssland ndrs rlativt oft undr rvisjonn. Antall varlinjr md ndrt landkod for juni: 52 ndringr i båd avsndrland og opprinnlssland 198 ndringr i bar opprinnlssland 201 ndringr i bar avsndrland 35 ndringr i bstmmlssland Dt r bar t fåtall land som ndrs for mang varlinjr og dt r d samm landkodn som ndrs oftst. Tabll 5.6a for juni og tabll 5.6b for oktobr visr d landkodn som bl ndrt oftst. Tabll 5.6a. Landkodr som ndrs oftst - juni Opprinnlssland Avsndrland Bstmmlssland Landkod Antall Landkod Antall Landkod Antall GE 37 NO 145 YU 16 DK 24 SJ 20 KP 4 SL 24 KR 12 DM 2 KP 22 AG 7 SL 2 NO 10 GB 7 XC 2 SE 10 TJ 7 1 Tabll 5.6b. Landkodr som ndrs oftst - oktobr Opprinnlssland Avsndrland Bstmmlssland Landkod Antall Landkod Antall Landkod Antall KP 39 NO 18 YU 20 DK 36 KR 17 KP 6 NO 18 SJ 14 SL 6 GE 13 HK 10 LI 4 SL 13 ID 9 AQ 2 SE 7 CI 8 SJ 2 Dt r gjrn t mønstr i landkodr ndrt fra og til. Tablln 5.7a, 5.7b og 5.7c visr d vanligst kombinasjonn av original og ndrt landkod for hnholdsvis opprinnlssland, avsndrland og bstmmlssland i juni og oktobr. 9

11 Tabll 5.7a. Opprinnlssland ndrs oftst til - juni og oktobr Opprinnlssland Endrt til Antall varlinjr originalt opprinnlssland juni oktobr GE DE KP KR DK IT NO DK 7 SL SI 7 SL SK 7 NO GB 16 DK CN 10 Tabll 5.7b. Avsndrland ndrs oftst til - juni og oktobr Avsndrland Endrt til Antall varlinjr originalt avsndrland juni oktobr NO SE 135 KR DE 8 16 NO DK 7 TJ CZ 7 GB IE 6 SJ US 6 5 NO GB 16 ID GB 9 Tabll 5.7c. Bstmmlssland ndrs oftst til - juni og oktobr Bstmmlssland Endrt til Antall varlinjr originalt bstmmlssland juni oktobr YU CS KP KR 4 6 DM DO 2 SL SK 2 SL SI 4 LI LT Vrdi - vkt - mngd For juni var total ndring fra original fil til rvidrt fil nstn 2,5% rduksjon av vrdin og 3% økning av vkt. Endring av mngd var på 85% totalt. Når man sr på diss rlativ ndringn r dt viktig å husk på at filmarkrt varlinjr bar dkkr n litn dl av totalt antall varlinjr, s kapittl 1. I all hovdsak skjr ndringn på varlinjr som finns båd på original og rvidrt fil. Tabll 5.8 visr vrdi, vkt og mngd før og ttr rvisjonn fordlt ttr hvorvidt varlinjn tilhørr original og rvidrt fil koblt llr bar original llr rvidrt fil. 10

12 Tabll 5.8. Vrdi, vkt og mngd før og ttr rvisjon - oktobr Vrdi (Mill.) Vkt(Mill.) Mngd(1000) Original Rvidrt Original Rvidrt Original Rvidrt Bar I alt originalfil Import Eksport Original og I alt rvidrt fil Import koblt Eksport Bar I alt rvidrt fil Import Eksport Totalt I alt Import Eksport Vrdi Vrdi ndrs for 105 varlinjr i juni og 94 varlinjr i oktobr. Dt r altså n svært litn andl av filmarkringn som førr til ndrt vrdi. Endringr av vrdi prgs av at dt r non få svært stor ndringr som dkkr dt mst av vrdindringn. I oktobr dkks ovr 50 % av total vrdindring av 2 varlinjr, mns ovr 75% av total vrdindring dkks av 4 varlinjr, all md ksport. Figur 5.1 hvor varlinjn r sortrt ttr avtagnd absoluttndring visr at når d 20 størst ndringn r rttt opp, r avvikt til total vrdi svært lit. Figurn visr data fra juni, mn mønstrt r dt samm for tilsvarnd figur for oktobr. Figur 5.1. Avvik fra rvidrt total ttr hvrt som d størst ndringn i vrd rvidrs først 1. 0 pavvi k nul l ant r v 11

13 D størst ndringr i vrdi r stort stt nhts (1000) - fil. Dtt syns gansk tydlig på plott av ndringr llr rvidrt vrdi mot original vrdi. Endring av vrdi r plottt mot original vrdi i figur 5.2a (juni) og figur 5.2b (oktobr). Rvidrt vrdi r plottt mot original vrdi i figur 5.3 (oktobr). Figur 5.2a. Endring (rvidrt vrdi - original vrdi) plottt mot original vrdi, juni 0 v r d i D vr di Figur 5.2b. Endring av vrdi (y-aksn) plottt mot original vrdi (x-aksn), oktobr Farg ttr import/ksport. - import, - ksport. 0 v r d i D vr di 12

14 Figur 5.3. Rvidrt vrdi (y-aksn) plottt mot original vrdi (x-aksn), oktobr Farg ttr import/ksport. - import, - ksport v r d i R vr di Vrdindringr følgr filkodr, oft kodr for priskontrollr. Tabll 5.9 visr d viktigst filkodn, antall markringr, antall og andl (%) ndringr, antall ndringr av vrdi, sum vrdi og sum ndrt vrdi (rv - org). Endringr i vrdi pr. filkod r sortrt ttr avtagnd absoluttvrdi av ndring. Hl tablln finns i vdlgg 8.8 (tabll 8.3a for juni, tabll 8.3b for oktobr og tabll 8.3c for novmbr). Samm ndring kan forkomm for flr filkodr, dtt gjldr også non av d størst ndringn. Fra figurn vt vi at dt r t fåtall varlinjr som utgjør d stor ndringn. Tabll 5.9. Filkodr ttr avtagnd absolutt ndring av vrdi - juni antall antall prosnt antall_ sum sum Obs Filkod markring ndring ndring ndr.vrdi vrdi ndrt vrdi 1 POE_L KMILL P6_L PAO_L PO_L PVH21M PA PVH23M P3_L P1O_L PC PMH23M PN_L Vkt Vkt ndrs my oftr nn vrdi. Dt skylds at dt oft r vktn som ndrs når n priskontroll antydr n mulig fil. Mn dt r vrdt å mrk sg at antall ndringr av vkt r rdusrt btydlig fra juni til novmbr. S tabll 5.1. Endringr av vkt prgs også av t fåtall svært stor ndringr og litt flr små/ubtydlig ndringr. 13

15 Figur 5.4a visr ndrt vkt plottt mot original vkt for juni mns figur 5.4b visr rvidrt vkt plottt mot original vkt for oktobr. Figur 5.4a visr tydlig at dt r to varlinjr md stor ndringr. Dtt r 2 kstrmvrdir (1000-fil), hvr md 4 filkodr: MVEKT, PAN_L, PN_L, PU_L. Plott av rvidrt vkt mot original vkt for juni i vdlgg 8.9 visr også diss to utliggrn pluss n til. Rstn av ndringn r rlativt små. Figur 5.4a. Endrt vkt (rvidrt - original) plottt mot original vkt - juni v k t D vkt Figur 5.4b. Rvidrt vkt plottt mot original vkt - oktobr v k t R vkt Vktndringr følgr også oft filkodr fra priskontrollr. Tabll 5.10 visr d viktigst filkodn, antall markringr, antall og andl (%) ndringr, antall ndringr av vkt, sum vkt og sum ndrt vkt (rv - org). Endringr i vkt pr. filkod r sortrt ttr avtagnd absoluttvrdi av ndring. Hl tablln finns i vdlgg 8.8 (tabll 8.4a for juni, tabll 8.4b for oktobr og tabll 8.4c for novmbr). Samm ndring kan forkomm for flr filkodr - vi har allrd stt at all d 4 viktigst filkodn 14

16 i tabll 5.10 gjldr for 2 varlinjr md stor ndring av vkt, og at dt r t fåtall varlinjr som utgjør d stor ndringn. Tabll Filkodr ttr avtagnd absolutt ndring av vkt - juni antall antall prosnt antall_ sum sum Obs Filkod markring ndring ndring ndr.vkt vkt ndrt vkt 1 PU_L PAN_L PN_L MVEKT PVH22M PAO_L PVH20M POE_L PA PVH13M KVEKT PKM_L KVARE PVH21M PFL21M Mngd Spsilt for mngd gjldr at dt r ikk all varr som skal angis i mngd. Dt r drfor n dl ndringr fra llr til blank mngd. All ndringr til llr fra blank mngd hngr sammn md varnummrndringr. Tabll 5.11 visr diss ndringn. Tabll Antall varlinjr md ndrt mngd I alt Import Eksport Rttt fra blank til utfylt Rttt fra utfylt til blank Også når dt gjldr mngd r dt d få stor ndringn som tllr. Figur 5.5a visr ndrt mngd plottt mot original mngd for d varlinjn som har og skal ha mngd i juni, mns figur 5.5b visr rvidrt og original mngd for d samm varlinjn. Figur 5.6 vis rvidrt mngd plottt mot original mngd for oktobr. Figur 5.5a. Endrt mngd (rvidrt - original) plottt mot original mngd - juni 0 m n g d D mngd 15

17 Figur 5.5b. Rvidrt mngd plottt mot original mngd - juni m n g d R mngd Figur 5.6. Rvidrt mngd plottt mot original mngd - oktobr m n g d R mngd Mngdndringr følgr filkodr som r markrt. Tabll 5.12 visr d viktigst filkodn, antall markringr, antall og andl (%) ndringr, antall ndringr av mngd, sum mngd og sum ndrt mngd (rv - org). Endringr i mngd pr. filkod r sortrt ttr avtagnd absoluttvrdi av ndring. Hl tablln finns i vdlgg 8.8 (tabll8.5a for juni, tabll 8.5b for oktobr og tabll 8.5c for novmbr). Samm ndring kan forkomm for flr filkodr. Fra figurn vt vi at dt r t fåtall varlinjr som utgjør d stor ndringn. 16

18 Tabll Filkodr ttr avtagnd absolutt ndring av mngd - juni antall antall prosnt antall_ sum sum Obs Filkod markring ndring ndring ndr.mngd mngd ndrt mngd 1 P4_L MMENGD PML23M PFL22M KVARE P7_L P1N_L PFL21M PFL23M PML21M PKM_L P1O_L MTR PFH10M Transport Transportvariabl finns bar for novmbrdata. D vanligst filkodn for transportkod r: Filkod Antall markringr Antall ndringr A25 - ugyldig transportkod ( blank ) MTR030 - billast > 100 tonn MTRA90 - gn frmdrift MTRB90 - gn frmdrift MTR040 - flylast > 8 tonn MTR016 - billast > 70 tonn 26 4 Transportkod r ndrt 139 gangr. D vanligst ndringn: Original transportkod Rttt transportkod Antall varlinjr 30 - bil 10 - skip gn frmdrift 30 - bil gn frmdrift 40 - fly 21 blank 10 - skip 18 blank 40 - fly fly 10 - skip 11 Transportnasjon ndrs 7 gangr. Flr varlinjr hvor transportnasjon ndrs har 3-4 filmarkringr. D vanligst filmarkringn r: Avsndrland - KAVS (4), Opprinnlssland - KOPPR ( 3), Utvalgt avsndrland - MKF000 (4), utvalgt opprinnlssland - MKF001 (3), vrdi - KVERD (2) og tvilsom transportnasjon - MTRNAS (2) Organisasjonsnummr Organisasjonsnummr r ndrt for 18 varlinjr i novmbr. Endringn r til blank for 3 varlinjr (3 ulik organisasjonsnummr originalt) og til 'R' for 14 varlinjr (2 ulik organisasjonsnummr originalt). Dn vanligst filkodn for varlinjr md ndrt organisasjonsnummr r KVARE (10 varlinjr), llrs r dt 1-3 varlinjr pr. filkod. Organisasjonsnummr r ndrt sammn md varnummr 10 gangr. 17

19 5.2. Filkodr Forholdt mllom antall rttd varlinjr pr. filkod og antall varlinjr som r markrt md filkodn, r n indikator på hvor trffsikkr filkodn r. Figur 5.7 visr hvr filkod plassrt ttr antall markringr (x-aksn) og antall ndringr (y-aksn) for juni - data. Tilsvarnd plott for oktobr og novmbr visr samm mønstr. Filkodr som liggr lngst mot høyr og lngst nd i figurn har minst trffsikkrht. Non av diss filkodn r markrt md hvilkn kod dt gjldr. Figur 5.7. Filkodr ttr antall og andl rttd varlinjr - juni KVARE 300 P4_L POE_L a n t n d r 200 P6_L P7_L PU_L PN_L P1O_L 100 KVEKT KBEST KMI LL 0 MTR0 3 0 MT R ant al l All filkodr sortrt ttr andl varlinjr som r rttt, for juni, oktobr og novmbr, finns i tabll 8.6a, 8.6b og 8.6c i vdlgg Tablln angir også hva slags variabl som har blitt rttt. Dt r vrdt å mrk sg at ca. 50 filkodr har 100% rttandl hvr månd. Non av diss filkodn markrs bar for n llr t lit antall varlinjr, mn n dl har så mang markringr hvr månd at dt bør vurdrs om d gntlig gjldr absolutt kontrollr. Mang filkodr - også md mang markringr - har litn andl rttingr. Mn hvis vi sr på filkod ttr ndringr i vrdi, vkt og mngd i vdlgg 8.8, sr vi at non filkodr md litn trffsikkrht kan vær forbundt md stor ndringr. Vi sr nøyr på n dl av d filkodn som har mang markringr og dårlig trffsikkrht. Bakgrunnsdata r hntt fra vdlgg 8.8 og KVARE KVARE r n av d hyppigst forkommnd filkodn. Dn markrs for utvalgt varnummr for vidr vurdring av rvisor for all varlinjr. I juni r KVARE markrt for i alt 1403 varlinjr i originalt datastt. Koblt mot rvidrt datastt finnr vi KVARE igjn for 1337 varlinjr, dt vil si at dn forkommr i 66 varlinjr som vi bar har originaldata for. Vidr analys av d 1337 varlinjn 18

20 md båd original og rvidrt tall finnr vi at dt ikk har vært fortatt non ndring for 956 varlinjr, altså vl 70 % av filmldingn. KVARE r markrt tilsvarnd oft for oktobr og novmbr. Rttandl for KVARE - mrkd varlinjr: Juni 28,5 % Oktobr 33,7 % Novmbr 29,9 % KVARE - mrkd varlinjr har stor ndring av mngd og til dls også vkt, mn modrat ndring av vrdi for all måndn juni, oktobr og novmbr PØ-L og PN-L PØ-L og PN-L r n rlativ priskontrollr, hnholdsvis øvr og ndr grns for pris pr. land. Båd PØ-L (POE_L) og PN-L r blant d hyppigst forkommnd filkodn md litn andl rttingr. Rttandl for PØ-L og PN-L mrkd varlinjr: PØ-L PN-L Juni 20,4 % 15,4 % Oktobr 13,6 % 9,9 % Novmbr 12,0 % 7,6 % PØ-L forkommr på varlinjr md størst ndring i vrdi totalt for all tr måndn. I juni r dt 1344 markringr md PØ-L hvorav 274 varlinjr rtts. Av diss r dt 54 varlinjr som ndrr vrdi. D ndringn som gjørs r typisk nhts (1000) - fil. Plott av original vrdi og diffrnsn viss på figur 5.8. Dt r stor ndringr av vkt for varlinjr md filkod PN-L, spsilt for juni hvor vi kan s to klar vktndringr i figur 5.4a og i vdlgg 8.9. Dt r også ndringr av vrdi. Figur 5.8. Endringr i vrdi plottt mot original vrdir (PØ-L) - juni 0 v r d i D vr di 19

21 PU-L Rlativ priskontroll pr. land - min ndr grns. Dnn priskontrolln gir mang markringr, litn andl rttingr og størst ffkt på vkt. Varlinjn md d to størst ndringr av vkt i juni har båd PN-L og PU-L som filkod. Rttandl for PU-L - mrkd varlinjr: Juni 19,0 % Oktobr 12,8 % Novmbr 7,9 % 6. Analys av nklt varnummr Vi vlgr å analysr vidr non av varnumrn som har flst varlinjr md rgistrrt filkodr. Varlinjn som har flst filmarkringr i juni og oktobr viss i tabll 6.1a og 6.1b. Tabll 6.1a. Varnummr md flst varlinjr rgistrrt md filkod i juni Antall Prisr Var- fil- gjnnomsnitt minimum maksimum nummr kodr original rvidrt original rvidrt original rvidrt Tabll 6.1b. Varnummr md flst varlinjr rgistrrt md filkod i oktobr Antall Prisr Var- fil- gjnnomsnitt minimum maksimum nummr kodr original rvidrt original rvidrt original rvidrt Fir av d ti varnumrn md flst filmarkringr i juni r også blant d ti varnumrn md flst filmarkringr i oktobr. En størr ovrsikt ovr 200 varnumr md flst filmarkringr for juni, oktobr og novmbr samlt liggr i vdlgg Varnumrn md høyst antall filmarkrt varlinjr vlgs ut for vidr analys av filkodr og bhandling av rvisor. 20

22 6.1. Varnummr Dlr og tilbhør til motorkjørtøyr Dtt r dt varnummrt som har flst varlinjr md filmarkringr på koblt fil for juni og nst flst markringr for oktobr. Vi sr på filkodr, bhandling av rvisor og ffkt av rttingr. Varnummrt innholdr hnhldsvis184 og 154 varlinjr md filkodr for juni og oktobr, hvorav omtrnt halvpartn godkjnns dirkt av rvisor. Fordling av varlinjr for juni på import/ksport og godkjntkodr viss i tabll 6.2. Tabll 6.2. Godkjntkodr for varnummr Import og ksport - juni Godkjnt - antall pr. kod I alt G R E U blank Import Eksport Totalt Filkodr og bhandling r svært lik i juni og oktobr for dtt varnummrt. My av analysn viss drfor bar på juni-data. Dt r i alt 12 ulik filkodr som har slått ut for dtt varnummrt vd innlasting av data i juni-basn. For koblt datastt finnr vi igjn så godt som all filkodn og 184 av 199 varlinjr. Bar 3 varlinjr har 2 filkodr, rstn r rgistrrt md 1 filkod. Tabll 6.3. Filkodr som har slått inn flst gangr - juni Filkod Antall gangr Godkjnt - antall pr. kod Original data Kobld data G R E U blank (Imp + Eks) PVH9 117 ( ) PVL9 28 ( ) KVEKT 28 (1 + 27) PN-L 9 (9 + 0) 9 9 MTRA90 8 (7 + 1) PØ-L 5 (5 + 0) Varlinjr totalt 199 ( ) Filkod PVH9, som r n fast øvr prisgrns (vrdi/vkt) på 4000, r dn klart mst brukt filkodn for dtt varnummrt. I tillgg r også ndr prisgrns my brukt. Prisfordling for all filmarkrt varlinjr viss i figur 6.1. Figur 6.1. Prisr - original data (Filkod PVH9, fast grns på 4000 r markrt) 60 F r q u n c y pr i s 21

23 En stor andl av varlinjn markrt for filkod PVH9 r rttt. Sammnhngn mllom original og rvidrt brgnd prisr frmgår av figur 6.2a og 6.2b som dkkr all varlinjr markrt md n llr annn filkod for dtt varnummrt, hnholdsvis juni og oktobr. Figur 6.2a. Pris før (pris) og ttr rvisjon (prisr) - juni p r i s r pr i s Punktn i figurn har fått symbol som visr til kod for bhandling av rvisor. Symbol Godkjnt R (rttt av rvisor) G (godkjnt av rvisor) E (rttt av tollr) U (rttt rvisor-godkjnt tollr) Figur 6.2a. Pris før (pris) og ttr rvisjon (prisr) - oktobr 6000 p r i s r pr i s 22

24 Dt r hovdsaklig vkt = 1 som rtts. Vkt = 1 forkommr for 81 varlinjr hvorav 75 rtts av rvisor i juni og for 59 varlinjr hvorav 57 rtts av rvisor i oktobr. Vktn ndrs til: Rvidrt vkt - Antall gangr juni llr 4 2 gangr hvr 8, 11, 12,20 llr 70 1 gang hvr Rvidrt vkt - Antall gangr oktobr Rvisjonn gir n total ndring i vkt i juni for dtt varnummrt fra til , dt vil si n økning på 955 llr 0,4% av vktn for all filmrkd varlinjr md dtt varnummrt. I oktobr gir rvisjonn n total ndring i vkt for dtt varnummrt fra til , dt vil si n økning på llr 1,3 % av vktn for all filmrkd varlinjr md dtt varnummrt. Vkt rtts også for varlinjr hvor opprinnlig vkt ikk r lik 1. I oktobr forkommr dt for 20 varlinjr hvor opprinnlig vkt liggr mllom 2 og 13. Rvidrt vkt r plottt mot original vkt i figur 6.3. Figur 6.3. Vktndringr - rvidrt mot original vkt - oktobr v k t R vkt Dt r ingn ndring av varnummr i juni mns varnummr r rttt for 2 varlinjr i oktobr (til og ). Opprinnlssland r hllr ikk rttt i juni, mn rttt n gang i oktobr(fra GE til SE). Vrdi r ikk ndrt. Mngd bruks ikk. Transportdata har jg ikk for juni og oktobr. Avsndrland r ndrt for to varlinjr i juni, s tabll 6.4, mn r ikk ndrt i oktobr. 23

25 Tabll 6.4. Avsndrland ndrt - juni Originalt avsland Rvidrt avsland Opprland Filkod Vrdi Vkt SJ (Svalbard) DE(Tyskland) DE KAVS, MKF KR(Sør-Kora) DK(Danmark) DE KVERD Effktn av ndrt avsndrland frmkommr på figurn 6.4a og 6.4b. Endringn r ubtydlig, dt r bar to land md ubtydlig vrdir som blir bort. Figur 6.4a. Original vrdi ttr originalt avsndrland- all filmrkd - juni F r q u n c y BE CH CN CZ DE DK FI FR GB IT JP KR LU NL PT SE SJ US avsl and Figur 6.4b. Rvidrt vrdi ttr rvidrt avsndrland - all filmrkd - juni F r q u n c y BE CH CN CZ DE DK FI FR GB IT JP LU NL PT SE US avsl andr Ettrsom dt r n priskontroll som førr til d flst ndringn for dtt varnummrt, kan vi s på ndring i pris (forholdt mllom vrdi og vkt) undr rvisjonn. I figur 6.5 sr vi antall varlinjr i juni fordlt ttr størrlsn på forholdt mllom pris ttr rvisjonn og originalt. D flst varlinjn 24

26 (101) har undrt pris (rlpris = 1.00) mns ndring av vkt fra 1 til 5 llr 10 førr til at prisforholdt blir 0.20 llr Figur 6.5. Prisndring - forhold mllom pris ttr rvisjon og pris originalt - juni F r q u n c y rlpris Dt kan vær av intrss å s på dn fast prisgrnsn på 4000 for filmarkring PVH9. Vi har ikk no grunnlag for å analysr hva som skjr hvis grnsn rdusrs, mn vi kan s på hvor stor andl av filmldingn som rtts hvis dnn grnsn øks. Figur 6.6 visr andl rttt (godkjnt = R) for juni som funksjon av ndr prisgrns. Vi sr at andln økr no fra n prisgrns på 4000 til n prisgrns for så å synk sakt. Prisgrnsr ovr har dårlig datagrunnlag. Figur 6.6. Andl rttt (R) som funksjon av ndr grns for pris vd mrking PVH9 impks = a n d l r t t t pr i s 25

27 6.2. Varnummr og Stmpldrvn forbrnningsmotorr, utnbordsmotorr, hnholdsvis undr og ovr 30 KW Dtt r n var som har mang filmarkringr i juni, mn ikk i oktobr. Analysn hr gjldr drfor bar juni. Varnumrn analysrs sammn fordi rttingn oft gjldr ndring mllom diss to varnumrn. Dt r hnholdsvis 135 og 146 varlinjr som blir mrkt md filkod KVARE vd innlasting av data, og 2 varlinjr md varnummr får i tillgg 2 filkodr for pris. 134 og 145 varlinjr finns igjn i koblt fil. KVARE btyr at all varlinjr md diss varnumrn blir mrkt for vidr vurdring av rvisor. All varlinjn gjldr import, og bar 13 av all varlinjn r blitt rttt (godkjnt = R). Tabll 6.5 visr filkodr og bhandling av rvisor. Tabll 6.5. Filkodr som har slått inn Filkod Antall gangr godkjnt Antall gangr godkjnt Originalt Koblt G R Originalt Koblt G R KVARE P6-L PØ-L Varlinjr totalt Enst rtting utnom varnummrrtting r mngd som r rttt n gang (fra 101 til 10) for varnummr md filkod KVARE. Varnummr rtts fra til for 3 varlinjr og fra til for 9 varlinjr. Vrdi og vkt for diss varlinjn i forhold til godkjnt varlinjr md filmrking viss i tabll 6.6. Tabll 6.6. Varnummr rttt Varnummr - Antall Sum vrdi Sum vkt Sum mngd godkjnt G R G R (10) (301) 200 Tall for varnummr R gjldr varlinjr som har ndrt varnummr, tall for all rttd i parnts. Ca. halvpartn av vrdi, vkt og mngd vd rtting fra varnummr til kommr fra n varlinj. Dnn varlinjn har fått filkodn P6-L og PØ-L i tillgg til KVARE Varnummr Andr komfyrr Dtt r også n var som har mang filmarkringr bar i juni. Dt r 197 varlinjr som r blitt mrkt md filkod, 2 filkodr på samm varlinj 2 gangr. 145 varlinjr finns igjn i koblt fil. All filkodr gjldr import. Filkodr og bhandling av rvisor viss i tabll

28 Tabll 6.7. Filkodr som har slått inn Filkod Antall gangr Godkjnt - antall pr. kod Original data Kobld data G R E M T Blank PFL PFH PMH PVH P7-L Varlinjr totalt Dtt r t varnummr hvor d allr flst filkodn førr til rtting. Filkodn antydr vsntlig unormal forhold mllom mngd og vkt, i nklttilfllr forhold mllom pris og mngd llr pris og vkt. Fordlingn av forholdt mllom vkt og mngd på original data som r markrt md filkod, viss i figur 6.7. Figur 6.7. Fordling av vkt/mngd 40 F r q u n c y Vkt _mng Varnummr rtts flst gangr, for i alt 128 varlinjr. Fordlingn av nytt varnummr viss i tabll 6.8. Vkt ndrs for 4 varlinjr, vrdi ndrs ikk og 2 varlinjr skal ikk ha mngd. 27

29 Tabll 6.8. Varnummr ttr rvisjon - antall varlinjr Varnummr Godkjnt Totalt ttr rtting E G M R T blank Nytt varnummr r for d allr flst ndringr, - dtt gjldr båd massndringr (M) og rttt av rvisor (R). Bar 17 varlinjr bholdr undrt varnummr. Massndringr brørr avsndrland SE og opprinnlssland DE, DK og IT. Mn rvisor rttr også varlinjr fra diss landn. Figur 6.8 visr pris (= vrdi/vkt) for original data. Dt r to klar utliggr i pris. Diss to varlinjn har vkt lik 1. Vktn ndrs til hnholdsvis 500 for dn md høyst pris (rttt av rvisor) og 100 for dn andr (rttt av tollr). Figur 6.8. Fordling av pris = vrdi/vkt F r q u n c y pr i s Vrdi, vkt og mngd for varlinjn som markrs for dtt varnummrt r fordlt ttr varnummr ttr rvisjonn og bhandling av rvisor i tabll

30 Tabll 6.9. Effkt av rvisjon Varnr.r Variabl Godkjnt Totalt ttr E G M R T blank rtting Vrdi Vkt Mngd Vrdi Vkt (4 175) (560) (8 193) Mngd Vrdi Vkt Mngd Vrdi Vkt Mngd Vrdi Vkt Mngd Vrdi Vkt Mngd Vrdi Vkt (387) (120) Mngd 12 (.) 1 (.). Vi sr at dt r stor ndringr for dtt varnummrt. Talln i parnts visr til rvidrt vkt, vntult mngd dr dtt r ndrt undr rvisjonn Varnummr Mottakr for fjrnsyn, for fargr, 25" - 29" Dtt r også t varnummr md btydlig flr filmarkringr i juni nn i oktobr. Dt r i alt 126 filkodr i juni, fordlt på 121 varlinjr. All filkodr gjldr import. Filkodr og bhandling av rvisor frmgår av tabll Tabll Filkod og bhandling av rvisor - antall varlinjr Filkod Antall gangr Godkjnt - antall pr. kod Original data Kobld data G R P6-L P7-L PFH21M PFL21M PN-L PØ-L Varlinjr totalt Bar 2 varlinjr blir rttt. Bgg har filkodn P6-L og PØ-L. For dn n varlinjn rtts mngd fra 14 til 30, for dn andr varlinjn ndrs varnummr til

31 6.5. Varnummr Mottakr for fjrnsyn, for fargr, ovr 29" Dtt r t varnummr md btydlig flr filmarkringr i novmbr nn i juni og oktobr. Dt r i alt 126 filkodr i juni, fordlt på 121 varlinjr. All filkodr på koblt fil gjldr import. D viktigst filkodr og bhandling av rvisor frmgår av tabll Tabll Filkod og bhandling av rvisor - antall varlinjr Filkod Antall gangr Godkjnt - antall pr. kod Original data Kobld data G R P6-L P7-L PFL21M PØ-L KOPPR MKF Varlinjr totalt Dt r 22 varlinjr som blir rttt. D 10 varlinjn md filkod PFL21M får rttt varnummr til Vrdin på varlinjn som får ndrt varnummr r ca. 1% av vrdin på mrkd varlinjr som godkjnns. Tilsvarnd r vktn på varlinjr md ndrd varnummr ca. 4 % av vkt på filmrkd varlinjr. D 12 varlinjn som r mrkt md bgg filkodn KOPPR og MKF001, får ndrt opprinnlssland fra SL til HU Varnummr Automatisk databhandlingsmaskinr, bærbar Dt r 136 filkodr markrt for dtt varnummrt i juni, hvorav 126 finns på koblt fil. Dt r 107 varlinjr md båd original og rvidrt vrdir som brørs, s tabll I oktobr får varnummrt 69 filkodr markrt. Diss gjldr 40 varlinjr md original og rvidrt data. Tabll Filkod og bhandling av rvisor - antall varlinjr - juni Filkod Antall gangr Godkjnt - antall pr. kod Original Kobld G R O blank data data Imp Eks Imp Eks Imp Eks Imp Eks Imp Eks Imp Eks A KAVS KBEST KMILL KOPPR KVERD P6-L P7-L PFH PFL PMH PML PN-L PVH PVL PØ-L Varlinjr totalt

32 Dominrnd filkod i juni r PVH9 - pris pr. kg ovr manull grns (=20 000). I oktobr har filmldingr md dnn kodn blitt vsntlig rdusrt, fra 77 i juni til 9 i oktobr. Analys av junidata visr at all varlinjn md dnn kodn har vkt lik 1kg. Vktn rtts for all diss. Fordling av ny vkt viss i figur 6.9. Filkod PFL9 - forhold mllom kg og mngd undr manull grns - markrs for 9 varlinjr, som all r markrt også for PVH9. Filkod P6-L førr til ndring av vrdi fra til for n varlinj - ksport. Figur 6.9. Fordling for ny vkt - juni 20 F r q u n c y vkt R Filkodn PFH9, PMH9 og PML9 førr til ndring av varnummr for 5 varlinjr - import. Endringn mdførr ingn forandring av d 3 først sifrn i varnummrt. Vrdi og vkt - fordlt på varnummr ttr rvisjon - for godkjnt og rttd varlinjr viss i tabll Tabll Effkt av rvisjon: Godkjnt Rttt Original Rvidrt All Vrdi Vkt Vrdi Vkt Vrdi Vkt Vrdi Vkt Vrdi Vkt

33 6.7. Varnummr Frsk torsk oppdrttt Dtt r t varnummr md mang filmarkringr i oktobr og novmbr, mn få i juni. Vi sr på novmbrdata. All 179 varlinjn gjldr ksport. 176 varlinjr bl godkjnt av rvisor, 1 bl rttt av rvisor og 2 bl godkjnt av tollr. Filkodn for all 179 varlinjn r KVARE, dvs. all varlinjr md dtt varnummrt skal kontrollrs Varnummr Bnsin md oktantall undr 95 Hr r dt hnholdsvis 100, 63 og 55 varlinjr md filmarkring for juni, oktobr og novmbr. D 100 varlinjn i juni fordlt sg slik på import/ksport og filkod Filkod Antall gangr Godkjnt - antall pr. kod G R M Import Eksport Import Eksport Import Eksport Import Eksport KMILL 7 7 MLEM P6-L 1 1 PØ-L 1 1 Varlinjr totalt Endringr for dtt varnummrt gjldr massndring for importvarr hvor varnummr r ndrt til , dvs. oktantall mllom 95 og 98. For oktobr r dt også massndring av varnummr for 49 varlinjr, import, hvor filkod r MLEM38. Dt rtts også varnummr på samm måt for 13 varlinjr, ksport, hvor filkod r KMILL. Også for novmbr har importvarlinjn filkod MLEM38 og ksportvarlinjn filkod KMILL. Mn på importsidn godkjnns 45 varlinjr mns 5 får godkjntkod R for rttt av rvisor. Jg kan ikk finn hva som r rttt. På ksportsidn godkjnns 3 varlinjr, 1 r rttt og n r ikk frdigbhandlt. 7. Vidr arbid Filmarkringr og dokumntasjon av rvisjonsarbidt i utnrikshandlsstatistikkn gir t godt grunnlag for å ffktivisr rvisjonn. Vi har stt at my manult arbid går md til ubtydlig ndringr. Samtidig sr vi at stor fil oppdags og rtts. Dt r allikvl ikk gitt at all viktig fil oppdags. Tradisjonll rvisjonsmtodr avslørr tilfldig fil fordi d skillr sg ut, mns dt r vanskligr å oppdag systmatisk fil som forkommr for mang dklarantr. Et rvisjonsopplgg bør bstå av kontrollr som avslørr absolutt fil kontrollr som avslørr stor avvik vidr kontrollr for å sikr kvalittn på publisringsnivå llr annt ønskt nivå automatisring av rutinrtting, md opplgg for priodisk vurdring av gyldight statistikk som visr ffktn av rvisjon på ulik nivå oppfølging for å bdr kvalittn på data inn analys av mulig filkildr og hvordan d vntult skal kunn avslørs 32

34 Notatt hr visr at mang av filkontrolln r lit ffktiv md mang filmarkrt varlinjr hvor dt r rlativt få ndringr. Dt bør kunn vær my å spar vd å ffktivisr rvisjonn. Et mr ffktivt rvisjonsopplgg kan utvikls ttr samm prinsipp som nåværnd, mn md mr målrttd filkontrollr. Altrnativt kan man sats på størr grad av makro- og aggrgrt kontrollr. Dt r viktig å vit ffktn av ndringr vi gjør vd fornkling av rvisjonsarbidt. Fagsksjonn må faststt dtaljringsnivå for kvalittsvurdring av statistikkn. Dt r nødvndig md vidr analys av rvisjonn av utnrikshandlsstatistikkn, spsilt rttt mot ffktn av d nklt filkodn på aggrgrt nivå. Notatt hr visr ksmplr på hvordan rvisjonn kan analysrs, mn byggr ikk på hl datamatrialt - bar på varlinjr som blir kontrollrt manult. Vidr arbid må ta for sg hl datamatrialt og også s utviklingn ovr tid. Følgnd aktivittr vil bygg opp t grunnlag for å bstmm hva slags rvisjonsopplgg man skal ha og vlg ut hvilk kontrollr som bør bruks: Gjnnomgang av all filkodr md rvisorn - for t klart skill mllom absolutt kontrollr og kontrollr av mulig fil. Stor avvik - hvilk kontrollr r viktig hr og hvordan kan vi lag målrttd kontrollr for stor avvik Simulr ffktn av ulik kontrollr på publisringsnivå llr andr nivå ttr ønsk fra fagsksjonn, f.ks. vd hjlp av suprcross Analysr variasjon ovr tid i aggrgrt data md tank på grnsr i mulig aggrgatkontrollr Vurdring av ovrgang til makrokontrollr/aggrgatkontrollr llr innstramming av gjldnd kontrollr 33

35 8. Vdlgg 8.1. Fordling av antall filkodr pr. varlinj - juni Figur 8.1a. Import (Impks = 1) F r q u F r q u n c y antfilk_a F r q u n c y ant f i l k_p n c y antfilk F r q u n c y ant f i l k_m F r q u n c y ant f i l k_k Figur 8.1b. Eksport (Impks = 2) F r q u n F r q u n c y ant f i l k_a F r q u n c y ant f i l k_p c y ant f i l k F r q u n c y ant f i l k_m F r q u n c y ant f i l k_k 34

36 8.2. Kombinasjon av ulik filkodr - juni Import (impks = 1) i tabll 1a og ksport (impks = 2) i tabll 1b visr antall varlinjr ttr hvor mang filkontrollr som har slått ut, fordlt ttr filgrupp (A, K, M og P). En filkod i prisgruppn forkommr oftst, båd for import og ksport. Tabll 8.1a. Import antfil antfilk_ antfilk_ antfilk_ antfilk_ antall impks A K M p varlinj

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer