Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:"

Transkript

1 Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan du søk opp i nhtsrgistrt: Arbidskontraktn til d ansatt Lønnslippn til d ansatt Hvis du sndr inn flr skjma for samm kalndrmånd r dt sist innsndt skjma som tllr. All obligatorisk fltr (mrkt md *) må fylls ut hvr gang, slv om dt ikk r non ndringr fra sist innsnding. Skjma snds til: Arbidsgivrs kontaktopplysningr Du må oppgi organisasjonsnummr til opplysningspliktig og til virksomhtn. Opplysningspliktig: All som r rgistrrt som arbidsgivr i Enhtsrgistrt får tildlt t organisasjonsnummr til dn juridisk nhtn. Virksomht: All juridisk nhtr har tt llr flr virksomhtsnumr. Du finnr din virksomhtsnumr vd å slå opp i Enhtsrgistrt: Skal du snd inn a-mlding for flr virksomhtsnumr, må du fyll ut tt skjma pr virksomhtsnummr. Andr kontaktopplysningr trngr vi for å nå dg om vi har spørsmål. Innsnding på fødslsnummr: Skal du snd inn a-mldingn på ditt fødslsnummr, skrivr du dtt i fltt for båd opplysningspliktigs organisasjonsnummr og virksomhtns organisasjonsnummr. Undrskrift Husk å skriv undr, hvis ikk r ikk skjmat gyldig! Rapportringsmånd og år Fyll ut md måndn du rapportrr for i formatt mm-åååå. Btaling Forskuddstrkk og arbidsgivravgift btals inn til skattoppkrvr annnhvr månd. Frist for innbtaling r 15. annnhvr månd (justrs for hlg/hlligdagr). Kontonummr til skattoppkrvrn din finnr du hr: KID-nummr for innbtalingn kan du lag hr: Dt r viktig at samm organisasjonsnummr bnytts vd innbtaling og innrapportring av a- mlding. Du gnrr tt KID-nummr for forskuddstrkk, og tt for arbidsgivravgift.

2 Du kan summr bløpn for d to måndn som har lik btalingsfrist, til én innbtaling. Forskuddstrkk I dtt fltt oppgir du summn av forskuddstrkk for dnn måndn for all din ansatt. Arbidsgivravgift Hr må du fyll ut bløp basrt på typ næring, son og sats. Hvor my arbidsgivravgift du skal btal r avhngig av hvor i landt du bor og hvilkn næring du tilhørr. Finn din son og sats hr: Satsn gangr du md grunnlag/rfusjon/pnsjon og får brgnt avgift. Gnrll næringr Dtt r all næringr som ikk fallr inn undr katgorin ndnfor. Sktorunntatt aktivitt - Dtt gjldr næringr som r bskjftigt md produksjon av stålproduktr opplistt i Annx I til kapittl 25B om rgionalstøtt i ESAs rtningslinjr for statsstøtt, og byggr llr rparrr slvdrvt, sjøgånd kommrsilt fartøy. Diss skal i utgangspunktt btal arbidsgivravgift ttr høyst sats, mn dt finns n firbløpsordning som btyr at arbidsgivr kan bnytt diffrnsirt satsr innnfor t fribløp. Jordbruk, skogbruk og fiskri - fortak hvor virksomhtn r bgrnst til a omfatt produktr som ikk fallr inn undr EØS- avtaln skal brgn avgift ttr diffrnsirt satsr, utn fribløp. Godstransport på vi - Du skal bruk dnn brgningskodn drsom fortakt drivr md vitransport. Øvrig transportfortak følgr hovdrgln md ordinær brgningskod i gnrll næringr. For godstransport på vi finns dt n fribløpsordning for son Ia V. For d som ikk r innnfor fribløpsordningn gjldr høyst satsr. USA/Canada dtt gjldr arbidstakr utstdt til Norg fra USA llr Canada, og som fallr inn undr nærmr angitt vilkår i Arbidsdpartmntts årlig forskrift om avgift for slik arbidstakr. Bløpn førs i n av diss tr kolonnn: Grunnlag: Hr førr du all ytlsr dt skal btals arbidsgivravgift for, unntatt pnsjon. Rfusjon: Hr førr du rfusjon av sykpngr/prmisjon ol. Dtt r t ngativt bløp og skal rdusr sum arbidsgivravgift til btaling. Pnsjon: Hr førr du pnsjonsutbtalingr (ikk trkk til pnsjonsordningr). Om arbidsforholdt Idntifikasjon av arbidstakr Fyll ut navn og fødslsnummr llr D-nummr.

3 For arbidstakr som ikk har norsk fødslsnummr llr D-nummr, kan dt midlrtidig oppgis n intrnasjonal idntifikator. Gyldig typr r passnummr, Social Scurity Numbr, Tax Idntification Numbr, Valu Addd Tax Idntification Numbr. Dn intrnasjonal idntifikatorn ma vær utstdt av dt landt vdkommnd kommr fra. Pa skjmat førr du id-nummrt i riktig rubrikk. Du må også oppgi land. Når n arbidstakr får tildlt norsk D-nummr llr fødslsnummr, må du i først a- mlding oppgi båd dt ny norsk id-nummrt, og dn intrnasjonal id-nummrt du har oppgitt tidligr. Da klarr vi å kobl sammn tidligr rapportring på prsonn til dt ny. Forskuddstrkk: Hr fyllr du inn inntktsmottakrns forskuddstrkk dnn måndn. Startdato og sluttdato: Startdato for arbidsforholdt fylls alltid ut, og du kan fyll ut sluttdato hvis dn r kjnt. Yrkskod: Hr skal du før opp standard yrkskod til bruk for Statistisk sntralbyrå. Du kan søk opp yrkskodr på Typ arbidsforhold Dt finns fir typr arbidsforhold. Opplysning om typ arbidsforholddannr grunnlag for arbidstakrs rttightr. Ordinært arbidsforhold D allr flst arbidsforhold vil vær ordinært arbidsforhold. Ordinær arbidsforhold omfattr all som arbidr i n annns tjnst for lønn llr annn godtgjørls, hvis ikk arbidt r av maritim karaktr. Maritimt arbidsforhold Maritim arbidsforhold omfattr all som arbidr i n annns tjnst for lønn llr annn godtgjørls dr arbidt r av maritimt karaktr. Md maritim karaktr mns at arbidt utførs til sjøs, pa fartøy llr flyttbar innrtning, ksmplvis borrigg. Frilansr, oppdragstakr, honorar prsonr mm En frilansr, oppdragstakr mv. r nhvr som utførr arbid llr oppdrag for lønn llr annn godtgjørls utn tjnstforhold/arbidsforhold, mn utn a vær slvstndig næringsdrivnd. Eksmplr r frilansr, styrmdlmmr, folkvalgt, prsonr som innhar tillitsvrv, fostrforldr, støttkontaktr, avlastr og prsonr md omsorgslønn. For dnn typn arbidsforhold r dt ikk no krav om innrapportring før du har fortatt n utbtaling. Rglvrk: s folktrygdlovn 1-9. Pnsjon llr andr ytlsr utn arbidsforhold Dtt gjldr vd utbtaling av n pnsjon llr annn ytls/godtgjørls til n prson, dr ytlsn ikk r knyttt til t arbidsforhold ttr folktrygdlovn. Eksmplr r konkursbo som skal btal utstånd lønn til ansatt i t fortak som har gått konkurs og får dkning fra lønnsgarantiordning, og utbtalingr til prsonr som dltar i arbidstrningstiltak for yrkshmmd, når lønnn r dfinrt som mottak av oppmuntringspngr.

4 Informasjon om arbidsforholdt Flt Bskrivls Obligatorisk for Startdato Når arbidsforholdt startt Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Frilansr, oppdragstakr [..] Sluttdato Fylls ut om arbidstakrn sluttr i løpt av priodn du rapportrr for. Yrkskod All stillingr har n yrkskod. Dnn Ordinært arbidsforhold finnr du på Avlønningstyp Fastlønnt, timlønnt, honorar, provisjonslønnt llr akkordlønnt. Om flr typr r aktull, vlg dn som bløpsmssig utgjør størst andl Antall timr full stilling tilsvarr pr uk Avtalt stillingsprosnt Sist ndring av stillingsprosnt Dato for sist lønnsndring Dt avtalt antall arbidstimr pr uk som n fulltidsstilling i t tilsvarnd arbidsforhold i virksomhtn utgjør. Ubtalt spispaus skal trkks fra. Drsom dtt ikk r fastsatt i bdriftn kan du fyll ut md 37,5 timr. Hvor stor prosnt arbidsforholdt utgjør av n full stilling. Stillingsprosntn r forholdt mllom antall timr pr uk i full stilling og antall timr pr uk som arbidsforholdt utgjør. Drsom arbidstid ikk r avtalt kan fltt stts til 0. Hr skal ndringr av avtalt arbidstid oppgis. Om stillingsprosnt ikk har ndrt sg vil dnn daton vær lik startdato. Sist varig ndring av sats for lønn. Om lønn ikk har ndrt sg vil dato vær lik startdato. Om yrk llr stillingsprosnt/arbidstid har ndrt sg vil ikk dtt gjld som lønnsndring. *Kun obligatorisk for fastlønn og timlønn **Kun obligatorisk for fastlønn Maritimt arbidsforhold* Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold** Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Prmittring Prmittring btyr at arbidstakr midlrtidig fritas for arbidsplikt i forbindls md driftsinnskrnkningr llr driftsstans. Hl llr dlvis prmittring skal oppgis uanstt lngd. Prmisjon Prmisjon skal oppgis drsom arbidstakr har hl llr dlvis prmisjon i 14 dagr llr mr. Om arbidstakrn har flr kort, mn ttrfølgnd/sammnhngnd prmisjonr som

5 til sammn varr ovr 14 dagr i løpt av 12 måndr, skal diss innrapportrs. Båd lønnd og ulønnd prmisjonr skal rapportrs For pndlr Hr vlgr du altrnativt som passr om arbidstakr r pndlr. For å vær pndlr må arbidstakr blant annt vær lønnstakr og ovrnatt bort på grunn av jobb. Hr kan arbidstakr finn ut av pndlrstatus: For utnlandsk arbidsforhold Hr hakr du av om arbidstakr ikk r omfattt av norsk trygdlovgivning (frmgår av blanktt A1/E101 llr vd mlding fra Arbids- og vlfrdstatn) llr r skattmssig bosatt i utlandt. For maritim arbidsforhold Om dt r snakk om t maritimt arbidsforhold må du kryss av for hvilkt skipsrgistr skipstyp og fartsområd som r aktult. Skipsrgistrn r Norsk Ordinært Skipsrgistr (NOR), Norsk Intrnasjonalt Skipsrgistr (NIS) llr Utnlandsk Skipsrgistr (UTL). Om t fartøy har gått i båd innnriks- og utnriksfart i n rapportringspriod, skal dt fartsområdt fartøyt har på rapportringstidspunktt oppgis. For sjøfolk Sjøfolk som av hnsyn til arbidt bor utnfor hjmmt, og har fri kost om bord, skal ha fradrag for småutgiftr. Oppgi antall døgn som arbidsgivr ikk har dkkt n vsntlig dl av småutgiftn og antall døgn totalt For Svalbard Dt finns n gn sid for inntktr opptjnt på Svalbard. Dnn finnr du sammn md a- mldingn hr: www. skatttatn.no. For bosatt på Svalbard r utgangspunktt d flst typr inntktr skattpliktig til øygruppn, og aktull for lønnstrkkordningn, md mindr inntktn r lønn for arbid opptjnt på fastlandt llr i utlandt. Arbidstakr md sammnhngnd opphold på Svalbard ovr 30 dagr utn å vær skattmssig bosatt, vil komm inn undr lønnstrkkordningn for dn inntkt som r opptjnt på Svalbard i priodn. Jan Mayn og bilandn i Antarktis Dt finns n gn sid for inntktr opptjnt på Jan Mayn og bilandn. Dnn finnr du sammn md a-mldingn hr: www. skatttatn.no. Prsonr som omfatts av Jan Mayn skattlovn skal bskatts ttr bstmmlsn om lønnstrkk i svalbardskattlovn, mn skattn skal btals til fastlandt. For utnlandsk arbidr på norsk kontintntalsokkl Dt finns n gn sid for inntktr opptjnt på norsk kontinntalsokkl til arbidstakr som r skattmssig bosatt i utlandt. Dnn finnr du sammn md a-mldingn hr: www. skatttatn.no

6 Inntktr og fradrag D forskjllig ytlsn dls inn i: Kontantytlsr: All ytlsr som gis i form av kontant pngr, lktronisk ovrføring mv. Naturalytlsr: All ytlsr som gis i annt nn kontant pngr, lktronisk ovrføring ol. Utgiftsgodtgjørls: Ytlsr som arbidstakr mottar til dkning av kostnadr i forbindls md utførls av arbid. Godtgjørlsn kan gi arbidstakr t ovrskudd llr innhold t lmnt av lønn. For nklt ytlsr skal du oppgi antall timr, kilomtr, dagr llr døgn. Fordi nklt ytlsr krvr spsifikasjonr, har vi lagt tr tillggssidr som kan lggs vd a-mldingn. Diss lastr du opp på samm std som a-mldingn, på D tr tillggssidn r Svalbard, Jan Mayn og bilandn pnsjon og næringsinntktr inntktr opptjnt på kontinntalsokkl. Fastlønn Timlønn Ytls Typ ytls Bskrivls av ytls Ovrtidsgodtgjørls Fast tillgg Hlligdagstillgg Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Omfattr avtalt fast bruttolønn før skatt, fast avtalt ovrtidsgodtgjørls og lønn til prosntlønt og provisjonslønt. Omfattr ansatt md avtalt timlønnssats og antall timr som liggr til grunn for utbtalt timlønn. Vd innrapportring av ovrtidsgodtgjørls skal antall timr som liggr til grunn for utbtalt ovrtid rapportrs samtidig som du innrapportrr lønn. Antall timr må oppgis. Ovrtidsgodtgjørls r kontantvdrlag som r gitt som kompnsasjon for arbidt ovrtid. Antall timr må oppgis. Md fast tillgg rgns f.ks. b-tillgg, stabilisringstillgg, slktivt tillgg for sykplir samt tillgg for ansvarsvaktr, fagansvar, ldransvar mv. Undr hlligdagstillgg skal dt tillggt som utbtals for arbid utført på n hlligdag innrapportrs. Dt r vrdin av slv tillggt som skal rapportrs undr Trk k- plikt Arb. giv r- avgi ft * * * * *

7 hlligdagstillgg. Urglmssig tillgg knyttt til arbidt tid Urglmssig tillgg knyttt til ikk arbidt tid Fripngr Bonus Styrhonorarr og godtgjørls vrv Sluttvdrlag, trkkpliktig Sluttvdrlag, trkkfri Annt Lønn ttr død Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Dtt r tillgg som yts urglmssig for forhold knyttt til stillingn llr yrkt, arbidsmngd, arbidstid llr std. Så lng dn ansatt må opphold sg på arbidsstdt, rgns dt som "arbidt tid", slv om dt ikk r utført non arbidsoppgavr. Dtt r tillgg som yts urglmssig for priodr dr dn ansatt ikk r til std på arbidsplassn. Fripngr omfattr all kontant ytlsr for fri, uavhngig av hvordan dtt brgns (dt r stor forskjllr i hvordan dtt brgns innn forskjllig næringr og tariffområdr). Omfattr samld fripngr, uavhngig av om brgningn r basrt på prosntsats llr som t fritillgg til ordinær fastlønn Bonus r godtgjørls som kan knytts dirkt til innsats llr rsultatr i n virksomht". Godtgjørlsn kan vær knyttt til n spsifikk innsats på individnivå llr gruppnivå dr n inntktsmottakr mottar n godtgjørls for utførlsn av sitt gnrll arbid, llr n spsifikk oppgav. Dt kan også yts godtgjørls til inntktsmottakr som kan knytts til rsultatr i virksomhtn. Dtt gjldr båd honorar og godtgjørls som mdlm av styr, rprsntantskap, utvalg, råd l. Godtgjørlsn skal innrapportrs slv om vrvt r t ldd i n virksomht for mottakr. Om ansatt r skattmssig bosatt i utlandt, skal dtt oppgis. Sluttvdrlag r kontantytlsr som gir økonomisk kompnsasjon til arbidstakr som ufrivillig mistr jobbn vd avskjd, oppsigls llr avtal md arbidsgivr. Dt rgns også som sluttvdrlag når lønn utbtals ttr at dn ansatt har fratrådt sin stilling (ttrlønn). Sluttvdrlag anss som lønn og kan utbtals båd løpnd llr som t ngangsbløp, og kan vær n kombinasjon av skattpliktig og skattfri dl. * * * * * * S 11. sluttvdrlag, trkkpliktig * Dtt omfattr all kontantytlsr som ikk naturlig hørr hjmm undr non av d ovnnvnt ytlsn. Gjldr lønn og fripngr som avdød hadd opptjnt før dødsfallt, mn som vdkommnd ikk hadd faktisk llr rttslig krav på å få utbtalt før dødsfallt. *

8 Kapitalinntkt Skattfri rstatning Lønn og annn godtgjørls som ikk r skattpliktig Lønn vd arbidsmarkdstilt ak Lønn vd konkurs llr statsgaranti Skattfri arbidsinntkt, barn undr 13 år Hyr til mannskap fisk småhvalfangst og slfangstfartøy Lønn opptjnt i utlandt Lønn - ikk r skattpliktig diplomat/konsulær st. Utnlandsk sjøfolk - ikk r skattpliktig Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Omfattr andr inntktr om kun skal bhandls som kapitalinntkt. Eks. rntr av for snt utbtalt lønn, pnsjon, fripngr mv. Omfattr utbtaling av skattfritt sluttvdrlag og tillggssluttvdrlag i tråd md tariffavtal. Dt r på viss vilkår gitt skattfritak for sluttvdrlag og tillggssluttvdrlag i sktl først ldd bokstav a nr. 1 (sluttvdrlag) og nr. 2 (tillggssluttvdrlag). Vilkårn knyttr sg båd til avtalns formll forankring (hvm som r partn i avtaln) og til avtalns vilkår (båd bløp, tjnsttid og aldr). Innrapportring av dnn ytlsn skjr for å kunn faststt trygdavgift og arbidsgivravgift. Du må oppgi hvor ansatt r skattmssig bosat. Som arbidsmarkdstiltak anss dltakls i følgnd typr tiltak: arbidspraksis, midlrtidig, sysslsttingstiltak komptans, arbidstrning og jobbskaping for arbidsldig (KA), vikarplass for arbidsldig, sysslsttingstiltak for yrkshmmd i offntlig virksomht, arbidstrningsgruppr, intgrringstilskudd, arbid md bistand, arbidsforbrdnd trning og hospitring Gjldr utbtalt garantibløp ttr lov om statsgaranti for lønnskrav vd konkurs og utbtaling av lønn fra konkursbo, llr dividnd av lønnskrav, opptjnt før konkursn. Lønn/fripngr opptjnt i oppsiglsstidn, som r anstt som prioritrt fordring i bot, innrapportrs også hr. Er arbidstakr pålagt å arbid i oppsiglsstidn ttr konkursåpningn, og lønnn anss som masskrav, skal lønnn innrapportrs som ordinær lønn. Gjldr skattfri arbidsinntkt knyttt til n konkrt arbidsprstasjon, på inntil kr til barn som vd inntktsårts utgang r 12 år llr yngr Hyr til mannskap på fisk-, småhvalfangst- og slfangstfartøy (tidligr kod 144) Gjldr lønn og annn kontantytls/godtgjørls for arbid utført i utlandt. Mottakr av ytlsn kan vær skattmssig bosatt i Norg llr i utlandt Gjldr lønn mv til ansatt som ikk r norsk borgr llr som ikk r fast bosatt i Norg. Gjldr ytlsr til sjøfolk skattmssig bosatt i utlandt, ansatt på NIS-skip og som r trygdt i Norg. Hvor ansatt r skattmssig bosatt må oppgis. * * * * *

9 Hyrtillgg, trkkpliktig Hyrtillgg, trkkfri Tlfon/brbånd mv. (l. kom) Ovrtidsmat Smusstillgg Annt, trkkpliktig Annt, trkkfri Tlfon/brbånd mv. (l. kom) Rntfordl lån Kontantytl s Kontantytl s Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Naturalytls Naturalytls Dtt gjldr hyrtillgg som utbtals for priodn sjøfolk r hjmm. Av praktisk og administrativ grunnr blir hyrtillggt som rgl utbtalt som t fast bløp pr månd uavhngig av om dt samsvarr md faktisk fripriod i hvr nklt månd. Når du ovrstigr i løpt av tt år, kan du ikk innrapportr hyrtillggt samlt for samm arbidstakr, mn må rapportr dn trkkpliktig og dn trkkfri dln hvr for sg. Hyrtillgg r trkkfritt når dt ikk ovrstigr kr i løpt av tt år. Hr skal du innrapportr fordl vd lktronisk kommunikasjon. For ansatt som får dkkt utgiftr til én llr flr tjnstr som utgiftsgodtgjørls vil skattpliktig fordl utgjør dt faktisk dkkd bløp bgrnst oppad til kr pr år. Gjldr utbtalt trkkfri matpngr i forbindls md ovrtid. Slik godtgjørlsr r trkkfri for bløp inntil Skattdirktoratts forskuddssats, forutsatt at skattytrn har hatt t fravær fra hjmmt på 12 timr llr mr. Smusstillgg r t ulmptillgg som yts i n dl tilfllr som kompnsasjon for mrkostnadr til arbidstøy samtidig som dt skal vær t visst vdrlag for ubkvmt arbid. Hl bløpt for smusstillgg skal innrapportrs som trkkpliktig, uavhngig av om n dl r skattfri. Gjldr trkkpliktig utgiftsgodtgjørlsr som ikk krvr særskilt spsifikasjon Gjldr trkkfri utgiftsgodtgjørlsr som ikk krvr særskilt spsifikasjon Arbidstakr som får dkkt én llr flr lktronisk kommunikasjonstjnstr som naturalytls skal ha t årlig inntktstillgg på kr Skattpliktig fordl utgjør kr 366 pr hl llr påbgynt månd arbidstakrn har disponrt tjnstn(). Gjldr lån som arbidsgivr gir til arbidstakr md rnt som r lavr nn normrntsatsn. Fordln r diffransn mllom normrntn og lånrntn (drsom lånrntn r lavr). Vd flr rimlig lån i samm priod kan fordln innrapportrs samlt. * * * * * * *

10 Skattpliktig dl av forsikring (ks. gruppliv) Annt, trkkpliktig Annt, trkkfri Ris losji Naturalytls Naturalytls Naturalytls Utgiftsgodtgjørls Omfattr fordlr vd prmir mv. btalt av arbidsgivr. Yrksskadforsikringsprmi som dkkr arbidsgivrs normal rstatningsansvar skal ikk innrapportrs, mn drsom dt r tgnt yrksskadforsikring som gir dkning utovr dtt, llr f.ks. fri og fritidsforsikring i tillgg, skal mrprmin innrapportrs. Gjldr skattpliktig og trkkpliktig naturalytlsr som ikk krvs spsifisrt særskilt og som r godtgjørls for arbid utført i Norg. Gjldr arbidstakrs fordl vd fri bruk/utlån av kapitalgjnstandr utn ovrdragls av indomsrttn. Fordln stts til hva dt vill kost å li tilsvarnd gjnstand på dt åpn markd. Gjldr utbtalt godtgjørls til losji til utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. * * Administrativ forplining Ris nattillgg Fast bilgodtgjørls 45. Ris annt Trkkpliktig ris kost Ris kost utn ovrnatting Ris kost md ovrnatting på hotll Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Trkkfri kontantgodtgjørls vd administrativ forplining på tjnstrisr og undr pndlropphold (tidligr kod 619 og 620). Antall døgn må oppgis Trkkfritt ulgitimrt nattillgg på innnlandsrisr (tidligr kod 610). Antall døgn må oppgis Trkkpliktig fast bilgodtgjørls (tidligr kod 153) * Gjldr utbtalt annn trkkpliktig utgiftsgodtgjørls til risr. Slik godtgjørls r trkkpliktig drsom dn ikk oppfyllr lgitimasjonskravn i skattbtalingsforskriftn, ikk r utbtalt i samsvar md bstmmlsr i statns risrgulativ (særavtal) llr tariffavtal, ovrstigr Skattdirktoratts forskuddssatsr. Gjldr utbtalt trkkpliktig godtgjørls til dkning av kost på tjnstrisr. Slik godtgjørls r trkkpliktig drsom dn ikk oppfyllr lgitimasjonskravn i skattbtalingsforskriftn, ikk r utbtalt i samsvar md bstmmlsr i statns risrgulativ (særavtal) llr tariffavtal llr ovrstigr Skattdirktoratts forskuddssatsr. Trkkfri godtgjørls til kost på tjnstris utn ovrnatting (tidligr kod 614). Antall dagr må oppgis Trkkfri godtgjørls til kost på tjnstris md ovrnatting (tidligr kod 610). Antall døgn må oppgis *

11 Ris kost md ovrnatting på pnsjonat Ris kost md ovrnatting hybl/brakk/priva t Ris kost m/ovrnatting på hotll < 28 dg Ris kost ovrnatting til sjåførr kjøring i utland Km godtgjørls Firmabil Kost Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Naturalytls Naturalytls Gjldr utbtalt trkkfri kostgodtgjørls når arbidstakr har ovrnattt på pnsjonat Gjldr utbtalt trkkfri kostgodtgjørls når arbidstakr har ovrnattt på hybl/brakk llr privat. Antall døgn må oppgis Gjldr utbtalt kostgodtgjørls når arbidsoppholdt på samm std har hatt n varight på ovr 28 døgn og arbidstakr har bodd på hotll. For arbidsopphold i utlandt må du oppgi opptjningsland. Dt r godtgjørls utbtalt fra og md dt 29. døgnt som skal innrapportrs hr. Gjldr utbtalt kostgodtgjørls til langtransportsjåførr for kjøring i utlandt. Gjldr utbtalt trkkfri bilgodtgjørls, trkkfritt passasjrtillgg og trkkfri godtgjørls vd bruk av andr frmkomstmidlr (hrundr tilhngrtillgg). Typ bil og antall kilomtr må oppgis. Passasjrtillgg må oppgis sparat. Gjldr fordln arbidstakr har vd privat disponring av arbidsgivrs bil. Innrapportringn gjnnomførs for hvr hl llr påbgynt kalndrmånd (brgnt ttr tolvdlr) som biln har vært til disposisjon. Typ bil, listpris og rgistrringsnummr/bilpool må oppgis. Annt (typ bil) gjldr fordl vd privat disponring av arbidsgivrs bil i d tilflln listpris klart ikk står i forhold til fordln vd dn privat bruk. Bil utnfor standardrgln gjldr for lastbilr md totalvkt på kg llr mr og bussr md mr nn 15 passasjrplassr, bilr som ttr sin konstruksjon llr innrdning i litn grad r gnt og hllr ikk mnt for privat bruk og som ikk bruks privat utovr arbidsris, bilr som dt i lov llr i mdhold av lov r fastsatt forbud mot å bnytt til annn privatkjøring nn arbidsris, bilr som r rgistrrt for ni passasjrr llr mr såfrmt d bruks i kjørordning organisrt av arbidsgivr for transport av ansatt på arbidsris og ikk bruks privat utovr arbidsris. Hr må totalt kjørt kilomtr, og hrav kjøring mllom hjm og arbid oppgis. Gjldr fordl vd hlt llr dlvis fri kost (hrundr rfusjon) som yts til pndlr *

12 Losji Bolig Kostbsparlsr i hjmmt Bsøksrisr i hjmmt, annt Kost Losji gn brakk/campingvog n Losji Bsøksrisr i hjmmt, km. godtgjørls Bsøksrisr i hjmmt, annt Lønn og annn godtgjørls opptjnt på norsk kontinntalsokkl utlnding Naturalytls Naturalytls Naturalytls Naturalytls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls kontantytl s/utgiftsgodtgjørls Gjldr fordl vd fritt losji (hrundr rfusjon) som yts til norsk pndlr llr utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. Fordl vd å bo i tt rom aln llr sammn md non går undr rgln om fritt losji. Gjldr fordl vd hlt llr dlvis fri bolig som yts til norsk pndlr llr utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. Gjldr dkkd kostnadr til kost for n arbidstakr undr pndlropphold utnfor hjmmt (ikk på tjnstris). Dt r ingn forskjll på om kostnadn r dkkt ttr rgning (rfusjon) llr vd fri kost (naturalytls). Gjldr arbidsgivrs kjøp av billttr i forbindls md pndlrs bsøk i hjmmt i Norg llr utlandt Gjldr godtgjørls og rfusjon av utgiftr til kost utbtalt vd arbidsopphold i Norg. Slik godtgjørlsr r trkkpliktig for utnlandsk arbidstakr som har lvrt skattkort md standardfradrag. Gjldr utbtalt godtgjørls til losji til arbidstakr undr arbidsopphold utnfor hjmmt som bnyttr gn brakk llr campingvogn. Slik godtgjørls r trkkfri når dn ikk ovrstigr taksringsrglns fradragssats for ulgitimrt losjiutgiftr Gjldr godtgjørls og rfusjon av utgiftr til losji utbtalt vd arbidsopphold i Norg. Slik godtgjørlsr r trkkpliktig for utnlandsk arbidstakr som har lvrt skattkort md standardfradrag. Kilomtrgodtgjørlsn r trkkfri om dn ikk ovrstigr Skattdirktoratts forskuddssatsr og utbtals for å dkk risutgiftr til bsøk i hjmmt i Norg llr utlandt for pndlr (norsk pndlr llr utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag). Antall kilomtr må oppgis. Godtgjørlsn r trkkpliktig for utnlandsk pndlr md skattkort md standardfradrag. Gjldr rfusjon av utgiftr til billttr og annn utgiftsgodtgjørls i forbindls md pndlrs bsøk i hjmmt i Norg llr utlandt. Utgiftsgodtgjørlsn r trkkfri for norsk pndlr og utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. Kontinntalsokkl har n gn sid i a-mldingn. Gjldr lønn og annn godtgjørls som r opptjnt på norsk kontinntalsokkl og utbtalt til ytlssmottakr som r skattmssig bosatt i utlandt. For all utbtalingr må arbidspriod oppgis. I tillgg må dt spsifisrs om lønn r opparbidt på hjlpfartøy og / / / / / / * / / / / / /

13 om arbidstakr r skattmssig bosatt i USA, må lønn først 60 dagr oppgis. Lønn og annn godtgjørls opptjnt på Svalbard, Jan Mayn og bilandn Pnsjon og livrntr i arbidsforhold Avtalfstt pnsjon Ny avtalfstt pnsjon, privat sktor Ettrlønn og ttrpnsjon Fødråd kontantytl s/naturaly tls/utgifts - godtgjørls kontantytl s kontantytl s kontantytl s kontantytl s Naturalytls Svalbard, Jan Mayn og bilandn har n gn sid i a- mldingn. Dr særskilt skattrglr for diss områdn gjldr, skal dnn sidn bnytts. Gjldr pnsjonsytlsr fra andr nn folktrygdn. Livrntr i arbidsforhold (kollktiv livrntr) tgnt før 1. januar 2007 og ttrlattpnsjon til gjnværnd ktfll hørr også til dnn gruppn. Dt samm gjldr uførpnsjon fra andr nn folktrygdn i tilfllr hvor dt ikk r konstatrt varig ndsatt rvrvsvn. / / Du må oppgi pnsjonsgrad og priod. Du må oppgi pnsjonsgrad og priod. Gjldr all lønn/pnsjon (båd skattpliktig og skattfri) utbtalt ttr n prsons dødsfall, og som ikk var opptjnt før dødsfallt. Skattplikt inntrffr når bløpt ovrstigr 1 ½ x grunnbløpt i folktrygdn. Vd faststtlsn av dn skattfri dln lggs grunnbløpt på tidspunkt for dødsfallt til grunn, jf. skattlovn 5-40 (1). Md fødråd mns at dn som slgr n slik indom btingr sg rtt til viss naturalir for rstn av sin lvtid som dlr av btalingn. Fødrådt kan bstå av kontantr, fri bolig, kost mv. Fødråd skal bar innrapportrs n gang i årt som tidligr. Bil Naturalytls Bil Bolig Naturalytls Bolig Tlfon/brbånd Naturalytls mv. (l. kom) Tlfon/brbånd mv. (l. kom) Rntfordl lån Naturalytls Rntfordl lån Annt Annt Hvis ikk ytlsn r nvnt hr, skal du brukt "Annt". Vdrlag (lott og kontantytl Lott llr part (hrundr minstlott) til fiskr (tidligr part), kontantytls s kod 446) /

14 Vdrlag til dagmamma i gt hjm, kontantytls Vdrlag til dagmamma i gt hjm, utgiftsgodtgjørls Annt (f.ks. royaltis), kontantytls Annt (f.ks. royaltis), utgiftsgodtgjørls kontantytl s kontantytl s kontantytl s Utgiftsgodtgjørls Hr skal du innrapportr godtgjørls for privat barnpass utført i dagmammans hjm når barnt ikk har fylt 12 år før utgangn av inntktsårt llr r ldr og har særlig bhov for omsorg og pli. Antall barn og antall måndr må oppgis. Hr skal du innrapportr godtgjørls for privat barnpass utført i dagmammans hjm når barnt ikk har fylt 12 år før utgangn av inntktsårt llr r ldr og har særlig bhov for omsorg og pli. Antall barn og antall måndr må oppgis. Dtt gjldr kun honorar llr annn godtgjøring som r utbtalt til opphavsmann til åndsvrk. Vdrlag for tjnstr av tknisk, håndvrksmssig, juridisk, rgnskapsmssig llr annn art skal ikk innrapportrs gjnnom a-mldingn. må du lvr opplysningr om vntull utbtalingr til slvstndig næringsdrivnd utn fast forrtningsstd i t gt Altinn skjma, s ovnfor. Opplysningn i skjmat gjldr all utbtalingr gjnnomført i dt sist årt. Skjmat lvrs n gang pr år. s bskrivls ovnfor *Arbidstakr r ikk omfattt av norsk trygdlovgivning (frmgår vd blanktt A1/E101 llr vd mlding fra Arbids- og vlfrdstatn)

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer