Klart vi skal debattere om skum!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klart vi skal debattere om skum!!"

Transkript

1 Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl 3 sidr, og brukr dn plassn til å spr n dl opplysningr om CAFS og On Svn. Dt r dssvrr n dl faktafil i arbidsmtodikk og rfransr, som vi følr for å påpk. Mr llr mindr kronoligisk i forhold til artikkln 1 så kommr vår kommntarr. Påstandn «Skum r farlig for mnnsk og miljø» får stå som t ubstridt faktum. Dn r ikk undrbyggt. Skum finns i svært mang utgavr, hvilkt skum r dt som r miljøfarlig? Skoln på Sandø gjnnomført tstr av skumvsk, og kom fram til at On Svn A-skum ga langt mindr miljøblastning nn dt vanlig øvlssskummt. Ikk minst sidn dt r såpass høgkonsntrrt at man trngt å frakt dit t my mindr volum skum, og tynnt dt ut på stdt md vann for å få passnd øvlssskum for klassisk skumslukking. Skum som anvnds i dag i EU og EØS r miljøgodkjnt. Skummt som bl anvndt vd dnn tstn r On Svn A-skum. Dn innholdr ingn miljøgiftr og bioakummulrs ikk. Produktdatabladr for vår skumvskr 2 finns tilgjnglig på 1

2 nttt, og alt som tas inn til Svrig rapportrs til Svnska Kmikaliinspktionn. tmpratursnkning Vd å bruk On Svn oppnår man n rask tmpratursnkning som igjn gjør at arbidsmiljøt for brannmannn blir sikrr, blastningn fra vanndamp lavr, og om man rfrrr til studir gjort i forhold til Brandmnn mot Cansr, så vil n lavr tmpratur i rommt gjør at hudn opptar btraktlig mindr kjmikalir. A-skummt som anvnds i 3 promills konsntrasjon utgjør n såpass lav miljøblastning at miljøfortjnstn vd å hindr vidr brann pga høg ffkt vil gi n klar miljøfortjnst. Et av hovdpongn md On Svn r forøvrig at brannmannn ikk skal bhøv å gå inn og røykdykk. Brannn bør kunn kontrollrs fra utsidn. Dtt har vært t av fokuspunktn fra startn. Røykdykking bør kun praktisrs om dt r sist utvi. Erfaring visr at forøvrig at røykdykking md On Svn r raskr og sikrr nn md klassisk vannslukking. Røykdykking md On Svn fordrr t annt stt arbidstknikk dr man ikk kjølr branngassr, mn skumlggr ovrflatr og stoppr pyrolysn. Eksistrnd branngassn r bort på skundr når produksjonn opphørr. At vann r bdr nn skum på å kjøl branngassr r ingn nyht. Mn fokust md On Svn r ikk å kjøl branngassr, mn å forhindr vidr produksjon av d. 2

3 påvirkning Å minsk skad på mnnsk og miljø r slvsagt viktig. Dt r faktisk tt av vår bst salgsargumntr for On Svn. Dt r ikk alarmrnd å slukk n husbrann md On Svn A- skum. Skummt r biologisk ndbrytbart på kort tid, dt ødlggr ikk konstruksjonn, dt forhindrr vannskadr, dt stoppr brann i gulvlag og andr stdr dr dt r vansklig å komm til om dt bruks rtt. Dt r ingn ting å uro sg for. Vi har n stadig øknd mngd dokumntasjon på slukkffkt 3, miljøpåvirkning, tc. Dr får dt gjrn av oss, mulig dt vil virk brolignd. En slang som innholdr my luft vil slvsagt ha lttr for å brnn av nn n slang som innholdr kun vann, om man stngr strålrørt. Så lng slukkmiddlt flytr r forskjlln marginal. Dtt, og annt, vt vår kundr da all får grundig utdanning i brukn av systmt. Dt finns godt dokumntrt forskningsmatrial om dtt for ksmpl hos Univrsitt i Karlsruh 4. Dn svnsk AFS n som sir at dt skal vær sikkr tilgang på slukkvann blir dratt fram som t argumnt. Hvor i sammnhngn dn passr inn undrr vi oss no ovr. Slvsagt startr ingn n innvndig slukking utn sikkr tilgang til slukkvann. Om dt slukkvannt bruks dirkt og gir n utnyttlssffkt på % vd lavtrykk, llr om dt går via t On Svn systm og gir n utnyttlsffkt på 80% 5 har ingn dirkt sammnhng md sikkr tilgang til slukkvann. On Svn r også avhngig av vann. Vi brukr bar mindr. At forsikringsbrasjn har bgynt å still spørsmål vd slukkinnsatsr r i tilfll bra. Dt spørsmålt som vi oftst hørr drøftt, r hvorfor hus blir mr rasrt av slukkinnsatsr md klassisk vannslukking nn av brannn slv. Politit r også svært fornøyd md innsatsr md On Svn kontra vann, da dt r my lttr å avslør ildspåsttls når hust ikk r druknt. Vi blir kritisrt på at i n brosjyr så bruks bildt av barn som badr i A-skum. Og at dt r fil sidn dunkn md skum r X-mrkt, og dt står «iritrnd» på dn. Sr artikklforfattrn ingn forskjll på t høgkonsntrrt produkt og dt samm produktt i n 3 promills konsntrasjon i vann? Slvsagt r dt risiko for irritasjon av hudn når man håndtrr dt i konsntrrt form. Mn i 3

4 utblandt form r dt ca lik risikablt som såpbobln av oppvaskmiddl 6 som barna oft lkr md. «I sommras när SP i Borås gjnnomförd tstr...» Er artikklforfattrn rammt av sviktnd hukommls, llr r dt t bvisst forsøk på å lyv? SP, som r t ldnd intrnationllt forskninginstiut, tstt ingn ting. Lvrandørn av X-fir tipst Johan Lindström, ansatt på SP, og invitrt han til å komm nd på fltt og s hva Bo Andrsson drv md, for nvnt Bo Andrsson hadd rsrvrt øvlssfltt for non forsøk. Vidr om diss tstn, så bør man mrk sg at d ikk var satt opp likt. Vd tst av On Svn sto pallttn på skrå ut i t hjørn, md arnstdt bak stabln slik at dt skull vær vansklig å komm til. Kanskj artikklforfattrn kan forklar hvorfor palln sto langs n vgg og var ltt tilgjnglig containrdørn da d kjørt tst md skjrslokkr och tilsatsmdlt X-fir? Om ksprtisn på å kjør forsøk r så sviktnd som man kan få inntrykk av hr, så oppfordrs d som sto for forsøkt til å kall inn non md litt kunnskap til forsøksmtodikk nst gang d får for sg å tst no. Dt vil si: Om hnsiktn r å lag t rttfrdig forsøk. Bildn som bl brukt fra dtt forsøkt r i særklass. Lgg mrk til tidsangivlsn på hvrt bild. D visr ffktn på On Svn ttr 1 skund, mns X-fir viss ttr 16 skundr, som bild nummr 1 Og bild nummr to visr On Svn ttr 16 skundr og X-fir ttr 51 skundr. Hva skal man gntlig sammnlign hr? Er dtt n total mangl på komptans fra artikklforfattrns sid, llr forsøkr d bvisst å manipulr slik at rsultatt skal s annrlds ut? Hvorfor får vi ikk s bild nr 1 i all forsøk ttr f.ks. 5 skundr, og bild 2 ttr 40 skundr? Hvorfor r dt ikk likt? Vidr, tstn md On Svn bl kjørt to gangr. Dtt kommr ikk fram. Ettr dt øynvitnr sir så lykts slukkingn md On Svn svært bra i først forsøkt også. Og hvorfor r slgrn av X-fir på plass mns vi som lvrandørr av On Svn ikk r bdt inn? Er dt rttfrdig? Dt finns n mngd tstr rundt tmpratursnkning og On Svn. Dt r vansklig å si no om hvor valid d rsultatn som kom fram hr r da dt vi faktisk har stt av forsøksmtodikk i tstn ikk virkr imponrnd. Vi vt ikk hvor snsorr var plassrt og hvordan jobbn bl utført. Vi sndr gjrn ut rapportr og tstrsultatr om non har lyst til å s på dtt. 4

5 5 Nov 2013 Dt r alarmrnd at myndightsprsonr brukr av sin arbidstid på å spr «dbattinnlgg» som dt vi har lst i Swdish Firfightr Magasin. Slik n samling av faktafil, mytr, manipulring md bildr og skjv oppsatt forsøk som maskrs som vitnskaplig tstr. En prson som jobbr i MSB bør ikk bruk SP som skalkskjul for sin agnda. MSB som r n nøytral og vildnd institusjon har ikk som agnda å gjnnomfør tstr som dt r gjort hr, mn d skal forhold sg til dokumntrt tstr utført av komptnt institusjonr. Hvilkn agnda har Bo Andrsso når han bvisst sprr dbattinnlgg som dtt? Er MSB bkjnt av at han gjør dt på drs vgn? A r vic S c di Nor & Fir S cu Rs f tør a n a r v dl, hov org N, d rig Islan atum g d o i Sv s nd dag, Åla pr d n m a Finl syst ldt o s 123 md P.R.O.M.E.S.I.S 4 5 Föhl, A. and Rinr, J. (2000) Extinguishing capability of th Schmitz ONE SEVEN Systm in a full scal room fir xprimnt. Comprssd Air Foam Systm (CAFS), Institut Rsarch Station for Fir Protction Tchniqus, Karlsruh Univrsity, Grmany. 6 5

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer