AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 3.02 Utgitt: 13/01/2014 Erstattr: 27/03/2013 Vrsjonsnr. transport: 1.00 (08/03/2011) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og slskapt/fortakt 1.1. Produktidntifikator 3M Photomount Fotospraylim 3M Id-nummr YP Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Lim på sprayboks. For liming av foto og trykk Opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: Dklarasjonsnummr, Produktrgistrt: PRN: AVSNITT 2: Faridntifikasjon 2.1. Klassifisring av stofft llr stoffblandingn FOR nr 1139: Forskrift om, mrking mv. av farlig kjmikalir Idntifikasjon av rlvant farr: Ekstrmt brannfarlig; F+; R12 Irritrnd; Xi; R36 R66 R67 Miljøskadlig; N; R51/53 Sid: 1 av 14

2 For fullstndig tkst på R-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr FOR nr 1139: Forskrift om, mrking mv. av farlig kjmikalir Symbol(r) Ekstrmt brannfarlig Innholdr: Irritrnd Miljøskadlig Ingn innholdsstoffr må oppgis på tikttn. R-stningr: R12 Ekstrmt brannfarlig. R36 Irritrr øynn. R66 Gjntatt ksponring kan gi tørr llr sprukkn hud. R67 Damp kan forårsak døsight og svimmlht. R51/53 Giftig for vannlvnd organismr, kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. S-stningr: S16 S23C S51 S29 S61 S2 Holds vkk fra antnnlsskildr - Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/sprøyttåk. Må bar anvnds på godt vntilrt stdr. Må ikk tømms i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøt. S sikkrhtsdatablad for yttrligr informasjon. Oppbvars u for barn. Særlig bstmmlsr om mrking av viss innholdsstoffr: Trykkbholdr. Skal bskytts mot sollys og må ikk utstts for tmpraturr ovr 50 C. Må ikk punktrs llr brnns, slv ikk når dn r tom. Må ikk anvnds i nærhtn av åpn ild llr glødnd matrial. Øvrig opplysningr om mrktikttn: Arosolr r unntatt mrkforskriftns R Andr farr Ingn kjnt AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlr Bstanddlr CAS-nr EC-nr. Vkt% Klassifisring Acton EINECS F:R11; Xi:R36; R66; R67 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Ey Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; Propan EINECS EUH066 (CLP) F+:R12 (EU) Sid: 2 av 14

3 Trad Scrt Cyklohksan EINECS Flam. Gas 1, H220; Liqufid gas, H280 - Mrknad U (CLP) F:R11; Xn:R65; Xi:R38; N:R50/53; R67 - Mrknad 4 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acut 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (CLP) Vann EINECS S avsnitt 16 for fullstndig tkst på vntull R-stningr og H-stningr listt i dtt avsnittt. S avsnitt 15 for vntull Mrknadr som angir rfrans til spsill rglr og anmrkingr knyttt til stoffn ovnfor For informasjon om bstanddlns administrativ norm llr PBT llr vpvb status, s avsnitt 8 og 12 i dtt sikkrhtsdatabladt. AVSNITT 4: Førsthjlpstiltak 4.1. Bskrivls av førsthjlpstiltak Innånding: Bring vdkommnd til frisk luft. Kontakt lg. Hudkontakt: Vask md såp og vann. Hvis tgn/symptomr oppstår, kontakt lg. Øykontakt: Skyll umiddlbart md stor mngdr vann. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dtt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Søk lghjlp. Svlging: Skyll munnn. Søk lghjlp vd ubhag D viktigst symptomn og virkningn, båd akutt og forsinkd S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr 4.3. Angivls av om umiddlbar lghjlp og spsialbhandling r nødvndig Eksponring som følg av forsttlig misbruk kan forårsak økt myokardisk ovrfølsomht. Unngå brukn av sympatomimtisk prparatr md mindr dtt r hlt nødvndig. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidlr Ikk lttantnnlig. Vlg brannslukkingsmiddl som r gnt for omkringliggnd brann Særlig farr knyttt til stofft llr stoffblandingn Varm fra brann kan forårsak at lukkd bholdr ksplodrr grunnt økt trykk. Farlig ndbrytnings- llr biproduktr Stoff Hydrokarbonr Btingls Undr forbrnning Sid: 3 av 14

4 Karbonmonoksid Karbondioksid Undr forbrnning Undr forbrnning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikk slukk brann ffktivt, mn bør imidlrtid bruks til ndkjøling av brannksponrt bholdr og ovrflatr og til å avvrg ksplosiv lkkasj. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp 6.1. Prsonlig forsiktightsrglr, prsonlig vrnutstyr og nødrutinr Evakur områdt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Vntilr områdt md frisk luft. S øvrig avsnitt i databladt vdrørnd informasjon om hlsrisiko, ånddrttsvrn, vntilasjon og prsonlig vrnutstyr Forsiktightsrglr md hnsyn til miljø Unngå utslipp til miljøt Mtodr og matrialr for oppsamling og rnsing Forsgl boksn hvis mulig. Plassr boksn som lkkr i t god vntilrt områd, fortrinnsvis i t avtrkksskap llr om nødvndig utndørs på n ugjnnomtrnglig ovrflat inntil man får skafft til vi n passnd bholdr for boksn llr innholdt. Dmm opp spill. Dkk til spillområdt md t brannslokkingsmiddl. Et vannholdig filmdannnd skum anbfals. Barbid sølt fra yttrkantn og innad, dkk til md bntonitt, vrmikulitt llr kommrsilt uorganisk absorbrnd matrial. Bland inn tilstrkklig absorbnt til dt virkr tørt. Husk, å tilstt absorbrnd matrialr vil ikk fjrn fysisk farr, hls- llr miljøfarr Saml så my som mulig av sølt matrial vd bruk av ikk-gnistdannnd rdskap. Plassr i n gnt mtallbholdr godkjnt for transport av ansvarlig myndightr. Fjrn rstn md t passnd løsmiddl utvalgt av n kvalifisrt og bmyndigt prson. Vntilr områdt md frisk luft. Ls og følg forholdsrgln på løsmiddltikttn og i dt tilhørnd sikkrhtsdatablad. Lukk bholdrn. Avhnd dt oppsamld matrialt så raskt som mulig Hnvisning til andr avsnitt S avsnitt 8 og 13 for yttrligr informasjon AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1. Forsiktightsrglr for sikkr håndtring Oppbvars u for barn. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Ikk spray mot åpn flamm llr annn tnnkild. Må ikk punktrs llr brnns, slv ikk ttr bruk. Ikk innånd støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Må ikk komm i kontakt md øyn, hudn llr klær. Ikk spis, drikk llr røyk vd bruk av produktt. Vask grundig ttr bruk. Unngå utslipp til miljøt. Unngå kontakt md oksidasjonsmidlr (f.ks klor, kromsyr tc.) 7.2. Vilkår for sikkr lagring, hrundr vntull ufornlightr Hold bholdrn ttt lukkt. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts for tmpraturr ovr 50 C/ 122 F. Må ikk lagrs varmt. Lagrs ikk sammn md syrr. Oppbvars vkk fra oksidasjonsmidlr Særlig() sluttanvndls(r) S informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbfalingr om håndtring og lagring. S avsnitt 8 for ksponringskontroll og anbfalingr om prsonlig vrnutstyr. AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig bskyttls 8.1. Kontrollparamtr Administrativ normr Sid: 4 av 14

5 Bstanddlr CAS-nr Dtaljr Grns Anmrkningr Cyklohksan Adm. norm Gj.sn (8 timr): 525 mg/m3(150 ppm) Acton Adm. norm Gj.sn (8 timr): 295 mg/m3 (125 ppm) Propan Adm. norm Gj.sn (8 timr): 900 mg/m3(500 ppm) Adm. norm : Administrativ normr for forurnsing i arbidsatmosfær Gj.sn: gjnnomsnittskonsntrasjon ovr n 8-timrspriod KTN: Kortidsnorm T: Takvrdi 8.2. Eksponringskontroll Hnsiktsmssig tknisk kontrollr Bruk vanlig fortynningsvntilasjon og/llr spsialvntilasjon f.ks. punktavsug for å kontrollr at luftbårn ksponring holds undr administrativ normr og/llr kontrollr tåk, damp llr spray. Hvis vntilasjonn ikk r tilfrdsstillnd, bruk gnt ånddrttsvrn Prsonlig vrnutstyr Vrn av øyn/ansikt Bnytt vrnbrillr/ansiktsskjrm. For å unngå kontakt md øyn / ansikt, vlg og bruk øy/ansiksbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnutstyr bør bnytts aln llr i kombinasjon ttr bhov for å forhindr kontakt md øynn /ansikt: Vrnbrillr md vntilr Hud- og håndvrn Bnytt vrnhanskr. Hanskr av følgnd matrial(r) anbfals: Polymrlaminat Ånddrttsvrn Vlg og bruk ånddrttsvrn basrt på n ksponringsvurdring. Basrt på konsntrasjonn av luftforurnsningr i arbidsatmosfærn vlgs n av følgnd typ(r) godkjnt ånddrttsvrn: Halv- llr hlmask md filtr mot organisk dampr og partiklr. Europisk standardr (CEN): EN405:2001 llr EN140/EN141/EN143 llr EN136/EN141/EN143. For vildning om valg av gnt ånddrttsvrn, vnnligst s llr kontakt vrnavdlingn vd 3M Norg AS tlf.: AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1. Opplysningr om grunnlggnd fysisk og kjmisk gnskapr Fysisk tilstand Væsk Spsifikk fysisk form: Sprayboks Utsnd/Lukt Mild løsningsmiddllukt, klar spray. Dtksjonsgrns lukt Ingn informasjon ph Ikk aktult Kokpunkt/kokområd Ikk aktult Smltpunkt Ikk aktult Antnnlight (fast stoff, gass) Ikk aktult Eksplosjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Oksidasjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Sid: 5 av 14

6 Flammpunkt -47 ºC Slvantnnlsstmpratur Ingn informasjon Ndr ksplosjonsgrns (LEL) Ingn informasjon Øvr ksplosjonsgrns (UEL) Ingn informasjon Rlativ tttht 0,70 [Std. rf.:vann = 1] Vannløslight Løslight ikk-vann Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Fordamping: Damptttht Ndbrytningstmpratur Viskositt Tttht Ubtydlig Ingn informasjon Ingn informasjon Ingn informasjon Ingn informasjon Ingn informasjon Ikk aktult 0,7 kg/m Andr opplysningr Flyktig organisk forbindlsr (VOC) 590 g/l Andl flyktig 84,3 vkt% [Tstmtod:Estimrt] VOC utn vann og unntatt forbindlsr (US Ingn informasjon Std) AVSNITT 10: Stabilitt og raktivitt Raktivitt Produktt kan vær raktivt md viss forbindlsr undr viss forhold, s informasjon gitt undr andr ovrskriftr i dtt avsnittt Kjmisk stabilitt Stabil Mulight for farlig raksjonr Farlig polymrisasjon vil ikk forkomm Forhold som skal unngås Varm Gnistr og/llr flammr Ufornlig matrial Ingn kjnt Farlig ndbrytningsproduktr Stoff Ingn kjnt. Btingls S avsnitt 5.2 for farlig ndbrytningsproduktr undr forbrnning. AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk Sid: 6 av 14

7 informasjonn undr md kjmikalits angitt i Avsnitt 2. I tillgg kan dt vær at d toksikologisk datan for bstanddln ikk gjnspils i kjmikalits og/llr tgn og symptomr på ksponring, fordi n bstanddl kan vær tilsatt i mngdr undr ndr grnsvrdi for mrking, ikk r for ksponring llr at datan ikk r rlvant for kjmikalit som hlht Opplysningr om toksikologisk virkningr Tgn og symptomr på ksponring Basrt på tstdata og/llr informasjon om bstanddlr, kan dtt produktt gi følgnd hlsffktr: Innånding: Forsttlig misbruk og innånding kan vær skadlig llr livstrund. Luftvisirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt host, nysing, rnnnd ns, hodpin, hsht, og smrtr i ns og svlg. Kan gi ffktr på målorgant ttr innånding. Hudkontakt: Mild hudirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt lokal rødht, hvls, klø og tørrht. Øykontakt: Alvorlig øyirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt btydlig rødht, hvls, smrtr, tårr, dfkt lysgjnnomtrngning i hornhinnn (hornhinnfordunkling) og ndsatt synsvn. Svlging: Mag/tarm irritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt smrtr i bukn, magsyk, kvalm, oppkast og diarè. Kan gi ffktr på målorgant ttr svlging. Effktr på målorganr: En nklt ksponring kan før til: Påvirkning av sntralnrvsystmt: tgn/symptomr kan innbfatt hodpin, ørht, søvnight, mangl på koordinasjon, kvalm, ndsatt raksjonsvn, slørt tal, svimmlht og bvisstløsht. En nklt ksponring ovr d administrativ normr, kan forårsak: Effktr på hjrtt: Tgn / symptomr kan innbfatt urglmssig hjrtrytm (arytmi), bsvimls, brystsmrtr, og kan vær dødlig. Toksikologisk data Hvis dt r angitt n bstanddl i avsnitt 3, mn som ikk viss i n tabll ndnfor, r ntn data ikk llr utilstrkklig for. Akutt giftight Navn Eksponrin Art Vrdi gsvi Produkt Svlging Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Propan Innåndinggass Rott LC50 > ppm (4 timr) Acton Drmal Kanin LD50 > mg/kg Acton Innånding - Rott LC50 76 damp (4 timr) Acton Svlging Rott LD mg/kg Cyklohksan Drmal Rott LD50 > mg/kg Cyklohksan Innånding - damp (4 timr) Rott LC50 > 32,9 Cyklohksan Svlging Rott LD mg/kg Sid: 7 av 14

8 ATE = stimrt akutt giftight (acut toxicity stimat) Etsnd llr irritrnd for hudn Navn Art Vrdi Propan Kanin Minimalt irritrnd Acton Mus Minimalt irritrnd Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Alvorlig øyskad llr øyirritasjon Navn Art Vrdi Propan Kanin Svakt irritrnd Acton Kanin Strkt irritrnd Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Snsibilisrnd vd hudkontakt Navn Art Vrdi Propan Acton Cyklohksan Snsibilisrnd vd innånding Navn Art Vrdi Propan Acton Cyklohksan Kjønnscllmutagnitt Navn Ekspon Vrdi ringsvi Propan In vitro Ikk mutagnt Acton In vivo Ikk mutagnt Acton In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Cyklohksan In vitro Ikk mutagnt Cyklohksan In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Krftfrmkallnd gnskapr Navn Propan Acton Cyklohksan Eksponr ingsvi Ikk spsifisrt Art Flr dyrartr Vrdi Ikk krftfrmkallnd Sid: 8 av 14

9 Rproduksjonstoksisitt Effktr på rproduksjon og/llr utvikling Navn Ekspon ringsvi Propan Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Data ikk llr utilstrkklig for Acton Svlging Ikk giftig for kvinnlig rproduksjon Mus NOAEL Acton Svlging Non positiv data for mannlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Rott NOAEL Acton Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk tilstrkklig for. Rott NOAEL 5,2 Cyklohksan Innånding Ikk giftig for kvinnlig rproduksjon Rott NOAEL 24 Cyklohksan Innånding Ikk giftig for mannlig rproduksjon Rott NOAEL 24 Cyklohksan Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk Rott NOAEL 6,9 tilstrkklig for. Data ikk llr utilstrkklig for Målorgan(r) vd organogns 2 gnrasjon 2 gnrasjon 2 gnrasjon Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring Navn Ekspon ringsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponrings tid Propan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr NOAEL Ikk Propan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht NOAEL Ikk t Propan Innånding irritasjon av All data r ngativ NOAEL Ikk luftvin Acton Innånding påvirkr sntralnrvsystm t Kan forårsak døsight llr svimmlht Acton Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Acton Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Acton Innånding lvr Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Acton Svlging påvirkr Kan forårsak døsight llr sntralnrvsystm svimmlht t Cyklohksan Innånding påvirkr sntralnrvsystm t Cyklohksan Innånding irritasjon av luftvin Kan forårsak døsight llr svimmlht Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Data ikk llr utilstrkklig for Marsvin og dyr og dyr NOAEL Ikk NOAEL Ikk NOAEL 1,19 NOAEL Ikk NOAEL Ikk NOAEL Ikk NOAEL Ikk 6 timr forgiftning og/llr misbruk Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Propan Data ikk llr utilstrkklig for Acton Drmal øyn Non positiv data, mn ikk Marsvin NOAEL Ikk 3 ukr tilstrkklig for Acton Innånding hmatopoitisk systm Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for NOAEL 3 6 ukr Sid: 9 av 14

10 Acton Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for NOAEL 1,19 Acton Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Marsvin NOAEL 119 tilstrkklig for Acton Innånding hjrt lvr All data r ngativ Rott NOAEL 45 Acton Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 900 tilstrkklig for Acton Svlging hjrt Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL tilstrkklig for Acton Svlging hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 200 systm tilstrkklig for Acton Svlging lvr Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Mus NOAEL Acton Svlging øyn All data r ngativ Rott NOAEL Acton Svlging luftvin All data r ngativ Rott NOAEL Acton Svlging musklr All data r ngativ Rott NOAEL mg/kg Acton Svlging hud bin, tnnr, All data r ngativ Mus NOAEL nglr og/llr hår Cyklohksan Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 24 tilstrkklig for Cyklohksan Innånding hørslsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,7 tilstrkklig for Cyklohksan Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Kanin NOAEL 2,7 tilstrkklig for Cyklohksan Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL 24 systm tilstrkklig for Cyklohksan Innånding prifr All data r ngativ Rott NOAEL 8,6 nrvsystm Data ikk llr utilstrkklig for 6 dagr ikk 8 ukr 14 dagr 90 dagr 90 dagr 10 ukr 14 ukr 30 ukr Aspirasjonsfar Navn Propan Acton Cyklohksan Vrdi Ingn far vd aspirasjon Ingn far vd aspirasjon Aspirasjonsfar Ingn far vd aspirasjon Bruk kontaktinformasjonn på først sid av dtt sikkrhtsdatabladt for yttrligr toksikologisk informasjon om produktt og/llr bstanddln. AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits angitt i Avsnitt 2. Yttrligr informasjon angånd n r på forspørsl. I tillgg kan dt vær at data om miljøpåvirkning for bstanddln ikk gjnspils i kjmikalits og/llr tgn og symptomr på ksponring, fordi n bstanddl kan vær tilsatt i mngdr undr ndr grnsvrdi for mrking, ikk r for ksponring llr at datan ikk r rlvant for kjmikalit som hlht Giftight Ingn tstdata for produkt Stoff CAS-nr Organism Typ Eksponring Tst Tstrsultat Sid: 10 av 14

11 sluttpunkt Acton Daphnia Eksprimnt 48 timr EC Acton Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC Cyklohksan Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 3,4 Cyklohksan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 0,9 Cyklohksan Fathad Eksprimnt 96 timr LC50 4,53 Minnow Propan Data ikk llr utilstrkklig for Acton Grønnalg Eksprimnt 96 timr EC Prsistns og ndbrytbarht Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Acton Estimrt Fotolys Fotolytisk halvringstid (i 80 dagr (t 1/2) Andr mtodr Propan Eksprimnt Fotolys Acton Eksprimnt Fotolys Cyklohksan Eksprimnt Fotolys Acton Eksprimnt Biodgradring Cyklohksan Eksprimnt Biodgradring Bioakkumulringsvn luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) 28 dagr Biologisk oksygnforbru k 28 dagr Biologisk oksygnforbru k 27.5 dagr (t 1/2) dagr (t 1/2) 4.14 dagr (t 1/2) Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr 96 vkt% OECD 301C - MITI (I) 77 vkt% OECD 301F - Manomtric Rspiro Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Cyklohksan Eksprimnt 56 dagr Bioakkumulasj <129 Andr mtodr BCF - Andr onsfaktor Propan Data ikk I/A I/A I/A I/A llr utilstrkklig for Acton Eksprimnt Bioakkumulasj 0.65 Andr mtodr BCF - Andr onsfaktor Acton Eksprimnt Biokonsntrasj on log Pow Andr mtodr Mobilitt i jord Sid: 11 av 14

12 Kontakt 3M for mr informasjon Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring Ingn informasjon på nåværnd tidspunkt. Kontakt 3M for mr informasjon Andr skadlig virkningr Ingn informasjon AVSNITT 13: Disponring 13.1 Avfallsbhandlingsmtodr S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr Lvr avfall til t offntlig godkjnt avfallsanlgg. Anlggt må kunn bhandl sprayboksr. Tomm bholdr/ fat som bruks til transport og håndtring av farlig kjmikalir (kjmisk stoffr/ blandingr/ prparatr klassifisrt som farlig i hnhold til gjldnd forskriftr) skal vurdrs, lagrs, bhandls og avhnds som farlig avfall md mindr annt r bskrvt i gjldnd avfallsforskrift. Rådfør md rspktiv myndightr for å bstmm bhandlings- og disponringsfasilittr. Anbfalt avfallsgruppr basrs på hvordan produktt anvnds. Ettrsom dtt r utnfor 3Ms kontroll, anbfals ingn avfallskod(r) for produktr ttr bruk. Vnnligst rfrr til avfallsforskriftn (FOR nr 930: Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall) for å tildl riktig avfallsgrupp til ditt avfall. Sørg for at nasjonal og/llr rgional rgulringr ovrholds, og bruk alltid offntlig godkjnt innsamlr, mottaks- llr bhandlingsanlgg for farlig avfall vd avhnding. EAL-kod (som solgt produkt): * avfall av klbmidlr og ttningsmass som innholdr organisk løsmidlr llr andr farlig stoffr * Gass i trykkbholdr (hrundr halonr) som innholdr farlig stoffr * maling, trykkfargr, klbmidlr og harpiksr som innholdr farlig stoffr. EAL-kod (produktmballasj ttr bruk) mballasj av mtall Avfallsstoffnummr 7055 Sprayboks AVSNITT 14: Transportopplysningr YP ADR/RID UN1950, AEROSOLBEHOLDERE, unntatt mngd, 2.1, (E), ADR-klass 5F. IMDG-kod: UN1950, AEROSOLS, 2.1, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1. AVSNITT 15: Opplysningr om bstmmlsr Særlig bstmmlsr/særskilt lovgivning om sikkrht, hls og miljø for stofft llr stoffblandingn Status i global kjmikalirgistr Kontakt 3M for yttrligr informasjon. Sid: 12 av 14

13 15.2. Vurdring av kjmikalisikkrht Ikk aktult AVSNITT 16: Andr opplysningr List ovr rlvant H-stningr EUH066 H220 H225 H280 H304 H315 H319 H336 H400 H410 Gjntatt ksponring kan gi tørr llr sprukkn hud. Ekstrmt brannfarlig gass. Mgt brannfarlig væsk og damp. Innholdr gass undr trykk; kan ksplodr vd oppvarming. Kan vær dødlig vd svlging om dt kommr nd i luftvin. Irritrr hudn. Gir alvorlig øyirritasjon. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Mgt giftig for liv i vann. Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. List ovr rlvant R-stningr R11 Mgt brannfarlig. R12 Ekstrmt brannfarlig. R36 Irritrr øynn. R38 Irritrr hudn. R50/53 Mgt giftig for vannlvnd organismr, kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. R51/53 Giftig for vannlvnd organismr, kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. R65 Farlig: Kan forårsak lungskad vd svlging. R66 Gjntatt ksponring kan gi tørr llr sprukkn hud. R67 Damp kan forårsak døsight og svimmlht. Informasjon om ndringr: Endringr i forhold til forrig vrsjon: Avsnitt 1: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 1: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 1: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 5: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 6: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 6: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 6: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8.1 Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8.2.1: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 9: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 13: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 15: Ovrskrift tabll - informasjon bl ndrt. Avsnitt 3: Tabll - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 10: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Informasjon - informasjon bl ndrt. Opphavsrtt - informasjon bl ndrt. Avsnitt 2: Tillggsinformasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Tabll for aspirasjonsfar - informasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll - informasjon bl ndrt. Tabll for krftfrmkallnd gnskapr - informasjon bl ndrt. Sid: 13 av 14

14 Tabll for alvorlig øyskad llr øyirritasjon - informasjon bl ndrt. Tabll for kjønnscllmutagnitt - informasjon bl ndrt. Tabll for snsibilisring vd hudkontakt - informasjon bl ndrt. Tabll for snsibilisring vd innånding - informasjon bl ndrt. Tabll for rproduksjonstoksisitt - informasjon bl ndrt. Tabll for tsnd llr irritrnd for hudn - informasjon bl ndrt. Tabll for spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring - informasjon bl ndrt. Tabll for spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring - informasjon bl ndrt. Avsnitt 2: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 5: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 6: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 7: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 10: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 10: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 13.1 Notat avfallsbhandling - informasjon bl ndrt. Avsnitt 4: Informasjon - informasjon bl ndrt. Avsnitt 4: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 15: Ovrskrift - informasjon bl ndrt. Avsnitt 15.2: Vurdring av kjmikalisikkrht - informasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Informasjon - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 10: Tkst farlig ndbrytningsproduktr undr forbrnning. - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 11: Oppgitt komponntr ikk i tabllr tkst - informasjon bl tilføyd. Avsnitt 8: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 8: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 12: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 12: Ovrskrift - informasjon bl slttt. Avsnitt 12: Ovrskrift - informasjon bl slttt. Avsnitt 12: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 8: Informasjon - informasjon bl slttt. Avsnitt 8: Informasjon - informasjon bl slttt. Enhvr bfatning md dtt produktt r forbundt md risiko slik dt r bskrvt i dtt sikkrhtsdatabladt og på vår nttsidr md vntull hnvisningr/linkr (hrttr samlt bnvnt som "tilhørnd informasjon"). Brukrn pliktr å stt sg inn i dn tilhørnd informasjonn som r gitt om produktt, hrundr om forholdsrglr og om risiko vd bfatning, bruk, håndtring, lagring m.v. Dn tilhørnd informasjonn r utarbidt på grunnlag av kjnt opplysningr om produktt og dts innhold på omstningstidspunktt, samt vår oppfatning om bruk og håndtring av produktt undr normal forhold. Vi skal ikk holds ansvarlig for a) nhvr bfatning md og bruk av produktt som ikk r i samsvar md anbfalingr gitt i dn tilhørnd informasjonn, b) for nhvr skad som kan rlatrs til llr som skylds risiko/omstndightr som r bskrvt i dn tilhørnd informasjonn, og c) for nhvr skad som skylds at produktt r brukt til annt formål nn som t sluttprodukt, hrundr at produktt r brukt i kombinasjon md andr produktr llr prosssr. S for 3M Norg AS sin sikkrhtsdatabladr. Sid: 14 av 14

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Adper Prompt L-Pop Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Srhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta / Impregum Penta L Duosoft/ Impregum Soft LB Plus Adhesive Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft Quick Refill 31768 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Quickstep Regular Viscosity Wash Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 203-448-7 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 203-448-7 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 20-08-2007 Bruk av produktet Rensing og beskyttelse. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer