VT 261

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VT 261 www.whirlpool.com"

Transkript

1 VT 261.hirlpool.com NO 1

2 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt på sidvggn inn i ovnn. D forhindrr at ftt og matpartiklr kan komm inn i mikrobølgovnns luftinntakskanalr. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som r strk nok til å bær ovnn samt mat og tilbrdningsrdskapr som du lggr inn i dn. Vær forsiktig når du håndtrr ovnn. FORSIKRE DEG OM AT APPARATET IKKE ER SKADET. Kontrollr at ovnsdørn lukkr skikklig til dørkarmn. Tøm ovnn og rngjør dn innvndig md n myk, fuktig klut. DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET hvis strømkabln llr støpslt r skadt, hvis dt ikk fungrr som dt skal, llr hvis dt r blitt skadt llr har falt nd. Ikk dypp strømkabln llr støpslt nd i vann. Hold kabln bort fra varm ovrflatr. Ellrs kan dt oppstå lktrisk støt, brann llr andr farr. PLASSER OVNEN BORTE fra andr varmkildr. For tilstrkklig vntilasjon må dt vær minst 20 cm fritt rom ovr ovnn. Pass på at rommt undr, ovr og på sidn r tomt, slik at luftn kan sirkulr fritt. Dnn mikrobølgovnn skal ikk plassrs i n kjøkknsksjon. ETTER TILKOPLING OVNEN VIRKER BARE når ovnsdørn r ordntlig lukkt. DÅRLIG TV-MOTTAK og radioforstyrrls kan vær følgn drsom ovnn plassrs i nærhtn av t TV, n radio llr n antnn. JORDING AV DETTE APPARATET r obligatorisk. Produsntn frasir sg thvrt ansvar for prsonskadr samt skadr på dyr llr gjnstandr som har oppstått fordi dtt påbudt ikk r blitt fulgt. Produsntn r ikk økonomisk ansvarlig for problmr som forårsaks av at brukrn ikk følgr diss anvisningn. 2 NO

3 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MATERIAL- ER inni llr i nærhtn av ovnn. Dampn kan før til brann llr ksplosjon. MIKROBØLGEOVNEN må ikk bruks til å tørk klær, papir, kryddr, urtr, tr, blomstr, frukt llr andr brnnbar matrialr. Ellrs kan dt oppstå brann. HVIS NOE INNI ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU SER RØYKUTVKILING, må du hold ovnsdørn lukkt og slå ovnn av. Trkk ut støpslt llr slå av strømmn vd å skru ut sikringn llr trykk på skillbrytrn. IKKE OVERKOK MATEN. Ellrs kan dt oppstå brann. IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN ER I GANG, og spsilt ikk hvis matn varms i papir, plast llr andr brnnbar matrialr. Papir kan forkulls llr bgynn å brnn og non plastmatrialr kan smlt undr oppvarmingn. Ikk la ovnn stå utn tilsyn hvis du brukr størr mngdr ftt llr olj, sidn dtt kan ovropphts og forårsak brann! IKKE BRUK tsnd kjmikalir llr dampr på apparatt. Dnn ovnn r spsilt utformt for å varm opp llr tilbrd mat. Dn r ikk brgnt for industrill bruk llr bruk i laboratorir. IKKE HENG ELLER PLASSER tung gjnstandr på dørn. Dtt kan skad ovnsdørn og hngsln. Du må ikk hng tung gjnstandr på dørhåndtakt. BARN MÅ KUN få bruk ovnn utn tilsyn av voksn når d har fått tilstrkklig opplæring, slik at d r i stand til å bruk apparatt på n sikkr måt og forstår farn vd fil bruk. Barn må holds undr oppsikt når d brukr andr varmkildr (hvis tilgjnglig) sparat llr i forbindls md mikrobølgr på grunn av d høy tmpraturn som danns. DENNE OVNEN ER IKKE BEREGNET FOR bruk av prsonr (inkludrt barn) md rdusrt fysisk, snsorisk llr mntal vnr, llr som manglr rfaring og kunnskap, drsom d ikk har fått opplæring i llr blitt instrurt om brukn av ovnn av n prson som r ansvarlig for drs sikkrht. HOLD ØYE MED BARN for å sikr at d ikk lkrmd ovnn. MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE BRUKES for å varm opp no som liggr i luftttt bholdr. Trykkt som danns i bholdrn kan forårsak skadr når du åpnr dn, llr dn kan ksplodr. TETNINGSLISTENE OG OMRÅDET RUNDT DØREN bør sjkks jvnlig for skadr. Hvis diss områdn r skadt, må du ikk bruk ovnn før dn r blitt undrsøkt av n faglært srvictknikr. EGG IKKE BRUK MIKRØBØLGEOVNEN til å kok llr varm opp hl gg, vrkn md llr utn skall, da d ltt kan ksplodr, slv ttr at oppvarmingn r avsluttt. NO 3

4 FORHOLDSREGLER GENERELT DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG HUSHOLDNING! APPARATET MÅ IKKE BRUKES md mikrobølgr drsom dt ikk r mat i ovnn. Ellrs kan apparatt bli skadt. VENTILASJONSÅPNINGENE på ovnn må ikk tildkks. Hvis luftinntaks- llr utslippsåpningn blokkrs, kan ovnn bli skadt og tilbrdningsrsultatt bli dårlig. HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE ovnn, kan du stt t glass md vann i dn. Vannt opptar mikrobølgnrgin, og ovnn blir ikk skadt. IKKE OPPBEVAR llr bruk dtt apparatt utndørs. IKKE BRUK dtt produktt i nærhtn av n kjøkknvask, i n fuktig kjllr llr i nærhtn av t svømmbassng osv. IKKE BRUK OVNSROMMET som oppbvaringsrom. KLEMMER ELLER ANNET som innholdr mtalltrådr, må fjrns fra papir- og plastposr før diss stts inn i ovnn. FRITYRSTEKING IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til frityrstking, sidn du ikk kan kontrollr tmpraturn på oljn. VÆSKER F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. Væsk kan ovropphts til ovr kokpunktt utn at du sr boblr. Dtt kan før til at dn varm væskn plutslig kokr ovr. For å unngå dtt bør du gjør som følgr: 1. Unngå å bruk bholdr md rtt sidr og smal hals. 2. Rør i væskn før du sttr dn i ovnn, og la tskjn stå i bholdrn. 3. La væskn stå i ovnn litt ttr oppvarming og rør i dn n gang til før du forsiktig tar bholdrn ut av ovnn. FORSIKTIG FØLG ALLTID ANVISNINGENE i n kokbok for mikrobølgovnr. Særlig hvis du tilbrdr matvarr som innholdr alkohol. NÅR DU VARMER BARNEMAT llr drikk i n tåtflask llr t barnmatglass, bør du alltid rør og sjkk tmpraturn før srvring. På dn måtn blir varmn jvnt fordlt, og du unngår far for skålding llr forbrnning. Husk å fjrn lokkt og smokkn før oppvarming! BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE for å unngå forbrnning når du brørr bholdr, ovnsdlr og pannn ttr tilbrdning. Tilgjnglig dlr kan bli varm undr bruk, hold små barn unna. 4 NO

5 TILBEHØR GENERELT DET FINNES forskjllig tilbhør tilgjnglig på markdt. Før du kjøpr tilbhør, må du forsikr dg om at dt r gnt for bruk i mikrobølgovn. KONTROLLER AT TILBEHØRET DU BRUKER r brgnt for bruk i mikrobølgovn og at mikrobølgn kan passr gjnnom dm. NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR i mikrobølgovnn, må du sørg for at ingnting kommr i kontakt md vggn llr takt inn i ovnn. Dtt r særlig viktig for tilbhør av mtall llr md dlr av mtall. HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN undr glasstallrknn. Du må aldri lgg andr rdskapr på holdrn til dn rotrnd tallrknn. Stt holdrn til dn rotrnd tallrknn på plass i ovnn. ROTERENDE GLASSTALLERKEN BRUK GLASSTALLERKENEN til all typr tilbrdning. Dn samlr opp søl og matrstr som llrs vill stt flkkr og søl til ovnsrommt. Plassr dn rotrnd glasstallrknn på holdrn. HVIS KOKEKAR SOM INNEHOLDER METALL kommr i kontakt md vggn llr takt inn i ovnn mns dn r i bruk, kan dt oppstå gnistutvikling, og ovnn kan bli skadt. FØR DU STARTER OVNEN, må du alltid forsikr dg om at dn rotrnd tallrknn kan dri fritt. Drsom dn rotrnd tallrknn ikk kan dri fritt, må du bruk n mindr bholdr. STORE KOKEKAR BRUK STOPPKNAPPEN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN når du tilbrdr md kokkar som r så stor at d ikk kan rotr fritt i ovnn. Dnn funksjonn må kun bruks når du tilbrdr md mikrobølgr. Knappn virkr ikk sammn md andr funksjonr. NO 5

6 STARTSPERRE / BARNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AK- TIVERT ETT MINUTT ETTER at ovnn r gått i hvilmodus. (Ovnn r i hvilmodus når 24-timrs klokkn viss llr hvis klokkn ikk r blitt innstilt, når displayt r tomt). DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.ks lggr mat inn i ovnn, for at startbskyttlsn skal frigjørs. Ellrs vil displayt vis DOOR (dør). DOOR KJØKKENTIMER BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trngr n stoppklokk på kjøkknt til å mål nøyaktig tid for ulik formål, for ksmpl når du kokr gg llr pasta llr når du har dig til hving. - + TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN FOR Å STILLE INN DEN TIDEN du vil mål. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. BLINKENDE KOLON visr at timrn r i gang. DET HØRES ET LYDSIGNAL når timrn r frdig å tll nd til null. ETT TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN visr hvor my tid som r igjn i timrn. Dtt viss i 3 skundr før displayt går tilbak til å vis tilbrdningstidn (hvis du brukr ovnn akkurat nå). FOR Å STOPPE KJØKKENTIMEREN når dn r i gang i bakgrunnn for n annn funksjon, må du først hnt dn frm til forgrunnn igjn vd å trykk på klokkknappn og drttr stopp dn vd å trykk på stoppknappn. 6 NO

7 TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN TA PAUSE I TILBEREDNINGEN: DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN for å kontrollr, rør i llr snu matn vd å åpn dørn. Innstillingn blir holdt i 10 minuttr. FORTSETTE TILBEREDNINGEN: LUKK DØREN og trykk på startknappn EN GANG. Nå fortsttr tilbrdningn fra dr dn bl avbrutt. HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappn, økr du tilbrdningstidn md 30 skundr. GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN: TA UT MATEN, lukk dørn og trykk på STOPP-knappn. MERK: Når tilbrdningn r frdig, fortsttr ovnslampn å lys til du trykkr på STOPPknappn. Dtt r normalt. DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL n gang i minuttt i 10 minuttr når tilbrdningn r frdig. Trykk på STOPP-knappn llr åpn dørn for å stopp signalt. MERK: Ovnn bholdr innstillingn i kun 60 skundr, drsom dørn blir åpnt og drttr lukkt ttr at tilbrdningn r frdig. KLOKKE t - + r FØRSTE GANG APPARATET KOPLES TIL STRØMMEN llr ttr t strømbrudd, går apparatt automatisk i klokkinnstillingsmodus. r t TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN (3 skundr) til talln på vnstr sid (timr) blinkr. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn timn i klokkn. TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT. (D to sifrn til høyr (minuttn) blinkr). DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn minuttn. TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT. NÅ ER KLOKKEN INNSTILT og i drift. HVIS DU VIL FJERNE KLOKKEN fra displayt når dn r stilt inn, kan du trykk på klokkknappn igjn i 3 skundr og drttr på stoppknappn. HVIS DU VIL SETTE KLOKKEN i drift igjn, følgr du prosdyrn ovr. MERK: HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Da har du 10 minuttrs tid til å fullfør innstillingn. Ellrs må du gri hvrt trinn innn 60 skundr. NO 7

8 TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal tilbrdning og oppvarming, for ksmpl av grønnsakr, fisk, pottr og kjøtt. - + TRYKK PÅ MIKROBØLGEKNAPPEN for å still inn ffktn. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET: Du kan nklt øk tidn i 30-skundrs trinn. Dt r bar å trykk på startknappn. Hvrt trykk økr tidn md 30 skundr. Du kan også ndr tidn vd å dri på justringsknappn for å forlng llr forkort tidn. STRØM JET (800 W) VELGE EFFEKTNIVÅ KUN MIKROBØLGER FORESLÅTT BRUK: GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER, vann, klar suppr, kaff, t llr annn mat md høyt vanninnhold. Vlg lavr ffkt drsom matn innholdr gg llr fløt. 650 W TILBEREDNING AV fisk, grønnsakr, kjøtt osv. 500 W MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.ks. sausr md høyt protininnhold, ost- og ggrttr og avslutning av grytrttr. 350 W SMÅKOKING AV STUINGER, smlt smør. 160 W TINING. Mykgjøring av smør, ost. 90 W MYKGJØRING AV iskrm. 8 NO

9 JET START (HURTIGSTART) DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat md høyt vanninnhold, som; klar suppr, kaff llr t. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. - + DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk på maksimalt mikrobølgffkttrinn og tilbrdningstidn innstilt på 30 skundr. Hvrt ny trykk økr tidn md 30 skundr. Du kan også ndr tidn vd å dri på justringsknappn for å øk llr rdusr tidn ttr at funksjonn har startt. MANUELL TINING FØLG FREMGANGSMÅTEN for tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg ffkttrinn 160 W når du tinr manult. KONTROLLER OG SE OVER MATEN REGELMESSIG. Når du får mr rfaring, finnr du frm til riktig opptiningstid for ulik mngdr. FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfoli llr papp kan lggs dirkt inn i ovnn drsom dt ikk r non mtalldlr (f.ks. mtallklips) på mballasjn. EMBALLASJENS FORM kan påvirk opptiningstidn. Flat pakkr tinr raskr nn tykk blokkr. SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE når d bgynnr å tin. Enkl skivr tinr fortr. DEKK TIL DELER AV MATEN md små stykkr av aluminiumsfoli hvis d bgynnr å bli varm (f.ks. kyllinglår og vingspissr). SNU STØRRE STYKKER midtvis i opptiningsprosssn. KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER tinr raskr hvis du rørr i dm undr opptiningstidn. NÅR DU TINER MAT, r dt bst la matn tin nstn hlt og la hviltidn fullfør opptiningsprosssn. LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN vil alltid gi bdr rsultatr, fordi varmn da vil bli fordlt jvnt gjnnom matn. NO 9

10 JET DEFROST BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tin kjøtt, fjærkr, fisk, grønnsakr og brød. JET Dfrost kan bar bruks for mat som har n nttovkt mllom 100g g. - + PLASSER ALLTID MATEN på dn rotrnd glasstallrknn. TRYKK PÅ JET DEFROST-KNAPPEN gjntatt gangr for å vlg matkatgori. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn vktn på matn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. MIDT I TINEPROSESSEN stoppr ovnn og br dg om å snu matn (visr mldingn) TURN FOOD. Åpn dørn. Snu matn. Lukk dørn og start ovnn igjn vd å trykk på startknappn. MERK: Ovnn fortsttr automatisk ttr 2 min. hvis matn ikk blir snudd. I så fall vil opptiningstidn var litt lngr. DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER om matns nttovkt. FROSNE MATVARER: DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN AN- BEFALT VEKT: Følg frmgangsmåtn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg 160 W vd tining. FROSNE MATVARER: HVIS MATEN ER VARMERE nn dypfryst tmpratur (-18 C), vlgr du n lavr vkt for matn. HVIS MATEN ER KALDERE nn dypfryst tmpratur (-18 C), vlgr du n høyr vkt for matn. MATKATEGORI MENGDE TIPS r t KJØTT 100 G - 2 KG Kjøttdig, kotlttr, stkr og biffr. FJÆRKRE 100 G - 2,5 KG Kylling, hl, stykkr llr filtr. FISK 100 G - 1,5 KG Hl, stykkr llr filtr. GRØNNSAKER 100 G - 1,5 KG Blandd grønnsakr, rtr, brokkoli osv. BRØD 100 G - 1 KG Hlt, rundstykkr llr bollr. FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, llr hvis vktn r lavr llr høyr nn anbfalt vkt, bør du følg prosdyrn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg 160 W vd tining. 10 NO

11 JET MENY - + BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å tilbrd ulik typr frosn matvarr. OVNEN VIL automatisk vlg tilbrdningsmtod samt dn tidn og ffktn som r nødvndig. TRYKK PÅ KNAPPEN JET MENY gjntatt gangr for å vlg matkatgori. (s tabll) DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn vktn på matn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. NOEN MATKATEGORIER KREVER at dt lggs i mr mat llr at matn blir snudd llr omrørt undr tilbrdning (varirr md modll). I så fall stoppr ovnn og br dg om å utfør dt som trngs. HVIS DØREN IKKE ÅPNES PÅ DETTE TIDSPUNKTET (INNEN 2 MINUTTER) VIL OVNEN: ADD (LEGG TIL) STIRR (RØR OM) TURN (SNU) Stopp og gå til hvilmodus ( stand by mod ). Fortstt tilbrdningsprosssn. I så fall r kanskj ikk sluttrsultatt hlt som dt bør vær. Fortstt tilbrdningsprosssn. I så fall r kanskj ikk sluttrsultatt hlt som dt bør vær. Avaa luukku. Lisää ruoka, skoita tai käännä ruokaa. Sulj luukku ja käynnistä uuni uudlln painamalla käynnistyspainiktta. MATKATEGORI ANBEFALT MENGDE TILBEHØR SOM KAN BRUKES UNDER TILBEREDNING RISBLANDING 300 G G KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER RØR I MATEN PASTABLANDING 250 G G KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER RØR I MATEN SUPPE 250 G G KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER RØR I MATEN r TALLERKENRETT / FROSNE FERDIGRETTER t BLANDETE GRØNN- SAKER 200 G -500 G MIKROBØLGESIKKER TALLERKEN 150G - 600G KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER RØR I MATEN FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN llr drsom vktn r mindr llr størr nn anbfalt vkt, bør du følg frmgangsmåtn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr. NO 11

12 JET-DRIKKE MED JETDRIKKE-FUNKSJONEN KAN du på n nkl måt raskt varm opp 1-4 koppr drikk. TRYKK PÅ JET-DRIKKE-KNAPPEN flr gangr for å vlg antallt koppr som skal varms. TRYKK PÅ START-KNAPPEN KOPP ER DET SAMME SOM 150 ml drikk. FOR Å UNNGÅ AT DET kokr ovr, skal du stt n tskj i koppn. 12 NO

13 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING RENGJØRING ER VANLIGVIS dt nst vdlikholdt som r nødvndig. Vd rngjøring skal ovnn alltid vær koplt fra strømmn. HVIS OVNEN ikk holds rn,kan dt før til ndbrytning av ovrflatn og drmd muligns rdusrt lvtid og farlig situasjonr. IKKE BRUK STÅLULL, GRYTESKRUBBER AV mtall llr slipnd rngjøringsmidlr osv., som kan skad btjningspanlt og ovrflatn i ovnsrommt og ovnns utsid. Bruk n klut md t mildt vaskmiddl llr kjøkknpapir md glassrns i sprayform. Spray glassrns på kjøkknpapirt. IKKE SPRAY dirkt på ovnn. MED JEVNE MELLOMROM, llr hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallrknn og holdrn, og rngjør bunnn av ovnn. OVNEN ER LAGET SLIK at glasstallrknn skal vær i ovnn undr bruk. IKKE bruk ovnn når glasstallrknn r tatt ut for rngjøring. BRUK EN MYK, FUKTIG KLUT og n mild såp for å rngjør ovnn innvndig, frontn og baksidn av dørn samt døråpningn. PASS PÅ AT EVENTUELT FETT og matrstr rundt døråpningn blir fjrnt. SMUSS SOM ER VANSKELIG Å FJERNE løsnr lttr hvis du sttr n kopp md vann i ovnn og lar dn kok i 2-3 minuttr. Dampn vil myk opp flkkn. VOND LUKT I OVNEN KAN REDUSERES vd at du sttr inn n boll md vann og sitronsaft og lar dtt kok non minuttr. IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER for å rngjør mikrobølgovnn. KAN VASKES I OPPVASKMASKIN: HOLDEREN TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN. DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN. NO 13

14 FEILSØKINGSTABELL HVIS OVNEN IKKE VIRKER TILFREDSTILLENDE, bør du kontrollr følgnd punktr før du ringr ttr srvic: Holdrn for dn rotrnd tallrknn og glasstallrknn r på plass. Støpslt r satt godt inn i stikkontaktn. Dørn r skikklig lukkt. Kontrollr sikringn og forsikr dg om at stikkontaktn r strømførnd. Kontrollr at ovnn har tilstrkklig vntilasjon. Vnt i 10 minuttr og prøv så å start ovnn n gang til. Åpn og lukk dørn før du forsøkr på nytt. DETTE ER FOR Å UNNGÅ unødig tilkalling av n srvictknikr som du slv må btal for. Når du kontaktr srvic, må du oppgi ovnns srinummr og typnummr (s srvicmrkt). S ttr i garantihftt for mr informasjon. HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, bør dn skifts ut md n original strømldning, som r å få vd vår srvicvrkstdr. Strømkabln skal kun skifts av autorisrt srvictknikr. SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AU- TORISERT SERVICETEKNIKER. Dt r farlig for ufaglært prsonr å utfør srvicarbidr llr rparasjonr som innbærr å fjrn t dksl på dnn ovnn. Dksln bskyttr mot mikrobølgnrgin. DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL. TIPS FOR VERN AV MILJØET ESKEN BESTÅR AV 100 % rsirkulrbart matrial og r mrkt md t rsirkulringssymbol. Følg lokal bstmmlsr til avfallsbhandling. Hold mballasj som kan vær farlig for barn (plastposr, polystyrn osv.), unna barns rkkvidd. DETTE APPARATET r mrkt i samsvar md EUdirktiv 2002/96/EC om avfallsbhandling av lktrisk og lktronisk utstyr (Wast Elctrical and Elctronic Euipmnt - WEEE). Hvis du sørgr for at dtt apparatt avfallsbhandls på riktig måt, r du md på å forhindr mulig ngativ følgr llr farr for mnnskr og miljø. SYMBOLET på produktt llr på dokumntn som følgr md dt, visr at dtt produktt ikk må bhandls som husholdningsavfall. Drimot skal dt lvrs til n innsamlingssntral for gjnvinning av lktrisk og lktronisk utstyr. APPARATET MÅ VRAKES i ovrnsstmmls md gjldnd lokal bstmmlsr for avfallsbhandling. FOR NÆRMERE INFORMASJON om håndtring, avfallsbhandling og rsirkulring av dtt produktt, kontakt kommunn, rnovasjonsvsnt llr forrtningn dr du kjøpt apparatt. FØR DU KASSERER APPARATET, bør du kutt strømldningn, slik at apparatt ikk kan kopls til strøm. 14 NO

15 NO 15

16 I SAMSVAR MED IEC DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN har utviklt n standard for å sammnlikn tsting av oppvarmingsrsultatr i forskjllig mikrobølgovnr. Vi anbfalr følgnd for dnn ovnn: Tst Mngd Ca. tid Effkttrinn Bholdr G 14 MIN 650 W PYREX G 5 ½ MIN 800 W PYREX G 16 MIN 650 W PYREX G 3 MIN 6 SEK JET DEFROST NO NO Whirlpool r t rgistrrt varmrk for Whirlpool, USA

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

JQ 280 www.whirlpool.com

JQ 280 www.whirlpool.com JQ 280.hirlpool.com NO 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktig sikkrhtsanvisningr 5 Forholdsrglr TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 6 Tilbhør 7 Vdlikhold og rngjøring KONTROLLPANEL 8 Kontrollpanl

Detaljer

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 491 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel NO VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i eller nær ovnen. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampen kan forårsake brann

Detaljer

NO 1

NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com MWD 207 MWD 307 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

AVM 965 INSTALLASJON

AVM 965 INSTALLASJON AVM 965 INSTALLASJON 1 INSTALLASJON FØR OVNEN MONTERES FORSIKRE DEG OM AT ovnsrommt r tomt før du installrr ovnn. FORSIKRE DEG OM at ovnn ikk r skadt før du montrr dn i møblsksjonn. KONTROLLER AT PAKKEN

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 INSTAL LACIÓ, INICI RÀPID INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG MODELL MODELL MODEL 744D BRUKSANVISNING: For apparatr md t polarisrt støpsl (én pinn brdr nn d(n) andr): For å rdusr risikon for lktrisk støt r dt mningn

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON...

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... I NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... 5 MONTERING... 6 INSTALLERING AV APPARATET... 6 FØR TILKOBLING... 6 ETTER TILKOBLING... 6 RENGJØRING

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOBLING Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkontakten. Ikke fjern beskyttelsesplatene over mikrobølgeinngangen på veggen inne i hulrommet.

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON NO VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTEN- NELIG MATERIAL i eller i nærheten av ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway.

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway. Manual EJLR-1000 Ls hftt Viktig informasjon før du montrr produktt Dt kan vær farlig ikk å følg sikkrhtsinstruksjonn, og fil montring vil ugyldiggjør vntull garantir som gjldr for dtt produktt. Viktig

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

MWD 201 MWD 301.

MWD 201 MWD 301. MWD 201 MWD 301 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. SETT OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVER- FLATE som er sterk

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris SOMMERKAMPANJE Juni 2015 NYHET! Custom Flx 5999,- Ls mr på innsidn! 184,5 7999,- LFL67804 AutoSns: tilpassr tid, vann og nrgiforbruk til tøymngdn Invrtrmotor: 10 års sikkrht Ekstra stor døråpning Aqua

Detaljer

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 BRUKSANVISNING Mikrobølgeovn Easy Tronic Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 1. Les denne anvisningen grundig før du installerer eller bruker ovnen. Oppbevar

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099

Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099 Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099 Les brukerveiledningen nøye før installasjon og bruk av ovnen. Skriv ned og oppbevar serienummeret på navneplaten til mikrobølgeovnen for fremtidig referanse.

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer