AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 3.11 Utgitt: 03/03/2016 Erstattr: 05/10/2015 Vrsjonsnr. transport: 2.00 (10/08/2015) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og slskapt/fortakt 1.1. Produktidntifikator 3M Glassrns Produktidntifikasjonsnumr YP Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Autoprodukt Glassrns for frontrut, bak-og sidvindur og spil Nærmr opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: AVSNITT 2: Faridntifikasjon 2.1. Klassifisring av stofft llr stoffblandingn CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisring: Arosol, Katgori 3 - Arosol 3; H229 For fullstndig tkst på H-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Sid: 1 av 13

2 Signalord Advarsl. Farstningr: H229 Sikkrhtsstningr Gnrll: P102 Forbyggnd: P210A P251 Lagring: P410 + P412 Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Oppbvars u for barn. Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking forbudt. Må ikk punktrs llr brnns, slv ikk ttr bruk. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts for tmpraturr høyr nn 50 C /122 F. Øvrig opplysningr om mrktikttn: Oppdatrt iht EU forordning 648/2004 om vask- og rngjøringsmidlr. Ingrdinsr iht. EU forordning 648/2004 om vask- og rngjøringsmidlr: <5 % alifatisk hydrokarbonr. 10 prosnt (mass) av innholdt r brannfarlig. Produktt r ikk brannfarlig, iht tstrsultatr Andr farr Ingn kjnt AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlr Bstanddlr CAS-nr EC-nr. Vkt% Klassifisring Propan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad U (CLP) Butan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad C,U (CLP) Isobutan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad C,U (CLP) Acut Tox. 4, H332; Acut Tox. 4, H312; Acut Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Ey Irrit. 2, H319 (CLP) Ammoniakkløsning (REACH Rg. Nr.: ) Ikk-farlig ingrdins >= 10 S avsnitt 16 for fullstndig tkst på vntull H-stningr listt i dtt avsnittt ,1-1 Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335; Aquatic Acut 1, H400,M=1 - Mrknad B (CLP) Mt. Corr. 1, H290 (Lvrandør) For informasjon om bstanddlns grnsvrdi llr PBT llr vpvb status, s avsnitt 8 og 12 i dtt sikkrhtsdatabladt. AVSNITT 4: Førsthjlpstiltak 4.1. Bskrivls av førsthjlpstiltak Sid: 2 av 13

3 Innånding: Bring vdkommnd til frisk luft. Kontakt lg. Hudkontakt: Vask md såp og vann. Hvis tgn/symptomr oppstår, kontakt lg. Øykontakt: Skyll md stor mngdr vann. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Hvis tgn/symptomr vdvarr, kontakt lg. Svlging: Skyll munnn. Søk lghjlp vd ubhag D viktigst symptomn og virkningn, båd akutt og forsinkd S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr 4.3. Angivls av om umiddlbar lghjlp og spsialbhandling r nødvndig Eksponring som følg av forsttlig misbruk kan forårsak økt myokardisk ovrfølsomht. Unngå brukn av sympatomimtisk prparatr md mindr dtt r hlt nødvndig. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidlr Vd brann: Bruk t brannslukningsmiddl gnt til alminnlig brnnbart matrial slik som vann llr skum til brannslukking Særlig farr knyttt til stofft llr stoffblandingn Varm fra brann kan forårsak at lukkd bholdr ksplodrr grunnt økt trykk. Farlig ndbrytnings- llr biproduktr Stoff Karbonmonoksid Karbondioksid Irritrnd dampr llr gassr Btingls Undr forbrnning Undr forbrnning Undr forbrnning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Ingn spsill bskyttlsstiltak for brannslokkingsmannskap skal vær nødvndig. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp 6.1. Prsonlig forsiktightsrglr, prsonlig vrnutstyr og nødrutinr Evakur områdt. Vntilr områdt md frisk luft. For stor utslipp, llr søl i avgrnsd områdr, sørg for mkanisk vntilasjon for å spr llr sug ut dampn i tråd md god yrkshyginisk praksis. S øvrig avsnitt i databladt vdrørnd informasjon om hlsrisiko, ånddrttsvrn, vntilasjon og prsonlig vrnutstyr Forsiktightsrglr md hnsyn til miljø Unngå utslipp til miljøt. For størr spill, dkk avløp og lag dikr for å unngå adgang til kloakk-systmr llr vannrsrvr Mtodr og matrialr for oppsamling og rnsing Forsgl boksn hvis mulig. Plassr boksn som lkkr i t god vntilrt områd, fortrinnsvis i t avtrkksskap llr om nødvndig utndørs på n ugjnnomtrnglig ovrflat inntil man får skafft til vi n passnd bholdr for boksn llr innholdt. Dmm opp spill. Barbid sølt fra yttrkantn og innad, dkk til md bntonitt, vrmikulitt llr kommrsilt uorganisk absorbrnd matrial. Bland inn tilstrkklig absorbnt til dt virkr tørt. Husk, å tilstt absorbrnd matrialr vil ikk fjrn fysisk farr, hls- llr miljøfarr Saml så my som mulig av sølt matrial. Plassr i n lukkt bholdr godkjnt for transport av ansvarlig myndightr. Fjrn rstn md t passnd løsmiddl Sid: 3 av 13

4 utvalgt av n kvalifisrt og bmyndigt prson. Vntilr områdt md frisk luft. Ls og følg forholdsrgln på løsmiddltikttn og i dt tilhørnd sikkrhtsdatablad. Lukk bholdrn. Avhnd dt oppsamld matrialt så raskt som mulig Hnvisning til andr avsnitt Rfr to Sction 8 and Sction 13 for mor information AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1. Forsiktightsrglr for sikkr håndtring Må ikk bruks i mgt små rom llr i områdr md litn llr ingn bvgls i luftn. Oppbvars u for barn. Ikk innånd støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Må ikk komm i kontakt md øyn, hudn llr klær. Ikk spis, drikk llr røyk vd bruk av produktt. Vask grundig ttr bruk Vilkår for sikkr lagring, hrundr vntull ufornlightr Må ikk lagrs varmt Særlig() sluttanvndls(r) S informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbfalingr om håndtring og lagring. S avsnitt 8 for ksponringskontroll og anbfalingr om prsonlig vrnutstyr. AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig bskyttls 8.1. Kontrollparamtr Grnsvrdir Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r grnsvrdi ikk for bstanddln. Bstanddlr CAS-nr Dtaljr Grns Anmrkningr Butan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 600 mg/m3(250 ppm) Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 50 mg/m3(10 Hudopptak (H) ppm) Propan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 900 mg/m3(500 ppm) Norsk forskrift : Tiltaksvrdir og grnsvrdir for forurnsningr i arbidsatmosfærn Gj.sn: gjnnomsnittskonsntrasjon ovr n 8-timrspriod S: Kortidsvrdi T: Takvrdi 8.2. Eksponringskontroll Hnsiktsmssig tknisk kontrollr Bruk vanlig fortynningsvntilasjon og/llr spsialvntilasjon f.ks. punktavsug for å kontrollr at luftbårn ksponring holds undr tiltaksvrdir og grnsvrdir og/llr kontrollr tåk, damp llr spray. Hvis vntilasjonn ikk r tilfrdsstillnd, bruk gnt ånddrttsvrn Prsonlig vrnutstyr Vrn av øyn/ansikt For å unngå kontakt md øyn / ansikt, vlg og bruk øy/ansiksbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnutstyr bør bnytts aln llr i kombinasjon ttr bhov for å forhindr kontakt md øynn /ansikt: Vrnbrillr md sidskjold Hud- og håndvrn Sid: 4 av 13

5 For å unngå hudkontakt, vlg og bruk hanskr og/llr vrnklær basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Valgt bør vær basrt på bruksfaktorr slik som ksponringsnivår, konsntrasjon av stoff llr stoffblanding, hyppight, varight, fysisk utfordringr slik som kstrm tmpraturr llr andr forhold. Konfrr md din lvrandør av hanskr og/llr vrnklær for valg av gnd matrialr. Hanskr av følgnd matrial(r) anbfals: Stoff Tykkls (mm) Gjnnomtrngningstid Butylgummi 0.5 > 8 timr Fluorgummi 0.4 > 8 timr Informasjon gitt om hanskr r basrt på kjmikalit som styrr drmal toksisitt, og på d gjldnd forhold vd tsting. Gjnnomtrgningstidn kan ndrs når hanskn bruks undr forhold som gir økt slitasj på hanskn. Ånddrttsvrn Vlg og bruk ånddrttsvrn basrt på n ksponringsvurdring. Basrt på konsntrasjonn av luftforurnsningr i arbidsatmosfærn vlgs n av følgnd typ(r) godkjnt ånddrttsvrn: Halv- llr hlmask md filtr mot organisk dampr. Europisk standardr (CEN): EN405:2001 llr EN140/EN141 llr EN136/EN141. For vildning om valg av gnt ånddrttsvrn, vnnligst s llr kontakt vrnavdlingn vd 3M Norg AS tlf.: AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1. Opplysningr om grunnlggnd fysisk og kjmisk gnskapr Fysisk tilstand Væsk Spsifikk fysisk form: Sprayboks Utsnd/Lukt Søt krydrt lukt, fargløs. Dtksjonsgrns lukt Ingn informasjon ph Ikk aktult Kokpunkt/kokområd Ikk aktult Smltpunkt Ingn informasjon Antnnlight (fast stoff, gass) Ikk aktult Eksplosjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Oksidasjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Flammpunkt Ikk aktult Slvantnnlsstmpratur Ingn informasjon Ndr ksplosjonsgrns (LEL) Ingn informasjon Øvr ksplosjonsgrns (UEL) Ingn informasjon Rlativ tttht 0,958 [Std. rf.:vann = 1] Vannløslight Ingn informasjon Løslight ikk-vann Ingn informasjon Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Ikk aktult Fordamping: Ikk aktult Damptttht Ingn informasjon Ndbrytningstmpratur Ingn informasjon Viskositt Ikk aktult Tttht 0,958 g/ml 9.2. Andr opplysningr Andl flyktig 10,4 vkt% AVSNITT 10: Stabilitt og raktivitt Sid: 5 av 13

6 10.1. Raktivitt Produktt kan vær raktivt md viss forbindlsr undr viss forhold, s informasjon gitt undr andr ovrskriftr i dtt avsnittt Kjmisk stabilitt Stabil Mulight for farlig raksjonr Farlig polymrisasjon vil ikk forkomm Forhold som skal unngås Varm Ufornlig matrial Ingn kjnt Farlig ndbrytningsproduktr Stoff Ingn kjnt. Btingls S avsnitt 5.2 for farlig ndbrytningsproduktr undr forbrnning. AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Drsom n særskilt klassifisring av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits klassifisring angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 11 basrt på FNs GHS brgningsrglr og klassifisringr utldt fra 3Ms vurdringr Opplysningr om toksikologisk virkningr Tgn og symptomr på ksponring Basrt på tstdata og/llr informasjon om bstanddlr, kan dtt produktt gi følgnd hlsffktr: Innånding: Luftvisirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt host, nysing, rnnnd ns, hodpin, hsht, og smrtr i ns og svlg. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Hudkontakt: Mild hudirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt lokal rødht, hvls, klø og tørrht. Øykontakt: Kontakt md øynn undr bruk av produktt forvnts ikk å gi irritasjon av btydning. Svlging: Mag/tarm irritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt smrtr i bukn, magsyk, kvalm, oppkast og diarè. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Øvrig hlsffktr: Enkltksponring kan før til ffktr på målorganr: En nklt ksponring ovr grnsvrdir, kan forårsak: Effktr på hjrtt: Tgn / symptomr kan innbfatt urglmssig hjrtrytm (arytmi), bsvimls, brystsmrtr, og Sid: 6 av 13

7 kan vær dødlig. Toksikologisk data Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r dt ntn ingn data llr dt r ikk tilstrkklig data for klassifisring. Akutt giftight Navn Eksponrin Art Vrdi gsvi Produkt Drmal Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Produkt Innånding - Ingn data ; brgnt ATE >50 mg/l damp(4 timr) Produkt Svlging Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Drmal Marsvin LD50 > mg/kg Innånding - Marsvin LC50 > 2,6 mg/l damp (4 timr) Svlging Marsvin LD mg/kg Butan Innåndinggass Rott LC ppm (4 timr) Isobutan Innåndinggass Rott LC ppm (4 timr) Propan Innåndinggass Rott LC50 > ppm (4 timr) Ammoniakkløsning Svlging Rott LD mg/kg ATE = stimrt akutt giftight (acut toxicity stimat) Etsnd llr irritrnd for hudn Navn Art Vrdi Kanin Irritrnd Butan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Isobutan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Propan Kanin Minimalt irritrnd Ammoniakkløsning Kanin Etsnd Alvorlig øyskad llr øyirritasjon Navn Art Vrdi Kanin Strkt irritrnd Butan Kanin Ingn vsntlig irritasjon Isobutan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Propan Kanin Svakt irritrnd Ammoniakkløsning Kanin Etsnd Snsibilisrnd vd hudkontakt Navn Art Vrdi Marsvin Ikk snsibilisrnd Snsibilisrnd vd innånding For bstanddln() r dt ntn ingn data llr dt r ikk tilstrkklig data for klassifisring. Sid: 7 av 13

8 Kjønnscllmutagnitt Navn Eksponr ingsvi In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Butan In vitro Ikk mutagnt Isobutan In vitro Ikk mutagnt Propan In vitro Ikk mutagnt Vrdi Krftfrmkallnd gnskapr Navn Eksponr ingsvi Art Innånding Flr dyrartr Vrdi Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for klassifisring Rproduksjonstoksisitt Effktr på rproduksjon og/llr utvikling Navn Eksponr ingsvi Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Drmal Ikk giftig for utvikling Rott NOAEL vd svangrskap mg/kg/day Svlging Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Rott NOAEL 100 mg/kg/day vd organogns Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Flr dyrartr NOAEL 0,48 mg/l vd organogns Målorgan(r) Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponrings tid Drmal hormonsystm Non positiv data, mn ikk Kanin NOAEL timr mg/kg Drmal lvr Non positiv data, mn ikk Kanin LOAEL 72 mg/kg ikk Drmal nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Kanin LOAEL timr mg/kg Drmal blod Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Innånding blod Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Faglig vurdrin g Svlging blod Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Butan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Butan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht og dyr Butan Innånding hjrt Non positiv data, mn ikk Hund NOAEL ppm Butan Innånding irritasjon av All data r ngativ Kanin luftvin Isobutan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Flr forgiftning og/llr misbruk 25 minuttr Sid: 8 av 13

9 dyrartr Isobutan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht og dyr Isobutan Innånding irritasjon av luftvin All data r ngativ Mus Propan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Propan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Propan Innånding irritasjon av luftvin All data r ngativ Ammoniakkløsning Innånding irritasjon av luftvin Kan forårsak irritasjon av luftvin NOAEL ikk Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Drmal blod Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr ikk Drmal hormonsystm All data r ngativ Kanin NOAEL dagr mg/kg/day Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 2,4 14 ukr mg/l Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 0,15 14 ukr mg/l Innånding blod Non positiv data, mn ikk Rott LOAEL 0,15 6 måndr mg/l Innånding hormonsystm Non positiv data, mn ikk Hund LOAEL 1,9 8 dagr mg/l Svlging blod Non positiv data, mn ikk Rott LOAEL ukr mg/kg/day Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr ikk Butan Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 90 dagr ppm Butan Innånding blod All data r ngativ Rott NOAEL 90 dagr ppm Isobutan Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL ppm 13 ukr Aspirasjonsfar For bstanddln() r dt ntn ingn data llr dt r ikk tilstrkklig data for klassifisring. Bruk kontaktinformasjonn på først sid av dtt sikkrhtsdatabladt for yttrligr toksikologisk informasjon om produktt og/llr bstanddln. AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Drsom n særskilt klassifisring av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits klassifisring angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 12 basrt på FNs GHS brgningsrglr og klassifisringr utldt fra 3Ms vurdringr Giftight Ingn tstdata for produkt Stoff CAS-nr Organism Typ Eksponring Tst Tstrsultat sluttpunkt Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 >1 000 mg/l Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC mg/l Sid: 9 av 13

10 Crustaca Eksprimnt 96 timr LC50 89,4 mg/l Daphnia Eksprimnt 48 timr EC mg/l Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC 100 mg/l Grønnalg Eksprimnt 72 timr NOEC 130 mg/l Butan Data ikk llr utilstrkklig for klassifisring Isobutan Data ikk vkt% llr utilstrkklig for klassifisring Propan Data ikk llr utilstrkklig for klassifisring Ammoniakkløs Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC 18,6 mg/l ning Ammoniakkløs ning Ammoniakkløs ning Algr llr andr vannplantr Fisk (Lpomis macrochirus) Prsistns og ndbrytbarht Eksprimnt 72 timr NOEC 0,73 mg/l Eksprimnt 32 dagr NOEC 1,56 mg/l Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Isobutan Eksprimnt Fotolytisk 13.7 dagr (t Andr mtodr Fotolys halvringstid (i 1/2) Propan Eksprimnt Fotolys Eksprimnt Fotolys Butan Eksprimnt Fotolys Isobutan Data ikk llr utilstrkklig for luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) 27.5 dagr (t 1/2) 1.36 dagr (t 1/2) 6.3 dagr (t 1/2) I/A I/A I/A I/A Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr Sid: 10 av 13

11 Ammoniakkløs ning klassifisring Eksprimnt Biodgradring Eksprimnt Fotolys 14 dagr Biologisk oksygnforbruk 96 vkt% OECD 301C - MITI (I) Fotolytisk 201 dagr (t Andr mtodr halvringstid (i 1/2) luft) Bioakkumulringsvn Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Propan Data ikk I/A I/A I/A I/A llr utilstrkklig for klassifisring Isobutan Eksprimnt Bioakkumulasj 1.97 Andr mtodr Biokonsntrasj on onsfaktor Butan Eksprimnt Biokonsntrasj log Pow 2.88 Andr mtodr Ammoniakkløs ning on Eksprimnt Biokonsntrasj on Eksprimnt Biokonsntrasj on Mobilitt i jord Kontakt 3M for mr informasjon Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring Ingn informasjon på nåværnd tidspunkt. Kontakt 3M for mr informasjon Andr skadlig virkningr Ingn informasjon AVSNITT 13: Disponring 13.1 Avfallsbhandlingsmtodr S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr log Pow 0.83 Andr mtodr log Pow Andr mtodr Brnns i t godkjnt forbrnningsanlgg. Anlggt må kunn bhandl sprayboksr. Altrnativ for fjrning av avfall: Lvr avfall til t godkjnt avfallssanlgg. Tomm bholdr/ fat som bruks til transport og håndtring av farlig kjmikalir (kjmisk stoffr/ blandingr/ prparatr klassifisrt som farlig i hnhold til gjldnd forskriftr) skal vurdrs, lagrs, bhandls og avhnds som farlig avfall md mindr annt r bskrvt i gjldnd avfallsforskrift. Rådfør md rspktiv myndightr for å bstmm bhandlings- og disponringsfasilittr. Anbfalt avfallsgruppr basrs på hvordan produktt anvnds. Ettrsom dtt r utnfor 3Ms kontroll, anbfals ingn avfallskod(r) for produktr ttr bruk. Vnnligst rfrr til avfallsforskriftn (FOR nr 930: Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall) for å tildl riktig avfallsgrupp til ditt avfall. Sørg for at nasjonal og/llr rgional rgulringr ovrholds, og bruk alltid offntlig godkjnt innsamlr, mottaks- llr bhandlingsanlgg for farlig avfall vd avhnding. Sid: 11 av 13

12 EAL-kod (som solgt produkt): * Gass i trykkbholdr (hrundr halonr) som innholdr farlig stoffr EAL-kod (produktmballasj ttr bruk) mballasj av mtall Avfallsstoffnummr 7055 Sprayboks AVSNITT 14: Transportopplysningr YP ADR/RID UN1950, AEROSOLBEHOLDERE, unntatt mngd, 2.2, (E), ADR-klass 5A. IMDG-kod: UN1950, AEROSOLS, 2.2, IMDG-Cod sgrgation cod: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2. AVSNITT 15: Opplysningr om bstmmlsr Særlig bstmmlsr/særskilt lovgivning om sikkrht, hls og miljø for stofft llr stoffblandingn Krftfrmkallnd gnskapr Bstanddlr CAS-nr Klassifisring Rglvrk Gr. 3: Ikk klassifisrbart IARC - Intrnational Agncy for Rsarch on Cancr Global invntory status Kontakt 3M for yttrligr informasjon Vurdring av kjmikalisikkrht Ikk aktult AVSNITT 16: Andr opplysningr List ovr rlvant H-stningr H220 H229 H280 H290 H302 H312 H314 H315 H319 H332 H335 H400 Ekstrmt brannfarlig gass. Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Innholdr gass undr trykk; kan ksplodr vd oppvarming. Kan vær tsnd for mtallr. Farlig vd svlging. Farlig vd hudkontakt. Gir alvorlig tsskadr på hud og øyn. Irritrr hudn. Gir alvorlig øyirritasjon. Farlig vd innånding. Kan forårsak irritasjon av luftvin. Mgt giftig for liv i vann. Informasjon om ndringr: Avsnitt 3: Tabll - informasjon bl ndrt. Sid: 12 av 13

13 Avsnitt 3: Rfrans til avsnitt 15 for informasjon om mrknad - informasjon bl slttt. Avsnitt 5: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 6: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Håndtring og lagring - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Informasjon om tknisk kontrollr - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Hanskdata vrdi - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Tabll grnsvrdir - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Ånddrttsvrn - informasjon anbfalt ånddrttsvrn - informasjon bl ndrt. Avsnitt 9: Informasjon - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 9: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 11: Tabll akutt giftight - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll for krftfrmkallnd gnskapr - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll for kjønnscllmutagnitt - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 11: Tabll for rproduksjonstoksisitt - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll for alvorlig øyskad llr øyirritasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll for tsnd llr irritrnd for hudn - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll for snsibilisring vd hudkontakt - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll for spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll for spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring - informasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Informasjon om bstanddls økotoksisitt - informasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 15: Informasjon om krft - informasjon bl ndrt. Avsnitt 15: Etikttkommntarr og EU dtrgnt - informasjon bl ndrt. Tabll for H-stningr - informasjon bl ndrt. Enhvr bfatning md dtt produktt r forbundt md risiko slik dt r bskrvt i dtt sikkrhtsdatabladt og på vår nttsidr md vntull hnvisningr/linkr (hrttr samlt bnvnt som "tilhørnd informasjon"). Brukrn pliktr å stt sg inn i dn tilhørnd informasjonn som r gitt om produktt, hrundr om forholdsrglr og om risiko vd bfatning, bruk, håndtring, lagring m.v. Dn tilhørnd informasjonn r utarbidt på grunnlag av kjnt opplysningr om produktt og dts innhold på omstningstidspunktt, samt vår oppfatning om bruk og håndtring av produktt undr normal forhold. Vi skal ikk holds ansvarlig for a) nhvr bfatning md og bruk av produktt som ikk r i samsvar md anbfalingr gitt i dn tilhørnd informasjonn, b) for nhvr skad som kan rlatrs til llr som skylds risiko/omstndightr som r bskrvt i dn tilhørnd informasjonn, og c) for nhvr skad som skylds at produktt r brukt til annt formål nn som t sluttprodukt, hrundr at produktt r brukt i kombinasjon md andr produktr llr prosssr. S for 3M Norg AS sin sikkrhtsdatabladr. Sid: 13 av 13

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Putty Quick Refill Pack 36841 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Penta Heavy Refill 71484 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft Quick Refill 31768 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Preliminary Penta Value Pack Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Reiniger SE Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD Reiniger SE Aerosol Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.05.2006 Revisjonsdato 24.09.2013 Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Rensespray

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer