Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år."

Transkript

1 Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann". Blant all so dltar, trkkr vi ut tr skolklassr so vinnr t tilskudd til n klasstur på kronr. Konkurransn startr i august og avslutts i åndsskiftt ai/juni hvrt år. Slik dltar dr Hr r kortvrsjonn av oppskriftn på hvordan dr dltar i konkurransn. Flr god råd og konkurransrglr finnr du på sid 3-7 i dnn lærrvildningn. 1) Kopir opp og dl ut kontrollskjat til all lvn i klassn. Gi n kort opplæring i hvordan skjat skal fylls ut. Kopir gjrn opp forklaringn på sid 3-4, slik at lvn kan ta dt d sg san d kontrollskjat. 2) Dn nklt lv tar d kontrollskjat hj til forldr, til bstforldr, til tantr/onklr llr andr. Dr går lvn gjnno d sks sjkkpunktn, og kryssr av for o punktn r i ordn llr ikk. Vi forutsttr at all lvr gjnnoførr inst én boligkontroll, n dt r slvsagt lov å gjør flr. 3) Klassn salr inn all kontrollskjar, og lagr n fllsrapport dr dr surr opp antall boligkontrollr og hvilk rsultatr kontrolln gav. 4) Gå inn på nttsidn og rgistrr klassns rsultatr. Nttsidn gir dr n grafisk prsntasjon av rsultatn for båd klassn, skoln, kounn, fylkt og for hl landt. Lykk til! (Mrk: Dnn lærrvildningn finns kun på bokål. Kontrollskjat og konkurranssidn på brannvttskoln.no r tilgjnglig på båd bokål og nynorsk.) 1

2 Kontrollskjat Skjat lvn skal bruk, sr slik ut: Skjat finns på bokål og nynorsk. Du finnr bgg vrsjonn bakrst på sid 8 og 9 i dnn lærrvildningn. Du kan også last nd skjan fra nttsidn 2

3 Forklaring til sjkkpunktn 1) Bolign har røykvarslr Elvn skal kryss av for hvis bolign har inst én røykvarslr llr t brannalaranlgg. Elvn skal kryss av for hvis bolign ikk har røykvarslr llr brannalaranlgg. I all boligr (nboligr, rkkhus, lilightr, hyblhus og hyttr/fritidsboligr) r dt lovpålagt å ha iniu én røykvarslr. Altrnativt kan bolign ha t brannalaranlgg. 2) Røykvarslrn pipr når tstknappn holds inn Elvn skal kryss av for hvis røykvarslrn gir lyd fra sg. Elvn skal kryss av for hvis dn ikk pipr. En røykvarslr tsts vd å hold tstknappn inn i cirka f skundr. Hvis røykvarslrn hngr vansklig til, r dt viktig at lvn får hjlp av n voksn. Dt r lurt å bruk n stødig gardintrapp. Altrnativt kan an trykk forsiktig på tstknappn d t kostskaft llr n annn lang gjnstand. Har bolign flr røykvarslr, å inst én av d fungr for at an skal kryss av for. Har bolign brannalaranlgg d dirkt kobling til brannvsnt llr t alarslskap, skal punktt ikk fylls ut. Tsting av brannalaranlgg skal kun gjnnoførs av voksn. 3) Bolign har husbrannslang og/llr brannslokkapparat Elvn skal kryss av for hvis bolign har husbrannslang, brannslokkapparat llr bgg dlr. Elvn skal kryss av for hvis bolign vrkn har husbrannslang llr brannslokkapparat. I all boligr skal dt finns ntn husbrannslang llr brannslokkapparat. 4) D so bor dr, har hatt brannøvls Elvn skal kryss av for hvis d so bor i bolign har snakkt san o hva d skal gjør hvis alarn går, og/llr tstt ut ulik røningsvir i fllsskap. Elvn skal kryss av for hvis d ikk har gjort dt. Dt r ikk lovpålagt å ha brannøvls hj, n dt r likvl strkt anbfalt. Dt r viktig at all r trygg på hva an skal gjør når røykvarslrn pipr. Dtt lærr an bst vd å ha brannøvlsr. 3

4 5) Kofyrn har kofyrvakt Elvn skal kryss av for hvis dt r ontrt kofyrvakt på kjøkknt. Elvn skal kryss av for hvis kofyrvakt ikk finns. En kofyrvakt r n tknisk innrtning so ontrs i tilknytning til kofyrn. D st avansrt har snsorr so brytr strøtilførsln til kofyrn og gir t varsl, drso tpraturn ovr kokplatn blir for høy. Non typr kofyrvaktr kan an ontr slv, ns andr å ontrs av n godkjnt installatør. Kofyrvakt r påbudt i boligr byggt ttr juni 2010, og dt anbfals ttrontring i ldr boligr. For å avklar o kofyrvakt r ontrt llr ikk, kan lvn spørr n voksn. 6) Vaskaskinn r alltid avslått o natta Elvn skal kryss av for hvis vaskaskinn ikk bnytts o natta ns all sovr. Elvn skal kryss av for hvis vaskaskinn av og til r i bruk o natta ns all sovr. Vaskaskinn r n vanlig brannkild i norsk hj, og bør drfor bar bruks når non voksn r hj og våkn. 4

5 Slik rgistrrr skolklassn svarn sin på brannvttskoln.no Gå til nttsidn Hr finnr dr t nttbasrt rgistrringsskja, dr skolklassns rsultatr skal lggs inn. I fltt E-post skrivr dr inn n -postadrss for klassn. Hvis klassn ikk har gn -postadrss, bruk gjrn lærrns -postadrss. I fltt Gjnta -post skrivr dr -postadrssn n gang til. Dtt r for å dobbltsjkk at dr har skrvt adrssn riktig. I fltt Fylk vlgr dr hvilkt fylk skoln hørr til. Drttr vlgr dr riktig Koun, før dr vlgr Skolns navn. Hvis drs skol anglr i listn llr navnt r skrvt fil, snd n -post til adrssn so r oppgitt så lggr vi dn til llr rttr navnt. I fltt Skolklass skrivr dr skolklassns navn (f.ks. 6A). I fltt Antall gjnnoført kontrollr skrivr dr inn hvor ang boligkontrollr klassn har gjnnoført totalt. Til slutt fyllr dr inn hvor ang Ja og Ni dr har funnt for hvr av d sks sjkkpunktn. Husk å rgistrr antall, ikk fordling i prosnt. OBS! Diss fltn r "sart". Dt vil si at fltn sjkks ot antall gjnnoført kontrollr. Sun av Ja og Ni på hvrt nklt punkt kan f.ks. ikk vær størr nn antall kontrollr totalt. Dt kan hllr ikk vær flr røykvarslr so pipr, nn antall boligr so har røykvarslr. 5

6 Klikk Snd rsultat for å fullfør rgistrringn. Mrk at knappn r inaktiv hvis antall Ja og Ni ikk str d antall gjnnoført kontrollr totalt. I så fall å dr sjkk rsultatn på nytt, og prøv igjn. Så snart rsultatt r sndt inn, snds n -postbkrftls til -postadrssn dr har oppgitt. Dnn -postn å dr ta var på, i tilfll dr ønskr å ndr på rgistrringn snr. E-postn innholdr nlig n unik lnk dr kan klikk på for å ko tilbak til rgistrringsskjat. Dt kan for kspl vær at dr ønskr å korrigr rgistrringn, llr at dr ønskr å ttrrgistrr flr boligkontrollr. E-postn innholdr også n lnk til n sid so oppsurr klassns rsultatr i kakdiagrar. Dtt r sa sid so dr vidrsnds til når rgistrringsskjat snds inn. Dnn oppsuringn kan for kspl s slik ut: Ndrst på nttsidn finnr dr lnkr til sald rsultatr for drs skol, for kounn, for fylkt og for hl landt. Dtt kan dr bruk til å sanlign klassns rsultatr d andr. Er dt for kspl færr av skolklassns røykvarslr so pipr, nn i rstn av fylkt? Er dt flr i skolklassn so har hatt brannøvls hj, nn i rstn av landt? Ønskr dr å s rsultatn for t bstt fylk, n koun llr n skol, kan dr også gå til nttsidn nnt og klikk nyvalgt "Vis rsultatr". Dnn ovrsiktn kan dr bruk utn å gå via dn unik lnkn i -post-bkrftlsn dr fikk vd rgistrring. Hvilk rsultatr har for kspl naboskoln drs funnt? Ellr nabokounn? Hvilkt fylk r bst på brannvrn? Bar fantasin sttr grns for hva dr kan gjør ut av rsultatn: Trn prosntrgning, finn gografisk likhtr og ulikhtr, lag prsntasjonr og oppstillingr og y annt. HUSK: Diagran visr hl tidn d rsultatn so har kot inn hittil, i dt dr lastr d inn. Talln vil d andr ord forandr sg hlt fra til konkurransn avslutts, ttrso flr og flr skolklassr lggr inn sin rsultatr. Drso dr rgistrrr klassns boligkontrollr tidlig i konkurransn, r dt drfor lurt å følg d på utviklingn undrvis. 6

7 Konkurransrglr 1) Dr kan bar dlta so skolklass, ikk so nkltlvr llr lvgruppr. Dt r altså skolklassns sald rsultatr so skal rgistrrs på nttsidn brannvttskoln.no. Vi forutsttr at all lvr i skolklassn gjnnoførr inst én boligkontroll hvr. 2) Dt r kun lvr i grunnskolns llotrinn so kan dlta, dvs. fra og d 5. til og d 7. klass. 3) Hvr skolklass kan bar rgistrr sg én gang. Drso non rgistrrr sg flr gangr, vil bar dn sist rgistrringn vær tllnd. 4) Konkurransn startr vd skolårts start i august hvrt år. Sist frist for å rgistrr skolklassns svar r 31. ai sa skolår. 5) Blant all so dltar i konkurransn, trkkr vi ut tr skolklassr so vinnr t tilskudd til n klasstur på kronr. Vinnrklassn blir kontaktt dirkt i bgynnlsn av juni, og offntliggjørs på brannvttskoln.no kort tid ttrpå. Lykk til! Bst hilsn Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln Norsk brannvrnforning Dirktoratt for safunnssikkrht og brdskap Gjnsidig Forsikring Skolkonkurransn "Aksjon boligbrann" r utviklt av Norsk brannvrnforning i saarbid d d øvrig partn i Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln. Tknisk plattfor r utviklt av Laborus Oslo AS. Vi har svært bgrnst kapasitt til å gi brukrstøtt for konkurransn, så vær så snill ls dnn lærrvildningn nøy. Dt st skal vær bskrvt hr. 7

8 r o f a trollskj Kon t h r k k i s brann hj Bolign har røykvarslr Røykvarslrn pipr når tstknappn holds inn Bolign har husbrannslang og/llr brannslokkapparat D so bor dr, har hatt brannøvls Kofyrn har kofyrvakt Vaskaskinn r alltid avslått o natta

9 r o f a trollskj Kon k i l g g y r t n n bra i h Bustadn har røykvarslar Røykvarslarn pip når tstknappn haldast inn Bustadn har husbrannslang og/llr brannsløkkjapparat Di so bur dr, har hatt brannøving Kofyrn har kofyrvakt Vaskaskinn r alltid avslått o natta

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA Innhold I denne manualen finner du beskrivelser av hvordan et oppdragsskjema skal se ut når det sendes inn til oss etter endt oppdrag. Hvordan du kan sende inn

Detaljer

Om Meg siden på Office 365

Om Meg siden på Office 365 Viste du at Om meg er bedriftens egen private «LinkedIn» Med Om Meg kan du utnytte hele bedriftens kunnskap bedre. Om Meg siden på Office 365 Om Meg siden må ikke handle om fag. Det kan brukes til å fange

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer