Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata"

Transkript

1 Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013

2 Norsk Polarinstitutt Sid 1

3 1 Innldning, historikk og ndringslogg Historikk og status Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn Unik idntifisring av produktspsifkasjon Rfransdato Ansvarlig organisasjon Språk Hovdtma Dfinisjonr og forklaringr Forkortlsr Bskrivls Dlspsifikasjon Idntifikasjon av dlspsifikasjon Idntifikasjon av dlspsifikasjon Idntifikasjon av dlspsifikasjon Idntifikasjonsinformasjon Rfrans navn Altrnativt rfrans navn Sammndrag Formål Tmakatgori Rprsntasjonsform Datasttoppløsning Utstrkningsinformasjon Informasjonsmodll Vktorbasrt data Rastrbasrt data SOSI-format ralisring og yttrligr kritrir Rfranssystminformasjon Idntifikatorinformasjon Tmporalt rfrans-systm Kvalitt Datainnsamling Datavdlikhold Vdlikholdsfrkvns Prsntasjonsinformasjon Rfrans til prsntasjonskatalog Lvransinformasjon Idntifikasjon av lvransformat Tillggsinformasjon Mtadata Norsk Polarinstitutt Sid 2

4 1 Innldning, historikk og ndringslogg 1.1 Historikk og status Dtt r først vrsjon av produktspsifikasjonn. 1.2 Endringslogg Norsk Polarinstitutt Sid 3

5 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn 2.1 Unik idntifisring av produktspsifkasjon Kortnavn J100 Kartdata Fullstndig navn J100 Kartdata Vrsjon Dsmbr 2013 Undrtyp J100 Produktgrupp J100 Kartdata 2.2 Rfransdato Ansvarlig organisasjon Norsk Polarinstitutt 2.4 Språk Norsk 2.5 Hovdtma Araldkk, fastmrkr, høyd, stdsnavn, tknisk situasjon, trrngmodll 2.6 Dfinisjonr og forklaringr Ikk rlvant for spsifikasjonn 2.7 Forkortlsr Ikk rlvant for spsifikasjonn 2.8 Bskrivls J100 Kartdata organisrs i 6 tmagruppr, og hvr grupp innholdr nklttma som logisk hørr sammn. Drsom to llr flr nklttma som dannr topologisk rlasjonr md hvrandr skal diss ligg i samm tmagrupp. Topologisk rlasjonr på tvrs av tmagruppn skal ikk forkomm. - Araldkk - Fastmrkr - Høyd - Stdsnavn - Tknisk situasjon - Trrngmodll Norsk Polarinstitutt Sid 4

6 3 Dlspsifikasjon 3.1 Idntifikasjon av dlspsifikasjon Fastmrkr Nivå datastt Nivå navn Fastmrkr Nivå bskrivls Data ikk angitt Utstrkningsinformasjon Utstrkning bskrivls Jan Mayn Gografisk områd Vstligst koordinat: -9,040 Østligst koordinat: -7,946 Nordligst koordinat: 71,150 Sørligst koordinat: 70,872 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt 3.2 Idntifikasjon av dlspsifikasjon Stdsnavn Nivå datastt Nivå navn Stdsnavn Nivå bskrivls Data ikk angitt Utstrkningsinformasjon Utstrkning bskrivls Jan MaynStdsnavn Gografisk områd Vstligst koordinat: -9,570 Østligst koordinat: -7,603 Nordligst koordinat: 71,189 Sørligst koordinat: 70,347 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt 3.3 Idntifikasjon av dlspsifikasjon Trrngmodll Nivå datastt Nivå navn Trrngmodll Nivå bskrivls Data ikk angitt Utstrkningsinformasjon Utstrkning bskrivls Norsk Polarinstitutt Sid 5

7 Jan Mayn Gografisk områd Vstligst koordinat: -9,170 Østligst koordinat: -7,810 Nordligst koordinat: 71,187 Sørligst koordinat: 70,796 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 6

8 4 Idntifikasjonsinformasjon 4.1 Rfrans navn J100 Kartdata 4.2 Altrnativt rfrans navn J100 Kartdata 4.3 Sammndrag J100 Kartdata r t stt av topologisk strukturrt kartdata på vktorform, og rastrform for trrngmodll. Kartdatan r tilnærmt lik datan i dt trykt kartt ovr Jan Mayn 1: , og gnr sg for prsntasjonr omkring dnn målstokkn. Databasn inngår som t av Polarinstituttts offisill basisdatastt. På lik linj md basisdatasttt J1000 Kartdata (kartdata i målstokk 1: ), dannr J100 Kartdata grunnlag for ulik produktr som tilbys brukrn. J100 Kartdata skal i samspill md andr datakildr tilfrdsstill følgnd bruksområdr: - Frmstilling av kartdata Jan Mayn 1: Frmstilling av avldd kart - Som digitalt kartgrunnlag for planlggings-, forvaltnings- og ovrvåkingsformål - Rfransinformasjon i gografisk analysr (GIS) 4.4 Formål Data ikk angitt 4.5 Tmakatgori Følgnd tmakatgorir r listt: basisdata høyddata innsjøvassdrag konstruksjonr kystsjø posisjonbstmmnddata transport 4.6 Rprsntasjonsform vktor og rastr 4.7 Datasttoppløsning Målstokktall Distans Måltall: Målnht: Mtr 4.8 Utstrkningsinformasjon Utstrkningbskrivls Jan Mayn Gografisk områd Vstligst koordinat: -9,078 Østligst koordinat: -7,929 Nordligst koordinat: 71,161 Sørligst koordinat: 70,825 Vrtikal utbrdls Minimumsvrdi: 0. Maksimumsvrdi: Enht: Mtr Innhold gyldightspriod Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 7

9 5 Informasjonsmodll 5.1 Vktorbasrt data Dtaljrt bskrivls AREALDEKKE J100 Kartdata Araldkk innholdr tman land, isbrr, mornr, innsjør (og tørr innsjør) og lvr. Mrknadr: J100 Isbrr Objkttypn SnøIsbr (flat) r bnyttt for all isbrr på Jan Mayn, og for avgrnsningn av diss, dr isbrn går ut i havt, r dt i SOSI 4.0 ingn lovlig gnskapr for å bskriv at dtt r n brfront. Objkttypn Kystkontur og gnskapn/vrdin KYSTTYP 6 r bnyttt for diss kurvn. J100 Vann Objkttypn ElvBkk (båd flat og kurv) krvr gnskapn VANNBR. Enstrkslvr r gnrrt fra bord- og skjrmdigitalisring av gaml analog kart. Vrdin * (astrisk) bnyttt, da vrdin ntn r ukjnt. FASTMERKER J100 Kartdata Fastmrkr innholdr tmat stamnttpunkt. Stamnttt på Jan Mayn bstår av 3 punktr. Statns kartvrk har ansvart for Stamnttt. Hovdformålt md datasttt r å gi ovrsikt ovr hvor punktn r plassrt i trrngt. Dt prsisrs at datasttt ikk r tnkt bnyttt som grunnlagsdata for landmålingsoppdrag. I slik tilfllr må man hnvnd sg til Polarinstituttt/Statns kartvrk for å få gjldnd koordinatr på aktull punktr. HØYDE J100 Kartdata Høyd innholdr tmat høydkurvr. Ekvidistansn r 40 mtr. STEDSNAVN J100 Kartdata Stdsnavn innholdr all godkjnt stdsnavn md koordinatr for Jan Mayn. Navntilfangt r hovdsaklig tilpasst dn topografisk hovdkartt Jan Mayn 1: (J100). Skrivmåt: Stdsnavn i norsk polarområdr skrivs på nynorsk. SOSI-standardn r ikk tilstrkklig for å favn dtt datasttt, slik at vi har dfinrt gn typr inntil SOSI-standardn blir tilstrkklig (s kapittl 5.3.4). TEKNISK SITUASJON J100 Kartdata Tknisk situasjon innholdr bygningr, vir og rullbanandr mnnskskapt objktr Grafisk visning av applikasjonsskjma Dt r forløpig ikk utarbidt UML-modllr for spsifikasjonn Tkstlig bskrivls av applikasjonsskjma 5.2 Rastrbasrt data Dtaljrt bskrivls TERRENGMODELL Norsk Polarinstitutt Sid 8

10 J100 Trrngmodll innholdr trrngmodll som dkkr hl Jan Mayn, md oppløsning på 25 mtr. Modlln r på rastrformat (Erdas Imagins IMG-format), og innholdr data gnrrt fra høydkurvr og kystkontur. 5.3 SOSI-format ralisring og yttrligr kritrir Forklaring til forkortlsn i ovrskriftn: Kolonnn mrkt (-) visr minimumskardinalitt. Kolonnn mrkt (+) visr maksimumskardinalitt Tmagrupp Araldkk ElvBkk Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog vannvi for rnnnd vann KURVE,FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE ElvBkk 1 1 SOSI40/VANN vannbrdd..vannbr H1 1 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H2 0 1 SOSI40/Gnrll mdium..medium T Innsjø Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog n frskvannsflat som ikk r rnnnd vann FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE Innsjø 1 1 SOSI40/VANN oppmåltkot..oppmåltkote D Innsjøkant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog konturlinj mllom land og innsjø KURVE SOSI40/VANN..OBJTYPE Innsjøkant 1 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H2 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 9

11 Kystkontur Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog grns mllom land og sjø, dfinrt som midlr høyvannslinj Mrknad: Tilsvarr COALNE i S-57 KURVE SOSI40/KYST..OBJTYPE Kystkontur 1 1 SOSI40/KYST kystrfrans..kystref T5 0 1 SOSI40/KYST kysttyp..kysttyp H2 0 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Landaral Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog områdt på "land"-sidn av kystkonturn, bgrnst av kyst, kai og dataavgrnsningslinjr Mrknad: Tilsvarr LNDARE i S-57 FLATE SOSI40/KYST..OBJTYPE Landaral LosmassFlat Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog aral bstånd av n løsmasstyp (jordart) FLATE SOSI40/LOSM..OBJTYPE LosmassFlat 1 1 SOSI40/LOSM losmasstyp..jordart H LosmassGrns Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnsning av ulik typr løsmassr (jordartr) KURVE SOSI40/LOSM..OBJTYPE LosmassGrn 1 1 s SOSI40/GEOI golpavisningtyp..geopåvisningtype H2 1 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 10

12 SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 nøyaktight...nøyaktighet H SnøIsbr Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog grns mllom snø llr isbr og barmark dr dt r usikkrt om dt r isbr llr snø Mrknad: Isbr kan også vær n dl av vig snø, særlig når isbrns kantlinj ikk kan dfinrs (og rgistrrs) som Isbr. Dn gaml kodn for isbr r ovrført til dtt objktt! FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE SnøIsbr SnøIsbrKant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog grns mllom snø llr isbr og barmark dr dt r usikkrt om dt r isbr llr snø KURVE SOSI40/VANN..OBJTYPE SnøIsbrKant 1 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H TørrInnsjø Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog priodvis tørr innsjø FLATE SOSI40/VANN..OBJTYPE TørrInnsjø TørrInnsjøkant Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnsningslinj for tørrinnsjø KURVE SOSI40/VANN..OBJTYPE TørrInnsjøkant 1 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 11

13 SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 synbarht...synbarhet H Tmagrupp Fastmrk Fastmrk Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog varig mrkt punkt, markrt md bolt llr annt mrk dr plan koordinatr og/llr høyd r bstmt, llr r planlagt bstmt i t godtisk systm PUNKT SOSI40/FM..OBJTYPE Fastmrk 1 1 SOSI40/FM fastmrksntrumrf..fmsref T2 1 1 SOSI40/FM fastmrkhøydrf..fmhref T2 1 1 SOSI40/FM fastmrkidgamml..fmidgml T SOSI40/FM punkttyp..ptype T1 1 1 SOSI40/Gnrll høydovrbakkn..hob D SOSI40/FM fastmrkmrknadr..fmmerk T Tmagrupp Høyd Høydkurv Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog linj i trrngt md fast høydvrdi (z-vrdi) ovr rfranshøydn KURVE SOSI40/TERR..OBJTYPE Høydkurv 1 1 SOSI40/Gnrll høyd..høyde D SOSI40/Gnrll mdium..medium T1 0 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 SOSI40/Gnrll synbarht...synbarhet H2 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...h-målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...h-nøyaktighet H6 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 12

14 5.3.4 Tmagrupp Stdsnavn SOSI-standardn r ikk tilstrkklig for å favn dtt datasttt, slik at vi har dfinrt gn typr inntil SOSIstandardn blir tilstrkklig..def..npstedsnavn * (Objkttyp)...ID H5 (Unik idntifikasjonskod for hvrt stdsnavn) kardinalitt NAVN T50 (Stdsnavnt, godkjnt skrivmåt) kardinalitt TERRENGFORM T50 (Objktt stdsnavnt r knyttt til) kardinalitt Tmagrupp Tknisk situasjon AnnnBygning Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog bygning som ikk r rgistrrt i matrikkln PUNKT SOSI40/BYGG..OBJTYPE AnnnBygnin 1 1 g SOSI40/BYGG bygningstyp..byggtyp_nbr H3 1 1 SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Rullban Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog avgrnst, rktangulært områd på n flyplass på land innrttt for landing og avgang md luftfartøyr FLATE SOSI40/LUFT..OBJTYPE Rullban Rullbangrns Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog KURVE SOSI40/LUFT..OBJTYPE Rullbangrn 1 1 s SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H6 0 1 Norsk Polarinstitutt Sid 13

15 Vg Dfinisjon fra SOSI gnrll objktkatalog hovdfrdslsår for motorisrt trafikk (bilr, motorsyklr mv) KURVE SOSI40/Vgsituas..OBJTYPE Vg 1 1 jon SOSI40/Gnrll førstdatafangstdato..førstedatafangs DATOT 0 1 TDATO ID SOSI40/Gnrll posisjonskvalitt..kvalitet * 0 1 SOSI40/Gnrll målmtod...målemetode H2 0 1 SOSI40/Gnrll nøyaktight...nøyaktighet H Basisgnskapr og assosiasjonsrollr fastmrkhøydrf (FMHREF), fastmrkidgamml (FMIDGML), fastmrksntrumrf (FMSREF), golpavisningtyp (GEOPÅVISNINGTYPE), høydovrbakkn (HOB), høyd (HØYDE), losmasstyp (JORDART), kysttyp (KYSTTYP), mdium (MEDIUM), oppmåltkot (OPPMÅLTKOTE), punkttyp (PTYPE), vannbrdd (VANNBR) fastmrkhøydrf FMHREF bskrivls av punktt for høydrfrnsr, dvs. hva høydn rfrrr sg til Mrknad: For nærmr informasjon, s standardn fastmrknummrring og fastmrkrgistr, opplysningr knyttt til t fastmrk ( ). SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon.def..fmhref T2 Annt AN Borhull, øvr kant BH Fot vard FV Topp bolt TB Topp lykt TL Topp rør TR Topp vard TV fastmrkidgamml FMIDGML tidligr fastmrkidntitt, oft som t nummr Mrknad: For nærmr informasjon, s standardn fastmrknummrring og fastmrkrgistr, opplysningr knyttt til t fastmrk ( ) SOSI-navn syntaksdfinisjon.def..fmidgml T fastmrksntrumrf FMSREF bskrivls av punktt for sntrumsrfransn, dvs. hva på fastmrkt nord- og øst-koordinatn rfrrr sg til Mrknad: For nærmr informasjon, s standardn fastmrknummrring og fastmrkrgistr, opplysningr knyttt til t fastmrk ( ) SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon.def..fmsref T2 Annt AN Norsk Polarinstitutt Sid 14

16 Borhull Fot vard Topp bolt Topp lykt Topp rør Topp vard BH FV TB TL TR TV golpavisningtyp GEOPÅVISNINGTYPE hvor sikkrt t gologisk objkt r påvist i trrngt, llr hvilkn mtod som liggr til grunn for å påvisningn/rgistrringn SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon.def..geopåvisningtype H2 Flyfototolkt objkt llr dlobjkt høydovrbakkn HOB objkts høyd ovr bakkn Mrknad: Kan vær aktult i forbindls md ulik typr objktr md utstrkning i høyd, slik som tlfonstolpr, gjrd, tc. Må bruks md forsiktight og dt må komm klart fram hvilk dtalj av objktt llr objktts o SOSI-navn syntaksdfinisjon.def..hob D høyd HØYDE t punkts vrtikal avstand ovr n fysisk llr matmatisk dfinrt rfransflat [H] SOSI-navn syntaksdfinisjon.def..høyde D losmasstyp JORDART kvartærgologisk løsmasstypr (jordartstypr) Mrknad: Nærmr forklaring til dfinisjonr og hvordan d bl dannt, r å finn i artikkln; Kvartærgologisk kart ovr Norg, 1:1 mill., tma jordartr (Thorsn M, Norgs gologisk undrsøkls, 1991) Kodlistn r lang og kodn lists ikk. S SOSI gnrll objktkatalog llr dfinisjonn av gnskapn i SOSI ps kysttyp KYSTTYP katgori av kyst SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon.def..kysttyp H2 Brfront i sjøn mdium MEDIUM objktts bliggnht i forhold til jordovrflatn Eksmpl: På bro, i tunnl, inn i t bygningsmssig anlgg, tc. SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon.def..medium T1 Norsk Polarinstitutt Sid 15

17 På isbr I oppmåltkot OPPMÅLTKOTE høyd ovr havt på vannspilt vd oppmåling SOSI-navn syntaksdfinisjon.def..oppmåltkote D punkttyp PTYPE bskrivls av fastmrkts punkttyp Mrknad: I norm for fastmrkrgistr og fastmrknummr har punkttyp kodn P, Q og R avhngig av slv nummrt. I dnn standardn bnytts punkttyp P for polygonpunkt uavhngig av slv nummrt. SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon.def..ptype T1 Punkt i Landsnttt L Punkt i stamntt S Trigonomtrisk punkt T vannbrdd VANNBR gir informasjon om hvordan lv/bkk og kanal/grøft grovt r klassifisrt ttr brdd SOSI-navn Kodnavn Dfinisjon/Forklaring Kod syntaksdfinisjon.def..vannbr H1 Brdd <> 1-3m 2 Brdd <> 3-15m 3 Brdd <> 15-40m 4 Norsk Polarinstitutt Sid 16

18 6 Rfranssystminformasjon 6.1 Idntifikatorinformasjon Tittl: SOSI-skrtariatt Organisasjon: Statns kartvrk Link: Idntifikasjonskod: 23 Kodrom: SYSKODE Kodvrsjon 6.2 Tmporalt rfrans-systm Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 17

19 7 Kvalitt Dt r forløpig ikk angitt non kvalittskrav til produktt Norsk Polarinstitutt Sid 18

20 8 Datainnsamling J100 Kartdata r tablrt vd vd bord- og skjrmdigitalisring av ldr analog kart, som i sin tid var konstrurt i autograf. J100 Kartdata r primærdatabasn for kartdata ovr Jan Mayn. Stdsnavnn i kartsrin r gnrrt ut fra stdsnavndatabasr og gitt koordinatr ttr manuskart fra vdtak i navnkomitn vd Polarinstituttt. Stdsnavnn har sin opprinnls fra ulik kildr, fra historisk kart og bøkr og fram til navnstting av gografisk lmntr som fortsatt pågår i dag. Dt r navnkomitn for norsk polarområdr som forvaltr stdsnavnn for Svalbard, Jan Mayn og d nær havområdr. Endringr og tillgg r mindr frkvnt, og når brukrn gjnnom hovdlvransn av kartdata til Norg digitalt. Fastmrkdatan r basrt på innmåling md GPS. Endringr og tillgg r mindr frkvnt, og når brukrn gjnnom hovdlvransn av kartdata til Norg digitalt. Norsk Polarinstitutt Sid 19

21 9 Datavdlikhold 9.1 Vdlikholdsfrkvns irrgulært Norsk Polarinstitutt Sid 20

22 10 Prsntasjonsinformasjon 10.1 Rfrans til prsntasjonskatalog Data ikk angitt Norsk Polarinstitutt Sid 21

23 11 Lvransinformasjon 11.1 Idntifikasjon av lvransformat SOSI for vktordata, IMG for rastrdata Lvransformat Formatnavn SOSI for vktordata, IMG for rastrdata Formatvrsjon SOSI 4.0 for vktordata Produktspsifikasjon SOSI-standardn vrsjon 4.0 for vktordata Filstruktur Data ikk angitt Språk NO, EN Tgnstt ISO Lvransmdium Lvransnht Gografisk områdr og utvalg Ovrføringsstørrls Data ikk angitt Navn på mdium Data ikk angitt Annn lvransinformasjon Ndlasting av data r bgrnst til Norg digitalt-partr som i tillgg abonnrr på Jan Mayn-datan. Øvrig må kontakt Polarinstituttt for bstilling og vntull forspørslr. Norsk Polarinstitutt Sid 22

24 12 Tillggsinformasjon Norsk Polarinstitutt r ansvarlig myndight for topografisk kartlgging av Jan Mayn. Kartdatan ovr Jan Mayn forliggr i dag i digital formr. Datan r basrt på bord- og skjrmdigitalisring av gaml folir og papirkart. Diss gaml kartn bl produsrt md utgangspunkt i pankromatisk flybildr md lavr oppløsning, slik at dt samlt stt r flr momntr som bgrnsr kvalittn på diss datan i dn formn d har fått: kvalittn på originalkildn (flybildn), tolkningn av dnn, og skanningn/digitalisringn for ovrgang til digital form. I tillgg kommr at diss datan r forldt trrngt kan ha og har ndrt sg (lvløp, isbrr osv.). Norsk Polarinstitutt Sid 23

25 13 Mtadata S Norsk Polarinstitutt Sid 24

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2013 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2011 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2011 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2011 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon desember Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2009 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2009 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon dsmbr 2009 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag 9. juni 5 EKSAMEN N og utsatt Løsningsorslag Emnkod: ITD5 Dato: 4. juni 5 Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk ørst dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: - To A4-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. Christian

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer