Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn"

Transkript

1 Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring og drift av tilfrdsstillnd mottaksordningr for avfall og lastrstr fra skip, og å sørg for at avfall og lastrstr fra skip blir lvrt til mottaksordning i havn. Hl forskriftn kan lss på havnns hjmmsid Avfall på avvi r n alvorlig miljøtrussl, ntn dtt r skjmmnd vd ilandflyting llr forgiftr livt i havt. Giftn kan vi få tilbak i næringskjdn via matn. Vi forvntr at du og ditt mannskap ttrlvr bstmmlsn i forskriftn og gjør avfallshåndtring til t vrdispørsmål i stdt for t miljøproblm. Forskriftn innbærr: Skipsførr på all skip som r undrvis til n Alta Havn, unntatt rutgånd skip og fritidsbåtr godkjnt for høyst 12 prsonr, skal gi mlding på særskilt skjma om lvring av avfall og lastrstr til havnansvarlig llr dn han utpkr: - minst 24 timr før anløp, drsom anløpshavnn r kjnt, llr - så snart anløpshavnn r kjnt, drsom dtt r ukjnt mindr nn 24 timr før anløp, llr - snst vd avgang fra forgånd havn, drsom risn varr mindr nn 24 timr Skipsførr må gjør sg kjnt md hvilk avfallsmottak Alta Havn har slik at han kan avgjør om han har lagringskapasitt for avfallt til nst mottaksordning. Md mindr unntak pliktr skipsførr å lvr alt avfall og lastrstr til mottaksordning i nærmst havnanløp. Farlig avfall skal dklarrs på særskilt skjma. Skipsagnt llr avfallsmottakr kan vt. vær bhjlplig md dtt. For Alta Havn blir dt brgnt t gbyr basrt på prinsippt no spcial f som btyr t ikk-spsifikt gbyr. Dtt innbærr at t skip må btal gbyr til havnn uanstt om dt lvrs avfall llr i. Dtt gjldr dlr av oljholdig avfall, mindr mngdr farlig avfall, kloakk og vanlig avfall (søppl llr kildsortrt fraksjonr). Lastrstr og størr mngdr farlig avfall btals særskilt. Gbyrsystm md gbyrsatsr for d forskjllig fartøystypr r utarbidt. Drsom skipsførr mnr Alta Havn ikk har tilstrkklig mottaksforhold for aktull avfallstyp, kan dtt innbrtts til havnansvarlig som ttr nærmr prosdyrr følgr opp dtt. Sjøfartsdirktoratt og Fylksmannn har myndightsutøvls vdr. ilgging av tvangsmulkt for ikk å ttrkomm forskriftns bstmmlsr llr pålgg. Alta Havn har utarbidt n informasjonspakk md divrs vdlgg (s ndnfor). Diss finnr du på vår intrnttsid: Vdlgg 1: Vdlgg 2: Vdlgg 3: Vdlgg 4: Vdlgg 5: Vdlgg 6: List ovr avfall og lastrstr som vanligvis bhandls Mottaksanlggns plassring (kartskiss) Bskrivls av lvringsprosdyrr Mldingsskjma for avfall før anløp til havn Gbyrsystmt-avrgning Avviksskjma for påstand om utilstrkklig mottaksforhold Vi håpr du finnr mottaksforholdn for ditt avfall tilfrdsstillnd og vi vil gjør vårt bst for å forbdr diss. Vlkommn til Alta Havn!

2 Vdlgg 1 List ovr avfall og lastrstr som bhandls N o s p c i a l f E g n b t a l i n g 1. Spillolj 2. Smørolj Oljholdig slam Oljholdig lnsvann Oljholdig avfall (fast) 2. Søppl All brukt motor- og smørolj Urnt slam fra motor- og aggrgatrom Urnt vann fra rnhold og vdlikhold i motoraggrgatrom Absorbntr og fillr Matavfall Matrstr fra kjøkkn, byss, rstaurant Lvrs i særskilt bholdr. Trminalkaia Plast, blandt Foli, rn flaskr/kannr Lvrs i særskilt bholdr. Trminalkaia Rstavfall, blandt All avfallsfraksjonr unntatt farlig avfall Lvrs i særskilt bholdr. Trminalkaia EE-avfall Elktrisk og lktronisk Lvrs i særskilt produktr bholdr. Trminalkaia Farlig avfall (små Miljøfarlig battrir, Lvrs i særskilt mngdr) lysstoffrør, bholdr. Trminalkaia maling/lim/lakk, løsmidlr, trykkimpr.trvrk 3. Lastrlatrt avfall Lastmatrial/søl fra rom/tankr 4. Lastrstr Olj- og kjmikali- holdig slam/vann Spsifikt for dt nklt anløp. Kan vær farlig avfall Oljholdig vann og annt forurnst vann, ks. vaskvann Kloakk Pumpbar kloakk Farlig avfall (stor mngdr; malrstr, bunnstoff md mr) Spsifisrs og skal dklarrs særskilt skjma Hnts særskilt.

3 Vdlgg 2 Mottaksanlggts plassring Mottaksanlggt r plassrt på Trminalkaia (Hovdkai RØD PIL).

4 Vdlgg 3 Bskrivls av lvringsprosdyrr 1. Skipsførr mldr, vd kjnnskap til tidspunkt for anløp til havnansvarlig i Alta Havn - i utgangspunktt 24 timr før anløp, mngdr og typr avfall på fastsatt skjma (vdlgg 4 og for størr mngdr farlig avfall særskilt skjma, vdlgg 5) til faxnr og mailadrss Skipsførr skal på forhånd ha gjort sg kjnt md hvilk typr avfall som kan lvrs til Alta Havn og lvringsmåt for avfallt, samt gbyrsystmt. Skipsførr skal også gjør sg kjnt md dn klagadgang han har vd påstand om utilstrkklig mottaksforhold. Skipsførr kan vt. bnytt skipsagntn til å ovrsnd mldingsskjma og ditto llr havnansvarlig til å fyll ut dklarasjonsskjma for farlig avfall på vgn av skipsførr. 2. Alta Havn plikt til å sørg for tilfrdsstillnd mottaksordningr og må ha tistrkklig kapasitt til å ta imot avfallt utn unødig forsinklsr for skipt. Alta Havn r vidr ansvarlig for å før logg ovr mottatt mngdr. 3. Alta Havn utstdr t gbyr for fartøyt i hht til gbyrsystmt og vt. særskilt gbyrr, som skal btals innn forfallsdato. 4. Evntull fil llr manglr (uriktig sortring llr uriktig dklarasjon av farlig avfall) vd avfallslvransn vt. unnlatls å følg bstmmlsn i forskriftn kan mdfør tillggsgbyr vt. tvangsmulkt. 5. Spsialavfall lvrs. Alta Havn, Jns-Pttr Mathisn Havnsjf

5 Mldingsskjma for avfall før anløp i havnn Vdlgg 4 Skipts navn, kjnningssignal, IMOidntifikasjonsnummr: Sum tillatt mannskap/passasjrr: Flaggstat: Forvntt anløpstidspunkt: Forvntt avsilingstidspunkt:. Forrig anløpshavn:. Nst anløpshavn: Sist havn dr avfall bl lvrt, og dato for dtt: Er dt kloakkrnsing om bord? Ja: Ni: Typ og mngd av avfall og rstr som skal lvrs og/llr bholds om bord Avfallstyp 1.Spillolj Smørolj Oljholdig slam Oljholdig lnsvann Oljholdig avfall (fast) 2.Søppl Matavfall Plast, blandt Rstavfall, blandt EE-avfall Farlig avfall (små mngdr) Avfall som skal lvrs (m3) Maksimal lagringskapasitt til rådight (m3) Avfallsmngd som bholds om bord (m3) Havn dr Antatt rstn av avfallt vil bli lvrt avfallsgnrrt mllom mldingn og nst anløpshavn (m3)

6 3.Lastrlatrt avfall(angi)1) Lastmatrial/søl fra rom/ tankr Andr: 4.Lastrstr (angi) 1) Olj- og kjmikaliholdig slam/vann Kloakk Farlig avfall (stor mngdr) Andr: 5.Kildsortring Papir Papp Plast-foli Plast-flaskr/kannr Plast-EPS (isopor) Aluminiumsboksr Glass og mtallmballasj Mtallr Trvrk Andr: Tillggsopplysningr: Mrknadr: Diss opplysningr kan bruks til havnstatskontroll og andr inspksjonsformål Dtt skjmat skal fylls ut md mindr skipt omfatts av t unntak i hnhold til 7. Jg bkrftr: Ovnstånd opplysningr r nøyaktig og korrkt, og at dt r tilstrkklig lagringskapasitt til rådight om bord til å oppbvar alt avfall som gnrrs mllom dnn mldingn og nst havn dr avfallt skal lvrs. Dato:.. Tidspunkt:.... Undrskrift:.

7 Vdlgg 5 Gbyr- og avgiftssystmt Inntil dt r tilrttlagt for kildsortring, gjldr følgnd ordning, jf. Avgiftsrgulativ for Alta Havn KF av All fartøyr skal btal vdrlag for havnvsnts rnovasjonsordning ttr følgnd satsr: Intrvall G G G G G G G 1500 og ovr Rgulær trafikk sats Kr. 45,- Kr. 75,- Kr. 125,- Kr. 210,- Kr. 580,- Kr. 820,- Kr ,- Kr ,- Turist skip sats Kr. 200,- Kr. 275,- Kr. 375,- Kr. 650,- Kr. 950,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Fartøy md bhov for kstra containr btalr ttr rgning pr. 12 m3 containr kr ,- inkl. transport. Orlogsfartøy btalr 2,5 gangr avgift. Kostnadr vdr. avfall og lastrstr som lvrs, vil bli fakturrt dirkt fra mottakr.

8 Vdlgg 6 Avviksskjma for påstand om utilstrkklig mottaksforhold 1. Skipts navn, kjnningssignal, IMO-idntifikasjonsnr.: 2. Flaggstat:.. 3. Mldingstidspunkt for avfallslvransn:. 4. Anløpstidspunkt:. 5. Sist anløpshavn:. 6. Dato avris sist anløpshavn 7. Avsilingstidspunkt: 8. Bskrivls av dt utilstrkklig mottaksforhold: (angi kommunikasjon om avvikt, konskvnsr for dtt og ønsk om forbdringr) Dato/tidspunkt: Undrskrift:.. Skjmat skal snds til havnansvarlig som i løpt av 3 ukr skal gi t svar på hvordan avvikt vil bli bhandlt. Drsom dtt ikk mottas, llr skipsførr ikk finnr svart utfyllnd nok, kan han b om yttrligr opplysningr og vt. klag til Fylksmannn

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip

Alta Havn KF. Avfallsplan. En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Alta Havn KF Avfallsplan En tidsmessig mottaksordning for avfall fra skip Vedtatt i havnestyret 25.5.2004 FORORD Avfallsplan for Alta Havn KF er utarbeidet i samsvar med VEFAS IKT, Finnmark Gjenvinning

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Plan for avfallshåndtering

Plan for avfallshåndtering Plan for avfallshåndtering DOKUMENT FOR STYRING AV GJENVINNING, KILDESORTERING OG HÅNDTERING AV AVFALL Einar Olsen havnedirektør Side 1 av 19 Versjon 2.0 Endringskatalog Dato og verson 06/06-05 Versjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer