Del 1 GENERELT Om planen Hva er beredskap? Organisering av beredskapen ved AHO Krisecenarier...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier..."

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT Om plann Hva r brdskap? Organisring av brdskapn vd AHO Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER Varsling og ivrksttls av brdskap Varsling intrnt Ivrksttls av brdskap Instruksr for informasjon Instruks for sntralbordts roll i krissituasjonr Prosdyrr for ttrvrn og oppfølging... 7 Dl 3 VEDLEGG Varslingslist Tiltakskort for idntifisrt far- ulykkssituasjonr Tiltakskort Brann / Vannskad Tiltakskort Skadvrk/innbrudd/tyvri Tiltakskort Ran/vold/truslr Tiltakskort Prsonskad Tiltakskort Bombtrussl Tiltakskort Bygningsmssig/tknisk svikt Tiltakskort Dødsfall Gnrll tiltak (sjkklist) Branninnstruks for AHO Pandmiplan Godkjnt av: Rktor Ansvarlig: Dirktør organisasjon Avdling: Administrasjonn Sist rvidrt: Vrsjon:4 1

2 Dl 1 GENERELT 1.1 Om plann Brdskapsplann r n bskrivls av ansvar, organisring og oppgavr for situasjonr som krvr kstraordinær tiltak for å unngå llr bgrns skadvirkningr for mnnskr, miljø, matrill vrdir samt AHOs omdømm. 1.2 Hva r brdskap? All tknisk, oprasjonll og organisatorisk tiltak som hindrr at n inntrådt farsituasjon utviklr sg til n ulykkssituasjon, llr som hindrr llr rdusrr skadvirkningn av inntrådt ulykkssituasjonr. Dt organisatorisk og utstyrsmssig opplgg som tas i bruk når t risikomomnt har matrialisrt sg. Krav til sikkrht og brdskap r forankrt i Forskrift om systmatisk hls, miljø- og sikkrhtsarbid i virksomhtr (Intrnkontrollforskriftn) og i AHOs kvalittssystm. Dt r t dfinrt ansvar båd for ldls og tilsatt å mdvirk i dtt arbidt. 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO Brdskapsldls En btingls for t aksptablt sikkrhts- og brdskapsnivå, r at ldr og tilsatt kjnnr og ivartar sitt ansvar. Brdskapsnivåt vil vær avhngig av at ldrn r forbrdt på hndlsr som stillr spsill krav til bslutnings- og samarbidsvnr i n uvant situasjon. Vd AHO r Dirktør organisasjon brdskapsldr, og ansvarlig for at brdskapsplann r dkknd for organisasjonn og for at dt r gjort tilstrkklig kartlgging av risiko og at: Varslingsnummrt må ligg ltt tilgjnglig på AHOs nttsid Brdskapsgruppn r kjnt md planvrkt og sin funksjon. Nøkklprsonll r fortrolig md ansvar og oppgavr. Aktull prosdyrr/instruksr r implmntrt. Plann har oppdatrt navn- og tlfonlistr. Plann valurs/rvidrs årlig Dt gjnnomførs brdskapsøvls hvrt år Brdskapsgruppn Brdskapsgruppn lds av dirktør organsasjon. Gruppn har fullmakt til å godkjnn llr ivrkstt tiltak på vgn av AHO, og vil ld brdskapsarbidt. Gruppn må bsitt llr ha tilgang til nødvndig kunnskapr om drift, tknisk/bygningsmssig forhold, prsonll, kommunikasjon, risikoområdr i virksomhtn, osv. Dt r viktig å ha tilgang til prsonr md aktull fagkomptans, utn at d nødvndigvis inngår i brdskapsldlsn. Brdskapsgruppn har fullmaktr til bslutningr og rssursbruk som situasjonn tilsir. 2

3 Brdskapsgruppn bstår av: Dirktør organisasjon(ldr) Rktor Prorktor Kommunikasjonssjf Loggførr Studisjf Økonomidirktør Avhngig av dn aktull situasjonn kan brdskapsgruppn forstrks blant annt av: IKT sjf Vrnombud Driftsldr Kartlgging, oppdatring og vdlikhold Brdskapsplann skal vdlikholds og ajourførs av dm som skal bruk dn. Dt skal gjnnomførs årlig risikoanalysr/brdskapsøvlsr for å idntifisr og bskriv hndlsr/situasjonr som kan ha brdskapsmssig btydning. Evaluring og oppdatring gjørs i forbindlsr md øvlsr og hndlsr som involvrr brdskap Opplæring og informasjon for tilsatt All tilsatt md rollr som brørs av brdskapsplann skal vær informrt om d rspktiv brdskapsplanr og vær kjnt md sin roll. D skal ha opplæring i ovrnsstmmls md ansvar og oppgavr som d kan tildls. Instruksr og viktig prosdyrr skal vær oppdatrt, øvt og valurt. 1.4 Krisscnarir Krisr som r bskrvt, gjnnomgått i øvlsr og dkkt inn av tiltakskort i brrdskapsplannr: Brann llr ksplosjon på skolns områd Trror llr trrorlignnd angrp på skoln Ulykkr i forbindls md studntkskursjon Voldlig kriminll hndlsr som rammr skolns studntr, ansatt, litakr llr bsøknd Ovrgrpssakr hvor studntr llr ansatt r involvrt Alvorlig pidmisk sykdommr som rammr skoln Alvorlig økonomisk mislightr llr andr straffrttslig forhold. Mislightr knyttt til forskning llr undrvisning 3

4 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER 2.1 Varsling og ivrksttls av brdskap Brdskap ivrkstts vd all far- og ulykkssituasjonr innnfor AHOs bygningr llr aktivittr i AHOs rgi, hrundr studiturr og arrangmntr utnfor høgskolns bygningr. Md ivrksttls av brdskap mns at brdskapsgruppn samls for å ivarta ansvart for informasjon, tiltak og ldls vd n far/ulykkssituasjon. 2.2 Varsling intrnt Erfaring tilsir at dt r bdr å varsl n gang for my nn n gang for lit. Er du i tvil om n situasjon r trund llr kritisk skal du varsl brdskapsldr (dirktør) All ulykkr, hndlsr tc. varsls umiddlbart. I AHOs åpningstid fungrr rspsjonn i 1. tasj som vaktsntral. Ring / intrnnr. 9. Utn om åpningstid fungrr vaktslskapt som sntral; ring : All situasjonr som brørr liv og hls skal varsls umiddlbart til nødtatr Brann 110 Politi 112 Ambulans 113 Rspsjon varslr brdskapsldr som i tur sørgr for varsling til brdskapsgruppns mdlmmr. Brdskapsgruppn skal informrs om situasjonn, ldr vurdrr bhovt for tablring. Drsom forholdn og situasjonn ikk tilsir no annt lokalisrs brdskapsgruppn i styrrommt. Styrrommt utstyrs md fasttlfon som har nummr Altrnativ lokalisring kan vær på hotll i nærhtn av skoln Brdskapsgruppn varslr instansr/prsonr som r aktull ut fra situasjonn: Dtt kan vær: Litakr i byggt Ldr av SAHO Studntrprsntantr i LMU Bdriftshlstjnstn Studntsamskipnadn i Oslo 4

5 2.3 Ivrksttls av brdskap Etablr kontakt md politit Politit skal alltid involvrs vd hndlsr og situasjonr dr prsonr llr stor vrdir r i far. Er du i tvil skal du ring politit som gjør n vurdring av situasjonn. Brdskapsldr tablrr kontakt md politits oprativ ldr og tilbyr sin bistand. Politits oprativ ldr vil ld og koordinr «blålystatn». Diss rstattr ikk AHOs brdskap, og r avhngig av å samarbid md n organisasjon som har forbrdt sg i tilstrkklig grad Fasr/Vurdringr Oppgavr Momntr Situasjonsvurdring Skaff ovrblikk notr informasjon Varsl brdskapsldr Hva har skjdd, hvor, når, hvm r brørt? Ivrksttls av strakstiltak. Ring politit om du r i tvil! Hva r omfangt? Vurdr mulig utvikling/skadpotnsial Sørg for gn rprsntant på stdt (md samband) Varsling/innkalling Intrnt: Kall inn brdskapsgruppn Innkalling av aktull rssursr/nøkklprsonll Ekstrnt: Ambulans, brannvsn, politi Vurdring og Akutt bhov (rdning, vakuring, sikring /avsprring) bslutning av tiltak Ivartakls av brørt prsonll Løpnd vurdring av bhov for intrn rssursr Bhov for kstrn rssursr ksmplvis hlstjnst/krispsykiatrisk bistand. Prioritringr Hovdfokus Administrativ og Fortløpnd situasjonsvurdring oprativ ldls Ovrsikt ovr situasjonn Kontakt md sntral brdskapsgrupp Kontakt md oprativ nhtr Ivartakls av pårørnd Intrninformasjon Så snart ldlsn har skafft sg ovrsikt ovr situasjonn bør dt snds ut n post til all ansatt, md rlvant og tilstrkklig informasjon om situasjonn. B ansatt om å vis forsiktight i uttallsr til mdia og pårørnd. Mdiakontakt/kstrn informasjon og intrninformasjon ivartas av Rktor llr dn rktor bmyndigr Normalisring og Dbrif md all involvrt ttrarbid Ettrvrn Gjnopptakls av normal drift Rhabilitring (prsonllmssig) matrilt/bygningsmssig, miljømssig) Oppsummring av årsakr og forløp Evaluring og dokumntasjon av brdskapsarbidt (rapport) Hva bl gjort riktig, og fungrt bra? Hva må forbdrs? Hva var vansklig? Forslag til forbyggnd tiltak og brdskap Forslag til oppdatring av dokumntasjon 5

6 2.4 Instruksr for informasjon All intrn og kstrn informasjon fra AHO i n krissituasjon koordinrs gjnnom rktor, llr dn rktor bmyndigr. Vdkommnd skal gi kstrn informasjon og vær kontaktprson til mdia. I krisr dr «blålystatr» r involvrt står diss ansvarlig for vurdringn av informasjon og andr tiltak Intrn informasjon Dt intrn informasjonsbhovt gjldr all som har tilhøright til AHO, Informasjon gis så tidlig som mulig via -mail, sms og på wb, md angivls av hvordan og når vidr informasjon vil bli gitt Ekstrn informasjon og mdikontakt Dt r politits, og ikk AHOs, oppgav å informr utad om at n ulykk har skjdd. AHO r hllr ikk t nyhtsmdium i forbindls md n krissituasjon. I samråd md politit vurdrr rktor når og hvordan informasjon skal gis. Kollgr og mdstudntr må rgn md strkt påtrykk fra mdia, mn ingn skal oppgi navn på kollgr llr mdstudntr som vntult r forulykkt hllr ikk formidl opplysningr om llr fotografir av d forulykkd. Om ikk annt r uttrykklig avtalt, skal mdia hnviss til rktor. Politit uttalr sg om: Evntull omkomn Tilstandn til vntult skadd Navn på omkomn llr skadd Omstndightr rundt slv ulykkn Årsakn til ulykkn Rdningsarbidt Rktor uttalr sg om: I hvilkn sammnhng ulykkn skjdd Hvilk konskvnsr ulykkn vntult kan ha for AHO. AHOs krisinformasjon (kstrn dl) Brdskapsgruppn avgjør Hvordan mdihåndtring skal ivartas Om prsssntr skal tablrs Fullmaktr Infosntr for pårørnd (tlfon, samlingsstd) Tid og std for informasjon/ uttallsr 6

7 Tiltakskort: 2.5 Instruks for sntralbordts roll i krissituasjonr 1. Vd all ulykkr og hndlsr i AHOs åpningstid, skal dt varsls umiddlbart til sntralbord/rspsjon i 1. tasj, tlf: , intrnnummr 9/7194. Utnom åpningstid skal vaktslskapt G24 varsls på tlfon Politit varsls vd dn minst tvil, nødnummr 112. Brdskapsldr (dirktør) varsls og vurdrr vidr varsling: Ring: Vd n akutt situasjon skal sntralbordt/vktr llr andr varsl på nødnummr llr forsikr sg om at dt r varslt til aktull nødnummr: Brann: 110 Politi: 112 Ambulans: Sntralbordts skal bmanns så raskt som mulig i n kris. Bmanningsordning for sntralbordt må sikrs. Vikar kan tilkalls. Sntralbordt skal ikk gi fakta- llr prsonopplysningr i og om krissituasjonrr ovr tlfon, mn hnvis til brdskapsldlsn. Drsom sntralbordt skal bistå md å gi ut informasjon vil brdskapsldlsn gi skriftlig bskjd om dtt. Tiltakskort: ttrvrn og oppfølging informasjon 2.6 Prosdyrr for ttrvrn og oppfølging Når n ulykk md alvorlig prsonskad/dødsfall r t faktum, bør dt lggs til rtt for informasjon om d faktisk forhold og hva som vidr vil skj til all AHOs ansatt og studntr Umiddlbar tiltak AHOs prsonsid for vntull omkomn/strkt skadd prsonr skjuls for offntlig innsyn Organisring av samling for kollgar og studntr som ønskr å snakk om dt som har hndt og som har bhov for særlig god informasjon. Evntull tiltak for d som kan ha unngått fysisk skad, mn likvl kjnnr sg strkt involvrt i llr brørt av dt som har skjdd, og andr aktull tiltak ut ovr dt som dt ordinær hjlpapparatt vil kunn tilby Blomstr til skadd og pårørnd og til forulykkds bgravls Avklaring av riktig og tilstrkklig mang kontaktprsonr for d pårørnd 7

8 Avklaring av hvordan AHO skal vær rprsntrt vd vntull bgravls Kondolanshilsn og annn oppfølging til pårørnd Ettrfølgnd tiltak Undrsøk og tilpass vntult bhov for ndring av program for studntr som r strkt involvrt, for ksmpl hvis hndlsn r nær n ksamnsllr innlvringspriod Ajourfør ulik rgistr og adrsslistr for avdød tilsatt llr studnt Kontakt SiO om rlvant for liforhold Dbrifing ttr at dn mst intns fasn r ovr, for d som har vært strkst invovrt i slv ulykkn og/llr håndtringn av dn. Diss må få anldning til å snakk om sin prsonlig opplvlsr, vntult md profsjonll bistand Evaluring når dt hl r kommt på avstand. D strkst involvrt og d mst sntral aktørn kommr sammn og går gjnnom AHOs håndtring av sakn og praktisk tiltak for læring md tank på snr krissituasjonr og ajourføring av brdskapsplann Omsorg Ettr n krissituasjon må n pårgn all typr føllssmssig raksjonr og praktisk bhov som må tas på alvor. AHO må vis omtank og omsorg for studntr og ansatt som ramms dirkt; pårørnd, nær mdstudntr, nær kollgr og vnnr. Dtt r t fllsansvar for hl AHO, mn rktor og dirktør har sammn t ovrordnt ansvar for d omsorgstiltak som i n kris- llr ulykkssituasjon skal gjnnomførs på høgskolns vgn. AHOs ldls har ansvar for dn praktisk gjnnomføringn av omsorgstiltak Når dt gjldr studntr bør dtt skj i samråd md SAHOs-ldr Ldrn skal avklar hva som kan gjørs gjnnom dt profsjonll hjlpapparatt utnfor AHO før vntull tiltak stts i vrk Aktull tiltak i AHOs rgi: AHO tar kontakt md SiO for opprttls av sorggrupp md profsjonll støtt og vildning Dt kan vær nødvndig md profsjonll krishjlp. Politi og rdningsapparat kan bistå md opplysningr om dtt Faglig ldr må vurdr om dt bør tablrs særordningr i vidr studir; bl.a. utsatt ksamn/innlvring Bdriftshlstjnstn kan bidra på følgnd måtr: Støtt for ldr og andr Dlta på informasjonsmøtr Hjlp til md å tablr og gjnnomfør samtalgruppr Gjnnomfør dbrifing på grupp- og individnivå Vurdr om non trngr profsjonll hjlp Så langt som mulig bør AHO nyttiggjør sg og samarbid md dt ordinær, profsjonll hjlpapparatt, for ksmpl lg, prst/studntprst llr andr. 8

9 Dl 3 VEDLEGG 3.1 Varslingslist Intrnt: Instans Navn Intrntlfon Mobil Rspsjon llr 9 - Rktor Karl Otto Ellfsn Prorktor Rachl Troy Dirktør Randi Stn Kommunikasjonssjf Trud Klvn Studisjf Brit Skjærvold Driftsldr Andrs Rnnmo Kaissar Bac-Ali Økonomidirktør Hidi Kristiansn Holt Vaktslskap G24 Ekstrnt: Nødnummr, tlfonnummr til samarbidnd institusjonr: Enht/instans Tlfonr Brannvsn 110 Politi 112 Ambulans 113 Klima- og forurnsingsdirktoratt Arbidstilsynt Statsbygg Vaktslskapt G4S Bdriftshlstjnstn StamiHls* *) Oppgi at dt gjldr n kris 9

10 3.2 Tiltakskort for idntifisrt far- ulykkssituasjonr Far/ulykkssituasjonr som r vurdrt, og som dt r lagt planr (tiltakskort) for: Hndls/situasjon Tiltaks-kortnr. Rfrans til instruks/prosdyr Brann Branninstruks for AHO / brannvrnorganisasjon vd AHO Vannlkkasj Skadvrk Innbrudd Tyvri Ran Voldshandling Truslr mot prson Prsonskad Bombtrussl Bygningsmssig/tknisk svikt Dødsfall Pandmiplan

11 Tiltakskort Brann / Vannskad Oppgavr Varsling/ informasj on Tiltak/ Momntr Varsling iht branninstruks Rspsjon Brannvsn Etablr kontaktprson på stdt Vrifisring av informasjon om skadomfang Prioritring i forhold til: Prsonr - Miljø Matrill Evakuring av prsonll fra trud områdr Førsthjlp i (fysisk/psykisk) Etablr n oppholdsområd for vakurt prsonll Skadbgrnsning s Flytt t og sikr vrdifull gjnstandr/dokumntr Avsprring/vakthold r u k s A n s v a r l i g O b s r v a t ø r / m l d i n g s m o t t a k r B r d s k a p s 11

12 Rapportring/ ttrarbid r - l d l s Oppfølging av brørt prsonll Evaluring av forløp/brdskapstiltak Evaluring av sikringstiltak Forslag til forbyggnd tiltak B r d s k a p s - l d l s 12

13 Tiltakskort Skadvrk/innbrudd/tyvri Tiltak Rapportring/ ttrarbid Hindr uvdkommnd adgang Sprr av åstdt (sporsikring) Sikr/notr vitnr (navn/tlfon) Signalmnt (øynvitnr) Vakthold Gjnopprtt sikring av områd/vrdir Rgistrr skadr Sikring av vrdir Anmldls Rapportring Evaluring av forløp/brdskapstiltak Evaluring av sikringstiltak Forslag til forbyggnd tiltak Oppgavr Momntr Ansvarlig Varsling til drift Obsrvatør/ Varsling/ Vurdr kontakt md politi mldingsmottakr informasjon Varsling til lokalt ansvarlig Mottak/kontakt md politi Brdskapsldls Brdskapsldls 13

14 Tiltakskort Ran/vold/truslr Tiltak Rapportring/ ttrarbid Hindr uvdkommnd adgang Sprr av åstdt (sporsikring) Sikr/notr vitnr (navn/tlfon) Skjrm brørt prsonr Signalmnt (øynvitnr) Mottak av politi Ettrvrn (saml brørt, dbrif, psykisk støtt) Anmldls Rapportring Oppfølging av brørt prsonll Evaluring av forløp/brdskapstiltak Evaluring av sikringstiltak Forslag til forbyggnd tiltak Oppgavr Momntr Ansvarlig Varsling til politi Varsling til rspsjon Obsrvatør/ Varsling/ Ivrkstt førsthjlp mldingsmottakr informasjon Mottak/kontakt md politi Varsling til brdskapsldr Brdskapsldls Brdskapsldls 14

15 Tiltakskort Prsonskad Tiltak Rapportring/ ttrarbid Mottak av ambulans (informr om hndlssforløp) Sprr av åstdt (sporsikring) Sikr/notr vitnr (navn/tlfon) Skjrm brørt prsonr Ta var på pårørnd Ettrvrn (saml brørt, dbrif, psykisk støtt) Rapportring av skad: Politi Arbidstilsyn Skadmldingsskjma til: Trygdkontor Statns Pnsjonskass Oppfølging av brørt prsonll Evaluring av forløp/brdskapstiltak Evaluring av sikringstiltak Forslag til forbyggnd tiltak Oppgavr Momntr Ansvarlig Ivrkstt førsthjlp Obsrvatør/ Varsling/ Ring ambulans 113 mldingsmottakr informasjon Varsl rspsjon Varsling til brdskapsldr Brdskapsldls Brdskapsldls 15

16 Tiltakskort Bombtrussl Oppgavr Momntr Ansvarlig Ring politi Varsling/ Varsl brdskapsldlsn informasjon Varsling til lokalt ansvarlig Tiltak Rapportring/ ttrarbid Vurdr trussln: Uspsifikk llr spsifikk? Er trussln undrbygd md krav, motiv, std/tidsangivls? Løpnd kontakt md politit Uspsifikk: Unngå vakuring hvis ingn andr indikasjonr Konfrr politi Still søk Evakur vd funn Spsifikk: Evakur angitt områd Evakur tilstøtnd aralr Gjnnomfør søk (lokalkjnt + politi) Sprdning av vakurt prsonll Informasjon til vakurt prsonll Vd tlfonisk/muntlig trussl: Mldingsmottakr må notr: Hva som bl sagt. Stmm, tonfall, aksnt Bakgrunnsstøy Skriftlig/lktronisk (llr annt) Sikr bvis/spor (kfr politi) Evaluring av forløp/brdskapstiltak Evaluring av sikringstiltak Forslag til forbyggnd tiltak Obsrvatør/ mldingsmottakr Brdskapsldls Obsrvatør/ mldingsmottakr 16

17 Tiltakskort Bygningsmssig/tknisk svikt Oppgavr Momntr Ansvarlig Varsling/ informasjon Varsl rspsjon Varsl statsbygg Varsl drift Etablr kontaktprson på stdt Tiltak Rapportring/ ttrarbid Vrifisr skadomfang Prioritring i forhold til: Prsonr - Miljø Matrill Vurdr skadbgrnsnd tiltak Evakuring av prsonll fra trud områdr Etablr oppholdsområd for vakurt prsonll Avsprring/vakthold Rapportring av skad: Politi Arbidstilsyn Oppfølging av brørt prsonll Evaluring av forløp/brdskapstiltak Evaluring av sikringstiltak Forslag til forbyggnd tiltak Obsrvatør/ mldingsmottak r Brdskapsld ls Brdskapsld ls 17

18 Tiltakskort Dødsfall Oppgavr Momntr Ansvarlig Varsling/ informasjon Informr rspsjon Varsling til lokalt ansvarlig/ldls (Varsling av pårørnd blir ivartatt av politi, vt. gjnnom prst/trossamfunn) Tiltak Rapportring/ ttrarbid Skjrm prson og åstd mot uvdkommnd og mdia Unngå spkulasjonr om årsak Forbrd mottak av pårørnd Rapportring av forløp: Politi Arbidstilsyn Ettrvrn og oppfølging ttr alvorlig ulykk (jfr. prosdyr pkt 3.4) Evaluring av forløp/brdskapstiltak Evaluring av sikringstiltak Forslag til forbyggnd tiltak Obsrvatør/ mldingsmottakr Brdskapsldls Brdskapsldls 18

19 3.3 Gnrll tiltak (sjkklist) Tiltak Ivrksatt (tid) Ansvarlig Varsling til rspsjon Varsling/informasjon til brdskapsldr Situasjonsvurdring Samling av brdskapsgrupp Ivrksttls av strakstiltak Vurdring av aktull tiltak ut fra situasjonn Gjnnomføring av tiltak Loggføring og dokumntasjon (situasjonskart, prsonallistr) Informasjon intrnt Mdia Obsrvatør/ mldingsmottakr Obsrvatør/ mldingsmottakr Ldr av brdskapsgruppn/ mdlmmr Journalførr Rktor Rktor 19

20 3.4 Branninnstruks for AHO Brann varsls vd å aktivr nærmst brannmldr. Dnn varslr også brannvsnt. Ring også sntralbordt og varsl brannn. Få ut all som r trut av røyk og brann NB!!! Hisn må ikk bnytts! Forsøk å slukk brannn. Lukk all dørr og vindur. Møt opp vd inngangn og varsl brannvsnt når d kommr. Utfyllnd branninnstruks Dnn instruks dls ut sammn md tasjplan for skoln til all nytilsatt og all ny studntr. Dnn kommr i tillgg til oppslått instruks i all AHOs lokalr. Brannmldr, rømningsvir m.v. Gjør dg kjnt md nærmst brannmldr, slukkutstyr og nødutgangr. Dtt gjldr uanstt hvor i lokaln du bfinnr dg. Rømningsvir må ikk blokkrs. Branndørr som holds i åpn stilling vd hjlp av dørmagntr, må ikk blokkrs. Andr branndørr må ikk blokkrs i åpn stilling. Lukkmkanismr (dørpumpr o.l) må ikk stts ut av funksjon Røyking og bruk av åpn ild Røyking r IKKE tillatt i skolns lokalr. Bruk av starinlys llr annn form for åpn ild r strngt forbudt. Oppbvaring og bruk av ildsfarlig væsk m.v. Oppbvaring av ildsfarlig væsk r strngt forbudt md mindr dn r låst inn i godkjnt brannskap. Bruk av ildsfarlig væsk; maling, lakk m.v. skal kun forgå i lakkrommt i tilknytning til lttvrkstdt i 1. tg. På tgnsaln kan brannfarlig lim bnytts i skolns åpningstid. Rngjøringsprsonalt har instruks om å ta var på og dstrur brannfarlig mballasj (sprayboksr m.v.) Elktrisk utstyr Enhvr strømkild r n potnsill brannkild. Når du forlatr t lokal må du forsikr dg om følgnd: PC n r slått av. Varmovn ikk tildkkt. Lyst slukkt. Bruk av vannkokr, kafftraktr, kokplatr m.v. r tillatt, mn kun når d holds undr oppsikt i rom hvor dt r folk til std. Sistmann i lokalt må forsikr sg om at apparatn r slått av. Brannalarm Når brannalarmn går, skal du uanstt anta at alarmn r rll. Byggt forlats straks. Du vil få nærmr informasjon utnfor. Skolns brannalarm varslr brannvsnt. Straks brannalarmn går startr d sin utrykning. Drsom du vd t uhll skull utløs alarmn i skolns åpningstid må du straks mld fra til sntralbordt. Utløss brannalarmn vd t uhll utnfor arbidstidn, rykkr brannvsnt ut uanstt. Vd brann pliktr all på forspørsl fra brannvrnldr llr tasjansvarlig å bistå md å få ut skadd prsonr fra d områdr hvor situasjonn tillatr dt. Brudd på branninstruksn Brudd på branninstruksn kan før til rstatningsplikt llr bortvisning fra skoln. 20

21 Oppdatrt branninstruks finns på Brannvrnorganisasjon Statsbygg vd Jan Sorknss r brannvrnldr. AHO har brannkoordinatorr og tasjansvarlig. Brannvrnkoordinator 1: Kaissar Bn Bahri Bac-Ali Brannvrnkoordinator 2: Andrs Rnnmo Std Etasjansvarlig Rsrvr 1. tg. vst og nord Roald Jnsn Halvor Hjorth Guttu 1. tg. øst, syd og midt Sidsl Moum Vibk Bjøv 1.tg. sydfløyn Mortn Wangn 2. tg. øst og syd Torgir Blaalid Siva/Anh 2. tg. vst og nord Vidji Sivarajah Anstin Haugn 2. tg. Sydfl. Scala Ark Jostin Bjørndal 3. tg. vst og nord Lis Kornliussn Brit Skjærvold 3. tg. øst May C. Hllrud Sigrunn E. Bærn 3. tg. vst IDE Harald Skulbrg Tom Vavik 3. tg. vst Asplan Viak Nora Makali Bård Hlland 3. tg. Sydfl. Dyrvik Ark Kristin Rvs Trafo Ansvarlig låntakr Instruks for brannvrnkoodinator: Brannvrnldr har følgnd oppgavr: Vær AHOs kontaktprson mot byggts ir og kommunns brannvrnmyndightr. Til nhvr tid vær oppdatrt på gjldnd brannvrnforskriftr. Sørg for at lokaln til nhvr tid tilfrdsstillr d krav som r nødvndig for tilfrdsstillnd brannsikkrht. Inspisrs lokaln jvnlig og påtal / utbdr brudd på brannforskriftn. Mld fil llr manglr på branntknisk innrtningr til Statsbyggs driftsprsonal Utpk og lær opp områdansvarlig. Gjnnomfør minst n brannøvls pr. smstr. Vd brannalarm omgånd bvg sg til forutbstmt std på gårdsplassn for å motta mldingr fra tasjansvarlig og mld dtt vidr til brannvsnt. Vd brann og brannøvlsr bær synlig idntifikasjon (vst, jakk o.l.) md påtrykkt Brannvrnldr. Hold Brannprm oppdatrt og i ordn til nhvr tid. Instruks for tasjansvarlig: Hovdoppgavn til tasjansvarlig r å sørg for at folk som oppholdr sg i tasjn forlatr bygningn når brannalarmn går. Etasjansvarlig må slv avgjør om dt r forsvarlig å ta sg inn i tasjn og hvor lng n bør opphold sg dr. 21

22 All brannalarmr skal bhandls som rll. Vd brannalarm skal tasjansvarlig straks sørg for at tasjn blir gjnnomsøkt. Av sikkrhtsmssig hnsyn må slik gjnnomsøking ikk skj aln. Dt må minst vær to og to sammn. Skadd prsonr må hjlps ut. Tilkall hjlp om nødvndig. Om mulig skal dørn lukks til dt rommt hvor brann har oppstått. Drsom brann/røyk gjør dt umulig å gjnnomsøk tasjn (avgjørs av tasjansvarlig), skal dtt mlds til brannvrnldr llr brannvsnt. Straks gjnnomsøking r gjort, skal tasjansvarlig bgi sg ut til avtalt std for å avgi rapport til brannvrnldr. Oppdatrt brannvrnorganisasjon finns på isasjon/ 22

23 3.5 Pandmiplan 1. Innldning Informasjon om pandmi Planlgging av kontinurlig drift vd pandmi Ansvar og ldlssforankring krisbrdskapsgrupp Forutstningr for plann Mål for AHOs pandmiplan Kritisk funksjonr Mdarbidr Idntifisring av kritisk kundr og brukr Tiltak Evaluring Innldning I tråd md d gjldnd prinsippr for arbid md samfunnssikkrht og brdskap i Norg, må AHO som n gn aktør ta hnsyn til mulightn for n pandmi i gt krisplanvrk, og ta ansvar for å vær bst mulig forbrdt vd t pandmisk utbrudd. Drfor tablrs dt n gn pandmiplan som skal vær gjldnd for institusjonn. En pandmiplan skal gi stratgisk føringr for planlgging av n mulig pandmihåndtring vd t utbrudd. Rtningslinjn skal rdusr skadvirkningn vd t utbrudd. AHO r sårbar grunnt at vi har få nøkklprsonr i kritisk funksjonr. Dtt gjldr spsilt innnfor tknisk drift av bygg og anlgg, IKT-systmr, lønn, rgnskap og studiadministrativ oppgavr. Vd utarbidls av pandmiplann har høgskoln tilpasst sg d ulik problmstillingn som r gitt i vildningn utarbidt av Dirktorat for samfunnssikkrht og brdskap (DBS). Dt forutstts at dt vd t pandmiutbrudd vil vær supplrnd informasjon om dn aktull situasjonn tilgjnglig på bdriftshlstjnstns nttsid; www. hjlp24.no 2. Informasjon om pandmi En pandmi r n pidmi som opptrr i t stort områd og vanligvis affisrr n stor andl av bfolkningn. For influnsa kan n pandmi bskrivs som n vrdnsomspnnnd pidmi, global sprdning av t «nytt» virus dr ingn llr bar gansk få har immunitt mot dt ny virust. Inkubasjonstidn for influnsa r kort, vanligvis 1 3 dagr. En prson r vanligvis smittsom i 3 5 dagr fra symptomstart. Barn kan vær smittsomm i opptil 7 dagr. Nasjonal brdskapsplan for pandmisk influnsa har dlt pandmi inn i tr fasr: 1. Grønn fas: priod mllom pandmir 2. Gul fas: pandmisk ovrvåknhts priod 3. Rød fas: pandmisk priod 23

24 3. Planlgging av kontinurlig drift vd pandmi 3.1 Ansvar og ldlssforankring Pandmiplann skal vær forankrt i administrativ og faglig ldls, og dn r n dl av høgskolns krisbrdskapsplan. 3.2 Pandmigrupp/krisbrdskapsgrupp Vd pandmi llr far for pandmi aktivrs brdskapsgruppn. Vd pandmiutbrudd forstrks brdskapsgruppn md vrnombud AHOs bdriftshlstjnst StamiHot invovrs i arbidt 3.3 Forutstningr for plann Pandmiplann skal ta utgangspunkt i t arbidsfravær på opptil 40 %. Vd AHO tar vi utgangspunkt i ca 120 årsvrk og 600 studntr. Et arbidsfravær på opptil 40 % vil før til ca 48 syk blant d ansatt, og ca 240 syk blant studntn. Pandmiplann r basrt på følgnd planlggingsscnario og forutstningr: Pandmin vil var i 15 ukr. Fra dn fmt ukn vil prsonllfravært ligg mllom %. Dtt vil var til dn tind ukn. Pandmin når n topp i uk sks og syv. D vil t fravær opp mot 40 % kunn håndtrs. For d som r syk, må man rgn md t fravær på minst 10 arbidsdagr Pandmin kan komm i flr bølgr. Erfaringsmssig kan bølg nummr to komm tr til ni måndr ttr først bølg. Vd t pandmiutbrudd vil samtlig institusjonr innnfor undrvisnings- og forskningssktorn bli rammt, og drmd bli stilt ovnfor d samm utfordringn. Dt lggs til grunn at Kunnskapsdpartmntt utarbidr rtningslinjr for forhold som vil vær gjldnd for hl sktorn (bl.a. når forlsningr og ksamn skal avlyss) som hl sktorn vil kunn forhold sg til. Dt vurdrs slik at dt primært vil vær hlsmyndightns oppgav å forstå smittvrn. 3.4 Mål for AHOs pandmiplan 1. Kritisk funksjonr og oppgavr skal opprttholds og ivartas vd n pandmi. 2. Gjnnomfør forbyggnd brdskap for å hindr og bgrns sykdom. 3.5 Kritisk funksjonr Som n dl av planlggingn har AHO vurdrt hvorvidt dn idntifisrt kritisk funksjonn r avhngig av andr kstrn virksomhtr/funksjonr. 24

25 Administrativ systmr for å bruk IKT-nttvrk AHO vil ha bhov for backup til IKT, lønn, rgnskap og studiadministrasjon. Dt forutstts at Sntr for statlig økonomistyring (SSØ) og Unintt har flls løsningr for kundn i sktorn vd n pandmi For å opprtthold studiadministrativ funksjonr og lønn og rgnskap, vil AHO vær avhngig av at systmr som Agrsso, SAP og Flls studntsystm (FS) fungrr. Dtt r systmr som hl UH-sktorn bnyttr sg av. Dt forvnts at lvrandørn av diss systmn har n gn stratgisk plan i forbindls md t pandmisk utbrudd. Undr n pandmi kan man muligns ikk alltid opprtthold t normalt nivå slv i kritisk funksjonr. Kritisk funksjonr r listt i prioritrt rkkfølg: 1. Lønn og rgnskap 2. IKT systmr og datasikkrht 3. Studiadministrativ oppgavr 4. Drift av bygningn Lønn og rgnskap Innnfor rgnskap og lønn må dagns bmanning vær tilstd for å opprtthold kritisk funksjonr/arbidsoppgavr. Dtt vil sålds vær mgt sårbart. Av øvrig rssursr r rgnskap og lønn hlt avhngig av IKT systmr som fungrr. Systmn r driftt utnom AHO, mn linj/kontakt inn til AHO må fungr IKT For å opprtthold tilgjnglightn i d viktigst tjnstlvransn, r AHO avhngig av minimum n IKT- mdarbidr, mn n vil da vær sårbar vd vntult andr uforutstt hndlsr Studiadministrasjon Kritisk oppgavr r: 1. gjnnomføring av avsluttnd ksamnr, 2. gjnnomføring av opptak 3. gjnnomføring av oridinær ksamnr 4. studiplanlgging (tid/std/bmanning) For å gjnnomfør ksamn, må studiadministrasjonn vær bmannt md minst n prson. For å gjnnomfør opptak, må dt vær minimum to prsonr. Dt forutstts at dt md n slik bmanning også r mulig å gjnnomfør ordinær ksamnr og driv studiplanlgging Drift av bygningr og anlgg For å opprtthold drift av bygningr og anlgg, r AHO avhngig av minimum n prson på drift, samt bmanning vd Statsbygg. 3.6 Mdarbidr AHO r svært avhngig av komptansn til nøkklprsonr. Flr av drs arbidsoppgavr r så komplks at n ufaglært ikk vil ha mulight til å utfør diss. 25

26 Følgnd list visr stillingstypr som AHO ikk kan unnvær, i prioritrt rkkfølg: 1. IKT-mdarbidr 2. Lønningskonsulnt 3. Mdarbidr som arbidr md ksamnsgjnnomføring og opptak 3.7 Idntifisring av kritisk kundr og brukr Drsom t btydlig antall ansatt og studntr blir rammt av n pandmi, vil AHO vurdr å stng undrvisningn og drttr å stng institusjonn hlt. AHO har bortstt fra søkr, studntr og finansiringsinstitusjonr for FoU, ingn kritisk kundr, og lvrr ingn tjnstr som andr r kritisk avhngig av. 4. Tiltak Følgnd rtningslinjr gjldr: Høyt hyginnivå, båd når dt gjldr rngjøring og håndhygin. Rduksjon av omfangt av fysisk kontakt: Stng kantin. Lgg til rtt for at flr kan jobb hjmmfra når dt r rgistrrt tt llr flr tilfllr i nærmiljøt. Rdusr all formr for samling av studntr. Møtr rstatts md tlfonsamtalr, -post og vidokonfransr. Aktiv bruk av lktronisk læringsplattform. Ansatt som følr sg influnsasyk skal hold sg hjmm. Rutinbskrivlsr for prsonr som dkkr d kritisk funksjonn vd AHO. Etablring av ovrlappnd komptans så langt dt la sg gjør. Etablr manualr, prosdyrr og rutinr og hold dm oppdatrt for at andr raskt kan stt sg inn i ny arbidsoppgavr. Inngå avtalr om bistand fra pnsjonrt prsonal. Plan for bruk av studntr vd fravær av ansatt dr dt r mulig. Ngativ ffktr kan rdusrs vd at man: Planlggr for hjmmarbid Gjør arbidstidn mr flksibl Åpn for mulightn til å ta md frisk barn på arbid Bgrns risaktivitt 5. Evaluring Pandmiplann skal ajourførs n gang pr år, fortrinnsvis i løpt av høstsmstrt. 26

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Doknr/versjonsnr: 1.1 Opprettet dato: Endret dato:

Doknr/versjonsnr: 1.1 Opprettet dato: Endret dato: Dokumntir: Sksjon for dokumntasjons- Godkjnt av: Lars Eirik Vorland og informasjonsforvaltning Doknr/vrsjonsnr: 1.1 Opprttt dato: 07.10.2015 Endrt dato: 25.08.2017 Formål: Formålt md rutinn r å få n nhtlig

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunn Fylksmnnn Nasjonalpark- og vrnområdstyrn Frivillig Organisasjonrs Rdningsfaglig Forum Hovdrdningssntraln Politidistriktn DERES REF VÅR REF DATO 13/120 31.01.2013 Rtningslinjr om rdningstjnstns

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 ***

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** *** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** ========================================================== ====== Frkvnstabll for spørsmål 6 Hvor d r du md gt yrksvalg? d d Mindr d

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer