MWN 400 MWN 410 MWN 440

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MWN 400 MWN 410 MWN 440"

Transkript

1 MWN 400 MWN 410 MWN 440 1

2 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. FORSIKRE dg om at ovnsrommt r tomt før du installrr ovnn. SE ETTER AT APPARATET IKKE ER SKADET. Kontrollr at ovnsdørn lukkr godt til mot dørkarmn. Tøm ovnn og rngjør dn innvndig md n myk, fuktig klut. DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET hvis strømkabln llr støpslt r skadt, hvis dt ikk fungrr som dt skal, llr hvis dt r blitt skadt llr har falt nd. Ikk la strømkabln llr støpslt ligg i vann. Hold strømkabln unna varm ovrflatr. Dtt kan mdfør lktrisk støt, brann llr andr farr. ETTER TILKOPLING OVNEN VIRKER BARE NÅR ovnsdørn r ordntlig lukkt. DETTE APPARATET ER JORDET i samsvar md gjldnd lovr. Produsntn fraskrivr sg thvrt ansvar for skadr som påførs prsonr, dyr llr gjnstandr drsom dtt kravt ikk blir ttrfulgt. Produsntn r ikk ansvarlig for problmr som forårsaks av at brukrn ikk følgr diss anvisningn. 2

3 VIKTIG OM SIKKERHET LES NØYE GJENNOM DETTE OG TA VARE PÅ DET FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MA- TERIALER inni llr i nærhtn av ovnn. Dtt kan gi gassutvikling og forårsak brann llr ksplosjon. MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE BRUKES til å tørk klær, papir, urtr, tr, blomstr, frukt llr andr brnnbar matrialr. Dt kan forårsak brann. HVIS NOE INNI ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU SER RØKUTVKILING, må du hold ovnsdørn lukkt og slå ovnn av. Trkk ut støpslt fra stikkontaktn llr slå av strømmn vd å slå av llr skru ut sikringn på sikringspanlt. IKKE OVERKOK MATEN. Dt kan forårsak brann. IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN ER I GANG, og spsilt ikk hvis matn varms i papir, plast llr andr brnnbar matrialr. Papir kan bgynn å brnn, og non typr plast kan smlt undr tilbrdningn. BARN MÅ KUN få bruk ovnn undr tilsyn av voksn når d har fått tilstrkklig opplæring i brukn, slik at d kan forstå farn vd filaktig bruk og btjn ovnn på n sikkr måt. Dtt apparatt må ikk bruks av barn llr ufør utn tilsyn. Pass på at barn ikk lkr md apparatt. Hvis du har n ovn md kombinasjonsmodus, bør barn kun bruk ovnn undr tilsyn av voksn på grunn av d høy tmpraturn som danns. MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE BRUKES å varm opp no som liggr i luftttt bholdr. Dtt økr trykkt og kan før til at bholdrn ksplodrr llr at dt kokr ovr når du åpnr lokkt. IKKE BRUK tsnd dampr llr kjmikalir på apparatt. Dnn mikrobølgovnn r spsilt konstrurt for å varm opp og tilbrd mat. Dn r ikk konstrurt for bruk i industrin llr laboratorir. TETNINGSLISTENE OG OMRÅDET RUNDT DØREN bør sjkks jvnlig for skadr. Drsom diss områdn r skadt, må du ikk bruk ovnn før dn r rparrt av n kvalifisrt srvictknikr. EGG IKKE BRUK MIKRØBØLGEOVNEN til å kok llr varm opp hl gg, vrkn md llr utn skall, da d ltt kan ksplodr, slv ttr at oppvarmingn r avsluttt. 3

4 FORHOLDSREGLER GENERELT DETTE APPARATET ER BARE LAGET FOR BRUK I HJEMMET! APPARATET MÅ IKKE BRUKES md mikrobølgr drsom dt ikk r mat i ovnn. Vd slik bruk kan apparatt skads. HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE ovnn, kan du stt t glass md vann i dn. Vannt vil oppta mikrobølgnrgin, og ovnn vil ikk bli skadt. IKKE BRUK OVNSROMMET som oppbvaringsrom. KLEMMER ELLER ANNET som innholdr mtalltrådr kan gi gnistutvikling i ovnn, og må drfor fjrns fra posr og liknnd før dtt stts inn i ovnn. FRITYRSTEKING IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til frityrstking, sidn du ikk kan kontrollr tmpraturn på oljn. BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE for å unngå forbrnning når du brørr bholdr, ovnsdlr og pannn ttr tilbrdning. VÆSKER F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. Væsk kan ovroppvarms ovr kokpunktt, slv om du ikk sr at dt oppstår boblr. Dnn såkalt kokforsinklsn kan mdfør at når du tar bholdrn ut av ovnn, kan væskn kok ovr og gi brannskadr. For å unngå dtt, bør du følg dnn frmgangsmåtn: 1. Unngå bruk av bholdr md rtt kantr og tynn hals. 2. Rør om før du sttr bholdrn i ovnn, og la n tskj stå i bholdrn sammn md væskn. 3. La bholdrn stå i ovnn n litn stund ttr at væskn r frdig oppvarmt. Rør om n gang til, og ta dn forsiktig ut. FORSIKTIG FØLG ALLTID ANVISNINGENE i n kokbok for mikrobølgovnr. Spsilt hvis matn du tilbrdr llr varmr opp innholdr alkohol. NÅR DU VARMER BARNEMAT llr drikk i glass llr flask, bør du alltid sjkk tmpraturn før srvring. På dnn måtn kan du kontrollr at varmn r jvnt fordlt og unngå brannskadr. Ta alltid lokkt og smokkn av før oppvarming! 4

5 TILBEHØR GENERELT DET FINNES forskjllig tilbhør tilgjnglig på markdt. Før du kjøpr no utstyr, bør du forsikr dg om at dt kan bruks i mikrobølgovn. KONTROLLER AT TILBEHØRET DU BRUKER r brgnt for bruk i mikrobølgovn og at mikrobølgn kan passr gjnnom dm. NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR I mikrobølgovnn, må du sørg for at ingnting kommr i kontakt md vggn llr takt inn i ovnn. Dtt r spsilt viktig når kokkarn r lagt av mtall llr innholdr mtalldlr. HVIS KOKEKAR SOM INNEHOLDER METALL kommr i kontakt md vggn llr takt inn i ovnn mns dn r i bruk, kan dt oppstå gnistutvikling, og ovnn kan bli skadt. FØR DU STARTER OVNEN, må du alltid forsikr dg om at dn rotrnd tallrknn kan dri fritt. HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN undr glasstallrknn. Lgg aldri annt tilbhør på holdrn for dn rotrnd tallrknn. Stt holdrn for dn rotrnd tallrknn på plass i ovnn. ROTERENDE GLASSTALLERKEN BRUK GLASSTALLERKENEN til all typr tilbrdning. Dn samlr opp væsk og matpartiklr som llrs vill søl til ovnn. Stt glasstallrknn oppå holdrn for dn rotrnd tallrknn. STEKEPLATE BRUK STEKEPLATEN kun når du tilbrdr md varmluft- llr grillfunksjonn. Du må aldri bruk dn sammn md mikrobølgr. GRILLRIST BRUK GRILLRISTEN når du tilbrdr md funksjonn varmluft, grill, kombivarmluft, auto kombivarmluft llr turbo kombigrill. NÅR DU GRILLER UTEN MIKROBØL- GER, plassrs grillristn på stkplatn for å la matn komm høyr opp mot grilllmntn i takt. TÅTEFLASKEHOLDER BRUK TÅTEFLASKEHOLDEREN når du varmr opp barnmat i flaskr som r for høy til å stå aln i ovnn. S også kapitlt Forholdsrglr hvis du vil vit mr om oppvarming av barnmat. STARTBESKYTTELSE / BARNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AK- TIVERT tt minutt ttr at ovnn r gått i hvilmodus. (Ovnn r i hvilmodus når dn 24-timrs klokkn visr llr hvis du ikk har stilt klokkn, når displayt r tomt). DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES NÅR DU f.ks lggr mat inn i ovnn, for at startbskyttlsn skal frigjørs. Ellrs vil displayt vis DOOR (DØR). door 5

6 STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN: DU KAN AVBRYTE TILBEREDNIN- GEN for å kontrollr, snu llr rør i matn vd å åpn dørn. Innstillingn vil bli bholdt i 10 minuttr. SLIK FORTSETTER DU TILBEREDNINGEN: LUKK DØREN og trykk på startknappn ÉN GANG. Tilbrdningsprosssn fortsttr fra dr dn bl avbrutt. HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappn, økr du tilbrdningstidn md 30 skundr. GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN: TA UT MATEN, lukk dørn og trykk på STOPP-knappn. DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL én gang i minuttt i 10 minuttr når tilbrdningn r frdig. Trykk på STOPPknappn llr åpn dørn hvis du vil avbryt signalt. MERK: Mrk: Ovnn bholdr innstillingn i bar 60 skundr hvis du åpnr og lukkr dørn ttr at tilbrdningn r frdig. STEKEGRAD STEKEGRADEN KAN UTFØRES MED FØLGENDE FUNKSJON- ER: AUTO OPPVARMING AUTO TILBEREDNING AUTO KOMBIVARMLUFT I FUNKSJONENE ovr har du mulight til å kontrollr stkgradn slv vd hjlp av funksjonn Justr stkgradn. Md dnn funksjonn kan du oppnå høyr llr lavr sluttmpratur sammnliknt md standardinnstillingn. NÅR DU BRUKER n av diss funksjonn, vlgr ovnn standardinnstillingn. Dnn innstillingn vil vanligvis gi dt bst rsultatt. Mn hvis matn du oppvarmt bl for varm til å spis md n gang, r dt nklt å justr dtt før du brukr dnn funksjonn nst gang. Dtt justrr du vd å vlg t stkgrad-nivå md justringsbrytrn lik ttr at du har trykkt på startknappn. NIVÅ Hi 2 Hi 1 STEKEGRAD EFFEKT OPPNÅR HØYEST SLUTTEMPERATUR OPPNÅR HØYERE SLUTTEMPERATUR MERK: STEKEGRADEN kan bar innstills llr ndrs i løpt av d først 20 skundn ovnn r i drift STANDARDINNSTILLING Lo 1 Lo 2 OPPNÅR LAVERE SLUTTEMPERATUR OPPNÅR LAVEST SLUTTEMPERATUR AVKJØLING NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG, fortar ovnn n avkjølingsprosdyr. Dtt r normalt. Ettr dnn prosdyrm slår ovnn sg av automatisk. 6 AVKJØLINGSPROSEDYREN kan avbryts vd at du åpnr dørn, utn av dtt får non skadlig følgr for ovnn.

7 KJØKKENTIMER DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til null-posisjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn dn tidn du vil mål. BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trngr n stoppklokk på kjøkknt til å mål nøyaktig tid for ulik formål, for ksmpl når du kokr gg llr pasta llr når du har dig til hving. TIDSMÅLEREN STARTER NEDTELLINGEN automatisk ttr 1 skund. DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL når stoppklokkn har talt nd til null. KLOKKE ry t FØRSTE GANGEN APPARATET KOPLES TIL STRØM- NETTET, llr ttr t strømbrudd, r displayt tomt. Hvis klokkn ikk r stilt, vil displayt forbli tomt inntil tilbrdningstidn r stilt inn. r t y DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til null-posisjon. TRYKK INN SELECT (VELGER)-KNAPPEN (3 skundr) til dt vnstr tallt (timn) blinkr. DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn timn. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN n gang til. (D to talln til høyr (minuttn) blinkr). DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn minuttn. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN n gang til. NÅ ER KLOKKEN INNSTILT og i drift. HVIS DU VIL FJERNE KLOKKEN fra displayt når dn r stilt inn, kan du trykk på klokkknappn igjn i 3 skundr og drttr på stoppknappn. HVIS DU VIL SETTE KLOKKEN i drift igjn, følgr du prosdyrn ovr. MERK: HOLD DØREN ÅPEN NÅR DU STILLER INN KLOKKEN. Dtt gir dg 10 minuttr til å still inn klokkn. Hvis dørn r lukkt, må hvrt innstillingstrinn gjørs i løpt av 60 skundr. 7

8 TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER t r BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal tilbrdning og oppvarming, for ksmpl av grønnsakr, fisk, pottr og kjøtt. r t DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til mikrobølgposisjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN for å vlg ffktnivå. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn ønskt mikrobølgffktnivå. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. ETTER AT TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET: Du kan på n nkl måt øk tidn i 30 skundrs trinn vd å trykk på startknappn. Hvrt trykk økr tidn md 30 skundr. Du kan også forlng llr forkort tidn vd å dri på justringsbrytrn. VED Å TRYKKE PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN kan du skift mllom tilbrdningstid og ffktnivå. Bgg kan ndrs undr tilbrdningstidn vd å dri på justringsbrytrn ttr valgt. VELGE EFFEKTNIVÅ EFFEKT JE T (900 W) BARE MIKROBØLGER FORESLÅTT BRUK: GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER, vann, klar suppr, kaff, t llr annn mat md høyt vanninnhold. Vlg t lavr ffktnivå hvis matn innholdr gg llr krm. 750 W TILBEREDNING AV fisk, grønnsakr, kjøtt osv. 650 W TILBEREDNING AV rttr som du ikk skal rør i. 500 W MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.ks. sausr md høyt protininnhold, ost- og ggrttr og avslutning av grytrttr. 350 W SMÅKOKING AV STUINGER, smlt smør. 160 W TINING. Mykgjøring av smør og ost. 90 W VARMHOLDNING 0 W STILLE INN hviltidn. 8

9 JET START DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til mikrobølgposisjon. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat md høyt vanninnhold, som; klar suppr, kaff llr t. DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk på maksimalt mikrobølgffktnivå og tilbrdningstidn innstilt på 30 skundr. Hvrt ny trykk økr tidn md 30 skundr. Du kan også øk llr rdusr tilbrdningstidn ttr at funksjonn har startt vd å dri på justringsbrytrn. MANUELL TINING FØLG FREMGANGSMÅTEN for tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg ffktnivå 160 W når du tinr manult. KONTROLLER OG SE ETTER MATEN MED JEVNE MELLOM- ROM. Gjnnom rfaring vil du finn dn prfkt tidn for ulik mngdr. FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfoli llr papp kan lggs dirkt inn i ovnn drsom dt ikk r non mtalldlr (f.ks. mtallklips) på mballasjn. EMBALLASJENS FORM kan påvirk opptiningstidn. Flat pakkr tinr fortr nn n tykk blokk. SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE når d bgynnr å tin. Løs skivr tinr lttr. DEKK TIL DELER AV MATEN md små stykkr av aluminiumsfoli hvis d bgynnr å bli varm (f.ks. kyllinglår og vingspissr). SNU STØRRE STYKKER midtvis i opptiningsprosssn. KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER tinr raskr hvis du rørr i dm undr opptiningstidn. NÅR DU TINER MAT, r dt bst å la matn tin nstn hlt og la hviltidn fullfør opptiningsprosssn. LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN vil alltid gi bdr rsultatr, fordi varmn da vil bli fordlt jvnt gjnnom matn. 9

10 JET DEFROST y r t BRUK DENNE FUNKSJONEN kun når vktn r mllom 100 g - 3 kg. PLASSER ALLTID MATEN på dn rotrnd glasstallrknn. r t y DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til autoposisjonn. TRYKK PÅ AUTOKNAPPEN for å vlg ønskt autofunksjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å vlg ønskt matkatgori. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN (FORINNSTILT VEKT KOMMER TIL SYNE). DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn matns vkt. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. MIDT I TINEPROSESSEN stoppr ovnn og br dg om å snu matn (visr mldingn TURN FOOD). Åpn dørn. Snu matn. Lukk dørn og start på nytt vd å trykk på startknappn. MERK: Ovnn fortsttr automatisk ttr 2 min. hvis matn ikk blir snudd. Dtt mdførr at opptiningstidn blir lngr. 10

11 DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER om matns nttovkt. FROSNE MATVARER: HVIS VEKTEN ER LAVERE ELLER HØYERE ENN AN- BEFALT VEKT: Følg prosdyrn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg 160 W vd tining. JET DEFROST FROSNE MATVARER: HVIS MATEN ER VARMERE nn dypfryst tmpratur (-18 C), vlgr du n lavr vkt for matn. HVIS MATEN ER KALDERE ENN DYPFRYST tmpratur (-18 C), vlgr du n høyr vkt for matn. MATVARE MENGDE TIPS KJØTT 100G - 2KG Kjøttdig, kotlttr, stkr llr roastbiffr. FJÆRKRE 100G - 3KG Kylling hl, stykkr llr filtr. FISK 100G - 2KG Hl, kotlttr llr filtr. r GRØNNSAKER 100G - 2KG Blandd grønnsakr, rtr, brokkoli osv. t BRØD 100G - 2KG Loff, bollr llr rundstykkr. FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, llr hvis vktn r lavr llr høyr nn anbfalt vkt, bør du følg prosdyrn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr og vlg 160 W vd tining. 11

12 GRILL BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å gi matn n dlikat, gyllnbrun farg. MATRETTER SOM OST, SMØRBRØD, STEKER OG PØLS- ER plassrs på ristn, som stts oppå stkplatn. DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til grillposisjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. HVIS TILBEREDNINGSTIDEN ER INNSTILT PÅ MER ENN 90 MINUTTER, vil displayt vis CONT, dvs. at ovnn vil vær på hl tidn utn tidsbgrnsning til du slår dn av. IKKE LA OVNSDØREN STÅ ÅPEN i lang tid når grilln r i drift, ttrsom dtt vil før til at tmpraturn i ovnn fallr. KONTROLLER AT KOKEKARENE som bnytts vd grilling tålr varmn i n vanlig ovn. IKKE BRUK PLAST utstyr til grilling. Dt kan smlt. Utstyr av tr llr papir gnr sg hllr ikk. 12

13 KOMBIGRILL t r BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL raskt å gi matn n dlikat, gyldnbrun farg samtidig som matn tilbrds md mikrobølgr. r t DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til kombigrillposisjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn mikrobølgffktnivåt. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN for å vlg tilbrdningstid. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. KONTROLLER AT KOKEKARENE som bnytts vd grilling tålr varmn i n vanlig ovn. IKKE BRUK PLAST utstyr til grilling. Dt kan smlt. Utstyr av tr llr papir gnr sg hllr ikk. DEN MAKS. EFFEKTEN SOM KAN BRUKES SAMMEN md grilln r bgrnst til t fabrikkinnstilt nivå. BRUK GRILLRISTEN til å stt matn på slik at luftn sirkulrr skikklig rundt matn. VELGE EFFEKTNIVÅ KOMBIGRILL EFFEKT FORESLÅTT BRUK: 650 W TILBEREDE grønnsakr og gratngr W TILBEREDE fjækr og lasagn W TILBEREDE fisk og frosn gratngr 160 W TILBEREDE kjøtt 90 W GRATINERE frukt 13

14 TURBO KOMBIGRILL r t BRUK DENNE FUNKSJONEN når du skal tilbrd rttr som gratngr, lasagn, fjærkr og bakt pottr. PLASSER MATEN PÅ GRILLRISTEN llr på dn rotrnd glasstallrknn når du tilbrdr mat md dnn funksjonn. r t DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til turbogrill-posisjonn. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn mikrobølgffktnivåt. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN for å vlg tilbrdningstid. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DEN MAKS. EFFEKTEN SOM KAN BRUKES SAMMEN md grilln r bgrnst til t fabrikkinnstilt nivå. VELGE EFFEKTNIVÅ TURBO GRILL KOMBI EFFEKT FORESLÅTT BRUK: 650 W TILBEREDE grønnsakr og gratngr W TILBEREDE fjækr og lasagn W TILBEREDE fisk og frosn gratngr 160 W TILBEREDE kjøtt 90 W GRATINERE frukt 0 W BRUNE kun undr tilbrdning 14

15 HURTIGOPPVARMING BRUK DENNE FUNKSJONEN for å forvarm dn tomm ovnn. DU MÅ IKKE LEGGE MAT I ovnn før llr undr forvarmingn av ovnn. Dn kan bli brnt av dn strk varmn. DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til hurtigoppvarming-posisjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tmpraturn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. UNDER OPPVARMINGSPROSESSEN blinkr talln, og (FORVARMING) PRE-HEAT kommr til syn i intrvallr inntil dn innstilt tmpraturn r nådd. NÅR OPPVARMINGSPROSESSEN har startt, kan tmpraturn ltt justrs vd å dri på multifunksjonsknappn. OVNEN BEHOLDER så dn innstilt tmpraturn i 10 minuttr før dn slår sg av. I løpt av dnn tidn vntr ovnn på at du skal stt inn matn og vlg n varmluftfunksjon for å start tilbrdningn. FORVARMING må alltid utførs md tom ovn. 15

16 VARMLUFT t r BRUK DENNE FUNKSJONEN for å stk marngs, tbrød, sukkrbrød, sufflér, fjærkr og stk. r t DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til varmluftposisjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tmpraturn. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN for å vlg tilbrdningstid. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. FABRIKKINNSTILLINGEN når du vlgr varmluft r 175 C HVIS TILBEREDNINGSTIDEN ER INNSTILT PÅ MER ENN 90 MINUTTER, VIL DIS- PLAYET VISE CONT, dvs. at ovnn vil vær på hl tidn utn tidsbgrnsning til du slår dn av. BRUK GRILLRISTEN til å stt matn på slik at luftn sirkulrr skikklig rundt matn. BRUK STEKEPLATEN når du tilbrdr små stykkr, som småkakr llr rundstykkr. UNDER OPPVARMINGSPROSESSEN blinkr talln inntil dn innstilt tmpraturn r nådd. NÅR OPPVARMINGSPROSESSEN HAR STARTET, KAN DU JUSTERE TEMPERATUREN VED Å DREIE PÅ JUSTERINGSBRYTEREN. 16

17 KOMBIVARMLUFT u t ry BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tilbrd stkt kjøtt, fjærkr, kokt pottr, frossn frdigmat, sukkrbrød, tbrød, fisk og puddingr. r t y u DREI MULTIFUNKSDJONSKNAPPEN til varmluftposisjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tmpraturn. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN for å vlg mikrobølgffkt. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn mikrobølgffktnivåt. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN for å vlg tilbrdningstid. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å still inn tilbrdningstidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. BRUK GRILLRISTEN til å stt matn på slik at luftn sirkulrr skikklig rundt matn. UNDER OPPVARMINGSPROSESSEN blinkr talln inntil dn innstilt tmpraturn r nådd. NÅR OPPVARMINGSPROSESSEN HAR STARTET, kan du justr tmpraturn vd å dri på justringsbrytrn. Effktnivåt for mikrobølgn kan også ndrs. Dn maks. ffktn som kan bruks sammn md varmluft r bgrnst til t fabrikkinnstilt nivå. VELGE EFFEKTNIVÅ KOMBIVARMLUFT EFFEKT FORESLÅTT BRUK: 350 W TILBEREDE fjærkr, fisk og gratngr 160 W TILBEREDE stkr 90 W STEKE brød og kakr 17

18 AUTO OPPVARMING BRUK DENNE FUNKSJONEN når du skal varm frdiglagt mat, ntn frossn, kjølskapskald llr romtmprrt. LEGG MATEN på t fat llr n tallrkn som båd tålr mikrobølgr og varmn fra n vanlig ovn. DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til autoposisjonn. TRYKK PÅ AUTOKNAPPEN for å vlg ønskt autofunksjon. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. MIDTVEIS I TILBEREDNINGSPROSESSEN stoppr ovnn og br dg om å RØRE I MATEN (visr mldign STIR FOOD). Åpn dørn. Rør i llr snu matn. Lukk dørn og start på nytt vd å trykk på startknappn. MERK: OVNEN FORTSETTER AUTOMATISK ETTER 1 MIN hvis du ikk snur / rørr i matn. NÅR DU SKAL TA VARE på t måltid i kjølskapt llr lgg matn frdig på fat for oppvarming, bør du lgg d tykkst, tttst stykkn yttrst på fatt og d tynnr og mindr ttt stykkn i midtn. LEGG TYNNE KJØTTSKIVER oppå hvrandr llr bland dm sammn. TYKKERE SKIVER som kjøttpudding og pølsr må lggs godt inntil hvrandr. 1-2 MINUTTER HVILETID VIL ALLTID GI BEDRE rsultat, særlig for frossn mat. HVIS DU BRUKER PLASTFO- LIE bør du stikk hull i dn md n gaffl for å ltt trykkt, slik at dn ikk sprkkr av dampn som danns undr tilbrdningn. 18

19 AUTO OPPVARMING MATVARE TIPS MIDDAGSTALLERKEN (250g - 600g) FORBERED MATEN ifølg anbfalingn ovr. Varm opp undr lokk. SUPPE (200g - 800g) GJENOPPVARMES UTEN LOKK i sparat suppskålr llr i n supptrrin. FROSSEN PORSJON (250g - 600g) FØLG ANVISNINGENE PÅ PAKKEN mht. vntilasjon, prikking osv. r MELK (100g g) OPPVARMES UTEN LOKK. Stt n mtallskj i kannn llr bgrt. t GRYTERETT (200g - 800g) OPPVARMES UNDER LOKK. Rør om når du hørr pipsignalt fra ovnn. FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN llr hvis vktn r lavr llr høyr nn anbfalt vkt, bør du følg frmgangsmåtn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr. 19

20 r t y AUTO TILBEREDNING y r t DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til autoposisjonn. TRYKK PÅ AUTOKNAPPEN for å vlg ønskt autofunksjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å vlg ønskt matkatgori. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN (forinnstilt vkt kommr til syn). DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn matns vkt. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. MIDTVEIS I TILBEREDNINGSPROSESSEN stoppr ovnn og br dg om å RØRE I MATEN llr SNU MATEN (visr mldingn STIR FOOD llr TURN FOOD). Åpn dørn. Rør i llr snu matn. Lukk dørn og start på nytt vd å trykk på startknappn. BRUK DENNE FUNKSJONEN KUN FOR tilbrdning. Auto tilbrdning kan kun bruks for matvarr i d katgorin som r opplistt i tablln. LEGG MATEN på t fat llr n tallrkn som båd tålr mikrobølgr og varmn fra n vanlig ovn. MERK: OVNEN FORTSETTER AUTOMATISK ETTER 1 MIN hvis du ikk snur / rørr i matn. NÅR DU SKAL TA VARE PÅ t måltid i kjølskapt llr lgg matn frdig på fat for oppvarming, bør du lgg d tykkst, tttst stykkn yttrst på fatt og d tynnr og mindr ttt stykkn i midtn. LEGG TYNNE KJØTTSKIVER oppå hvrandr llr bland dm sammn. TYKKERE SKIVER som kjøttpudding og pølsr må lggs godt inntil hvrandr. 1-2 MINUTTER HVILETID VIL ALLTID GI BEDRE rsultat, særlig for frossn mat. BRUK ALLTID ET LOKK md dnn funksjonn, bortstt fra vd oppvarming av suppr, da r lokkt ikk nødvndig! Hvis matn r innpakkt på n slik måt at dt r umulig å bruk lokkt, bør du lag 2-3 snitt i innpakningn, slik at trykkt slippt ut når matn varms opp. HVIS DU BRUKER PLASTFOLIE bør du stikk hull i dn md n gaffl for å ltt trykkt, slik at dn ikk sprkkr av dampn som danns undr tilbrdningn. 20

21 AUTO TILBEREDNING MATVARE MENGDE TIPS BAKTE POTETER FERSKE GRØNNSAKER 200g - 1kg 200g - 800g PRIKK POTETENE og plassr dm i n bholdr som tålr mikrobølgovn og stkovn. Snu pottn når du hørr pipsignalt fra ovnn. Husk at ovnn, bholdrn og matn r varm. SKJÆR GRØNNSAKENE i lik stor bitr. Tilstt 2-4 spisskjr vann og dkk til. Rør om når du hørr pipsignalt fra ovnn. FROSNE GRØNNSAKER 200g - 800g TILBEREDES TILDEKKET. Rør om når du hørr pipsignalt fra ovnn. r HERMETISKE GRØNNSAKER 200g - 600g HELL AV dt mst av væskn og tilbrd tildkkt i bholdr som tålr mikrobølgovn. TILBERED KUN EN POSE om gangn. Hvis du vil tilbrd mr popkorn, tilbrds n pos ttr dn andr. t POPKORN 90g - 100g Frdightsgrad r ikk tilgjnglig i dnn matkatgorin. FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN llr hvis vktn r lavr llr høyr nn anbfalt vkt, bør du følg frmgangsmåtn for Tilbrd og varm mat md mikrobølgr. 21

22 AUTO KOMBIVARMLUFT y r t BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL tilbrdning fra rå llr frossn. r t y DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til autoposisjonn. TRYKK PÅ AUTOKNAPPEN for å vlg ønskt autofunksjon. DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN for å vlg ønskt matkatgori. TRYKK PÅ SELECT (VELGER)-KNAPPEN (FORINNSTILT VEKT KOMMER TIL SYNE). DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å still inn matns vkt. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. FOR KYLLING OG LASAGNE; Kontrollr at tilbhørt du brukr r ildfast og brgnt for bruk i mikrobølgovn før du startr tilbrdningn. Ellrs oppnår du kanskj t dårlig sluttrsultat. BRUK ALLTID stkplatn når du tilbrdr småkakr llr hrmtisk llr frosn rundstykkr. SMØR STEKEPLATEN ltt llr dkk dn til md bakpapir. NÅR DU VIL BRUKE PROGRAMMENE for tilbrdning av småkakr llr hrmtisk llr frosn rundstykkr, må ovnn forvarms før du kan stt matn inn i dn. Når riktig tmpratur r oppnådd, vil ovnn b dg om å stt inn matn. Åpn dørn. Plassr stkplatn md matn på styrskinnn som sittr på vggn i ovnsrommt. Lukk dørn og start på nytt vd å trykk på startknappn. Add food 22

23 AUTO KOMBIVARMLUFT ANBEFALT VEKT KYLLING (800G - 1½KG) STRØ SALT OG KRYDDER ovr kyllingn. Pnsl md olj om nødvndig. Lgg kyllingn på n ildfast tallrkn som tålr mikrobølgovn. Plassr tallrknn på grillristn. FROSSEN LASAGNE (400G - 1KG) SMÅKAKER (9-12 stykkr) r HERMETISK BRØDDEIG t FROSNE RUNDSTYKKER LEGG lasagnn på n ildfast tallrkn som tålr mikrobølgovn. Plassr tallrknn på grillristn. PLASSER PÅ dn ltt smurt stkplatn. Stt stkplatn inn i ovnn når dn br dg om å lgg inn matn (visr Add food ). BRUKES FOR MATTYPER SOM croissants og rundstykkr. Plassr rundstykkn på stkplatn. Stt stkplatn inn i ovnn når dn br dg om å lgg inn matn (visr Add food ). BRUKES TIL FROSNE, frdig stkt rundstykkr. Plassr rundstykkn på stkplatn. Stt stkplatn inn i ovnn når dn br dg om å lgg inn matn (visr Add food ). FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN llr hvis vktn r lavr llr høyr nn anbfalt vkt, bør du følg frmgangsmåtn for Varmluft llr Kombivarmluft 23

24 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD RENGJØRING ER VANLIGVIS dt nst vdlikholdt som r nødvndig. HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan dt før til ndbrytning av ovrflatn og drmd muligns rdusrt lvtid og farlig situasjonr. IKKE BRUK STÅLULL, GRYTESKRUBBER AV METALL, slipnd rngjøringsmidlr osv. som kan skad btjningspanlt og ovrflatn i ovnsrommt og ovnns utsidr. Bruk n svamp md t mildt rngjøringsmiddl llr spray vindusrns på t tørkpapir. Spray rns på papirt. IKKE SPRAY dirkt på ovnn. MED JEVNE MELLOMROM, llr hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallrknn og holdrn, og rngjør bunnn av ovnn. OVNEN ER LAGET SLIK at glasstallrknn skal vær i ovnn undr bruk. IKKE bruk ovnn når glasstallrknn r tatt ut for rngjøring. BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL, vann og n myk klut til å rngjør innsidn av ovnn, bgg sidn av dørn og døråpningn. PASS PÅ AT EVENTUELT FETT og matrstr rundt døråpningn blir fjrnt. SMUSS SOM ER VANSKELIG Å FJERNE kan du mykgjør vd å stt inn n kopp md vann og la dn kok i non minuttr. Vanndampn vil mykgjør smusst. VOND LUKT I OVNEN KAN REDUSERES vd at du sttr inn n boll md vann og sitronsaft og lar dtt kok non minuttr. IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER for å rngjør mikrobølgovnn. GRILLELEMENTET trngr ikk rngjøring, da dn strk varmn vil brnn av vntult søl, mn takt undr lmntt kan trng rglmssig rngjøring. Rngjør md svamp og varmt såpvann. Hvis grilln ikk bruks jvnlig, bør dn stå på i minst 10 minuttr hvr månd for å brnn av vntull matrstr, for å rdusr brannfarn. TILBEHØR SOM KAN VASKES I OPPVASK- MASKIN: HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN. ROTERENDE GLASSTALLERKEN. GRILLRIST. STEKEPLATE. TÅTEFLASKEHOLDER. 24

25 FEILSØKINGSLISTE HVIS OVNEN IKKE VIRKER TILFREDSTILLENDE, bør du kontrollr følgnd punktr før du ringr ttr srvic: Holdrn for dn rotrnd tallrknn og glasstallrknn r på plass. Støpslt r satt godt inn i stikkontaktn. Dørn r skikklig lukkt. Kontrollr sikringn og forsikr dg om at stikkontaktn r strømførnd. Kontrollr at ovnn har tilstrkklig vntilasjon. Vnt i ti minuttr og prøv å slå ovnn på igjn. Åpn og lukk dørn før du forsøkr på nytt. DETTE ER FOR Å UNNGÅ unødig tilkalling av n srvictknikr som du slv må btal for. Når du ringr ttr srvic, bør du oppgi ovnns sri- og typnummr (s srvicmrkt). S i garantihftt for yttrligr informasjon. HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, bør dn skifts ut md n original strømldning, som r å få vd vår srvicvrkstdr. Strømldningn må skifts av n kvalifisrt srvictknikr. SERVICE PÅ OVNEN MÅ KUN UTFØRES AV EN KVALIFISERT SERVICETEKNIKER. Dt r farlig for n ukyndig prson å utfør srvic llr rparasjonr som innbærr fjrning av dksl som bskyttr mot mikrobølgnrgin. DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL. 25

26 26

27 27

28 MILJØTIPS ESKEN BESTÅR AV 100 % rsirkulrbart matrial, og r mrkt md t rsirkulringssymbol. Følg lokal forskriftr for avfallshåndtring. Oppbvar potnsilt farlig mballasj (plastposr, polystyrn osv.) utilgjnglig for barn. DETTE APPARATET r mrkt i samsvar md EUdirktiv 2002/96/EC om avfallsbhandling av lktrisk og lktronisk utstyr (Wast Elctrical and Elctronic Euipmnt - WEEE). Vd å sørg for at dtt produktt avfallsbhandls på riktig måt, r du md på å forbygg vntull ngativ konskvnsr for miljøt llr prsonrs hls, som llrs kan forårsaks drsom dtt produktt ikk avfallsbhandls korrkt. SYMBOLET på produktt llr på dokumntn som følgr md dt, visr at dtt produktt ikk må bhandls som husholdningsavfall. Lvr dt til t autorisrt mottak for rsirkulring av lktrisk og lktronisk utstyr. APPARATET MÅ AVFALLSBEHAN- DLES i ovrnsstmmls md gjldnd lokal bstmmlsr for avfallsbhandling. FOR NÆRMERE INFORMASJON om håndtring, avfallsbhandling og rsirkulring av dtt produktt, kontakt kommunn, rnovasjonsvsnt llr forrtningn dr du kjøpt apparatt. FØR DU KASSERER APPARATET, bør du kutt strømldningn, slik at apparatt ikk kan kopls til strøm. I SAMSVAR MED IEC DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN har utviklt n standard for å sammnlikn tsting av oppvarmingsrsultatr i forskjllig mikrobølgovnr. Vi anbfalr følgnd for dnn ovnn: Tst Mngd Ca. tid Effktnivå Bholdr g 11 min 750 W Pyrx g 5 min 750 W Pyrx g 15 min 750 W Pyrx g min Varmluft 200 ºC W Pyrx g 25 min Varmluft 200 ºC + 90 W Pyrx g min Varmluft 225 ºC W Pyrx g 2 min 12 sk Jt Dfrost NO Whirlpool Sdn AB