Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken"

Transkript

1 Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010

2 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg sg t i r t rs s r d i sv k drik Fr Sildukst Arkikthøysk. Mrslis' Un ug h sg BIRKELUNDEN m Qv Gml Hlgsns Bjrklundt s Br n dt s lv Snstrups Fossvin lm Un g rs s Hj nr i chs ns is H stin Brg t is t rv o Sp r p Vi gs s C Ol r k g t Øvr Tofs g t L kk o s Ch ri Lk kg t To rg t A lvkt stin K rs Ol fig l v r ohgs ng n nb k n Tøy Nyl ndsvi Nyl kn E Motz ns c hm Di L ng k i Dro nn in g n s Bisprvik Sør n i i k ng r ø S Vnnspilt E18 Tom k sh u sst r n d Bjørvik Ak r K on gn sg Akrshusstrnd n ng r gg llén Ri Fjord n g in dd B Ski pp F r r do t lsn sg Str n dg t g t t Kirk Øv r Vo ll N dr Vol l Ak rsg t Øv r S N lott dr s Slo ttsg old nsk i lndsvin Ny i n riv n Br n Fr Ak rs Gr ub b t M øl lr t ntz ' Ro s nk r sg d ns bo rg v i v in sg S hs d tsg t iv rsi Un gt. s ds n Am un Ro ld Tor d El Vs v t r b E l Ø s k k v tr b kk Sc hw Ho lb rgs f f l dts St M r ib Fry d n t r s Os c S ør Mrikirkn Middlldrprk Gml ng n ss v i vi n Gnvnskrt. n vi ngs Ko Mo Kon gs (Lvrt v Oslo kommun, ln- og bygningstn) SJØMANN n vi gs Kon v s os M n i Avdling for Godt Krlsb orgv in ill C m Gr øn Olv V s t n y rb No i t nd tr ns Kr on pr in s ns Ur Ar bi t kkr t d m sv t Lyb g Ny n rs n ng t m n s ls d ns s' lls b Eb g n u M un k sg sg sm h r rs k An t Arbidrt VII's i nd ru G ø Sj Ho l k b im H Ink og n it og t rkv i n l Bj rsl H Øvr Vskng Ndr u H nt t Os r B t Akrs g hs nc Mu on H ns ns t ns J Tullins kp s Bidn g Lngs s un Br k H Hu itf ldt s Kirk g år ds Myrs lsvin id n Sv z' tlit Z t g Ndr M r n vi våls Ull t gs Hllin n ni r U og fstning NGEN Kvringn fyr Thorvld Mrkvin g vs st Gu 68 n t Sofis 1 Rv Akr n kk Grünrs b us h So lt T fi k n t sp SOFIENBERGARKEN k s g b n ls n r s Dlsbrgsti fin s øn Ak Sofinbrg s Gr Sofinbrgt Jo Krum g Grünrhgn Høgskoln Tknologisk t VÅR prk i Oslo lbs g t inst. FRELSERS F Dovrg Schæ ir tz s ff u n GRAVLUND rs Møllrvin Nordr Oslo M ns t g rg n b H t s n kdrl- t Stolmkrt sg W bo il S s k H h n l rg t h g str sk. n v dh v Iduns R d n ug t Korst i W t s im s sv Dmst r d n r in Fr rup g Torvbkkt rd t v ln g S ls Do ds Wss p s s v Lirfllst in dvrd ow t E t s ns n Storm Li Søndr i Wils sv St. Olv Bruns s s ns hl m i d g or s N J ls h Grotn r nd ns g l Ols Tro C g x rrs r s Tho r fs A f r d o St.olvs u ssøn nd M vi u h Cl S c Kri sti Dt Kgl. na srs Slåmotngn Ky ug Hmmrsborg us t Slott torg s B ls h Nissbrgt Tullinløkk ds t V Ho tu Hm spi rt sg tls DRONNINGT m r t y t Oslo r t sb Kri ARKEN or lm sti gg C s Yo rt ni t rik univrsit Ablhugn Apok u v n 's g Hnrik Ibsns gs Hø d y Fr l NATIONALTHEATRET pl srt ø ts ss B n r S Brig u lø s V kr kk t t l dts t K ån icto Gr v rl f in rr ri n or i t g n t s s S t n Co n ns sg s g Gr nr r rt l t S il b L S Sto tor Grøn Oslo gn rtin tor lnd Ad Klin gsg v l Spktrum Dr t t Kirkris n r on STORTINGET t s ng n K nin j i Oslo S m l Joh ndsvigrønland g M v Stu ld rst Bis n ko k p G unnrus' ns domkirk lø k bs Enguds s Oslo Ru rådhus Schw i OSLO Do rin rds kk sn F v SENTRALSTASJON s rog Råd g t i n hus n ig pls r sn p ø T t o llbu S t g Br yg yg Rå Br g d d Kontrskjært hus t g t t ips dki Dro Bn Fil nni t kpl ng ss ips l i Eu F n fm R is vi O t pr Smtids- rstr n d iprvik d t n t must M r t y n S t t Gl Oprn Akrshus cisg t Bis pki slott n sb kk

3 Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010

4 4

5 Innhold Forord 6 I RINSILAN 1 Mål 10 2 Gogrfisk vgrnsing 12 3 Sttus for plnn 12 4 Funksjonstid 14 5 lnns hovdgrp 14 6 Går, fortu og smbruksrl 16 7 Sykkltrfikkn 18 8 Kollktivtrfikkn 20 9 Kjørmønsr Drosjr rkring Vrlvring Rkrsjon og opphold Brukn i d nkl n Gjnnomføring v plnn 32 II BAKGRUNN OG VURDERINGER 16 Aktull vdtt plnr Dgns trfikksitusjon Trfikkfglig prinsippr og vurdringr Vurdring v trfikkknisk tiltk Vurdr lrntiv 50 5

6 Forord Eksisrnd prinsippln for brukn i Oslo sntrum bl vdttt v Bystyrt lnn hr vært rtningsgivnd for ndr plnr i sntrum i d 8 sis årn. Vd t dt ny hovdvisysmt i Bjørvik blir frdigstilt i løpt v 2013, og t dt plnlggs n ny trikklinj gjnnom Bjørvik, r dt bhov for å gjnnomgå ksisrnd pln i forhold til dt ny trfikksysmt i Bjørvik. Bystyrt hr i sk 136 rinsippln for brukn i Oslo sntrum Sttus, vluring og vidr rbid v , vdttt t dt skull utrbids n rvidrt pln md grunnlg i ksisrnd pln og følgnd vrblvdtk: Går. Gåntt i Oslo sntrum utvids i tråd md vdtkn i dn gjldnd bruksplnn, og dssun md følgnd strkning: Torgt fr Husmnns til Youngstorgt. I skn om rullring v bruksplnn skl dt lggs frm vurdringr om utvidls v gåntt på følgnd strkningr: Akrsn mllom Wssls plss og Grnsn Univrsitsn mllom Kristin IVs og ilstrdt, md mulig forlngls opp St. Olvs plss. Sykklr. Dt tblrs gn smmnhngnd skild sykkltrsr gjnnom sntrum, båd i nord sør-rtning og øst vst-rtning for å følg opp innsjonn i hovdsykklvinttplnn. Sykkltrsn skl ikk blnds md øvrig trfikk. Dt tblrs tydlig trsr for ll trfikntgruppr i d smm løpn slik t sykklflt, ngflt, kollktivflt og biltrfikkårr tydlig skills fr hvrndr. Følgnd hovdtrsr for sykkl i nord sør- og øst vst-rtning vurdrs særskilt: I øst vst-rtning vurdrs gn smmnhngnd sykkltrsé for strkningn Wrglndsvin Kristin IVs Grnsn Kirkrisn. I nord sør-rtning vurdrs gn smmnhngnd sykkltrsé for strkningn Ankrbru Torgt Kirkt. Sykklvin i Rådhust skl forlngs/fullførs frm til Rådhusplssn. Sykklvin østfr som nå ndr på Lilltorgt må forlngs slik t dn knyts smmn md sykklvin i Rådhust. Byrådt orinrr Smfrdsls- og miljøkomin om hvordn dt gjnnomførs, fortrinnsvis før llr smtidig md t Jrnbntorgt kollktivknupunkt blir ttt i bruk. Kollktivr. Kollktivtrsn for trikkn i Kristin Augusts og i Grnsn oppruss og oppgrdrs. Dt forts n gjnnomng v fordlingn v kollktivtrfikkn mllom rinsns og Tollbun, slik t dt kn ss i smmnhng md dn kommnd skn om strgi for kollktivtrfikkn (K2008). I skn om rullring v bruksplnn skl dt lggs frm vurdringr om mulig tblring v følgnd kollktivr: Grubbt fr Grnsn til Høysrtts plss Akrst fr Grnsn til tunnln vd Hovdbrnnstsjonn. rkring. Gprkring i Møllrn mllom Grnsn og Hospitlsn fjrns, smtidig som fortusbrddn utvids og nviskjøring opprttholds. Trfikkbgrnsnd tiltk gjnnomførs i områdt vd Møllrt skol. Txiholdplssr. Dt må vurdrs å tblr gn ntn til lørdg og søndg på ruholdplssr som ikk r i bruk v kollktivtrfikk om ntn. Særlig ktult kn vær trikkholdplssn vd Ntionlthrt. Gbruksplnn vil gi svr på vrblvdtkn. I rbidt md rvidringn v ksisrnd brukspln hr dt vært t nært smrbid md brør offntlig tr og priv instnsr i 3 rbidsgruppr og n rfrnsgrupp. Forslgt til ny brukspln som hr n tidshorisont frm til 2020, hr vært u på n bgrnst høring. 6

7 Dltgrn i rfrnsgruppn og rbidsgruppn vr : Stns vgvsn, rgion øst Oslo olitidistrikt Oslo Hndlsstnd Forningn Byfolk Oslo Sntrum Rur LUKS Norgs Txiforfund Syklisns Lndsforning Byntikvrn ln og bygningstn Friluftstn Trfikktn I Smfrdslstn hr sjfingniør Arn Hvmstd vært prosjktldr. Mdrbidr i d ulik rbidsgruppn hr vært sksjonssjf Solvig Rnnstøl, ovringniør Kjs Wiull Gundrsn, sksjonssjf tr Skjlsbæk, vdlingsingniør Hild Srnng, vdlingsingniør Ingrid Ruud, sjfingniør Tor O. Mngst og vdlingsingniør Lrs Olv Holmn. Smfrdslstn, novmbr 2010 Knut O. Gbstd dirktør 7

8 8

9 I RINSILAN 9

10 1 Mål Sntrum r byns viktigs møsd for mnnskr, næringsliv, hndls- og kulturliv. Vd rvisjon v bruksplnn r dt vlgt å t utngspunkt i d mål som bl lgt til grunn for gjldnd brukspln, vdttt v bystyrt Imidlrtid r dt forttt jusringr i forhold til snr vdtt plnr knytt til sntrum. Gbruksplnns mål r å sikr: 1. t godt fungrnd trnsportsysm som btjnr sntrum md n mindr ntiv miljøpåvirkning nn i dg. 2. bdr forhold for d «myk trfiknr». lnn tilrtlggr for mulighr for n blnsrt vrlvrns som bidrr til t dt blir n livskrftig sntrumsutvikling. Dlmåln md plnn r: Hnsikn md plnn r å ivrt d ulik trfikntgrupprs ktivit i sntrum gjnnom god og hlhtlig løsningr. Gånd Gånd skl kunn bvg sg trygt til ll døgnts tidr. Dt gjørs vd t plnn utforms slik t bilisn i størr grd må kjør på fotgjngrns prmissr. Dlr v ntt vil omft smbruksrl (shrd spc) dr ll trfikntgruppr må t hnsyn til hvrndr innn for dt smm rl. Vidr vil utvidt nrl, fysisk og ndr rgulrnd tiltk vær viktig. Gåntts utstrkning må vsmms i forhold til dn ktivit som kn forvns å utfold sg på og lngs nrlt. Krv til univrsll utforming vil bli spsilt ivrttt når d forskjllig tiltkn skl plnlggs og byggs. å rdusr dn totl trfikkmngdn inn til sntrum. Dt rdusrr forurnsningn og bdrr miljøt. Biltilgjnglighn vil bli opprttholdt, mn frmkommlighn bgrnss no på grunn v rdusrt vikpsit. å tilrtlgg for n hnsiktsmssig vvikling v trfikkn i d bst gnd n. Toviskjør r bidrr til korr kjørlngdr (trfikkrbid) og drmd mindr forurnsning i sntrum. å smordn og å forbdr kollktivtilbudt vd å øk kpsin og å sikr god punktlight smt høy stndrd på holdplssr. å gi byns syklisr t hlhtlig, ffktivt og sikkrt trnsporttilbud for å oppnå n økning i sykkltrnsporn. Tilrtlgging v n tydlig og trygg sykklforbindls mllom øst og vst og mllom nord og sør gjnnom sntrum priorirs. å bdr komforn, sikkrhn og frmkommlighn for fotgjngrn vd å utvid gåntt og utvid fortusbrddn. å rdusr ntll prsonskdulykkr og skdgrd. å opprtthold n rdusrt frtsgrns på 30 km/t på dt kommunl ntt i sntrum. Kollktivtrfikk Kollktivtrnsporn på ntt omfts v buss, trikk og drosj. Kollktivtrnsporn skl gis så god forhold inn mot og gjnnom sntrum slik t dn frmstår som dt bs trnsportlrntivt for bsøk i sntrums kjrnområd. Dt gjørs vd å priorir kollktivtrfikkn og forby privtbilr på dlr v ntt nn hl døgnt llr i rushtidn. Sprring v buss og trikk i Kvdrturn, færr holdplssr md størr kpsit smt vurdring v forbud mot drosjr på sdr hvor d hindrr frmkommlighn for buss og trikk. Dt vil gi bdr frmkommlight og rgulrit. En ffktivisring v busslinjn gir også n mr ffktiv utnytls v kpsin i sntrumsn. Sykkltrfikk Syklisn skl gis bdr og nklr mulight til å nå sin mål i sntrum vd innføring v flr toviskjør r og å lgg til rt for gn trsr til sntrl mål. Eksisrnd frtsgrns på 30 km/t muliggjør sykling i blndt trfikk. I tillgg skl dt tilrtlggs spsilt for syklisr i non trsr gjnnom sntrum. Tiltk vil vær sykklflt, sykklpriorir r og sykling mot nviskjøring. Gbrddn i d llr fls n r for sml til å tblr gn 10

11 RINSILAN I sykklflt un t dt får konskvnsr for ndr priorir mål. God og nhtlig skilting v d gjnnomgånd sykklrun vil bidr til t bsøknd/turisr på sykkl finnr nklr frm. Bysykkl- og sykklprkring vil bli utvidt vd sntrl punkr i sntrum. rkring Rduksjon v dn mksiml prkringstidn fr 3 til 2 timr og ndrt vgiftspriod fr kl til kl hr bidrtt til økt sirkulsjon på prkringsplssn i sntrum og gjort dt ltr for d hndlnd å finn prkring. Et bdr lktronisk visningssysm til og inn i prkringshusn vil bidr til økt bruk v p-husn og vil kunn gi n grdvis rdusring v prkringn i sntrumsn. rkring for funksjonshmmd skl minst opprttholds på dgns nivå. Kjørmønsr Gbruksplnn sikrr n god biltilgjnglight til sntrum, mn frmkommlighn rdusrs til fordl for å bdr forhold for d ndr trfikntgruppn. Innføring v tovis kjør r vil imidlrtid gjør dt nklr å finn frm til drssr i sntrum slik t kjørlngdn rdusrs mns kjørtidn opprttholds på dgns nivå. Vrlvring Dt forslås t vrlvring skjr vd bruk v skilt 372, prkring forbudt, som gir mulighr for korr stopp slik som v- og pålssing v vrr. I d r hvor dt tblrs sykling i sykklflt mot nviskjøring, vil dt tblrs vrlvringslommr. Dt forslås vidr t t visst ntll prkomrplssr kn bnyts vgiftsfritt for vrlvring om morgnn. lssringn v vrlvringslommr og prkomrplssr gjørs i nært smrbid md næringslivt (hndls- og trnsportnæringn). Gbruksplnn vil også gi mulighr for ndr flksibl løsningr. Dt forslås t smrbid mllom kommunn og hndls- og trnsportnæringn for å vurdr båd ny og mr ffktiv løsningr for vrlvrns i sntrum for å rdusr miljøulmpn. 11

12 2 Gogrfisk vgrnsing Oslo sntrum r i plnn vgrnst til å omft områdt innnfor Cort Adlrs, Rusløkkvin, Ring 1, Møllrgt, Husmnns og Nylndsvin. Figur 1 visr plnområdt. 3 Sttus for plnn Gbruksplnn r n prinsippln på t ovrordnt nivå som gir rtningslinjr for mn kjørmønsr, kollktiv, ng og sykkltrfikk smt prkring, vrlvring og grøntområdr/prk/plss/lk. I vurdringn v non v forslgn, hr dt vært nødvndig å vurdr konskvnsr på t mr dtljrt nivå. rinsipplnn skl vær rtningsgivnd for utrbidls v rgulringsplnr. I rgulringsplnrbidt vil dtljn v tiltkn bli fstlgt. Slv om plnn ikk omhndlr byromsbrukn, vil dn likvl kunn gi viss føringr innnfor dt områdt. 12

13 RINSILAN I Figur 1: Oslo sntrum plnvgrnsning. Husmnns Slott RING 1 RING 1 Møllrt Rusløkkvin Cort Adlrs Rådhust Stortingt Nylndsvin Oslo S 13

14 4 Funksjonstid I t smfunn/sntrum som r i stdig ndring, hr dt vært viktig å utrbid n pln som r så flksibl t dn kn fungr vd mindr trnsformsjonr v rlbrukn. lnn omftr dlr v dn ny bydln Bjørvik og dns trnsportsysm, mn hr ikk vurdrt hvilk konskvnsr n frmtidig utbygging i dn rsrnd dln v Fjordbyn og Filipstd vil få for brukn og trfikksysmt i sntrum. Konskvnsn v n vntull ny E18 fr vst r hllr ikk vurdrt i dnn rvidringn v bruksplnn. Md dt ovnnvn som bsis, r plnn utrbidt md dn funksjonlit som krvs for sntrum i t tidsrom på c.10 år llr til Viss mindr ndringr kn gjørs un t dt ndrr d ovrordnd prinsippn i plnn. 5 lnns hovdgrp Hovdgrpt md plnn gjldr kjørmønsrt for buss og trikk i Kvdrturn og sykling mot nviskjøring. Dt forslås også t dt tblrs trikk i Frdriks. Trikk blir toviskjørt i rinsns og buss blir toviskjørt i Tollbut. Vidr vil kjørmønsrt fortstt bsr sg på toviskjør r, mn md non ndringr grunnt trikkn og bussns omlggingr og muliggjøring v oppmrkd sykkltrsr gjnnom sntrum. Toviskjør r gjør dt nklr å finn frm i sntrum smtidig som unødvndig kjøring rdusrr forurnsingsnivåt. lnn bidrr til t båd kollktiv og sykkltrfikkn får bdr frmkommlight gjnnom sntrum. Fotgjngrn får også bdr og tryggr forhold når d går i sntrum vd n utvidls v gåntt og fortusrln smt tblring v smbruksrlr (shrd spc). For å nå måln r dt nødvndig å rdusr prkringn. Forholdn for vrlvring vil kunn opprttholds innnfor smm rmmr som i dg. Gbruksplnn smlt r vist i figur 2. Figur 2: Gbruksplnn smlt. 14

15 G smbruksrl (shrd spc) Sykkl hovdtrsr RINSILAN Sykling mot nviskjøring tilltt Sykling i gå I lnns vgrnsning Kollktivtrfikktrsr, trikk/buss G og plss for fotgjngr G smbruksrl (shrd spc) Biltrfikk hovdår Biltrfikk skundærår Biltrfikk md viss rstriksjonr Sykkl hovdtrsr Sykling mot nviskjøring tilltt Enviskjøring Sykling i gå Fysisk sprrt for biltrfikk Kollktivtrfikktrsr, trikk/buss Biltrfikk hovdår Biltrfikk skundærår Biltrfikk md viss rstriksjonr Enviskjøring Fysisk sprrt for biltrfikk 15

16 6 Går, fortu og smbruksrl Gåntt fr gjldnd brukspln vidrførs md non ndringr. I d sis årn hr t nytt bgrp innn plnlgging fått n srk fokus, klt smbruksrl llr shrd spc. Opprinnlig kommr dt fr Ndrlnd. Flr lnd hr nå bgynt å plnlgg og bygg slik områdr. Smbruksrl r trfikkrlr hvor ll trfikntgruppr ingrrs og ivrts på smm rl, t smmnhngnd gulv hvor ll må tilpss sg hvrndr. Grunntnkn r å plnlgg r og plssr un rgulringr, skilr og sprring v d ulik trfikntgruppn. I sdt r dt trfiknn som slv gjnnom øykontkt, skl få til t godt smspill. For å få til t slikt smspill mllom d ulik trfikntgruppn som smbruksrl forutstr, må biltrfikkns hstight vær lv og trfikkmngdn vær undr 100 bilr i rushtimn. Smbruksrl kn før til problmr for nkl funksjonshmmd. rsonr md kognitiv vnskr kn finn miljøt vnsklig å tolk. Frvær v n konvnsjonll fortusknt kn skp problmr for blind/ svksyn som of brukr fortusknr som ldlinjr. Dt r drfor viktig t t smbruksrl inkludrr lrntiv nordningr som gir d blind/ svksyn mulight til å nvigr sg tr. I bruksplnn r dt forslått to sdr som utforms tr dt ny prinsippt, Rusløkkvin og Univrsitst for å innhn rfring. Vd tilrtlgging v god og trygg går må dt finns ttrktiv «kvldsfunksjonr», t utvlg v butikkr som hnvndr sg ut mot n, llr n viktig ngforbindls for folk som skl mllom ulik dlr v sntrum/ byn. Vd n utvidls v gåntt i sntrum r dt viktig t gån() ikk blir liggnd «still og ød» på trmiddgn og kvldn. Slik sdr kn opplvs som tris, li ttrktiv og utrygg sonr som folk vil unngå. Drsom dt ts hnsyn til ovnnvn, vil n utvidls v gåntt i lin grd påvirk trygghn til d «myk trfikknn» på kvlds og nttid. Vidr r dt viktig å vurdr frmkommlighn for kollktivtrfikk og vrlvring vd n utvidls v gåntt. I plnn r dt lgt vkt på å knyt går, torg, prkr og plssr smmn md god ngforbindlsr og sikr ovrngr. Dt bdrr frmkommlighn og rdusrr brrirn for d «myk trfikknn». Gngforbindlsr fr d sntrumsnær boligområdn og til sntrum r også viktig. I plnn forslås gåntt utvidt md følgnd r: Øvr Slotts mllom rinsns og Christini torg Olv Vs mllom Stortingst og Klingnbrgt Kirkt unfor Domkirkn (som n dl v Stortorvt) Grubbt fr Høysrtts plss til Arn Grborgs plss I tillgg til gån forslås dt n utvidls v flr fortu til 3 4 mrs brdd. Vd sidn v t dt bidrr til bdr frmkommlight og sikkrht for gånd, mdførr dt n rvitlisring v rommt som gir økt ttrktivit og hndl. Fortusbrddn lngs non v d mst trfikkr ngtrsn bør vær 5 7 mr for å gi mulight for plnting v trær. Fortusutvidlsn vil vrir no ut fr hvilk disponibl brddr n hr, og ut fr hvilkt kjørmønsr som r nbflt. rioriring v fortusutvidlsr vil mdfør n viss rduksjon v prkringn og kjørrlt. Viktig ngtrsr hvor dt forslås n utvidls/ utbdring v fortun r : Olv Vs fr Klingnbrgt mot Rådhusplssn Klingnbrgt mllom Olv Vs og Stortingst Kongns fr Krl Johns til Akrshus fstning og Vipptngn. Møllrt mllom Grnsn og Hospitlst Områdn til/fr kollktivknupunkn i sntrum Et viktig tilskudd til fotgjngrrln i bruksplnn r hvnpromndn som strkkr sg fr Tjuvholmn/Akr brygg til Bjørvik. I Bjørvik blir llmnningn t viktig tilskudd for d gånd. 16

17 RINSILAN I Figur 3: Gåntt og r md smbruksrl (shrd spc). G og plss for gånd Smbruksrl (shrd spc) 17

18 7 Sykkltrfikkn Sykklvintt i bruksplnn v 2002 vidrførs md non ndringr. Forutstningn for sykkltilgjnglighn og frmkommlighn i sntrum vr innføring v frtsgrns 30 km/t og tblring v tovisrgulr r. 30 km/t r innført, mns gjnnomføringn v ndrt kjørmønsrt ikk r gjnnomført. En vluring v ffkn v bruksplnn md hnsyn til syklisn hr drfor vært vnsklig å gjnnomfør. En nærmr vurdring v hovdsykklvintt vil bli utført i forbindls md sykklviprosjkt som r tblrt v byrådt i Målt md dt prosjkt r å få tblrt dn rsrnd dln v hovdsykklvintt innn I hovdsykklviplnn omtls 3 tvrrforbindlsr i sntrum som skl knyt trsn fr d ulik knn v byn smmn (Wrglndsvin Kristin IVs, Dokkvin Rådhust og Skipprt). Ut ovr diss forbindlsn forslås dt blndt trfikk som innbærr t syklisn må sykl smmn md biltrfikkn. Skiltforskrifn som r vdttt v Smfrdslsdprmnt åpnr for å till sykling mot nviskjøring, og forslgt vil på nkltstrkningr lgg opp til dnn løsningn. For å kunn priorir sykkl i sntrum forslås n tblring v sykklpriorir r. Dt gjørs vd t kjørbnbrddn rdusrs og t bilbruk i n bgrnss kun til vrlvring og tkomst til indommn. Et viktig lmnt i tilrtlgglsn v økt sykklbruk inn til og i sntrum r å tblr sykklprkring også på d offntlig trfikkrln. Gbruksplnn visr n ovrsikt ovr ksisrnd og plnlg sykklprkringsplssr. lnn visr også sdn hvor dt r mulig å li bysyklr. Bysykklordningn hr blitt n populær dl v trnsporttilbudt i sntrum/indr by og dt r drfor viktig t plssringn v bysykklsttivn blir ltt tilgjnglig for brukrn. Sdr hvor dt r nlgt sykklprkring og bysykklsttiv r vist på figur 4. Hovdsykkltrsn nord sør og øst vst forslås gjnnomført også md gn sykklflt. Tilrtlgging for t ll trfikntgruppr kn h tydlig og tskil trsr i smm r ikk mulig å gjnnomfør. Gn hr for sml brddr bgrnst v husvggn. En må fort t vlg v hvilk r d ulik trfikntgruppr skl h priorit i vd rvisjon v bruksplnn. Sykkltrsn Wrglndsvin Kristin IVs Grnsn Kirkrisn r inn i ksisrnd brukspln, mn r ikk gjnnomført på grunn v t Kristin IVs r nviskjørt på strkningn Univrsitst Rosnkrntz. Hovdsykklvin fr Grünrløkk nbfls å følg ksisrnd trsé i Torgt til Stortorvt, mn forslås vidrført fr Stortorvt til Rådhust vi Kirkt. Dnn trsn mdførr ulik prioriring v sykkl på nkltstrkningr. å strkningn Husmnns til Youngs forslås n sykklpriorirt, mns gåstrkningn Youngs Stortorvt og Kirkt forn Domkirkn kun får n sykklvisning som mdførr t syklisn må sykl på d gånds prmissr. Sykklhåndbok nbflr ikk sykkl i går for sykklrur, mn i dg finns ingn ndr logisk trsr som n trnsportsyklist vil bnyt. Konflikn mllom gånd og syklisr r minst i morgnrusht d dt r li nktivit i Torgt på grunn v åpningstidn i butikkn. Et lrntiv for strkningn Youngs Stortorvt r å omrgulr Torgt fr gå til n sykklpriorirt. I Kirkt forslås sykling mot nviskjøring og tblring v tosidig sykklflt. Konskvnsn v forslgt vil vær t prkringn i Torgt og Kirkt må fjrns. Vrlvring forslås i nvis prkringslommr. Sykklrun fr Lilltorgt følgr gjldnd brukspln, mn forslås tblrt i Skipprt md tosidig sykklflt og sykling mot nviskjøring. Konskvnsn vil vær t prkring må fjrns. Vrlvring kn tblrs i prkringslommr drsom fortut utvids på smm sid v Skipprt. Hovdsykklvin øst vst forslås i Rådhust som tosidig sykklflt md vidrføring til Bjørvik vi Hvnt og Oprt. å grunn v smlt tvrrsnitt og t toviskjøringn i Rådhust fortstt nbfls opprttholdt, vil konskvnsn v sykklfln vær t trærn lngs t må fjrns. Etblring v gnd sykklprkringsplssr vil vidrførs i bruksplnn. 18

19 19 RINSILAN I B B B B B B B B B B B B B BB B B B B B B B B B B B B B B B B B B Sykkl hovdtrsé Sykling mot nviskjøring tilltt Sykling i gå Sykklprkring B Bysykklsttiv Figur 4 : Hovsykkltrsr, sykklprkring og bysyklr i Oslo sntrum.

20 8 Kollktivtrfikkn Kollktivtrfikkn til sntrum btjns v jrnbn, T bn, trikk og buss. I tillgg kommr drosj. Bn r ryggrdn i Oslos kollktivtrfikksysm. I bruksplnn blir imidlrtid kun buss og trikk/drosj omtlt og vurdrt. Dt forutsts t drosj fortstt kn kjør i kollktivflt/r, mn non unntk vurdrs. For å utvikl kollktivtrfikkn til t mr konkurrnsdyktig lrntiv nn i dg, trngs dt t brdt stt v tiltk i hl rgionn som btjnr sntrum. Tilrtlgging i sntrum r br n dl v dt, mn tiltkn hr r særlig viktig fordi d brørr nsn ll run i rgionn. En stor ndl v kollktivtrfiknn risr til llr gjnnom sntrum og dt r drfor viktig t kollktivsysmt hr høy kvlit i ll ldd for å bdr konkurrnsvnn i forhold til privtbiln. Rdusrs ntll bilr i sntrum vil dt gi rdusrt støy, forurnsning og ulykkr. Færr bilr vil vidr bty bdr frmkommlight og rgulrit for kollktivtrfikkn gjnnom sntrum. Når dt plnlggs for kollktivtrnsporn til og gjnnom sntrum, r dt viktig å skill på hvilk funksjon og btjning dn skl h. Trikk og bybussn btjnr Oslo og Oslos nærområdr, mns rgion og fjrnbussr btjnr risnd fr Akrshus og lngr ut. I plnn vil dt bli skilt på d forskjllig funksjonn til bussn når brukn v ntt vurdrs. Bybussn og dlvis rgionbussn vil bnyt byn mns rgion og fjrnbussn må bruk hovdvin driblnt Ring 1 til rminln vd Gllrit. For å styrk prsontrnsportkpsin til/fr sntrum, vil dt bli tilrtlgt for kollktivprioriring lngs Ring 1. Non v holdplssn vil bli tilrtlgt slik t d gir god ovrngsmulighr mllom kollktivtrnsportmidln og ndr skl gi n god tilgjnglight til sntrl dlr v sntrum. Dn gjldnd bruksplnn for kollktivtrfikkn vidrførs. Vd t plnområdt for bruksplnn r utvidt østovr inkludrr plnn også kollktivtrsn gjnnom Bjørvik og n kollktivrminl i Schwirds unfor ksisrnd bussrminl i Gllrit. En vntull ny bussrminl ovr jrnbnsporn vil bli tilknytt Nylndsvin. Gbruksplnn forslår t dt tblrs n ny trikktrsé i Frdriks i hnhold til Rurs K2010. Dt vil gi bdr flksibilit md hnsyn til driftsopplgg gjnnom sntrum. Vidr forslås dt ndringr på båd buss og trikktrsn i Kvdrturn. Konklusjonn tr t n hr forttt n nlys v kollktivtrnsporns frmkommlight i Kvdrturn, r t dt forslås n sprring v buss og trikk gjnnom områdt. I rinsns forslås toviskjørt trikk og toviskjørt buss i Tollbut. For å priorir kollktivtrfikkn gjnnom Kvdrturn nd bdr, forslås å innfør rushtidsforbud for privtbilr i kvrtln mllom Kirkt og Kongns båd i rinsns og Tollbut smt forbud mot ll prsonbiltrfikk i rinsns mllom Lngki og Strndt. Vd sidn v å bdr frmkommlighn for kollktivtrfikkn, vil forslgn opprtthold n god tilgjnglight for vr og srvictrfikkn i Kvdrturn. Rgulringsplnn for tovis trikk og buss i hnholdsvis rinsns og Tollbut bl vdttt i 2004 og dt gjør dt mulig å koordinr tiltkt md dn plnlg utbyggingn v dn ny trikklinjn i Dronning Eufmis i Bjørvik i Etr t trikkn r tblrt i Dronning Eufmis, vil trikkn i Schwirds bli vurdrt ndlgt. Bystyrt hr forttt t prinsippvdtk om Fjordtrikkn, mn i og md t trsn ikk r bsmt, r dn ikk ttt md i bruksplnn. Imidlrtid vil Fjordtrikkn h positiv innvirking på båd frmkommlighn for buss og trikk i Kvdrturn smt t dt blir t nklr kjørmønsr for trikk i dn øvr dln v Kvdrturn. Dt kn også tblrs bdr forhold for syklisn i Rådhust mllom Rådhusplssn og Christini Torv. 20

21 RINSILAN I Figur 5: Kollktivtrsn Kollktivtrsé 21

22 9 Kjørmønsr 10 Drosjr Dt r viktig t bsøknd til sntrum ltt finnr frm og t flksiblt kjørmønsr bidrr bst til dt. Toviskjør r gir mindr forurnsning vd t biln slippr å kjør «omvir» for å nå sin mål smt bdrr frmkommlight for syklisn. Hovdprinsippn i trfikkmønsrt r t Kristin IVs, Rosnkrntz, Rådhust, Kongns, Clmyrs og Husmnns bør vær d viktigs «fordlingsn» for trfikk i sntrum. Vd t rinsns og Tollbut forslås som toviskjør r på grunn v ndrt kjørmønsr for trikk og buss og n srkr prioriring v sykklrun øst vst og nord sør, vil tvrrn i østr dln v Kvdrturn opprttholds md dgns nviskjøring. Forslgt til kjørmønsr gir n ksptbl tilgjnglight til d ulik områdn i sntrum. Hovdvir som Ring 1 og Oprtunnln skl vær d vin som fordlr trfikk til sntrum fr ytrområdn. Imidlrtid r dt nødvndig t dt opprttholds kjørmulighr gjnnom sntrum båd i øst vst og nord sørksn i d tilfllr dt oppstår problmr på hovdvin. Hvis ikk kjørmulighn finns, vil dt skp problmr for kollktivtrfikkn og mdfør trfikkøkning i r hvor dt ikk r ønsklig. Gjldnd rgulring for dn ndrd kollktivtrfikkn i Kvdrturn innbærr t forbud for privtbilr mllom Kirkt og Kongns i båd rinsns og Tollbut. For å opprtthold innsjonn i rgulringsplnn, mn smtidig gi Kvdrturn n god tilgjnglight for spsilt nærings- og srvictrfikkn, forslås innført rushtidsforbud i sdt for totlforbud for privtbilr i rinsns og Tollbut. Vidr forslås totlforbud for privtbilr i rinsns mllom Strndt og Lngki. Vd sidn v t dt bdrr forholdn for kollktivtrfikk, vil forslgt bidr til å rdusr biltrfikkn inn i Kvdrturn fr sør og øst vi dronning Eufmis. Slv om plnn gir bdr tilgjnglight i sntrum, vil frmkommlighn for privtbiln bli rdusrt gjnnom innføring v toviskjør r og ndr trfikkknisk tiltk Drosjholdplssn i sntrum vil hovdsklig følg dgns plssring, mn non ndringr blir forttt som n følg v ndringr i kjørmønsr: Olv Vs vd S kino vil bli flytt til kvrtlt mllom Kronprinsss Märths plss og Klingnbrt på grunn tblring v gå mllom Klingnbrt og Stortingst. Stortorvts holdplss vil bli flytt fr Kirkt til dn nvnløs t mllom Kirkt og Kongns vd Stortorvt. Tidligr holdplss vd rofssor Aschhougs plss vil flyts til Rosnkrntz mllom Kristin IVs og Hmbros plss. For øvrig forslås dt t holdplssn i Krl Johns vd Univrsit flyts til ndr sidn v t md front mot Univrsitst. Dt gir drosjsjåførn bdr ovrsikt sørovr mot lt. Drosjholdplssn vd Akr brygg md innkjøring fr Cort Adlrs liggr innnfor t områd som r undr plnmssig vurdring og dt r viktig t holdplssns plssring, størrls og utforming blir n dl v nvn pln. I forhold til dgns ntll drosjholdplssr og drs kpsit forslås dt ingn flr plssr nn d jusringr som liggr inn i forslgt til dn rvidr bruksplnn. Vd t drosjholdplssn tblrs i t og lngs fortu i sntrum, vil dt vær mulig å tblr ny holdplssr slv om plssringn ikk r ttt md i bruksplnn. Utvidls v ksisrnd holdplssr r også mulig. Bgg forhold mdførr t prkringn må rdusrs. Drosjn kn i dg bnyt kollktivfln md unntk i Frd Olsns vd Jrnbntorgt. å d tyngs kollktivtrsn visr rfring t drosjn r til hindr for kollktivtrfikkns frmkommlight og spsilt gjldr dt vd holdplssr. Dt r drfor bhov for forbikjøringsflt vd d ms kritisk punkn, mn dt lr sg ikk gjnnomfør ll sdr på grunn v sdlig forhold. I forbindls md rgulringsplnrbidn md Stortorvt og Stort vil konskvnsn v kjør- 22

23 RINSILAN I forbud for drosjn i hnholdsvis kollktivtrsn ovr Stortorvt og vd holdplssn i Stort vd Brut bli vurdrt. Figur 6: Kjørmønsrt Biltrfikk hovdår Biltrfikk skundærår Biltrfikk md viss rstriksjonr Enviskjøring 23

24 11 rkring rkringstilbudt i sntrum må vvis mllom hnsynt til bymiljø, trivsl og trfikksikkrht på dn n sidn og bhovt for tilgjnglight md bil spsilt for funksjonshmmd, hndlnd, bbor og næringslivt på dn nnn sid. Gbruksplnn forslår t prkringshusn må t n størr ndl v d prkrnd slik t bhovt for prkring kn minimlisrs. Målstningn fr dn tidligr bruksplnn vidrførs. I forbindls md rvidringn v plnn r dt forttt n nlys v prkringstilbudt og brukn v prkringshusn i sntrum. Dnn visr t prkringshusn hr rsrvkpsit, mn publikum opplvrr dm full på grunn v dårlig inrn visningssysm. Vd t ll prkringshusn i Oslo r priv, kn bruksplnn ikk gi dirk føringr, mn bidr til å stimulr irn til n oppgrdring for å få økt brukn. Oppgrdringn kn innbær: ldmulight for lbilr. Vd å bruk ksisrnd offntlig p-plssr til lbilplssr, førr dt til t dt blir færr p-plssr til ndr bilr. Hndikpprkringn forslås utvidt md non plssr i d sntrl dln v sntrum. lssn som vil bli tilrtlgt i smrbid md d funksjonshmmds ornissjonr, mdførr n rduksjon v korttidsprkringsplssn. Bdr blysning og lyst inriør i p-hust Tllvisning i tkt som visr på hvilkt pln og flt d ldig plssn bfinnr sg Lysvisning i tkt md rødt og grønt lys ovr hvr plss som indikrr om plssn r oppttt llr ldig Tilbud om fmiliplssr, dt vil si brdr plssr nær inn/utng, som gjør dt ltr å åpn dørr for å fs bils, ls inn brnvogn og lignnd. Gbruksplnn forslår t dt ksrn prkringsvisningssysmt i Oslo oppgrdrs md t nytt sysm som visr ldig kpsit (ntll ldig plssr). Dt kn bidr til å gjør brukn v p husn mr ttrktiv og mr synlig for bilisn. Figur 7 visr ksisrnd og mulig plssring v ny p hus i sntrum. I Bjørvik som r t nytt stort byutviklingsområd, bør dt tblrs t offntlig tilgjnglig p hus. Utbyggrn bør stimulrs til å tblr p hust i forbindls md sin gn utbygging. Innn for plnvgrnsningn for bruksplnn forslås prkringn for turistbussn opprttholdt i Kongns mot Akrshusstrnd. Dt vil bli tblrt 400 prkringsplssr md 24

25 RINSILAN I Figur 7: Gprkring, ksisrnd og mulig plssringr v p-hus. Biltrfikk hovdår Biltrfikk skundærår Biltrfikk md viss rstriksjonr Gprkring Eksisrnd -hus Mulig -hus 25

26 12 Vrlvring 13 Rkrsjon og opphold D ksisrnd rgulr vrlvringsplssn i sntrum som ikk brørs v d smls toviskjør n, vil kunn opprttholds. Imidlrtid vil plssn i Skipprt, Kirkt, Møllrt mllom Grnsn og Hospitlst og Øvr Slotts måt fjrns. I Skipprt og Kirkt dr dt forslås tosidig sykklflt, forslås vrlvringslommr på innsidn v sykklflt vd t fortun utvids, mns i Øvr Slotts som forslås som gå, vil vrlvringn skj tr d smm rtningslinjr som gjldr for går. Vrlvring på smbruksrl bør skj på dfinr plssr, no som vklrs i dtljpln. Vrlvring forslås vd prkringsforbudskilt. Diss skiln gir mulight for v og påstigning llr vrlvring/hnting, mn ikk prkring ut ovr tidn dt tr for lsting/lossing. Grøntområdr Grøntstrukturn i indr by og sntrum r viktig som rkrsjonsrl for bbor og brukr v sntrum. Trivlig prkr og plssr bidrr til å gjør sntrum mr ttrktiv for bbor og bsøknd. Viktig grøntområdr i sntrum r vist i Grøntplnn. I tillgg kommr Bjørvik som r rgulrt md brd grønn lmnningr som forbindr fjordn smmn md d indr bydlr smt n ny hvnpromnd. å grunn v rlknppht r dt li rlr for ny grøntområdr. Dt r drfor viktig å t vr på d grøntområdr som finns, og vdlikhold diss. Dt r også viktig for sntrum og byn t ksisrnd grøntområdr ikk byggs igjn. onsilt for å øk dt grønn innslgt i byn, liggr i å utvikl d åpn rln som finns. Flr v diss r rgulrt til ndr formål nn friområdr. Et viktig lmnt i grøntstrukturn r trær som tr lin plss på nivå, mn som hr n stor biomss i dn dln v rommt hvor mnnskr ikk frds (opp i luft). Trærn krvr imidlrtid stor plss undr bkkn, dr viktig infrstruktur i form v rør og ldningr også skl plssrs. I nkl r kn dt plns trær md t positivt rsultt. Dt må imidlrtid ts hnsyn til fsdr på bygningr, plss i t, rommt md mr. Estisk pln fr 1992 og 2005 visr Rådhust som n tr. Rådhust r n viktig dl v hovdsykklvin øst vst som ønsks oppgrdrt. Dt forslås vd flytting v dgns sykklflt på fortu nd i kjørbnn smtidig som dt opprttholds n tovis kjøring i t. Dt mdførr t ll trærn må fjrns. Byntikvrn hr uttlt t diss trærn ikk hr non historisk vrdi. For øvrig forslås t d ndr trn i stisk pln; Frdriks, Hkon VIIs, Olv Vs, Rold Amundsns Univrsitst, Rosnkrntz, Kirkt og rinsns, lggs til grunn i plnn. 26

27 RINSILAN I Lk For å vitlisr Kvdrturn forslås dt n tblring v n lkplss i områdt og d kn Grv Wdls plss vær ktull. Ut ovr dt plnlggs dt ikk non flr lkplssr og rkrsjonsområdr i sntrum blnt nnt på grunn v t dt r knppht på rlr. Områdr for skbord/ rollrblds og lignnd i sntrum r vurdrt, mn på grunn v t dt kun r små rlr tilgjnglig, nss dt for konfliktfylt å tilrtlgg for dt. Dt bør imidlrtid søks å få tblrt i nærmiljøt slik t ungdom ikk trkkr inn til byn på trmiddgn, kvldn og i hlgn. v slgsvirksomhn til ny områdr unnttt lngs dn sørligs dln v Olv Vs og på Akrshus fstning. Områdr som bør få n rvitlisring md hnsyn til slgsvirksomht r: Krl Johns Youngstorgt Rådhusplssn Stortorvt Estisk utforming All offntlig rlr i byns sntrl strøk bør h n høy mrilmssig og stisk stndrd. Et stort hjørn, n lin plss, n rolig dl v n gå tc. vil utomtisk bli ttt i bruk som møplss og slgr, musiknr llr lignnd vil trkks mot sdt. For t oppholdsområdn skl fungr, må d s rn og pn ut slik t mnnskn som oppholdr sg dr, opplvr dn nødvndig trygghn. Estisk utforming v r og plssr skl følg Estisk pln, vdttt pln for Kvdrturn og dt progrm som r gitt for prosjkt Lvnd Oslo. Områdr for slgsvirksomht Hndlsvirksomht på pln r populær tiltk, spsilt i sommrssongn og skpr mr liv i sntrum, smtidig som tiltkn r populær blnt turisr som kommr til byn og kn dkk no v drs bhov. Vd utslg på pln i tilknytning til butikk/rsturnt/kfé bør n følg dgns prksis md t n lir rlt fr kommunn. Vd utli må dt sikrs n minimumsbrdd på fortun/nrln slik t slgsrln ikk går ut ovr kommunns rtningslinjr og ivrtr rtningslinjn for univrsll utforming. Dt nss som viktig å tblr torghndl på d torg hvor dt r tilltt md slg i dg. Dt for å skp t godt torgmiljø og styrk torghndln i sntrum øst. Dt forslås imidlrtid ikk no utvidls 27

28 14 Brukn i d nkl n Rusløkkvin Strkningn mllom Dronning Muds og Hkon VIIs forslås tblrt som smbruksrl. Gt vil få n stisk oppgrdring som r positivt for hndlsvirksomhn og gi trivligr forhold for bsøknd til kino og konsrthust. Rusløkkvin vil fortstt h biltrfikk som ivrtr blnt nnt vrlvring. Gprkringn fjrns, mn dt vil kunn vær mulight for non HC-plssr unfor Konsrthust. D ntiv konskvnsn i forhold til prkring nss miniml på grunn v t dt finns tr prkringshus i nærområdt md innkjøring fr Munkdmsvin. Olv Vs Gjldnd brukspln for Olv Vs mllom Klingnbrgt og Stortingst vidrførs som gå. Syd for Klingnbrgt forslås nviskjøring mot Klingnbrgt md utvidls v fortusbrddn på bgg sidr v t. Konskvnsn v forslgn r t drosjholdplssn unfor S kino flyts, og ksisrnd skråprkring unfor Thiisgårdn ndrs. Ny drosjholdplss forslås unfor Thiisgårdn og no kntsinsprkring/ vrlvring vil vær mulig på bgg sidr v t. Forslgn mdførr t dn viktig nksn mllom Stortingst/ Ntionlthrt og Rådhusplssn/ Akr brygg/ hvn oppgrdrs smtidig som dt tblrs t ttrktivt og trfikksikkrt myldrrl unfor kinon og rt. Smmn md ndringn forslås n utvidls v sykklprkringn i områdt. Klingnbrgt å strkningn Hkon VIIs Olv Vs forslås Klingnbrgt nviskjørt mot Hkon VIIs, mns dn rsrnd dln ut mot Stortingst får smm rgulring som i dg. For å bdr forholdn for d mng fotgjngrn lngs t forslås n utvidls v fortut på sørsidn i hl Klingnbrgt. lnn mdførr t skråprkringn må fjrns på strkningn som forslås til nvis trfikk. Kntsinsprkring vurdrs på dn n sidn v t. Rold Amundsns Rold Amundsns mllom Fridtjof Nnsns plss og Stortingst opprttholds md nviskjørt trfikk fr Stortingst som i dg, mn md utvidlsr v fortun på bgg sidr v t. Dt tblrs ldstsjonr for lbilr lngs t. lnn mdførr ingn trfikl ndringr. Forslgt vil imidlrtid h stor btydning for fotgjngrn. Fridtjof Nnsns plss Løsningn i gjldnd brukspln r ikk gjnnomført, og dt forslås t prinsippn i dnn plnn vidrførs. Fridtjof Nnsns plss frmstår i dg som ro md t stort utflynd rl og uklr kjørbvglsr. Grunnn til dt r båd t stort og udfinrt kjørrl, stor trfikk og dårlig prkringsløsning. Fotgjngrn til og fr Rådhust hr utrygg forhold når d kryssr plssn. En oppstrmming og rdusring v kjørrlt smt ndring v prkringn forslås. Dt gjnnomgånd kjørbnn forslås til 6,5 m md bgrnst nsidig prkring («ytrkurvn») på hvr sid v oppkjøringn til borggårdn. I tillgg kn dt tilrtlggs t stoppsd for 2 3 turistbussr. Kjøringn vil skj på d gånds prmissr vd t krysst Rold Amundsns /Fridtjof Nnsns plss blir t «opphøyt» kryss og opphøyd ngflt på hvr sid v plssn. Stortingst Gt blir forbholdt kollktivtrfikk, mn md mulight til bgrnst vrlvring unom rushtidn og bgrnst kjøring fr Klingnbrgt til Tordnskjolds som i dg. Frdriks Gt forslås tblrt md toviskjørt trikk no som gir mulight for bdr utnytls og flksibilit v Jrnbntorgt og Ntionlthrts kollktivknupunkt. Krl Johns Krl Johns opprttholdr dgns toviskjøring mllom Frdriks og Rosnkrntz, mns 28

29 RINSILAN I strkningn Rosnkrntz Akrst fortstt blir n dl v gåt Krl John md bgrnst kjøring til Grnd og Stortingt. Drosjholdplssn i Krl Johns vd Univrsitsplssn forslås flytt til ndr sidn v t inn mot Studnrlundn og nærmr Univrsitst. Rosnkrntz Rosnkrntz forslås tovisrgulrt md n skilt sykkltrsé (ikk gn flt) på hl strkningn. Dt vil ikk bli tilltt md vnstrsving fr Stortingst vst. Dt bdrr vviklingn v kollktivtrfikkn i Stortingst. Tovisrgulringn hr ingn trfikl konskvnsr og vil bidr til å gi områdn øst for Rådhust n br tilgjnglight. Løsningn vil gi no økt trfikk i t og frmstå som n størr brrir for d gånd i Krl Johns. For å bdr diss forholdn forslås dt t krysst Krl Johns /Rosnkrntz blir «opphøyt». Kristin IVs Kristin IVs tovisrgulrs på hl skningn mllom Frdriks og Arbidrt for å tilrtlgg for tovissykling i blndt trfikk. å strkningn Arbidrt ilstrdt forslås nviskjøring mot vst som i dg, mn mulight for sykling mot nviskjøringn i og md t Kristin IVs r n dl v dt vdtt hovdsykklntt. Dtljutformingn må vurdrs nærmr vd gjnnomføringn. Sykkltrsn viss for øvrig md skilt. Drosjholdplssn flyts til Rosnkrntz på strkningn mllom Kristin IVs og Hmbros plss Kristin Augusts Gjldnd rgulring opprttholds, mn vd Hmbros plss vurdrs dt tblrt trikkholdplssr. Kjørmønsrt vil bli vklrt i rgulringsplnn. å strkningn Univrsitst og Frdriks r dt kun tilltt for kollktivtrfikk mot Frdriks. ilstrdt ilstrdt mllom rofssor Aschhougs plss og Apokrt blir forbholdt kollktivtrfikk og kjøring til indommn fr vst. Grnsn Grnsn tovisrgulrs, mn md rstriksjonr for dn vnlig biltrfikkn. Eksisrnd busslinj i Grnsn vil bruk ksisrnd kjørru vi Grubbt og Akrst. Hovdsykklvin vil bli skilt. Grubbt Gt opprttholdr dgns nviskjøringn mot Høysrtts plss hvor dn sngs for ll biltrfikk. Fr Høysrtts plss til Arn Grborgs plss blir dt kun tilltt for gånd og syklisr. Akrst Akrst mllom rinsns og Grnsn forslås opprttholdt som n nviskjørt mot Grnsn. å strkningn mllom rinsns og Tollbut blir dt forbud for biltrfikk md unntk for indommn på grunn v trikkn. Drosjholdplssn opprttholds i Akrst inn mot Egrtorvt. Rådhust Toviskjøringn i Rådhust opprttholds. å grunn v t dgns tosidig sykklvinlggt hr skpt hyppig konflikr mllom syklnd og gånd, forslås tvrrprofilt i t ndrt slik t syklisn får gt sykklflt i pln md d kjørnd. Fortut blir d kun for d gånd. Trærn fjrns på grunn v tblring v sykklflt. For ytrligr å frmhv Christini torv som n plss og bdr fotgjngrkryssingn, forslås tiltk som rdusrr hstight og frmkommlight. å strkningn v Rådhust mllom Akrst og Ndr Slotts innsnvrs kjørbnn til 5,0 m og gis smm «blgg» som torvt. Vd innkjøring til plssn rundt fonnn tblrs dt opphøyd ngflt. Øvr Slotts Gt rgulrs til gå på hl strkningn mllom Christini torv og Grnsn. Dnn rgulringn gir n skjrmt ngtrsé fr fstningsområdt og Rådhust/Akr Brygg til midtbyn og vidr til østbyn vi Krl John og Torgt. Forlnglsn v gåt 29

30 mdførr t dn ksisrnd korttidsprkringn må fjrns. Imidlrtid r dt li ktivit på pln i d to kvrtln som forslås til gå no som kn før til rdusrt trygghtsfølls for d gånd. å dgtid og spsilt om sommrn nts dnn ngtrsn å vær t viktig supplmnt til gåntt. Drsom rfring md smbruksrl i Rusløkkvin og Univrsitst r positiv, bør smbruksrl vurdrs i Øvr Slotts. Ndr Slotts Gt forslås tovisrgulrt syd for rinsns. Endringn rdusrr «sirkulsjonskjøring» i områdt. rkring/vrlvring kn fortstt skj, mn på dn toviskjør strkningn vil prkringn på dn n sidn v t måt fjrns. Forslgt bidrr til bdr tilgjnglight til Kvdrturn smtidig md t dt ikk skpr økt trfikk inn i områdt. Trfikkrbidt (kjørtøykilomr) og drmd forurnsingn vil rdusrs gjnnom forslgt. Kongns Gt forslås tovisrgulrt på hl strkningn. En trfikkøkning kn skj som n konskvns v t trfikkn blir rdusrt i d ndr nærliggnd n. Tovisrgulringn vil mdfør t prkringn må fjrns på dn n sidn v n, mn kn dlvis opprttholds på dn ndr sidn. Vidr må trikkskinnn i Kongns vd Stortorvt fjrns. Tovisrgulringn vil før til lvr hstightsnivå i t også unom rushtidn no som kn bidr til n bdr trfikksikkrhtssitusjon. Dn vinklrt prkringn sør for Myntt forslås ndrt til lngsgånd prkring smtidig som brddn innsnvrs på smm strkning. Møllrt Gt opprttholdr dgns nviskjøring mot Grnsn. å strkningn Hospitlst Grnsn forslås t fortun på bgg sidr utvids. Dt mdførr t prkringn lngs Møllrt må fjrns på smm strkning. Vrlvringn til forrtningn vil kunn opprttholds. Skråprkringn mllom Brnt Ankrs og Youngs forslås fjrnt og rsttt v lngsgånd knsinsprkring smt t dt forts n opprusting/innsnvring v tvrrsnitt. Vd Møllrt skol forslås dt n innsnvring v kjørbnn for å bdr trfikksikkrhn/trygghn for skolbrn til Møllrt skol. I tillgg vil 7 8 prkringsplssr i Wilss mllom Møllrt og skolporn fjrns. Kirkt inkludrt Stortorvt Kirkt forslås opprttholdt som n nviskjørt mllom Rådhust og Stortorvt md rtning mot Stortorvt. å smm strkningn tblrs n tosidig sykklfltløsning som mdførr sykling mot nviskjøring. Forslgt mdførr vidr t dt ikk kn tills prkring llr stopp i d oppmrkd sykklfln. For vrlvring forslås dt tblrt nkl vrlvringslommr vd t fortusbrddn rdusrs. Dt vil ikk brør d ksisrnd trærn lngs t. Kirkt unfor Domkirkn vil bli tblrt som t fotgjngrområd og trfikkn fr Kirkt vd torgt blir ldt opp mot Kongns vi t på sørsidn v torgt. Stortorvt vil frmstå som t fotgjngrvnnlig torg som knyts smmn md Domkirkn og dns nærliggnd grøntområd/ Kirkrisn. Enviskjøringn i dt søndr løpt på torgt må snus i forhold til i dg og drosjholdplssn må flyts til dnn t. Forslgt mdførr fjrning v vndsløyfn for trikkn på Stortorvt. Forslgt bdrr forholdn for d gånd og kollktivtrfikkn smtidig som dt opprttholds n viss mulight til å komm til Domkirkn md bil. D ntiv konskvnsn for vrlvringn r miniml på grunn v t vrlvringn r lin i d områdr dr plnn ndrs fr dgns forhold. Kirkt sør for Rådhust forslås tovisrgulrt. Myntt Gt forslås tovisrgulrt på hl strkningn vst for Dronningns, mns nvisrgulringn ut mot Skipprt opprttholds som i dg. En konskvns v dt r t prkringn må ndrs sdvis fr skråplssrt til lngsgånd, no som btyr n viss rdusring v ntll prkringsplssr. 30

31 RINSILAN I rinsns og Tollbut Båd rinsns og Tollbut forslås tovisrgulrt og priorirs for kollktivtrfikkn md toviskjørt trikk i rinsns og toviskjørt buss i Tollbut. For å bdr forholdn for d gånd smtidig md å få mr byliv forslås utvidls v fortusrln slik t dt blir kun to kjørflt i n. Vrlvringn forslås opprttholdt vd t dt tblrs nkl vrlvringslommr. Brddn på fortun gir også mulight for trær lngs n vhngig v hvordn dn knisk infrstrukturn i bkkn liggr i d to n. å kvrtln mllom Kirkt og Kongns forslås dt innført t rushtidsforbud (morgn og trmiddg) for privtbilr i bgg n for å bdr frmkommlighn for kollktivtrfikkn. Dssun vil rinsns h t totlforbud for ll biltrfikk unnttt kollktivtrfikk på strkningn Strndt og Lngkit. Tollbut forlngs inn mot dt ny sysmt i Bjørvik og Oprt. Frd Olsns, Strndt og Jrnbntorgt Gn opprttholdr dgns kjørmønsr, mn Frd Olsns mllom Rådhust og Tollbut blir nviskjørt mot Rådhust md kobling til dnn t og Oprtunnln. Biskop Gunnrus / Schwirds Trfikksysmt i Biskop Gunnrus vst for Frd Olsns opprttholds, mns på østsidn vil trikkn bli vurdrt ndlgt når trikkn i Dronning Eufmis blir tblrt. Drsom trikkn flyts, vil dt bli vurdrt n tosidig sykklløsning i Biskop Gunnrus og Schwirds. I Schwirds unfor Gllrit vil dt tblrs n rminl for buss som blir t supplmnt til bussrminln på Gllrit. Skipprt Skipprt r n hovdsykklvitrsé. For å få tblrt gn flt for syklisn forslås t som fortstt nviskjørt mllom Rådhust og Biskop Gunnrus. Dt vil bli tilltt md sykling mot nviskjøringn no som mdførr t dgns prkring må fjrns. Fortun utvids slik t kjørbnn kun gis mulight til tt kjørflt pluss tosidig sykklflt. Vrlvring vil kunn skj på nkl lommr. Dronningns Dgns nviskjøring opprttholds som n følg v t Skipprt fortstt vil vær n nviskjørt. Torgt Gt tblrs på strkningn Husmnns til Youngs som n sykklpriorirt. Dt innbærr t dt kun blir tilltt md vrlvring og kjøring til indommn på dn nvn strkningn. Fr Torgt vil dt bli tilltt md bgrnst kjøring ut i Husmnns (påbudt høyrsvingskilt). For å gi syklisn optiml forhold vil ll prkring i t vær forbudt md unntk v vrlvring. I gåt mllom Youngs og Stortorvt vil syklisn måt sykl på d gånds prmissr. å grunn v sykkltrsn r n dl v hovdsykklvintt vil dnn strkningn bli vist vd skilt. Clmyrs Gt får toviskjøring på hl strkningn mllom Husmnns og Youngs. Dt innbærr t t blir n fordlr for trfikk fr øst og nord mot d østr dlr v sntrum. Forslgt mdførr t prkringn må fjrns på bgg sidr v t, mns dt tilrtlggs for vrlvring vd prkring forbudt skilting. Osrhus og Brnt Ankrs Bgg n forslås nviskjørt på hl strkningn mllom Stort og Møllrt. Osrhus mot Møllrt og Brnt Ankrs mot Stort. Endringn r n konskvns v t Torgt blir sngt for vnlig biltrfikk. Ring 1 Ring 1 r n riksvi dr ksisrnd kjørmønsrt opprttholds md strkningsvis kollktivflt. å strkningn mllom Ablhugn (Hnrik Ibsns ) til Kristin Augusts tblrs dt n trikktrsé. 31

32 15 Gjnnomføring v plnn Dt øvrig ntt Dn rsrnd dln v ntt i sntrum vil opprtthold dgns kjørmønsr md vntull rstriksjonr. Tordnskjolds r vlgt å opprtthold ksisrnd nviskjøring fr Stortingst ut fr t dnn rgulringn skjrmr Stortingst bst for nnn trfikk nn kollktivtrfikk. Gbruksplnn r n ovrordnt pln, og før dn kn gjnnomførs vil dt vær bhov for n dtljring v d ulik lmnn i plnn. lnn mdførr omlgging v trikkskinnn i Kvdrturn og tblring v n ny trikktrsé i dronning Eufmis og i Frdriks. Dt nbfls t omlgging/ tblring v trikkn gjnnom Bjørvik og Kvdrturn gjnnomførs smtidig, mn kn også skj i to tppr. Flr v forslgn krvr n formll plnprosss og budsjttvdtk. Non v forslgn bidrr til å bdr forholdn for kollktivtrfikkn i sntrum, og bør drfor kunn finnsirs v Oslopkk 3-midlr. Etr t prinsipplnn r vdttt, vil plnlggingn for gjnnomføring kunn str. Non v tiltkn hr llrd strt opp plnlggingn. Rgulrings-, dtlj- og trfikkplnr vil bli utrbidt i nært smrbid md brør tr, politi og inrssornissjonr. Endringn i kjørmønsrt krvr ikk «ny» formll plnprosssr, mn ndringn må likvl vurdrs i smmnhng md frmdrifn v ktull fysisk tiltk. 32

33 RINSILAN I 33

34 34

35 II BAKGRUNN OG VURDERINGER 35

36 16 Aktull vdtt plnr Rmmn for rvidringn vd sidn v bystyrvdtkt v r følgnd vdtt plnr: Kommunpln 2008 Oslo mot 2025 Hovdsykklvintt i Oslo kommun Sykklstrgi for Oslo rkringspolitikk for Oslo Estisk pln Ny giv i Kvdrturn Byøkologisk progrm K2010 Rurs strgisk kollktivtrfikkpln Bjørvik Fjordbyn Kommunplnn I kommunplnn vdttt i r dt nttt n sysslsttingsutvikling mot 2025 i Oslo som tilsvrr rbidsplssr og t boligponsil på c boligr. Hlvprn diss vil tblr sg i indr by inkludrt sntrum. Dt vil mdfør t dt vil bli stilt stor krv til rlbrukn og til t ffktivt og miljøvnnlig trnsportsysm i sntrum. Vksn i trnsportrspørsln i Oslo må søks dkkt vd økt bruk v kollktiv trnsportmidlr smtidig som bilns ndl v trnsportrbidt må søks rdusrt. I kommunplnn frmhvs dt t økt frkvns kombinrt md økt pålilight og færr forsinklsr, r viktig fktorr som vil bidr til å styrk ttrktivin til dt kollktiv trnsportsysmt. Frmkommlighn for kollktivtrnsporn i rushtidn særlig for trikk og buss skl forbdrs, hrundr blnt nnt gjnnom signlprioriring og tblring v flr gn kollktivtrnsporttrsr. Oslo hr t ponsil for økt sykkltrfikk. Sykkln hr stor konkurrnsfl mot bil og kollktivmidlr på risr korr nn fm kilomr. God tilrtlgging md lt idntifisrbr og nsrd sykklnlgg vil sikr syklisn bdr plss i trfikkn. Dt r drfor viktig å fullfør utbyggingn v hovdsykklvintt, d md særlig fokus på trsr i sntrum og indr by. Dt forvns n btydlig økning i ngtrfikkn, særlig i indr by. Aktull tiltk for å bdr forholdn for ngtrfikkn vil vær brdr fortu, priorir nksr, åpning v snrvir og utvidls v gåntt. Stsingn på smfrdslstiltk og utformingn v trnsportsysmt skl bidr til å rdusr miljøskdlig virkningr v trnsport og å rdusr ntll ulykkr. ln for hovdsykklvintt i Oslo lnn for hovdsykklvintt i Oslo bl bhndlt v bystyrt Dt primær målt md plnn r å dkk bhovn for trnsportsyklisn. Trnsportsyklisr dfinrs som d som først og frmst skl fort frm til skol og rbid, og bstår i hovdsk v ungdom og voksn yrksktiv prsonr. lnn omftr blnt nnt d viktigs inn- og utfrtsårn til og fr Oslo sntrum og dt stss på å bdr sikkrhn og frmkommlighn. I sntrum hr syklisn mng målpunkr og Byrådt sir i sin sksfrmstilling t innnfor Ring 1 bør syklisn i rgln dl rlt md øvrig kjørtøy. En forutstning for t blndt trfikk kn ksprs, r t frtsgrnsn rdusrs til 30 km/t. Dt sis vidr t tiltk som sykklflt og ndringr i kjørmønsrt vd omgjøring v nviskjør til toviskjør r vil bdr frmkommlight og sikkrht. Dt bl også ftt vdtk om å tilrtlgg bdr for sykkl og sykklprkring i sntrum. Sykklstrgi for Oslo Sykklstrgin bl vdttt i bystyrt og hr som mål å gi byns syklisr t hlhtlig, ffktivt og sikkrt trnsporttilbud for å oppnå n økning i sykkltrnsporn. Forslåt sykklstrgi for Oslo hr t 10-årsprspktiv og gjldr for priodn Vlg v tidsprspktiv r i smsvr md mulig frdigstillls v hovdsykklvintt og tidsrmmn for ny nsjonl trnsportpln Dt vil rbids tr følgnd 11-punktsprogrm når dt gjldr vidrutvikling v sykklvintt i Oslo: Hovdsykklvintt fullførs Etblringn v dt skundær sykkl- og hovdturvintt vidrførs Hlhtlig skilting og vioppmrking 36

37 BAKGRUNN OG VURDERINGER II Økt drift og vdlikhold v sykklnlgg Utbdring v trfikkfrlig punkt, kryss og strkningr 30 km/t i sntrum vidrførs Tilrtlgging for sykling mot nviskjøring Utvidt sykklprkringstilbud Bysykklordningn vidrførs Flr informsjons- og profilringstiltk Øk plnrsrvn. rkringspolitikk for Oslo rkringspolitikkn (vdttt ) i n by som Oslo bstår i å blnsr ulik grupprs individull bhov og hnsyn opp mot hvrndr. Bhovt for n ktiv prkringspolitikk kommr som følg v voksnd bilbruk og bilhold knytt til ndringr i livsstil og næringsvirksomht. Dt r nturlig t prkringspolitikkn må jusrs og rflkr n slik utvikling. Dt tilsir båd n mr rstriktiv prkringspolitikk for å rdusr prsst i byområdn og t dt vil vær bhov for tiltk for å få nødvndig prkring til å skj mst mulig unfor grunn. Ny knologi kn gi flr rlbsprnd prkringsplssr. Dt kn vær fullutomtisr prkringshus. Estisk pln Estisk pln Dsignhåndbok Oslo Sntrum, bl vdttt og skl lgg prmissr for n vidr stisk oppgrdring v flls omgivlsr og offntlig urom i Oslo sntrum tr Hovdstdsksjonn 2001 til lnn md tilhørnd rtningslinjr skl også vær t oprtivt rdskp for Oslo kommun i dn hnsikt å styr utviklingn v stisk kvlit. Estisk pln md tilhørnd rtningslinjr gjldr stort stt for Bydl Sntrum. Grnslinjn følgr i hovdsk sntrumsringn, Ring 1. Unntk vdrørnd plnns virkområd r ngitt i forbindls md rtningslinjn. Ny giv i Kvdrturn En ny hndlingspln bl vdttt i bystyrt Kvdrturn skl trfiklt båd ivrt lokl bhov og btjn gjnnomgånd kollktivtrfikk. Tmt tilgjnglight hr to prspktiv for Kvdrturn: Tilgjnglight for brukrn v områdt Bhovt for forbindlsr gjnnom områdt Oslo sntrum hr få r å fordl østvstgånd trfikk på. Sr mn bort fr Oprtunnln, Ring 1 og Krl Johns r dt kun fir trng løp som r ktull: Grnsn, rinsns, Tollbut og Rådhust. Diss skl smlt vvikl trfikkn knytt til søndr og nordr kollktivstrng for buss og trikk gjnnom sntrum, øvrig biltrfikk smt forbindlsr for fotgjngr, syklisr og vrlvring. En klok bruk v d ksisrnd rom r drfor nødvndig. I rbidt md bruksplnn i Kvdrturns prspktiv må dt spsilt fokusrs på n vvining mllom hnsyn til tilgjnglight/kollktivgjnnomfrt, strøkskrkr og ns gntht som stillr i tilknytning til kvrtl md ponsil for flr boligr. I utngspunkt kn dt syns som t n llr flr nord/sør og øst/vstgånd r kn vær gnt som gå, sykkl og/llr trikkr md strøkskrkr. Oslomiljøt Byøkologisk progrm Bystyrmlding 9/1998 om Oslomiljøt bl bhndlt i bystyrt Mldingn som omhndlr miljøt og d utfordringr dt innbærr, indikrr t Oslo skl vktlgg miljøvnnlig rlbruk og bytrnsport. Sntrum bør styrks md offntlig rnr og møplssr gjnnom n smordnt opprustning, forvltning og vdlikhold v «d offntlig urommn, torg, gåstrøk, plssr, prkr, r og ndr plssr.» rogrmmt r for tidn undr rvisjon. K2010 Rurs strgisk kollktivtrfikkpln Bystyrt (vdtk ) b i forbindls md bhndlingn v Rurs strgisk pln K2010, om t dt skull frmms n sk om tblring v spr buss og trikkskinnr gjnnom sntrum md sik på å øk kpsin og frmkommlighn for kollk- 37

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger Vår to Vår rfrns Vår skshnlr 23.10.2015 2015/65015 Nin Hnssn Ås Drs rfrns Arkivko Dirkt tlfon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstnsr iht. list Høring- Forslg til forskrift om vkurings- og rningsrskpr på flyttr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori Prioisk mn-vluring FYS4170 - Rltivistisk kvntttori høst 2009 Forlsr: Jn Olv Eg Forlsr r nsvrlig or skjmt 23. novmr 2009 Svr på tt skjmt r nonym, mn orlsr, SUFU og stuimonistrsjonn v Fysisk institutt hr

Detaljer

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 ***

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** *** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** ========================================================== ====== Frkvnstabll for spørsmål 6 Hvor d r du md gt yrksvalg? d d Mindr d

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer