VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr Dato for befaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014"

Transkript

1 VEDLEGG

2 RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikklnr Gnr 1 Bnr 206 Kommun HATTFJELLDAL Hjmmlshavr() MESTA EIENDOM AS Dato for bfaring Markdsvrdi: kr Anbfalt lånvrdi: kr Ønskr du å sjkk rapportns gyldight? Skann QR-kodn md din mobiltlfon, llr bsøk

3 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eindomsbtgnls, hjmmlshavr mm Adrss Gnr Bnr Snr Fnr Finnmomyro Postnr Poststd Kommun Områd/bydl 8691 HATTFJELLDAL HATTFJELLDAL Hattfjlldal Rkvirnt Stian Wikstrøm Hjmmlshavr() MESTA EIENDOM AS Tilstd / opplysningr gitt av Ivar Bråtn og Arnt Fagrli Bsiktiglssdato Dokumntr frmlagt vd bsiktiglsn Liavtal md Dan Storli datrt Liavtal md Svvia Norg AS datrt Sammndrag Prmissr - Gnrll opplysningr Takstn r kun basrt på n visull bfaring, utn inngrp i byggvrkt Mrk at vrditakstn ikk r n tilstandsrapport, som bskrivr byggvrkts tknisk tilstand Kundn/rkvirntn skal ls gjnnom dokumntt før bruk og gi tilbakmlding til takstmannn drsom dt finns fil llr manglr som bør rtts opp Områdbskrivls - Bliggnht - Miljø Eindommn liggr lik vd riksvi 73 ca 1,5 km vst for kommunsntrt i Hattfjlldal kommun Avstandn til Trofors (E6 og jrnban) r 32 km og til Mosjøn 74 km Områdt r prgt av storslått natur, sprdt bbyggls og non andr næringsvirksomhtr Rgulringsmssig forhold Områdt r rgulrt til næringsvirksomht Eindommns tomt Tomtaral (m²) Typ tomt Fsttidns utløpsår Årlig fstavgift Fstt Eit Kommntarr vdrørnd fstkontrakt Tomtns bskaffnht Flat tomt dkkt av stinmassr og grus Omgivlsn r skogstrrng Eindommn r tilknyttt kommunalt vannog kloakkanlgg Dt bl opplyst at dt har forkommt at vannt har frosst i forbindls md tilkoblingn til hovdvannldningn Finnmomyro 8691HATTFJELLDAL Gnr:1Bnr:206 Sid1av ArntFagrli ArntFagrli

4 Eindommns bygningr VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Typ bygg A Næringsindom Byggår 1996 B Rubbhall 2000 C Sandlagr 2000 Likningstakst Kjøpsår Forsikringsslskap Polisnummr If LP Bygningsmssig bskrivls; Bygg A - Næringsindom Rhab - ombygd år Kjøpsum / kostpris --- Typ forsikring Fullvrdi Bskrivls Bygningn bstår av to dlr: n dl som innholdr vrkstd/garasj (BRA: m2) og n dl som innholdr oppholdsrom (BRA: 42,4 m2) Byggt r fundamntrt md ringmur av btong på stinfylling I vrkstddl r dt btonggulv, mns dt i oppholdsdln r vinylblgg Dt bl obsrvrt non sprkkr i btonggulv i vrkstdvggn r risvrk av tr utvndig kldd md trbord Takt r taksprrr i tr og tkkt md stålplatr Bygningn r tilknyttt kommunalt vann- og kloakkanlgg Elktrisk anlgg md ovrspnningsvrn og jordfilvarsling Vrkstddln har 2 stk portr av typn Allkabo på 44 m Vrkstdt har avtrkksvift og oljutskillr md tank Oppholdsdln bstår av gang, gang/gardrob, bad, sovrom/kontor og spisrom md kjøkkn Badt innholdr wc, vasksrvant, dusjkabintt og uttak for vaskmaskin Kjøkknt har avtrkksvift ovr komfyr og oppvaskbnk md 2 stk stålkummr Innvndig ovrflatr i dnn dln r malt himlingsplatr i tak, malt platr på vgg og vinylblgg på gulv Bygningsmssig bskrivls; Bygg B - Rubbhall Bskrivls Rubbhalln r fundamntrt md btongplat på stinfylling Gulvt r av btong, og vggr og tak r stålbur tkkt md duk og stålplatr på øvr dl Bygningn har blitt no prsst sammn av snølast og stålbun bærr prg av å ha blitt jkkt ut Bygningn har lktrisk strøm via jordkabl fra vrkstd Bygningn har portr i bgg kortvggr og bruks til lagr Bygningsmssig bskrivls; Bygg C - Sandlagr Bskrivls Bygningn r fundamntrt md ringmur av btong på stinfylling Gulvt r av btong Dt bl opplyst at fallt på gulvt var slik at vann ikk rnnr ut Vggn r, d først tr mtr, av btong drttr risvrk i tr og utvndig kldd md liggnd trbord Takt r konstrurt md taksprrr i tr og tkkt md stålplatr Undrtak av prsnning Byggt r ikk isolrt mn dt r 12 stk lktrisk strålovnr av typn Pyro i takt Dt bl opplyst at dimnsjonringn av strømkursn tillatr at bar halvpartn av ovnn kan bruks samtidig Bygningn har n ny Crawford port som r 4 m brd og 4,5 m høy Bygningn bruks til lagring av sand Finnmomyro 8691HATTFJELLDAL Gnr:1Bnr:206 Sid2av ArntFagrli ArntFagrli

5 Gnrll kommntarr VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Bygningns standard pr dato Vdlikhold, vdlikholdskontraktr ol Vindur og utvndig kldning r no malingsslitt Ndløpsrør og takrnnr trngr ttrsyn Eindommns potnsial Eindommns tomt gjør dt mulig å utvid bygningsaralt Bygningns araldisponring Araln i dnn rapportn måls ttr gjldn rglr i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målvrdight En dl r målvrdig først når dn har gulv Dog r trappåpningr, hissjaktr, vrtikal sjaktr og konstruksjonr målvrdig slv om d ikk har gulv Størr åpningr nn diss rgns ikk md, mn hvis trapp inngår i åpningn, rgns trappns horisontalprojksjon md i araln Bruksnht Bruttoaral av n bruksnht bgrnss av bruksnhtns omsluttnd vggr Dr omsluttnd vggr vndr mot andr bruksnhtr, llr mot fllsaralr, måls til midt i vgg Dr omsluttnd vggr r n dl av yttrvgg, måls til yttrvggns utsid Bruksaral av n bruksnht måls til innsidn av bruksnhtns omsluttnd vggr Bygg Et plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoaral, BRA = Bruksaral) Sandlagr 1tasj Lagr Dlsum bygg Sandlagr Rubbhall 1tasj Lagr Dlsum bygg Rubbhall Vrkstd/garasj 1tasj Vrkstd/garasj, gang, gang/gardrob, bad, sovrom/kontor, spisrom/kjøkkn Dlsum bygg Vrkstd/garasj SUM Kommntarr til planløsningn Aral og lir Bygg Et plan Utlid (m²) Liinntkt / år Ldig (m²) BTA Egt bruk (m²) BTA BTA (m²) Markdsli kr/m² Sum markdsli SUM Andr liinntktr Andr liinntktr A Sum liinntktr B Sum normal markdsli Spsifisr vt andr liinntktr Dt r på bfaringstidspunktt 2 stk likontraktr knyttt til indommn Dn n likontraktn omfattr vrkstd/garasj og halv tomta Dn andr kontraktn omfattr sandlagr, rubbhall og andr halvdl av tomta Andr liinntktr r samlt liinntktr for tomta Kommntarr til likontrakt(r) Bgg likontraktr utgår Liforholdt kan ikk sis opp i lipriodn Spsill forhold Konssjonsplikt Ja Ni Forkjøpsrtt Ja Ni Finnmomyro 8691HATTFJELLDAL Gnr:1Bnr:206 Sid3av ArntFagrli ArntFagrli

6 Kommntarr til Grunnboksbladt VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Tknisk vrdibrgning; bygningr og tomt Brgnd byggkostnadr, Hovdbygg A Vrdirduksjon - Hovdbygg A Brgnd byggkostnadr ttr fradrag = Brgnd byggkostnadr, Bygg B Vrdirduksjon - Bygg B Brgnd byggkostnadr ttr fradrag = Brgnd byggkostnadr, Bygg C Vrdirduksjon - Bygg C Brgnd byggkostnadr ttr fradrag = Samlt sum brgnd byggkostnadr = Tomtvrdi, justrt for vrdifaktor Sum brgnt tknisk vrdi; bygningr og tomt = Vrdianalys Kostnadr A Faktisk li B Markdsli Offntlig avgiftr Eindomsskatt 0 0 Forsikringr Vdlikhold / adm Inntktsfradrag Normal liinntkt A Normal liinntkt B Tap vd ldight 0 -Tap vd ldight 0 NETTO LEIE NETTO LEIE Bgrunnls for valg av kapitalisringsrntn / ntto avkastningskrav Kapitalisringsrntn har vi vurdrt til 10 % brgnt slik: Effktiv rnt: 4,0% - inflasjon 2,0% = ralrnt 2,0% + rntrisiko 2,0% + objktrisiko 2,0% + markdsrisiko 2,0% + byggrisiko 2,0% Kapitalisrt vrdi A ut fra 10 % avkastn B ut fra 10 % avkastn Kommntar angånd inntktr, kostnadr og ldight Kommunal avgiftr: I bløpt inngår også indomsskatt Forsikring: Vi har tatt utgangspunkt i d utgiftr Msta Eindom AS har i dag Msta Eindom AS har portføljforsikring md høy gnandl Utn samm høy gnandl må dt pårgns høyr årlig utgift til forsikring Andr vrdifaktorr Tomta gir mulight for utvidls av bygningsmassn Finnmomyro 8691HATTFJELLDAL Gnr:1Bnr:206 Sid4av ArntFagrli ArntFagrli

7 Markdsanalys - Kommntar til vrdikonklusjon Eindommn gnr sg som lokalr for mindr næringsvirksomhtr innn for ksmpl landbruk og anlgg Bliggnhtn gjør at markdt vurdrs som no bgrnst Vrdikonklusjon Oppdragsgivr må kontrollr dtt dokumnt for vntull fil og manglr før dt bnytts Ut fra visull bfaring og innhntd opplysningr stts: Markdsvrdi: kr Anbfalt lånvrdi: kr Undrskriftr Std og dato Takstingniør VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Svnningdal Dokumntkontroll Arnt Fagrli Bildvdlgg Utskrift av Grunnbokn datrt Kart Finnmomyro 8691HATTFJELLDAL Gnr:1Bnr:206 Sid5av ArntFagrli ArntFagrli

8 1 M s t a E i n d o m a s R g i o n n o r d F o l l a v i n F A U S K E A t t : T r o n d H i m t u n Alta, 19 novmbr 2013 Rapportnummr: 3952 Anlgg: H a t t f j l l d a l G a r a s j Anlggsadrss: H a t t f j l l d a l Kontaktprson: J a n - E g i l H a r a l d s v i k Tlfon: Sntralbord: E-post: Drs bstilling av: A v t a l a v Ordrtyp: Installasjonskontroll Drs rfrans: Vår rfrans: J a n A r n J o h a n s n Utført dato: R a g n a r S æ t r n D a n S t o r l i Utført av: Olivr Utsi/ Jan Arn Johansn Undrskrift: Mrknadr: Kontrolln r utført i hnhold til FEB NEK og FEL Vår kontroll r din sikkrht mot

9 2 Husklist for Msta-bygg 1 Ta bild av byggt, ls inn tkst, sjkk md rfrans på byggovrsikt 2 Ta bild av sikringsskap, målr og ls inn Mnr og målrstand og avlst dato 3 Husk å notr, ls inn målrtrafor Inntakssikringr, kortslutningsvrn og kabldimnsjon (dr dtt r tilgjnglig) 4 Sjkk sikringsskap om kursfortgnlsn stmmr, sikringsstørrlsr, kablkvadrat, mrking av komponntr 5 Isolasjonststing av anlggt (husk utstyr ovr kontaktor) få md vrdir 6 Kontinuittsmålingr: Bruk kabl md rfrans fra hovdjording 7 Sjkk om dt r hovdjording for byggt 8 Sjkk utjvning mot vannrør (om brdr går ovr plugg, ta ut pluggn og mål mot vannrør 9 Bruk Euro-tst til å sjkk utløstid/strøm på jordfilbrytr 10 Sjkk installasjonn i samtlig rom (filr og manglr lss inn) 11 Sjkk røykmldr 12 Kontrollr pulvrapparat visult og vd å snu dm opp/nd og lytt om pulvrt r porøst 13 S ttr om dt r andr filr (vannskadr, knust vindur) Vår kontroll r din sikkrht mot

10 3 Informasjon Rapportn innholdr: - Bskrivls av filkatgorir - Informasjon om inspktør - Oppsummring og tillggskommntarr - Ovrsikt ovr kontrollrt områdr - Bildr og tilhørnd tkst for all rgistrrt avvik Ovrsikt ovr d filkatgorir som r brukt i rapportr: Katgori 0 = Kl0 ingn avvik, kun for informasjon Katgori 1 = Kl1 Lit avvik Katgori 2 = Kl2 Avvik, bør utbdrs Katgori 3 = Kl3 Alvorlig avvik Må utbdrs snarst Katgorisring r gjort ttr n faglig vurdring på stdt og r n anbfaling fra inspktørn Vrkn inspktørn llr NNEK as har ansvar for fil bgått i forbindls md utførlsn av oppdrag, som ikk skylds forstt llr grov uaktsomht fra inspktørns sid Inspktørn llr NNEK as har hllr intt ansvar for indirkt tap Dt r ir/brukr av anlggt som, til nhvr tid, r ansvarlig for at anlgg og utstyr tilfrdsstillr all krav i forskriftn (FEL 9) Inspktør Navn: Tittl: Jack Pttrsn/Olivr Utsi El sikkrhtskonsulnt Srtifikatnr: og og Tlfon: E-post: Vår kontroll r din sikkrht mot

11 4 Hovdtavl Strømmålr1 Strømmålr 2 Garasj m/spisrom Målr HK Målrstand Målrtrafo Dato Sandlagr HK Rubbhall Inntak/kablr: Kabl Ovrbvrn Kurs Lkkstrøm Garasj m/spisrom PFP Automat ABB 1 1,3mA Cu 363A Sandlagr PFSP Automat MG A Rubbhall Målingr: Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-tst Garasj m/spisrom A >4,5M-ohm Sandlagr >1,2M-ohm Rubbhall Rom Kontinuitt Ω Ovrsikt ovr kontrollrt/målt områdr Kortsl strøm Amp Jordfilbrytr ms ma R Isolasjon MΩ Anmrkn Garasj Kurs mrkt 13 jfb11 < >183 Gardrob Utvndig garasj < >330 Motorvarmrstikk Vrkstd, < >300 Stikkontakt i vrkstd Sikringsskap <30mA Jordfilvarslr Sandlagr <1 634 >19,1 K1 combiaut Stikk på vgg <1 560 >400 Kurs nr 6 Tlt Stikkontakt <1 384 >400 Kurs nr 6 Vår kontroll r din sikkrht mot

12 Vår kontroll r din sikkrht mot 5

13 6 Andr opplysningr Dt bl utført stikkprøvkontroll på dt lktrisk anlggt (s rapportr) Kontrolln vist ikk mang avvik Visull kontroll Dt bl gjnnomført visull kontroll rundt om på anlggt Dt bl ikk rgistrrt non farlig avvik Inspksjonn var spsilt rttt mot brann og prsonsikkrht Dt bl også stt ttr hvordan brukn av skjøtldningr og gummikablr var Målingr: Dt bl utført kontinuittsmålingr på antatt utsatt kursr bla kjøkkn, gardrob og vrkstd Samtlig målingr var < 1 ohm Dt bl bnyttt rfrans mot hovdjording Dt bl utført kortslutningsmålingr (impdans) på antatt utsatt kursr Dt bl ikk rgistrrt non målingr som var undr krav for utløsstrøm Jordfilbrytr bl også tstt Dt bl utført spnningsmålingr mllom fasr og mot jord på flr stdr rundt om på anlggt Målingn vist litn variasjon på spnningn Dt bl også utført lkkasjstrømmålingr på stigr og antatt utsatt kursr Dt bl utført visull kontroll av mrking, sikringsstørrlsr, kabldimnsjon samt lastmålingr på kursr som var hardt blastt Vår kontroll r din sikkrht mot

14 7 10 Kontorbygg md hovdtavl Std Avvik Hovdtavl, sikringskap Dt var n dfkt avdkning på tilkoblingsklmmr på strømmålrn Katgori Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Std Avvik Vrkstd Dt var n dlvis løs/dfkt stikkontakt på vggn i vrkstdt Katgori Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Std Avvik Utvndig Dt var n dlvis løs/dfkt stikkontakt utvndig på vggn Katgori Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Vår kontroll r din sikkrht mot

15 8 Std Avvik Komprssor Dt var n dlvis løs kabl til komprssor Katgori Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar 20 Sandlagr Std Avvik Sandlagr Lyskastr o/port hadd dfkt pær Katgori Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Std Avvik Sandlagr Fordling m /7 kursr Manglfull dokumntasjon, mrking, kursfortgnls Katgori Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Vår kontroll r din sikkrht mot

16 9 Std Avvik Sandlagr Fordling Ny fordlingsboks manglt lokk, dksl Katgori Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Std Avvik Katgori Sandlagr varmovnr K-1 0,001 M-ohm jordfil K-2 0,250 M-ohm (svak jordfil) K-3 0,150 M-ohm (svak jordfil) Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Vår kontroll r din sikkrht mot

17 Adrss VEGSTASJON Postnr 8690 Std HATTFJELLDAL Lilightsnr Gnr 1 Bnr 206 Sksjonsnr Fstnr Bygn nr Bolignr Mrknr A Dato Ansvarlig Utført av MESTA EIENDOM AS MARTIN BREMN??S Enrgimrkt angir bygningns nrgistandard Enrgimrkt bstår av n nrgikaraktr og n opp- varmingskaraktr, s figurn Enrgimrkt symbolisrs md t hus, hvor fargn visr oppvarmingskaraktr, og bokstavn visr nrgikaraktr Enrgikaraktrn angir hvor nrgiffktiv bygningn r, inkludrt oppvarmingsanlggt Enrgikaraktrn r brgnt ut fra dn typisk nrgibrukn for bygningtypn Brgningn r gjort ut fra normal bruk vd t gjnnom- snittlig klima Dt r bygningns nrgimssig standard og ikk brukn som bstmmr nrgikaraktrn A btyr at bygningn r nrgiffktiv, mns G btyr at bygningn r lit nrgiffktiv En bygning byggt ttr byggforskriftn vdtatt i 2007 vil normalt få C Oppvarmingskaraktrn fortllr hvor stor andl av oppvarmingsbhovt (romoppvarming og varmtvann) som dkks av lktrisitt, olj llr gass Grønn farg btyr lav andl l, olj og gass, mns rød farg btyr høy andl l, olj og gass Oppvarmingskaraktrn skal stimulr til økt bruk av varmpumpr, solnrgi, biobrnsl og fjrnvarm Om bakgrunnn for brgningn, s wwwnrgimrkingno Målt nrgibruk: kwh pr år Målt nrgibruk r gjnnomsnittt av hvor my nrgi bygningn har brukt d sist tr årn Dt r oppgitt at dt i gjnnomsnitt r brukt: kwh lktrisitt 0 kwh fjrnvarm 0 litr olj/parafin 0 kg gass 0 kg bio (pllts/halm/flis) 0 litr vd

18 Hvordan bygningn bnytts har btydning for nrgibhovt Enrgibhovt påvirks av hvordan man bnyttr bygningn, og kan forklar avvik mllom forvntt og målt nrgibruk God nrgivanr bidrar til at nrgibhovt rdusrs Enrgibhovt kan også bli lavr nn normalt drsom: dlr av bygningn ikk r i bruk, færr prsonr nn dt som rgns som normalt brukr bygningn, llr dn ikk bruks hl årt God nrgivanr Vd å følg nkl tips kan du rdusr bygningns nrgibhov, mn dtt vil ikk påvirk bygningns nrgimrk Enrgimrkt kan kun ndrs gjnnom fysisk ndringr på bygningn Nærmr informasjon, s vdlgg 1 Mulig forbdringr for bygningns nrgistandard Ut fra opplysningn som r oppgitt om bygningn, og bst skjønn fra dn som har utført nrgimrkingn, anbfals følgnd nrgiffktivisrnd tiltak Dtt r tiltak som kan gi bygningn t bdr nrgimrk Non av tiltakn kan i tillgg vær svært lønnsomm Tiltakn bør spsilt vurdrs vd modrnisring av bygningn llr utskifting av tknisk utstyr Tiltakslist: S vdlgg 1 til nrgiattstn Dt tas forbhold om at tiltakn r forslått ut fra d opplysningr som r gitt om bygningn Fagfolk bør drfor kontakts for å vurdr tiltakn nærmr Evntull gjnnomføring av tiltak må skj i samsvar md gjldnd lovvrk, og dt må tas hnsyn til krav til godt innklima og forbygging av fuktskadr og andr byggskadr For yttrligr råd og vildning om ffktiv nrgibruk, vnnligst s llr ring Enova svarr på tlf naringnovano

19 Bygningsdata som r grunnlag for nrgimrkt Enrgimrkt og andr data i dnn attstn r brgnt ut fra opplysningr som r gitt av bygningsir da attstn bl rgistrrt Ndnfor r n ovrsikt ovr d viktigst opplysningr som r gitt som grunnlag for nrgimrkt Dr opplysningr ikk r oppgitt, bruks typisk standardvrdir for dn aktull bygningstypn For mr informasjon om brgningr, s wwwnrgimrkingno/brgningr Bygningskatgori: Ltt industri, vrkstdr Bygningstyp: Annn industri- og lagrbygning Byggår: 1996 BRA: 138 Utfyllnd ovrsikt ovr bygnings-/brgnings-data kommr i n snr vrsjon, jf vdlgg J i NS 3031 Oppgitt opplysningr om bygingn kan finns vd å gå inn på wwwnrgimrkingno, og logg inn via MinID/Altinn Dtt forutsttr at du r rgistrrt som ir av dnn bygningn i matrikkln, llr har fått dlgrt tillatls til å gå inn på nrgiattstn For å s dtaljr må du vlg "Gjnbruk" av aktull attst undr Offisill nrgiattstr i skjrmbild "Adrss" Bygningsir r ansvarlig for at dt blir brukt riktig opplysningr Evntull gal opplysningr må drfor tas opp md slgr llr utlir da dtt kan ha btydning for prisfaststtlsn Eir kan når som hlst lag n ny nrgiattst

20 Om nrgimrkordningn Norgs vassdrags- og nrgidirktorat r ansvarlig for attstn, nrgimrkordningn llr gjnnomføring nrgimrkordningn Enrgimrkt brgns av nrgiffktivisring og tilskuddsordningr kan på grunnlag av oppgitt opplysningr om bygningn rtts til Enova svarr på tlf 08049, llr For informasjon som ikk r oppgitt, bruks typisk standardvrdir for dn aktull bygningstypn fra tidspriodn dn bl bygd i Brgningsmtodn Pliktn til nrgimrking r bskrvt i for nrgikaraktrn basrr sg på NS 3031 nrgimrkforskriftn, vdtatt dsmbr 2009 (wwwnrgimrkingno/ns3031) og ndrt i juni 2010 NVE samarbidr md Enova om rådgivning knyttt til nrgimrkordningn Spørsmål om nrgi- Nærmr opplysningr om nrgimrkordningn kan du finn på wwwnrgimrkingno

21 Tiltakslist: Vdlgg til nrgiattstn Attstn gjldr for følgnd indom (Vdlgg 1) Adrss: VEGSTASJON Gnr: 1 Postnr/Std: 8690 HATTFJELLDAL Bnr: 206 Dato: :44:32 Sksjonsnr: Enrgimrknummr: A Fstnr: Bygnnr: Ansvarlig for nrgiattstn: MESTA EIENDOM AS Enrgimrking r utført av: MARTIN BREMN??S Gnrll informasjon Dt r ikk utført no rhabilitring på bygningsmassn Dt rgistrrs at forbrukt r rlativt stort ift aralt Dt nklst tiltakt vil vær å snk tmpraturn om vintrn no da lkasjon nok r rlativ stor

22 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 1 av Oppgav Fasilitt: 3042 Hattfjlldal garasj Status: Avsluttt Rgion: Nord Oppgav Prioritt Budsjtt (pr år) Tømming og kontroll oljutskillr Utbdring riftr i duk Tomt Rubbhall Låsr til byggt Garasj m/spisrom, sosial rom Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 2 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr, 1 stk Garasj m/spisrom, sosial rom Garasj m/spisrom, sosial rom Sandlagr Garasj m/spisrom, sosial rom Sandlagr Sandlagr Sandlagr Garasj m/spisrom, sosial rom Sandlagr Srvic port Rubbhall Srvic garasjportr, 3 stk Rfusjon kostnadr ny port Msta drift Garasj m/spisrom, sosial rom Sandlagr Bygning Mrknad Lvrandør Utført Bstilt hos Acustus, hvis d har andr oppdrag i områdt Snakkt md Kay Rogr Faktura krditnota ANskafft av litakr Dan Storli Faktura NordMiljø AS Acustus ; Faktura /Crawford ; Faktura /Crawford 2012; faktura art : fakt art ; Faktura /Crawford 2012; faktura art ; Faktura /Crawford 2012; faktura art 4391 ASSA Abloy Entranc Systms Norway AS ASSA Abloy Entranc Systms Norway AS ASSA Abloy Entranc Systms Norway AS ; Faktura /Crawford Cardo Entranc Solutions Norway AS ; Faktura /Crawford ; Faktura /Crawford Cardo Entranc Solutions Norway AS Kostnadn dls 50 / 50 md Msta Drift Tilbudspris fra Crawford; kr 50300,- kskl mva Vidrfakturrt til Drift

23 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 2 av Oppgav Prioritt Budsjtt Bygning Mrknad Lvrandør Utført (pr år) Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr Srvic garasjportr,1 stk Garasj m/spisrom, sosial rom Rubbhall Rubbhall Ny port sandlagr Sandlagr Rparasjon ttr srvic garasjportr 2006 Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr,1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Rfusjon av ikkutført vdlikhold portr 2006 Utbdring ttr srvic garasjportr 2007 Srvic garasjportr, 1 stk Sandlagr Garasj m/spisrom, sosial rom Rubbhall Sandlagr Sandlagr Garasj m/spisrom, sosial rom Sandlagr Dørhåndtak port Garasj m/spisrom, sosial rom Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr,1 stk Kontroll brannslukkutstyr Utbdring rør vd vannlkk dusj Kontroll brannslukkr Sandlagr Rubbhall Garasj m/spisrom, sosial rom Garasj m/spisrom, sosial rom Rubbhall 2011; Faktura /Crawford Cardo Entranc Solutions Norway AS Kostnadn dls 50 / 50 md Msta Drift Tilbudspris fra Crawford; kr 50300,- kskl mva Faktura ; 90% av samlt ordrvrdi Faktura ; 10% Hr har crawford lvrt port utn gangdø, dt må utbdr, dvst skaff gangdørfor gn rgning Port Faktura Cardo Entranc Solutions Norway AS Cardo Entranc Solutions Norway AS 2011; faktura 3392 art 4391 SH Salg & Srvic as Rnskt sluk tc Faktura Dan Storli Han har bnyttt rørlggr Vidar Hoff, Hattfjlldal (mob ) 2013: fakt art Anticim AS Anticim AS

24 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 3 av Oppgav Prioritt Budsjtt Bygning Mrknad Lvrandør Utført (pr år) Kontroll brannslukkr Sandlagr 2013: fakt art 4391 KOntroll brannslokkutstyr Kontroll brannslokkutstyr Kontroll brannslukkutstyr Garasj m/spisrom, sosial rom Sandlagr Garasj m/spisrom, sosial rom Brannslokkutstyr Garasj m/spisrom, sosial rom Trykktst tank komprssor Garasj m/spisrom, sosial rom Ny komprssor Garasj m/spisrom, sosial rom IK-Elktro Sandlagr Utbdring ttr IKEL Sandlagr IK-Elktro Sandlagr IK-Elktro Rubbhall IK-Elktro Tomt Rfusjon ttr utbdring IK lktro Sjkk utlys, innv lys og kurs stikkontaktr vgg Garasj m/spisrom, sosial rom Garasj m/spisrom, sosial rom Faktura 6112/Hlgland Brannsikring as, Sandnssjøn Faktura omfattr flr indommr, og fordlr sg på kontroll og vnt utstyr Kontroll vidrfakturrs litakr gj art 4391, øvrig utstyr på art 6601 Faktura 6112/Hlgland Brannsikring as, Sandnssjøn Faktura omfattr flr indommr, og fordlr sg på kontroll og vnt utstyr Kontroll vidrfakturrs litakr gj art 4391, øvrig utstyr på art ; faktura 3392 art : fakt art 4391 Faktura 3392 Montring; faktura 3419 Faktura 1912 / Løkaas AS, Mo i Rana Art 4391 Bstilling 086/2010 Løkkaas AS Faktura Faktura nr 2970 (tot kr 7007,50) Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Bstilt hos JK Elktro (Jarl Kapskarmo) Faktura art 6601 (ført i Facilit ) Anticim AS SH Salg & Srvic as Løkaas AS Løkaas AS NordNorsk Elktrokontroll AS JK Elktro AS ; faktura 3474 NordNorsk Elktrokontroll AS Tiltak planlagt: 2005 kr417, kr 2007 kr417, kr Snr kr Tiltak planlagt: 2005 kr417, kr 2007 kr417, kr Snr kr Vidrfakturrt dlr av bløp til litakr Msta Drift v Trond Maas Pdrsn Mldt inn av litakr Dan Storli, jan -12 Bstil sjkk og utbdring av lkrtikr JK Elktro; Jarl Kapskarmo (tidl YIT lktrikr) Bstilling JK Elktro AS

25 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 4 av 5 Oppgav Prioritt Budsjtt (pr år) IK-Elktro Sandlagr IK-Elktro Tomt IK-Elktro Garasj m/spisrom, sosial rom Ekstra sikringskurs til varmovnr i tak Utbdring ttr IKEL Sandlagr Sandlagr IK-Elktro 1 417, Tomt IK-Elktro Garasj m/spisrom, sosial rom Utbdring ttr IK lktro 2009 Utbdring ttr IK EL 2009 forts Utbdring gummikabl tilførsl til hall Garasj m/spisrom, sosial rom Sandlagr Rubbhall IK-Elktro 1 417, Rubbhall IK-Elktro Rubbhall Montring av undrmålr Garasj m/spisrom, sosial rom Bygning Mrknad Lvrandør Utført 015/2012 Fakt 1077 Art 6601 Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr 2011; faktura 3474 NordNorsk Elktrokontroll AS 2011; faktura 3474 NordNorsk Elktrokontroll AS Eksist kurs for litn kapasitt Bstilt kstra YIT Faktura Faktura /YIT Bløp fordlt på flr bygg/litakr Samsvarsrklæring/srvicrapp lagrt i Mridio 2009 Faktura nr 2970 (tot kr 7007,50) Tiltak planlagt: 2005 kr417, kr 2007 kr417, kr Snr kr Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Faktura /YIT Bløp fordlt på flr bygg/litakr Samsvarsrklæring/srvicrapp lagrt i Mridio Fst tilførslskabl, mkanisk fsting, utbdr jordfil Faktura; /YIT Faktura /YIT Ettr IK EL 2009 Faktura /YIT Faktura /YIT 2009 Faktura nr 2970 (tot kr 7007,50) Tiltak planlagt: 2005 kr417, kr 2007 kr417, kr Snr kr Cavrion Norg AS - avd Tromsø NordNorsk Elktrokontroll AS Cavrion Norg AS - avd Tromsø NordNorsk Elktrokontroll AS ; faktura 3474 NordNorsk Elktrokontroll AS Montr gn strømmålr som YIT Mosjøn tar rubbhall og sandlagr Bstilt hos YIT/ Trond Granmo Trond Granmo Prosjktldr - Srvic Tlf: Mob: post: Faktura IK-Elktro

26 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 5 av Oppgav Prioritt Budsjtt (pr år) Bygning Mrknad Lvrandør Utført Garasj m/spisrom, sosial rom 2009 Faktura nr 2970 (tot kr 7007,50) Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr NordNorsk Elktrokontroll AS Total Utskrift fra fdvunt hos Facility Managmnt AS, mandag dn kl 10:05

27

28

29

30

31

32 01 KJØPEKONTRAKT Mllom: Msta Eindom AS onr Adrss: Postboks 256 Tlf: Lysakr hrttr kalt Slgr, og [ ] onr [ ] Adrss: [ ] Tlf: (m:) [ ] (a:) [ ] hrttr kalt Kjøpr, r i dag inngått følgnd kjøpkontrakt («Kjøpkontraktn»): 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Slgr forpliktr sg hrvd til å ovrdra til Kjøpr sin indom: gnr 1 bnr 206 md påstånd bygningr i Hattfjlldal kommun ( Eindommn ) for n kjøpsum stor: [ ] hrttr kalt Kjøpsummn som gjørs opp på følgnd måt: 11 Forskudd pr kr [ ],- 12 Kontant vd ovrtakls kr [ ],- Til sammn kr [ ],- 2 OMKOSTNINGER I tillgg til Kjøpsummn skal Kjøpr btal dokumntavgift og tinglysingsgbyr for skjøtt og vntull pantrttsdokumntr Kostnadn utgjør: Dokumntavgift: kr 2,5 % av kjøpsum Tinglysningsgbyr kr 525,- I tillgg kommr tinglysningsgbyr og attstgbyr for hvrt pantdokumnt kjøprn må la tinglys på Eindommn i forbindls md tablring av lån Sid 1 av 5 slgr kjøpr

33 Dt tas forbhold om ndringr i offntlig gbyrr/avgiftr Omkostningr skal btals uoppfordrt sammn md Kjøpsummn 3 OPPGJØR Oppgjørt mllom partn fortas av mglr All innbtalingr forbundt md dnn Kjøpkontraktn skal skj til mglrs klintkonto innn avtalt ovrtaglsstidspunkt, jf punkt 8 Bløpt stts på rntbærnd konto Oppgjør til mglr fratar Kjøpr rådight ovr Kjøpsummn md omkostningr Mglr har ugjnkalllig fullmakt til å forstå oppgjørt Kjøpr har ansvar for at Kjøpsummn og omkostningr r btalt på mglrs konto llr r bokført på klintkonto innn avtalt ovrtaklsstidspunkt, også for finansinstitusjonrs btalingsmåt/forsinkls For dn dl av Kjøpsummn som ikk mått vær btalt til mglr i rtt tid, svarr Kjøpr dn til nhvr tid lovbstmt forsinklssrnt til Slgr Dnn bstmmls gir ikk kjøpr rtt til å forlng btalingsfristn utovr d fristr som r avtalt i punkt 1 og 8 Slgr har rtt til å hv Kjøpkontraktn og dkk sitt tap av Kjøpsummn drsom Kjøpr vsntlig misligholdr btalingsbtinglsn llr øvrig forpliktlsr ttr dnn Partn fortar slv avrgning av kommunal avgiftr, fllskostnadr samt vntull fst-/liinntktr og lignnd i forbindls md oppgjørt Mglr fortar ingn pro & contra pr ovrtaglssdato 4 HEFTELSER MV Kjøpr har fått sg forlagt utskrift av grunnbokn for Eindommn, jfr vdlgg 1 Eindommn ovrdras fri for pnghftlsr Evntull ksistrnd pnghftlsr skal sltts for Slgrs rgning Slgr garantrr at dt ikk ksistrr pnghftlsr av non art, hrundr utlggsforrtningr, utovr dt som grunnbokn visr Slgr forpliktr sg til umiddlbart å undrrtt Kjøpr drsom slik forrtningr blir avholdt innn ovrtagls/tinglysing av skjøtt Kjøpr r gjort kjnt md, og aksptrr, øvrig tinglyst hftlsr på Eindommn Kjøpr r vidr gjort kjnt md, og aksptrr, ksistrnd liavtalr på Eindommn Evntull fil og manglr påbropt av litakr ovrfor Slgr, kan ikk dann krav fra Kjøpr mot Slgr Dtt gjldr også fil og manglr Slgr har påtatt sg å utbdr ovrfor litakr, mn som ikk r utbdrt vd ovrtaglsn Kjøpr r sålds ansvarlig for dtt Slgr forpliktr sg til å btal all avgiftr og lignnd som vdrørr Eindommn og som r forfalt før ovrtagls Slgr gir hrvd mglr ugjnkalllig fullmakt til å innfri, vntult midlrtidig innfri for ovrføring til annt pantobjkt, d lån som frmgår av bkrftt grunnbokkopi/ oppgjørsskjma og som dt ikk r avtalt at Kjøpr skal ovrta 5 TINGLYSING/SIKKERHET Slgr utstdr skjøt til Kjøpr samtidig md dnn Kjøpkontraktns undrskrift Skjøtt skal oppbvars hos Mglr, som fortar tinglysing når Kjøpr har innbtalt Kjøpsummn md omkostningr jf pkt 1 og 2 Sid 2 av 5 slgr kjøpr

34 6 EIENDOMMENS TILSTAND - FORBEHOLD Kjøpr har forut for kjøpt undrsøkt og gjort sg kjnt md Eindommn, og r innforstått md Eindommns gnrll tilstand Eindommn og dns tilbhør ovrtas as is Vd n vntull manglsvurdring fraviks avhndingslovn 3-9, slik at aln manglnd opplysningr om Eindommn ttr avhndingslovn 3-7 og fil opplysningr om Eindommn ttr Avhndingslovn 3-8 kan utgjør n kjøpsrttslig mangl Risikon for vntull skjult fil og manglr som angitt i avhndingslovn 3-9 sist punktum, tilliggr ttr dtt Kjøpr For vntull rapportr fra trdjmnn som gjldr Eindommn (tknisk rapportr, grunnanalysr, takstr tc), og som r vdlagt dnn Kjøpkontraktn og/llr frmlagt av Slgr i forbindls md transaksjonn, r Slgr ikk r kjnt md ufullstndightr llr fil i dokumntn Skull dokumntn likvl vis sg å vær ufullstndig llr innhold fil fraviks avhndingslovn 3-7 og 3-8 Opplysningr gitt i nvnt rapportr kan ttr dtt undr ingn omstndight dann grunnlag for manglsansvar Tilsvarnd gjldr også for vntull opplysningr gitt muntlig av mglr llr andr på vgn av Slgr i forbindls md transaksjonn Hllr ikk slik opplysningr kan undr non omstndight dann grunnlag for manglsansvar Risikon for vntull fil, hrundr risikon for rgulringsmssig problmstillingr, offntligrttslig krav mv, tilliggr ttr dtt i sin hlht Kjøpr Dtt r hnsyntatt vd brgning av Kjøpsummn Risikon for vntull forurnsning i grunnn tilliggr Kjøpr Kjøpr r følglig ansvarlig for vntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som følg av forurnsning i grunnn Evntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som Kjøpr r ansvarlig for, mn som rtts mot Slgr, kan Slgr vidrfør dirkt og uavkortt til Kjøpr Dtt r hnsyntatt vd brgning av Kjøpsummn Slgr tar md sg hva Slgr slv ønskr av innbo/tilbhør fra Eindommn forut for ovrtagls Alt Slgr ikk har fjrnt fra Eindommn på ovrtaglsstidspunktt tilfallr Kjøpr utn yttrligr rttightr llr forpliktlsr fra non av partn Skull Kjøpr frmstt krav mot Slgr, har Slgr, dr krav om rstatning llr prisavslag ovrstigr 10 % av Kjøpsummn, n ubtingt rtt til å hv Kjøpkontraktn md Kjøpr Vd slik hving r Slgr forpliktt til å tilbakfør Kjøpsummn, mot tilsvarnd tilbakføring av skjøt på Eindommn Utovr tilbakføring av Kjøpsummn og skjøt kan ingn av partn gjør non krav gjldnd mot hvrandr Slgr kan i stdt for å hv Kjøpkontraktn vlg ntn å btal llr å avvis t krav om høyr rstatning llr prisavslag Slgrs valg må gjørs innn rimlig tid ttr at t spsifisrt krav r mottatt fra Kjøpr Slgrs vntull valg om ikk å hv Kjøpkontraktn innbærr ingn rkjnnls av Kjøprs krav om rstatning llr prisavslag 7 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN For så vidt ikk annt følgr av bstmmlsn i dnn kontrakt md bilag, kommr lov om avhnding av fast igdom til anvndls, dog slik at dn absolutt rklamasjonsfristn ttr lovns 4-19 bgrnss til 6 måndr fra ovrtaklssdato Vd forbrukrkjøp, jf avhndingslovn 1-2, skal lovns ufraviklig bstmmlsr gå foran Kjøpkontraktns bstmmlsr vd vntull motstrid Sid 3 av 5 slgr kjøpr

35 8 OVERTAGELSE Eindommn ovrtas av Kjøpr dn [ ], forutsatt at Kjøpr har oppfylt sin forpliktlsr, hrundr btalt Kjøpsummn md omkostningr Kjøpr har følglig ikk rtt til å ta Eindommn i bsittls før fullt oppgjør r rgistrrt på mglrs klintkonto Dr hvor dt r nødvndig md gnrklæring om konssjonsfriht vil ikk indommn lvrs før slik rklæring r signrt og godkjnt av kommunn Når ovrtagls r gjnnomført skal ovrtaglssprotokoll signrs av bgg partr på ovrtaglssdato og snds mglr Vd ovrtaglsn skal hl Eindommn stills til Kjøprs disposisjon Nødvndig rydding og rngjøring fortas av Kjøpr for gn rgning Kjøpr svarr fra ovrtaglsn for all Eindommns utgiftr og mottar vntull inntktr Risikon går ovr på Kjøpr når han har ovrtatt brukn av indommn Ovrtar ikk Kjøpr til fastsatt tid, og årsakn liggr hos han, har han risikon fra dt tidspunktt da han tidligst kunn ha fått ovrta brukn av indommn Når risikon for Eindommn r gått ovr på Kjøpr, fallr ikk hans plikt til å btal Kjøpsummn md omkostningr bort vd at Eindommn blir ødlagt llr skadt som følg av n hndls som Slgr ikk svarr for 9 FORSIKRING Eindommn r fullvrdiforsikrt, og Slgr r forpliktt til å opprtthold forsikringn frm til ovrtaglsn jf pkt 8 10 KONSESJON Kjøpr r slv ansvarlig/bærr risikon for vntull konssjon, hrundr utfrdigls av konssjonssøknad 11 MEDDELELSER Enhvr mddlls i forbindls md dnn kontrakt skal vær skriftlig Slik mddlls skal anss mottatt når dn r ovrlvrt dirkt til dn annn part, llr vd alminnlig post llr tlfaks til dn annn parts oppgitt adrss Kjøpr har fått sg forlagt følgnd dokumntr: Vdlgg 1: Grunnboksutskrift Vdlgg 3: Firmaattst Slgr [Vdlgg : Takst] [Vdlgg : Firmaattst Kjøpr] [Vdlgg : Oppgjørsinstruks] 12 BILAG Dnn kontrakt r utfrdigt i 2 - to - liklydnd ksmplar hvorav partn får hvrt sitt ksmplar Sid 4 av 5 slgr kjøpr

36 [ ],, Som Slgr: Som Kjøpr: Msta Eindom AS [ ] Sid 5 av 5 slgr kjøpr

37 MOTTATT 1 >* SEPT 2011 Dokumntsntrt LEIEAVTALE MELLOM Msta Eindom AS og Dan Storli vdrørnd Hattfjlldal

38 UTLEIER Msta Eindom AS Kontaktprsonr: Likontrakt: Drift/ vdlikhold: Orgnr: Roar Bratland Erichsn Tlf E-post: Ccili Amundsn Tlf E-post: 2 LEIETAKER Dan Storli Kontaktprson: Orgnr: Dan Storli Tlf E-post: Fakturaadrss: Postboks Hattfjlldal EIENDOMMEN Hattfjlldal 4 41 Gnr: 1 / bnr: 206 i Hattfjlldal kommun LEIEOBJEKT Aralr til litakrs ksklusiv bruk r: Garasj m/spisrom Tomt Irø^ffiH All aralr oppgitt ttr NS 3940, dog slik at i tillggsdl (NS 3940 pkt 32) inngår ikk garasj llr portrom, arkadr og andr åpn dlr Evntull fil i aralangivlsn gir ikk litakr rtt til å krv lin justrt, og mdførr hllr ikk non ndring av dnn liavtals øvrig bstmmlsr 43 Litakr disponrr følgnd utaral: 50% av totalt tomtaral vd indommn s for øvrig pkt 25 5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 51 Liobjktt må kun bnytts i hht gjldnd rgulringsbstmmlsr Skift av bransj llr forandring av virksomhtn i lokaln, hrundr drift av annn Sid 2 av 13

39 bslktt virksomht, r ikk tillatt utn utlirs forutgånd skriftlig samtykk Tilsvarnd gjldr for salg/ksponring tc i fllsaralr 6 OVERTAKELSE / MELDING OM MANGLER 61 Liobjktt ovrtas i dn stand dt var vd bsiktiglsn 62 I forbindls md ovrtakls av liobjktt skal dt fortas ovrtaklssbfaring Fra bfaringn førs protokoll som undrtgns på stdt av bgg partr 63 Litakr må gi skriftlig mlding om mulig skadr og manglr mv innn rimlig tid ttr at han burd ha oppdagt dm Forhold som litakr kjnt til vd ovrtaklsn, kan ikk snr gjørs gjldnd som mangl 7 LEIETID 71 Liforholdt løpr fra til , hvorttr liforholdt opphørr utn oppsigls Liforholdt kan ikk sis opp i lipriodn 72 Fristn for å snd flyttoppfordring ttr liforholdts opphør stts til sks måndr, jfr huslilovns 10 8 LEIESUM Hl Garasj m/spisrom Tomt Lin utgjør NOK ,- pr år (ksklusiv mrvrdiavgift) I tillgg til li skal litakr btal fllskostnadr knyttt til indommn Fllskostnadn omfattr i dnn kontraktn: Srvic/vdlikhold portr (skadr/rparasjonr fakturrs fortløpnd) Srvic/vdlikhold brannslokkr Srtifisring/kontroll /vdlikhold komprssor Kommunal avgiftr Elktrisitt Fllskostnadn btals a-konto samtidig md huslin på grunnlag av årlig budsjttrt utgiftr Bløpt faststts av utlir Vd kontraktsinngåls utgjør a- konto fllskostnadr NOK pr år ks mva Fllskostnadn avrgns mot rll utgiftr vd hvrt rgnskapsårs avslutning 82 Lin forfallr til btaling forskuddsvis hvrt kvartal ttr påkrav fra utlir 83 Li og vnt, fllsutgiftr btals ttr påkrav fra Msta 84 Btaling anss ikk skjdd før bløpt r mottatt på utlirs konto Sid 3 av 13

40 I tillgg til lin skal litakr bsørg følgnd vdlikhold: Tømming av ndgravd tankr og oljutskillr Srtifisring/kontroll av løftutstyr (hvis montrt) Litakr pliktr å ovrsnd dokumntasjon på at ovnnvnt vdlikhold utførs Slik dokumntasjon skal ovrsnds utlir så snart vdlikholdt r utført, dog snst 3112 hvrt år 86 Litakrs vdlikholdsplikt for øvrig jfr pkt Dirkt og for gn rgning btalr litakr: Brøyting/strøing, rnhold, rnovasjon og vaktmstrtjnstr for gn bruk 88 Drsom litakr krvr vann til annt nn toalttbruk, vanlig rnhold, kantin ol, må utlirs samtykk innhnts Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Litakr må dkk utgiftn i forbindls md tiltakt, hrundr utgiftr til gn vannmålr samt vannforbrukt 89 I dn grad utli av indom blir blagt md særlig skattr og/llr avgiftr og for ksmpl økning av indomsskatt, skal litakr btal sin forholdsmssig dl ttr li som nvnt i dtt punkt 8 først avsnitt 810 Vd forsinkt btaling av li og/llr andl fllsutgiftr, svars forsinklssrnt i hnhold til lov av 17 dsmbr 1976 nr 100 llr lov som trr i stdt for dnn Utlir har rtt til å krv gbyr vd purring 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 91 Litakr skal i liobjktt driv virksomht som pr i dag r avgiftspliktig/kompnsasjonsbrttigt slik avkrysningn visr: (Kryss av for A, B llr 0 Hvis B - fyll også inn prosntsats) ] A Hlt (100 %) n B Dlvis: % Q C Ikk (0 %) Md kompnsasjonsbrttigt mns i dnn sammnhng virksomht som r omfattt av rgln om kompnsasjon for mrvrdiavgift til kommunr, fylkskommunr mv, og som kan omfatts av n frivillig rgistrring av utlivirksomht i mrvrdiavgiftsmanntailt 92 Drsom utlir r frivillig rgistrrt i mrvrdiavgiftsmanntallt for d aralr, llr dlr av aralr, liforholdt omfattr, llr vlgr å søk om slik rgistrring, llr slik rgistrring blir pålagt vd lov, skal li og vntull andr kostnadr knyttt til dn rgistrrt dl av liforholdt tillggs mrvrdiavgift md dn til nhvr tid gjldnd sats 93 Utlir står fritt til på thvrt tidspunkt i lipriodn å forta llr ndr frivillig rgistrring av liobjktt i mrvrdiavgiftsrgistrt Slik rgistrring llr ndring skal ikk kunn påbrops av litakr som grunnlag for krav mot utlir Sid 4 av 13

41 Litakr skal før avtalinngålsn frmlgg dokumntasjon for sin virksomhts status md hnsyn til mrvrdiavgift, og skal straks gi utlir undrrtning om vntull ndringr i dtt i løpt av lipriodn Litakr r klar ovr at dn faktisk disponring av liobjktt r avgjørnd for utlirs fradragsrtt for inngånd mrvrdiavgift Endrt bruk av liobjktt, i form av ntn ndrt faktisk bruk llr frmli, må ikk finn std utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Endrt avgiftsmssig blastning for utlir som følg av litakrs ndrd bruk, skal anss som slik saklig grunn 95 Drsom utlir pliktr å tilbakfør/justr mrvrdiavgift ttr mrvrdiavgiftslovns rglr som følg av litakrs bruksndring som nvnt ovr, llr lovndringr, skal litakr fullt ut rstatt tilbakførings-zjustringsbløpt samt vntull rntkrav, tillggsavgift og øvrig utgiftr forbundt md tilbakføringn/justringn Dt samm gjldr drsom tilbakføringskravt/justringn skjr på grunn av formll manglr llr forsømmlsr, for ksmpl manglnd ovrsikt ovr litakrs/frmlitakrs bruk llr manglnd bkrftls på at litakr i frmlitilfllt r frivillig rgistrrt 96 Drsom litakr ønskr å frmli liobjktt og utlir har samtykkt til dtt, pliktr litakr umiddlbart å søk om frivillig rgistrring for lipriodn Evntull tap for utlir i form av rdusrt fradragsrtt/justring av inngånd avgift som følg av frmlin llr frmlitakrs disposisjonr, plikts rstattt av litakr i hnhold til avsnitt (4) ovr Evntull utgiftr forbundt md litakrs søknad om frivillig rgistrring vd frmli bærs av litakr Litakr r dssutn ansvarlig for at dn ndlig frmli skjr til virksomht som gir rtt til frivillig rgistrring og fradrag for mrvrdiavgift 97 På bakgrunn av avgiftsmyndightns dokumntasjonskrav pliktr litakr å gi utlir n skriftlig, årlig rdgjørls innn 31 dsmbr ovr sin bruk av liobjktt gjnnom årt, og vd vntull frmli også n bkrftls på at han r frivillig rgistrrt for frmlin, samt n tilsvarnd skriftlig rdgjørls fra frmlitakr ovr dnns bruk av liobjktt Dt r litakrs ansvar at rdgjørlsn() oppfyllr avgiftsmyndightns dokumntasjonskrav, jf blant annt Forskrift til mrvrdiavgiftslovn av 19 dsmbr om justring av inngånd mrvrdiavgift 98 Litakr skal alltid, uavhngig av om liobjktt bnytts i avgiftspliktig aktivitt llr ikk, gi utlir n rdgjørls/spsifikasjon md hnsyn til total aktivringspliktig påkostningr fortatt på liobjktt I løpt av rgnskapsårt, hrundr totalt påløpt mrvrdiavgift Litakr skal også innhnt tilsvarnd dokumntasjon fra (all) vntull frmlitakr Rdgjørlsn skal vidr innhold opplysningr om hvorvidt litakr/frmlir har justringsplikt llr justringsrtt for inngånd mrvrdiavgift i hnhold til mrvrdiavgiftslovgivningn, samt opplysningr om omfang og varight av slik justringsforpliktls og/llr justringsrtt Dokumntasjonn skal tilfrdsstill d krav som til nhvr tid mått følg av gjldnd rglr, og dn skal gis på t tidspunkt som gjør at utlir kan ovrhold gn fristr mv i hnhold til mrvrdiavgiftslovgivningn Utlir kan gi nærmr instruks om utforming av dokumntasjonn og til hvilkt tidspunkt dn snst skal vær inngitt Sid 5 av 13

42 Vd opphør av likontraktn skal litakr skriftlig gi utlir fullstndig opplysningr om litakrs justringspliktr og justringsrttr som nvnt i avsnitt (6), knyttt til liobjktt Md mindr partn skriftlig har avtalt no annt, skal litakr innn likontraktns opphør sørg for at all justringsforpliktlsr som litakr/frmlir har i tilknytning til liobjktt r btalt / innfridd ovrtor avgiftsmyndightn Drsom dt r avtalt ovrføring av justringsforpliktlsr til utlir, pliktr litakr å gi utlir all opplysningr/dokumntasjon som r nødvndig for å oppfyll mrvrdiavgifts- lovgivningns dokumntasjonskrav, hrundr opplysningr som nvnt i Forskrift av 19 dsmbr og 3-4 Dt samm gjidr drsom litakr har justringsrttr i tilknytning til liobjktt 910 Litakrs rstatningsplikt ttr avsnitt(5) ovnfor gjldr tilsvarnd vd brudd på litakrs forpliktlsr ttr avsnitt (6) - (9) Evntull rstatningskrav som følg av mislighold av bstmmlsn I dtt punkt 9, forfallr til btaling vd påkrav Liavtalns btalingsbstmmlsr samt misligholdsbstmmlsn i punkt 19 gjldr tilsvarnd 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 101 Md mindr annt r særskilt avtalt (s punkt 25) skal utlir bsørg at liobjktt pr ovrtakls tilfrdsstillr offntligrttslig bygningstknisk krav, hrundr slik krav som gjldr særlig for dn virksomht som r oppgitt i punkt 51 Utlirs forpliktlsr ttr dtt punkt 101 omfattr ikk innrdnings- llr bygningsmssig artiidr som utførs av litakr Offntligrttslig krav utovr dt rnt bygningstknisk, som gjldr for dn virksomht som r oppgitt i punkt 51, r litakr ansvarlig for md mindr annt avtals 102 Litakr pliktr å stt sg inn i og følg d offntlig forskriftr, vdtktr, instruksr, ordnsrglr ol som r llr mått bli innført og som kommr til anvndls på liforholdt Litakr r ansvarlig ovrtor all offntlig myndightr for at hans bnyttls av liobjktt tilfrdsstillr d til nhvr tid gjldnd offntligrttslig krav All offntligrttslig krav, hrundr krav fra arbidstilsyn, hlsråd, sivilforsvar, industrivrn, brannvrn llr annn offntlig myndight, foranldigt av dn virksomht som drivs i liobjktt, r dt litakrs ansvar å oppfyll, md mindr forholdt omfatts av dtt punkt 101 Dtt mdførr at dt r litakrs ansvar å oppfyll offntligrttslig krav til liobjktts tknisk standard, som rlatrr sg til litakrs drift og som oppstår ttr ovrtakls 103 Liobjktt må ikk bnytts på n måt som forringr indommns omdømm llr utsnd llr vd støv, støy, lukt, rystls llr på annn måt sjnrr andr litakr llr nabor Rom md vann- og/lir avløpsrør må holds så oppvarmt at frysing unngås Kostnadn vd utbdring og vntull rstatning i forbindls md diss forhold, r litakrs ansvar 104 Avfall må lggs i indommns søpplkassr Avfall av kstraordinært omfang llr karaktr må litakr slv bsørg fjrnt for gn rgning I motsatt fall kan utlir la avfallt fjrn for litakrs rgning 105 For utli av liobjktr i 1 tasj til bnyttls for virksomht rttt mot publikum (for ksmpl forrtning llr srvring) gjldr at litakr bsørgr og bkostr alt utvndig rnhold i hnhold til gjldnd politivdtktr Sid 6 av 13

43 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 111 Litakr pliktr å gi utiir adgang til liobjktt I kontor-/forrtningstid all dagr, for ttrsyn, rparasjon, vdlikhold, inspksjon, taksring, forandringsarbid tc Litakr skal varsls md rimlig frist I all tilfllr dr dt anss nødvndig for å forbygg llr bgrns skad på indommn, har utlir rtt til å skaff sg adgang til liobjktt utn slikt varsl 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 121 Dt påhvilr utlir å bsørg og bkost alt utvndig bygningsmssig vdlikhold Liklds påhvilr dt utlir å skift ut tknisk innrtningr anbrakt av utlir, slik som hisr, vntilasjonsanlgg, branntknisk anlgg, fyringsanlgg tc, når diss ikk lngr lar sg vdlikhold på rgningssvarnd måt 122 Dt påhvilr utlir å bsørg at bygningn md tknisk innrtningr holds i tilsvarnd stand som vd kontraktsinngålsn, llr bdr, dog slik at alminnlig slitasj må aksptrs av litakr Utlir pliktr å sørg for alminnlig godt vdlikhold, drift og rnhold av inn- og utvndig fllsaralr Kostnadr ttr dtt avsnitt skal dkks i hnhold til punkt Utlir skal sørg for at liobjktt r i samsvar md d for indommn/liobjktt gjldnd offntligrttslig krav, md mindr annt r avtalt ttr dnn liavtals punkt 10, dtt punkt 12 llr punkt Avbrudd som ikk r vsntlig, i forsyningr av vann, strøm, luft tc, pliktr litakr å tål utn rstatning llr avslag i lin 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 131 Litakr pliktr å bhandl så vl liobjktt som indommn for øvrig md tilbørlig aktsomht 132 Dt påhvilr litakr å bkost vdlikhold av liobjktt, hrundr også ut- og innvndig vdlikhold av inngangsdørr og portr samt innvndig vdiikhoid av vindur md omramming, slik at alt r i forskrifts- og håndvrksmssig god stand Vdlikholdspliktn for litakr omfattr også fornyls av tapt og gulvblgg og annn oppussing og Istandstting innvndig, hrundr ovrflatbhandling av gulv, vggr og tak Vidr omfattr vdlikholdspliktn ldningr og innrtningr som hørr til forsyning md og avløp for vann (fra og md gn stoppkran til og md gn vannlås), varm (rør og installasjonr som var synlig på kontraktstidspunktt) og lktrisitt (fra og md gn sikringstavl til og md lamppunktr og stikkontaktr), samt vntilasjons- og kjølanlgg (rør og installasjonr som var synlig på kontraktstidspunktt) Utlir har ikk ansvar for vdlikhold llr utskifting av innrtningr anbrakt i liobjktt av litakr Alt arbid litakr pliktr å utfør, skal han forta utn ugrunnt opphold, md normal intrvallr I lipriodn og på n håndvrksmssig god måt Litakr pliktr å fjrn snø fra tak i d tilfllr hvor snømngdn kan mdfør at takkonstruksjonn kan bryt sammn, samt fjrn istappr ol for å forhindr far for skad på prsonll og matrill Sid 7 av 13

44 Litakrs vdlikholdsplikt omfattr også skadr ttr innbrudd og/llr hærvrk i liobjktt, hrundr skadr på vindur, karmr, gn inngangsdør og portr Knust rutr I thvrt rom som omfatts av liforholdt, må straks rstatts md ny 134 Litakr pliktr å sørg for rparasjon og vdlikhold av d skilt tc som utlir har gitt tillatls til å stt opp, s punkt Oppfyllr ikk litakr sin vdlikholdsplikt r utlir brttigt til, ttr skriftlig varsl md 14 dagrs oppfylllssfrist, å utfør vdlikholdsarbidn for litakrs rgning 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET / EIENDOMMEN 141 Utlir r brttigt til å forta all arbidr som mått vær nødvndig til indommns forsvarlig vdlikhold llr fornyls, og til i samm utstrkning å forta thvrt forandringsarbid (hrundr tilbygg, påbygg mv) så vl i som utnfor liobjktt Litakr pliktr å mdvirk til at ldningr, kanalr og rør tc til andr dlr av indommn, kan førs gjnnom liobjktt utn hindr av litakrs innrdning tc 142 Litakr pliktr å finn sg I slik arbidr utn rstatning llr avslag i lin, md mindr ulmpn for ham r vsntlig Utlir skal pås at arbidn blir til minst mulig sjnans for litakr Litakr skal varsls md rimlig frist 143 Utgiftr i forbindls md offntlig krav om forhøyt tknisk standard som mått pålggs utlir i lipriodn, kan utlir krv dkkt hos litakr I dn utstrkning tiltakt kommr litakr til god 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 151 Litakr kan ikk forta innrdning, ominnrdning llr annn forandring i llr av liobjktt utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk, som også krvs om litakr ønskr å bruk mr strøm, vann, luft, avløp mv nn hva liobjktt vd kontraktstidspunktt var utstyrt md Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn 152 Virksomhtsskilt har litakr, md utlirs skriftlig forhåndssamtykk, rtt til å stt opp som sdvanlig ttr virksomhtns og indommns art og karaktr Litakr må slv bkost sitt finnanavn påsatt flls anvisningsskilt ttr nærmr avtal md utlir Solavskjrming må ikk stts opp utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk av utsnd og plassring Samtykk ttr dtt avsnitt (152) kan ikk nkts utn saklig grunn 153 Radio- og TV-anlgg mv, uthngsskap, automatr ol må ikk stts opp utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan nkts på fritt grunnlag 154 Endringsarbidr bskrvt i dtt punkt 15 tilfallr utlir ttr ndt lipriod, md mindr utlir forlangr liobjktt satt tilbak i sin opprinnlig stand 155 Litakr r ansvarlig for å innhnt d nødvndig offntlig tillatlsr for vntull arbidr som utførs i hnhold til dtt punkt 15 Sid 8 av 13

45 FORSIKRING 161 Hvr av partn holdr sin intrssr forsikrt 162 Utlir forsikrr bygningn 163 Litakr forsikrr gn bygningsmssig innrdning, fast og løst invntar, løsør, maskinr, data, varr, driftstap/avbrudd og ansvar på kombinrt bdriftsforsikring I tillgg til gn intrssr skal litakr dkk forsikring av dørr og vindur i iiobjktt Skad påført litakrs mdkontrahntr som følg av avbrudd, forsinklsr llr oppgjør i hnhold til bstmmlsn i dtt punkt 16, r litakrs ansvar Vd skad på liobjktt skal litakrs forsikring bnytts så langt dn dkkr, inkludrt mulig gnandl, før utlirs forsikring bnytts 164 Mdførr litakrs virksomht forhøyls av indommns forsikringsprmir llr fast avgiftr, llr pålgg fra utlirs forsikringsslskap om invstringr, pliktr litakr å dkk kostnadn Litakr pliktr å mld til utlir thvrt forhold og/llr ndring i forhold vd virksomhtn, som kan få følgr for indommns forsikringsprmi Utiir har ikk ansvar for skadr llr tap som mått oppstå vd innbrudd, brann, vannskad mv, ut ovr dt som omfatts av d forsikringr utlir har som husir Dtt gjldr likvl ikk skadr som skylds utlirs mislighold 165 Partn kan krv at dn annn part lggr frm forsikringsbvis md vilkår og kvittring for btalt forsikring Partns rttslig posisjon skal ikk påvirks av om forsikringsbvis/kvittring r frmlagt llr ikk 17 FORCE MAJEURE 171 Forhold som partn ikk rår ovr, som for ksmpl strik, lockout, blokad, brann, ksplosjon, opptøyr, krig llr inngrp av offntlig myndight, fritar partn fra å oppfyll sin forpliktlsr i hnhold til dnn liavtaln i dn grad d ikk kan oppfylls utn unormalt høy kostnadr Likdan bortfallr undr slik forhold plikt til å btal taps- llr skadsrstatning Blir liobjktt ødlagt vd brann llr annn hndlig bgivnht i litidn, fallr liavtaln bort 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 181 Litakr kan krv avslag i lin i hnhold til huslilovn 2-11 som følg av forsinkls llr mangl, forutsatt at forsinklsn/mangln r vsntlig Dnn bstmmls gjldr båd forsinkls/manglr pr ovrtakls og manglr i litidn 182 Litakr kan krv rstatning for dirkt tap som følg av forsinkls lir mangl i hnhold til huslilovn 2-13, forutsatt at forsinklsn/mangln r vsntlig Indirkt tap dkks ikk Erstatningns størrls bgrnss uanstt til tt kvartals li, md mindr utlir har handlt svikaktig llr grovt uaktsomt Dnn bstmmls gjldr båd forsinkls/manglr pr ovrtakls og manglr i litidn 183 Drsom litakr ønskr å påbrop vdvarnd llr gjntatt mislighold fra utlirs sid som grunnlag for hving, s for øvrig kravn i huslilovn 2-12, krvr dtt skriftlig forhåndsvarsling om at avtaln kan bli hvt om misligholdt ikk opphørr Sid 9 av 13

46 LEIETAKERS AVTALEBRUDD / UTKASTELSE 191 Litakr blir rstatningsansvarlig for all skad llr manglr som skylds ham slv llr folk i hans tjnst, fast llr tilfldig, samt frmlitakr, kundr, lvrandørr og/llr andr prsonr som han har gitt adgang til indommn Erstatningspliktn omfattr også utgift som mått følg av utrydding av utøy 192 Litakr vdtar at tvangsfravikls kan krvs hvis lin llr avtalt tillggsytlsr ikk blir btalt, jf ldd (a) i tvangsfullbyrdlsslovn Litakr vdtar at tvangsfravikls kan krvs når litidn r løpt ut, jf ldd (b) i tvangsfullbyrdlsslovn 193 Gjør litakr sg skyldig i vsntlig mislighold av liavtaln kan utlir hv dnn, og litakr pliktr da å fraflytt liobjktt 194 En litakr som blir kastt ut lir flyttr ttr krav fra utlir pga mislighold llr fravikr liobjktt som følg av konkurs, pliktr å btal li for dn tid som mått vær igjn av litidn Btalingspliktn suspndrs for dn priod utlir får lid ut liobjktt på ny, til samm llr høyr pris Litakr må også btal d omkostningr som utkastls, søksmål og rydding/rngjøring av liobjktt førr md sg, samt utgiftr til ny utli I tilfll av fraflytting på grunn av mislighold, får dtt punkt 19 tilsvarnd anvndls 20 FRAFLYTTING 201 Vd fraflytting skal utlir umiddlbart gis adgang til liobjktt 202 Litakr skal vd fraflytting tilbaklvr liobjktt ryddiggjort, rngjort, md hl vindusrutr og for øvrig i kontrakts- og håndvrksmssig godt vdlikholdt stand, og md samtlig nøklr Drsom vdlikholdspliktn ttr punkt 13 r oppfylt md alminnlig intrvallr i lipriodn, aksptrr utlir normal slit og ld frm til fraflytting Hvor annt ikk r avtalt i forbindls md litakrs ndringsarbidr (s punkt 15) skal fast invntar, dlvggr, ldningr ol ikk fjrns vd frafiytting, mn tilfall utlir utn godtgjørls Utlir kan krv at litakr vd fraflytting fjrnr hit llr dlvis litakrs ndringsarbidr, hrundr innrdning og innrtningr, ldningr oa han har montrt i liobjktt, og at skadr og mrkr som følg av dtt utbdrs Oppfylls ikk diss pliktr, kan utlir utfør arbidt for litakrs rgning 203 Manglr som litakr ikk har utbdrt, kan utlir la utbdr for litakrs rgning 204 I god tid før liforholdts opphør skal dt avholds n flls bfaring mllom litakr og utlir for å fastlgg vntult nødvndig arbidr for å bring liobjktt i dn stand dt skal vær vd tilbaklvring 205 I d sist 5 måndr før fraflytting har utlir rtt til å stt opp skilt på fasadn, md informasjon om at liobjktt blir ldig I samm priod pliktr litakr, ttr forhåndsvarsl, å gi lisøknd adgang til liobjktt 2 dagr pr uk i kontor/forrtningstid 206 Snst sist dag av liforholdt skal litakr på gn bkostning fjrn sin indlr Eindlr som ikk fjrns skal anss ttrlatt, og tilfallr utlir ttr 14 Sid 10 av 13

47 dagr Søppl og indlr som utlir ikk ønskr å ovrta kan utlir kast llr fjrn for litakrs rgning 21 TINGLYSING / PANTSETTELSE 201 Liavtaln kan ikk tinglyss utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Samtykkr utlir, skal litakr dkk omkostningr forbundt md tinglysingn Vidr skal liavtaln, drsom samtykk til tinglysing gis, ikk ha opptrinnsrtt, og dn skal vik prioritt for ny pnghftlsr som mått bli tinglyst på indommn Litakr gir utlir ugjnkalllig fullmakt til å bsørg dn tinglyst liavtaln slttt på dt tidspunkt liforholdt opphørr Kostnadr forbundt md slttingn dkks av litakr 202 Liavtaln kan ikk pantstts utn utlirs skriftlig samtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Utlir kan still vilkår for pantsttlsn Litakr gir utlir ugjnkalllig fullmakt til å bsørg pantsttlsn slttt på dt tidspunkt liforholdt opphørr 22 LEIEREGULERING 221 Lin rgulrs hvr 1 januar, i forhold til vntull ndringr i Statistisk Sntralbyrås konsumprisindks, llr, hvis dnn blir opphvt, annn tilsvarnd offntlig indks Libløpt skal dog ikk kunn rgulrs nd 222 Opprinnlig kontraktsindks r indksn for sptmbr månd år 2011 Lirgulring basrs på utviklingn fra opprinnlig kontraktsindks til sist kjnt indks på rgulringstidspunktt 223 Litakr r md dtt gitt varsl om at årlig lirgulring vil finn std 224 Vd offntlig inngrp (prisstopp ol) som bgrnsr dn li utlir llrs kunn tatt ttr dnn kontrakt, skai kontraktns rgulrt li løp fra dt tidspunkt og i dn utstrkning dt mått vær lovlig adgang til dt 23 BANKGARANTI 231 Litakr stillr slvskyldnrgaranti fra finansinstitusjon som drivr virksomht i Norg ttr konssjon gitt av norsk myndightr, llr annn av utlir godkjnt garanti, for riktig og rttidig oppfyllls av litakrs forpliktlsr av nhvr art i samsvar md norsk lov og ttr dnn liavtaln, hrundr rttidig btaling Garantin skal tilsvar 6 måndrs li, dvs ,- kr I forbindls md lirgulring kan utlir krv garantin rgulrt forholdsmssig Garantin skal vær gyldig, og uoppsiglig fra litakrs og garantists sid, i lipriodn samt tr måndr ttr fraflytting Når liforholdt opphørr, kan skyldig li (inkludrt tillgg som nvnt ovr) krvs dkkt av garantin uavhngig av litakrs samtykk Mot utbtaling av andr krav undr garantin kan garantistn gjør gjldnd litakrs mulig innsiglsr 232 Garanti må forligg snst innn ovrtakls Sid 11 av 13

48 Mislighold av bstmmlsn i dtt punkt 232 anss som vsntlig mislighold som gir utiir hvingsrtt 24 OVERDRAGELSE / SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 241 Ovrdragls av liavtaln, hlt llr dlvis må ikk finn std utn utlirs skriftlig foråndssamtykk Utlir kan på fritt grunnlag nkt ovrdragls 242 Ovrdragls av minst 50 % av aksjn, slskapsandln llr irintrssn hos litakr anss som ovrdragls av liavtaln Dt samm gjldr litakrs skift av slskapsform Som ovrdragls rgns også avhndls av dt mindr antall aksjr llr andlr som i sg slv utgjør bstmmnd innflytls (alminnlig flrtall) i slskapt Utlir skal på forspørsl gis opplysningr bkrftt av litakrs rvisor, drsom han ønskr å kontrollr om slik ovrdragls har funnt std Bstmmlsn i dtt avsnitt gjldr ikk børsnotrt slskapr 243 Slskapsmssig ndringr, ksmplvis fisjonr, som kan forring litakrs økonomisk stiliing ovrtor utlir, krvr utlirs skriftlig samtykk Bstmmlsn i dtt avsnitt gjldr ikk børsnotrt siskapr 244 Manglnd svar på søknad om samtykk ttr bstmmlsn i dtt punkt anss ikk som samtykk 25 SÆRLIGE BESTEMMELSER Tomtaraln dls likt miiom Svvia AS og litakr av vlfrd-/garasjbygg Vd vntull unight om bruk av aral fortas n aralfordling av utlir 26 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgnd bstmmlsr I huslilovn gjldr ikk: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8,4-3, 5-4 først ldd, 8-4, 8-5, 8-6 annt ldd og 10-5 For øvrig r dt dnn iiavtain som gjldr i d tilfllr dr dn har andr bstmmlsr nn hva som følgr av huslilovns fraviklig rglr 27 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 271 Litakr r slv ansvarlig for dokumntasjon av hls, miljø og sikkrhtstiltak i gn lokalr Hrundr kontroll av nødlys, rømningsvir, slukkutstyr, lktroinstallasjonr md mr Litakr r slv ansvarlig for organisring av brannvrn i gn lokalr 272 Utlir r ansvarlig for: Dokumntasjon av hls, miljø og sikkrhtstiltak for drift og vdlikhold av indommns fllsinstallasjonr og fllsaralr Koordinring av hls, miljø og sikkrhtstiltak for drift og vdlikhold av hl indommn Koordinring av indommns brannvrntiltak 273 Litakr og utlir skal utpk n brannvrnansvariig og n HMS-koordinator hvr Sid 12 av 13

49 Bgg partr pliktr å informr om vntull ndringr av kontaktprsonr umiddlbart VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vdlgg 1: Rtningslinjr for ansvars- og kostnadsdling mllom ir og litakr av bygg/ indom 28 SIGNATUR 281 Snst vd undrskrift av liavtaln skal litakr frmlgg gyldig firmaattst som bkrftr litakrs signatur, vt stiftlsspapirr llr annn gyldig dokumntasjon som bkrftr at slskapt r undr tablring 282 Dnn kontrakt, som r på 13 sidr, r utfrdigt i 2 - to - liklydnd ksmplarr Hvr av partn får hvrt sitt ksmplar std/dato: '<T^Ml*iyr~/fi// Ik-uA^?Ald Std/dato: /i- T«Utlir Litakr fsta Eindom A: Signatur iht fullmakt ØmstB Il Storli Da Signatur iht firmaattst OwriB BB8mMVA Sid 13 av 13

50 Dokumntddato: 3okt 2007 Rv Dato: 24mar 2010 Pkt Inndling Administrasjon Administrasjon Administrasion Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Eir Aktivittr/ kostnadsartr (ostnad og ansvar intrnkontroll av Mstas bygningsmass og bygningstknisk installasjonr, hrundr bvanristknisk insoksionr oa roistrrina av awik oa tiltak intrnkontroll av litakrs arai Dtt for å hindr fotfao av Mstas bygningsmass utovr dt som r brgnt som nonnal slitasj saml å sikr at bygningstknisk installasionr samt øvrio bvoninosmass ikk forrinos lpnd piling avfyrinasolimngd bstiiling avttrforsvnina Avlsning av nrgimålr/vannmålr 1 forbindls md innsnding av statuskort samt årsavronina DagOg/ nonnal rngjøring av liobjktt, hrundr (TH) inn- og utvndig vask av vindur, skurira/ bonina av aulv ttr bhov Rngjøring/ opprydding 1 bygg og utaral ttr avsluttt liforhoid Evnt kostnadr vd gjnnomføring ttr utflytting fakturrs litakr Li vil løp t9 iiotijkl r ovrtatt og funnt i ordn Lisnsavgiftr ifm tv/alarmr/portr(ovrføringsslgnal) som knytts til indommns drit Uttars av ir, dkks av iitakr LiUkr 1 kostnad og ansvar Administrasjon Administrasjon Driftsulglft/avgiftr/skattr Vdlil<hold Iganglqøring av fyranlgg som følg av bhov for tlllggsvann ilr i tilknytning ta utkoblmi av uorioritrt lktrisk kraft (oå d indommr avtalr r innaått) lvri(stt tiltak for å sikr bygningr/indom mot frostskadr på røranlgg, bygningr osv Forbruk av vann rnsina av avløpsvann og fast off, avgiftr for vann/avtøp Innvndig vdlikhold (Eksmplvis gulv, vggr, vindur, (trr, brukrutstyr WS, lktrisk utstvr fastmontrt oa løst) 1 12 VdMthold Utskiftningr av bygningsdlr og tknisk installasjonr som har kortr lvtid nn slv byggvrkt (Eks: skift ksistrnd vindur md vindur av samm kvaiit og standard 1 dtt Iggr normal oppgradring av bygningsmatrialr i kvalittsbgrpt) Vdiil(hoid Vdlikhold Inn- og utvndig vdischold av dørr, vindur, dørr og garasjportr 1 dtt liggr også skwarindr bommr oa siaooortr Inn ta/ oå indom Planlagt vddkhold og utskmng av ovrflatr på vir, plassr, paricringsarai og andr installasionr ut 15 Vdlikhold Rngjøring av takrnnr/ ndløp/ utvnd^ ristr tor ndløp Hrundr også vnt takslukr vd flat tak 16 Vdiikhoid Ivricstt tiltak for fjming av snø på tak ifm stor snømngdr som kan mdfør at takkonstmksion skads Dr brvtr sammn 17 Vdiikhoid Sikr prsonr og matrill mot ras (for ksmpl snø/is) fra tak og utstadcnd dtaljr på bygningn Dtt gjldr avsprring av fariig områd og fjming av snø og is VdilkhoM Vdlikhokl Vdiikhoid Vodlikhotd Bygg/Anlgg ivricstt tiltak for å sikr indom og bygg mot plutsl^ ytr påviricningr, hmndr vind-/stormskadr flom-/ smltvann BygniniKmssia skadr som ikk skylds litakrs/ brukrs forhokj/ansvar Skadr ttr innbmdd oa hærvric, hrundr bygningsdlr/alass tc Vdlikdrald av grøntanlgg, plnr, hkkr og buskrfjming av uønskt vgtarn inntil 2 mtr fra vttnoo innvndig prsinnr, gardinbrtt/gardinopphng/ dips, md- og blndingsgardinr 23 Bygg/Anlgg Vdiachokl av låssystmr, sytindr og låsplanr Gjldr sdtasjskadr, ny bhov or nøklr tc, samt oppgradring av låssystm som følg av litakrs bhov Bygg/Anlgg Elktro-lktrisk anlg^bygningsinstailasjonr og aooaratr Elktro-lktrisk anlgg/bygningsinstallasjonr og aooaratr Elktro-lktrisk anigc^ygningsinstallasjonr og aooaratr Elktro-lktrisk anlgg/bygningsinstallasjonr og aooaratr Elktro lktrisk anlgg/bygningsinstallasjonr og aooaratr Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOTI Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatonsk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Fordling av r» Mr Anskaffls av nøkklskap, hnglåsr, også særiig stric hnalåsr Intmkontroll/ vadldchold av tavl, f ordllngsn^ fast opplgg md fastmontrt vamiog pankmir, varmkablr, armaturr, brytr og kontaktrtbtak som krvr godlqnt autorisrt ærsonll intmkontroiv vdldchom av litakrs maskinr, utstyr, matrid og invntar, hrund gnkontrodtisak kan mdfør bmk av autorisrt prsonll Skifting av sikringr, tnnr, lyspærr og lysrør, hmndr også i fllsaral/tknlsk rom i byting Flyttbar lktrsk varmovnr og -viftr, flyttbar gass-, ptrolums- og katalyttovnr Utskifting av tavl, fordlingsntt, fast opplgg md fastmontrt varm- og panlovnr, vannkablr, amiaturr, brytr og kontaktr når dtt Ddc lar sg lngr vddkhold 2-1 Krav til at brannobjktt r byggt, utstyrt og vddkhold i samsvar md gjldnd k)vr oa forskriftr om forbvaaina av brann (tknisk tilstand) Anskaffls av hnsiktsmssig manult slokkutstyr tilpasst brannobjktt og ttrivsnd mridna av utstvrt Ariig kontrod av manult stokkutstyr lvrt md byggt, samt vnt stokkutstyr som r tilpasst brannobjktti i ttricant (Vd rammavtalr blir dtt punktt ndrt ta 'Utførs av ir dkks av bmkr*) 2-2 Krav ta viricsontit/ bmkr siac at brann Odctttkan oppstå og sldc at sdcringstatak og sacringsinnrtnlngr viricr som forutsatt Dtt vil si at dt ikk skal utførs spstod ariildsoprasjonr itr at sikringstdtak stts ut av drift utn at kompnsrnd tatak innførs Pås at bygningstknisk brannvmtdtak og øvrig sacringstiltak ikk forrings og rapportr ad forhold av btydning (awik) for brannsikkrhtn, hmndr ha rutinr for å fføla md oå brannatnnsntraln om dn visr nonnal drift 2-4 Ettrsyn og vdiachokj av instaaasjonr, utstyr, bygningsdtr, fyringsantgg mv Sid 1 av 3 sidr

51 Dokumntddato: Sokt 2007 Rv Oato: 24mar 2010 Pkt Inndling Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk tobv (Jfr FOBTOT) Aktivittr/ kostnadsartr Ettrsyn og pnsving av tknisk sikriigstiltak som dørr/ lukr/ vindur md branntknisk funksjon, røykvarstr- og brannatrmanlgg,tdsystmrfor rømniig, stasjonær stokkinstallasionr røvkvntitsion Mødvndig sidft av battrir i nsykvarslr, battrir og lysrør/ pærr i nødlysanraturr 2-6 Krav om at fyringsantgg, ttr varsl om fong, i sin hlht r tdgjngiig for fiing, utstyrt og innrttt sdk at dt kan fts på tilfrdsstatnd måt og md tldrdsstatnd atkomst Litakr r ansvarito for adkomst for fiorsond 3-1 Krav om brannsikkrhtn i dd særskilt brannotqktt r tilfrdsstiltnd dokumntrt Utari3id dokumntasjon på tknisk brannvm og samordn dnn md brannobjktts dokumntasjon på organisatorisk brannvm Eir kostnad og ansvar Utførs av ir dkks av litakr Uitakr 1 kostnad og ansvar 41 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Utari3ld dokumntasjon på organisatorisk brannvm (opplæring, øvls, instmksr, planr, vakt, risdco) 42 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) 3-2 Krav om brannvmtodr utpkt av bmkr som koordinrr dt forbyggnd brannvmartiidt 43 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) M Krav ta å gjnnomfør brannvmopplæring og brannøvlsr av gt prsond 44 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Viricsomht/ brukr skal sørg for opplæring av brannvmtdr 45 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) 34 Krav utarbidls og ivricstting av ordnsrgtr og instmksr som rgutrr brannforbyggnd og -bkjmpnd tiltak for gn viricsomht 46 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) S 3-5 Krav om vaktordning på ovmattingsstd som står i forhold td nsdcæn 1 brannobjktt 47 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) 134 Krav om gjnnomføring av kstraordinær tdtak vd drifts- og bruksforhold som kan før td martcrt øknmg i far for antnnt ltr brannsprdning F ks StokkmatriD vd varmt artiid på stdr dr bygningr/plasthaltor har særdg ltt 48 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) 4-1 Krav om tknisk titak i særskilt brannolijktr mhp prsonsddcrtit 49 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) 4-2 Krav om stasjonært stokkantgg i særskdt brarvnbjktr mhp matrilisikkih 50 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) S 4-3 Krav om fordbng av stokkvann innnfor gt områd samt tabtring av tustrkklig antall brannkummr (ltr tilsvarnd) 51 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Rprsntant fra brukr skal dlta på tdsyn, dtt gjktr båd samordnt ltr nkltvis offntlig tdsyn Hrundr r ltilsyn, art)idstasyn og branntityn Etr avgjør hviac tityn som skal vær rorsntrt vd tr 52 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Forskrift om brannfart^ var Ivarta forskrift nv vitdning 53 Branntknisk og organisatorisk krav (Jfr FOBTOT) Forskrift om håndtring av ksptosjonsfariig stoff Ivarta forskrift ml vadn'mg, hmndr også innhnting av spstlttgringstldatlsrfor for ksmpl gassflaskr o 54 Vann/Avløp/Sanitær VdlDchdd av snantr, dusjr, klosttr, tappkranr og armaturr ol (sluttutstyr) Md vddkhold gjktr pakkboksr og pakningr og bmkrrttrt vdlikhom basrt på stitasi 55 Vann'A\tøp/Sanitær Utskifting av hovd- og forddngsntt md vann-, og ktoakkpumpr, mngdmåtr, vntdr, varmtvannsbrdr, sonantr, dusjr, ktosttr, tapptorinr og amiaturr ol (sluttutstyr) når dtt Dk r lønnsomt å vdldchold Vann/Avløp/Sanitær Vann/Avløp/Sanitær Vann/Avløp/Sanitær Oljutstollr og spldoytankr: Ansvar for konstmksjon av slvs Installasjonn md sluk 00 rørsvstm Tømmina/ åriig kontroll oa vdldchold av oljutskotr oa spatolitankr Tømming og rngjøring avbrønnr/gnvannantæi, narsystanr, fatr, s(*actankr samt prøwbtakina oa vanr*handlina 59 Punktavsug for matrill, utstyr, maskinr (ksmplvis: ksosavtrkk, avtrkk fra Vntaasjon/klima/lqøl- og frysrom vaskmaskinr, slipmaskinr, lakkringsboksr, mdjøskap, vannskap md mr), og mobd punktavtrkk forttotakrsprosssr som n dl av maskinr og vrictøy Bruksrlatrt kostnadr vdrørnd drift avvam»-/ vntaasjonsantgg, hmndr fittr Vntiiasjon/kDma/kjøl- og frysrom oaliannd Kostnadr vdnsrnd sn*» av varm-/ vntilasjonsanlgg, hmndr rimr og Vntllasjon/kDma/kjøl- og frysrom Hånnd Fjmvami-, sntralvann-, Vdldchoto av fast montrt ildstdr/ ovnr inklusiv pipr og lukr kilanlaa oa andr Ildstdr Fjmvami-, sntralvami-, Ndgravd oljtankr md tdhørnd rørsystm og sdcringsanordnlngr mot ovrfyldng kilanlaa oa andr ildstdr TDstandskontroll oa ttthtsprøvina Fjmvarm-, sntralvann-, Fihg Ftoavgift kilanlaa oa andr Ildstds Samband/svakstrøm/ll og IT Anskafft, drift og vdldchold av innbruddsalannr installasionr Samband/svakstrønrtt og IT Utvidls av ksistrnd innbmddsatrmr vd Mstas bygningsmass instaltslonr Samband/svakstrøm/ll og IT Edb-antgg, alt opptgg og utstyr instaltslonr Sid 2 av 3 sidr

52 Dokumntddato: 3okt 2007 Rv Dato: 24mar 2010 Pkt Inndling Aktivittr/ kostnadsartr Eir kostnad og ansvar dkks av litakr itakr kostnad og ansvar 68 Tankanlgg VdlDchoM og priodtk kontroll/ prøviig av tankr, rør- og vantitystmr, hrundr også kontrod av tktrisk antgg, jordingssystmr og katodisk bskyttt, ttr rkvirrt bhov fra ansvarshavnd, og i tråd md utført utbdringr ttr kontrod tc Tankantaa Tankanlgg ArDa ttrsvn/snflc/kaiibrrina av pumpantaa Ansvarshavand for daglig bmk/ dr«ihttovom brannfart^ var, hmndr ansvar for ajourtiom av dokumntasjon på gjnnomføringav gnkontrod og priodisk kontroll/ waddkhom/tømmina 71 Trykkluftantgg Trykkpåvirict utstyr, hmndr komprssorr md nsrsystm og vntitr Utskifting av komponntr, hmndr komprssortius, nsridningr samt trykktankr Ttvkkluftanlga Trykkluftantgg Tknisk anlgg-løft-og transportinnrtningr, opphng og toftutstvr Sakkyndig kontroll av tnmcpåvirict utstvr Tiykkpåvirtct utstyr, hmndr komprssorr md rørsystm og vntitr DagDg vddkhom, kontrod oa ttrsyn Ariig kontrod av kranr og taljr samt utskifting av slitasjdtr 1 fortiindt md dn åriig kontroda 75 Tknisk anlgg - løft- og transportinnrtningr, opphng og toftutstyr Priodsk åriig sakkyndig kontrod og prøving av ad typr fastmontrt toftinnrtningr md kranbanr, bjdcr og fast opphng for toftinnrtniig, Hmndr kommr også katgorin gulvmontrt kranr Inkludrr ogsåtftrampr / innrtnngr som intgrrt dl av bygg samt utskifting av styringr og Drs bvgdg dtr 1 dtt Dggr også utsknng av sdtasjdlr 1 fortimdt md dn åri^ kontrolbn Tknisk antgg -toft-og transportinnrtningr, opphng og toftutstvr Tkntk anlgg -toft-og transportinnrtningr, opphng og toftutstvr Tkntk anlgg -toft-og transportinnftningr, opphng og toftutstvr Tkntk anlgg -toft-og transportinnrtningr, opphng og toftutstvr Tknisk anlgg-toft-og transportinnrtningr, opphng og toftutstvr AD typr transportabttoftinnrtningrog alttoftutstyr (dvs utstyr mdom krok og last), hmndr priodisk sakkyndig kontrod og prøving VdlikhoM, kontroll og utskiftingr av ad typrtoftbord,brmsprøvr, biltoftr, høytrykksspytor/ utstyr i vaskhadr, jkkr, transportbånd, dtovaskr, dribnkr 00 Donnd tkntk utstvr UhMt priodisk kontrod (UPK) av kranr og taljr Utskifting av nomiat slitdlr som brmsktossr/sko/tgrtcsom tiltggs normal bmkssdtasj Utskifting bærnd konstmksjonr samt stor og dyr hovdkomponntr som for ksmpl htmaskinri og Dgnnd ifm UPK Dtt gjmr utskiting på gmnn av lang tkf normal bmk l^srtdtring ttr at krann har vært partcrt og gjldnd srtfikat har utløpt 81 SpsiD tkntk antgg - invsntarspsiadnnrdnlngr - md mr Spsiallnnrdniig/ invntar instaltrt for ltr av bmkr hmndr kantm-/ Iqøkknutstyr avtrkksskap ta 82 Spstlt ttoitk anlgg - ImntarspslaOnnrdnmgr - md mr Anskaffb/ montring/ flyttiig av ad typr Invntar, hrundr flyttbar (frittstånd) skap, sngr,rotr,bnkr, hyltr ogrotrslv om dts r fstt til vgg/gulv md krm?r()q?5l9q,pqfa?tmpnt9rtmobarwtr _ Sid 3 av 3 sidr

53 MOTTATT 1 3 FEB 2012 Dol<umntsntrt LEIEAVTALE MELLOM Msta Eindom AS og Svvia Norg AS vdrørnd Hattfjlldal

54 UTLEIER Msta Eindom AS Kontaktprsonr: Likontrakt: Drift/ vdlikhold: Orgnr: Roar Bratiand Erichsn Tlf E-post: Ccili Amundsn Tlf E-post: LEIETAKER Svvia Norg AS Kontaktprson: Likontrakt: Daglig drift: Orgnr Mathias Ronnholm Tlf E-post: Ragnar Sætrn Tlf E-post: Fakturaadrss: 3 EIENDOMMEN Hattfjlldal Gnr: 1 / bnr: 206 i Hattfjlldal kommun 4 LEIEOBJEKT 41 Aralr til litakrs ksklusiv bruk r: HK^^ i^^^^^^^h Rubbtiall Sandlagr Tomt m^^^ m^^mm, All aralr oppgitt ttr NS 3940, dog slik at itillggsdl (NS 3940 pkt 32) inngår ikk garasj llr portrom, arkadr og andr åpn dlr Evntull fil i aralangivlsn gir ikk litakr rtt til å krv lin Justrt, og mdførr hllr ikk non ndring av dnn liavtals øvrig bstmmlsr 43 Litakr disponrr følgnd utaral: 50% av totalt tomtaral vd indommn s for øvrig pkt 25 Sid 2 av 13 *

55 LEIETAKERS VIRKSOMHET 51 Liobjktt må kun bnytts i hht gjldnd rgulringsbstmmlsr Skift av bransj llr forandring av virksomhtn i lokaln, hrundr drift av annn bslktt virksomht, r ikk tillatt utn utiirs forutgånd skriftlig samtykk Tilsvarnd gjldr for salg/ksponring tc i fllsaralr 6 OVERTAKELSE / MELDING OM MANGLER 61 Liobjktt ovrtas i dn stand dt var vd bsiktiglsn 62 1 forbindls md ovrtakls av liobjktt skal dt fortas ovrtaklssbfaring Fra bfaringn førs protokoll som undrtgns på stdt av bgg partr 63 Litakr må gi skriftlig mlding om mulig skadr og manglr mv innnrimligtid ttr at han burd ha oppdagt dm Forhold som litakr kjnt til vd ovrtaklsn, kan ikk snr gjørs gjldnd som mangl 7 LEIETID 71 Liforholdt løpr fra til , hvorttr liforholdt opphørr utn oppsigls Liforholdt kan ikk sis opp i lipriodn 72 Fristn for å sndflyttoppfordringttr liforholdts opphør stts til sks måndr, jfr huslilovns 10 8 LEIESUM Eindomsbbjid Rubbhall Sandlagr Tomt A-konto fllskostnadr ObjktiiiiMr:: Bruttoåral immir, NOK NOK NOK NOK 81 Lin utgjør NOK ,- pr år (ksklusiv mrvrdiavgift) Utiir planlggr å få installrt minusmålr slik at faktisk forbruk av lktrisitt liggr til grunn vd årsoppgjør Drsom tknisk forhold hindrr dtt vil dt fortas n fllskostfordling vd årsskiftt hvor fordlingn basrs på faktisk forbruk på indommn og rfaringstall A-konto bløpt forutsttr minimal bmk av IR-ovnr i takt på sandlagrt Dt forutstts at dt ikk tas ut vann 82 Lin forfallr til btaling forskuddsvis hvrt kvartal ttr påkrav fra uttir 83 Li og vnt, fllsutgiftr btals ttr påkrav fra Msta 84 Bfaling anss ikk skjdd før bløpt r mottatt på utiirs konto Sid 3 av 13 A

56 Følgnd arbid bsørgs av uttir, mn dkks av litakr gjnnom fllskostnadn: Srvic/vdlikhold port Srvic/vdlikhold brannslokkr Evntull skadr/rparasjonr fakturrs fortiøpnd 86 Litakrs vdlikholdsplikt for øvrig jfr pkt Dirkt og for gn rgning btalr litakr: Brøyting/strøing Rnovasjon 88 Drsom litakr krvr vann til annt nn toalttbmk, vanlig rnhold, kantin ol, må utiirs samtykk innhnts Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Litakr må dkk utgiftn i forbindls md tiltakt, hrundr utgiftr til gn vannmålr samt vannforbmkt 89 1 dn grad utii av indom blir blagt md særiig skattr og/llr avgiftr og for ksmpl økning av indomsskatt, skal litakr btal sin forholdsmssig dl ttr li som nvnt i dtt punkt 8 først avsnitt 810 Vd forsinkt btaling av li og/llr andl fllsutgiftr, svars forsinklssrnt i hnhold til lov av 17 dsmbr 1976 nr 100 llr lov som trr i stdt for dnn Utlir har rtt til å krv gbyr vd purring 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 91 Litakr skat i liobjktt driv virksomht som pr i dag r avgiftspliktig/kompnsasjonsbrttigt slik avkrysningn visr: (Kryss av for A B llr 0 Hvis B - fyll også inn prosntsats) \ A Hlt (100 %) D B Dlvis: % D C Ikk (0 %) Md kompnsasjonsbrttigt mns i dnn sammnhng virksomht som r omfattt av rgln om kompnsasjon for mrvrdiavgift til kommunr, fylkskommunr mv, og som kan omfatts av n frivillig rgistrring av uttivirksomht i mrvrdiavgiftsmanntallt Drsom utiir r frivillig rgistrrt i mrvrdiavgiftsmanntallt for d aralr, llr dlr av aralr, liforholdt omfattr, llr vlgr å søk om slik rgistrring, llr slik rgistrring blir pålagt vd lov, skal li og vntull andr kostnadr knyttt til dn rgistrrt dl av liforholdt tillggs mrvrdiavgift md dn til nhvr tid gjldnd sats Uttir står fritt til på thvrt tidspunkt i lipriodn å forta llr ndr frivillig rgistrring av liobjktt i mrvrdiavgiftsrgistrt Slik rgistrring llr ndring skal ikk kunn påbrops av litakr som gmnnlag for krav mot utiir Sid 4 av 13 Wt

57 Litakr skal før avtalinngålsn frmlgg dokumntasjon for sin virksomhts status md hnsyn til mrvrdiavgift, og skal straks gi utiir undrrtning om vntull ndringr i dtt i løpt av lipriodn Litakr r klar ovr at dn faktisk disponring av liobjktt r avgjørnd for uttirs fradragsrtt for inngånd mrvrdiavgift Endrt bruk av liobjktt, i form av ntn ndrt faktisk bmk llr frmli, må ikk finn std utn utiirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig gmnn Endrt avgiftsmssig blastning for utiir som følg av litakrs ndrd bmk, skal anss som slik saklig grunn 95 Drsom utiir pliktr å tilbakfør/justr mrvrdiavgift ttr mrvrdiavgiftslovns rglr som følg av litakrs bmksndring som nvnt ovr, llr lovndringr, skal litakr fultt ut rstatt tilbakførings-/justringsbløpt samt vntull rntkrav, tillggsavgift og øvrig utgiftr forbundt md tilbakføringn/justringn Dt samm gjldr drsom tilbakføringskravt/justringn skjr på gmnn av fomnll manglr llr forsømmlsr, for ksmpl manglnd ovrsikt ovr litakrs/frmlitakrs bruk llr manglnd bkrftls på at litakr i frmlitilfllt r frivillig rgistrrt 96 Drsom litakr ønskr å frmli liobjktt og utiir har samtykkt til dtt, pliktr litakr umiddlbart å søk om frivillig rgistrring for lipriodn Evntull tap for utiir i form av rdusrt fradragsrtt/justring av inngånd avgift som følg av frmlin llr frmlitakrs disposisjonr, plikts rstattt av litakr i hnhold til avsnitt (4) ovr Evntull utgiftr forbundt md litakrs søknad om frivillig rgistrring vd frmli bærs av litakr Litakr r dssutn ansvariig for at dn ndlig frmli skjr til virksomht som gir rtt til frivillig rgistrring og fradrag for mrvrdiavgift 97 På bakgrunn av avgiftsmyndightns dokumntasjonskrav pliktr litakr å gi uttir n skriftlig, åriig rdgjørls innn 31 dsmbr ovr sin bruk av liobjktt gjnnom årt, og vd vntull frmli også n bkrftls på at han r frivillig rgistrrt for frmlin, samt n tilsvarnd skriftlig rdgjørls fra frmlitakr ovr dnns bruk av liobjktt Dt r litakrs ansvar at rdgjørlsn() oppfyllr avgiftsmyndightns dokumntasjonskrav, jf blant annt Forskrift til mrvrdiavgiftslovn av 19 dsmbr om justring av inngånd mrvrdiavgift 98 Litakr skal alltid, uavhngig av om liobjktt bnytts i avgiftspliktig aktivitt llr ikk, gi utiir n rdgjørls/spsifikasjon md hnsyn til total aktivringspliktig påkostningr fortatt på liobjktt i løpt av rgnskapsårt, hrundr totalt påløpt mrvrdiavgift Litakr skal også innhnt tilsvarnd dokumntasjon fra (all) vntull frmlitakr Rdgjørlsn skal vidr innhold opplysningr om hvorvidt litakr/frmlir har justringsplikt llr Justringsrtt for inngånd mrvrdiavgift i hnhold ttl mrvrdiavgiftslovgivningn, samt opplysningr om omfang og varight av slik justringsforpliktls og/llr Justringsrtt Dokumntasjonn skal tilfrdsstill d krav som til nhvr tid mått følg av gjldnd rglr, og dn skal gis på t tidspunkt som gjør at utiir kan ovrhold gn fristr mv i hnhold til mrvrdiavgiftslovgivningn Utiir kan gi nærmr instruks om utforming av dokumntasjonn og til hvilkt tidspunkt dn snst skal vær inngitt Sid 5 av 13 ^

58 Vd opphør av likontraktn skal litakr skriftlig gi utiir fullstndig opplysningr om litakrs Justringspliktr og justringsrttr som nvnt i avsnitt (6), knyttt til liobjktt Md mindr partn skriftlig har avtatt no annt, skal litakr innn likontraktns opphør sørg for at all Justringsforpliktlsr som litakr/frmlir har I tilknytning til liobjktt r btalt / innfridd ovrfor avgiftsmyndightn Drsom dt r avtalt ovrføring av justringsforpliktlsr til uttir, pliktr litakr å gi utiir all opplysningr/dokumntasjon som r nødvndig for å oppfyll mrvrdiavgifts- lovgivningns dokumntasjonskrav, hrundr opplysningr som nvnt i Forskrift av 19 dsmbr og 3-4 Dt samm gjldr drsom litakr har justringsrttr i tilknytning til liobjktt 910 Litakrs rstatningsplikt ttr avsnltt(5) ovnfor gjldr tilsvarnd vd brudd på litakrs forpliktlsr ttr avsnitt (6) - (9) Evntull rstatningskrav som følg av mislighold av bstmmlsn i dtt punkt 9, forfallr til btaling vd påkrav Liavtalns btalingsbstmmlsr samt misligholdsbstmmlsn i punkt 19 gjldr tilsvarnd 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 101 Md mindr annt r særskitt avtatt (s punkt 25) skal utiir bsørg at liobjktt pr ovrtaklstilfrdsstillroffnttigrttslig bygningstknisk krav, hrundr slik krav som gjldr særiig for dn virksomht som r oppgitt i punkt 51 Utiirs forpliktlsr ttr dtt punkt 101 omfattr ikk innrdnings- llr bygningsmssig arbidr som utførs av litakr Offnttigrttslig krav utovr dt rnt bygningstknisk, som gjldr for dn virksomht som r oppgitt i punkt 51, r litakr ansvariig for md mindr annt avtals 102 Litakr pliktr å stt sg inn i og følg d offnttig forskriftr, vdtktr, instruksr, ordnsrglr ol som r llr mått bli innført og som kommr til anvndls på liforholdt Litakr r ansvariig ovrfor all offéntiig myndightr for at hans bnyttls av liobjktttilfrdsstillrd til nhvr tid gjldnd offntiigrttslig krav All offnttigrttslig krav, hmndr krav fra arbidstilsyn, hlsråd, sivilforsvar, industrivrn, brannvrn llr annn offntiig myndight, foranldigt av dn virksomht som drivs i liobjktt, r dt litakrs ansvar å oppfyll, md mindr forholdt omfatts av dtt punkt 101 Dtt mdførr at dt r litakrs ansvar å oppfyll offntiigrttslig krav til liobjktts tknisk standard, som rlatrr sg til litakrs drift og som oppstår ttr ovrtakls 103 Liobjktt må ikk bnytts på n måt som forringr indommns omdømm llr utsnd llr vd støv, støy, lukt, rystls llr på annn måt sjnrr andr litakr llr nabor Rom md vann- og/llr avløpsrør må holds så oppvarmt at frysing unngås Kostnadn vd utbdring og vntull rstatning i forbindls md diss forhold, r litakrs ansvar 104 Avfall må lggs i indommns søpplkassr Avfall av kstraordinært omfang llr karaktr må litakr slv bsørg fjrnt for gn rgning I motsatt fall kan utiir la avfallt fjrn for litakrs rgning 105 For utii av liobjktr i 1 tasj til bnyttls for virksomht rttt mot publikum (for ksmpl forrtning llr srvring) gjldr at litakr bsørgr og bkostr alt utvndig rnhold i hnhold til gjldnd politivdtktr Sid 6 av 13 jåt

59 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 111 Litakr pliktr å gi utiir adgang til liobjktt i kontor-/fon'tningstid all dagr, for ttrsyn, rparasjon, vdlikhold, inspksjon, taksring, forandringsarbid tc Litakr skal varsls mdrimligfrist I all tilfllr dr dt anss nødvndig for å forbygg llr bgrns skad på indommn, har utiir rtt til å skaff sg adgang til liobjktt utn slikt varsl 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 121 Dt påhvilr utiir å bsørg og bkost alt utvndig bygningsmssig vdlikhold Liklds påhvilr dt utiir å skift ut tknisk innrtningr anbrakt av utiir, slik som hisr, vntilasjonsanlgg, branntknisk anlgg, fyringsanlgg tc når diss ikk lngr lar sg vdlikhold på rgningssvarnd måt 122 Dt påhvilr utiir å bsørg at bygningn md tknisk innrtningr holds i tilsvarnd stand som vd kontraktsinngålsn, llr bdr, dog slik at alminnlig slitasj må aksptrs av litakr Utiir pliktr å sørg for alminnlig godt vdlikhold, drift og rnhold av inn- og utvndig fllsaralr Kostnadr ttr dtt avsnitt skal dkks i hnhold til punkt Utiir skal sørg for at liobjktt r i samsvar md d for indommn/liobjktt gjldnd offntiigrttslig krav md mindr annt r avtalt ttr dnn liavtals punkt 10, dtt punkt 12 llr punkt Avbmdd som ikk r vsnttig, i forsyningr av vann, strøm, luft tc, pliktr litakr å tål utn rstatning llr avslag i lin 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 131 Litakr pliktr å bhandl så vl liobjktt som indommn for øvrig md tilbøriig aktsomht 132 Dt påhvilr litakr å bkost vdlikhold av liobjktt, hmndr også ut- og innvndig vdlikhold av inngangsdørr og portr samt innvndig vdlikhold av vindur md omramming slik at att r i forskrifts- og håndvrksmssig god stand Vdlikholdspliktn for litakr omfattr også fornyls av tapt og gulvblgg og annn oppussing og istandstting innvndig, hmndr ovrflatbhandling av gulv, vggr og tak Vidr omfattr vdlikholdspliktn ldningr og innrtningr som hørr til forsyning md og avløp for vann (fra og md gn stoppkran til og md gn vannlås), varm (rør og installasjonr som var synlig på kontraktstidspunktt) og lktrisitt (fra og md gn sikringstavl til og md lamppunktr og stikkontaktr), samt vntilasjons- og kjølanlgg (rør og installasjonr som var synlig på kontraktstidspunktt) Utiir har ikk ansvar for vdlikhold llr utskifting av innrtningr anbrakt i liobjktt av litakr Att arbid litakr pliktr å utfør, skal han forta utn ugmnnt opphold, md normal intrvallr i lipriodn og på n håndvrksmssig god måt Litakr pliktr å fjrn snø fra tak i d tilfllr hvor snømngdn kan mdfør at takkonstmksjonn kan bryt sammn, samt fjrn istappr ol for å forhindr far for skgd på prsonll og matrill Sid 7 av 13 i^

60 Litakrs vdlikholdsplikt omfattr også skadr ttr innbrudd og/llr hærvrk i liobjktt, hmndr skadr på vindur, karmr, gn inngangsdør og portr Knust rutr i thvrt rom som omfatts av liforholdt, må straks rstatts md ny 134 Litakr pliktr å sørg for rparasjon og vdlikhold av d skitt tc som utiir har gitt tillatls til å stt opp, s punkt Oppfyllr ikk litakr sin vdlikholdsplikt r uttir brttigt til, ttr skriftiig varsl md 14 dagrs oppfylllssfrist, å utfør vdlikholdsarbidn for litakrs rgning 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET / EIENDOMMEN 141 Utiir r brttigt til å forta all arbidr som mått vær nødvndig til indommns forsvariig vdlikhold llr fomyls, og til i samm utstrkning å forta thvrt forandringsarbid (hrundr tilbygg, påbygg mv) så vl I som utnfor liobjktt Litakr pliktr å mdvirk til at ldningr, kanalr og rør tc til andr dlr av indommn, kan førs gjnnom liobjktt utn hindr av litakrs innrdning tc 142 Litakr pliktr å flnn sg i slik arbidr utn rstatning llr avslag i lin, md mindr ulmpn for ham r vsntiig Utiir skal pås at arbidn blir til minst mulig sjnans for litakr Litakr skal varsls mdrimligfrist 143 Utgiftr i forbindls md offéntiig krav om forhøyt tknisk standard som mått pålggs utiir i lipriodn, kan utiir krv dkkt hos litakr I dn utstrkning tiltakt kommr litakr til god 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 151 Litakr kan ikk forta innrdning, ominnrdning llr annn forandring i llr av liobjktt utn utiirs skriftlig forhåndssamtykk, som også krvs om litakr ønskr å bruk mr strøm, vann, luft, avløp mv nn hva liobjktt vd kontraktstidspunktt var utstyrt md Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn 152 Virksomhtsskilt har litakr, md utiirs skriftlig forhåndssamtykk, rtt til å stt opp som sdvanlig ttr virksomhtns og indommns art og karaktr Litakr må slv bkost sitt flrmanavn påsatt flls anvisningsskitt ttr nærmr avtal md utiir Solavskjrming må ikk stts opp utn uttirs skriftlig forhåndssamtykk av utsnd og plassring Samtykk ttr dtt avsnitt (152) kan ikk nkts utn saklig grunn 153 Radio- og TV-anlgg mv uthngsskap, automatr ol må ikk stts opp utn uttirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan nkts på fritt gmnnlag 154 Endringsarbidr bskrvt i dtt punkt 15 tilfallr utiir ttr ndt lipriod, md mindr utiir foriangr liobjktt satt tilbak i sin opprinnlig stand 155 Litakr r ansvariig for å innhnt d nødvndig offéntiigtillatlsrfor vntull arbidr som utførs i hnhold til dtt punkt 15 Sid 8 av 13 M

61 FORSIKRING 161 Hvr av partn holdr sin intrssr forsikrt 162 Utlir forsikrr bygningn 163 Litakr forsikrr gn bygningsmssig innrdning, fast og løst invntar, løsør, maskinr, data, varr, driftstap/avbrudd og ansvar på kombinrt bdriftsforsikring 1 tillgg til gn intrssr skal litakr dkk forsikring av dørr og vindur i liobjktt Skad påført litakrs mdkontrahntr som følg av avbrudd, forsinklsr llr oppgjør i hnhold til bstmmlsn i dtt punkt 16, r litakrs ansvar Vd skad på liobjktt skal litakrs forsikring bnytts så langt dn dkkr, inkludrt mulig gnandl, før utiirs forsikring bnytts 164 Mdførr litakrs virksomht forhøyls av indommns forsikringsprmir llr fast avgiftr, llr pålgg fra utlirs forsikringsslskap om invstringr, pliktr litakr å dkk kostnadn Litakr pliktr å mld til utiir thvrt forhold og/llr ndring i forhold vd virksomhtn, som kan få følgr for indommns forsikringsprmi Utiir har ikk ansvar for skadr llr tap som mått oppstå vd innbrudd, brann, vannskad mv, ut ovr dt som omfatts av d forsikringr utiir har som husir Dtt gjldr likvl ikk skadr som skylds utiirs mislighold 165 Partn kan krv at dn annn part lggr frm forsikringsbvis md vilkår og kvittring for btalt forsikring Partns rttslig posisjon skal ikk påvirks av om forsikringsbvis/kvittring r frmlagt llr ikk 17 FORCE MAJEURE 171 Forhold som partn ikk rår ovr som for ksmpl strik, lockout, blokad, brann, ksplosjon, opptøyr, krig llr inngrp av offnttig myndight, fritar partn fra å oppfyll sin forpliktlsr i hnhold til clnn liavtaln i dn grad d ikk kan oppfylts utn unormalt høy kostnadr Likdan bortfallr undr stik forhold plikt til å btal taps- llr skadsrstatning Blir liobjktt ødlagt vd brann llr annn hndlig bgivnht i litidn, fallr liavtaln bort 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 181 Litakr kan krv avslag i lin i hnhold til huslilovn 2-11 som følg av forsinkls llr mangl, fomtsatt at forsinklsn/mangln r vsnttig Dnn bstmmls gjldr båd forsinkls/manglr pr ovrtakls og manglr i litidn 182 Litakr kan krv rstatning for dirkt tap som følg av forsinkls llr mangl i hnhold til huslilovn 2-13, fomtsatt at forsinklsn/mangln r vsntlig Indirkt tap dkks ikk Erstatningns størrls bgrnss uanstt til tt kvartals li, md mindr uttir har handlt svikaktig tlr grovt uaktsomt Dnn bstmmls gjldr båd forsinkls/manglr pr ovrtakls og manglr i litidn 183 Drsom litakr ønskr å påbrop vdvarnd llr gjntatt mislighold fra utiirs sid som grunnlag for hving, s for øvrig kravn i huslilovn 2-12 krvr dtt skriftlig forhåndsvarsling om at avtaln kan bli hvt om misligholdt ikk opphørr 19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD / UTKASTELSE Sid 9 av 13 V^^H^

62 Litakr blir rstatningsansvariig for all skad llr manglr som skylds ham slv llr folk i hans tjnst, fast tlr tilfldig, samt frmlitakr, kundr, lvrandørr og/ttr andr prsonr som han har gitt adgang til indommn Erstatningspliktn omfattr også utgift som mått følg av utrydding av utøy 192 Litakr vdtar at tvangsfravikls kan krvs hvis lin tlr avtalt tillggsytlsr ikk blir btatt Jf tdd (a) i tvangsfullbyrdlsslovn Litakr vdtar at tvangsfravikls kan krvs når litidn r løpt ut, jf ldd (b) i tvangsfullbyrdlsslovn 193 Gjør litakr sg skyldig i vsntiig mislighold av liavtaln kan utiir hv dnn, og litakr pliktr da å fraflytt liobjktt 194 En litakr som blir kastt ut llr flyttr ttr krav fra utiir pga mislighold llr fravikr liobjktt som følg av konkurs, pliktr å btat li for dn tid som mått vær igjn av titidn Btalingspliktn suspndrs for dn priod utiir får lid ut tiobjktt på ny, tit samm ttr høyr pris Litakr må også btat d omkostningr som utkastls, søksmål og rydding/rngjøring av tiobjktt førr md sg, samt utgiftr tit ny utii I tilflt av fraflytting på grunn av mislighold, får dtt punkt 19 tilsvarnd anvndls 20 FRAFLYTTING 201 Vd fraflytting skal utiir umiddlbart gis adgang til liobjktt 202 Litakr skal vd fraflytting tilbaklvr liobjktt ryddiggjort, rngjort, md hl vindusrutr og for øvrig i kontrakts- og håndvrksmssig godt vdlikholdt stand, og md samtiig nøklr Drsom vdlikholdspliktn ttr punkt 13 r oppfylt md alminnlig intrvallr i lipriodn, aksptrr utiir normal slit og ld frm til fraflytting Hvor annt ikk r avtalt i forbindls md litakrs ndringsarbidr (s punkt 15) skal fast invntar, dlvggr, ldningr ol ikk fjrns vd fraflytting, mn tilfall utiir utn godtgjørls Utiir kan krv at litakr vd fraflytting fjrnr hlt llr dlvis litakrs ndringsarbidr, hmndr innrdning og innrtningr, ldningr oa han har montrt i liobjktt, og at skadr og mrkr som følg av dtt utbdrs Oppfylls ikk diss pliktr, kan uttir utfør arbidt for litakrs rgning 203 Manglr som litakr ikk har utbdrt, kan uttir la utbdr for litakrs rgning god tid før liforholdts opphør skal dt avholds n flls bfaring mllom litakr og utiir for å fastigg vntutt nødvndig arbidr for å bring liobjktt i dn stand dt skal vær vd tilbaklvring d sist 6 måndr før fraflytting har utiir rtt til å stt opp skitt på fasadn, md informasjon om at liobjktt blir ldig, t samm priod pliktr litakr, ttr forhåndsvarsl, å gi lisøknd adgang tit tiobjktt 2 dagr pr uk i kontor/forrtningstid 206 Snst sist dag av liforholdt skal litakr på gn bkostning fjrn sin indlr Eindlr som ikk fjrns skal anss ttriatt, og tilfallr utiir ttr 14 daot Søppl og indlr som utiir ikk ønskr å ovrta kan utiir kast llr Sid 10 av 13 A7

63 fjrn for litakrs rgning 21 TINGLYSING / PANTSETTELSE 201 Liavtaln kan ikk tinglyss utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Samtykkr utiir, skat titakr dkk omkostningr forbundt mdtinglysingnvidr skat liavtaln, drsom samtykk tittinglysinggis, ikk ha opptrinnsrtt, og dn skal vik prioritt for ny pnghftlsr som mått bli tinglyst på indommn Litakr gir utiir ugjnkalllig fullmakt til å bsørg dn tinglyst liavtaln slttt på dt tidspunkt liforholdt opphørr Kostnadr forbundt md slttingn dkks av titakr 202 Liavtaln kan ikk pantstts utn utiirs skriftlig samtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Utiir kan still vilkår for pantsttlsn Litakr gir utlir ugjnkalllig fullmakt til å bsørg pantsttlsn slttt på dt tidspunkt liforholdt opphørr 22 LEIEREGULERING 221 Lin rgulrs hvr 1 januar, i forhold til vntull ndringr i Statistisk Sntralbyrås konsumprisindks, llr, hvis dnn blir opphvt, annn tilsvarnd offntiig indks Libløpt skal dog ikk kunn rgulrs nd 222 Opprinnlig kontraktsindks r indksn for sptmbr månd år 2011 Lirgulring basrs på utviklingn fra opprinnlig kontraktsindks til sist kjnt indks på rgulringstidspunktt ^ 223 Litakr r md dtt gitt varsl om at åriig lirgulring vil finn std 224 Vd offnttig inngrp (prisstopp ol) som bgrnsr dn li uttir llrs kunn tatt ttr dnn kontrakt, skal kontraktns rgulrt li løp fra dt tidspunkt og i dn utstrkning dt mått vær lovlig adgang til dt 23 BANKGARANTI 231 Litakr stillr slvskyldnrgaranti frafinansinstitusjonsom drivr virksomht i Norg ttr konssjon gitt av norsk myndightr, llr annn av utiir godkjnt garanti, for riktig og rttidig oppfyllls av litakrs forpliktlsr av nhvr art i samsvar md norsk lov og ttr dnn liavtaln, hrundr rttidig btaling Garantin skal tilsvar 6 måndrs li, dvs ,- kr I forbindls md lirgulring kan utiir krv garantin rgulrt forholdsmssig Garantin skal vær gyldig, og uoppsiglig fra litakrs og garantists sid, i lipriodn samt tr måndr ttr fraflytting Når liforholdt opphørr, kan skyldig li (inkludrt tillgg som nvnt ovr) krvs dkkt av garantin uavhngig av litakrs samtykk Mot utbtaling av andr krav undr garantin kan garantistn gjør gjldnd litakrs mulig innsiglsr 232 Garanti må forligg snst innn ovrtakls 233 ^ighold av bstmmlsn i dtt punkt 232 anss som vsntiig mislighold som Sid 11 av 13 v ^^

64 gir utiir hvingsrtt 24 OVERDRAGELSE / SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 241 Ovrdragls av liavtaln, htt tlr dlvis må ikk finn std utn utiirs skriftlig foråndssamtykk Utiir kan på fritt gmnnlag nkt ovrdragls 242 Ovrdragls av minst 50 % av aksjn, slskapsandln ltr irintrssn hos titakr anss som ovrdragls av liavtaln Dt samm gjldr litakrs skift av slskapsform Som ovrdragls rgns også avhndls av dt mindr antall aksjr llr andlr som i sg slv utgjør bstmmnd innflytls (alminnlig flrtall) i slskapt Utiir skal på forspørsl gis opplysningr bkrftt av litakrs rvisor, drsom han ønskr å kontrollr om slik ovrdragls har funnt std Bstmmlsn i dtt avsnitt gjldr ikk børsnotrt slskapr 243 Slskapsmssig ndringr, ksmplvis flsjonr, som kan forring litakrs økonomisk stilling ovrfor utiir, krvr utiirs skriftlig samtykk Bstmmlsn i dtt avsnitt gjldr ikk børsnotrt slskapr 244 Manglnd svar på søknad om samtykk ttr bstmmlsn i dtt punkt anss ikk som samtykk 25 SÆRLIGE BESTEMMELSER Tomtaraln dls likt mllom Svvia AS og titakr av vtfrd-/garasjbygg Vd vntull unight om bruk av aral fortas n aralfordting av utlir 26 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgnd bstmmlsr i huslilovn gjldr ikk: 2-15, 3-5, , 5-4 først ldd, 8-4, 8-5, 8-6 annt ldd og 10-5 For øvrig r dt dnn liavtaln som gjldr i d tilfllr dr dn har andr bstmmlsr nn hva som følgr av huslilovns fraviklig rglr 27 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 271 Litakr r slv ansvariig for dokumntasjon av hls, miljø og sikkrhtstiltak i gn lokalr Hrundr kontroll av nødlys, rømningsvir, slukkutstyr, lktroinstallasjonr md mr Litakr r slv ansvariig for organisring av brannvrn i gn lokalr 272 Utlir r ansvariig for: Dokumntasjon av hls, miljø og sikkrhtstiltak for drift og vdlikhold av indommns fllsinstallasjonr og fllsaralr Koordinring av hls, miljø og sikkrhtstiltak for drift og vdlikhold av hl indommn Koordinring av indommns brannvrntiltak 273 Litakr og utiir skat utpk n brannvrnansvariig og n HMS-koordinator hvr ^f Sid 12 av 13

65 Bgg partr pliktr å informr om vntull ndringr av kontaktprsonr umiddlbart VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vdlgg 1: Rtningslinjr for ansvars- og kostnadsdling mllom ir og litakr av bygg/ indom 28 SIGNATUR 281 Snst vd undrskrift av liavtaln skal litakr frmlgg gyldigfirmaattstsom bkrftr litakrs signatur, vt stiftlsspapirr ttr annn gyldig dokumntasjon som bkrftr at slskapt r undr tabtring 282 Dnn kontrakt, som r på 13 sidr, r utfrdigt i 2 - to - liklydnd ksmplarr Hvr av partn får hvrt sitt ksmplar Std/ dato: l^i^s^t?- Std/dato:UV?^^?^\lC>?3 Utlir Litakr Msta EindoniAS i^^^ V M Signatur iht fullmakt^^f^ Iifl WstaBndlmAS Orgnr ^79 MVA Svvia Norg AS Signatur iht firmaattst Sid 13 av 13

66 Dokumntddato: 3okt 2007 Rv Dato: 24mar 2010 Pkt Inndling Administrasjon Adninbbasjon Admblstra^ Admbistra^ Administrasjon Aktivittr/ kostnadsartr bvonbastbilsk bsækslonr oa roislrrina av awbt oa tatak intmbinlrofl av biskr araal Dtt (or å hbdr (orfab av Mstas bygnbgsmass idovar dt som r brgnt som nonnal sijtas^ samt å sikr at bygningstbiisk bstabasbnr samt øvrio bvaninasmass Bdt foninas Løpnd pbbg avfyrinosodmnod, bsblng av Mrforvnina A\tsning av nrglmåbr/vannmåbr i fortibdls md innsnifing av statuskort samt årsavronina DagDg/nonnal rngjøring av bbobjud, hmndr (TH) inn-og utvndg vask av vindur, skurino/bonba av aulv ttr bhov Rngjøring/opprydiSng i bygg og utaral ttr avsbttd bbfortnu Evnt tostnadr vd gjnnontførbg ttr utflytthg faburrs bbtakr lb v» bp ta bbobjb r ovrtatt og funntlordn Lisnsavgiftr ifm tvi'abmiiyportr(ovrføringssignao som knytts ta bndommns drift Eirs kostnad og ansvar Utfors av ir, dkks av litakr Litakrs kostnad og Administra^ Administras^ Driftsutgift/avalftrrskattr VAhoU Iganglijø ring av fyranbgg som (0^ av bhov (br tbbggsvaim Dr i taknytning til uttoblba av uorioritrt burisk baft (oå d indommr avtabr r bnaått) Ivritstt tatak (or å sdtr bygnbgr/bndom mot (rostskadr på rrnbgg, bygningr osv Fortimk av vann, rnsing av avbpsvann og fast off, avgltr for vanvavbp Innvndig vdbkhom (Eksmplvis gulv, vggr, vbdur, dørr, bmkmtstyr WS, lktrisk utstyr fastmontrt oa bst) 12 VdiathoU slv byggwritst (Eks: skift ksistrnd vbdur md vindur av samm kradtt og standanl 1 dtt ^gr nonnal oppgradring av bygningsmatriabr i biabtdsbgrpt) VmOvU VdiathoU Inn-og utvnd^ vdbkhou av dørr, vbdur, dørr og gara^portr 1 dtt Dggr også skwarindr bonnr oa sbodortr bn IV på bndom Pbnlagt vdbkhom og utsufting av owribtr på vbr, plassr, paritringsaial og andr InstaBasionrut 15 VdiathoM Rngjøring av takrnnr/ndbp/utvndig ristr for ndbp Hnindr også wit takshikor vd fim tak 16 VdiathoU ivritstt tatak for Qmbg av snø på tak Dm stor snømngdr som kan mdfør at takkonstmksk» skads Dr brvtr sammn 17 VdiathoU SDtr prsonr og matrib mot ras (for ksmpl snø/is) fra tak og utstltknd dlayr på bygninga D^gjUr avspnbg av fartg områd og Qmbg av snø og is VdlBthoU VdiathoU VdiathoU VdlBthoU Bygg'Anbgg Ivritstt tllak for å sib bndom og bygg mot plutsbg ytr påvirimbgr, hmndr vbd-zstonnskadr fbnw smltvann Bygnbgsmssb skadr som Dtk skvus bbtakr/ bnikr fortnu/ansvar Skadr «tr bnbmdd oa hænrit hmndr bvoninasdbr/abss tc VdlBthoU av grntanbgg, pbnr, hkkr og buskrfjming av uønska vgtasjon innta 2 mtr fra vttnoq Innvnfig prsbnnr, gardinbrtt/ganiinopphng/ dips, mlb- og bbndingsganlnr 23 ByggfAntagg VdlBthoU av låssystmr, sylndr og låspbnr GjUr sgtasjskadr, nya bhov for nøklr tc, samt oppgradring av låssystm som følg av bbtakrs bhov Bygg'Anbgg Ebbro-bbrisk anlggfbygnlngsinstauasjonr og aooaratr Ebktro-bbrisk antgg/bygningsinstalbsgonr og aooaratr Ebbro-bbrisk anlg^bygningsinstadasjonr og aooaratr Ebbro-bbrisk anlgg/bygningsinstaba^onr og aooaratr Ebbro-bbrbk aooaratr Branntknisk og organisatorisk bav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk bav(j(rf0btat1 Branntknisk og organisatorisk bav (Jtr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk bav (Jlr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk bav (Jfr FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk bav (Jfr FOBTOT) Fonlling av nøkbr Anskaffls av nøkklskap, hnglåsr, også særiig strit hnalåsr Intønkontroa/VdlBthoU av tavb, fonifingsntt, fast oppbgg md fastmontrt vamnog panbvnr, vamnkabbr, annaturr, brytr og bntaurtiltak som krvr godltjnt IntmkontroD/ vdlbthou av bbtakr maskinr, utstyr, matrib og bvntar, hmndr gnbmtrolltatak kan mdfør bmk av autorisrt pronb Skifting av sibingr, tnnr, lyspærr og lysrør, hmndr også i (Dsaral/tbiisk ram ibygnba Flyttbar tattrisk vannovnr og -vkr, flyttbar gass-, ptrobums- og katalyttovnr Utskiftbg av tavb, (ofdlbgsntt, (ast oppbgg md (aslmontrt wvm-og panbovnr, vamnkabbr, annaturr, brytr og kontaktr når dtt ikk lar sg tngr vbddkhou M Krav til at brannotjum r bygg^ utstyrt og vdbkhout i samsvar md gjund bvr oa (orskriftr om (orbvoobo av brann (tknisk tastand) Anskaffls av hnsibsmssig manult sbkkutstyr tbpasst brannobjbt og ttrtvsnd mridna av utstvrt Ariig bntroli av manult sbbtutstyr tavrt md byggt, samt vnt staututstyr som r tapass^ brannobjktt 1 «tritant (Vd rammavlabr bbr dtt punbt n&t ta 'Utførs av br dkks av bnikr ^2 Kravtiiviritsantit/bmkr sdk at brann Bik IM kan oppstå og siat at sbulngstitak og sbtring^nnrmigr viritr som fomtsatt Dtt vb si at d«ibt skal utførs SpsbD artwmsnprasjonr Br at sstringstiak stts ut av drift utn at bimpnsrnd idtak innførs Pås at bygnbgstbiisk brannvmlbtak og øvrig sibingstatak Bdt (onings og rapportr ad (ortiou av btyiwng (awst) (or brannsfldtrhtn, hmndr ha mtbr (or å fføb md Då brannalannsntrabn om dn visr normal drift 24 Ettryn og vdbkhou av bstabasjonr, utstyr, bygnbgsdbr, (yringsanlgg mv Sidl av3sidr

67 Dokumntddato: 3okt 2007 Rv Dato: 24mar 2010 Pkt 36 inndling Branntknisk og organisatorisk bav (J(r FOBTOT) Aktivittr/ kostnadsartr Ettrsyn og prøving av tbii^ satringstaak som dørar/bkr/vindur md branntknbk (unk^on, røykvarbr- og brannabnnanbgg, bdsyslmr (or rømnbg, stasjonær Eirs kostnad og ansvar utfors av ir, dkks av litakr Litakrs kostnad og ansvar Branntknisk og organisatorisk krav (J(r FOBTOn Branntknisk og organisatorislt bav (Jtr FOBTOT) Bfsnntkni^ og organisatori^ bav (J(r FOBTOT) Branntknisk og organbatorisk bav (J(r FOBTOT) Branntknisk og organisatorisk taav(j(rfobton Nødvndig skift av battrir i røykvarslr, battrir og lysrør/ pærr i nødtysaimaturr 2«Krvamat(yringsanbgg,ttrvarslcmfBng,isbhIhdrtggjngBgfor f^ng, utstyrt og bnrttt sdk at dt kan fbs på mrdsstabnd måt og md lafrdsstbbnd atkomst Lttakr r ansvarin for adbmst for (borond 3-1 KravombrannsBdtriitn i dt særbt brannobjktt r lordsstilbnd dokumntrt UtartiU dokumntasjon på tbibk brannvm og samonin dnn md brannotjktls dokumntasjon på organbatorisk brannvrn DbnrvabrisBfo) 42 Brnntbiisk og organisatorisk krav (J(r FOBTOT) 3-2 KravombrannvmbdrulpUavbmkr som bmfnrr dt forbyggnd brannvmartiki^ 43 Branntknisk og organisatorisk krav (J(r FOBTOT) M KravlBågjnnomførbrannvfflopplæringogbrannøvlsravgtprsona 44 Brarmtbiisk og orgai^torisk bav (J(r FOBTOT) Viritsomht/bmkr skal sørg for opplæring av brannvmtdr 45 Branntkniskø og orgartisatorisk bav (J(r FOBTOT) 34 Krav utartiub og ivritstting av ordnsrgbr og instmksr som rgubrr brannforbyggnd og-bkjmpnd taiak for gn viritsomht 46 Branntknisk og organisatorisk bav (J(r FOBTOT) 3^ KravomvabordnbgpåovmattbgsstdsomstårifortioUtiirisiltanl brannctjbti 47 Branntknisk og organisatorisk bav (Ær FOBTOT) kan før ta maritrt økning 1 far for antnnbbr brannsprdning Fks stobtmatrid vd vannt artiu på stdr dr bygnbgr^pbsthadr har særiig btt antnnbar ovrfbt/bvoninasdtr 48 Brannt^tnisk og organisatorisk bav (J(r FOBTOT) 4-1 KravomtbibktatakisærkffibrannobjUrmhppronsDdtriit 49 Branntknisk og organisatorisk bav (J(r FOBTOT) 42 KravomstasjonærtsbUtanbggisærkBtbrannobjbrntipmatriDsBdtrtit 50 Branntknisk og organisatori^ bav (J(r FOBTOT) 4-3 KravomfordBngavdoMisvannbnnforgstomiådsainttabbringav tbstrkkdg antall brannkummr (Dr titvarnd) 51 Branntknisk og organisatorisk bav (J(r FOBTOT) Rprsntant (ra bmkr skal dsa på tflsyn, dtt gjur båd samonln lbr nkllvis ohntbg titya Hmndr r ilbsyn, artiustilsyn og brnntbsya Etravgjør hvflk IBsyn som skal vær rorsntrt vad ir 52 Brnntbiisk og orgartisatorisk bav (Jtr FOBI OT) Forskrift cm brannlai^ var Karla (orskrift nv vbadning 53 Branntknisk og organisatorisk bav (J(r FOBTOT) Forskrift om håndtring av kspb^ons(ariig stoff Ivarta (orskriftnvvadning, hmndrogså bnhntbg av spstbtgrbgstaiattr for for ksmpl gassflaskr ol 54 Vann/Avbp/Sanitær VdiathoU av snantr, dusjr, bosttr, tappkranr og amiaturr al (sbttulstyr) Md vdbkhom gjur pabdmksr og pabibgr og bmknbtrt vdbkhou basrt på slitasi 55 Vann/Avbp/Sanitær Ulsbftbg av hovd-og fordlingsnm md vann-, og MoaMtpumpr, mngdmåtr, vntbr, varmtvannsbrdr, snantr, dusjr, bosttr, tappkranr og annaturr ol (sluttutstyr) når d^ Bdt r bnnsomt å vdbkhom Vann/Avbp/Samtær Vann/Avbp/Sanitær Vann/Avbp/Sanitær Oljutsblbr og spbbljtankr Ansvar for konstmksjon av slv instalbsjonn md sluk oorørsvstm TømM årib bmtrob oa vdsthou av oliulsbdr oa spoblitankr Tømmbg og rngjøring av brnnr/gn vannantgg, rrystmr, fblr, splbttankr samt prøvtakina oa vannbhandbna 59 Punktavsug for matrib, utstyr, maskinr (ksmpms: ksosavtrkk, avtrkk fra Vntibsjon/bbia/i^øb- og (rysrom vaskmaskbr, sdpmaskbr, butringsboksr, mlqøskap, vamiskap md mr), og mobd punklaiarkk for bitakr prosssr som n dl av maskbr og vrittøy 60 Bmksrlatrt kostnadr vdrørnd drift av varni-/ vnlba^onsanbgg, hmndr fatr Vntilasjon/Mbia/kjøb- og (lysrom Kostnadr vdrørnd snb av vam»y vnfibsjonsantgg, hmndr rbir og Vntibsjon/klbia/l^b- og (lysrom Donand Fjmvarm-, sntrahiarm-, VdlBthoU av fast montrt iustdr/ ovnr bbusiv pipr og lukr Fjrnvarm-, srtraivarm-, kibntao oa andr adstdr Fjmvarm-, sntraivami-, Kjlanbaa oa andr Bdstdr Santand/svakstram/tb og TT Ndgravd oq^ankr md ibhørnd rrystm og sdtnngsanontmgr mot ovrfylbng Fnng Fbavp Anskaffls, drift og vdlbthou av bnbmddsabnnr Santand/svakstrm/lb og rr InstaBaslonr Santand/svakstrøm/tb og rr InstaDasionr UtvUls av ksistrnd innbmddsabmir vad Mstas bygnbgsmass Edb^nbgg, alt oppbgg og utstyr Sid 2 av 3 sidr

68 Dokumntddato: 3okt 2007 Rv Dato: 24mar 2010 Pkt Inndling Aktivittr/ kostnadsartr Eirs kostnad og ansvar Utfors av ir, dddcs av litakr Litakrs kostnad og ansvar 68 Tankaibgg VcDDthoU og priodisk kontrod/prøving av tankr, rør-ogvntbsystmr, hnindr også bmtrob av burisk anbgg, jonfngss^tmr og katodtk bskyttt, ttr rbiirrt bhov fra ansvarshavnd, og i tråd md utført uttidrbgr ttr bitroo tc 69 Tankantoa Artig ttrsyn/snb/kabbrrbg av pumpanbog 70 Tankanbgg sjourtnu av dokumnta^ på gjrannføring av gntontrod og priodisk tontroll/ 71 TryUduftanbgg Trybqpåviritt utstyr, hnindr komprssorr md rørsystm og vntbr Utskifting av komponntr, hnaidr komprssortius, mridrmgr samt trykktankr TnUduftantoQ TryUduftantgg Tknisk antgg-bft-og transportbnrtnbgr, opphng og løftutstw SaMtvndb bmtrod av tnutpåviritt utstyr Trykkpåviritt utstyr, hmndr komprssorr md rørsystm og vntdr Daglig vdbkhom, bmtrod oa ttrsva ArSg kontrod av kranr og taljr samt utskifting av sttasjdbr i fortiindt md dn årl^ kontroda 75 Tbvsk antgg-bft-og transportbnrtnbgr, opphng og bftutstyr Priodsk åriig sakkyndig bmtron og prøvbg av ad typr fastmontrt bftbnrtningr katgtirin gumnortrt kranr Inkludrr også bftrampr/innrtningr stmibtgrrt dl av bygg samt UtsUfting av styringr og Br bvgdg dbr 1 dtt Dggr også utsk»bg av sdta^dbr i fortibdb md dn åriig tamtroda Tknisk antgg-bft-og transportbnrtnbgr, opphng og bftutstvr Tbiisk antgg-bft-og transportinnrtningr, opphng og bftutstvr Tbiisk antgg - bft- og transportinnrtningr, opphng og bftutstvr Tknisk anbgg - bft-og transportinnrmngsr, opphng og bftutstvr Tbiisk anbgg-bft-og transptirtiibii'bliiingr, opphng og bftutstvr AB typr transportabt bftbnrtnbgr og alt bftutstyr (dvs utstyr mbom bok og bst), hmndr priodtk sautynfg bmtroli og prøving VdBkhoU, kcntrob og utskbtbgr av ad typr bftboni, brmsprøvr, bilbftr, høytiykksspybra/ utstyr i vaskhadr, Jbtr, transportbånd, dbvaskr, drbbnkr 00 Donndtbitk utstvr UtvUt priodtk bmtrod (UPK) av banr og tayr Utskiftbg av nonnal slitdtr som brmsamnssr/sbvbgr tcsom tldaggs nomial bmksseta^ UtsUftbg bærnd konstmksjonr samt stor og dyr hovdkomponntr som for ksmpl htmasbnri og Egnnd ifm UPK Dtt gjldr utskiftbg på gmnn av bng Ny^rtifisring ttr at bann har vært paritrt og gjktnd srtfikat har utbpt 81 SpsbD tknisk anbgg - invntarspsbennrdnbgr - md mr SpsbDnnrdnbg/bvntar bstalbrt for lbr av bmkr hmndr kantbv IqøMtnutstyr, avtrkksskap tt 82 SpsiB tknisk antgg - invntarspsbbnnrtiningr - md mr Anskafft/montring/flyttbg av ab typr bvntar, hmndr flyttbar (frittstånd) skap, sngr, rotr, bnkr, hydr og rotr s^ om dts r fstt tovgg/f^iv md skmr oa bsba 00 fastmontrt mobftrotr Sid 3 av 3 sidr

69 Dato: 10 dsmbr 2014 Dan Storli Kontraktsobjkt Årsbløp BTA-I Kontrakt StartDato SluttDato Eindomobjkt Li kombinasjonsbygg mva pliktig Garasj m/spisrom, sosial rom Li tomt mva pliktig Tomt Fllskost a konto mva pliktig , Tomt Dato: 10 dsmbr 2014 Svvia Norg AS Kontraktsobjkt Årsbløp BTA-I Kontrakt StartDato SluttDato Eindomobjkt Li strømiddllagr mva pliktig Sandlagr Li øvrig lagr mva pliktig Rubbhall Li tomt mva pliktig Tomt Fllskost a konto mva pliktig , Tomt

70

71

72 2nd Octobr SUMMARY REPORT Scrning Environmntal Du Dilignc Rviw of Sits ownd by Msta Submittd to: Msta Eindom AS Postboks Lysakr Projct Numbr

73 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 1 BACKGROUND On August 22, 2014, Goldr Associats AS ( Goldr ) was commissiond by Msta Eindom AS (hraftr rfrrd to as th Clint or Msta ), to prform a scrning Environmntal Du Dilignc (EDD) rviw It is Goldr s undrstanding that th Clint is considring to sll its shars of th portfolio on Norwgian proprtis Th total numbr of Sits is 163, hraftr jointly rfrrd to as th Msta portfolio or th Sits In summary, th scrning EDD has consistd of a rviw of information and documnts providd to Goldr by th Clint mainly rgarding tanks, oil/watr sparators, potntial or confirmd contamination, lasholdrs, building us and hazardous building matrials, as wll as information obtaind by Goldr from public databass on surroundings and rgistrd contamination In addition, 14 Sits hav bn subjct to Sit visits, whr information has bn providd to Goldr from intrviws with Sit rprsntativs and from obsrvations Subsquntly, a rlativ nvironmntal risk classification followd by nvironmntal liability cost stimation has bn compltd For furthr information rgarding th mthodology applid, plas s chaptr 2 on mthodology Th purpos of this Scrning Environmntal Du Dilignc (EDD) rviw has bn to assist th Clint in assssing th nvironmntal risk associatd with th Sits Using th mthodology dscribd in brif abov, th main objctivs hav bn to: Idntify nvironmntal issus which may giv ris to or rlat to liability (structural, cultural history or hritag issus has not bn considrd), spcifically, nvironmntal issus associatd with idntifid contamination, oil/watr sparators, tank parks, chmicals storag or othr nvironmntal issus; Idntify aras rlating to nvironmntal complianc with applicabl nvironmntal rgulations; Idntify issus rlating to potntial or confirmd contamination issus; and, Basd on statistics gaind from th Clint mak a cost stimat on rmoval/rplacmnt of old tanks and/or oil sparators also including assumd contaminatd soil whr applicabl Rviw data on mappd asbstos in buildings and masurs don by th Clint prior to this assignmnt This summary rport has bn prpard for th clusiv us of th Clint and is intndd to supplmnt th Portfolio Summary Tabl prsntd in Appndi 3 with gnral framwork information and portfolio aggrgat statistics of potntial issus of concrn idntifid during th cours of this Scrning EDD rviw 2 nd Octobr 2014 Projct No

74 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 2 METHODOLOGY 21 Gnral Mthodology Th gnral mthodology usd by Goldr in carrying out th Scrning EDD rviw has bn as follows: Collction of basic information: g information on location, ag, typs, numbrs and volums of storag tanks and oil sparators Rportd incidnts and authority inspctions tc has bn rviwd whr availabl S full list of rfrncs providd in Appndi 1 Through rviw of publicly availabl information (s Appndi 1) sit snsitivity has also bn assssd Rviw of slctd documnts: of nvironmntal rlvanc, providd by th Clint upon rqust of Goldr Documnts includd ar tank and oil sparator information (ag, matrial tc), inspction rports, nvironmntal inspction/rmdiation rports and gnrally rports of nvironmntal rlvanc which wr rviwd in ordr to assss any confirmd or potntial prsnc of subsurfac contamination Information collctd from national rgistrs: on risk classification, any invstigations and rmdiation conductd was obtaind for th majority of th Sits Information rlvant for assssmnt of nvironmntal complianc issus g inspctions prformd rcntly by th local nvironmntal dpartmnt has also bn rviwd whn availabl Rlativ nvironmntal risk classification: basd on th information collctd, all Sits wr classifid according to a rlativ nvironmntal risk classification systm Th risk classification is basd on a classification systm dvlopd for th portfolio with critrias st up by Goldr Th rlativ risk classs applid ar: high risk, mdium risk and low risk For furthr information on risk rating, s Sction 6 Rlativ Environmntal Risk Classification Environmntal costing: Th nvironmntal costs hav bn calculatd manually by assigning ach Sit to a probabl, bst and worst cost, rspctivly Th prsntd costing in this rport solly rprsnts costs associatd with invstigation and rmdiation activitis rgarding tanks, oil/watr sparators Th costing mthodology applid in this Scrning EDD rviw is prsntd in furthr dtail in Chaptr 7 of this rport Data documntation: Data for ach sit has bn documntd in a wb basd sharpoint databas dvlopd by Goldr Each sit is documntd in trms of gnral information (g sit id, sit nam, location tc), dscription of th sit and th surrounding ara, currnt sit activitis (numbr and typ of storag tanks and oil/watr sparators, prmits, tank inspctions and authority dmands), contamination issus (g known impacts, invstigations and rmdiation), and th Goldr rlativ nvironmntal risk classification Rporting: This Summary Rport was prpard togthr with Appndi 3 containing th portfolio summary tabl for th Sits Th summary tabl prsnts th information collctd and nvironmntal issus of potntial concrn idntifid togthr with th rlativ nvironmntal risk classification on a sit spcific basis Th rsults of th cost calculations ar prsntd in Tabl 2 in Chaptr 73 of this rport 2 nd Octobr 2014 Projct No

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NÆRINGSEIENDOM -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hønsa Brakkerigg Kort sagt - Garasje/verksted og brakkerigg - Strategisk plassering

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Børselv Garasje Kort sagt - Garasje, sandlager og brakkerigg - Ca 42 km fra Lakselv - Romslig tomt på ca 10 mål

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hestbrinken/Storjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Beliggende rett ved E6 SANDLAGER

Detaljer