3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS"

Transkript

1 Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr mdtas all ytlsr som r nødvndig for tablring og vdlikhold av rigg og drift for kontraktsarbidt, samt avsluttnd ndrigging, og som ikk inngår i spsifisrt nhtsprisr for ytlsr i d ttrfølgnd fagkapitlr. Oppdragsgivr skal holds informrt om planlagt frmdrift, og om vntull ndringr av dnn. Oppdragsgivr orintrr brukrn om forstånd arbidr og gir nødvndig varslr i dnn sammnhng. Dt forutstts at ntrprnørn gjør sg kjnt md all forhold som kan ha btydning for gjnnomføring av kontraktarbidt og ansvarsforhold knyttt til dtt. 3.2 AV1.1A (2009) ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisring: Ikk rlvant Andr krav: Postn omfattr følgnd ytlsr bskrvt i NS 3420 A:2009: - AB Forsikringr i hht. NS 8405; - AE Sikkrhtsstillls i hht. NS 8405; - AJ Planlggingavkontraktsarbidt, hrundrnødvndig riggplan, bmannings- og frmdriftsplan, kvalittsplan, HMS-plan, sjkklistr, dokumntrt gnkontroll av arbidn m.m., samt innldnd tilstandskontroll av fasadn sammn md BL ttr oppstt av stillas. - AK Tilrigging av bygg- og anlggsplass, hrundr følgnd ytlsr: provisorisk tknisk installasjonr; tiltak for sikring av prsonll og omgivlsr, matrill og kontraktarbidr, mot skadlig påvirkning fra virksomht på byggplass; forlgning, lagr md tilhørnd utstyr (tiltakshavr disponrr nødvndig kontorplass til byggldr samt møtrom for byggmøt); matrialhisr o.a. intrn transportanlgg; produksjonsanlgg (mørtlblandutstyr, mørtlsilor o.a.); utstyr for løpnd rnhold, provisorisk oppvarming og fuktbskyttls; dnn sid:

2 Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-2 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift avfallshåndtring (avfallsplan, avfallscontainr, ndkastrør). Postn omfattr ikk følgnd ytlsr, som r bskrvt og priss i gn postr: - AV3.32 Sikringsgjrd m/ port; - AV3.33 Tildkking av dørr og vindur; - AV3.52 Murstillas inkl. inndkking. c) Utførls Entrprnørn skal i samarbid md byggldr utarbid n riggplan for plassring av brakkr, lagringsområdr, avfallscontainr m.v. for gn arbidr. Entrprnørn skal følg pålgg og anvisningr fra anlggts hovdbdrift i hht. Arbidsmiljølovn. Entrprnørn r ansvarlig for å varsl Arbidstilsynt (forhåndsmlding) og andr brørt offntlig myndightr i forbindls md tablring av rigg og sikringstiltak. Kopi av forhåndsmlding snds BL. Entrprnørn r ansvarlig for at arbidn planlggs, bmanns og gjnnomførs på n forsvarlig og faglig komptnt måt i ovrnsstmmls md oppsatt HMSplan og gjldnd komptanskrav til vdkommnd arbidr. Entrprnørn skal hold n ansvarlig arbidsldr som skal ld arbidt på stdt. Arbidsldrn må ha nødvndig fullmakt til å kunn inngå avtalr, forstå avviksbhandling og trff bslutningr på vgn av ntrprnørn. Kostnadr for løpnd avfallshåndtring kskl. containrhold (transport, fyllplassavgift) mdtas i d nklt postr undr fagkapitln. Oppdragsgivr stillr uttak for, og bkostr forbruk av vann og strøm. Entrprnørn sørgr for tilkobling, frmføring og alt nødvndig utstyr i dnn forbindls. Rund sum... RS AK3.5299A (2009) TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - AREAL TYPE: murstillas m/ trapptårn INNKLEDING: TETT PRESENNING Lokalisring: Ikk rlvant Utførls: Ikk rlvant Andr krav: Postn omfattr følgnd ytlsr bskrvt i NS 3420-A:2009: - AK3.5 Tilrigging av stillas og nødvndig trapptårn m/ ttt innkldning; - AM3.5 Drift av stillas og trapptårn m/ ttt innkldning; - AS3.5 Ndrigging av stillas og trapptårn m/ ttt innkldning; dnn sid:

3 Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-3 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift I postn mdtas stillasr, nødvndig trapptårn, innkldning av stillas og trapptårn md ttt prsnning og toppdkking, samt tilhørnd utrustning for utførls av pussarbidn på fasadn. Inngitt pris skal inkludr kostnadr vd tilrigging og ndrigging, samt drift i hht. planlagt frmdrift. Evt. tidsforlnglsr som skylds forhold hos ntrprnørn gir ikk rtt til justring av inngitt pris. b) Matrialr Døråpingr o.l. skal sikrs forsvarlig md ttt ovrbygning og sidvggr (vt. tunnl). Stillasn skal vær fullt innkldd md duk/ntt og md ttt tilslutning rundt sidvggr. Stillasn skal stts opp md hnsiktsmssig avstand fra vggflatn slik at fasadarbidn og tilhørnd arbidr og dloprasjonr, inkl. maling, kan utførs på n forsvarlig og hnsiktsmssig måt. Stillasfstr skal anordns og fsts i bakvgg slik at dt oppnås forsvarlig innfsting, og planlggs slik at stillasfstn blir minst mulig synlig. Hull ttr stillasfstn i frdig fasad ttts på forsvarlig vis og md samm matrialr og utførls som for fasadn for øvrig. Entrprnørn r ansvarlig for at stillasn dkkr d krav som r nødvndig for at arbidn skal kunn utførs hnsiktsmssig og forsvarlig i hht. aktull HMSkrav. Stillasr skal tilfrdsstill stillasforskriftn. Stillasn skal stngs ttr ndt arbidsdag; stigr trkks opp på øvr plattingnivå, og ndr plattinglukr stngs. x) Mngdrglr Stillasaral r rgnt som dt brutto vggaral som stillasn r forutsatt å dkk AREAL (BRUTTO) - MURSTILLAS M / TRAPPETÅRN m² 1, AREAL (BRUTTO) - INNKLEDNING AV STILLAS m² 1, LENGDE - TILDEKKING I TOPP AV STILLAS m 1, AK3.5299A (2009) TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - AREAL TYPE: murstillas m/ trapptårn Lokalisring: All fasadr. Utførls: Ikk rlvant Andr krav: I dnn postn mdtas all kstra driftskostnadr knyttt til vntult avtalt forlngt byggtid i hnhold til følgnd inngitt dagsprisr: Li og drift av stillasr og innkldning dnn sid:

4 Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-4 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift (aral) kr./(m 2 dag) Li og drift av toppdkking av stillas (lngd) kr./(m dag) RS... RS AK3.323 (2009) TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: Lokalisring: Gang- og trafikksonr utnfor stillasn langs fasadn. Omfang: I postn mdtas all kostnadr for inngjrding av byggplassn md sikringsgjrd av mtallntt md høyd minst 2,0 m. Utførls: Gjrdt skal holds forsvarlig lukkt slik at uvdkommnd ikk kommr innnfor gjrdt. Port i gjrdt skal holds kontinurlig lukkt, og låss ttr arbidsdag. Andr krav: Ni Lngd... m 1, AK3.319 (2009) TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL FORMÅL: tildkking & rngjøring av dørr og vindur Lokalisring: All dør- og vindusåpningr o.l. i fasadn. Omfang: Tildkking av dørr og vindur i fasadn, samt ttrfølgnd fjrning av plastn ttr fullført puss- og malarbidr. All dørr og vindur skal vasks ttr fullført arbidr, før ovrlvring, og dtt skal inkludrs i nhtsprisn. Utførls: Dørr og vindur tildkks md klar plast 0,2 mm. Vd vt. sandblåsing av undrlagt, skal dt i tillgg bnytts bskyttnd platr (OSB-platr l.l.) foran dørn og vindun. Dtt skal inkludrs i d inngitt nhtsprisr. Arbidn planlggs slik at tildkkingn ikk står lngr nn nødvndig av hnsyn til øvrig arbidr. Entrprnørn skal hold oppdragsgivr informrt om frmdriftn. Mngd: Til orintring r dt totalt stk. dørr og vindur, Andr krav: Ni md samlt aral på m ANTALL - Format B H = m m stk ANTALL - Format B H = m m stk AV2.1A (2009) DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisring: All fasadr. Andr krav: dnn sid:

5 Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-5 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Postn omfattr følgnd ytlsr bskrvt i NS 3420-A:2009: - AM1.1 Administrasjon av gt kontraktsarbid, hrundr oppfølging og oppdatring av frmdriftsplan; oppfølging av HMS-plan, kvalittsplan, sjkklistr, og dokumntrt gnkontroll for gt kontraktsarbid; dltakls i byggmøtr (ukntlig.a.); avsluttnd byggplassadministrasjon (frdigbfaring, sluttbfaring, garantibfaring) samt avsluttnd FDVdokumntasjon. - AM3 Dtaljrt drift av byggplass, hrundr drift av provisorisk tknisk installasjonr; drift av tiltak for sikring av prsonll og omgivlsr, matrill og kontraktarbidr mot skadlig påvirkning fra byggvirksomhtn; drift av forlgning, kontor, lagr md tilhørnd utstyr, inkl. løpnd rnhold og avfallshåndtring for diss; drift av matrialhisr o.a. intrn transportanlgg, inkl. løpnd tilsyn og vdlikhold; drift av produksjonsanlgg (mørtlblandutstyr, mørtlsilor o.a.); løpnd byggrnhold, s undr; drift av utstyr for oppvarming og avfukting (kokkovrk), provisorisk fuktbskyttls. Postn omfattr ikk følgnd ytlsr, som r bskrvt og priss i gn postr: - AK3.32 Sikringsgjrd m/ port; - AK3.33 Tildkking av dørr og vindur; - AK3.52 Murstillas inkl. inndkking. c) Utførls: All rigg og drift skal tilrttlggs slik at arbidn r til minst mulig sjnans for brukr og omgivlsr. Oppdragsgivr stillr uttak for, og bkostr forbruk av vann og strøm. Hisr og annt maskinlt utstyr skal slås av og låss ttr ndt arbidsdag, slik at d ikk kan stts i gang av uvdkommnd. Entrprnørn skal i nhvr hnsnd unngå unødig produksjon av støv i byggpriodn. Arbidsplassn skal holds ryddig i hl byggpriodn og skal rydds og rngjørs fast n gang i ukn ttr at d øvrig arbidn r avsluttt. Kostnadr for løpnd avfallshåndtring (borttransport og sluttbhandling av byggplassavfall, inkl. tidsavhngig kostnadr knyttt til avfallscontainr, samt gbyrr og dponiavgiftr) mdtas i d nklt dnn sid:

6 Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-6 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift postr undr d ttrfølgnd dlkapitlr. Tilstøtnd aralr og flatr skal bskytts i nødvndig omfang slik at d ikk blir ødlagt llr tilgrist undr byggtidn. Flatn skal rngjørs for støv, mørtlrstr o.a. fra arbidn. Rund sum... RS AV3.1A (2009) AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisring: All fasadr. Andr krav: Postn omfattr følgnd ytlsr bskrvt i NS 3420-A:2009: - AQ1 Avsluttnd byggrngjøring og avfallshåndtring; - AS Ndrigging av byggplass; - AU Avsluttnd dokumntasjon, hrundr følgnd ytlsr; avsluttnd kontrollbfaringr; sluttdokumntasjon; FDV-dokumntasjon. Postn omfattr ikk følgnd ytlsr, som r bskrvt og priss i gn postr: - AK3.32 Sikringsgjrd m/ port; - AK3.33 Tildkking av dørr og vindur; - AK3.52 Murstillas inkl. inndkking. c) Utførls Tilstøtnd aralr og flatr, og tilhørnd komponntr, skal rngjørs for støv, mørtlrstr o.a. fra arbidn før ovrlvring. Entrprnørn r ansvarlig for at alt r ryddt vd ovrlvring. Rund sum... RS... dnn sid: Typ :

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Prosjekt «Laksefergen»

Prosjekt «Laksefergen» Konsptbskrivls for sjøtransport av laks og sjømat fra Hitra/Frøya og Ytr Namdal Et logistikkprosjkt for å ovrfør my av transportn fra fiskri- og havbruksnæringn, fra vi til sjø. Prosjkt Jon L. Gjmbl, Jan

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer