hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel"

Transkript

1 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr ksplosjon. hl gg, vrkn md OVNEN for å tilbrd IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN for å llr utn skall. D kan ksplodr slv ttr at oppvarmingn r tørk tkstilr, papir, urtr, kryddr, trvrk, blomstr, frukt llr avsluttt. andr brnnbar matrialr. Ellrs kan dt oppstå brann. fra 8 år og oppovr og prsonr DETTE APPARATET KAN BRUKES av barn DERSOM MATERIALER INNE I ELLER UTENmd rdusrt fysisk, snsorisk llr mntal vnr, llr mangl FOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU SER RØYK, må du hold dørn lukkt og slå apparatt av. Trkk ut på rfaring og kunnskap, hvis d har blitt innført i llr fått anvisningr om sikkr bruk av appara- støpslt llr slå av strømmn vd å skru ut sikringn llr trykk på skillbrytrn. tt, og forstår farn vdrørnd brukn. BARN SKAL IKKE LEKE IKKE OVERKOK MATEN. Ellrs kan dt md apparatt. oppstå brann. IKKE LA OVNEN VÆRE UTEN TILSYN, og BRUK, RENGJØRING OG BRUKERVEDLI- KEHOLD særlig ikk når du brukr papir, skal ikk utførs av barn plast llr andr brnnbar matrialr undr tilbrdningspro- md mindr d har fylt 8 år og får tilsyn. sssn. Papir kan forkulls llr bgynn å brnn og non plastmatrialr kan smlt undr oppvarmingn. IKKE BRUK tsnd kjmikalir llr dampr i dtt apparatt. Dnn ovnn r spsilt utformt for å varm opp llr tilbrd mat. Dt r ikk brgnt på industrill bruk llr laboratorir. 2

2 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER NO TILGJENGELIGE DELER AV APPARATET KAN BLI VARME undr bruk. DET MÅ UTVISES FORSIKTIGHET for å unngå å brør varmlmntn. ADVARSEL! DERSOM STRØMLEDNINGEN ER DEFEKT, må dn rstatts md original strømldning som r å få gjnnom vår srvicorganisasjon. Strømldningn skal skifts av autorisrt srvictknikr. BARN SOM IKKE HAR FYLT 8 ÅR skal holds på avstand, md mindr d ovrvåks kontinurlig. IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN for å varm opp no som liggr i luftttt bholdr. Trykkt som danns i bholdrn kan forårsak skadr når du åpnr dn, llr dn kan ksplodr. SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AUTORISERT SERVICETEKNIKER. Dt r farlig for ufaglært prsonr å utfør srvicarbid llr rparasjonr som innbærr å fjrn t dksl på dnn ovnn. Dksln bskyttr mot mikrobølgnrgin. DU MÅ ALDRI FJERNE ET DEKSEL. DØRPAKNINGENE OG OMRÅDET RUNDT DEM må kontrollrs rglmssig for skadr. Hvis diss områdn r skadt, må du ikk bruk apparatt før dn r blitt undrsøkt av n faglært srvictknikr. 3

3 GENERELT DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET PÅ HUSHOLDNINGSBRUK! DETTE APPARATET ER BEREGNET PÅ å bruks ttr innbygging. Ikk bruk dt når dt står fritt. DETTE APPARATET ER BEREGNET PÅ å varm opp mat og drikk. Tørking av mat llr klær og oppvarming av varmputr, tøflr, svampr, fuktig tøy llr lignnd kan forårsak skad, gnistr llr brann. APPARATET MÅ IKKE BRUKES md mikrobølgr drsom dt ikk r mat i ovnn. Ellrs kan apparatt bli skadt. HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE ovnn, kan du stt t glass md vann i dn. Vannt opptar mikrobølgnrgin, og ovnn blir ikk skadt. IKKE BRUK OVNSROMMET som oppbvaringsrom. KLEMMER ELLER ANNET som innholdr mtalltrådr, må fjrns fra papir- og plastposr før diss stts inn i ovnn. FRITYRSTEKING IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til frityrstking, sidn du ikk kan kontrollr tmpraturn på oljn. BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE for å unngå forbrnning når du brørr bholdr, ovnsdlr og pannn ttr tilbrdning. 4 VIKTIGE FORHOLDSREGLER VÆSKER F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. Væsk kan ovropphts til ovr kokpunktt utn at du sr boblr. Dtt kan før til at dn varm væskn plutslig kokr ovr. For å unngå dtt bør du gjør som følgr: 1. Unngå å bruk bholdr md rtt sidr og smal hals. 2. Rør i væskn før du sttr dn i ovnn, og la tskjn stå i bholdrn. 3. La væskn stå i ovnn litt ttr oppvarming, og rør i dn én gang til før du forsiktig tar bholdrn ut av ovnn. FORSIKTIG FØLG ALLTID ANVISNINGENE i n kokbok for mikrobølgovnr. Spsilt hvis matn du tilbrdr llr varmr opp innholdr alkohol. NÅR DU VARMER BARNEMAT llr drikk i n tåtflask llr t barnmatglass, bør du alltid rør og sjkk tmpraturn før srvring. På dn måtn blir varmn jvnt fordlt, og du unngår far for skålding llr forbrnning. Husk å fjrn lokkt og smokkn før oppvarming!

4 INSTALLASJON NO MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE montringsanvisningn når du installrr apparatt. FØR TILKOBLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsvarr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BE- SKYTTELSESDEKSLE- NE FOR MIKROBØLGE- OVNENS luftinntak som r plassrt på sidvggn inn i ovnn. D forhindrr at ftt og matpartiklr kan komm inn i mikrobølgovnns luftinntakskanalr. FORSIKRE dg om at ovnsrommt r tomt før du installrr ovnn. FORSIKRE DEG OM AT APPARATET IKKE ER SKADET. Kontrollr at ovnsdørn lukkr godt til mot dørkarmn og at dn innvndig dørttningslistn ikk r skadt. Tøm ovnn og rngjør dn innvndig md n myk, fuktig klut. 5

5 IKKE BRUK DETTE APPARATET drsom strømldningn r skadt, hvis dt ikk fungrr som dt skal, llr drsom dt r blitt skadt llr har falt nd. Ikk dypp strømldningn nd i vann. Hold ldningn unna varm ovrflatr. Ellrs kan dt oppstå lktrisk støt, brann llr andr farr. STRØMLEDNINGEN må vær lang nok til at dt innbygd apparatt kan kobls til stikkontaktn. FOR AT INSTALLASJONEN skal kunn oppfyll gjldnd sikkrhtsbstmmlsr, må dt montrs n flrpolt brytr md n kontaktåpning på minst 3 mm. DERSOM STRØMLEDNINGEN ER FOR KORT, må du la n autorisrt lktrikr llr srvictknikr montr n stikkontakt nær apparatt. ETTER TILKOBLING OVNEN VIRKER BARE når ovnsdørn r ordntlig lukkt. JORDING AV DETTE APPARATET r obligatorisk. Produsntn frasir sg thvrt ansvar for prsonskadr samt skadr på dyr llr gjnstandr som har oppstått fordi dtt påbudt ikk r blitt fulgt. Produsntn r ikk økonomisk ansvarlig for problmr som forårsaks av at brukrn ikk følgr diss anvisningn. 6

6 GENERELT DET FINNES forskjllig tilbhør tilgjnglig på markdt. Før du kjøpr tilbhør, må du forsikr dg om at dt r gnt for bruk i mikrobølgovn. KONTROLLER AT TILBEHØRET r ildfast og brgnt for bruk i mikrobølgovn. NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR INN I mikrobølgovnn, må du sørg for at dt ikk kommr i kontakt md vggn llr takt i ovnn. Dtt r særlig viktig for tilbhør av mtall llr md dlr av mtall. HVIS KOKEKAR SOM INNEHOLDER METALL kommr i kontakt md vggn llr takt i ovnn mns dn r i bruk, kan dt oppstå gnistr, og ovnn kan bli skadt. FØR DU STARTER OVNEN, må du alltid pås at dn rotrnd tallrknn kan dri fritt. HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TAL- LERKENEN undr glasstallrknn. Lgg aldri andr ting på holdrn for dn rotrnd tallrknn. Stt holdrn for dn rotrnd tallrknn på plass i ovnn. TILBEHØR ROTERENDE GLASSTALLERKEN BRUK DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN til all typr tilbrdning. Dn samlr opp søl og matrstr som llrs kan stt flkkr og søl til ovnsrommt. Plassr dn rotrnd glasstallrknn på holdrn. CRISPHÅNDTAK BRUK DET MEDFØLGENDE CRISP- HÅNDTAKET NÅR du skal ta dn varm crisppannn ut av ovnn. CRISPPANNE PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN. Bruk alltid dn rotrnd glasstallrknn undr crisppannn. IKKE PLASSER BESTIKK ELLER ANNET TIL- BEHØR på crisppannn, da pannn blir mgt varm på kort tid og drfor kan skad tilbhørt. CRISPPANNEN kan forvarms før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid crispfunksjonn når du forvarmr crisppannn. NO STARTSPERRE / TASTELÅS DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AK- TIVERT ETT MINUTT ETTER at ovnn r gått i stand by modus. (Ovnn r i stand by modus når 24-timrsklokkn viss llr hvis hvis displayt r tomt fordi klokkn ikk r innstilt). DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.ks. lggr mat inn i ovnn for at startsprrn skal frigjørs. Ellrs vil displayt vis DOOR. 7

7 TA PAUSE I TILBEREDNINGEN: DU KAN TA PAUSE I TILBEREDNIN- GEN f.ks. for å kontrollr, snu llr rør i matn, vd å åpn dørn. Innstillingn blir holdt i 10 minuttr. STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN HVIS DU IKKE VIL FORTSETTE TILBEREDNINGEN: TA UT MATEN, lukk dørn og trykk på STOPP-knappn. FORTSETTE TILBEREDNINGEN: LUKK DØREN og trykk på startknappn ÉN GANG. Nå fortsttr tilbrdningn fra dr dn bl avbrutt. HVIS DU TRYKKER PÅ STARTKNAPPEN TO GANGER, øks tidn md 30 skundr. DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL én llr to gangr i minuttt i 10 minuttr når tilbrdningn r frdig. Trykk på STOPP-knappn llr åpn dørn for å stopp signalt. MERK: Ovnn bholdr innstillingn i kun 60 skundr, drsom dørn blir åpnt og drttr lukkt ttr at tilbrdningn r frdig. AVKJØLING NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG, kan dt hnd at ovnn fortar n avkjølingsprosdyr. Dtt r normalt. Ettr dnn prosdyrn slår ovnn sg av automatisk. AVKJØLINGSPROSEDYREN kan avbryts vd at du åpnr dørn, utn av dtt får non skadlig følgr for ovnn. ÅPNE DØREN TRYKK PÅ KNAPPEN FOR Å ÅPNE DØREN. 8

8 NEDTELLINGSUR NO TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å still tidn som skal måls. TRYKK PÅ POWER-KNAPPEN flr gangr for å still inn ffktn på 0 W. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trngr t ndtllingsur på kjøkknt til å mål nøyaktig tid for ulik formål, for ksmpl når du kokr gg llr pasta llr når du har dig til hving. DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL når ndtllingsurt r frdig md ndtllingn. r t KLOKKE TRYKK PÅ STOPPKNAPPEN (i tr skundr) til dt vnstr tallt (timn) blinkr. TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å still inn timn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. (D to sifrn til høyr (minuttn) blinkr). TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å still inn minuttn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN PÅ NYTT. NÅ ER KLOKKEN INNSTILT og i drift. r t FØRSTE GANGEN APPARATET KOBLES TIL STRØMNETTET, llr ttr t strømbrudd, r displayt tomt. Hvis klokkn ikk r innstilt, fortsttr displayt å vær tomt til du stillr inn n tilbrdningstid. MERK: HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Da har du 10 minuttrs tid til å fullfør innstillingn. Ellrs må du utfør hvrt trinn innn 60 skundr. 9

9 TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å still inn tidn. TRYKK PÅ POWER-KNAPPEN flr gangr for å still inn ffktn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal tilbrdning og oppvarming, for ksmpl av grønnsakr, fisk, pottr og kjøtt. NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET: Du kan nklt øk tidn i 30-skundrs trinn vd å trykk på startknappn. Hvrt trykk forlngr tilbrdningstidn md 30 skundr. Du kan også ndr tilbrdningstidn vd å trykk på knappn +/- for å øk llr rdusr tidn. DU KAN OGSÅ ENDRE EFFEKTNIVÅET vd å trykk på por-knappn. Dt først trykkt visr gjldnd ffktnivå. Trykk på ffktknappn gjntatt gangr hvis du vil ndr ffktnivåt. EFFEKTTRINN EFFEKT 750 W KUN MIKROBØLGER FORESLÅTT BRUK: GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER, vann, klar suppr, kaff, t llr annn mat md høyt vanninnhold. Vlg lavr ffkt drsom matn innholdr gg llr fløt. Tilbrdning av fisk, kjøtt, grønnsakr osv. 500 W MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.ks. sausr md høyt protininnhold, ost- og ggrttr og avslutning av grytrttr. 350 W SMÅKOKE STUINGER, smlt smør. 160 W TINING. Mykgjøring av smør, ost og iskrm. 0 W INNSTILLING av hviltid (når du bar brukr ndtllingsurt). 10

10 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. JET START DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat md høyt vanninnhold, for ksmpl klar suppr, kaff llr t. NO DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk på maksimalt mikrobølgffktnivå og tilbrdningstidn innstilt på 30 skundr. Hvrt ny trykk økr tidn md 30 skundr. Du kan også øk llr rdusr tidn vd å trykk på knappn +/- ttr at funksjonn har startt. MANUELL TINING FØLG FREMGANGSMÅTEN undr Tilbrd og varm mat md mikrobølgr, og vlg ffktnivå 160 W når du tinr manult. KONTROLLER MATEN REGELMESSIG. Gjnnom rfaring vil du finn dn prfkt tidn for ulik mngdr. FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfoli llr papp kan lggs dirkt inn i ovnn drsom dt ikk r non mtalldlr (f.ks. mtallklips) på mballasjn. FORMEN PÅ EMBALLASJEN påvirkr opptiningstidn. Flat pakkr tinr raskr nn tykk blokkr. SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE når d bgynnr å tin. Enkl skivr tinr fortr. SNU STORE STYKKER ttr halv opptiningstidn. GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER tinr raskr hvis du rørr i dm undr opptiningstidn. NÅR DU TINER MAT, r dt bst å tin dn nstn frdig, og drttr la dn hvil slik at opptiningsprosssn fullførs på naturlig måt. LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN VIL ALLTID GI BEDRE rsultatr, fordi varmn da vil bli fordlt jvnt gjnnom matn. DEKK TIL DELER AV MATEN md små stykkr av aluminiumsfoli hvis d bgynnr å bli varm (f.ks. kyllinglår og vingr). 11

11 TRYKK PÅ KNAPPEN FOR JET DEFROST. TRYKK PÅ KNAPPENE + / - for å still inn vktn på matn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. JET DEFROST JET-TINING KAN BARE BRUKES for mat som har n nttovkt mllom 100 g og 2 kg. PLASSER ALLTID MATEN på dn rotrnd glasstallrknn. MIDT I TINEPROSESSEN stoppr ovnn og br dg om å snu matn (visr mldingn TURN FOOD). Åpn dørn. Snu matn. Lukk dørn og start ovnn igjn vd å trykk på startknappn. MERK: Ovnn fortsttr automatisk ttr 2 minuttr hvis matn ikk blir snudd. I så fall vil opptiningstidn var litt lngr. VEKT: MED DENNE FUNKSJONEN MÅ MÅ DU ANGI matns nttovkt. Ovnn vil automatisk brgn nødvndig tid for å fullfør prosssn. DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBE- FALT VEKT: Følg frmgangsmåtn undr Tilbrd og varm mat md mikrobølgr, og vlg ffktnivå 160 W vd tining. FROSNE MATVARER: HVIS MATEN ER VARMERE nn dypfryst tmpratur (-18 C), vlgr du n lavr vkt for matn. HVIS MATEN ER KALDERE nn dypfryst tmpratur (-18 C), vlgr du n høyr vkt for matn. MAT TIPS KJØTT (100 g - 2 kg) Kjøttdig, kotlttr, stkr llr biffr. SNU MATEN når du blir bdt om dt. FJÆRKRE (100 g - 2 kg) Kylling, hl, stykkr llr filtr. SNU MATEN når du blir bdt om dt. FISK (100 g - 2 kg) Hl, stykkr llr filtr. SNU MATEN når du blir bdt om dt. FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vktn r mindr llr størr nn anbfalt vkt, bør du følg frmgangsmåtn undr Tilbrd og varm opp mat i mikrobølgovn og vlg 160 W når du tinr frossn mat. 12

12 GRILL BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR å brun ovrflatn til matvarr. NO TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN. TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å still inn tidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. IKKE LA OVNSDØREN STÅ ÅPEN i lang tid når grilln r i drift, sidn dt vil før til at tmpraturn i ovnn fallr. MERK: DU KAN SLÅ GRILLELEMENTET på og av undr tilbrdningn vd å trykk på grillknappn. Ndtllingsurt fortsttr å tll nd når grilllmntt r slått av. SØR FOR AT UTSTYRET du brukr til grilling r ildfast og tålr strk varm. IKKE BRUK PLAST rdskapr når du grillr. D vil smlt. Rdskapr av tr llr papir gnr sg hllr ikk. 13

13 KOMBIGRILL r BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR å tilbrd matvarr som gratngr, lasagn, fjærkr og bakt pottr. r TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN. TRYKK PÅ POWER-KNAPPEN for å still inn mikrobølgffktn. TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å still inn tidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. UNDER DRIFT kan du slå grilllmntt på og av vd å trykk på grillknappn. DET HØYESTE EFFEKTNIVÅET som kan stills inn når du brukr grilln, r bgrnst til t fabrikkinnstilt nivå. Du kan slå mikrobølgn av vd å rdusr mikrobølgffktn til 0 W. Når du brukr 0 W, går ovnn ovr til bar grill. EFFEKTTRINN KOMBIGRILL EFFEKT FORESLÅTT BRUK: W TILBEREDNING AV fjærkr, lasagn og grønnsakr W TILBEREDNING AV fisk og frosn gratngr 160 W TILBEREDNING AV kjøtt 0 W BRUNING kun undr tilbrdning 14

14 CRISP TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN. TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å still inn tidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. BRUK DENNE FUNKSJONEN når du skal varm og stk pizza og annn digbasrt mat. Funksjonn gnr sg også til stking av gg, pølsr, hamburgr osv. NO DU KAN IKKE ENDRE ffktnivåt llr slå grilln av/på når du brukr crispfunksjonn. OVNEN BRUKER MIKROBØLGER OG GRILL AUTOMATISK når dn skal varm opp crisppannn. På dnn måtn blir crisppannn hurtig varm, slik at matn kan bruns og får stkskorp. KONTROLLER AT crisppannn r riktig plassrt midt på glasstallrknn. OVNEN OG CRISPPANNEN blir svært varm når dnn funksjonn bruks. IKKE PLASSER CRISPPANNEN på undrlag som ikk tålr strk varm. DU MÅ IKKE BERØRE takt i ovnn undr grilllmntt. BRUK GRYTEKLUTER llr dt spsill, mdfølgnd crisp-håndtakt når du skal ta ut dn varm crisppannn. BRUK KUN dn vdlagt crisppannn md dnn funksjonn. Andr crisppannr som r tilgjnglig på markdt, vil ikk gi dt samm rsultatt vd bruk av dnn funksjonn. 15

15 RENGJØRING ER VANLIGVIS dt nst vdlikholdt som r nødvndig. HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan dt før til ndbrytning av ovrflatn og drmd til rdusrt lvtid. Dt kan også oppstå farlig situasjonr. IKKE BRUK GRYTESKRUBBER AV ME- TALL, SLIPENDE RENGJØRINGS- MIDLER, stålull, grov vaskklutr og annt som kan skad btjningspanlt og ovrflatn inni og utnpå ovnn. Bruk n svamp md t mildt vaskmiddl llr tørkpapir sammn md glassrns på sprøytflask. Sprøyt glassrns på tørkpapirt. IKKE SPRØYT dirkt på ovnn. MED JEVNE MELLOMROM, og spsilt hvis dt r matsøl i ovnn, bør du ta ut glasstallrknn og holdrn, og rngjør bunnn av ovnn. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING UBEHAGELIG LUKT I OVNEN KAN FJERNES VED Å SETTE EN KOPP MED VANN TILSATT LITT SITRONSAFT på dn rotrnd tallrknn og la dt kok i non minuttr. GRILLELEMENTET trngr ikk rngjøring, da dn strk varmn vil brnn av vntult søl, mn takt undr lmntt kan trng rglmssig rngjøring. Rngjør takt md varmt vann, vaskmiddl og n svamp. Hvis grilln ikk bruks jvnlig, bør dn stå på i minst 10 minuttr hvr månd for å brnn vkk sprut og søl. KAN VASKES I OPPVASKMASKIN: HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN. ROTERENDE GLASSTALLERKEN. DENNE OVNEN ER BEREGNET på å bruks md dn rotrnd tallrknn på plass. IKKE bruk mikrobølgovnn når dn rotrnd tallrknn r tatt ut for rngjøring. BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL, vann og n myk klut for å rngjør innsidn av ovnn, bgg sidn av dørn og døråpningn. FJERN FETT og matrstr rundt dørn. FOR Å FJERNE VANSKELIGE FLEKKER kan du kok n kopp vann i ovnn i 2 llr 3 minuttr. Dampn vil myk opp flkkn. IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSUT- STYR for å rngjør mikrobølgovnn. CRISPHÅNDTAKET. SKÅNSOM RENGJØRING: CRISPPANNEN bør rngjørs i mildt såpvann. Vansklig flkkr kan fjrns md skursvamp og mildt rngjøringsmiddl. AVKJØL alltid crisppannn før du rngjør dn. IKKE hll vann på crisppannn llr dypp dn i vann når dn r varm. Rask avkjøling kan skad dn. IKKE BRUK STÅLULL. Dtt vil rip opp ovrflatn. 16

16 HVIS OVNEN IKKE VIRKER, bør du kontrollr følgnd punktr før du kontaktr srvic: At dn rotrnd tallrknn og holdrn r på plass. At støpslt r satt hlt inn i stikkontaktn. At dørn r skikklig lukkt. Kontrollr sikringn og at dt r strøm frm til stikkontaktn. Kontrollr at ovnn har tilstrkklig vntilasjon. Vnt i 10 minuttr og prøv å start ovnn n gang til. Åpn og lukk dørn før du prøvr igjn. DETTE ER FOR Å UNNGÅ unødvndig utgiftr i forbindls md srvic. Når du kontaktr srvic, må du oppgi ovnns srinummr og typnummr (s srvictikttn). Garantihftt innholdr mr informasjon. LØSE PROBLEMER HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, må du bruk n original strømldning fra vår srvicavdling. Strømldningn skal skifts av autorisrt srvictknikr. SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AU- TORISERT SERVICETEKNIKER. Dt r farlig for ufaglært prsonr å utfør srvicarbidr llr rparasjonr som innbærr å fjrn t dksl på dnn ovnn. Dksln bskyttr mot mikrobølgnrgin. DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL. NO TIPS FOR VERN AV MILJØET ESKEN BESTÅR AV 100 % rsirkulrbart matrial, og r mrkt md t rsirkulringssymbol. Følg lokal bstmmlsr for avfallsbhandling. Hold mballasj som kan vær farlig for barn (plastposr, polystyrn osv.), unna barns rkkvidd. DETTE APPARATET r mrkt i samsvar md EUdirktiv 2002/96/EC om avfallsbhandling av lktrisk og lktronisk utstyr (Wast Elctrical and Elctronic Euipmnt - WEEE). Hvis du sørgr for at dtt apparatt avfallsbhandls på riktig måt, r du md på å forhindr mulig ngativ følgr llr farr for mnnskr og miljø. SYMBOLET på produktt llr på dokumntn som følgr md dt, visr at dtt apparatt ikk må bhandls som husholdningsavfall. Drimot skal dt lvrs til n innsamlingssntral for gjnvinning av lktrisk og lktronisk utstyr. APPARATET MÅ VRAKES i ovrnsstmmls md gjldnd lokal bstmmlsr for avfallsbhandling. FOR NÆRMERE INFORMASJON om håndtring, avfallsbhandling og rsirkulring av dtt produktt, kontakt kommunn, rnovasjonsvsnt llr butikkn dr du kjøpt apparatt. FØR DU KASSERER APPARATET, bør du kutt strømldningn, slik at apparatt ikk kan kobls til strøm. 17

17 YTELSESDATA FRA TESTOPPVARMING I SAMSVAR MED IEC DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN har utviklt n standard for kontroll og sammnlikning av oppvarmingsrsultatr for ulik mikrobølgovnr. Vi anbfalr følgnd for dnn ovnn: Tst Mngd Ca. tid Effkttrinn Bholdr g 10 min 750 W Pyrx g 5 ½ min 750 W Pyrx g 15 min 750 W Pyrx g 2 min 40 sk JET DEFROST TEKNISKE SPESIFIKASJONER STRØMFORSYNING NOMINELL INNGANGSEFFEKT SIKRING UTGANGSEFFEKT FOR MIKROBØLGER 230 V/50 HZ 1900 W 10 A 750 W H X B X D UTVENDIGE MÅL (H X B X D) 382 X 595 X 320 INNVENDIGE MÅL (H X B X D) 187 X 370 X

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

JQ 280 www.whirlpool.com

JQ 280 www.whirlpool.com JQ 280.hirlpool.com NO 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktig sikkrhtsanvisningr 5 Forholdsrglr TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 6 Tilbhør 7 Vdlikhold og rngjøring KONTROLLPANEL 8 Kontrollpanl

Detaljer

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 491 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel NO VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i eller nær ovnen. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampen kan forårsake brann

Detaljer

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

NO 1

NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

AVM 965 INSTALLASJON

AVM 965 INSTALLASJON AVM 965 INSTALLASJON 1 INSTALLASJON FØR OVNEN MONTERES FORSIKRE DEG OM AT ovnsrommt r tomt før du installrr ovnn. FORSIKRE DEG OM at ovnn ikk r skadt før du montrr dn i møblsksjonn. KONTROLLER AT PAKKEN

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094

AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 AMW 494 AMW 496 MW 4100 AMW 4094 INSTAL LACIÓ, INICI RÀPID INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON...

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... I NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... 5 MONTERING... 6 INSTALLERING AV APPARATET... 6 FØR TILKOBLING... 6 ETTER TILKOBLING... 6 RENGJØRING

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway.

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway. Manual EJLR-1000 Ls hftt Viktig informasjon før du montrr produktt Dt kan vær farlig ikk å følg sikkrhtsinstruksjonn, og fil montring vil ugyldiggjør vntull garantir som gjldr for dtt produktt. Viktig

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOBLING Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkontakten. Ikke fjern beskyttelsesplatene over mikrobølgeinngangen på veggen inne i hulrommet.

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG MODELL MODELL MODEL 744D BRUKSANVISNING: For apparatr md t polarisrt støpsl (én pinn brdr nn d(n) andr): For å rdusr risikon for lktrisk støt r dt mningn

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON NO VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTEN- NELIG MATERIAL i eller i nærheten av ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. BRUK

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

HELT RÅ PÅ hamburgere

HELT RÅ PÅ hamburgere HELT RÅ PÅ hamburgre FERSKE HAMBURGERE -30% Stort utvalg hamburgr av laks, storf og svin fra frskvardiskn 64% 49 1,00/ 46% 40% 9 74,/ 54% 41,/ 21,/ Frsk ørrt Sommrkotlttr Kjøttdig Pringls hl, fra fiskdiskn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg) norsk høst 69 pr kg Frsk ørrt hl, (i skivr 89,00/kg) 52% ord.pris 41,50/pk 54% 26-32% 24 ord.pris 43,/stk ord.pris 33,36,/pos Winrpølsr Pizza Ristorant Evrgood kaff kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

Detaljer

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 BRUKSANVISNING Mikrobølgeovn Easy Tronic Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 1. Les denne anvisningen grundig før du installerer eller bruker ovnen. Oppbevar

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com MWD 207 MWD 307 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er

Detaljer

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml Ssktoukr! fi Lttsaltt torskfilt og frsk sifilt DSH. 750 g. Pr pk 106,53 Jif og Ajax rngjøringsproduktr Fra 250 ml Nidar favorittr Fra 300 g fra 97,06. 1 pk fra 37,60 79-40% Et stort utvalg Big On og Grandiosa

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer