JT 366

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JT 366 www.whirlpool.com"

Transkript

1 JT 366.hirlpool.com NO 1

2 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som r plassrt på sidvggn inn i ovnn. D forhindrr at ftt og matpartiklr kan komm inn i mikrobølgovnns luftinntakskanalr. SETT OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVER- FLATES om r strk nok til å bær ovnn og vntult tilbhør for matlaging. Vær forsiktig når du håndtrr ovnn. DENNE OVNEN ER IKKE KONSTRUERT for plassring llr bruk på n arbidsovrflat som liggr lavr nn 850 mm ovr gulvt. PLASSER OVNEN BORTE fra andr varmkildr. For tilstrkklig vntilasjon må dt vær minst 20 cm fritt rom ovr ovnn. Pass på at rommt undr, ovr og på sidn r tomt, slik at luftn kan sirkulr fritt. Dnn mikrobølgovnn skal ikk plassrs i n kjøkknsksjon. FORSIKRE DEG OM AT APPARATET IKKE ER SKADET. Kontrollr at ovnsdørn lukkr godt til mot dørkarmn og at dn innvndig dørttningslistn ikk r skadt. Tøm ovnn og rngjør dn innvndig md n myk, fuktig klut. DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET hvis strømkabln llr støpslt r skadt, hvis dt ikk fungrr som dt skal, llr hvis dt r blitt skadt llr har falt nd. Ikk dypp strømkabln llr støpslt nd i vann. Hold kabln bort fra varm ovrflatr. Ellrs kan dt oppstå lktrisk støt, brann llr andr farr. ETTER TILKOPLING DEN FØRSTE GANGEN APPARATET kopls til strøm, llr ttr t strømbrudd, r displayt tomt. Tgnrutn kan, hvis du ønskr dt, bruks som n 24-timrs digital klokk. Når klokkfunksjonn ikk r programmrt, vil tgnrutn vær blank til du stillr inn tilbrdningstid llr tidsmålrn. OVNEN VIRKER BARE NÅR ovnsdørn r ordntlig lukkt. DÅRLIG TV-MOTTAK og radioforstyrrls kan vær følgnd drsom ovnn plassrs i nærhtn av t TV, n radio llr n antnn. DETTE APPARATET SKAL JORDES i samsvar md gjldnd lovr. Produsntn frasir sg thvrt ansvar for prsonskadr samt skadr på dyr llr gjnstandr som har oppstått fordi dtt påbudt ikk r blitt fulgt. Produsntn r ikk økonomisk ansvarlig for problmr som forårsaks av at brukrn ikk følgr diss anvisningn. 2 NO

3 IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MA- TERIALER inni llr i nærhtn av ovnn. Dampn kan før til brann llr ksplosjon. MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE BRUKES til å tørk klær, papir, urtr, tr, blomstr, frukt llr andr brnnbar matrialr. Ellrs kan dt oppstå brann. VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE HVIS NOE INNI ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU SER RØYKUTVIKLING, må du hold ovnsdørn lukkt og slå ovnn av. Trkk ut støpslt llr slå av strømmn vd å skru ut sikringn llr trykk på skillbrytrn. IKKE OVERKOK MATEN. Ellrs kan dt oppstå brann. IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN ER I GANG, og spsilt ikk hvis matn varms i papir, plast llr andr brnnbar matrialr. Papir kan forkulls llr bgynn å brnn og non plastmatrialr kan smlt undr oppvarmingn. Ikk la ovnn stå utn tilsyn hvis du brukr størr mngdr ftt llr olj, sidn dtt kan ovropphts og forårsak brann! BARN MÅ KUNfå bruk ovnn utn tilsyn av voksn når d har fått tilstrkklig opplæring, slik at d r i stand til å bruk apparatt på n sikkr måt og forstår farn vd fil bruk. Barn må holds undr oppsikt når d brukr andr varmkildr (hvis tilgjnglig) sparat llr i forbindls md mikrobølgr på grunn av d høy tmpraturn som danns. DNNE OVNEN ER IKKE BEREGNET FOR bruk av prsonr (inkludrt barn) md rdusrt fysisk, snsorisk llr mntal vnr, llr som manglr rfaring og kunnskap, drsom d ikk har fått opplæring i llr blitt instrurt om brukn av ovnn av n prson som r ansvarlig for drs sikkrht. HOLD ØYE MED BARN for å sikr at d ikk lkr md ovnn. MIKROBØLEOVNEN MÅ IKKE BRUKES FOR å varm opp no som liggr i luftttt bholdr. Trykkt som danns i bholdrn kan forårsak skadr når du åpnr dn, llr dn kan ksplodr. IKKE BRUK tsnd dampr llr kjmikalir på apparatt. Dnn ovnn r spsilt utformt for å varm opp llr tilbrd mat. Dn r ikk brgnt for industrill bruk llr bruk i laboratorir. IKKE HENG ELLER PLASSER tung gjnstandr på dørn. Dtt kan skad ovnsdørn og hngsln. Du må ikk hng tung gjnstandr på dørhåndtakt. TETNINGSLISTENE OG OMRÅDET RUNDT DØREN bør sjkks jvnlig for skadr. Hvis diss områdn r skadt, må du ikk bruk ovnn før dn r blitt undrsøkt av n faglært srvictknikr. EGG IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til å kok llr varm opp hl gg, vrkn md llr utn skall, da d ltt kan ksplodr, slv ttr at oppvarmingn r avsluttt. NO 3

4 FORHOLDSREGLER GENERELT DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG HUSHOLDNING! APPARATET MÅ IKKE BRUKES md mikrobølgr drsom dt ikk r mat i ovnn. Ellrs kan apparatt bli skadt. VENTILASJONSÅPNINGENE på ovnn må ikk tildkks. Hvis luftinntaks- llr utslippsåpningn blokkrs, kan ovnn bli skadt og tilbrdningsrsultatt bli dårlig. HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE ovnn, kan du stt t glass md vann i dn. Vannt opptar mikrobølgnrgin, og ovnn blir ikk skadt. IKKE OPPBEVAR ELLER BRUK dtt apparatt utndørs. IKKE BRUK dtt produktt i nærhtn av n kjøkknvask, i n fuktig kjllr llr i nærhtn av t svømmbassng osv. IKKE BRUK ovnsrommt til oppbvaringsrom. KLEMMER ELLER ANNET som innholdr mtalltrådr kan gi gnistutvikling i ovnn og må drfor fjrns fra posr og liknnd før dtt stts inn i ovnn. VÆSKER F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. Væsk kan ovroppvarms til ovr kokpunktt utn at du sr boblr. Dtt kan før til at dn varm væskn plutslig kokr ovr. For å unngå dtt bør du gjør som følgr: 1. Unngå å bruk bholdr md rtt sidr og smal hals. 2. Rør i væskn før du sttr dn i ovnn, og la tskjn stå i bholdrn. 3. La væskn stå i ovnn litt ttr oppvarming og rør i dn n gang til, før du forsiktig tar bholdrn ut av ovnn. FORSIKTIG FØLG ALLTID anvisningn i n kokbok for mikrobølgovnr. Særlig hvis du tilbrdr matvarr som innholdr alkohol. NÅR DU VARMER BARNEMAT llr drikk i glass llr flask, bør du alltid sjkk tmpraturn før srvring. På dn måtn blir varmn jvnt fordlt, og du unngår far for skålding llr forbrnning. Husk å fjrn lokkt og smokkn før oppvarming! FRITYRSTEKING IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til frityrstking, sidn du ikk kan kontrollr tmpraturn på oljn. BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE for å unngå forbrnning når du brørr bholdr, ovnsdlr og pannn ttr tilbrdning. Tilgjnglig dlr kan bli varm undr bruk, hold små barn unna. 4 NO

5 TILBEHØR GENERELT DET FINNES forskjllig tilbhør tilgjnglig på markdt. Før du kjøpr tilbhør, må du forsikr dg om at dt r gnt for bruk i mikrobølgovn. KONTROLLER AT TILBEHØRET DU BRUKER r brgnt for bruk i mikrobølgovn og at mikrobølgn kan passr gjnnom dm. NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR I mikrobølgovnn, må du sørg for at ingnting kommr i kontakt md vggn llr takt inn i ovnn. Dtt r særlig viktig for tilbhør av mtall llr md dlr av mtall. HVIS KOKEKAR SOM INNEHOLDER METALL kommr i kontakt md vggn llr takt inn i ovnn mns dn r i bruk, kan dt oppstå gnistutvikling, og ovnn kan bli skadt. FØR DU STARTER OVNEN, må du alltid forsikr dg om at dn rotrnd tallrknn kan dri fritt. Drsom dn rotrnd tallrknn ikk kan dri fritt, må du bruk n mindr bholdr. HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN undr glasstallrknn. Du må aldri lgg andr rdskapr på holdrn til dn rotrnd tallrknn. Stt holdrn til dn rotrnd tallrknn på plass i ovnn. ROTERENDE GLASSTALLERKEN BRUK GLASSTALLERKENEN til all typr tilbrdning. Dn samlr opp søl og matrstr som llrs vill stt flkkr og søl til ovnsrommt. Plassr dn rotrnd glasstallrknn på holdrn. LOKK DEKSELET bruks til å dkk til mat undr tilbrdning og varming md bar mikrobølgr, og hjlpr til md å unngå spruting, bvar matns fuktight og rdusr tilbrdningstidn. BRUK DEKSELET vd oppvarming på to nivår. GRILLRISTEN BRUK GRILLRISTEN når du tilbrdr md grillfunksjonn llr tilbrdning i kombinasjon md grilln. CRISP-HÅNDTAKET BRUK DET MEDFØLGENDE SPESIAL- HÅNDTAKET NÅR du skal ta dn varm crisppannn ut av ovnn. CRISPPANNE PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN. Bruk alltid dn rotrnd glasstallrknn som undrlag når du brukr crisppannn. IKKE PLASSER BESTIKK ELLER ANNET TILBE- HØR på crisppannn, da pannn blir mgt varm på kort tid og kan drfor ødlgg dtt. CRISPPANNEN kan forvarms før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid crisp-funksjonn når du forvarmr crisppannn. DAMPKOKER BRUK DAMPKOKEREN MED RIST vd tilbrdning av mat som fisk, grønnsakr og pottr. BRUK DAMPKOKEREN UTEN HULLRISTEN vd tilbrdning av mat som ris, pasta og hvit bønnr. PLASSER ALLTID dampkokrn på dn rotrnd glasstallrknn. NO 5

6 STARTSPERRE / BARNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AK- TIVERT ETT MINUTT ETTER at ovnn r gått i "hvilmodus". (Ovnn r i hvilmodus når 24-timrs klokkn viss llr hvis klokkn ikk r blitt innstilt, når displayt r tomt). DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.ks lggr mat inn i ovnn, for at startbskyttlsn skal frigjørs. Ellrs vil displayt vis DOOR (dør). door TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN TA PAUSE I TILBEREDNINGEN: DU KAN AVBRYTE TILBEREDNIN- GEN for å kontrollr, rør i llr snu matn vd å åpn dørn. Innstillingn blir holdt i 10 minuttr. FORTSETTE TILBEREDNINGEN: LUKK DØREN og trykk på startknappn EN GANG. Nå fortsttr tilbrdningn fra dr dn bl avbrutt. HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappn, økr du tilbrdningstidn md 30 skundr. GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TIL- BEREDNINGEN: TA UT MATEN, lukk dørn og trykk på STOPPknappn. DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL n gang i minuttt i 10 minuttr når tilbrdningn r frdig. Trykk på STOPP-knappn llr åpn dørn for å stopp signalt. DENNE FUNKSJONEN kan du slå på llr av vd å trykk inn stoppknappn og hold dn inn i tr skundr, til du hørr t lydsignal. MERK: Ovnn bholdr innstillingn i kun 60 skundr, drsom dørn blir åpnt og drttr lukkt ttr at tilbrdningn r frdig. 6 NO

7 KJØKKENTIMER BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trngr n stoppklokk på kjøkknt til å mål nøyaktig tid for ulik formål, for ksmpl når du kokr gg llr pasta llr når du har dig til hving. KJØKKENTIMEREN r fullstndig uavhngig av all andr funksjonr og kan bruks til nhvr tid, ntn ovnn r i bruk llr ikk. TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn dn tidn du vil mål. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DET HØRES ET LYDSIGNAL når timrn r frdig å tll nd til null. ETT TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN visr hvor my tid som r igjn i timrn. Dtt viss i 3 skundr før displayt går tilbak til å vis tilbrdningstidn (hvis du brukr ovnn akkurat nå). HVIS DU SKAL STOPPE TIDSMÅLEREN når dn fungrr i bakgrunnn av n annn funksjon, må du først hnt dn frm i forgrunnn vd å trykk på klokkknappn og drttr stopp dn vd å trykk n gang til på klokkknappn. NO 7

8 KLOKKE DEN FØRSTE GANGEN APPARATET kopls til strøm, llr ttr t strømbrudd, r displayt tomt. Hvis klokkn ikk r innstilt, fortsttr displayt å vær tomt til du stillr inn n tilbrdningstid. r r r r TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN (3 skundr) til talln på vnstr sid (timn) blinkr. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn timn og TRYKK PÅ DEN for å bkrft. (Talln på høyr sid (minuttn) blinkr). DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn minuttn. TRYKK PÅ JUSTERINGSKNAPPEN llr KLOKKE- llr STARTKNAPPEN. NÅ ER KLOKKEN INNSTILT og i drift. HVIS DU VIL FJERNE KLOKKEN fra displayt når dn r stilt inn, kan du trykk på klokkknappn igjn i 3 skundr til talln til vnstr (tiimn) blinkr og drttr på stoppknappn. HVIS DU VIL SETTE KLOKKEN i drift igjn, følgr du prosdyrn ovr. MERK: HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Da har du 10 minuttrs tid til å fullfør innstillingn. Ellrs må du gri hvrt trinn innn 60 skundr. 8 NO

9 TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal tilbrdning og oppvarming, for ksmpl av grønnsakr, fisk, pottr og kjøtt. r TRYKK PÅ MIKROBØLGEKNAPPEN. r DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn mikrobølgffktn og TRYKK PÅ DEN for å bkrft. (Timtalln blinkr.) DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET: Tilbrdningstidn kan justrs vd å dri på justringsknappn, og mikrobølgffktn vd å trykk på justringsknappn og dri dn. HVis du trykkr på justringsknappn undr tilbrdning, blinkr sifrn for mikrobølgffktn. Dn ny mikrobølginnstillingn aktivrs ttr at du har trykkt på justringsknappn llr når dt r gått 3 skundr utn at du har aktivrt justringsknappn. Når mikrobølgffkttalln lysr konstant, r dn ny innstillingn aktivrt. DU KAN ENKELT ØKE TIDEN i 30-skundrs trinn. Dt r bar å trykk på startknappn. Hvrt trykk økr tidn md 30 skundr. Du kan også ndr tidn vd å dri på justringsknappn for å forlng llr forkort tidn. STRØM JET VELGE EFFEKTNIVÅ KUN MIKROBØLGER FORESLÅTT BRUK: OPPVARMING av drikkr, vann, klar suppr, kaff, t llr andr matvarr md høyt vanninnhold. Vlg lavr ffkt drsom matn innholdr gg llr fløt. 750 W TILBEREDNING av fisk, kjøtt, grønnsakr osv. 650 W TILBEREDNING av matrttr som dt ikk skal rørs i. 500 W MER forsiktig tilbrdning av sausr md høyt protininnhold, ost- og ggrttr og for frdiggjøring av grytrttr. 350 W SMÅKOKE stuingr, smlt smør. 160 W TINING. 90 W MYKGJØRING av smør, ost og iskrm. NO 9

10 JET START (HURTIGSTART) DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat md høyt vanninnhold, som klar suppr, kaff llr t. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk på maksimalt mikrobølgffktnivå og tilbrdningstidn innstilt på 30 skundr. Hvrt ny trykk økr tidn md 30 skundr. Du kan også ndr tidn vd å dri på justringsknappn for å øk llr rdusr tidn ttr at funksjonn har startt. MANUELL TINING FØLG FREMGANGSMÅTEN for tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg ffktnivå 160 W når du tinr manult. FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfoli llr papp kan lggs dirkt inn i ovnn drsom dt ikk r non mtalldlr (f.ks. mtallklips) på mballasjn. EMBALLASJENS FORM kan påvirk opptiningstidn. Flat pakkr tinr raskr nn tykk blokkr. SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE når d bgynnr å tin. Enkl skivr tinr fortr. DEKK TIL DELER AV MATEN md små stykkr av aluminiumsfoli hvis d bgynnr å bli varm (f.ks. kyllinglår og vingspissr). KONTROLLER OG SE OVER MATEN REGELMESSIG. Når du får mr rfaring, finnr du frm til riktig opptiningstid for ulik mngdr. SNU STØRRE STYKKER midtvis i opptiningsprosssn. KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER tinr raskr hvis du rørr i dm undr opptiningstidn. NÅR DU TINER MAT, r dt bst la matn tin nstn hlt og la hviltidn fullfør opptiningsprosssn. LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN vil alltid gi bdr rsultatr, fordi varmn da vil bli fordlt jvnt gjnnom matn. 10 NO

11 JET DEFROST (TINING) BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tin kjøtt, fjærkr, fisk, grønnsakr og brød. JET DEFROST-FUNKSJONEN må få opplysning om matns nttovkt og må kun bruks hvis vktn r mllom 100 g - 3 kg, s tintablln. PLASSER ALLTID MATEN på dn rotrnd glasstallrknn. r TRYKK PÅ KNAPPEN JET DEFROST. r DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å vlg matkatgori og TRYKK PÅ DEN for å bkrft. (Talln for vkt blinkr.) DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn vktn på matn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. MIDT I TINEPROSESSEN stoppr ovnn og br dg om å snu matn (visr mldingn TURN FOOD). Åpn dørn. Snu matn. Lukk dørn og start ovnn igjn vd å trykk på startknappn. MERK: Ovnn fortsttr automatisk ttr 2 min. hvis matn ikk blir snudd. I så fall vil opptiningstidn var litt lngr. NO 11

12 JET DEFROST (TINING) FROSNE MATVARER: DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: Følg frmgangsmåtn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg ffktnivå 160 W vd tining. FROSNE MATVARER: HVIS MATEN ER VARMERE nn dypfryst tmpratur (-18 C), vlgr du n lavr vkt for matn. HVIS MATEN ER KALDERE nn dypfryst tmpratur (-18 C), vlgr du n høyr vkt for matn. MATKATEGORI MENGDE TIPS r t KJØTT 100 G - 2 KG Kjøttdig, kotlttr, stkr og biffr. FJÆRKRE 100 G - 3 KG Kylling, hl, stykkr llr filtr. FISK 100 G - 2 KG Hl, stykkr llr filtr. GRØNNSAKER 100 G - 2 KG Blandd grønnsakr, rtr, brokkoli osv. BRØD 100 G - 2 KG Hlt, rundstykkr llr bollr. FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, llr hvis vktn r lavr llr høyr nn anbfalt vkt, bør du følg prosdyrn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg 160 W vd tining. 12 NO

13 GRILL BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å gi matn n dlikat, gyllnbrun farg. TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. IKKE LA OVNSDØREN STÅ ÅPEN i lang tid når grilln r i drift, ttrsom dtt vil før til at tmpraturn i ovnn fallr. MATRETTER SOM ost, smørbrød, stkr og pølsr plassrs på grillristn. PASS PÅ AT DE REDSKAPENE du brukr r varmbstandig når du brukr dnn funksjonn. IKKE BRUK PLASTREDSKAPER når du grillr. D vil smlt. Rdskapr av tr llr papir gnr sg hllr ikk. VÆR FORSIKTIG, SÅ DU IKKE BERØRER takt i ovnn undr grilllmntt. NO 13

14 KOMBIGRILL BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å tilbrd matvarr som gratngr, lasagn, fjærkr og bakt pottr. r TRYKK PÅ KOMBIGRILL-KNAPPEN. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still innmikrobølg-ffktn, og trykk på dn for å bkrft. (Timtalln blinkr.) DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DEN MAKSIMALE MIKROBØLGEEFFEKTEN som kan bruks sammn md grilln r bgrnst til t fabrikkinnstilt nivå. PLASSER MATEN på grillristn llr på dn rotrnd glasstallrknn når du tilbrdr mat md dnn funksjonn. DU KAN OGSÅ slå av mikrobølgn vd å rdusr mikrobølgnivåt til 0 W, dt r bar å trykk på justringsknappn og dri dn. Når 0 W r nådd, går ovnn ovr til bar grillfunksjon. IKKE LA OVNSDØREN STÅ ÅPEN i lang tid når grilln r i drift, ttrsom dtt vil før til at tmpraturn i ovnn fallr. PASS PÅ AT DE REDSKAPENE du brukr r gnt for mikrobølgovn og varmbstandig når du brukr dnn funksjonn. IKKE BRUK PLASTREDSKAPER når du grillr. D vil smlt. Rdskapr av tr llr papir gnr sg hllr ikk. VÆR FORSIKTIG, SÅ DU IKKE BERØRER takt i ovnn undr grilllmntt. r VELGE EFFEKTNIVÅ KOMBIGRILL STRØM FORESLÅTT BRUK: 650 W TILBEREDE grønnsaksgratng W TILBEREDE fjærkr og lasagn W TILBEREDE fisk og frosn gratngr 160 W TILBEREDE kjøtt 90 W GRATINERE frukt 0 W BRUNE kun undr tilbrdning 14 NO

15 CRISP BRUK DENNE FUNKSJONEN når du skal varm opp og stk pizza og annn digbasrt mat. Funksjonn r også fin for stking av gg, pølsr, hamburgr osv. TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DU KAN IKKE ENDRE ffktnivåt llr slå grilln av/på når du brukr crispfunksjonn. OVNEN VIL AUTOMATISK start md mikrobølgr og grill for å varm opp crisppannn. Drmd oppnår crisppannn raskt arbidstmpraturn og bgynnr å brun og sprøstk matn. KONTROLLER AT crisppannn r riktig plassrt midt på glasstallrknn. OVNEN OG CRISPPANNEN BLIR MEGET varm når dnn funksjonn bruks. DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISPPANNEN oppå no som ikk tålr varm. VÆR FORSIKTIG, SÅ DU IKKE BERØRER takt i ovnn undr grilllmntt. BRUK GRYTEKLUTER llr dt spsill crisp-håndtakt som følgr md når du skal ta ut crisppannn. BRUK KUN dn vdlagt crisppannn md dnn funksjonn. Andr crisppannr på markdt vil ikk gi korrkt rsultat når du brukr dnn funksjonn. NO 15

16 MINNE MED MINNEFUNKSJONEN KAN du på n nkl måt raskt hnt frm n innstilling du vil bruk. PRINSIPPET MED MINNEFUNKSJONEN r å lagr dn innstillingn som aktult viss. BRUKE LAGRET INNSTILLING: TRYKK PÅ KNAPPEN MINNE 1 ELLER MINNE 2. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. LAGRE EN INNSTILLING: VELG n funksjon. PROGRAMMER innstillingn. TRYKK INN OG HOLD KNAPPEN MINNE 1 ELLER MINNE 2 inn i ca. 3 skundr til du hørr t lydsignal. Nå r innstillingn lagrt. Du kan ndr innstillingn i minnt så mang gangr du vil. MINNE 1 : Når apparatts støpsl stts i llr ttr t strømbrudd, vil minnfunksjonn ha lagrt 1 minutt vd full ffkt som standard innstilling. MINNE 2 : Når apparatts støpsl stts i llr ttr t strømbrudd, vil minnfunksjonn ha lagrt 3 minuttr vd full ffkt som standard innstilling. 16 NO

17 6 TH SENSE CRISP BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR rask oppvarming av mat fra frossn til srvringstmpratur. Dnn funksjonn bruks kun for frossn, frdiglagt mat. TRYKK PÅ 6 TH SENSE CRISP-KNAPPEN. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN FOR Å vlg matkatgori. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. PROGRAMMET BØR IKKE avbryts så lng viss i displayt. PROGRAMMET KAN avbryts når tidn viss. BRUK GRYTEKLUTER llr dt spsill crisp-håndtakt som følgr md når du skal ta ut crisppannn. BRUK KUN dn vdlagt crisppannn md dnn funksjonn. Andr crisppannr på markdt vil ikk gi korrkt rsultat når du brukr dnn funksjonn. PLASSER ALDRI BEHOLDERE ELLER INNPAKNING PÅ CRISPPANNEN! BARE MATEN SKAL SETTES PÅ CRISPPANNEN. MATKATEGORI MENGDE TIPS POMMES FRITES 250 G G Strø ovr salt hvis du ønskr litt sprør pomms frits. Fordl pomms frits i t jvnt lag utovr crisppannn. Pomms frits kan snus når tidn viss. r t PIZZA, TYNN BUNN 250 G - 500G For pizza md tynn bunn. PANNEPIZZA 300 G G For pizza md tykk bunn. QUICHE 400 G -800 G Plassr uich dirkt på crisppannn. KYLLINGVINGER 250 G G Fordl kyllingvingn i t jvnt lag utovr crisppannn. FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I TABELLEN ndnfor, llr hvis vktn r lavr llr høyr nn anbfalt vkt, bør du følg prosdyrn for dn manull crisp-funksjonn. NO 17

18 6 TH SENSE DAMP BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR matvarr som grønnsakr, fisk, ris og pasta. DENNE FUNKSJONEN ARBEIDER I TO TRINN. * DET FØRSTE TRINNET bringr matn raskt opp til koktmpratur. * DET NESTE TRINNET går justrr tmpraturn automatisk til småkoking, slik at dt ikk kokr ovr. TRYKK PÅ 6 TH SENSE DAMP-KNAPPEN. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn tilbrdningstidn. (Hvis tidn ikk r innstilt, vil dtt programmt kun gå til kokpunktt før dt slår sg av). TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DEKK ALLTID TIL MATEN MED ET LOKK. Forsikr dg om at bholdr og lokk r gnt for mikrobølgr før du brukr dm. Hvis du ikk har t lokk til dn bholdrn du vil bruk, kan du bruk t fat istdt. Dt bør plassrs md undrsidn mot innsidn av bholdrn. IKKE bruk plast- llr aluminumsfoli når du dkkr til matn. BEHOLDEREN SOM BRUKES bør ikk vær mr nn halvfull. Hvis du skal tilbrd stor mngdr, bør du vlg n størr bholdr, slik at dn ikk blir mr nn halvfull. Dtt r for å forhindr at matn kokr ovr. TILBEREDE GRØNNSAKER Lgg grønnsakn i ristn. Hll ml vann i dn ndr dln. Lgg på lokk og still inn tidn. Myk grønnsakr, som brokkoli og purr, trngr n koktid på 2-3 minuttr. Hardr grønnsakr, som hulrøttr og pottr, trngr n koktid på 4-5 minuttr. TILBEREDE RIS Følg anbfalingn på pakkn angånd tilbrdningstid, mngd vann og ris. Lgg ingrdinsn i dn ndr dln, lgg på lokkt, og still inn tidn. DAMPKOKEREN må bar bruks md mikrobølgr! DU MÅ ALDRI BRUKE DEN md andr funksjonr. BRUK AV DAMPKOKEREN md andr funksjonr kan før til skad. FØR DU STARTER OVNEN, må du alltid forsikr dg om at dn rotrnd tallrknn kan dri fritt. PLASSER ALLTID dampkokrn på dn rotrnd glasstallrknn. 18 NO

19 6 TH SENSE OPPVARMING BRUK DENNE FUNKSJONEN til oppvarming av frdiglagt mat som ntn r frossn, kjølskapskald llr romtmprrt. Plassr matn på n ildfast tallrkn llr fat som tålr mikrobølgr. TRYKK PÅ 6 TH SENSE OPPVARMING-KNAPPEN. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. PROGRAMMET BØR IKKE avbryts så lng PROGRAMMET KAN avbryts når tidn viss. viss i displayt. NÅR DU OPPBEVARER n rtt i kjølskapt llr porsjonrr på t fat n rtt som du vil varm opp, r dt lurt å lgg tykkr, fastr dlr ut mot kantn av tallrknn og d tynnr og mindr fast dln i midtn. LEGG TYNNE KJØTTSKIVER oppå hvrandr llr bland dm sammn. TYKKERE SKIVER, som kjøttpudding llr pølsr, bør lggs inntil hvrandr. HVILETID 1-2 minuttrs hviltid forbdrr alltid rsultatt, særlig for frossn mat. BRUK ALLTID DET VEDLAGTE LOKKET md dnn funksjonn, bortstt fra vd oppvarming av suppr, da r lokkt ikk nødvndig! Hvis matn r innpakkt på n slik måt at dt r umulig å bruk lokkt, bør du lag 2-3 snitt i innpakningn, slik at trykkt slippt ut når matn varms opp. FRIGJØRE TRYKK HVIS DU BRUKER PLASTFOLIE bør du stikk hull i dn md n gaffl for å ltt trykkt, slik at dn ikk sprkkr av dampn som danns undr tilbrdningn. NETTOVEKTEN må vær mllom g når du brukr dnn funksjonn. Ellrs bør du hlst bruk dn manull funksjonn for å oppnå bst rsultat. SØRG FOR at ovnn har romtmpratur før du brukr dnn funksjonn. Dtt gir d bst rsultatn. NO 19

20 RENGJØRING ER VANLIGVIS dt nst vdlikholdt som r nødvndig. Vd rngjøring skal ovnn alltid vær koplt fra strømmn. HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan dt før til ndbrytning av ovrflatn og drmd muligns rdusrt lvtid og farlig situasjonr. IKKE BRUK STÅLULL, GRYTESKRUBBER AV METALL ELLER slipnd rngjøringsmidlr osv. som kan skad btjningspanlt og ovrflatn i ovnsrommt og ovnns utsid. Bruk n klut md t mildt vaskmiddl llr kjøkknpapir md glassrns i sprayform. Spray glassrns på kjøkknpapirt. IKKE SPRAY dirkt på ovnn. MED JEVNE MELLOMROM, llr hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallrknn og holdrn og rngjør bunnn av ovnn. OVNEN ER LAGET SLIK at glasstallrknn skal vær i ovnn undr bruk. IKKE bruk ovnn når glassplatn r tatt ut for rngjøring. BRUK EN MYK, FUKTIG KLUT og n mild såp for å rngjør ovnn innvndig, frontn og baksidn av dørn samt døråpningn. PASS PÅ AT EVENTUELT FETT og matrstr rundt døråpningn blir fjrnt. SMUSS SOM ER VANSKELIG Å FJERNE løsnr lttr hvis du sttr n kopp md vann i ovnn og lar dn kok i non minuttr. Dampn vil myk opp flkkn. VOND LUKT I OVNEN KAN REDUSERES vd at du sttr inn n boll md vann og sitronsaft og lar dtt kok non minuttr. IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER for å rngjør mikrobølgovnn. GRILLELEMENTET trngr ikk rngjøring, da dn strk varmn vil brnn av vntult søl, mn takt undr lmntt kan trng rglmssig rngjøring. Dtt bør gjørs md n myk klut fuktt i mildt såpvann. HVIS GRILLEN IKKE BRUKES REGELMESSIG, bør dn stts i gang i 10 minuttr hvr månd for å brnn bort vntult søl. Drmd rdusrs risikon for brann. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 20 NO KAN VASKES I OPPVASKMASKIN: HOLDEREN TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN. LOKK ROTERENDE GLASSTALLERKEN CRISP-HÅNDTAKET GRILLRISTEN DAMPKOKER SKÅNSOM RENGJØRING: CRISPPANNEN bør rngjørs i mildt såpvann. Vansklig flkkr kan rngjørs md klut og mildt rngjøringsmiddl. AVKJØL alltid crisppannn før du rngjør dn. DU MÅ ikk hll vann på crisppannn llr dypp dn i vann når dn r varm. Rask avkjøling kan skad dn. IKKE BRUK STÅLULL. Dtt vil rip opp ovrfl a t n.

21 HVIS OVNEN IKKE VIRKER TILFREDSTILLENDE, bør du kontrollr følgnd punktr før du ringr ttr srvic: Holdrn for dn rotrnd tallrknn og glasstallrknn r på plass. Støpslt r satt godt inn i stikkontaktn. Dørn r skikklig lukkt. Kontrollr sikringn og forsikr dg om at stikkontaktn r strømførnd. Kontrollr at ovnn har tilstrkklig vntilasjon. Vnt i 10 minuttr og prøv så å start ovnn n gang til. Åpn og lukk dørn før du forsøkr på nytt. Mns non av funksjonn r aktivrt, kan symbolt komm til syn i displayt. Dtt r normalt og visr at ovnn utførr non brgningr for å kunn oppnå t godt sluttrsultat. DETTE ER FOR Å UNNGÅ unødig tilkalling av n srvictknikr som du slv må btal for. Når du kontaktr srvic, må du oppgi ovnns srinummr og typnummr (s srvicmrkt). S ttr i garantihftt for mr informasjon. FEILSØKINGSTABELL TIPS TIL VERN AV MILJØET HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, bør dn skifts ut md n original strømldning, som r å få vd vår srvicvrkstdr. Strømkabln skal kun skifts av autorisrt srvictknikr. g- SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AU- TORISERT SERVICETEKNIKER. Dt r farlig for ufaglært prsonr å utfør srvicarbidr llr rparasjonr som innbærr å fjrn t dksl på dnn ovnn. Dksln bskyttr mot mikrobølnrgin. DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL. ESKEN BESTÅR AV 100 % rsirkulrbart matrial, og r mrkt md t rsirkulringssymbol. Følg lokal bstmmlsr til avfallsbhandling. Hold mballasj som kan vær farlig for barn (plastposr, polystyrn osv.) unna barns rkkvidd. DETTE APPARATET r mrkt i samsvar md EUdirktiv 2002/96/EC om avfallsbhandling av lktrisk og lktronisk utstyr (Wast Elctrical and Elctronic Euipmnt - WEEE). Hvis du sørgr for at dtt apparatt avfallsbhandls på riktig måt, r du md på å forhindr mulig ngativ følgr llr farr for mnnskr og miljø. NO SYMBOLET på produktt llr på dokumntn som følgr md dt, visr at dtt produktt ikk må bhandls som husholdningsavfall. Drimot skal dt lvrs til n innsamlingssntral for gjnvinning av lktrisk og lktronisk utstyr. APPARATET MÅ AVFALLSBEHAN- DLES i ovrnsstmmls md gjldnd lokal bstmmlsr for avfallsbhandling. FOR NÆRMERE INFORMASJON om håndtring, avfallsbhandling og rsirkulring av dtt produktt, kontakt kommunn, rnovasjonsvsnt llr forrtningn dr du kjøpt apparatt. FØR DU KASSERER APPARATET, bør du kutt strømldningn, slik at apparatt ikk kan kopls til strøm. 21

22 22 NO

23 NO 23

24 SPESIELL MERKNAD FOR Å BESKYTTE ovnn og displayt mot ovropphting, ovrvåks tmpraturn i dørn. Drfor kan ovnn forta n avkjølingsprosdyr hvis dt r far for ovropphting. Viftn, dn rotrnd glasstallrknn og lyst r i drift. Dtt r normalt. Ettr dnn fasn slår ovnn sg av automatisk. Du kan avbryt avkjølingsfasn vd å åpn dørn. Ovnn blir ikk skadt av dtt. I SAMSVAR MED IEC DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN har utviklt n standard for å sammnlikn tsting av oppvarmingsrsultatr i forskjllig mikrobølgovnr. Vi anbfalr følgnd for dnn ovnn: Tst Mngd Tid. tid Effktnivå Bholdr G 11 MIN 750 W PYREX G 5 MIN 750 W PYREX G 15 MIN 750 W PYREX G 2 MIN 12 SEK JET DEFORST (TINING) NO NO Whirlpool r t rgistrrt varmrk for Whirlpool, USA

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

JQ 280 www.whirlpool.com

JQ 280 www.whirlpool.com JQ 280.hirlpool.com NO 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktig sikkrhtsanvisningr 5 Forholdsrglr TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 6 Tilbhør 7 Vdlikhold og rngjøring KONTROLLPANEL 8 Kontrollpanl

Detaljer

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 491 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

NO 1

NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON NO VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTEN- NELIG MATERIAL i eller i nærheten av ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. BRUK

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel NO VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i eller nær ovnen. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampen kan forårsake brann

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON...

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... I NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... 5 MONTERING... 6 INSTALLERING AV APPARATET... 6 FØR TILKOBLING... 6 ETTER TILKOBLING... 6 RENGJØRING

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG MODELL MODELL MODEL 744D BRUKSANVISNING: For apparatr md t polarisrt støpsl (én pinn brdr nn d(n) andr): For å rdusr risikon for lktrisk støt r dt mningn

Detaljer

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com MWD 207 MWD 307 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

AVM 965 INSTALLASJON

AVM 965 INSTALLASJON AVM 965 INSTALLASJON 1 INSTALLASJON FØR OVNEN MONTERES FORSIKRE DEG OM AT ovnsrommt r tomt før du installrr ovnn. FORSIKRE DEG OM at ovnn ikk r skadt før du montrr dn i møblsksjonn. KONTROLLER AT PAKKEN

Detaljer

JT479 www.whirlpool.com

JT479 www.whirlpool.com JT479 www.whirlpool.com NO 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 5 Feilsøkingstabell 6 Forholdsregler TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 7 Tilbehør 8 Vedlikehold og rengjøring

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com JT469 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 5 Feilsøkingstabell 6 Forholdsregler TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 7 Tilbehør

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml Ssktoukr! fi Lttsaltt torskfilt og frsk sifilt DSH. 750 g. Pr pk 106,53 Jif og Ajax rngjøringsproduktr Fra 250 ml Nidar favorittr Fra 300 g fra 97,06. 1 pk fra 37,60 79-40% Et stort utvalg Big On og Grandiosa

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

HELT RÅ PÅ hamburgere

HELT RÅ PÅ hamburgere HELT RÅ PÅ hamburgre FERSKE HAMBURGERE -30% Stort utvalg hamburgr av laks, storf og svin fra frskvardiskn 64% 49 1,00/ 46% 40% 9 74,/ 54% 41,/ 21,/ Frsk ørrt Sommrkotlttr Kjøttdig Pringls hl, fra fiskdiskn

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg) norsk høst 69 pr kg Frsk ørrt hl, (i skivr 89,00/kg) 52% ord.pris 41,50/pk 54% 26-32% 24 ord.pris 43,/stk ord.pris 33,36,/pos Winrpølsr Pizza Ristorant Evrgood kaff kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway.

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway. Manual EJLR-1000 Ls hftt Viktig informasjon før du montrr produktt Dt kan vær farlig ikk å følg sikkrhtsinstruksjonn, og fil montring vil ugyldiggjør vntull garantir som gjldr for dtt produktt. Viktig

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MR87 http://no.yourpdfguides.com/dref/788310

Din bruksanvisning SAMSUNG MR87 http://no.yourpdfguides.com/dref/788310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

21,- 22,- 23,- 24,- -40% Gilde juleribbe Edelgris. Pr kg. Plukk og miks frukt Ananas, epler, bananer, pærer og appelsiner. Pr kg

21,- 22,- 23,- 24,- -40% Gilde juleribbe Edelgris. Pr kg. Plukk og miks frukt Ananas, epler, bananer, pærer og appelsiner. Pr kg Prisn gjldr Coop Mga fra mandag 21. dsmbr til og md torsdag 24. dsmbr. Kun til privat husholdning. Forbhold om utsolgt og trykkfil. Gild julribb s n k U d u b l i t r d n al k Edlgris. Pr kg 69 ag mand

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

HÅNDBOK. For mikrobølgeovn Beha MB 380 MB 380

HÅNDBOK. For mikrobølgeovn Beha MB 380 MB 380 HÅNDBOK For mikrobølgeovn Beha MB 380 MB 380 I N N H O L D Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha mikrobølgeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 INSTAL LACIÓ, INICI RÀPID INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

Detaljer