Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:"

Transkript

1 Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan du søk opp i nhtsrgistrt: Arbidskontraktn til d ansatt Lønnslippn til d ansatt Hvis du sndr inn flr skjma for samm kalndrmånd r dt sist innsndt skjma som tllr. All obligatorisk fltr (mrkt md *) må fylls ut hvr gang, slv om dt ikk r non ndringr fra sist innsnding. Skjma snds til: Arbidsgivrs kontaktopplysningr Du må oppgi organisasjonsnummr til opplysningspliktig og til virksomhtn. Opplysningspliktig: All som r rgistrrt som arbidsgivr i Enhtsrgistrt får tildlt t organisasjonsnummr til dn juridisk nhtn. Virksomht: All juridisk nhtr har tt llr flr virksomhtsnumr. Du finnr din virksomhtsnumr vd å slå opp i Enhtsrgistrt: Skal du snd inn a-mlding for flr virksomhtsnumr, må du fyll ut tt skjma pr virksomhtsnummr. Andr kontaktopplysningr trngr vi for å nå dg om vi har spørsmål. Innsnding på fødslsnummr: Skal du snd inn a-mldingn på ditt fødslsnummr, skrivr du dtt i fltt for båd opplysningspliktigs organisasjonsnummr og virksomhtns organisasjonsnummr. Undrskrift Husk å skriv undr, hvis ikk r ikk skjmat gyldig! Rapportringsmånd og år Fyll ut md måndn du rapportrr for i formatt mm-åååå. Btaling Forskuddstrkk og arbidsgivravgift btals inn til skattoppkrvr annnhvr månd. Frist for innbtaling r 15. annnhvr månd (justrs for hlg/hlligdagr). Kontonummr til skattoppkrvrn din finnr du hr: KID-nummr for innbtalingn kan du lag hr: Dt r viktig at samm organisasjonsnummr bnytts vd innbtaling og innrapportring av a- mlding. Du gnrr tt KID-nummr for forskuddstrkk, og tt for arbidsgivravgift.

2 Du kan summr bløpn for d to måndn som har lik btalingsfrist, til én innbtaling. Forskuddstrkk I dtt fltt oppgir du summn av forskuddstrkk for dnn måndn for all din ansatt. Arbidsgivravgift Hr må du fyll ut bløp basrt på typ næring, son og sats. Hvor my arbidsgivravgift du skal btal r avhngig av hvor i landt du bor og hvilkn næring du tilhørr. Finn din son og sats hr: Satsn gangr du md grunnlag/rfusjon/pnsjon og får brgnt avgift. Gnrll næringr Dtt r all næringr som ikk fallr inn undr katgorin ndnfor. Sktorunntatt aktivitt - Dtt gjldr næringr som r bskjftigt md produksjon av stålproduktr opplistt i Annx I til kapittl 25B om rgionalstøtt i ESAs rtningslinjr for statsstøtt, og byggr llr rparrr slvdrvt, sjøgånd kommrsilt fartøy. Diss skal i utgangspunktt btal arbidsgivravgift ttr høyst sats, mn dt finns n firbløpsordning som btyr at arbidsgivr kan bnytt diffrnsirt satsr innnfor t fribløp. Jordbruk, skogbruk og fiskri - fortak hvor virksomhtn r bgrnst til a omfatt produktr som ikk fallr inn undr EØS- avtaln skal brgn avgift ttr diffrnsirt satsr, utn fribløp. Godstransport på vi - Du skal bruk dnn brgningskodn drsom fortakt drivr md vitransport. Øvrig transportfortak følgr hovdrgln md ordinær brgningskod i gnrll næringr. For godstransport på vi finns dt n fribløpsordning for son Ia V. For d som ikk r innnfor fribløpsordningn gjldr høyst satsr. USA/Canada dtt gjldr arbidstakr utstdt til Norg fra USA llr Canada, og som fallr inn undr nærmr angitt vilkår i Arbidsdpartmntts årlig forskrift om avgift for slik arbidstakr. Bløpn førs i n av diss tr kolonnn: Grunnlag: Hr førr du all ytlsr dt skal btals arbidsgivravgift for, unntatt pnsjon. Rfusjon: Hr førr du rfusjon av sykpngr/prmisjon ol. Dtt r t ngativt bløp og skal rdusr sum arbidsgivravgift til btaling. Pnsjon: Hr førr du pnsjonsutbtalingr (ikk trkk til pnsjonsordningr). Om arbidsforholdt Idntifikasjon av arbidstakr Fyll ut navn og fødslsnummr llr D-nummr.

3 For arbidstakr som ikk har norsk fødslsnummr llr D-nummr, kan dt midlrtidig oppgis n intrnasjonal idntifikator. Gyldig typr r passnummr, Social Scurity Numbr, Tax Idntification Numbr, Valu Addd Tax Idntification Numbr. Dn intrnasjonal idntifikatorn ma vær utstdt av dt landt vdkommnd kommr fra. Pa skjmat førr du id-nummrt i riktig rubrikk. Du må også oppgi land. Når n arbidstakr får tildlt norsk D-nummr llr fødslsnummr, må du i først a- mlding oppgi båd dt ny norsk id-nummrt, og dn intrnasjonal id-nummrt du har oppgitt tidligr. Da klarr vi å kobl sammn tidligr rapportring på prsonn til dt ny. Forskuddstrkk: Hr fyllr du inn inntktsmottakrns forskuddstrkk dnn måndn. Startdato og sluttdato: Startdato for arbidsforholdt fylls alltid ut, og du kan fyll ut sluttdato hvis dn r kjnt. Yrkskod: Hr skal du før opp standard yrkskod til bruk for Statistisk sntralbyrå. Du kan søk opp yrkskodr på Typ arbidsforhold Dt finns fir typr arbidsforhold. Opplysning om typ arbidsforholddannr grunnlag for arbidstakrs rttightr. Ordinært arbidsforhold D allr flst arbidsforhold vil vær ordinært arbidsforhold. Ordinær arbidsforhold omfattr all som arbidr i n annns tjnst for lønn llr annn godtgjørls, hvis ikk arbidt r av maritim karaktr. Maritimt arbidsforhold Maritim arbidsforhold omfattr all som arbidr i n annns tjnst for lønn llr annn godtgjørls dr arbidt r av maritimt karaktr. Md maritim karaktr mns at arbidt utførs til sjøs, pa fartøy llr flyttbar innrtning, ksmplvis borrigg. Frilansr, oppdragstakr, honorar prsonr mm En frilansr, oppdragstakr mv. r nhvr som utførr arbid llr oppdrag for lønn llr annn godtgjørls utn tjnstforhold/arbidsforhold, mn utn a vær slvstndig næringsdrivnd. Eksmplr r frilansr, styrmdlmmr, folkvalgt, prsonr som innhar tillitsvrv, fostrforldr, støttkontaktr, avlastr og prsonr md omsorgslønn. For dnn typn arbidsforhold r dt ikk no krav om innrapportring før du har fortatt n utbtaling. Rglvrk: s folktrygdlovn 1-9. Pnsjon llr andr ytlsr utn arbidsforhold Dtt gjldr vd utbtaling av n pnsjon llr annn ytls/godtgjørls til n prson, dr ytlsn ikk r knyttt til t arbidsforhold ttr folktrygdlovn. Eksmplr r konkursbo som skal btal utstånd lønn til ansatt i t fortak som har gått konkurs og får dkning fra lønnsgarantiordning, og utbtalingr til prsonr som dltar i arbidstrningstiltak for yrkshmmd, når lønnn r dfinrt som mottak av oppmuntringspngr.

4 Informasjon om arbidsforholdt Flt Bskrivls Obligatorisk for Startdato Når arbidsforholdt startt Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Frilansr, oppdragstakr [..] Sluttdato Fylls ut om arbidstakrn sluttr i løpt av priodn du rapportrr for. Yrkskod All stillingr har n yrkskod. Dnn Ordinært arbidsforhold finnr du på Avlønningstyp Fastlønnt, timlønnt, honorar, provisjonslønnt llr akkordlønnt. Om flr typr r aktull, vlg dn som bløpsmssig utgjør størst andl Antall timr full stilling tilsvarr pr uk Avtalt stillingsprosnt Sist ndring av stillingsprosnt Dato for sist lønnsndring Dt avtalt antall arbidstimr pr uk som n fulltidsstilling i t tilsvarnd arbidsforhold i virksomhtn utgjør. Ubtalt spispaus skal trkks fra. Drsom dtt ikk r fastsatt i bdriftn kan du fyll ut md 37,5 timr. Hvor stor prosnt arbidsforholdt utgjør av n full stilling. Stillingsprosntn r forholdt mllom antall timr pr uk i full stilling og antall timr pr uk som arbidsforholdt utgjør. Drsom arbidstid ikk r avtalt kan fltt stts til 0. Hr skal ndringr av avtalt arbidstid oppgis. Om stillingsprosnt ikk har ndrt sg vil dnn daton vær lik startdato. Sist varig ndring av sats for lønn. Om lønn ikk har ndrt sg vil dato vær lik startdato. Om yrk llr stillingsprosnt/arbidstid har ndrt sg vil ikk dtt gjld som lønnsndring. *Kun obligatorisk for fastlønn og timlønn **Kun obligatorisk for fastlønn Maritimt arbidsforhold* Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold** Ordinært arbidsforhold Maritimt arbidsforhold Prmittring Prmittring btyr at arbidstakr midlrtidig fritas for arbidsplikt i forbindls md driftsinnskrnkningr llr driftsstans. Hl llr dlvis prmittring skal oppgis uanstt lngd. Prmisjon Prmisjon skal oppgis drsom arbidstakr har hl llr dlvis prmisjon i 14 dagr llr mr. Om arbidstakrn har flr kort, mn ttrfølgnd/sammnhngnd prmisjonr som

5 til sammn varr ovr 14 dagr i løpt av 12 måndr, skal diss innrapportrs. Båd lønnd og ulønnd prmisjonr skal rapportrs For pndlr Hr vlgr du altrnativt som passr om arbidstakr r pndlr. For å vær pndlr må arbidstakr blant annt vær lønnstakr og ovrnatt bort på grunn av jobb. Hr kan arbidstakr finn ut av pndlrstatus: For utnlandsk arbidsforhold Hr hakr du av om arbidstakr ikk r omfattt av norsk trygdlovgivning (frmgår av blanktt A1/E101 llr vd mlding fra Arbids- og vlfrdstatn) llr r skattmssig bosatt i utlandt. For maritim arbidsforhold Om dt r snakk om t maritimt arbidsforhold må du kryss av for hvilkt skipsrgistr skipstyp og fartsområd som r aktult. Skipsrgistrn r Norsk Ordinært Skipsrgistr (NOR), Norsk Intrnasjonalt Skipsrgistr (NIS) llr Utnlandsk Skipsrgistr (UTL). Om t fartøy har gått i båd innnriks- og utnriksfart i n rapportringspriod, skal dt fartsområdt fartøyt har på rapportringstidspunktt oppgis. For sjøfolk Sjøfolk som av hnsyn til arbidt bor utnfor hjmmt, og har fri kost om bord, skal ha fradrag for småutgiftr. Oppgi antall døgn som arbidsgivr ikk har dkkt n vsntlig dl av småutgiftn og antall døgn totalt For Svalbard Dt finns n gn sid for inntktr opptjnt på Svalbard. Dnn finnr du sammn md a- mldingn hr: www. skatttatn.no. For bosatt på Svalbard r utgangspunktt d flst typr inntktr skattpliktig til øygruppn, og aktull for lønnstrkkordningn, md mindr inntktn r lønn for arbid opptjnt på fastlandt llr i utlandt. Arbidstakr md sammnhngnd opphold på Svalbard ovr 30 dagr utn å vær skattmssig bosatt, vil komm inn undr lønnstrkkordningn for dn inntkt som r opptjnt på Svalbard i priodn. Jan Mayn og bilandn i Antarktis Dt finns n gn sid for inntktr opptjnt på Jan Mayn og bilandn. Dnn finnr du sammn md a-mldingn hr: www. skatttatn.no. Prsonr som omfatts av Jan Mayn skattlovn skal bskatts ttr bstmmlsn om lønnstrkk i svalbardskattlovn, mn skattn skal btals til fastlandt. For utnlandsk arbidr på norsk kontintntalsokkl Dt finns n gn sid for inntktr opptjnt på norsk kontinntalsokkl til arbidstakr som r skattmssig bosatt i utlandt. Dnn finnr du sammn md a-mldingn hr: www. skatttatn.no

6 Inntktr og fradrag D forskjllig ytlsn dls inn i: Kontantytlsr: All ytlsr som gis i form av kontant pngr, lktronisk ovrføring mv. Naturalytlsr: All ytlsr som gis i annt nn kontant pngr, lktronisk ovrføring ol. Utgiftsgodtgjørls: Ytlsr som arbidstakr mottar til dkning av kostnadr i forbindls md utførls av arbid. Godtgjørlsn kan gi arbidstakr t ovrskudd llr innhold t lmnt av lønn. For nklt ytlsr skal du oppgi antall timr, kilomtr, dagr llr døgn. Fordi nklt ytlsr krvr spsifikasjonr, har vi lagt tr tillggssidr som kan lggs vd a-mldingn. Diss lastr du opp på samm std som a-mldingn, på D tr tillggssidn r Svalbard, Jan Mayn og bilandn pnsjon og næringsinntktr inntktr opptjnt på kontinntalsokkl. Fastlønn Timlønn Ytls Typ ytls Bskrivls av ytls Ovrtidsgodtgjørls Fast tillgg Hlligdagstillgg Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Omfattr avtalt fast bruttolønn før skatt, fast avtalt ovrtidsgodtgjørls og lønn til prosntlønt og provisjonslønt. Omfattr ansatt md avtalt timlønnssats og antall timr som liggr til grunn for utbtalt timlønn. Vd innrapportring av ovrtidsgodtgjørls skal antall timr som liggr til grunn for utbtalt ovrtid rapportrs samtidig som du innrapportrr lønn. Antall timr må oppgis. Ovrtidsgodtgjørls r kontantvdrlag som r gitt som kompnsasjon for arbidt ovrtid. Antall timr må oppgis. Md fast tillgg rgns f.ks. b-tillgg, stabilisringstillgg, slktivt tillgg for sykplir samt tillgg for ansvarsvaktr, fagansvar, ldransvar mv. Undr hlligdagstillgg skal dt tillggt som utbtals for arbid utført på n hlligdag innrapportrs. Dt r vrdin av slv tillggt som skal rapportrs undr Trk k- plikt Arb. giv r- avgi ft * * * * *

7 hlligdagstillgg. Urglmssig tillgg knyttt til arbidt tid Urglmssig tillgg knyttt til ikk arbidt tid Fripngr Bonus Styrhonorarr og godtgjørls vrv Sluttvdrlag, trkkpliktig Sluttvdrlag, trkkfri Annt Lønn ttr død Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Dtt r tillgg som yts urglmssig for forhold knyttt til stillingn llr yrkt, arbidsmngd, arbidstid llr std. Så lng dn ansatt må opphold sg på arbidsstdt, rgns dt som "arbidt tid", slv om dt ikk r utført non arbidsoppgavr. Dtt r tillgg som yts urglmssig for priodr dr dn ansatt ikk r til std på arbidsplassn. Fripngr omfattr all kontant ytlsr for fri, uavhngig av hvordan dtt brgns (dt r stor forskjllr i hvordan dtt brgns innn forskjllig næringr og tariffområdr). Omfattr samld fripngr, uavhngig av om brgningn r basrt på prosntsats llr som t fritillgg til ordinær fastlønn Bonus r godtgjørls som kan knytts dirkt til innsats llr rsultatr i n virksomht". Godtgjørlsn kan vær knyttt til n spsifikk innsats på individnivå llr gruppnivå dr n inntktsmottakr mottar n godtgjørls for utførlsn av sitt gnrll arbid, llr n spsifikk oppgav. Dt kan også yts godtgjørls til inntktsmottakr som kan knytts til rsultatr i virksomhtn. Dtt gjldr båd honorar og godtgjørls som mdlm av styr, rprsntantskap, utvalg, råd l. Godtgjørlsn skal innrapportrs slv om vrvt r t ldd i n virksomht for mottakr. Om ansatt r skattmssig bosatt i utlandt, skal dtt oppgis. Sluttvdrlag r kontantytlsr som gir økonomisk kompnsasjon til arbidstakr som ufrivillig mistr jobbn vd avskjd, oppsigls llr avtal md arbidsgivr. Dt rgns også som sluttvdrlag når lønn utbtals ttr at dn ansatt har fratrådt sin stilling (ttrlønn). Sluttvdrlag anss som lønn og kan utbtals båd løpnd llr som t ngangsbløp, og kan vær n kombinasjon av skattpliktig og skattfri dl. * * * * * * S 11. sluttvdrlag, trkkpliktig * Dtt omfattr all kontantytlsr som ikk naturlig hørr hjmm undr non av d ovnnvnt ytlsn. Gjldr lønn og fripngr som avdød hadd opptjnt før dødsfallt, mn som vdkommnd ikk hadd faktisk llr rttslig krav på å få utbtalt før dødsfallt. *

8 Kapitalinntkt Skattfri rstatning Lønn og annn godtgjørls som ikk r skattpliktig Lønn vd arbidsmarkdstilt ak Lønn vd konkurs llr statsgaranti Skattfri arbidsinntkt, barn undr 13 år Hyr til mannskap fisk småhvalfangst og slfangstfartøy Lønn opptjnt i utlandt Lønn - ikk r skattpliktig diplomat/konsulær st. Utnlandsk sjøfolk - ikk r skattpliktig Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Kontantytl s Omfattr andr inntktr om kun skal bhandls som kapitalinntkt. Eks. rntr av for snt utbtalt lønn, pnsjon, fripngr mv. Omfattr utbtaling av skattfritt sluttvdrlag og tillggssluttvdrlag i tråd md tariffavtal. Dt r på viss vilkår gitt skattfritak for sluttvdrlag og tillggssluttvdrlag i sktl først ldd bokstav a nr. 1 (sluttvdrlag) og nr. 2 (tillggssluttvdrlag). Vilkårn knyttr sg båd til avtalns formll forankring (hvm som r partn i avtaln) og til avtalns vilkår (båd bløp, tjnsttid og aldr). Innrapportring av dnn ytlsn skjr for å kunn faststt trygdavgift og arbidsgivravgift. Du må oppgi hvor ansatt r skattmssig bosat. Som arbidsmarkdstiltak anss dltakls i følgnd typr tiltak: arbidspraksis, midlrtidig, sysslsttingstiltak komptans, arbidstrning og jobbskaping for arbidsldig (KA), vikarplass for arbidsldig, sysslsttingstiltak for yrkshmmd i offntlig virksomht, arbidstrningsgruppr, intgrringstilskudd, arbid md bistand, arbidsforbrdnd trning og hospitring Gjldr utbtalt garantibløp ttr lov om statsgaranti for lønnskrav vd konkurs og utbtaling av lønn fra konkursbo, llr dividnd av lønnskrav, opptjnt før konkursn. Lønn/fripngr opptjnt i oppsiglsstidn, som r anstt som prioritrt fordring i bot, innrapportrs også hr. Er arbidstakr pålagt å arbid i oppsiglsstidn ttr konkursåpningn, og lønnn anss som masskrav, skal lønnn innrapportrs som ordinær lønn. Gjldr skattfri arbidsinntkt knyttt til n konkrt arbidsprstasjon, på inntil kr til barn som vd inntktsårts utgang r 12 år llr yngr Hyr til mannskap på fisk-, småhvalfangst- og slfangstfartøy (tidligr kod 144) Gjldr lønn og annn kontantytls/godtgjørls for arbid utført i utlandt. Mottakr av ytlsn kan vær skattmssig bosatt i Norg llr i utlandt Gjldr lønn mv til ansatt som ikk r norsk borgr llr som ikk r fast bosatt i Norg. Gjldr ytlsr til sjøfolk skattmssig bosatt i utlandt, ansatt på NIS-skip og som r trygdt i Norg. Hvor ansatt r skattmssig bosatt må oppgis. * * * * *

9 Hyrtillgg, trkkpliktig Hyrtillgg, trkkfri Tlfon/brbånd mv. (l. kom) Ovrtidsmat Smusstillgg Annt, trkkpliktig Annt, trkkfri Tlfon/brbånd mv. (l. kom) Rntfordl lån Kontantytl s Kontantytl s Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Naturalytls Naturalytls Dtt gjldr hyrtillgg som utbtals for priodn sjøfolk r hjmm. Av praktisk og administrativ grunnr blir hyrtillggt som rgl utbtalt som t fast bløp pr månd uavhngig av om dt samsvarr md faktisk fripriod i hvr nklt månd. Når du ovrstigr i løpt av tt år, kan du ikk innrapportr hyrtillggt samlt for samm arbidstakr, mn må rapportr dn trkkpliktig og dn trkkfri dln hvr for sg. Hyrtillgg r trkkfritt når dt ikk ovrstigr kr i løpt av tt år. Hr skal du innrapportr fordl vd lktronisk kommunikasjon. For ansatt som får dkkt utgiftr til én llr flr tjnstr som utgiftsgodtgjørls vil skattpliktig fordl utgjør dt faktisk dkkd bløp bgrnst oppad til kr pr år. Gjldr utbtalt trkkfri matpngr i forbindls md ovrtid. Slik godtgjørlsr r trkkfri for bløp inntil Skattdirktoratts forskuddssats, forutsatt at skattytrn har hatt t fravær fra hjmmt på 12 timr llr mr. Smusstillgg r t ulmptillgg som yts i n dl tilfllr som kompnsasjon for mrkostnadr til arbidstøy samtidig som dt skal vær t visst vdrlag for ubkvmt arbid. Hl bløpt for smusstillgg skal innrapportrs som trkkpliktig, uavhngig av om n dl r skattfri. Gjldr trkkpliktig utgiftsgodtgjørlsr som ikk krvr særskilt spsifikasjon Gjldr trkkfri utgiftsgodtgjørlsr som ikk krvr særskilt spsifikasjon Arbidstakr som får dkkt én llr flr lktronisk kommunikasjonstjnstr som naturalytls skal ha t årlig inntktstillgg på kr Skattpliktig fordl utgjør kr 366 pr hl llr påbgynt månd arbidstakrn har disponrt tjnstn(). Gjldr lån som arbidsgivr gir til arbidstakr md rnt som r lavr nn normrntsatsn. Fordln r diffransn mllom normrntn og lånrntn (drsom lånrntn r lavr). Vd flr rimlig lån i samm priod kan fordln innrapportrs samlt. * * * * * * *

10 Skattpliktig dl av forsikring (ks. gruppliv) Annt, trkkpliktig Annt, trkkfri Ris losji Naturalytls Naturalytls Naturalytls Utgiftsgodtgjørls Omfattr fordlr vd prmir mv. btalt av arbidsgivr. Yrksskadforsikringsprmi som dkkr arbidsgivrs normal rstatningsansvar skal ikk innrapportrs, mn drsom dt r tgnt yrksskadforsikring som gir dkning utovr dtt, llr f.ks. fri og fritidsforsikring i tillgg, skal mrprmin innrapportrs. Gjldr skattpliktig og trkkpliktig naturalytlsr som ikk krvs spsifisrt særskilt og som r godtgjørls for arbid utført i Norg. Gjldr arbidstakrs fordl vd fri bruk/utlån av kapitalgjnstandr utn ovrdragls av indomsrttn. Fordln stts til hva dt vill kost å li tilsvarnd gjnstand på dt åpn markd. Gjldr utbtalt godtgjørls til losji til utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. * * Administrativ forplining Ris nattillgg Fast bilgodtgjørls 45. Ris annt Trkkpliktig ris kost Ris kost utn ovrnatting Ris kost md ovrnatting på hotll Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Trkkfri kontantgodtgjørls vd administrativ forplining på tjnstrisr og undr pndlropphold (tidligr kod 619 og 620). Antall døgn må oppgis Trkkfritt ulgitimrt nattillgg på innnlandsrisr (tidligr kod 610). Antall døgn må oppgis Trkkpliktig fast bilgodtgjørls (tidligr kod 153) * Gjldr utbtalt annn trkkpliktig utgiftsgodtgjørls til risr. Slik godtgjørls r trkkpliktig drsom dn ikk oppfyllr lgitimasjonskravn i skattbtalingsforskriftn, ikk r utbtalt i samsvar md bstmmlsr i statns risrgulativ (særavtal) llr tariffavtal, ovrstigr Skattdirktoratts forskuddssatsr. Gjldr utbtalt trkkpliktig godtgjørls til dkning av kost på tjnstrisr. Slik godtgjørls r trkkpliktig drsom dn ikk oppfyllr lgitimasjonskravn i skattbtalingsforskriftn, ikk r utbtalt i samsvar md bstmmlsr i statns risrgulativ (særavtal) llr tariffavtal llr ovrstigr Skattdirktoratts forskuddssatsr. Trkkfri godtgjørls til kost på tjnstris utn ovrnatting (tidligr kod 614). Antall dagr må oppgis Trkkfri godtgjørls til kost på tjnstris md ovrnatting (tidligr kod 610). Antall døgn må oppgis *

11 Ris kost md ovrnatting på pnsjonat Ris kost md ovrnatting hybl/brakk/priva t Ris kost m/ovrnatting på hotll < 28 dg Ris kost ovrnatting til sjåførr kjøring i utland Km godtgjørls Firmabil Kost Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Naturalytls Naturalytls Gjldr utbtalt trkkfri kostgodtgjørls når arbidstakr har ovrnattt på pnsjonat Gjldr utbtalt trkkfri kostgodtgjørls når arbidstakr har ovrnattt på hybl/brakk llr privat. Antall døgn må oppgis Gjldr utbtalt kostgodtgjørls når arbidsoppholdt på samm std har hatt n varight på ovr 28 døgn og arbidstakr har bodd på hotll. For arbidsopphold i utlandt må du oppgi opptjningsland. Dt r godtgjørls utbtalt fra og md dt 29. døgnt som skal innrapportrs hr. Gjldr utbtalt kostgodtgjørls til langtransportsjåførr for kjøring i utlandt. Gjldr utbtalt trkkfri bilgodtgjørls, trkkfritt passasjrtillgg og trkkfri godtgjørls vd bruk av andr frmkomstmidlr (hrundr tilhngrtillgg). Typ bil og antall kilomtr må oppgis. Passasjrtillgg må oppgis sparat. Gjldr fordln arbidstakr har vd privat disponring av arbidsgivrs bil. Innrapportringn gjnnomførs for hvr hl llr påbgynt kalndrmånd (brgnt ttr tolvdlr) som biln har vært til disposisjon. Typ bil, listpris og rgistrringsnummr/bilpool må oppgis. Annt (typ bil) gjldr fordl vd privat disponring av arbidsgivrs bil i d tilflln listpris klart ikk står i forhold til fordln vd dn privat bruk. Bil utnfor standardrgln gjldr for lastbilr md totalvkt på kg llr mr og bussr md mr nn 15 passasjrplassr, bilr som ttr sin konstruksjon llr innrdning i litn grad r gnt og hllr ikk mnt for privat bruk og som ikk bruks privat utovr arbidsris, bilr som dt i lov llr i mdhold av lov r fastsatt forbud mot å bnytt til annn privatkjøring nn arbidsris, bilr som r rgistrrt for ni passasjrr llr mr såfrmt d bruks i kjørordning organisrt av arbidsgivr for transport av ansatt på arbidsris og ikk bruks privat utovr arbidsris. Hr må totalt kjørt kilomtr, og hrav kjøring mllom hjm og arbid oppgis. Gjldr fordl vd hlt llr dlvis fri kost (hrundr rfusjon) som yts til pndlr *

12 Losji Bolig Kostbsparlsr i hjmmt Bsøksrisr i hjmmt, annt Kost Losji gn brakk/campingvog n Losji Bsøksrisr i hjmmt, km. godtgjørls Bsøksrisr i hjmmt, annt Lønn og annn godtgjørls opptjnt på norsk kontinntalsokkl utlnding Naturalytls Naturalytls Naturalytls Naturalytls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls Utgiftsgodtgjørls kontantytl s/utgiftsgodtgjørls Gjldr fordl vd fritt losji (hrundr rfusjon) som yts til norsk pndlr llr utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. Fordl vd å bo i tt rom aln llr sammn md non går undr rgln om fritt losji. Gjldr fordl vd hlt llr dlvis fri bolig som yts til norsk pndlr llr utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. Gjldr dkkd kostnadr til kost for n arbidstakr undr pndlropphold utnfor hjmmt (ikk på tjnstris). Dt r ingn forskjll på om kostnadn r dkkt ttr rgning (rfusjon) llr vd fri kost (naturalytls). Gjldr arbidsgivrs kjøp av billttr i forbindls md pndlrs bsøk i hjmmt i Norg llr utlandt Gjldr godtgjørls og rfusjon av utgiftr til kost utbtalt vd arbidsopphold i Norg. Slik godtgjørlsr r trkkpliktig for utnlandsk arbidstakr som har lvrt skattkort md standardfradrag. Gjldr utbtalt godtgjørls til losji til arbidstakr undr arbidsopphold utnfor hjmmt som bnyttr gn brakk llr campingvogn. Slik godtgjørls r trkkfri når dn ikk ovrstigr taksringsrglns fradragssats for ulgitimrt losjiutgiftr Gjldr godtgjørls og rfusjon av utgiftr til losji utbtalt vd arbidsopphold i Norg. Slik godtgjørlsr r trkkpliktig for utnlandsk arbidstakr som har lvrt skattkort md standardfradrag. Kilomtrgodtgjørlsn r trkkfri om dn ikk ovrstigr Skattdirktoratts forskuddssatsr og utbtals for å dkk risutgiftr til bsøk i hjmmt i Norg llr utlandt for pndlr (norsk pndlr llr utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag). Antall kilomtr må oppgis. Godtgjørlsn r trkkpliktig for utnlandsk pndlr md skattkort md standardfradrag. Gjldr rfusjon av utgiftr til billttr og annn utgiftsgodtgjørls i forbindls md pndlrs bsøk i hjmmt i Norg llr utlandt. Utgiftsgodtgjørlsn r trkkfri for norsk pndlr og utnlandsk pndlr md skattkort utn standardfradrag. Kontinntalsokkl har n gn sid i a-mldingn. Gjldr lønn og annn godtgjørls som r opptjnt på norsk kontinntalsokkl og utbtalt til ytlssmottakr som r skattmssig bosatt i utlandt. For all utbtalingr må arbidspriod oppgis. I tillgg må dt spsifisrs om lønn r opparbidt på hjlpfartøy og / / / / / / * / / / / / /

13 om arbidstakr r skattmssig bosatt i USA, må lønn først 60 dagr oppgis. Lønn og annn godtgjørls opptjnt på Svalbard, Jan Mayn og bilandn Pnsjon og livrntr i arbidsforhold Avtalfstt pnsjon Ny avtalfstt pnsjon, privat sktor Ettrlønn og ttrpnsjon Fødråd kontantytl s/naturaly tls/utgifts - godtgjørls kontantytl s kontantytl s kontantytl s kontantytl s Naturalytls Svalbard, Jan Mayn og bilandn har n gn sid i a- mldingn. Dr særskilt skattrglr for diss områdn gjldr, skal dnn sidn bnytts. Gjldr pnsjonsytlsr fra andr nn folktrygdn. Livrntr i arbidsforhold (kollktiv livrntr) tgnt før 1. januar 2007 og ttrlattpnsjon til gjnværnd ktfll hørr også til dnn gruppn. Dt samm gjldr uførpnsjon fra andr nn folktrygdn i tilfllr hvor dt ikk r konstatrt varig ndsatt rvrvsvn. / / Du må oppgi pnsjonsgrad og priod. Du må oppgi pnsjonsgrad og priod. Gjldr all lønn/pnsjon (båd skattpliktig og skattfri) utbtalt ttr n prsons dødsfall, og som ikk var opptjnt før dødsfallt. Skattplikt inntrffr når bløpt ovrstigr 1 ½ x grunnbløpt i folktrygdn. Vd faststtlsn av dn skattfri dln lggs grunnbløpt på tidspunkt for dødsfallt til grunn, jf. skattlovn 5-40 (1). Md fødråd mns at dn som slgr n slik indom btingr sg rtt til viss naturalir for rstn av sin lvtid som dlr av btalingn. Fødrådt kan bstå av kontantr, fri bolig, kost mv. Fødråd skal bar innrapportrs n gang i årt som tidligr. Bil Naturalytls Bil Bolig Naturalytls Bolig Tlfon/brbånd Naturalytls mv. (l. kom) Tlfon/brbånd mv. (l. kom) Rntfordl lån Naturalytls Rntfordl lån Annt Annt Hvis ikk ytlsn r nvnt hr, skal du brukt "Annt". Vdrlag (lott og kontantytl Lott llr part (hrundr minstlott) til fiskr (tidligr part), kontantytls s kod 446) /

14 Vdrlag til dagmamma i gt hjm, kontantytls Vdrlag til dagmamma i gt hjm, utgiftsgodtgjørls Annt (f.ks. royaltis), kontantytls Annt (f.ks. royaltis), utgiftsgodtgjørls kontantytl s kontantytl s kontantytl s Utgiftsgodtgjørls Hr skal du innrapportr godtgjørls for privat barnpass utført i dagmammans hjm når barnt ikk har fylt 12 år før utgangn av inntktsårt llr r ldr og har særlig bhov for omsorg og pli. Antall barn og antall måndr må oppgis. Hr skal du innrapportr godtgjørls for privat barnpass utført i dagmammans hjm når barnt ikk har fylt 12 år før utgangn av inntktsårt llr r ldr og har særlig bhov for omsorg og pli. Antall barn og antall måndr må oppgis. Dtt gjldr kun honorar llr annn godtgjøring som r utbtalt til opphavsmann til åndsvrk. Vdrlag for tjnstr av tknisk, håndvrksmssig, juridisk, rgnskapsmssig llr annn art skal ikk innrapportrs gjnnom a-mldingn. må du lvr opplysningr om vntull utbtalingr til slvstndig næringsdrivnd utn fast forrtningsstd i t gt Altinn skjma, s ovnfor. Opplysningn i skjmat gjldr all utbtalingr gjnnomført i dt sist årt. Skjmat lvrs n gang pr år. s bskrivls ovnfor *Arbidstakr r ikk omfattt av norsk trygdlovgivning (frmgår vd blanktt A1/E101 llr vd mlding fra Arbids- og vlfrdstatn)

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer