JT 379 INSTALLASJON NO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JT 379 INSTALLASJON NO 1"

Transkript

1 JT 379 INSTALLASJON NO 1

2 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst på sidvggn inn i ovnn. D fohind at ftt og matpatikl kan komm inn i mikobølgovnns luftinntakskanal. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som stk nok til å bæ ovnn samt mat og tilbdningsdskap som du lgg inn i dn. Væ fosiktig nå du håndt ovnn. DENNE OVNEN ER IKKE KONSTRUERT fo plassing ll buk på n abidsovflat som ligg lav nn 850 mm ov gulvt. PLASSER OVNEN BORTE fa and vamkild. Fo tilstkklig vntilasjon må dt væ minst 20 cm fitt om ov ovnn. Pass på at ommt und, ov og på sidn tomt, slik at luftn kan sikul fitt. Dnn mikobølgovnn skal ikk plasss i n kjøkknsksjon. FORSIKRE DEG OM AT APPARATET IKKE ER SKADET. Kontoll at ovnsdøn lukk godt til mot døkamn og at dn innvndig døttningslistn ikk skadt. Tøm ovnn og ngjø dn innvndig md n myk, fuktig klut. DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET hvis stømkabln ll støpslt skadt, hvis dt ikk fung som dt skal, ll hvis dt blitt skadt ll ha falt nd. Ikk dypp stømkabln ll støpslt nd i vann. Hold kabln bot fa vam ovflat. Ells kan dt oppstå lktisk støt, bann ll and fa. ETTER TILKOPLING OVNEN VIRKER BARE nå ovnsdøn odntlig lukkt. DÅRLIG TV-MOTTAK og adiofostyls kan væ følgn dsom ovnn plasss i næhtn av t TV, n adio ll n antnn. JORDING AV DETTE APPARATET obligatoisk. Podusntn fasi sg thvt ansva fo psonskad samt skad på dy ll gjnstand som ha oppstått fodi dtt påbudt ikk blitt fulgt. Podusntn ikk økonomisk ansvalig fo poblm som foåsaks av at bukn ikk følg diss anvisningn. 2 NO

3 IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MATERIALER inni ll i næhtn av ovnn. Dampn kan fø til bann ll ksplosjon. MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE BRUKES til å tøk klæ, papi, ut, t, blomst, fukt ll and bnnba matial. Ells kan dt oppstå bann. IKKE OVERKOK MATEN. Ells kan dt oppstå bann. IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN ER I GANG, og spsilt ikk hvis matn vams i papi, plast ll and bnnba matial. Papi kan fokulls ll bgynn å bnn og non plastmatial kan smlt und oppvamingn. Ikk la ovnn stå utn tilsyn hvis du buk stø mngd ftt ll olj, sidn dtt kan ovopphts og foåsak bann! VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE HVIS NOE INNI ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU SER RØYKUTVIKLING, må du hold ovnsdøn lukkt og slå ovnn av. Tkk ut støpslt ll slå av stømmn vd å sku ut sikingn ll tykk på skillbytn. IKKE BRUK tsnd kjmikali ll damp på appaatt. Dnn ovnn spsilt utfomt fo å vam opp ll tilbd mat. Dn ikk bgnt fo industill buk ll buk i laboatoi. IKKE HENG ELLER PLASSER tung gjnstand på døn. Dtt kan skad ovnsdøn og hngsln. Du må ikk hng tung gjnstand på døhåndtakt. EGG IKKE BRUK MIKRØBØLGEOVNEN til å kok ll vam opp hl gg, vkn md ll utn skall, da d ltt kan ksplod, slv tt at oppvamingn avsluttt. BARN MÅ KUN få buk ovnn utn tilsyn av voksn nå d ha fått tilstkklig opplæing, slik at d i stand til å buk appaatt på n sikk måt og fostå fan vd fil buk. Ban må holds und oppsikt nå d buk and vamkild (hvis tilgjnglig) spaat ll i fobindls md mikobølg på gunn av d høy tmpatun som danns. DENNE OVNEN ER IKKE BEREGNET FOR buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk, snsoisk ll mntal vn, ll som mangl faing og kunnskap, dsom d ikk ha fått opplæing i ll blitt instut om bukn av ovnn av n pson som ansvalig fo ds sikkht. HOLD ØYE MED BARN fo å sik at d ikk lk md ovnn. MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE BRUKES fo å vam opp no som ligg i luftttt bhold. Tykkt som danns i bholdn kan foåsak skad nå du åpn dn, ll dn kan ksplod. TETNINGSLISTENE OG OMRÅDET RUNDT DØREN bø sjkks jvnlig fo skad. Hvis diss omådn skadt, må du ikk buk ovnn fø dn blitt undsøkt av n faglæt svictknik. APPARATENE ER IKKE BEREGNET til å bli btjnt av n kstn tim ll spaat fjnkontollsystm. NO 3

4 FORHOLDSREGLER GENERELT DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG HUSHOLDNING! APPARATET MÅ IKKE BRUKES md mikobølg dsom dt ikk mat i ovnn. Ells kan appaatt bli skadt. OVNENS VENTILASJONSÅPNINGER må ikk tildkks. Hvis luftinntaks- ll utslippsåpningn blokks, kan ovnn bli skadt og tilbdningssultatt bli dålig. HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE ovnn, kan du stt t glass md vann i dn. Vannt oppta mikobølgngin, og ovnn bli ikk skadt. IKKE OPPBEVAR ll buk dtt appaatt utndøs. IKKE BRUK dtt appaatt næ n kjøkknvask, i t våtom ll i næhtn av t svømmbassng ll lignnd. IKKE BRUK ovnsommt til oppbvaingsom. KLEMMER ELLER ANNET som innhold mtalltåd, må fjns fa papiog plastpos fø diss stts inn i ovnn. VÆSKER F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. Væsk kan ovoppvams til ov kokpunktt utn at du s bobl. Dtt kan fø til at dn vam væskn plutslig kok ov. Fo å unngå dtt bø du gjø som følg: 1. Unngå å buk bhold md tt sid og smal hals. 2. Rø i væskn fø du stt dn i ovnn, og la tskjn stå i bholdn. 3. La væskn stå i ovnn litt tt oppvaming og ø i dn n gang til fø du fosiktig ta bholdn ut av ovnn. FORSIKTIG FØLG ALLTID anvisningn i n kokbok fo mikobølgovn. Sælig hvis du tilbd matva som innhold alkohol. NÅR DU VARMER BARNEMAT i glass ll dikk i tåtflask, bø du alltid sjkk tmpatun fø sving. På dn måtn bli vamn jvnt fodlt, og du unngå fa fo skålding ll fobnning. Husk å fjn lokkt og smokkn fø oppvaming! FRITYRSTEKING IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til fitystking, sidn du ikk kan kontoll tmpatun på oljn. BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE fo å unngå fobnning nå du bø bhold, ovnsdl og pannn tt tilbdning. Tilgjnglig dl kan bli vam und buk, hold små ban unna. 4 NO

5 GENERELT DET FINNES foskjllig tilbhø tilgjnglig på makdt. Fø du kjøp tilbhø, må du fosik dg om at dt gnt fo buk i mikobølgovn. KONTROLLER AT TILBEHØRET DU BRUKER bgnt fo buk i mikobølgovn og at mikobølgn kan pass gjnnom dm. NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR I mikobølgovnn, må du søg fo at ingnting komm i kontakt md vggn ll takt inn i ovnn. Dtt sælig viktig fo tilbhø av mtall ll md dl av mtall. HVIS KOKEKAR SOM INNEHOLDER METALL komm i kontakt md vggn ll takt inn i ovnn mns dn i buk, kan dt oppstå gnistutvikling, og ovnn kan bli skadt. FØR DU STARTER OVNEN, må du alltid fosik dg om at dn otnd tallknn kan di fitt. Dsom dn otnd tallknn ikk kan di fitt, må du buk n mind bhold. HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN und glasstallknn. Du må aldi lgg and dskap på holdn til dn otnd tallknn. Stt holdn til dn otnd tallknn på plass i ovnn. ROTERENDE GLASSTALLERKEN BRUK GLASSTALLERKENEN til all typ tilbdning. Dn saml opp søl og matst som lls vill stt flkk og søl til ovnsommt. Plass dn otnd glasstallknn på holdn. TILBEHØR NO LOKK DEKSELET BRUKES TIL Å dkk mat kun und tilbdning og gjnoppvaming md mikobølg, og hjlp til md å dus sput, hold på fuktightn i matn og dus koktidn. BRUK dkslt fo totinns oppvaming. GRILLRISTEN BRUK DEN ØVRE GRILLRISTEN nå du lag mat md funksjonn gill ll gillkombinasjon. BRUK DEN NEDRE GRILLRISTEN nå du lag mat md funksjonn vamluft ll vamluftkombinasjon. CRISP-HÅNDTAK BRUK DET MEDFØLGENDE SPESIALHÅNDTAKET NÅR du skal ta dn vam cisppannn ut av ovnn. CRISP-PANNEN PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN. Buk alltid dn otnd glasstallknn som undlag nå du buk cisppannn. IKKE PLASSER BESTIKK ELLER ANNET TILBEHØR på cisppannn, da pannn bli mgt vam på kot tid og kan dfo ødlgg dtt. CRISPPANNEN kan fovams fø buk (maks. 3 min.). Buk alltid cisp-funksjonn nå du fovam cisppannn. DAMPKOKER BRUK DAMPKOKEREN MED HULLRISTEN vd tilbdning av mat som fisk, gønnsak og pott. BRUK DAMPKOKEREN UTEN Å SETTE SILEN PÅ PLASS FOR MAT SOM RIS, PASTA OG HVITE BØNNER. PLASSER ALLTID dampkokn på dn otnd glasstallknn. STEKEPLATE BRUK BAKEPLATEN kun nå du lag mat md vamluft. Dn må aldi buks sammn md mikobølg. 5

6 STARTSPERRE / BARNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT ETT MINUTT ETTER at ovnn gått i "hvilmodus. Ovnn i "hvilmodus" nå 24-tims klokkn viss ll hvis klokkn ikk blitt innstilt, nå displayt tomt. DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES nå du f.ks lgg mat inn i ovnn, fo at statbskyttlsn skal figjøs. Ells vil displayt vis DOOR (dø).. DOOR TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN TA PAUSE I TILBEREDNINGEN: DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN fo å kontoll, ø i ll snu matn vd å åpn døn. Innstillingn bli holdt i 10 minutt. FORTSETTE TILBEREDNINGEN: LUKK DØREN og tykk på statknappn EN GANG. Nå fotstt tilbdningn fa d dn bl avbutt. HVIS DU TRYKKER TO GANGER på statknappn, øk du tilbdningstidn md 30 skund. GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN: TA UT MATEN, lukk døn og tykk på STOPPknappn ll vi funksjonsbytn til avstilling. DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL n gang i minuttt i 10 minutt nå tilbdningn fdig. Tykk på STOPPknappn ll åpn døn fo å stopp signalt. MERK: Ovnn bhold innstillingn i kun 60 skund, dsom døn bli åpnt og dtt lukkt tt at tilbdningn fdig. 6 NO

7 STILLE INN MODUS NÅR OVNEN FÅR STRØM FØRSTE GANGEN, IGANGSETTES EN FØRSTE INSTALLASJONSPROSEDYRE. ETTER AT SKJERMEN HAR VIST VAREMERKET, KAN DU VELGE ØNSKET SPRÅK. Nå spåkt stilt inn og bkftt, stills klokkn. Ett at tidn bkftt, gå ovnn i vntmodus. DU KAN VRI FUNKSJONSBRYTEREN TIL INNSTILLINGER FOR Å ENDRE INNSTILLINGENE. Vi -/+ -bytn og tykk på OK-knappn fo å vlg and innstilling. INNSTILL SPRÅK VRI -/+ -BRYTEREN FOR Å GÅ TRINNVIS GJENNOM DE TILGJENGELIGE SJU SPRÅKENE. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft valgt. ENHETER Spåk NORSK Fansk Italinsk Tysk Svnsk Spansk Ndlandsk INNSTILL KLOKKE VRI -/+ -BRYTEREN fo å nd tidn. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft valgt. (tykk du på Stopp-knappn nå daktiv du klokkn). MERK: Ett stømstans må klokkn stills på ny. Hvis klokkn ikk stilt, viss tidn 12:00. INNST. ALARM HVIS DU VRIR -/+ -BRYTEREN, vksl dn mllom på og av. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft valgt. INNST. kontast VRI -/+ -BRYTEREN fo å øk/minsk kontastinnstillingn. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft valgt. INNST. LYSSTYRKE VRI -/+ -BRYTEREN fo å øk/minsk lysstykinnstillingn. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft valgt. NO 7

8 STRØMSPAREMODUS DERSOM OVNEN STÅR I HVILEMODUS, dsom bukn ikk still inn klokkn ll fota and innstilling innn 10 min., gå ovnn i ngispamodus. Samtidig slå displayt sg av. Du folat dnn modusn vd å di bytn, tykk på n tilfldig knapp ll vd å åpn døn. KJØKKENTIMER BRUK DENNE FUNKSJONEN nå du tng n stoppklokk på kjøkknt til å mål nøyaktig tid fo ulik fomål, fo ksmpl nå du ha dig til hving. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til vntstilling. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN. VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn dn tidn du vil mål. TRYKK PÅ OK ELLER START-KNAPPEN fo å stat tllingn. DET HØRES ET LYDSIGNAL nå timn fdig å tll nd til null. 8 NO

9 TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER BRUK DENNE FUNKSJONEN til nomal tilbdning og oppvaming, fo ksmpl av gønnsak, fisk, pott og kjøtt. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til MB-modus-stillingn. VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn MB-ffktn. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. (Tidssifn blink.) VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn koktidn. t TRYKK PÅ START-KNAPPEN. NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET: KOKETIDEN KAN JUSTERES VED Å VRI -/+ -BRYTEREN OG MIKROBØLGEEFFEKTEN VED Å TRYKKE PÅ TILBAKE-KNAPPEN TO GANGER OG DERETTER VRI -/+ -BRYTEREN. Hvis Tilbak-knappn tykks to gang und tilbdningn, blink mikobølgffkt-sifn. Dn ny mikobølgffkt-innstillingn bli gyldig tt at OK-knappn tykkt. Dn ny innstillingn gyldig nå mikobølgffkt-sifn lys fast. DU KAN ENKELT ØKE TIDEN i 30-skunds tinn. Dt ba å tykk på statknappn. Hvt tykk øk tidn md 30 skund. t STRØM JET STARTFUNKSJON VELGE EFFEKTNIVÅ KUN MIKROBØLGER FORESLÅTT BRUK: OPPVARMING av dikk, vann, kla supp, kaff, t ll and matva md høyt vanninnhold. Vlg lav ffkt dsom matn innhold gg ll fløt. 750 W TILBEREDNING av fisk, gønnsak, kjøtt osv. 650 W TILBEREDNING av mattt som dt ikk skal øs i. 500 W MER fosiktig tilbdning av saus md høyt potininnhold, ost- og ggtt og fo fdiggjøing av gyttt. 350 W SMÅKOKE stuing, smlt smø. 160 W TINING. 90 W MYKGJØRING av smø, ost og iskm. NO 9

10 JET START (HURTIGSTART) DENNE FUNKSJONEN BRUKES fo ask oppvaming av mat md høyt vanninnhold, som; kla supp, kaff ll t. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til MB-stillingn. TRYKK PÅ START-KNAPPEN. DENNE FUNKSJONEN STARTER md standad ffkt (750 W) og tilbdningstidn innstilt på 30 skund. Hvt ny tykk øk tidn md 30 skund. Du kan også nd tidn vd å di på justingsknappn fo å øk ll dus tidn tt at funksjonn ha statt. MANUELL TINING FØLG FREMGANGSMÅTEN fo "tilbd og vam mat md mikobølg" og vlg ffkttinn 160 W nå du tin manult. KONTROLLER OG SE OVER MATEN REGELMESSIG. Nå du få m faing, finn du fm til iktig opptiningstid fo ulik mngd. FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfoli ll papp kan lggs dikt inn i ovnn dsom dt ikk non mtalldl (f.ks. mtallklips) på mballasjn. EMBALLASJENS FORM kan påvik opptiningstidn. Flat pakk tin ask nn tykk blokk. SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE nå d bgynn å tin. Enkl skiv tin fot. DEKK TIL DELER AV MATEN md små stykk av aluminiumsfoli hvis d bgynn å bli vam (f.ks. kyllinglå og vingspiss). 10 NO SNU STØRRE STYKKER midtvis i opptiningsposssn. KOKT MAT, STUINGER OG KJØTTSAUSER tin ask hvis du ø i dm und opptiningstidn. NÅR DU TINER MAT, dt bst la matn tin nstn hlt og la hviltidn fullfø opptiningsposssn. LITT HVILETID ETTER OPPTININGEN vil alltid gi bd sultat, fodi vamn da vil bli fodlt jvnt gjnnom matn.

11 JET TINING BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tin kjøtt, fjæk, fisk, gønnsak og bød. JET TINEFUNKSJON NÅ VITE NETTOVEKTEN av matn, og må ba buks dsom vktn mllom 100 g og 3 kg, s tablln ov Jt tining. PLASSER ALLTID MATEN på dn otnd glasstallknn. t VRI FUNKSJONSBRYTEREN til Jt tiningmodus-stillingn. t VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn matklassn. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. (Vktsifn blink.) VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn matvktn. TRYKK PÅ START-KNAPPEN. MIDT I TINEPROSESSEN stopp ovnn og b dg om å snu matn (vis mldingn TURN FOOD). Åpn døn. Snu matn. Lukk døn og stat ovnn igjn vd å tykk på statknappn. MERK: Ovnn fotstt automatisk tt 2 min. hvis matn ikk bli snudd. I så fall vil opptiningstidn va litt lng. TURN FOOD NO 11

12 JET TINING FROSNE MATVARER: DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: Følg fmgangsmåtn fo "Tilbd og vam mat md mikobølg" og vlg ffktnivå 160 W nå du tin manult. FROSNE MATVARER: HVIS MATEN ER VARMERE nn dypfyst tmpatu (-18 C), vlg du n lav vkt fo matn. HVIS MATEN ER KALDERE nn dypfyst tmpatu (-18 C), vlg du n høy vkt fo matn. MATKATEGORI MENGDE TIPS t KJØTT 100 G - 2 KG Kjøttdig, kotltt, stk og biff. FJÆRKRE 100 G - 3KG Kylling, hl, stykk ll filt. FISK 100 G - 2 KG Hl, stykk ll filt. GRØNNSAKER 100 G - 2 KG Blandd gønnsak, t, bokkoli osv. BRØD 100 G - 2 KG Hlt, undstykk ll boll. FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN ll dsom vktn mind ll stø nn anbfalt vkt, bø du følg fmgangsmåtn fo "Tilbd og vam mat md mikobølg" og vlg 160 W vd tining. 12 NO

13 GRILLER BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å gi matn n dlikat, gyllnbun fag. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til Gillmodus-stillingn. VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn koktidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. SETT MAT SOM ost, toast, stk og pøls på dn øv gillistn. KONTROLLER AT KOKEKARENE som bnytts vd gilling tål vamn nå du buk dnn funksjonn. IKKE BRUK plastdskap nå du gill. D vil smlt. Rdskap av t ll papi gn sg hll ikk. VÆR FORSIKTIG, SÅ DU IKKE BERØRER takt bak gilllmntt. NO 13

14 KOMBIGRILL BRUK DENNE FUNKSJONEN nå du skal tilbd tt som gatng, lasagn, fjæk og bakt pott. t VRI FUNKSJONSBRYTEREN til Gill kombimodus-stillingn. t VRI -/+ -BRYTEREN FOR Å STILLE INN MB-EFFEKTEN. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. (Tidssifn blink.) VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn koktidn. TRYKK PÅ START-KNAPPEN. DET MAKSIMALT MULIGE EFFEKTTRINNET som kan innstills nå du buk gilln, bgnst til t fabikkinnstilt nivå. SETT MATEN PÅ dn øv gillistn ll på glassdiplatn nå du lag mat md dnn funksjonn. DET ER MULIG å slå av mikobølgn vd å dus mikobølgffktnivåt til 0 W. Ba tykk på Tilbak-knappn to gang og vi -/+ knappn. Nå 0 W nådd, gå ovnn ov til ba gillfunksjon. KONTROLLER AT KOKEKARENE som bnytts mikobølgsik og vambstandig nå du buk dnn funksjonn. IKKE BRUK plastdskap nå du gill. D vil smlt. Rdskap av t ll papi gn sg hll ikk. DU MÅ IKKE TA PÅ takt i ovnn und gilllmntt. VELGE EFFEKTNIVÅ 14 NO KOMBIGRILL STRØM FORESLÅTT BRUK: 650 W TILBEREDE gønnsaksgatng W TILBEREDNING AV fjæk og lasagn W TILBEREDNING AV fisk og fosn gatng 160 W TILBEREDNING AV kjøtt 90 W GRATINERING AV fukt 0 W BRUNING kun und tilbdning

15 CRISP BRUK DENNE FUNKSJONEN nå du skal vam opp og stk pizza og annn digbast mat. Funksjonn også fin fo stking av gg, pøls, hambug osv. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til Cispmodus-stillingn. VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn koktidn. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. DU KAN IKKE ENDRE ffkttinnt ll slå gilln av/på nå du buk cisp-funksjonn. OVNEN VIL AUTOMATISK stat md mikobølg og gill fo å vam opp cisppannn. Dmd oppnå cisppannn askt abidstmpatun og bgynn å bun og spøstk matn. KONTROLLER AT cisppannn iktig plasst midt på glasstallknn. OVNEN OG CRISPPANNEN BLIR MEGET vam nå dnn funksjonn buks. DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISPPANNEN oppå no som ikk tål vam. DU MÅ IKKE TA PÅ takt i ovnn und gilllmntt. BRUK STEKEOVNSVOTTER ll dt spsill Cisp-håndtakt som følg md nå du fjn dn vam cisppannn. BRUK KUN dn vdlagt cisppannn md dnn funksjonn. And cisppann på makdt vil ikk gi kokt sultat nå du buk dnn funksjonn. NO 15

16 VARMLUFT BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å tilbd mingus, pai, kak, soufflé, fjæk og stkt kjøtt. t t VRI FUNKSJONSBRYTEREN til vamluftmodus-stillingn. (Tmpatusifn blink.) VRI -/+ -BRYTEREN FOR Å STILLE INN ØNSKET TEMPERATUR. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN FOR Å BEKREFTE. (Tidssifn blink.) VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn koktidn. TRYKK PÅ START-KNAPPEN. SETT MATEN PÅ DEN NEDRE GRILLRISTEN fo å la luftn sikul fitt undt matn. BRUK STEKEPLATEN nå du stk små stykk, som småkak ll undstykk. KOKETIDEN KAN JUSTERES MENS tilbdningn pågå vd å vi -/+ -bytn, og tmpatun vd å tykk på Tilbak-knappn to gang og dtt vi -/+ -bytn. Hvis Tilbak-knappn tykks to gang und tilbdningn, blink tmpatusifn. Dn ny tmpatuinnstillingn bli gyldig tt at OK-knappn tykkt. Dn ny innstillingn gyldig nå tmpatusifn lys fast. KONTROLLER AT KOKEKARENE som bnytts tål vamn nå du buk dnn funksjonn. 16 NO

17 KOMBIVARMLUFT BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å TILBEREDE stk, fjæk, pott md skall, mat fa fysdiskn, kak, pai, fisk og pudding. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til vamluft + MB-modus-stillingn. VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn ønskt tmpatu. t TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. (mikobølgffkt-sifn blink.) VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn MB-ffktn. t TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. (Tidssifn blink.) y VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn koktidn. u TRYKK PÅ START-KNAPPEN. SETT MATEN PÅ DEN NEDRE GRILLRISTEN fo å la luftn sikul fitt undt matn. u y KOKETIDEN KAN JUSTERES MENS tilbdningn pågå vd å vi -/+ -bytn, og tmpatun og mikobølgffktn vd å tykk på Tilbak-knappn t gang ll to gang og dtt vi -/+ -bytn. D ny tmpatu og mikobølgffkt-innstillingn bli gyldig tt at OKknappn tykkt. D ny innstillingn gyldig nå tmpatu og mikobølgffkt-sifn lys fast. DET MAKSIMALT MULIGE EFFEKTNIVÅET som kan innstills nå du buk vamluft, bgnst til t fabikkinnstilt nivå. KONTROLLER AT KOKEKARENE som bnytts mikobølgsik og vambstandig nå du buk dnn funksjonn. STRØM VELGE EFFEKTNIVÅ KOMBIVARMLUFT FORESLÅTT BRUK: 350 W TILBEREDE fjæk, bakt pott, lasagn og fisk 160 W TILBEREDE stk og fuktkak 90 W TILBEREDE kak og tbød NO 17

18 HURTIG OPPVARMING BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR å fovam tom ovn. IKKE SETT MAT inn i ovnn fø ll mns du fovam dn. Matn vil bli bnt av dn intns vamn. OVNEN SKAL ALLTID VÆRE TOM NÅR DEN FORVARMES. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til Hutigoppvamingsmodus-stillingn. (Tmpatusifn blink.) VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn ønskt tmpatu. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. NÅR OPPVARMINGSPROSESSEN HAR STARTET, kan du just tmpatun vd å di på justingsbytn. UNDER OPPVARMINGSPROSESSEN ER symbol på skjmn animt, «VARMER OPP» viss og pogsjonsstolpn viss inntil dn innstilt tmpatun nådd. NÅR TEMPERATUREN NÅS, VISES «FERDIG». Ovnn tilbd md vamluftsfunksjonn i 10 minutt fotsatt fo å vdlikhold dn oppnådd tmpatun. I dnn stillingn kan ingn kokpaamt stills inn. 18 NO

19 6. SANS CRISP BRUK DENNE FUNKSJONEN fo ask oppvaming av mat fa fossn til svingstmpatu. Dnn funksjonn buks kun fo fossn, fdiglagt mat. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til sanskokmodus-stillingn. t y VRI -/+ -BRYTEREN fo å vlg sans cisp. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn matklassn. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. TRYKK PÅ START-KNAPPEN. BRUK STEKEOVNSVOTTER MATKATEGORI MENGDE TIPS FRENCH FRIES, FROZEN (POMMES FRITES, FROSNE) PAN PIZZA, FROZEN (PANNEPIZZA, FROSSEN) THIN PIZZA, FROZEN (TYNN PIZZA, FROSSEN) PROGRAMMET BØR IKKE avbyts så lng " PROGRAMMET KAN AVBRYTESnå tidn viss. KUN MAT kan plasss på cisppannn. 250 G G " viss i displayt. t Fodl pomms fits i t jvnt lag utov cisppannn. Stø ov salt hvis du ønsk litt spø pomms fits. Pomms fits kan snus nå tidn viss. 300 G G Fo pizza md tykk bunn. 250 G G Fo pizza md tynn bunn. ll dt spsill Cisp-håndtakt som følg md nå du fjn dn vam cisppannn. BRUK KUN dn vdlagt cisppannn md dnn funksjonn. And cisppann på makdt vil ikk gi kokt sultat nå du buk dnn funksjonn. IKKE SETT non bhold ll no innpakkt på cisppannn! KYLLINGVINGER, FROSNE 250 G G Fodl kyllingvingn i t jvnt lag utov cisppannn. FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I TABELLEN ndnfo, ll hvis vktn lav ll høy nn anbfalt vkt, bø du følg posdyn fo dn manull cisp-funksjonn. y NO 19

20 6 TH SANS DAMP BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR mat som gønnsak, fisk, is og pasta. DENNE FUNKSJONEN ARBEIDER I TO TRINN. * DET FØRSTE TRINNET bing matn askt opp til koktmpatu. * DET NESTE TRINNET gå just tmpatun automatisk til småkoking, slik at dt ikk kok ov. Skjmn vis damptidn og tll ndov i dtt tinnt. t VRI FUNKSJONSBRYTEREN til sanskokmodus-stillingn. VRI -/+ -BRYTEREN fo å vlg 6. sans damp. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. VRI -/+ -BRYTEREN FOR Å STILLE INN KOKETIDEN. (Hvis tidn ikk innstilt, gå pogammt ba til kokpunktt og slå av.) TRYKK PÅ START-KNAPPEN. DEKK ALLTID TIL MATEN MED ET LOKK. Fosik dg om at bholdn og lokkt gn sg til mikobølg fø du bnytt dm. Hvis du ikk ha t lokk til dn bholdn du vil buk, kan du buk t fat istdt. Dt bø plasss md undsidn mot innsidn av bholdn. IKKE buk plast ll aluminumsfoli nå du dkk til matn. KAR I BRUK MÅ IKKE FYLLES MER ENN HALVVEIS. Hvis du skal tilbd sto mngd, bø du vlg n stø bhold, slik at dn ikk bli m nn halvfull. Dtt fo å fohind at matn kok ov. TILBEREDE GRØNNSAKER Lgg gønnsakn i hullistn. Hll ml vann inn i dn nd dln. Dkk md lokk og still inn tidn. Myk gønnsak, som bokkoli og pu tng n koktid på 2-3 minutt. Had gønnsak, som huløtt og pott, tng n koktid på 4-5 minutt. TILBEREDE RIS Følg anbfalingn på pakkn angånd tilbdningstid, mngd vann og is. Lgg ingdinsn i dn nd dln, lgg på lokkt, og still inn tidn. DAMPKOKEREN må ba buks md mikobølg! DU MÅ ALDRI BRUKE DEN md and funksjon. BRUK AV DAMPKOKEREN md and funksjon kan fø til skad. PASS ALLTID PÅ AT dn otnd tallknn kan di fitt fø du stat ovnn. PLASSER ALLTID dampkokn på dn otnd glasstallknn. t 20 NO

21 6 TH SANS OPPVARMING BRUK DENNE FUNKSJONEN NÅR DU VARMER OPP IGJEN FERDIGLAGET MAT SOM ENTEN ER FROSSEN, AVKJØLT ELLER ROMTEMPERERT. Stt matn på n mikobølgsikk og vambstandig middagstallkn ll fat. VRI FUNKSJONSBRYTEREN til sanskokmodus-stillingn. VRI -/+ -BRYTEREN fo å vlg 6. sans gjnoppvaming. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. TRYKK PÅ STARTKNAPPEN. PROGRAMMET BØR IKKE avbyts så lng " PROGRAMMET KAN AVBRYTESnå tidn viss. " viss i displayt. NÅR DU OPPBEVARER n tt i kjølskapt ll posjon på t fat n tt som du vil vam opp, dt lut å lgg tykk, fast dl ut mot kantn av tallknn og d tynn og mind fast dln i midtn. PLASSER TYNNE SKIVER av kjøtt oppå hvand, ll bland dm sammn. TYKKERE SKIVER, som kjøttpudding ll pøls, bø lggs inntil hvand. HVILETID 1-2 minutts hviltid fobd alltid sultatt, sælig fo fossn mat. BRUK ALLTID DET MEDFØLGENDE dkslt md dnn funksjonn, botstt fa nå du vam opp avkjølt supp, sidn dkslt da ikk tngs! Hvis matn innpakkt på n slik måt at dt umulig å buk lokkt, bø du lag 2-3 snitt i innpakningn, slik at tykkt slippt ut nå matn vams opp. FRIGJØRE TRYKK HVIS DU BRUKER PLASTFOLIE bø du stikk hull i dn md n gaffl fo å ltt tykkt, slik at dn ikk spkk av dampn som danns und tilbdningn. NETTOVEKTEN må væ mllom g nå du buk dnn funksjonn. Ells bø du hlst buk dn manull funksjonn fo å oppnå bst sultat. PÅSE AT ovnn hold omtmpatu fø du buk dnn funksjonn fo å oppnå d bst sultatn. NO 21

22 ASSISTERENDE CHEF (HJELPEKOKK) DENNE FUNKSJONEN gi dg n nkl måt å tilbd all slags mat i tablln ndnfo. t y VRI FUNKSJONSBRYTEREN til assistntmodus-stillingn. VRI -/+ -BRYTEREN fo å vlg matslagt. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. VRI -/+ -BRYTEREN fo å vlg matklass. TRYKK PÅ OK-KNAPPEN fo å bkft. I DETTE ØYEBLIKKET få du bskjd på skjmn om å gå vid md å still inn matslagmngdn. Dt avhng av hvilkn matklass du vlg. Tidsinnstilling VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn tilbdningstidn, og tykk på OK-knappn fo å bkft. Mngdinnstilling VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn mngdn, og tykk på OK-knappn fo å bkft. Vktinnstilling VRI -/+ -BRYTEREN fo å still inn vktn, og tykk på OK-knappn fo å bkft. Justing av gjnnomkoking VRI -/+ -BRYTEREN fo å nd hvo gjnnomkokt matn skal væ, og tykk på OK-knappn fo å bkft. MERK: GJENNOMKOKINGEN KAN JUSTERES nå du gjnnomgå instuksjonstinn fø tilbdningn stat, ll i løpt av 20 skund tt at nklt automatisk funksjon ha statt. u TRYKK PÅ START-KNAPPEN. MATKATEGORI MATKATEGORI MENGDE KLARGJØRING TILBEHØR M E A T (KJØTT) ROASTBIFF ROAST BEEF SVINESTEK (ROAST PORK) LAMMESTEK (ROAST LAMB) KALVESTEK (ROAST VEAL) 800 G - 1,5 KG Kyd stkn og stt dn i fovamt ovn. Snu stkn nå ovnn b om dt. Fo fansk oksstk duss gjnnomkokingsfunksjonn. 800 G - 1,5 KG Kyd stkn og stt dn i kald ovn. Snu stkn nå ovnn b om dt. 1KG - 1,5 KG 800 G - 1,5 KG Kyd stkn og stt dn i kald ovn. Snu stkn nå ovnn b om dt. Kyd stkn og stt dn i fovamt ovn. Snu stkn nå ovnn b om dt. Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist RIBBE (RIBS) 700G - 1,2 KG Kyd og stt i cisppann. Cisppann ENTRECOTE (ENTRECOTE) 2-4 STYKK Pnsl md olj og stt i kald ovn. Snu nå ovnn b om dt. Kyd. Høy ist på otnd tallkn 22 NO

23 MATKATEGORI MATKATEGORI MENGDE KLARGJØRING TILBEHØR M E A T (KJØTT) POULTRY (FJÆRKRE) LAMMEKOTELETT (LAMB CUTLET) MEDISTERPØLSE (BRATWURST) HOT DOG, KOKE (HOT DOG, BOIL) HAMBURGERE, FROSNE (HAMURGERS, FROZEN) BACON (BACON) KJØTT SKIVE (MEAT LOAF) STEKT KYLLING (ROAST CHICKEN) KYLLINGFILETER, DAMPE (CHICKEN FILLETS, STEAM) KYLLINGFILETER, STEKE (CHICKEN FILLETS, FRY) KYLLINGSTYKKER (CHICKEN PIECES) 2-6 STYKK G 4-8 STYKK 100 G G 50G-150G 4-8 PORSJONER 800 G - 1,5 KG G G 400G - 1,2 KG Pnsl md olj og stt i kald ovn. Snu nå ovnn b om dt. Kyd. Smø cisppannn ltt. Lgg på pølsn nå platn fovamt, og snu dm nå ovnn b om dt. Hll 1 lit vann i bunnn av dampkokn og stt på lokkt. Nå ovnn gi t lydsignal, lgg du i pølsn og stt på lokkt. Smø cisppannn ltt. Lgg på kjøtt nå platn fovamt. Snu nå ovnn b om dt. Lgg på kjøtt nå cisppannn fovamt, og snu dt nå ovnn b om dt. Lag kjøttpuddingn slik du lik dn bst, og fom dn som t bød. Kyd og stt i kald ovn md bystsidn opp. Kyd og plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Smø cisppannn ltt. Sason and add fillts hn cispplat is phatd. Snu matn nå ovnn b om dt. Kyd stykkn og stt dm på cisppannn md skinnsidn opp. NO Høy ist på otnd tallkn Cisppann Dampkokns bunn og lokk Cisppann Cisppann Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Dampkok Cisppann Cisppann UNDERSØK OM KYLLINGKJØTTET fdig vd å stikk dt md n tannpik d dt tykkst. Kjøttsaftn skal væ fagløs. Gi kjøttt m tid hvis fagn fotsatt lysød. FISH (FISK) HEL FISK, STEKT (WHOLE FISH, BAKED) HEL FISK, KOKT (WHOLE FISH, BOILED) ASSISTERENDE CHEF (HJELPEKOKK) G G Kyd og pnsl md smø ll gg på toppn. Evntult dyss bødsmul ov. Kyd og tilstt 100 ml fiskkaft. Tilbds tildkkt. Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Mikobølgsikk bhold md lokk ll buk plastfoli som dksl. Plasss på otnd tallkn. 23

24 ASSISTERENDE CHEF (HJELPEKOKK) MATKATEGORI MATKLASSE MENGDE KLARGJØRING TILBEHØR FISH (FISK) POTATOES (POTETER) VEGETABLES (GRØNNSAKER) FILETER (FILLETS) KOTELETTER, STEKE (CUTLETS, FRY) KOTELETTER, DAMPE (CUTLETS, STEAM) GRATENG, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PANERT FILET, FROSSEN (FILLETS COATED, FROZEN) POTETER, KOKTE (POTATOES, BOILED) POTETER, BAKTE (POTATOES, BAKED) GRATENG (GRATIN) POMMES FRITES, FROSNE (FRENCH FRIES, FROZEN) POTETBÅTER (POTATO WEDGES) GRØNNSAKER, FROSNE (VEGETABLES, FROZEN ) GULRØTTER (CARROTS) G Kyd og plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk G Smø cisppannn ltt. Kyd og tilstt matn nå cisppannn fovamt. Snu matn nå ovnn b om dt G Kyd og plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Dampkok Cisppann Dampkok G Fjn all aluminiumsfoli. Mikobølg- og ovnssikk bhold på otnd tallkn G Smø cisppannn ltt. Lgg inn mat nå cisppannn fovamt. Snu matn nå ovnn b om dt G Lgg i dampkokns bunn, og tilstt 100 ml vann. Dkk til md lokkt G Vask og pikk. Snu nå ovnn b om dt. 4-8 PORSJONER Skjæ å pott i skiv og lgg lagvis md løk. Kyd md salt, ppp og hvitløk, og hll ov fløt. Stø ost på toppn. Cisppann Dampkokns bunn og lokk Mikobølg- og ovnssikk bhold på otnd tallkn. Mikobølg- og ovnssikk bhold på lav ist G Stø på salt fø tilbdning. Cisppann G Skll og skjæ i båt. Kyd og smø cisppannn md litt olj + dypp olj på toppn. Rø om nå ovnn b om dt G Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk G Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Cisppann Dampkok Dampkok 24 NO

25 ASSISTERENDE CHEF (HJELPEKOKK) MATKATEGORI MATKLASSE MENGDE KLARGJØRING TILBEHØR VEGETABLES (GRØNNSAKER) RICE (RIS) GRØNNE BØNNER (GREEN BEANS) BROKKOLI (BROCCOLI) BLOMKÅL (CAULI FLOWER) GRATENG, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PAPRIKA, DAMPE (PEPPER, STEAM) PAPRIKA, STEKE (PEPPER, FRY) AUBERGINE (EGG PLANT) SQUASH, DAMPE (SQUASH, STEAM) MAISKOLBER (CORN ON COB) TOMATER (TOMATOES) RIS, KOKT (RICE, BOILED) RISGRØT (RICE PORRIDGE) HAVREGRØT (OAT PORRIDGE) G G G G G G G G G G ML 2-4 PORSJONER 1-2 PORSJONER Lgg i dampkokns bunn, og tilstt 100 ml vann. Dkk til md lokkt. Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Fjn all aluminiumsfoli. Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Smø cisppannn md litt olj. Skjæ matn i bit og tilstt i cisppannn nå dn fovamt. Kyd og dypp ov olj. Rø i matn nå ovnn b om dt. Skjæ i to, stø på salt og la stå n stund fo å tkk ut fuktightn. Smø cisppannn ltt md olj og tilstt matn nå cisppannn fovam. Snu nå ovnn b om dt. Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Skjæ i to, kyd og stø ost på toppn Still inn anbfalt koktid fo is Tilstt is- og vannmngd i bunnn i samsva md anbfalingn og dkk md lokk. Ha is og vann i dampkokns bunn. Dkk til md lokkt. Tilstt mlk nå ovnn b om dt og fotstt tilbdningn. Fo 2 posjon buks 75 ml is, 200 ml vann og 400 ml mlk. Fo 4 posjon buks 150 ml is, 300 ml vann og ml mlk. Mix oat flaks, salt and at accoding to th commndations fo micoav on packag. Dampkokns bunn og lokk Dampkok Dampkok Mikobølg- og ovnssikk bhold på otnd tallkn. Dampkok Cisppann Cisppann Dampkok Dampkok Mikobølg- og ovnssikk bhold på lav ist Dampkokns bunn og lokk Dampkokns bunn og lokk mikobølgsikk plat ll boll utn lokk NO 25

26 MATKATEGORI MATKLASSE MENGDE KLARGJØRING TILBEHØR PASTA PIZZA/PIE (PIZZA/PAI) DESSERTS (DESSERTER) PASTA, KOKT (PASTA, BOILED) 1-4 PORSJONER LASAGNE (LASAGNE) 4-8 LASAGNE, FROSSEN (LASAGNE, FROZEN) HJEMMELAGET PIZZA (PIZZA HOME MADE) TYNN PIZZA, FROSSEN (THIN PIZZA, FROZEN) PANNEPIZZA, FROSSEN (PAN PIZZA, FROZEN) PIZZA, KALD (PIZZA, CHILLED) QUICHE LORRAINE (QUICHE LORRAINE) QUICHE, FROSSEN (QUICHE, FROZEN) HJEMMELAGET FRUKTKAKE (FRUIT PIE HOME MADE) FRUKTKAKE, FROSSEN (FRUIT PIE, FROZEN) BAKTE EPLER (APPLES, BAKED) ASSISTERENDE CHEF (HJELPEKOKK) PORSJONER G 1 DEL G G G 26 NO Still inn anbfalt koktid fo pasta. Hll vann i dampkokns bunn. Dkk til md lokkt. Ha i pasta nå ovnn b om dt, og fotstt kokingn md lokk. Fobd din favoittoppskift ll følg oppskiftn på lasagnpakkn. Fjn all aluminiumsfoli. Fobd dign bastpå 150 ml vann, 15 g fsk gjæ, g hvtml og salt + olj. La hv. Kjvls ut og lggs på smut cisppann, pikks. Tilstt fyll, som tomat, mozzallaost og skink. Fjn mballasjn. Fjn mballasjn. Stt inn pizzan nå cisppannn fovamt. 1 DEL Fobd dign (250 g hvtml, 150 g smø + 2½ ss vann) ll buk fdigkjøpt dig ( g). Fo cisppannn md dign. Pikk dn. Fostk dign. Nå ovnn b om å tilstt fyllt, tilstts 200 g skink og 175 g ost og hll ov n blanding av 3 gg og 300 ml fløt. Stt inn i ovnn igjn og fotstt tilbdningn G Fjn mballasjn. 1 DEL Fobd n dig av 180 g hvtml, 125 g smø og 1 gg. (ll buk fdigkjøpt dig). Fo cisppannn md dign, pikk dn og fyll md g plskiv md sukk og kanl G Fjn mballasjn. 4-8 STK Fjn øn og fyll md masipan ll kanl, sukk og smø. Dampkokns bunn og lokk Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Mikobølgog ovnssikk bhold på lav ist Cisppann Cisppann Cisppann Cisppann Cisppann Cisppann Cisppann Cisppann Mikobølgog ovnssikk bhold på otnd tallkn.

27 MATKATEGORI MATKATEGORI MENGDE KLARGJØRING TILBEHØR DESSERTS (DESSERTER) B R E A D / C A K E S (BRØD / KAKER) FRUKTKOMPOTT (FRUIT COMPOTE) KARAMELLKREM (CRÈME BRÛLÉE) SUFFLÉ (SOUFFLÉ) BRØDKAKE (BREAD LOAF) RUNDSTYKKER (ROLLS) RUNDSTYKKER, FROSNE (ROLLS, FROZEN) HALVSTEKTE RUNDSTYKKER (PRE-BAKED ROLLS) RUNDSTYKKER, HERMETISKE (ROLLS, CANNED) ML 2-6 PORSJONER 2-6 PORSJONER Skll fuktn, fjn kjnn og skjæ dn i bit. Plass på dampist. Tilstt 100 ml vann i bunnn, og dkk til md lokk. Fo 4 posjon, vam opp 100 ml fløt ml mlk. Visp sammn 2 gg + 2 ggplomm md 3 spisskj sukk og 1 tskj vanilj. Visp dn vam væskn inn i ggn. Fyll blandingn i 4 posjonsskål (mikobølg- og ovnssik) og plass dm på cisppannn. Kok opp ½ lit vann og hll vannt nd i cisppannn vd sidn av skåln. Tilbd, og la avkjøl. Stø bunt sukk på toppn ll buk hvitt sukk + bnn fo å bun sukkt. Fobd n suffléblanding md siton, sjokolad ll fukt, og hll blandingn i n ovnssikk bhold md høy kant. Stt inn mat nå ovnn b om dt. 1-2 STK Fobd dign tt favoittoppskiftn din fo ltt bød. Plass på stkplat fo hving. Stt inn nå ovnn fovamt. 1 DEL Fobd dign tt favoittoppskiftn din fo ltt bød. Fom til undstykk på stkplat fo hving. Stt inn nå ovnn fovamt. Dampkok Mikobølgog ovnssik skål på cisppann Ovnssikk bhold på lav ist Stkplat Stkplat 1 DEL Stt inn nå ovnn fovamt. Stkplat 1 DEL Fo vakuumpakkd undstykk. Stt inn nå ovnn fovamt. 1 DEL Fo bakst, som hmtisk coissants, tas ut av pakkn og foms i samsva md instuksjonn. Stt inn nå ovnn fovamt. BOLLER (SCONES) 1 DEL Fom til tt stot mn ll mind mn på smut cisppann SUKKERBRØD (SPONGE CAKE) MUFFINS (MUFFINS) ASSISTERENDE CHEF (HJELPEKOKK) 1 DEL Følg n oppskift md total vkt på g. Stt inn kakn nå ovnn fovamt. 1 DEL Fobd n dig fo stk og fyll i papifom. Stt inn matn nå ovnn fovamt. Stkplat Stkplat Cisppann Mikobølgog ovnssikk kakfom på lav ist Stkplat NO 27

28 ASSISTERENDE CHEF (HJELPEKOKK) MATKATEGORI MATKLASSE MENGDE KLARGJØRING TILBEHØR B R E A D / CAKES (BRØD / KAKER) S N A C K S (SMÅRETTER) SMÅKAKER (COOKIES) MARENGS (MERINGUES) POPKORN (POPCORN) RISTEDE NØTTER (ROASTED NUTS) KYLLINGVINGER, FROSNE (BUFFALO WINGS, FROZEN) KYLLINGBITER, FROSNE (NUGGETS, FROZEN) 1 DEL Plasss på bakpapi og stts i ovnn nå fovam 1 DEL Fobd n dig av 2 ggvhit, 80 g sukk og 100 g kokosasp. Smak til md vanilj og mandlssns. Fom til stykk på smut stkplat ll stkpapi. Stt inn matn nå ovnn fovamt. 100 G Plass posn på otnd tallkn. Tilbd kun n pos om gangn G Tilstt nøtt nå cisppannn fovam. Rø om nå ovnn b om dt G G Fjn mballasjn Tilstt kyllingbitn nå cisppannn fovam. Snu nå ovnn b om dt. Stkplat Stkplat Cisppann Cisppann Cisppann FOR STORE MENGDER/STYKKER som stk og ovnsbakt fisk anbfals n hviltid på 8-10 minutt. Fo mat som gønnsak, hot dogs og dampkokt fisk anbfals n hviltid på 2-3 minutt. 28 NO

29 RENGJØRING ER VANLIGVIS dt nst vdlikholdt som nødvndig. Vd ngjøing skal ovnn alltid væ koplt fa stømmn. HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan dt fø til ndbytning av ovflatn og dmd muligns dust lvtid og falig situasjon. IKKE BRUK STÅLULL, GRYTESKRUBBER AV METALL ELLER SLIPENDE ngjøingsmidl osv. som kan skad btjningspanlt og ovflatn i ovnsommt og ovnns utsid. Buk n klut md t mildt vaskmiddl ll kjøkknpapi md glassns i spayfom. Spay glassns på kjøkknpapit. IKKE SPRAY dikt på ovnn. MED JEVNE MELLOMROM, ll hvis du ha sølt, bø du ta ut glasstallknn og holdn, og ngjø bunnn av ovnn. OVNEN ER LAGET SLIK at glasstallknn skal væ i ovnn und buk. IKKE BRUK OVNEN nå glasstallknn tatt ut fo ngjøing. BRUK EN MYK, FUKTIG KLUT og n mild såp fo å ngjø ovnn innvndig, fontn og baksidn av døn samt døåpningn. PASS PÅ AT vntult ftt og matst undt døåpningn bli fjnt. SMUSS SOM ER VANSKELIG Å FJERNE løsn ltt hvis du stt n kopp md vann i ovnn og la dn kok i 2-3 minutt. Dampn vil myk opp flkkn. VOND LUKT I OVNEN KAN REDUSERES vd at du stt inn n boll md vann og sitonsaft og la dtt kok non minutt. IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER nå du skal ngjø mikobølgovnn. OVNEN må ngjøs glmssig slik at all matst bli fjnt. GRILLELEMENTET tng ikk ngjøing, da dn stk vamn vil bnn av vntult søl, mn takt und lmntt kan tng glmssig ngjøing. Dtt bø gjøs md n myk klut fuktt i mildt såpvann. HVIS GRILLEN IKKE BRUKES REGELMESSIG, bø dn stts i gang i 10 minutt hv månd fo å bnn bot vntult søl. Dmd duss isikon fo bann. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING NO KAN VASKES I OPPVASKMASKIN: HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN LOKK CRISP-HÅNDTAK GRILLRISTEN STEKEPLATE DAMPKOKER SKÅNSOM RENGJØRING: CRISPPANNEN bø ngjøs i mildt såpvann. Vansklig flkk kan ngjøs md klut og mildt ngjøingsmiddl. AVKJØL alltid cisppannn fø du ngjø dn. IKKE LEGG CRISPPANNEN I VANN ELLER SKYLL DEN MENS DEN ER VARM. Rask avkjøling kan skad dn. IKKE BRUK STÅLULL. Dtt vil ip opp ovflatn. 29

30 HVIS OVNEN IKKE VIRKER TILFREDSTILLENDE, bø du kontoll følgnd punkt fø du ing tt svic: Holdn fo dn otnd tallknn og glasstallknn på plass. Støpslt satt godt inn i stikkontaktn. Døn skikklig lukkt. Kontoll sikingn og fosik dg om at stikkontaktn stømfønd. Kontoll at ovnn ha tilstkklig vntilasjon. Vnt i 10 minutt og pøv så å stat ovnn n gang til. Åpn og lukk døn fø du fosøk på nytt. Mns non av funksjonn aktivt, kan symbolt " " komm til syn i display. Dtt nomalt og vis at ovnn utfø non bgning fo å kunn oppnå t godt sluttsultat. DETTE ER FOR Å UNNGÅ unødig tilkalling av n svictknik som du slv må btal fo. Nå du kontakt svic, må du oppgi ovnns sinumm og typnumm (s svicmkt). S tt i gaantihftt fo m infomasjon. ESKEN BESTÅR AV 100 % sikulbat matial og mkt md t sikulingssymbol. Følg lokal bstmmls til avfallsbhandling. Hold mballasj som kan væ falig fo ban (plastpos, polystyn osv.) unna bans kkvidd. DETTE APPARATET mkt i samsva md EUdiktiv 2002/96/EF om avfallsbhandling av lktisk og lktonisk utsty (Wast Elctical and Elctonic Euipmnt - WEEE). Hvis du søg fo at dtt appaatt avfallsbhandls på iktig måt, du md på å fohind mulig ngativ følg ll fa fo mnnsk og miljø. FEILSØKINGSTABELL TIPS FOR VERN AV MILJØET 30 NO HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, bø dn skifts ut md n oiginal stømldning, som å få vd vå svicvkstd. Stømkabln skal kun skifts av autoist svictknik. SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AUTORISERT SERVICETEKNIKER. Dt falig fo ufaglæt pson å utfø svicabid ll paasjon som innbæ å fjn t dksl på dnn ovnn. Dksln bskytt mot mikobølgngin. DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL. SYMBOLET på poduktt ll på dokumntn som følg md dt, vis at dtt poduktt ikk må bhandls som husholdningsavfall. Dimot skal dt lvs til n innsamlingssntal fo gjnvinning av lktisk og lktonisk utsty. APPARATET MÅ AVFALLSBEHANDLES i ovnsstmmls md gjldnd lokal bstmmls fo avfallsbhandling. FOR NÆRMERE INFORMASJON om håndting, avfallsbhandling og sikuling av dtt poduktt, kontakt kommunn, novasjonsvsnt ll fotningn d du kjøpt appaatt. FØR DU KASSERER APPARATET, bø du kutt stømldningn, slik at appaatt ikk kan kopls til støm.

31 NO 31

32 SPESIELL MERKNAD FOR Å BESKYTTE ovnn og skjmn fa ovopphting, ovvåks tmpatun i døn. Dfo kan ovnn fota n avkjølingsposdy hvis dt fa fo ovopphting. Viftn kan bli tvungt på hvis ndkjølingsmodus bli aktivt. Dtt nomalt. Ett dnn fasn slå ovnn sg av automatisk. Du kan avbyt avkjølingsfasn vd å åpn døn. Ovnn bli ikk skadt av dtt. I SAMSVAR MED IEC DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN ha utviklt n standad fo å sammnlikn tsting av oppvamingssultat i foskjllig mikobølgovn. Vi anbfal følgnd fo dnn ovnn: Tst Mngd Ca. tid Effkttinn Bhold G 11 MIN 750 W PYREX G 5 MIN 750 W PYREX G 15 MIN 750 W PYREX G MIN FA 200 C W PYREX G 25 MIN FORCED AIR 200 C + 90 W PYREX G MIN FORCED AIR 225 C W PYREX G 2 MIN 12 SEK JET TINING NO NO Whilpool t gistt vamk fo Whilpool, USA

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON NO VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTEN- NELIG MATERIAL i eller i nærheten av ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. BRUK

Detaljer

JT479 www.whirlpool.com

JT479 www.whirlpool.com JT479 www.whirlpool.com NO 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 5 Feilsøkingstabell 6 Forholdsregler TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 7 Tilbehør 8 Vedlikehold og rengjøring

Detaljer

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com

JT469. Інструкція з експлуатації. www.whirlpool.com JT469 Інструкція з експлуатації www.whirlpool.com 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 5 Feilsøkingstabell 6 Forholdsregler TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 7 Tilbehør

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

NO 1

NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 491 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com MWD 207 MWD 307 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel NO VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i eller nær ovnen. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampen kan forårsake brann

Detaljer

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON...

NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 20 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... I NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON... 2 SAMSVARSERKLÆRING... 5 MILJØINFORMASJON... 5 MONTERING... 6 INSTALLERING AV APPARATET... 6 FØR TILKOBLING... 6 ETTER TILKOBLING... 6 RENGJØRING

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

JQ 280 www.whirlpool.com

JQ 280 www.whirlpool.com JQ 280.hirlpool.com NO 1 INDEKS INSTALLASJON 3 Installasjon SIKKERHET 4 Viktig sikkrhtsanvisningr 5 Forholdsrglr TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD 6 Tilbhør 7 Vdlikhold og rngjøring KONTROLLPANEL 8 Kontrollpanl

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint Oppvarmingsskjema middag UKE 2 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Medlemskuppet varer til 23. august. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Forbehold om utsolgt. Sushi 10 biter. Pr pk

Medlemskuppet varer til 23. august. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Forbehold om utsolgt. Sushi 10 biter. Pr pk win-/ gillpøls Gild. 240-1200 g Bæ Jodbæ, bingbæ, blåbæ og bjønbæ. 500/400/125 g P hg -3ku0pp%! P kg 199,00 minalvann Ringns. 1,5 l +pant Fa 11,67/l. 1 flask fa 27,50 MEDLEMSKUPP Ikk-mdlm: S hylltiktt

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

AMW 735 INSTALLATION, QUICK START

AMW 735 INSTALLATION, QUICK START AMW 735 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

AMW 843 INSTALLASJON, HURTIGVEILEDNING

AMW 843 INSTALLASJON, HURTIGVEILEDNING AMW 843 INSTALLASJON, HURTIGVEILEDNING INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO,

Detaljer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Detaljer

Tid og temperatur på kald og varmrøyking. OBS! Tabellen er i Fahrenheit

Tid og temperatur på kald og varmrøyking. OBS! Tabellen er i Fahrenheit Tid og temperatur på kald og varmrøyking. OBS! Tabellen er i Fahrenheit Til Røyking Røyke Temp. Ca. Røyke tid Kjøtt temperatur Bog (Tynne skiver) 4 til 6 kg. Bog (Tykke skiver) 4 til 6 kg. Bog (Pulled)

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 September Nyheter! Her finner du alle våre spennende nyheter i september. Vi håper du lar deg friste til å prøve nyhetene våre som vi tror både dere på kjøkkenet og spisegjestene

Detaljer

Hvis du vil se hva mer vi har å by på av oppskrifter kan du gjøre et søk i databasen. Denne finner du enkelt ved å gå inn på vår meny.

Hvis du vil se hva mer vi har å by på av oppskrifter kan du gjøre et søk i databasen. Denne finner du enkelt ved å gå inn på vår meny. Hei Her er 5 oppskrifter på nydelig sommermat! Oppskriftene er fra Vita Univers, og det var ikke lett å velge! Vi har tross alt over 150 oppskrifter i universet vårt. Like mye som en hel kokebok. Fordelen

Detaljer

Serveringstips: Server gjerne med et utvalg av sterke eller majonesbaserte sauser. Gir en og aroma og smaker perfekt til fisken.

Serveringstips: Server gjerne med et utvalg av sterke eller majonesbaserte sauser. Gir en og aroma og smaker perfekt til fisken. 1 Til 10 porsjoner trenger du: 4 Findus mango, halve ½ kg. Findus Gulrot Duo, strimlet 4 rødløk 1 bunt vårløk 3 SS. Findus Chili hakket 3 laurbærblad 1 liter vann 300 g sukker 300 g eddik Fremgangsmåte:

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Norsk 3 De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 17-24 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 17. OVNSBAKT PASTA MED VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 175 g farse fra Hälsans Kök 750 g gresskar, i terninger Olivenolje salt, pepper 300 g rigatoni eller penne-pasta

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Smak & Eleganse oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Kyllinglår med ris og ratatuolli 10 stk kyllinglår TORO Parboild Ris 65 g TORO kyllingsjysaus pastøs 1 l vann olivenolje 1 stk squash 1 stk aubergine

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer