FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 3. UGUNSTIG UTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG"

Transkript

1 OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn avhng av diss forholdn. Undr asymmtrisk informasjon må agntn gis insntivr til å avslør dtt. itasjon 5: itasjon 6: itasjon 7: itasjon 8: itasjon 9: itasjon 10: Eksmplr: dls Arbidr Rglrnd myndight Monopolbdrift Monopolprodsnt Konsmntr Brktbilkjøpr Brktbilslgr orsikringsslskap Knd (gnstig tvalg Invstor Prodsnt (gnstig tvalg 3. UGUNIG UVAG Opplgg: A. (f.ks. sitasjonn 5 7 annsynlightsfordlingn ovr rsltatn r kjnt. Ulmpn vd innsats r privat informasjon. Én prinsipal. (Konkrrrnd prinsipalr. B. (f.ks. sitasjonn 8 10 annsynlightsfordlingn ovr rsltatn r privat informasjon. Ulmpn vd innsats r kjnt. Én prinsipal. Konkrrrnd prinsipalr. 3. UGUNIG UVAG 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON Btrakt følgnd variant av basismodlln: Prinsipaln r risiko-nøytral: B( x w = x w. Agntns nyttfnksjon: ( w ( w k (øy vn (k > 1 (av vn hvor > 0, 0 og v > 0, v 0. Agntns innsats r vrifisrbar; prinsipaln vil drfor btal fastlønn w. Prinsipaln maksimrr Π ( w n hvor Π( = i = 1 pi ( xi r forvntt rsltat. Anta at Π ( > 0 og Π ( < INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON øsning ndr symmtrisk informasjon. vis agntn har høy vn: (wˆ max[ Π( w] [, w] û bb. ( w U Omformlr: m(ˆ max[ Π( m( ] [, ] ŵ w bb. U ørstordnsbtingls: vis agntn har lav vn: * * * Π ( = m ( v ( max[ Π( m( ] [, ] Marginal økning i forvntt rsltat bb. k U = grnskostnad vd økt innsats. * Π ( = m ( kv ( * *

2 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON øsning ndr symmtrisk informasjon (fort.. vis agntn r risiko-nøytral (dvs ( wˆ = wˆ og m( ˆ = ˆ, da kan løsningn illstrrs på følgnd måt: øy vn ytr Marginal økning i forvntt rsltat høyr innsats. Grnskostnad Btaling: * * * w = = + U ( w * * * = = k + U Undr asymmtrisk informasjon vil høy vn tgi sg som lav vn. vorfor? * v ( Π ( * Innsats w 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon. Btrakt først tilfllt hvor agntn r risiko-nøytral. En mlig løsning r Marginal økning i forvntt rsltat å bhold innsatsnivån, Grnskostnad mn btal for å vær ærlig. * * = = ( k U ( * * * = k + U + ( * w = = k + U Mn vd å rdsr kan prinsipaln btal mindr for s ærlight. * v ( Π ( * Innsats vordan? vorfor la vlg inffktiv innsats for å rdsr btaling til? 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon (fort.. Btrakt fortsatt tilfllt hvor agntn r risiko-nøytral. Anta at prinsipaln har følgnd oppfatning: md ssh q, md ssh (1-q. [(, max,(, ] [ q( Π( + (1 q( Π( bb. U (IR for k U (IR for (I for k k (I for Prinsipaln tilbyr n mny av kontraktr. Kontraktn r tformt slik at hvr agnttyp vil vlg kontraktn som r brgnt for sg. (lvslksjon. ] 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon (fort.. ra (I for og (IR for følgr dt at > k U ; dvs, at (IR for r tilfrdsstilt hvis båd (I for og (IR for holdr md likht. Dt følgr vidr fra (I for og (I for at k( ordi k > 1 mdførr dtt at v ( 0. Dtt btyr igjn at (I for vil vær tilfrdsstilt hvis (I for holdr md likht og v ( 0. vis (IR for holdr md likht: = k + U vis båd (I for og (IR for holdr md likht: = + = ( k U

3 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon (fort.. Prinsipalns problm kan drfor fornkls til dt følgnd max[ q( Π ( ( k 1 U + ( 1 q( Π( k U] [, ] ørstordnsbtinglsr: Π ( = v ( q k 1 Π ( = ( + 1 kv ( 1 q k Non-distortion at th top : = = ( k U > + U = k + U får informasjonsrnt som btaling for ærlight. Marginal økning i forvntt rsltat Grnskostnad * q k 1 q k + 1 kv ( 1 ( ( v ( Π ( Innsats 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon (fort.. Når agntn r risiko-avrs ( < 0, vil dt optimal innsatsnivåt for avhng av s nyttnivå. Når agntn r risiko-avrs, blir førstrordnsbtinglsn som følgr: Π ( = m ( v ( q Π ( = m ( 1 q ( k 1 v ( + m ( kv ( Non-distortion at th top = ( k U > + U = k + U Informasjonsrnt til. Er dtt dt global maksimm? Ikk hvis q r nær 1. Da vil prinsipaln kn la tfør oppgavn. 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON Anvndlsr. Rglrnd myndight Monopolbdrift (sitasjon 6 Rglator har to målstningr: ørg for at monopolbdriftn prodsrr mr nn dn llrs vill gjort. ørg for at monopolprofittn bgrnss (hvorfor?. Monopolbdriftns kostnadr r privat informasjon. Rsltatn ovnfor kan dirkt anvnds hvis rglator lggr ingn vkt på monopolprofittn, og kan tilpasss hvis vktn r mindr nn vktn på KO og offntlig inntkt. Rsltatr: Monopolbdrift md lav kostnad prodsrr ffktivt kvantm og mottar informasjonsrnt. Monopolbdrift md høy kostnad prodsrr mindr nn ffktivt kvantm. 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON Anvndlsr (fort.. Monopolprodsnt Konsmntr (sitasjon 7 Monopolprodsntn står ovrfor to typr konsmntr som ikk kan skills fra hvrandr : øy btalingsvillight : av btalingsvillight Prodsntn tilbyr n kontraktsmny (2. ordns prisdiskriminring. blir tilbdt kontrakt md inffktivt lit kvantm for å øk btaling fra. Eks.: Kontraktr for mobiltlfoni. Kndkort på NB. Marginal btalingsvillight Grnskostnad c ( y db ( y / dy db ( y / dy * y Kvantm Rstriksjonr på billig flybillttr (ksmpl som drir sg om kvalitt. * y

4 3.1 INNAUEMPE ER PRIVA INORMAJON Konkrrrnd prinsipalr. vis konkrrans mllom Marginal økning i forvntt rsltat Grnskostnad prinsipalr førr til at ttrspørsln ttr innsats r fllstndig latisk agntn blir btalt for vrdin av drs innsats da r dt ikk no problm at innsatslmp r privat informasjon. ( v ( Π ( itasjonn blir radikalt forskjlllig hvis forvntt rsltat ikk r kjnt; f.ks. vd at sannsynlightsfordlingn ovr rsltatn r privat informasjon. * * Innsats 3. UGUNIG UVAG 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON Konkrrrnd brkbilkjøpr én brktbilslgr (sitasjon 8 o rsltatr: ksss (: Biln virkr. iasko (: Biln brytr sammn. annsynlightn for at biln brytr sammn r privat informasjon for slgr. av ( sannsynlight for svarr til n god bil. øy ( sannsynlight for svarr til n dårlig bil. Vrdi for lgr Kjøpr ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON Konkrrrnd brkbilkjøpr én brktbilslgr (sitasjon 8 (fort. øsning vd fllstndig informasjon Pris øsning vd symmtrisk informasjon (1/3 ssh for at biln r Pris øsning vd asymmtrisk informasjon (1/3 ssh for at biln r Pris ikk tilbd Informasjonsskjvhtr om forvntt rsltat førr til t gnstig tvalg. Er dt mlig for prinsipaln( å skill agntr fra agntr? 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON Btrakt følgnd variant av basismodlln: Prinsipaln r risiko-nøytral: B( x w = x w. Agntn r risiko-avrs, (w, hvor > 0, < 0, mn har t gitt innsatsnivå; dvs. ingn adfrdsrisiko. o rsltatr: x (sksss og x (fiasko, hvor x > x. vis agntn har høy sannsynlight for fiasko (-typ; høy risiko: p ( = 1 p og p ( = p vis agntn har lav sannsynlight for fiasko (-typ; lav risiko: p ( = 1 p og p ( = p hvor 0 < p < p < 1 Problm: max EΠ (hvor EΠ = ( 1 p x + p x (1 p w p w ndr bibting. Anta følgnd (IR-bt.: 1 p ( w + p ( w U = (1 p ( x + p ( x. (

5 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON øsning ndr symmtrisk informasjon én prinsipal. 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon én prinsipal. Undr symmtrisk informasjon iasko vil hvr typ bli fllt forsikrt. Kontraktn for -typ r drfor: * = ( w, w, * hvor w = w = w og * ( w = U = (1 p ( x + p ( x. Undr asymmtrisk informasjon vil høy risiko tgi sg som lav risiko. vorfor? x * * x ksss Undr asymmtrisk informasjon iasko vil -typ bli fllt forsikrt ( no distortion at th top, mns -typ får dlvis forsikring. -typ får informasjonsrnt som btaling for ærlight. = ( w, w = ( w, w x hvor w = w = w, ( w = (1 p ( w + p ( w, ( 1 p ( w + p ( w = U = (1 p ( x + p ( x. x ksss 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON øsning ndr symmtrisk informasjon konkrrrnd prinsipalr. Konkrransn mllom prinsipaln førr til at drs profitt blir lik nll. iasko vr typ vil bli fllt forsikrt. Kontraktn for -typ r drfor: * = ( w, w, * hvor w = w = w og * w = (1 p x + p x. Undr asymmtrisk x informasjon vil høy risiko tgi sg som lav risiko. vorfor? * * x ksss 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon konkrrrnd prinsipalr. Konkrransn mllom prinsipaln iasko førr til at drs profitt blir lik nll. -typ bli fllt forsikrt ( no distortion at th top, mns -typ får dlvis forsikring for å sørg for at -typ r ærlig. = ( w, w = ( w, w * hvor w = w = w, * = (1 p x p x, * w (1 p ( w p ( w p w + p w = (1 p x + p w + ( = +, ( 1 x. Rothschild-tiglitz likvkt x x ksss

6 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON øsning ndr asymmtrisk informasjon konkrrrnd prinsipalr. vis ssh for at agntn r -typ iasko r stor, finns ingn R- likvkt. Grnnn r at n prinsipal kan vinn fram md n kryss-sbsidirnd mny av kontraktr, hvor man tapr hvis agntn r -typ, mn tjnr hvis agntn r -typ. Mn ingn kryss-sbsidirnd mny av kontraktr (llr n ikk-sparrnd kontrakt kan vær likvkt. x Grnnn r at n (annn prinsipal kan skmm fløtn vd å tilby n kontrakt som bar -typ r intrssrt i, og hvor man tjnr hvis agntn r -typ. ~ ~ x ksss R- likvkt ksistrr ikk 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON Anvndlsr. orsikringsslskap Knd (sitasjon 9 Inntkt for knd hvis ikk lykk: x = x Inntkt for knd hvis lykk: x = x Knd md høy risiko for lykk vlgr fll dkning og dyr forsikring. Knd md lav risiko for lykk vlgr positiv gnandl, mn får billigr forsikring. Eks.: Vd bilforsikring (kasko tilbys n slik mny av kontraktr Dt r inffktivt at tvalgt r gnstig; at dt r høy risiko som tiltrkks strkst av tilbd om forsikring og at dt r drfor r vansklig for markdt å tilby forsikring til lav risiko. Dt hjlpr å gjør forsikring tvngn. vis offntlig myndightr forsikrr, r dt mlig md kryss-sbsidiring..ks.: Bilforsikring (ansvar; lsforsikring. 3.2 ANNYNIGE OR IAKO ER PRIVA INORMAJON Anvndlsr. Invstor Prodsnt (sitasjon 10 Prodsntn har t prosjkt (kostnad I som invstorn kan finansir. vis prosjktt blir n sksss, r brtto avkastning ( x positiv. vis prosjktt blir n fiasko (ssh: p, r brtto avkastning lik nll. Prodsntn har orvntt ovrskdd for invstor privat informasjon. ((1 q(1 p Invstors oppfatning: + q(1 p x I md ssh q, (1 p x I md ssh (1-q. 0 < p < p < ( 1 p x > (1 p x 0 < x < x 1 R: Btaling til invstor hvis sksss. avr R gir gnstigr tvalg. I x orklarr krdittrasjonring. x R 3. UGUNIG UVAG 3.3 PIEOREIK GRUNNAG pill: Prinsipaln (llr flr prinsipalr tilbyr n mny av kontraktr til n agnt (llr flr agntr. Prinsipaln tilbyr mny av kontraktr Natrn trkkr agntns typ. Agntn vlgr blant kontraktn. Natrn trkkr agntns typ Vd å la prinsipalns valg Agntn vlgr blant kontraktn komm før natrns trkk, blir dtt t dynamisk spill md fllkommn informasjon. Dlspill-prfkt likvkt r drfor t tilstrkklig likvktsbgrp. Mrk at dt finns Nash-likvktr som ikk r dlspill-prfkt. (vorfor?

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

FLiK. Struktur grunnlag, mål, strategi og hvor står vi. Om å utvikle læringsmiljøkvalitet i barnehager og skoler i Kristiansand

FLiK. Struktur grunnlag, mål, strategi og hvor står vi. Om å utvikle læringsmiljøkvalitet i barnehager og skoler i Kristiansand FLiK Struktur grunnlag, mål, stratgi og hvor står vi Om å utvikl læringsmiljøkvalitt i barnhagr og skolr i Kristiansand En orintring til Ballrup kommun (DK) 03. 09. 2015 Øivind Jacobsn Prosjktldr Sammnhngnd

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer