Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom."

Transkript

1 Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig, gi dm kunnskap om gn rttightr og mulightn til å tjn gn pngr. Slik kan d unngå for tidlig ktskap, tvangsprostitusjon, ovrgrp og utnytting. Land: Bangladsh Prosjktpriod: 3 år: Juli 2012 dsmbr2014 Rapportpriod: 1. juli dsmbr Lokal partnr: VARD (Voluntary Association for Rural Dvlopmnt) og RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Srvic) Målgrupp: 5400 ung jntr fra marginalisrt fattig familir, i aldrn år, som ntn har droppt ut av skoln llr aldri bgynt i dt hl tatt. Gografisk bliggnht: Drai kommun i Sunamgonj-distriktt, nord i Bangladsh. (VARD)

2 Innhold Fra taus og undrtrykt til sjf i gt liv... sid 3 Hva har skjdd... sid 4 Mad in Bangladsh... sid 5 Endlig skoljnt igjn... sid 6 Å lv grønt r sunt... sid 7 Tkst på plakatn: Jntr har også rtt til skolgang! Vi vil ikk gift oss før vi r 18! Vi har rtt til å gå i frd! Ni til mdgift! Modig Shonglapjntr dmonstrrr for skolgang og mot barnktskap, mdgift og kvinndiskriminring. 2

3 Fra taus og undrtrykt til sjf i gt liv Fakta om Shonglap På landsbygda i Bangladsh r dt vanlig at jntr blir giftt bort før d fyllr 15. Mdgiftn førr til at mang jntr blir giftt bort så tidlig som mulig. Mang jntr fødr drmd barn lng før kroppn r klar for dt. Rsultatt r gjrn sykdom og dårlig hls. I vrst fall dødn. Jntns plass r hjmm, hvor d lagr mat, gjør rnt og passr på yngr søskn. Gatr, markdr og butikkr r så godt som rnst for kvinnr. Få jntr fullførr skolgangn. D får ingn mulight til å jobb og tjn pngr. For forldrn r d oft n økonomisk blastning n kstra munn å mtt. Ei jnt fra n fattig famili blir drmd lttr t offr for ut-spkulrt mnnskhandl. Falsk familir r t fnomn i traktn nær grnsn til India. Dt r n famili md n mor, far og gjrn n giftklar sønn som blir kjnt og får tillit blant folk. Målt r å få i ung jnt til å gift sg md sønnn i hust. Mn i virklightn blir jnta solgt og snr fraktt bort til sxindustrin. Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig, gi dm kunnskap om gn rttightr, og mulightr til å tjn gn pngr. Slik kan d unngå for tidlig ktskap, tvangsprostitusjon, ovrgrp og utnytting. Utdanningn r dlt opp i tr bolkr: Dt først halvårt handlr om bvisstgjøring av jntn. Hr lærr d om hls, hygin, mnnskhandl og gn rttightr. Drttr følgr t tr måndr langt ls- og skrivkurs. Til slutt får d n nkl yrksopplæring, så d kan stt i gang n virksomht og tjn gn pngr. Jntn, som før lvd t taust liv i skyggn, har blitt stolt og slvstndig. D har blitt sjf i gt liv. Øvrst: Vi har ingn frmtid, sir Rupali (16). Hun bl gift som 10-åring og mor som 12-åring, og lvr i t voldlig ktskap. Hr r hun md dattrn Bithi (4) på armn. Midtn: En dansnd glad Champa (14) har gått på Shonglap og drivr nå i systu sammn md fir vnninnr. Ndrst: To fornøyd jntr. Champa (15) og Hafiza (12) lærr ndlig å ls og skriv. 3

4 Forbrdlsr og rsultatr Hva har skjdd? Strømmstiftlsn i Bangladsh startt forbrdlsn til dtt programmt støttt av Kavlifondt i juli Hva har skjdd sidn oppstartn? Ettr n priod md forbrdlsr og fltarbid åpnt vår lokal partnr, VARD, 20 Shonglapsntr dn1. sptmbr Vår andr partnr, RDSR, skal start opp sin sntr i D kommr til å ha mst fokus på jntr fra stammbfolkningn. I oppstartsfasn organisrt VARD mang landsbymøtr for å bli kjnt og bygg tillit. Innbyggrn bl involvrt i diskusjonr vd å dlta i fokusgruppr sammn md forldrn til potnsill lvr. Hr skull d avklar d ulik rolln for dltakrn i programmt; dt vil si lvr, lærr og Shonglap Support Tam (SST). SST skal jobb aktivt for å bskytt og sikr jntns rttightr og bstår vanligvis av lokal ldr, forldr, filantropr og opinionsdannr. Forarbid Forarbid i juli-sptmbr: Prsonalia rgistrrt på aktull lvr Endlig utvlgls av lvr Elvprofilr utarbidt Undrvisningsmatrill og logistikk på plass Etablr Shonglap Support Tam (SST), møtr og diskusjonr Hjmmbsøk hos lvn av støtttam og lærr Informr lokal myndightr og andr landsbyr Etablr prosjktkontor i Drai kommun Oppfriskingskurs for tidligr lærr r holdt Rkruttr og lær opp 20 ny Shonglap-lærr og 2 inspktørr Rsultat Rsultatr av arbidt sptmbr-dsmbr : 20 ny Shonglapsntr åpnt høstn jntr har bgynt 99 % dltar jvnlig Mr nn 50 % har bgynt å praktisr dt d lærr, hjmm og i lokalsamfunnt. Dtt kan vær prsonlig hygin og almnnyttig hlsomsorg, slik som bruk av toalttr og latrinr i stdt for å gjør sitt fornødn på åpn mark. 1/5 av jntn r blitt mr involvrt i å ta bslutningr i familin Mang har fått lyst til å bidra økonomisk i familin Jntr fra år r spsilt motivrt til yrksopplæringn 50 % har bgynt å spar pngr aln, i små gruppr allr sammn md forldrn SST passr på at jntn kommr sg trygt til skoln og at d møtr opp 3 jntr som sluttt kom tilbak, takkt vær ttt oppfølging 2 barnktskap r avvrgt md hjlp av SST. Dn n jnta gikk på Shonglap, dn andr ikk. 4

5 Mad in Bangladsh Mad in Bangladsh Sukssskritrit for Shonglap r involvring og dialog på all plan: I landsbyn, hos forldrn, blant lokal opinionsdannr og hos jntn slv. Landsbyn Strømmstiftlsns lokal partnr vildr og assistrr kvinnr og mnn i landsbyn slik at d slv sr hva d kan gjør for fllsskapt m.h.t. arbid, utfordringr, holdningr tc. Dtt gjørs for å gi hl landsbyn n mulight til å arbid i fllsskap og stå sammn, no som snr kommr jntn til god. Hr r dt også fokus på å skap forståls for at jntr/kvinnr r n rssurs og ikk n blastning. Shonglap Support tam Mødrn til jntn jobbr md famili og nabor for å skap forståls om Shonglap-programmt. Et viktig mål r å bygg nd fordommr og skap n positiv innstilling blant landsbyns guttr og mnn. Lokal politikr og filantropr jobbr for at dt skal bli allmnt aksptrt i samfunnt at jntr får n utdanning. D hjlpr også til md å skaff dm arbidsplassr og skolplassr vd høyr utdanning, og at dt å vær jnt ikk skal vær t hindr i sg slv. D sttr også tma som arrangrt ktskap, trafficking og mdgift på agndan. n y b s d Lan rt o p p Su t m a t Jntn slv I undrvisningn dlr jntn rfaringr og drar ut og holdr gattatr om utvalgt tma d hatt om i undrvisningn. Gattatrn dramatisrr mdgift, kjønnsbasrt diskriminring, barnktskap og andr aktull, sosial tma. Diss kampanjn i lokalmiljøt r t godt hjlpmiddl for å få forldr og folk i landsbyn til å støtt opp om Shonglap. Folk bgynnr å diskutr og bli ngasjrt. D styrkr også jntns slvtillit, får dm til å ta prsonlig ansvar for sin gn utvikling og gir anrkjnnls og støtt fra famili og lokalsamfunn. n t n J 5

6 Shonglapjnt og vanlig grunnskollv samtidig Shahina Alt dt god i livt fikk n brå slutt da Shahinas far for to år sidn sa hun mått slutt på skoln. Endlig skoljnt igjn! Shahina r fjortn år og bor i landsbyn Mokshodpur i Drai kommun. Hun r nummr to av fir søskn, og farn hadd n vansklig oppgav md å brødfø hl familin på sks. Shahina lskt skoln, og trivds vldig godt. På avsluttnd ksamn i fmt klass bl hun nst bst i klassn. Mn farn hadd ikk råd til å la hnn fortstt. Inntktn som dagarbidr strakk ikk til. Talntfull jnt Dn ung jnta hadd gitt opp alt håp om vidr skolgang da hun hørt om Shonglap. I sptmbr 2012 bgynt hun på Jagrato Shonglapsntr md t lønnlig håp om å få lær no igjn, for dt hadd hun savnt dypt. I løpt av bar t par dagr forsto lærrn at dtt var i jnt md talntr og vnr ovr gjnnomsnittt. Hun tok kontakt md forldrn for å oppmuntr dm til å la dattrn bgynn på skoln igjn. D var først tilbakholdn, for d hadd dårlig råd. Mn til slutt fikk hun ovrtalt dm til å gjør dt likvl. Støtt og oppmuntring Shonglaplærrn tok vidr kontakt md rktorn på Shahinas skol. Han huskt godt dn flink jnta. Hun hadd jo vært n av skolns bst lvr, og han anbfalt hnn strkt å bgynn på skoln igjn. Mdlmmn av Shonglap Support Tam snakkt også md rktorn, og dt ndt md at han lovt hnn gratis skolgang. Hun vill 6 også få dkkt utgiftn til nødvndig skolmatrill. Md så my støtt og oppmuntring fra båd rktor og tamt lå vin klar for at hun kunn bgynn i sjund klass i januar Shahina r ovrlykklig ovr å vær skoljnt igjn. Nå går hun båd på vanlig skol og r jvnlig md på Shonglapgruppr i tillgg. Hr lærr hun om viktig ting for jntr å vit om pubrtt, hls og rttightr, og dlr dnn kunnskapn md sin vanlig klassvnninnr. Vil tjn gn pngr Mn hun vt også at farn aldri vil få råd til å btal for n vidr utdanning. Min far vil nok ikk ha råd til å btal for vidr skolgang for mg ttr dtt. Mn hvis jg slv kan klar å skaff mg n inntkt, kan jg finansir min gn studir, sir Shahina. Nå sr hun frm til å få sg n yrksopplæring, så hun kan bgynn å tjn gn pngr. Jg kommr til å finn gansk fort ut av hvordan jg kan tjn min gn pngr, llr s ttr n btalt jobb. For jg vil hjlp familin min på all måtr jg kan, så d kan komm sg ut av fattigdom, sir dn ung, talntfull jnta.

7 Grønnsaksjntn ordnr opp! Å lv grønt r sunt. Å vær krsn i matvin llr å spis sunt, var dt sist jntn i landsbyn Mokshodpur tnkt på. D hadd alltid hatt kun to valg: Entn spis dt lill du får, llr gå sultn. Områdt jntn bor i r ttt bfolkt og liggr i t flomutsatt, flatt landskap. Bfolkningn hr blir drmd hvrt år utsatt for voldsomm flommr som ødlggr båd avlingr og vgtasjon. Filrnæring r også spsilt utbrdt, for fattigdom gjør at d knapt nok har råd til å spis grønnsakr. I mang år var dt ingnting folk kunn gjør md dtt problmt. Folk lvr hovdsaklig av fisk og nsidig jordbruk. Kvinnr, og ung jntr spsilt, lidr undr sosialt undrtrykknd tradisjonr og fordommr. Enklt blir ofr for flrkonri. Dårlig hls, filrnæring, mangl på rnt drikk-vann, dårlig sanitærløsningr og rligiøs fordommr r non av hovdproblmn i områdt. Dyrkr grønnsakr Jntn på Jagroto Shonglapsntr bstmt sg for at d skull bgynn å gjnnomfør i praksis dt d snakkt om på Shonglap. Og d fant ut at d vill bgynn md sg slv. Drmd tok d tak i sin gn hlstilstand. Sammn md støtttamt kom d opp md idn om å dyrk grønnsakr, og spurt om d kunn få t jordstykk. Et mdlm av Shonglap Support Tam gav dm md gld t områd han ikk brukt slv. Tar slv ansvar Drmd bgynt d å dyrk t stort utvalg av sunn grønnsakr: Spinat, blomkål, tomatr og bønnr. Da avlingn bl høstt, dlt d dt ut til familin sin, og solgt i tillgg litt på markdt. Jntn sir slv at d aldri hadd lykks md å dyrk grønnsakr hvis d ikk tok tak i dt slv. Hvr og n av dm hadd sin oppgavr, som d sørgt for å gjør. Suksssn oppmuntrt dm til å øk produksjonn, og d bgynt å lgg planr for utvidls. Nå r d fornøyd md båd hva d har lært og alt d har klart å dyrk. All har sagt at d nå vil bgynn md kjøkknhagr hjmm dr d bor, slik at familin drs kan få sunn og næringsrik mat. Jg har forandrt mg kjmpmy allrd! Mamma trngr ikk lngr å mas på mg for å få mg til å gjør ting. Nå tar jg ansvar slv, for jg har lært dt i praksis. Forldrn min r my mr fornøyd md mg nå nn d var før, for nå har d også skjønt hvor bra dtt r, sir dn ung grønnsaksdyrkrn Sima Nandi. 7

8 Jg r vldig glad for at jntn har fått n flls plattform å stå på, lk på og arbid sammn på. D lskr å komm til Shonglap, for hr øynr d håp for livt sitt. Vi møtr også opp for å s hva d lærr om hr. Jg tror mødr også trngr dnn undrvisningn! Bansa Bgum, mor til Shonglapjnta Sadia fra Jagroto Shonglap-sntr. STRØMMESTIFTELSEN BOKS KRISTIANSAND TELEFON FAX ORG.NR Kontonr:

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer