Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1"

Transkript

1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt... 1 Prfkt kapitalmobilitt og fast valutakurs... 5 Prfkt kapitalmobilitt og flytnd valutakurs... 5 Tallksmpl udkkt rntparitt... 7 Valutakursn og varsld rntndringr... 7 Imprfkt kapitalmobilitt og forvntt frmtidig valutakurs... 8 Mundll-Flming modlln Flytnd valutakurs Økt offntlig kjøp av varr og tjnstr n økning i forvntt frmtidig valutakurs Fast valutakurs Konjunkturvariasjonr undr flytnd og fast valutakurs Mundll-Flming modlln r n utvidls av IS-LM modlln til n åpn økonomi. Modlln sr på likvkt i tr markdr, dvs varmarkdt og to finansill markdr, dt innnlandsk finansill markdt og valutamarkdt. Vi skal bruk modlln til å s på d makroøkonomisk virkningn av png- og finanspolitikk, og virkningn av "sjokk" i ksogn variabl og paramtr, for drvd å drøft hva modlln kan si om konjunkturvariasjonr. Diss to typn analysr skal vi gjør undr to forskjllig pngpolitisk rgimr, fast valutakurs og flytnd valutakurs. Først vil vi imidlrtid kort drøft btydningn av intrnasjonal kapitalmobilitt. Kapitalmobilitt og rntparitt I tiårn ttr Dn andr vrdnskrign hadd d allr flst land btydlig rgulringr av intrnasjonal kapitalstrømmr som bgrnst mulightn til å lån llr plassr pngr i andr land og i andr lands valutar. D industrialisrt land hadd også n avtal om fast valutakursr, Brtton Woods avtaln, inntil dnn brøt sammn i I t systm md litn intrnasjonal kapitalmobilitt og fast valutakursr, blir rntnivåt i hvrt nklt land bstmt ut fra innnlandsk forhold. 1 Notatt r mnt som supplmnt til annn pnsumlittratur, først og frmst O. Blanchard Macroconomics, Prntic Hall, Takk til Ingrid Krügr, Halvor Mhlum og Øistin Røisland for nyttig kommntarr til tidligr utkast. 1

2 Gjnnom og 80-tallt opphvt d flst industrialisrt land bgrnsningn på intrnasjonal kapitalstrømmr. n bdrift llr husholdning som ønskr å lån pngr, kan drfor vlg om bløpt skal låns i dollar, uro, kronr llr n annn valuta. Tilsvarnd vd sparing n kan f.ks. kjøp japansk aksjr, uropisk obligasjonr, llr ha pngn i bank i Norg. I n slik situasjon vil aktørn vlg å lån llr plassr midlr i dn valuta som d tror vil vær mst lønnsom. Hvilkn valuta som dt lønnr sg å plassr pngr i, llr lån pngr i, avhngr av rntnivåt for hvr valuta, og vntull ndringr i valutakursn. I tillgg kommr transaksjonskostnadr, dvs kostnadr vd kjøp og salg av valuta, og vntull skattforskjllr, mn diss vil vi i dt følgnd s bort i fra. Som n illustrasjon, btrakt n bdrift som har mottatt salgsinntktr på 1 million uro på ksport av varr til Tyskland fra Norg. Om tt år vil bdriftn ha btydlig utgiftr i Norg, og vil trng dtt bløpt. Mn hvor skal bløpt plassrs i mllomtidn? t altrnativ r å vksl bløpt om til kronr umiddlbart, og så plassr dt i n norsk bank. Drsom vi antar at valutakursn mot uro r 8.00, dvs n uro r vrdt 8 kronr, og rntnivåt i Norg r 5 pst., vil bdriftn ha 8,4 millionr kronr om tt år. t annt altrnativ r å la pngn stå i n bank i Tyskland, og opptjn rntr dr. Drsom rntnivåt i Tyskland r tr prosnt, vil bdriftn vksl om 1,03 millionr uro til kronr om tt år. Drsom valutakursn r undrt, dvs 8.00, vil bdriftn få 8,24 millionr kronr. I så fall vill først altrnativ, dvs. å vksl om til kronr umiddlbart, vær mst lønnsomt. Mn drsom kronn f.ks. hadd svkkt sg md 4 pst i løpt av årt, fra 8.00 til 8.32, vill bdriftn fått 1,03*8,32 8,57 millionr kronr, og altrnativ to vill vært mst lønnsomt. Vi sr at avkastningn på å plassr bløpt i kronr r lik rntn i norsk kronr, i t, mns avkastningn på å plassr bløpt i uro r lik rntn i uro, i* t, i tillgg til vntull ndring i valutakursn t+1 / t, dr t r valutakursn på tidspunkt t. I dt først tilfllt var t1 1it 1 i * t, llr i vårt ksmpl, t 8, 00 10,0510,03 1,03 8, 00 og dt var mst lønnsomt å plassr i kronr. I dt andr tilfllt, var t1 1it 1 i * t, llr i vårt ksmpl, t 8,32 10,0510,03 1,071 8, 00 og dt var mst lønnsomt å plassr i uro. 2

3 På forhånd vt bdriftn naturligvis ikk hva valutakursn kron- uro vil vær tt år frm i tidn, og drmd kan dn ikk vit hva som vil vær mst lønnsomt. Bdriftn må bslutt sg på grunnlag av sin forvntningr. Drsom bdriftn forvntr at valutakursn skal vær undrt, vil forvntt avkastning vær størst vd plassring i norsk kronr. Drsom bdriftn forvntr at kronn skal svkk sg md 4 pst., vil forvntt avkastning vær størst vd plassring i uro. Anta nå at rntnivåt var høyr i Norg nn i uro-landn, 5 pst. mot 3 pst., mn at d flst aktørr i markdt trodd at kronn vill styrk sg mot uro (dvs. t+1/ t < 1), slik at t 1 1 t 1 * t, (1*) i i t dr t+1 r forvntt valutakurs mot uro i priod t+1 (mr prsist: dn kurs som aktørn på tidspunkt t (nå) forvntr vil gjld på tidspunkt t+1 (om tt år)) 2. I dtt tilfll vill plassring i kronr frmstå som my mr lønnsomt nn plassring i uro. Aktørr som hadd midlr å plassr, vill vlg å plassr dm i kronr. D som skull lån, vill vlg å lån i uro. Økt ttrspørsl ttr kronr vill drvt opp kronkursn, så kronn styrkt sg mot uro, dvs t vill rdusrs, slik at t+1/ t økt. På dn annn sid kunn strømmn av kapital til kronmarkdt drvt rntn i Norg nd. Drsom diss prosssn var strk nok, vill d påvirkt kronkursn og rntnivåt tilstrkklig til at ulikhtn i (1*) bl rstattt av likht, dvs at (2*) 1 i 1 i * t t t1 t Drsom (2*) gjldr, dvs. at forvntt avkastning r dn samm for bgg valutar, sir vi at udkkt rntparitt (oft bar omtalt som rntparitt) holdr. Dn mkanismn som kan før til at udkkt rntparitt skal gjld, r drmd intrnasjonal kapitalbvglsr som strømmr til d valutar som har høyst forvntt avkastning. Drsom kapitalbvglsn ragrr tilstrkklig strkt på forskjllr i forvntt avkastning, vil udkkt rntparitt alltid gjld. t viktig bgrp i dnn sammnhng r prfkt kapitalmobilitt, som innbærr at dt ikk r non valutargulringr, dvs at all fritt kan kjøp og slg valuta, og fritt kan lån llr plassr pngr i dn valuta d mått ønsk all plassrr pngr i dn valuta som gir høyst forvntt avkastning, og lånr i dn valuta dr forvntt lånkostnad r lavst. 2 Dtt btyr ikk at aktørn r sikr på at valutakursn blir t+1. Drsom t+1 = 8, kan dtt f.ks. avspil at aktørn tror at dt r 50 prosnt sannsynlight for t+1 = 7,80, og 50 prosnt sannsynlight for t+1 = 8,20. 3

4 Drsom kapitalmobilittn r prfkt, kan dt ikk vær forskjllig forvntt avkastning på ulik valutar (fordi dtt vil gi undlig stor valutastrømmr til d valutar som har høyst forvntt avkastning), slik at udkkt rntparitt må gjld. Som nvnt ovr r dn først btinglsn oppfylt for d allr flst industrialisrt land (inklusiv Norg). Dn andr btinglsn r ikk oppfylt, mn dt r likvl vanlig å anta (s bl.a. Blanchard, sid 388) at dt r n aksptabl tilnærming til dn faktisk situasjon for land md godt utvikld kapitalmarkdr. Hr skal vi forutstt at kapitalmobilittn r prfkt, fordi dt oft r n aksptabl tilnærming (s nklt forbhold som drøfts undr), og ikk minst fordi dt gjør analysn my nklr. Drmd vil analysn md prfkt kapitalmobilitt fungr som t godt utgangspunkt og sammnligningsgrunnlag drsom n sr på n situasjon md dr kapitalmobilittn ikk r prfkt. (2*) kan omskrivs til t nklr uttrykk, som ikk gjldr ksakt, mn som r n god tilnærming drsom d nominll rntr og forvntt ndring i valutakursn ikk r for stor: 3 (3*) ii* (3*) visr at vd prfkt kapitalmobilitt r rntdiffransn (innnlandsk rnt i minus utnlandsk rnt i*) lik forvntt dprsiringsrat ( -)/. Drsom f.ks. tolvmåndrsrntn i Norg r 6,5 prosnt og i uroland r 3.5 prosnt, så gjldr udkkt rntparitt drmd bar hvis markdt forvntr at kronn skal svkks md 3 prosnt ovr dt nst årt. Vi sr på t lit land, og drfor antar vi at dt som skjr i vårt land ikk kan påvirk rntnivåt i utlandt, dvs. at i* btrakts som ksogn. Rntparittsbtinglsn (3*) gir drmd n sammnhng mllom innnlandsk rntnivå og forvntt dprsiringsrat. Implikasjonn av dnn sammnhngn avhngr av dt pngpolitisk rgimt, og dtt r tma for d nst to undravsnittn. Hr skal vi s på to rndyrkd pngpolitisk rgimr: fast valutakurs, dr myndightn bstmmr valutakursn, mns innnlandsk rnt i blir bstmt av markdt i hnhold til rntparittsbtinglsn, og flytnd valutakurs, dr valutakursn blir bstmt i valutamarkdt, mns myndightn (sntralbankn) bstmmr innnlandsk rntnivå. I praksis finns dt også mllomtilfllr, f.ks. t flksiblt valutakursmål, som Norg hadd på 1990-tallt, fra fastkursrgimt bl oppgitt i dsmbr 1992 til vi formlt fikk t inflasjonsmål vårn I t flksiblt valutakursmål vil valutakursn bli bstmt i valutamarkdt, mn dt r offisill politikk at sntralbankn vil bruk rntn for å stabilisr valutakursn. 3 I dt følgnd vil jg fornkl notasjonn og kutt ut tidsindksn, mn tolkningn r hl tidn dn samm: i, i*, og gjldr i dag, mns r dn valutakurs som markdt tror vil gjld n priod frm i tidn. 4

5 Prfkt kapitalmobilitt og fast valutakurs Fast valutakurs innbærr at sntralbankn har forpliktt sg til å kjøp og slg valuta mot kronr til n fastsatt kurs. Drsom dn fast kursn r fullt trovrdig, dvs at markdt forvntr at valutakursn vil vær fast også i frmtidn, vil forvntt frmtidig valutakurs vær lik dagns valutakurs, som igjn r lik valutakursmålsttingn,. Forvntt dprsiringsrat r lik null. I dtt tilfll sr vi av (3*) at vi får i = i*, dvs innnlandsk rntnivå r lik rntnivåt i utlandt. I dnn situasjonn har sntralbankn drmd mistt mulightn til å påvirk innnlandsk rntnivå. For å forklar dtt la oss s på hva som vill skj drsom sntralbankn, Norgs Bank, skull forsøk å hold lavr rntnivå nn i utlandt. D som skull lån pngr, vill vlg å lån i Norg, for å dra fordl av dt lav rntnivåt. Pngr som skull plassrs, vill bli plassrt i utnlandsk valuta, dr rntnivåt var høyr. Dt vill drfor bli kraftig salg av norsk kronr, og for å forsvar kronkursn (forhindr dvaluring), mått Norgs Bank kjøp kronr og slg utnlandsk valuta. Vd prfkt kapitalmobilitt vill kapitalstrømmn bli så stor at sntralbankn ikk lngr gridd å kjøp opp all kronn. ntn mått sntralbankn gi opp dn fast valutakursn, llr n mått tillat at innnlandsk rntnivå stg til nivåt i utlandt. Vd fast valutakurs og prfkt kapitalmobilitt må drmd innnlandsk rntnivå vær lik rntnivåt i utlandt, llr mr prsist, rntnivåt i dn valuta som kronn r knyttt mot. Drsom kronkursn skal holds fast mot uro, må kronrntn vær lik urorntn. Drsom dn fast valutakursn ikk r fullt trovrdig, slik at aktørn i valutamarkdt tror at dt r n mulight for valutakursmålt oppgis og kronn dvalurs, vil forvntt frmtidig valutakurs vær størr nn valutakursmålt, dvs.. Dt følgr da av rntparittsbtinglsn (3*) at innnlandsk rntnivå må vær høyr nn rntnivåt i utlandt, i > i*. Dtt var tilfll for mang av fastkursrgimn i uropa (inklusiv Norg) på tallt, og bgynnlsn av tallt. I n slik situasjon vil ndringr i forhold som påvirkr forvntt dvaluringsrat / også slå ut i innnlandsk rntnivå. I torin kunn n tnk sg at myndightn i t land kunn utnytt dtt til å få no handlfriht md rntn slv vd fast valutakurs, vd at rntndringr kunn slå ut i ndringr i forvntt dvaluringsrat slik at rntparittsbtinglsn likvl bl oppfylt. rfaringr fra Norg og andr land tydr likvl på at dtt ikk r mulig, at n ikk kan styr rntn ut fra innnlandsk forhold vd t fastkursrgim. Prfkt kapitalmobilitt og flytnd valutakurs Undr flytnd valutakurs blir valutakursn bstmt i valutamarkdt. Dn vanligst formn for flytnd valutakursrgim nå r t inflasjonsmål, slik som Norg har, og som n rkk andr land (bl.a. Svrig, Storbritannia og Canada) også har valgt. Undr t inflasjonsmål styrr sntralbankn rntn md sikt på å nå t mål om lav inflasjon (i Norg 2,5 årlig inflasjon). Sntralbankns valg av rntnivå vil påvirk valutakursn gjnnom rntparittsbtinglsn, og sntralbankn vil ta hnsyn til dnn sammnhngn i sitt valg av rntnivå fordi valutakursn påvirkr inflasjonn 5

6 gjnnom å påvirk importprisn. Drimot vil sntralbankn undr t inflasjonsmål vanligvis ikk intrvnr i valutamarkdt for å påvirk valutakursn dirkt. Vi skal s på hva rntparittsbtinglsn (3*) innbærr for sammnhngn mllom innnlandsk rnt, valutakursn og forvntt frmtidig valutakurs. For å fornkl analysn holdr vi forløpig forvntt, frmtidig valutakurs ksogn, lik. Dnn forutstningn r ikk ralistisk i praksis må vi rgn md at ndringr i rntnivån llr i dagns valutakurs også kan påvirk forvntt, frmtidig valutakurs - mn d kvalitativ konklusjonr (dvs. fortgnn på ffktn) vil vanligvis gjld også drsom n tar hnsyn til at forvntt frmtidig valutakurs kan påvirks av rntnivå ndringr i dagns rntnivå llr valutakurs. (3*) kan løss for valutakursn : i i* ( i i*) ( 1 i i*) (4*) ( 1 i i*) Vi sr av (4*) at valutakursn r størr, dsto størr forvntt frmtidig valutakurs r. Sammnhngn r strk: drsom økr md fm pst, vil dagns valutakurs også øk md 5 pst. Vi sr også av (4*) at n økning i rntdiffransn i i* førr til at nvnrn i (4*) økr, slik at valutakursn rdusrs, dvs kronn apprsirr. 4 Dnn sammnhngn r mgt intuitiv: Drsom rntn på kronr økr, blir dt mr attraktivt å plassr sin formu i kronr istdnfor i annn valuta. Drmd vil ttrspørsln ttr kronr øk, og prisn på kronr, dvs kronkursn, styrks, dvs at rdusrs. Kronn vil styrks til t strkr nivå nn dt markdt forvntr at kronn vil ligg på i frmtidn,, slik at dn forvntd frmtidig dprsiringn av kronn motsvarr dt høyr rntnivåt, og forvntt avkastning r dn samm for bgg valutr. Tilsvarnd vil økt rntnivå i utlandt før til at kronn dprsirs ( økr), fordi utnlandsk valuta blir mr attraktiv, og ttrspørsln ttr kronr rdusrs. Kronn vil dprsir til t svakr nivå nn dt markdt forvntr at kronn vil ligg på i frmtidn,, slik at dn forvntd frmtidig apprsiringn av kronn motsvarr dt lavr rntnivåt, og forvntt avkastning r dn samm for bgg valutr. 4 Mrk at dt bar r rntdiffransn som har btydning drsom rntnivåt økr lik my i Norg som i utlandt, slik at rntdiffransn r undrt, vil valutakursn ikk påvirks. 6

7 Tallksmpl udkkt rntparitt (i) Anta at 12 måndrsrntn i Norg og uroland r i = 0,065 og i* = 0,035, og at forvntt valutakurs om 12 måndr r lik 8. Fra (3*) kan vi finn hva valutakursn må vær i dag. Vi finnr 8 8 0,065 0,035 7,77 (1 0,065 0,035) Kursn mot uro vil drmd bli 7,77, slik at n dprsiring av kronn på 3 prosnt, dvs lik stor som rntdiffransn mllom kronr og uro, vil før til at kursn blir lik sin forvntd vrdi 8 om tt år. (ii) Anta så at 12 måndrs kronrntn snks til i = 0,045, mn at forvntt frmtidig valutakurs fortsatt r lik 8. Vi finnr 8 (1 0,045 0,035) 7,92 Rntrduksjonn førr til at kronn umiddlbart dprsirs nd til 7,92, slik at forvntt dprsiringsrat ovr d nst 12 måndr, (8-7,92)/8 blir lik dn ny rntdiffransn på 1 prosnt. Valutakursn og varsld rntndringr I praksis sr vi oft at markdt på forhånd kan gjtt sg til om sntralbankn vil ndr rntn, og i så fall hvor my. I slik tilfllr har rntndringn vanligvis ingn virkning på valutakursn, no som tilsynlatnd r i motstning til drøftingn ovr. Årsakn til dtt r at drsom rntndringn r forvntt markdt, vil virkningn på valutakursn allrd vær tatt hnsyn til i valutakursn. For å forstå hvorfor dt må vær slik, la oss anta dt motsatt. La oss anta at markdt forvntr at n rntøkning skal skj på t bstmt tidspunkt, og at rntøkningn på dt tidspunktt førr til at valutakursn hoppr til n strkr kronkurs (lavr ). Sidn rntøkningn r forvntt, må hoppt i valutakursn også vær forvntt. Mn da vill dt vær mgt lønnsomt å kjøp kronr lik før valutakursn styrkt sg, slik at man i løpt av kort tid kunn innkassr gvinstn. Mang aktørr i markdt vil slvfølglig tnk slik, og all vil forsøk å kjøp kronr før d andr, og før kronn får styrkt sg til sitt ny nivå. Rsultatt r drmd at kronn vil styrk sg på dt tidspunkt da markdt ndrt sin forvntningr om frmtidig rntstting dt tidspunkt markdt fikk ny informasjon og ny forvntningr og ikk på dt tidspunkt rntndringn faktisk skjr. Som n illustrasjon av dnn sammnhngn, la oss s på sammnhngn mllom konjunkturvariasjonr, rntn og valutakursn. I n lavkonjunktur r dt vanlig at sntralbankn sttr rntn lavt, for å stimulr til økt ttrspørsl. Lav rnt vil isolrt stt bidra til n svak kron. Ut fra drøftingn ovr vil kronn start å svkk sg på dt tidspunkt at markdt bgynnr å tro at økonomin r i frd md å gå inn i n lavkonjunktur, fordi markdt på dt tidspunkt ndrr sin forvntningr om frmtidig rntstting. Når rntn så på t snr tidspunkt faktisk stts nd, i tråd md markdts forvntingr, vil dt ut fra dtt ikk ha non btydning for kronkursn. I rstn av dtt notatt vil vi imidlrtid ikk ta hnsyn til dnn viktig 7

8 nyansn, og for nklhts skyld anta at n umiddlbar sammnhng mllom faktisk rntndringr og valutakursn (s imidlrtid også drøftingn i avsnittt undr, om btydningn av forvntt frmtidig valutakurs). Imprfkt kapitalmobilitt og forvntt frmtidig valutakurs Drøfting ovr gir på flr måtr t for nklt bild av sammnhngn mllom rnt og valutakurs. Bl.a. kan drøftingn ovr gi inntrykk av at sntralbankn i stor grad kan styr valutakursn slv undr flytnd valutakurs, vd å bruk rntn. n slik konklusjon r npp riktig. Sntralbankn kan påvirk valutakursn gjnnom rntn, mn dt kan også skj stor fluktuasjonr i valutakursn som sntralbankn i bgrnst grad kan påvirk. Innnfor tankskjmat ovr, r dn sntral årsakn til slik fluktuasjonr i valutakursn at dt skjr fluktuasjonr i forvntt frmtidig valutakurs. I non grad kan dtt hng sammn md forvntningr om frmtidig ndringr i pngpolitikkn; hvis f.ks. markdt forvntr lav rntr i årn frmovr, vil dtt før til at forvntt frmtidig kronkurs svkkr sg, no som igjn vil påvirk kronkursn nå. Mn forvntt frmtidig valutakurs kan også fluktur kraftig av andr årsakr, utn at dtt kan forklars md stabil sammnhngr knyttt til ndringr i andr makroøkonomisk variabl. t annt momnt r at forvntt frmtidig valutakurs i non tilfllr kan bli påvirkt av dagns valutakurs, i dn forstand at drsom kronn styrkr sg nå, uanstt årsak, kan dtt før til at markdt forvntr n strkr kron også i frmtidn. n slik slvforstrknd sammnhng vil forstrk virkningn av rntn på kronkursn: Drsom dn apprsiring som n rntøkning førr til mdførr at forvntt frmtidig kronkurs også styrks, så vil jo styrkingn av forvntt frmtidig kronkurs bidra til yttrligr apprsiring av dagns kronkurs. n rkk mpirisk studir r blitt gjnnomført for å tst om rntparittsbtinglsn holdr. I følg rntparittsbtinglsn skal rntforskjlln mllom to valutar vær lik forvntt ndring i valutakursn, dvs at rntn r høyst på d valutar som markdt forvntr skal dprsir. Forvntt ndring i valutakursn r ikk dirkt obsrvrbar, mn drsom aktørn i valutamarkdt ikk bommr systmatisk i sin valutakursforvntningr, bør dt vær n tilsvarnd sammnhng for faktisk ndring i valutakurs: dt r d valutar som har høyst rnt som dprsirr. Drsom n sr på lngr tidshorisontr, så finnr n gjrn n slik sammnhng. Land md høy inflasjon har gjrn båd høy nominll rnt og dprsirnd valuta, mns land md lav inflasjon har lav nominll rnt og apprsirnd valuta, dvs. i samsvar md rntparittsbtinglsn. Mn drsom n sr på kortr tidshorisontr, undr tt år, r dt oft litn llr ingn slik sammnhng. I priodr har f.ks. rntn på dollar vært høyr nn rntn på andr valutar, og ut fra rntparittsbtinglsn burd dtt innbær at dollarn skull svkk sg, mns dollarn i praksis faktisk har styrkt sg. n mulig forklaring på at rntparittsbtinglsn ikk r oppfylt, slik at rntdiffransn ikk r lik forvntt valutakursndring, r at markdt oppfattr n valuta som mr risikabl nn dn andr, og drfor krvr høyr forvntt avkastning (høyr rnt) på dnn valutan. Dtt kan fangs opp i ligning (2*) og (3*) vd å lgg til n såkalt risikoprmi (RP) llr rntavvik til dn n sidn av likhtn. 8

9 (5*) ii* RP Drsom risikoprmin RP 0, omtalr vi dt som at kapitalmobilittn r imprfkt. I og md at valutakursforvntningn ikk r obsrvrbar, r n vntull risikoprmi hllr ikk obsrvrbar, og n kan drfor ikk utn vidr slå fast om kapitalmobilittn r prfkt llr ikk. Drsom sntralbankn kunn påvirk størrlsn på risikoprmin, vill dt gi mulight for sntralbankn til å kunn frikobl rnt og valutakurs, dvs. sntralbankn kunn f.ks. ndr rntn md motsvarnd ndring i risikoprmin, slik at valutakursn ikk bl ndrt, llr forsøk å ndr valutakursn md motsvarnd ndring i risikoprmin, utn at rntn ndrs. I prinsippt kunn dt tnks at sntralbankn kunn gjør dtt vd å bnytt sitt andr virkmiddl for å påvirk valutakursn, nmlig valutaintrvnsjonr, dvs. sntralbankns kjøp og salg av valuta. n rkk sntralbankr forsøkr til tidr å påvirk valutakursn vd intrvnsjonr, f.ks. vd å slg sin gn valuta drsom n ønskr at valutan skal svkks, mn samtidig ikk ønskr å rdusr innnlandsk rntnivå for å få til dtt. ffktn av valutaintrvnsjonr r avhngig av at kapitalmobilittn ikk r prfkt, fordi vd prfkt kapitalmobilitt vil fordi kapitalstrømmr vil motvirk vntull ffktn på valutakursn, såfrmt sntralbankn ikk også ndrr rntn. mpirisk studir tydr på at valutaintrvnsjonr kan ha n viss virkning, mn at dn sjldn r stor llr langvarig. rfaringn fra Norg og andr land tydr drmd på at sntralbankr i litn grad kan styr risikoprmin. D konklusjonr om sammnhngn mllom rnt og valutakurs som ovr r blitt utldt undr antaklsn om prfkt kapitalmobilitt, må drfor rgns som holdbar også drsom kapitalmobilittn r imprfkt. 9

10 Mundll-Flming modlln Forutstningr vi sr på litn åpn økonomi, dvs at utnlandsk rntnivå og produksjon btrakts som ksogn størrlsr som ikk påvirks av hva som skjr i vår økonomi dt r to varr, n hjmmprodusrt og n utnlandsk produsrt dt r ldig kapasitt i økonomin, slik at all ttrspørsl forutstts dkkt til gitt prisr. Dtt svarr til n horisontal AS-kurv vi forutsttr prfkt kapitalmobilitt, slik at udkkt rntparitt gjldr Modlln r brgnt for analys av kortsiktig ndringr i økonomin. Flytnd valutakurs Formlt r modlln: (1) Y = C + I + G +NX (2) C = c 0 + c(y - T) c 0 > 0, 0 < c < 1 (3) I = b 0 - b 1 i + b 2 Y b 1 > 0, 0 < b 2 < 1 (4) i d0 dy 1 d2 d3 i* d 0, d 1, d 2, d 3 > 0 (5) NX = NX 0 - a 1 Y + a 2 Y* + a 3 ε 0 < a 1, a 2 < 1, a 3 > 0, (6) ε = P*/P (7) i i * som også kan skrivs som (7 ) ( 1 i i*) Hr r Y bruttonasjonalproduktt (BNP), C privat konsum, I privat ralinvstringr, G offntlig kjøp av varr og tjnstr, NX r handlsbalansn (ksport minus import), T nttoskattn (skattr minus stønadr),y* r BNP i utlandt og ε r ralvalutakursn, dvs nominll valutakurs justrt for forskjll i prisnivå mllom Norg og utlandt. c 0, c, b 0, b 1, b 2, d 0, d 1, d 2, og d 3 r paramtr, dvs tall som skal indikr sammnhngr i økonomin. Vi antar at c + b 2 a 1 < 1 for å sikr stabilitt av modlln (llrs blir nvnrn ngativ i ligning (9) undr, og modlln blir mningsløs stt fra t økonomisk synspunkt) (1) r n økosirk-rlasjon, som tar utgangspunkt i n dfinisjonsmssig sammnhng i nasjonalrgnskapt. Mn (1) r også n likvktsforutstning, idt dt antas at samlt produksjon (tilbud) Y automatisk tilpassr sg dn samld ttrspørsln C + I + G + NX. (2) r konsumfunksjonn, n atfrdsrlasjon som innbærr at privat konsumttrspørsl r n voksnd funksjon av privat disponibl inntkt, Y - T. Drsom husholdningns disponibl inntkt økr, så økr også konsumt. c r dn marginal konsumtilbøylight, som sir hvor my privat konsum vil øk drsom privat disponibl inntkt økr md n nht. (3) visr invstringsttrspørsln. Økt rnt gjør invstringn mindr lønnsomm, og færr invstringsprosjktr vil bli gjnnomført. Økt nasjonalprodukt gjør at bdriftn ønskr å øk sin produksjonskapasitt, slik at d økr sin invstringr. 10

11 Økt nasjonalprodukt gir også økt inntjning til bdriftn, slik at d lttr kan finansir ralinvstringn. (4) r n raksjonsfunksjon for sntralbankn (rntrgl) undr t inflasjonsmål, dvs. n atfrdsfunksjon som visr hvordan sntralbankn normalt sttr rntn avhngig av andr makroøkonomisk variabl. Motivasjonn for at økt BNP førr til økt rnt r at økt BNP innbærr økt sysslstting og rdusrt ldight, no som vanligvis førr til høyr lønns- og prisvkst. Sntralbankn sttr høyr rnt for å motvirk dtt. Svakr forvntt frmtidig kron (økt ) llr høyr rnt i utlandt førr bgg dlr isolrt stt til svakr kronkurs, fordi ttrspørsln ttr kronr synkr (s ligning (4*)), og drmd økt importprisr, som også førr til høyr inflasjon. Dtt vil sntralbankn også forsøk å motvirk vd å stt opp rntn. I modlln r prisn forutsatt å vær gitt, slik at sntralbankns motiv for å ndr rntn ikk fangs opp i modlln. 5 (5) r handlsbalansn, som antas å vær n avtaknd funksjon av BNP (økt innnlandsk produksjon og inntkt gir økt import til konsum, invstring og som innsatsfaktorr i produksjonn), n øknd funksjon av utnlandsk BNP (økt inntkt og produksjon i utlandt gir økt ttrspørsl ttr norsk ksport), og n stignd funksjon av ralvalutakursn P*/P, dvs hvis økr (kronn svkks) llr prisnivåt i utlandt økr rlativt til prisnivåt i Norg, så styrks handlsbalansn ovrfor utlandt. Drsom dtt gjldr, dvs a 3 > 0, slik at n dprsiring/dvaluring styrkr handlsbalansn ovrfor utlandt, sir n gjrn at Marshall-Lrnr btinglsn r oppfylt. (6) r dfinisjon av ralvalutakursn, og (7) r rntparittsbtinglsn. For å fornkl notasjonn, og sidn prisnivåt uanstt r gitt i modlln, normalisrr vi vd å stt P* = P = 1, slik at ε =. Undr t flytnd valutakurs-rgim blir valutakursn bstmt i valutamarkdt. Myndightns virkmidlr r d finanspolitisk, G og T og dn pngpolitisk, rntn i. Vi skal s på to altrnativr når dt gjldr pngpolitikkn, t altrnativ dr rntn r ksogn, og ligning (4) fjrns fra modlln, og t altrnativ dr rntn r ndogn, og ligning (4) r inkludrt. llrs i modlln r dt sks ndogn variabl: Y, C, I, NX, ε og, og sks ligningr (1) (3), (5) (7), slik at modlln r dtrminrt ttr tllrgln. For å analysr modlln startr vi md å utld IS-kurvn. Vd å stt inn for (2) (3), (5)-(6)) og (7') i (1), får vi 5 Mrk at vi for nklthts skyld ikk tar hnsyn til vntull ndringr i forvntt frmtidig inflasjon i d andr rlasjonn i modlln. F.ks. vill økt forvntt inflasjon isolrt stt slå ut lavr forvntt ralrnt, og drmd ha n positiv virkning på invstringn. Dtt r ikk tatt hnsyn til. 11

12 (8) Y = c 0 + c(y - T) + b 0 - b 1 i + b 2 Y + G + NX 0 - a 1 Y + a 2 Y* + a 3 ( 1 i i*) Vi løsr for Y, og får 1 Y c b NX bia Y* a GcT 1cb a 1 ii* (9) (9) r IS-kurvn i vår modll. Dn har samm tolkning som i dn vanlig IS-LMmodlln: IS-kurvn visr d kombinasjonr av rnt i og nasjonalprodukt Y som gir likvkt på varmarkdt. Hlningn på IS-kurvn finns vd å drivr Y mhp i i (9). Vi får (10) Y 1 a 3 b1 0 2 i 1 cb2 a1 (1 ii*) (Husk imidlrtid at sidn vi målr rntnivåt i på vrtikalaksn og Y på horisontalaksn, innbærr dtt at hvis dn drivrt i (10) r nær null, dvs at økt rnt gir svært litn rduksjon i BNP, at IS-kurvn r bratt. Tgn opp IS-kurvn i n figur hvis du syns dt r vansklig å forstå.) Vi sr av (10) at rntn påvirkr nasjonalproduktt gjnnom to mkanismr: Dt først lddt, b 1 i parntsn, rprsntrr dn vlkjnt sammnhngn at økt rnt gir lavr invstringsttrspørsl, og drmd rdusrt samlt ttrspørsl. Dt andr lddt rprsntrr n mkanism som ikk r i IS-LM-modlln (som jo r n lukkt økonomi), gjnnom valutakursn: Økt rnt førr til n apprsiring av kronn, slik at norsk produktr blir rlativt dyrr, no som rdusrr innnlandsk ttrspørsl. Vd ksogn rnt kan likvktn i økonomin illustrrs i t (Y, i) diagram vd skjæringspunktt mllom IS-kurvn og dt ksogn rntnivåt, s figur 1. Drsom sntralbankn snkr rntn fra i 0 til i 1, stigr BNP fra Y 0 til Y 1, vd n bvgls langs IS-kurvn. D økonomisk mkanismn r som følgr. Lavr rnt førr til økt invstringsttrspørsl, som igjn førr til økt BNP og påfølgnd multiplikatorffktr via økt privat konsum og økt invstringr. Lavr rnt førr også til svakr kron ( økr), slik at handlsbalansn bdrs og BNP økr, no som også mdførr positiv multiplikator-ffktr. Økningn i BNP dmps vd at n dl av økningn i ttrspørsln rtts mot utlandt, i form av økt import. Vd ndogn rnt, dr sntralbankns atfrd rprsntrs vd rntrgln (4), r rntn n voksnd funksjon av BNP, som illustrrt i figur 2 (RR-kurvn). Likvktn i økonomin finns vd skjæringspunktt mllom IS-kurvn og RR-kurvn. 12

13 Økt offntlig kjøp av varr og tjnstr Vi finnr virkningn på IS-kurvn av økt offntlig kjøp av varr og tjnstr vd å drivr Y mhp G i (9): (11) Y 1 G 1cb a Økt G førr til at IS-kurvn skiftr mot høyr. kspansiv finanspolitikk førr til økt innnlandsk ttrspørsl og drmd til økt BNP vd d vanlig multiplikatorvirkningn. Drsom rntn r ksogn, vil økningn i BNP vær lik skiftt i IS-kurvn. Drsom IS-kurvn skiftr fra IS 0 til IS 1, og rntn r undrt lik i 0, vil BNP øk fra Y 0 til Y 2, s figur 2. Drsom rntn r ndogn, gitt vd rntrgln (4), førr skiftt i IS-kurvn til at rntn økr til i 1, og økningn i BNP blir dmpt til Y 1. Sntralbankn vil motvirk at BNP økr for my, og sttr høyr rnt. Høyr rnt dmpr invstringn, og førr også til at kronn apprsirs, som isolrt stt svkkr handlsbalansn, slik at økningn i samlt ttrspørsl dmps. Virkningn av ndringr i andr ttrspørslskomponntr, som privat konsum, privat invstringr, llr ksportn, vil ha tilsvarnd virkning på BNP og rntn som d finanspolitisk virkmidln har, og illustrasjonn i figur 2 r drfor også gyldig for diss ndringn. n økning i forvntt frmtidig valutakurs I non situasjonr kan markdt mist tiltron til n valuta, og forvnt at dn kommr til å svkk sg. Dtt kan f.ks. skj hvis markdt tror at landt vil før n inflasjonistisk politikk i frmovr. Virkningn på IS-kurvn av n forvntt frmtidig dprsiring (økt forvntt frmtidig valutakurs ) finnr vi vd å drivr Y mhp i (9) (12) Y 1 a3 0 1cb a 1 ii* 2 1 n forvntt dprsiring førr til at IS-kurvn skiftr mot høyr. Intuisjonn hr r at n forvntt dprsiring førr til at kapital strømmr ut, fordi forvntt avkastning av utnlandsk finansobjktr r størr nn forvntt avkastning av innnlandsk finansobjktr. Kronn dprsirs, slik at konkurransvnn forbdrs og innnlandsk ttrspørsl økr. Drsom rntn r ksogn, vil virkningn på BNP vær lik skiftt i IS-kurvn. Dn total virkningn blir som bskrvt i figur 2, dr IS skiftr fra IS 0 til IS 1, rntn r undrt lik i 0, og BNP økr fra Y 0 til Y 2. Drsom rntn r ndogn, slik at n tar hnsyn til at svakr kron og høyr BNP påvirkr sntralbankns rntstting, kommr dt kstra ffktr inn. Svakr forvntt frmtidig kron førr isolrt stt til n dprsiring av kronn, og drmd 13

14 høyr importprisr, og sntralbankn vil stt opp rntn for å motvirk inflasjonsimpulsn. Virkningn på RR-kurvn finnr vi vd drivasjon av (4) mhp : i (13) d2 0 RR-kurvn skiftr oppovr. Dn samld virkningn r illustrrt i figur 3 Vi sr at rntn økr, fordi sntralbankn motvirkr ffktn av svakr kron, båd dirkt på importprisn (skiftt i RRkurvn) og dn indirkt ffktn via bdrt konkurransvn som førr til økt ttrspørsl (bvgls langs RR-kurvn når IS-kurvn skiftr). Drimot kan vi ikk vit sikkrt om BNP økr llr rdusrs, fordi dt r motstridnd ffktr: svakr forvntt kron førr til umiddlbar kronsvkkls, slik at konkurransvnn forbdrs og ksportn økr: dtt trkkr i rtning av økt BNP. På dn andr sidn sttr sntralbankn opp rntn for å motvirk inflasjonsimpulsn, og høyr rnt dmpr dprsiringn av kronn, og dmpr invstringn, no som isolrt stt trkkr i rtning av rdusrt BNP. Dt r usikkrt hvilkn virkning som r strkst. n kan imidlrtid argumntr for at sntralbankn vil hv rntn så my at BNP går nd, slik at lavr BNP motvirkr inflasjonsimpulsn fra n dprsirt kron. Dn ndlig virkningn av økt forvntt frmtidig kronkurs på kronkursn vil også avhng av paramtrvrdin i modlln, i og md at dt r to motstridnd ffktr (dirkt dprsirnd virkning, og indirkt apprsirnd virkning via økt rnt). Mn md rimlig paramtrvrdir r dt klart at dn samld virkningn må vær at kronn svkks, fordi årsakn til at rntn hvs jo r at kronn svkks drsom sluttrsultatt r at kronn apprsirs vill dt jo ikk vær non grunn til at rntn bl hvt. I så fall vill dn nst virkningn på kronkursn vært dn dirkt dprsirnd virkningn. Fast valutakurs Vd fast valutakurs blir valutakursn bstmt av rgjringn/sntralbankn, og r drfor ksogn lik valutakursmålt. Mn mulightn til å bstmm valutakursn kommr md n kostnad, fordi sntralbankn ikk lngr kan styr innnlandsk rntnivå, som vil vær gitt vd rntnivåt i utlandt pluss vntull dvaluringsforvntningr. Modllns rlasjonr blir drmd (14) Y = C + I + G +NX (15) C = c 0 + c(y - T) c 0 > 0, 0 < c < 1 (16) I = b 0 - b 1 i + b 2 Y b 1 > 0, 0 < b 2 < 1 (17) NX = NX 0 - a 1 Y + a 2 Y* + a 3 ε 0 < a 1, a 2 < 1, a 3 > 0, (18) ε = P */ P sttr P = P* = 1 (19) i i* 14

15 Myndightns virkmidlr r nå d finanspolitisk variabln G og T, samt valutakursmålt. D ndogn variabln i modlln r: Y, C, I, NX, ε og i. Md sks ndogn variabl og sks ligningr r modlln dtrminrt ttr tllrgln. IS-kurvn finns nå vd å stt inn for (14) (18) i (1), og løs for Y 1 1cb a (20) Y c0 b0 NX0 bi 1 a2y* a3 GcT 2 1 Som vanlig visr IS-kurvn d kombinasjonr av rnt i og nasjonalprodukt Y som gir likvkt på varmarkdt. Hlningn på IS-kurvn r (21) Y b1 i 1cb a (Husk at vi fortsatt målr rntnivåt i på vrtikalaksn og Y på horisontalaksn, innbærr dtt at hvis dn drivrt i (10) r nær null, dvs at økt rnt gir svært litn rduksjon i BNP, at IS-kurvn r bratt.) Undr fast valutakurs påvirkr rntn bar nasjonalproduktt gjnnom at økt rnt gir lavr invstringsttrspørsl, og drmd rdusrt samlt ttrspørsl. I motstning til vd flytnd kurs blir dt ingn virkning via valutakursn. n rntndring har drmd mindr virkning på Y undr fast kurs nn vd flytnd kurs, slik at IS-kurvn blir brattr vd fast kurs nn vd flytnd kurs. Drsom vi antar at dn fast valutakursn r hlt trovrdig, slik at, innbærr ligningn for udkkt rntparitt (19), at innnlandsk rnt r lik rntnivåt i utlandt. Modlln kan analysrs vd å kombinr IS-ligningn md n horisontal linj som visr innnlandsk rntnivå, tilsvarnd som i analysn av flytnd valutakurs md ksogn rnt. Virkningn av ndringr i høyrsid-variabln i IS-kurvn på ISkurvn blir dn samm som undr flytnd valutakurs. F.ks gir økt G samm horisontal skift i IS-kurvn undr fast og flytnd kurs (ligning (11) gjldr også undr fast kurs), s figur 4. Dvaluring gir også t skift i IS-kurvn mot høyr. Dtt sr vi vd å drivr Y mhp i (20), som gir (22) Y a3 1cb a Drsom dn fast valutakursn r trovrdig båd før og ttr dvaluringn, dvs at forvntt frmtidig valutakurs ndrs lik my som valutakursmålt, og drmd hl 15

16 tidn r lik valutakursmålt, vil innnlandsk rntnivå hl tidn vær lik rntnivåt i utlandt, i = i*, og drmd vær uforandrt. Dvaluring vil drfor mdfør økt BNP (økt Y) (s figur 4) Dt r imidlrtid også mulig at n dvaluring mdførr forvntningr om ny dvaluringr, slik at økr mr nn. Drmd vil innnlandsk rntnivå øk, no som vil motvirk økningn i Y (s figur 5). n annn mulight r at dvaluringn var forvntt på forhånd, slik at ( ) / 0, og drmd i > i* før dvaluringn. Drsom dt ny valutakursmålt r trovrdig,, vil innnlandsk rntnivå fall nd til dt utnlandsk rntnivåt i* ttr dvaluringn. Da vil økningn i Y forstrks. Konjunkturvariasjonr undr flytnd og fast valutakurs Innn dnn modlln vil konjunkturvariasjonr, dvs fluktuasjonr i Y utovr dn trndmssig vkstn, forklars md fluktuasjonr i ksogn variabl llr paramtr i atfrdsrlasjonn, dvs variabln og paramtrn på høyrsidn i IS-kurvn ((9) vd flyt og (22) vd fast), llr i RR-rgln (4). t viktig tma i økonomisk faglittratur r hvilkt pngpolitisk rgim som gir størst stabilitt i økonomin, i dn forstand at sjokk og fluktuasjonr i økonomin i minst mulig grad slår ut i fluktuasjonr i BNP. Av drøftingn ovr sr vi at rll ttrspørslssjokk påvirkr økonomin undr båd fast og flytnd kurs. n rduksjon i husholdningns spartilbøylight (økt c 0 ), økt invstringsttrspørsl (økt b 0 ), økt ksportttrspørsl (økt NX 0 ) llr kspansiv finanspolitikk (økt G llr rdusrt T), vil all sammn før til at IS-kurvn skiftr mot høyr, og BNP økr. Mn drsom vi sammnlignr figur 2 og 4, sr vi at undr flytnd valutakurs innbærr pngpolitikkn n dlvis stabilisring av utslagn i BNP, vd at rntnivåt økr slik at invstringn rdusrs og kronn apprsirs. n slik stabilisring r ikk tilstd undr t trovrdig fastkursrgim. Flytnd valutakurs innbærr drmd størr stabilitt i BNP vd fluktuasjonr i IS-kurvn (rll ttrspørslssjokk). På dn andr sidn vil t rgim md flytnd valutakurs kunn bli kraftig påvirkt av ndrd forvntningr i valutamarkdt. n rkk land md flytnd valutakurs har opplvd stor svingningr i valutakursn, som har påført økonomin btydlig blastning i form av svingningr i konkurransvnn ovrfor utlandt, og drmd stor variasjon i lønnsomhtsforholdn for d virksomhtr som handlr md utlandt (konkurransutsatt virksomhtr). Fast-kurs rgimr r vanligvis mindr utsatt for svingningr i forvntt frmtidig valutakurs nn flytnd-kurs rgimr, og vil drfor i mindr grad vær utsatt for dnn typ sjokk. Likvl visr rfaringr fra mang land at også fastkursrgimr kan bli rammt av ndringr i forvntt frmtidig valutakurs, i dn forstand at dt oppstår forvntningr om at valutakursmålt må oppgis. Dtt kan før til btydlig forskjllr mllom innnlandsk og utnlandsk rntnivå, no som også kan før til ustabilitt i økonomin. I n rkk uropisk land, inklusiv Norg, bl lavkonjunkturn på bgynnlsn av 1990-tallt forstrkt vd at dvaluringsforvntingr ført til økt innnlandsk rntnivå. 16

17 i i 0 i 1 IS 0 Y 0 Y 1 Y Figur 1: IS-kurvn gir d kombinasjonr av Y og i som gir likvkt på varmarkdt. Drsom sntralbankn sttr rntnivåt i 0, blir likvktsnivåt på BNP bstmt vd skjæringspunktt mllom IS-kurvn og dt fastsatt rntnivåt. i RR i 1 i 0 IS 0 IS 1 Y 0 Y 1 Y 2 Y Figur 2, flytnd kurs: n økning i n av høyrsidvariabln i IS-kurvn, f.ks gjnnom kspansiv finanspolitikk (økt G llr rdusrt T), n forvntt dprsiring (økt ), llr rdusrt innnlandsk spartilbøylight (økt c 0 ), førr til at IS-kurvn skiftr til høyr. Drsom rntn r ksogn lik i 0, økr BNP til Y 2. Drsom økningn i BNP førr til at sntralbankn hvr rntn, som illustrrt vd RRkurvn, blir økningn i BNP mindr, til Y 1. 17

18 i RR 1 RR 0 i 1 i 0 IS 1 IS 0 Y 0 Y 1 Y Figur 3, flytnd kurs: Økt forvntt frmtidig kronkurs, dvs økt, førr til at IS-kurvn skiftr mot høyr (kronn dprsirs og ksportttrspørsln økr), og RR-kurvn skiftr opp (sntralbankn hvr rntn for å motvirk inflasjonsimpulsn vd n dprsiring). Rntn økr, mns virkningn på BNP r uviss. i IS 0 IS 1 i* Y 0 Y 1 Y Figur 4, trovrdig fast kurs: : n økning i n av høyrsidvariabln i IS-kurvn, f.ks gjnnom kspansiv finanspolitikk (økt G), førr til at IS-kurvn skiftr til høyr. Rsultatt r økt innnlandsk aktivittsnivå, dvs Y økr. Rntnivåt r uforandrt, i = i*. Dvaluring, dr valutakursmålt r trovrdig før og ttrpå, gir samm virkning. 18

19 i IS 1 IS 0 i*+( 1-1 )/ 1 i*+( 0-0 )/ 0 Y 0 Y 1 Y Figur 5, ikk-trovrdig fast kurs : n dvaluring fra 0 til 1 > 0 førr til at konkurransvnn forbdrs, og IS-kurvn skiftr til høyr. Mn drsom dvaluringn førr økt dvaluringsforvntningr, ( 1-1 )/ 1 > ( 0-0 )/ 0, vil innnlandsk rntnivå øk, no som vil ha n ngativ virkning på BNP. i i 1 * i 0 * IS Y 1 Y 0 Y Figur 6, trovrdig fast kurs: Økt rntnivå i utlandt førr til økt innnlandsk rntnivå og drmd til rdusrt innnlandsk aktivittsnivå, dvs Y rdusrs. 19

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10 Sid 1 av 10 Korrosjon Innldning Rnt språklig btyr korrosjon å gnag bort. Gnrlt bruks ordt om uønskd raksjonr mllom matrialr og drs bruksmiljø. I dn vitnskaplig dfinisjonn bruks ordt korrosjon om all matrialr,

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris SOMMERKAMPANJE Juni 2015 NYHET! Custom Flx 5999,- Ls mr på innsidn! 184,5 7999,- LFL67804 AutoSns: tilpassr tid, vann og nrgiforbruk til tøymngdn Invrtrmotor: 10 års sikkrht Ekstra stor døråpning Aqua

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer